Page 1

Village nr 191 - lEntE 2011 - afGIftEkantOOr : bruSSEl X P202205

driemaandelijks tijdschrift van • SOS kIndErdOrPEn bElGIË VZW onder de Hoge bescherming van H.k.H. Prinses Mathilde

• SOS kIndErdOrPEn bElGIË HElPt dE WErEld VZW

04-07

MOEdEr- En kIndHOSPItaal In kara OffIcIEEl GEOPEnd de strijd tegen kindersterfte in Togo

10-11

Sterke leefomgevingen in de praktijk

14-15

een externe kijk op onze SOS projecten [ Village - WINTer 2010-2011 ] > 1


beste vrienden van SOS kinderdorpen, de tragische gebeurtenissen in japan raken de hele wereld. Onze gedachten gaan dan ook uit naar de duizenden slachtoffers en hun families. Iets meer dan een jaar geleden werd ook een ander eiland getroffen door een grote natuurramp : haïti. In mijn voorwoord van januari laatstleden schreef ik over de evolutie van onze hulp aan haïti. eind vorig jaar heb ik dat zwaar beproefde eiland ook een aantal dagen bezocht. uiteraard zag ik in de zwaarst getroffen wijken nog de ruïnes en puinhopen, maar ik heb er vooral een schitterend team van onze haïtiaanse medewerkers ontmoet, dat in die enorme heropbouw werd bijgestaan door collega’s uit naburige landen en zelfs uit europa. SOS kinderdorpen is al ruim dertig jaar aanwezig in haïti en nog voor de aardbeving genoten 5.200 kinderen van de SOS infrastructuur en programma’s. en net als altijd bij dergelijke rampen, kan men moeilijk alle consequenties inschatten. de cijfers spreken echter voor zich : het aantal weeskinderen wordt vandaag geschat op 350.000. maar alle haïtiaanse kinderen werden zwaar getroffen : gebrek aan voedsel, hygiëne, medische zorgen en vooral geen of nauwelijks toegang tot onderwijs. Slechts 25% van de kinderen en jongeren loopt er school ! dat is ook de reden waarom SOS kinderdorpen, nadat het van dag één aan duizenden mensen een noodhulpprogramma had aangeboden, nu ook toekomstgericht werkt en – in samenwerking met de plaatselijke overheden – beslist heeft om de bouw van meerdere scholen te steunen. het merendeel van het ingezamelde geld van onze trouwe donateurs uit alle europese en uiteraard ook belgische SOS verenigingen zal voor die belangrijke taak uitgetrokken worden. Want wat is hulp waard als ze niet echt duurzaam is ? en onderwijs is primordiaal voor de haïtiaanse kinderen en jongeren. Precies opdat er in de toekomst een nieuwe generatie vrouwen en mannen zou opstaan die het land kunnen besturen.

In dit magazine leest u ook nieuws over onze projecten in Togo, onder andere over de opening van ons moeder- en kindhospitaal. dankzij uw schitterende en blijvende steun kunnen we kinderen helpen die hun ouderlijke zorg verloren hebben, of die dreigen te verliezen. We kunnen vrouwen en kinderen uit een hele regio medische hulp bieden, kinderen onderwijs verschaffen en kwetsbare families bijstaan. de noden zijn enorm, maar samen kunnen we proberen hen een waardig leven te garanderen.

hartelijk dank ! barbara françois Voorzitster

colofon SOS kinderdorpen is een internationale niet-gouvernementele sociale hulporganisatie die zich sinds 1949 inzet voor de noden, belangen en rechten van het kind. SOS kinderdorpen is ook actief in belgië. Ons magazine Village verschijnt 4xjaar. raden van bestuur Voorzitster : barbara françois Vicevoorzitters : Piet dejonghe, albert fraipont et aernout van der mersch leden : Pascale berryer, anne-catherine chevalier, Yvan

2 > [ Village - LeNTe 2011 ]

de Launoit, alain goldschmidt, jasmina kuen, Paul Leyman, anne Lybaert, jean-Pierre marchant, charles-ferdinand Nothomb, rose maus de rolley, gabrielle Nossent, richard Pichler, Nathalie Schots, evelyne Titeca, Peter Völker, jean guillaume zurstrassen Managing director : hilde boeykens redactie : SOS kinderdorpen redactie afgesloten op 28/03/2011 foto’s : claire Ladavicius, archief SOS Vormgeving : aa dock’s customer media

(www.aadocks.be) member of druk : corelio printing Verantwoordelijke uitgever : hilde boeykens tel : 02/538.57.38 Mail : info@sos-kinderdorpen.be Website : www.sos-kinderdorpen.be adres : gachardstraat 88, 1050 brussel NB : Cette revue est également disponible en version française sur simple demande.


in actie

SOS meter Pia bezoekt ‘ haar’

kinderdorp in India

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om peter of meter te worden van een SOS kind of kinderdorp. Voor Pia was de directe aanleiding een bezoek aan India. Geconfronteerd met de slechte situatie van de kinderen daar, besloot ze om SOS meter te worden. Enkele jaren later bezocht ze ‘haar’ Indiaas kinderdorp… “Het was in 2005 dat ik voor het eerst India bezocht”, vertelt Pia. “Ik had beslist om mijn carrière om te gooien en mij om te scholen naar zelfstandige schoonheidsspecialiste. Daarom was ik ook in India : om een cursus in een Ayurveda-school te volgen. Ik had onmiddellijk een speciaal gevoel voor het land en de mensen ter plaatse. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Ik kreeg er ook minder mooie dingen te zien, vooral de slechte situatie van kinderen trof me enorm.” Twee jaar later zette Pia de stap naar het meterschap. “Ik wist dat ik iets wou doen voor de kinderen daar, maar zag niet onmiddellijk wat. Via internet leerde ik SOS Kinderdorpen kennen en de werking van de organisatie sprak me aan. Vooral het feit dat de kinderen ter plaatse sterk omkaderd worden en in hun eigen streek kunnen opgroeien, vond ik een pluspunt.”

Met eigen ogen

Eind verleden jaar ondernamen Pia en haar man een nieuwe reis door India. “Het bezoek aan het kinderdorp was heel ontroerend”, vervolgt Pia. “Vooral om kinderen te zien, die niet veel bezitten maar zo gelukkig zijn met hun thuis, de zorgen van hun SOS moeder, het gezelschap van broers en zussen en de kans om naar school te gaan. Het is misschien cliché en wij vinden dat normaal, maar voor hen betekent het alles. Veel kinderen hebben afschuwelijke dingen meegemaakt voordat ze hier terechtkwamen. SOS moeders krijgen dan ook een speciale opleiding van een tweetal jaar, zodat ze in staat zijn om met het psychische letsel van de kinderen en jongeren om te gaan.” Maar er is natuurlijk ook veel vreugde in het dorp en sport blijkt daarin een grote rol te spelen. Pia : “De directeur vertelde ons dat sporten voor de kinderen niet alleen gezond is, het helpt hen

ook om belangrijke waarden voor het leven mee te krijgen. De grotere meisjes spelen heel graag basket en zijn ook behoorlijk goed. Er komt zelfs wekelijks een trainer naar het dorp. De jongens spelen dan weer liever voetbal en cricket. Op het einde van de dag reden we nog snel met een medewerker en twee kinderen naar een sportwinkel. Voor relatief weinig geld kregen we heel wat sportmateriaal mee. Wat een mooi moment om deze dag af te sluiten.” “Het bezoek was trouwens ook een goede manier om te zien wat er concreet met ons geld gebeurt”, voegt Pia er nog aan toe. “Mensen zeggen nogal vaak tegen mij dat ze geen geld schenken omdat ze niet weten wat ermee gedaan wordt. Wel, ik heb altijd gezegd dat het goed besteed werd en nu kan ik ook zeggen dat ik het met mijn eigen ogen gezien heb.”

WORD PETER/METER VAN EEN SOS KIND… ZO BOUWT U MEE EEN STERKE LEEFOMGEVING VOOR KWETSBARE KINDEREN ! Als SOS peter/meter zorg ik mee dat kwetsbare kinderen : 3 de onvoorwaardelijke liefde krijgen van een SOS moeder in een warme thuis 3 het gezelschap van broertjes en zusjes hebben om samen te spelen en leren 3 kwaliteitsvol onderwijs genieten en de ruimte krijgen om hun talenten te benutten 3 gezonde, evenwichtige voeding eten en goede medische zorgen krijgen Word vandaag nog peter/meter van een SOS Kind : surf naar www.sos-kinderdorpen.be of bel ons 02-538.57.38.

SOS meter Pia bezoekt de kinderen van het kinderdorp in Trichur (India).

[ Village - LENTE 2011 ] > 3


Dossier

SOS Kinderdorpen

strijdt tegen kindersterfte in Togo Moeder- en kindhospitaal in Kara officieel geopend Degelijke medische zorgen, voor ons in België zijn ze even vanzelfsprekend als goed onderwijs of gezonde voeding. Maar dat is niet overal zo. In tal van Afrikaanse landen blijft bijvoorbeeld de kinderen moedersterfte enorm hoog. Daarom willen we met SOS Kinderdorpen zoveel mogelijk kinderen en hun families aan goede medische zorgen helpen, zodat ze hun recht op een toekomst behouden. Het verhaal van ons moeder- en kindhospitaal in Togo.

Een vrouw krijgt weeën en vertrekt naar verder met de baby. De papa is er niet bij het dichtstbijzijnde lokaal medisch cen- omdat hij letterlijk thuis is opgesloten. Hij trum. Ze geraakt er evenwel niet op tijd moet 14 dagen rouwen om zijn vrouw, en bevalt onderweg. Wanneer ze later met zodat er geen ‘slechte geesten’ komen. De haar baby in het centrum aankomt, blij- verplegers onderzoeken de baby, hij is gelukkig sterk en ken er verwikkelingezond. Toch wordt gen te zijn. Ze kun“Er was maar één opgenomen in nen haar niet verder gynaecoloog voor 2,5 hij het SOS ondervoehelpen en verwijzen miljoen inwoners.” dingsprogramma, haar door naar het omdat de familie SOS Moeder- en kindhospitaal. Omdat ze zich moeilijk geen middelen heeft om melk te kopen. kan bewegen, neemt haar familie haar Zonder deze hulp zou hij sterven. mee in een soort hangmat voor de lange tocht te voet. Maar haar placenta is bij de Dit is niet zomaar een verhaal. Meer bevalling niet losgekomen en ze bloedt zelfs, het is dagelijkse kost voor de inwoonderweg dood. De familie zet de tocht ners van Togo. De reden is eenvoudig : 4 > [ Village - LENTE 2011 ]

het land telt veel te weinig medische voorzieningen en opgeleid personeel. Zo is er gemiddeld maar een arts per 25.000 inwoners. Dat zijn er in verhouding honderd keer minder dan in België. “Het ergste is de situatie in het noorden, meer bepaald in de regio rond Kara”, vertelt Marie Wuestenberghs, verantwoordelijke voor de internationale programma’s van SOS Kinderdorpen België. “Het hele gebied (2,5 miljoen inwoners) telt maar één universitair ziekenhuis, de kwaliteit van de medische zorgen is er ondermaats. Er is ook nog een privéziekenhuis met evenzeer slechte zorgen, dat daarbovenop onbetaalbaar is voor het overgrote deel van de mensen.”


Levens redden

Al in 1982 opende SOS Kinderdorpen een medisch centrum in Kara. Bedoeling was om basiszorgen te verstrekken aan de lokale bevolking. Jaarlijks werden er zo’n 55.000 patiënten behandeld. Diegenen met een ernstige ziekte werden doorverwezen naar het universitair ziekenhuis. Maar daar ging in de loop van de jaren de dienstverlening sterk achter uit. Marie : “De eerste slachtoffers daarvan waren vaak kinderen en moeders. Als we in ons medisch centrum complicaties hadden tijdens een bevalling, moesten we ze doorsturen naar het universitair ziekenhuis. Het risico op een slechte afloop was daar heel groot. Zo werden relatief simpele ingrepen als keizersneden niet altijd goed uitgevoerd. En zelf konden we dat niet doen. Ook was er maar één gynaecoloog — voor 2,5 miljoen inwoners — en die was dan ook vaak niet beschikbaar om deze ingrepen uit te voeren. Daarom beslisten we vijf jaar geleden om ons medisch centrum om te vormen tot een moeder- en kindhospitaal, zodat we onder andere ook zelf chirurgische ingrepen zouden kunnen verrichten.”

Mustela steunt moeder- en kindhospitaal Mustela en SOS Kinderdorpen slaan de handen in elkaar om een gezonde start te bieden aan pasgeborenen en hun mama's in Togo. Voor elk product van het gamma Mustela Bébé dat verkocht wordt, schenkt Mustela 10 cent aan het moeder- en kindhospitaal in Kara (afdeling materniteit). Ook het personeel van Mustela zette zich in op een originele manier. Ze verzamelden honderd body'tjes en personaliseerden ze voor de allerkleinsten in Togo. Meer info vindt u op www.mustela-sos-kinderdorpen.be

niet overleefd. Gelukkig is de mama naar het SOS centrum gekomen en stellen de twee overlevende baby’s het vrij goed.” SOS Kinderdorpen en het Sint- Bedoeling van deze missie was om de Augustinusziekenhuis uit Wilrijk gingen finale omvorming van het medisch cenin 2005 een samenwerking aan om deze trum af te ronden. Paul Mariën : “Naast omvorming mee te ondersteunen. Een opleidingen geven, de operatiezaal startjaar later vertrok de eerst medische mis- klaar maken, het inventariseren en op sie va n Si ntpunt stellen van Augustinus naar het het medisch “Vrouwen bevallen nu SOS Medisch cenmateriaal, was in een kwaliteitsvolle het trum in Kara. “Ondertussen zitten vooral de omgeving.” we al aan onze vijfde bedoeling om missie”, vertelt dokde afdeling neoter Paul Mariën. “Midden oktober verle- natologie verder uit te bouwen. Daar zulden jaar trokken we met negen mensen len zieke en premature baby’s kunnen naar Togo. Al op de eerste dag werden we verzorgd worden. Het werk schoot goed opnieuw geconfronteerd met de harde op tijdens ons verblijf en het lokale persorealiteit. We zagen vele zieke kinderen neel was heel enthousiast. We legden hen met malaria, baby’s waarvan de moeders de werking uit van de nieuwe toestellen overleden waren en zelfs een premature en gaven een demonstratie met een pop. tweeling. Hun mama was thuis bevallen Ze hadden vooral oog voor de couveuses. van een drieling, de derde baby had het >>>

Marie Wuestenberghs : “We kunnen zwangere vrouwen en risicovolle zwangerschappen nu veel beter opvolgen.”

[ Village - LENTE 2011 ] > 5


dossier

2007 : Een moeder brengt haar ondervoede drieling binnen.

Wat wil je, het is de eerste echte afdeling neonatologie in Togo.”

Drie sterke kleuters

De bouwwerken aan het medisch centrum werden verleden zomer al afgerond. Drie gebouwen werden vergroot en volledig heringericht tot een laboratorium, een verloskamer en een ruimte voor neonatologie. Marie Wuestenberghs : “We kunnen voortaan heel wat meer doen voor de moeders en hun kinderen. Zo kunnen we zwangere vrouwen en risicovolle zwangerschappen veel beter opvolgen. Vrouwen bevallen nu in een kwaliteitsvolle omgeving. We kunnen echografieën en keizersneden uitvoeren en premature baby’s verzorgen. Daarnaast verlenen we ook specifieke aandacht aan de verzorging van veel voorkomende en behandelbare ziektes.” Begin januari van dit jaar werd het SOS Moeder- en kindhospitaal erkend door het Togolese Ministerie van Gezondheid en vond de officiële opening plaats. Hilde Boeykens, managing director van SOS Kinderdorpen, was ter plaatse. “Het was een erg belangrijke gebeurtenis voor de bevolking uit de regio van Kara. Vier jaar geleden was ik er ook en er was toen net een drieling binnengebracht, die volledig ondervoed was 6 > [ Village - LENTE 2011 ]

2010 : Luc, Lucien en Lucie zijn drie sterke en levenslustige kleuters geworden.

omdat de mama niet voldoende moedermelk had. Luc, Lucien en Lucie heetten ze. Dankzij de goede zorgen in het medisch centrum kwamen ze er helemaal bovenop. Nu kwam ik hen opnieuw tegen in de kleuterschool van SOS en ik kon mijn ogen niet geloven: het waren drie sterke en levenslustige kleuters geworden. Het gaf me, ondanks de tropische hitte, koude rillingen, maar vooral het bewijs dat onze steun aan dit project het verschil tussen leven en dood kan betekenen. En dankzij ons moeder- en kindhospitaal zullen we nu nog veel meer kinderen en moeders in Togo kunnen bijstaan en ze vooruit helpen naar een betere toekomst.”

Lees alles over de medische missies van het Sint-Augustinusziekenhuis op : http://missietogo.skynetblogs.be/

Hilde Boeykens : “Dankzij ons moeder- en kindhospitaal zullen we nu nog veel meer kinderen kunnen helpen.”


Hoe bestrijdt SOS Kinderdorpen ondervoeding in Togo ? In Togo sterft een op dertien kinderen bij de geboorte en een op zeven voor de leeftijd van vijf jaar. Een van de belangrijkste oorzaken ervan is ondervoeding. Gelukkig konden we het afgelopen jaar 149 kinderen (tussen een maand en vijf jaar oud) die aan ondervoeding leden, dankzij het SOS ondervoedingsprogramma, een nieuwe start in het leven geven. Meer uitleg over het SOS ondervoedingsprogramma. In de buurt kent men het SOS Moeder- en kindhospitaal goed. Moeders weten dat ze er geholpen worden wanneer het niet goed lijkt te gaan met hun baby. Elke dag krijgt de SOS dokter gevallen van ondervoeding over de vloer. Gelukkig zijn ze niet altijd even ernstig. Bij een bescheiden ondervoeding is er geen hospitalisatie nodig. De behandeling (voedselsupplementen en voedingsleer) wordt overdag in het hospitaal gegeven en thuis verder opgevolgd. Meestal is de oorzaak een

tekort aan voldoende variatie qua voedingsmiddelen. Bij een zware ondervoeding is hospitalisatie wel vereist. Deze duurt tussen de twee weken en drie maanden, afhankelijk van de toestand van het kind. De kinderen worden opgevolgd door het medisch team, de verpleegster en de kinderdokter. Meestal is de oorzaak te wijten aan een van de volgende twee problemen. De moeder is gestorven tijdens of na de bevalling en de familie kan geen vervangmelk kopen of het kind verdraagt het niet. De moeder heeft niet genoeg moedermelk, wat vaak te wijten is aan slechte medicatie ingenomen tijdens de zwangerschap. Minstens even belangrijk in de strijd tegen ondervoeding, is een goede voorlichting rond dit thema. Preventie is dan ook een belangrijk aspect in de werking van het moeder- en kindhospitaal.

Zo werden in 2010 wekelijks kookdemonstraties gegeven voor de families van ondervoede kinderen en andere geïnteresseerden. Daarbij lag de nadruk zowel op de voedingswaarde van de beschikbare voedingsmiddelen in de streek, als op het belang van variatie in de maaltijden. Ook werden er 50 sessies met vaccinaties georganiseerd voor de kinderen van Kara, met voorrang voor de kinderen in het ondervoedingprogramma. Daarnaast werden ouders ook gesensibiliseerd om hun kinderen ook niet-verplichte vaccinaties te laten toedienen.

1 Pack Nutrilon = 1 maaltijd voor SOS Kinderdorpen Nutrilon en SOS Kinderdorpen slaan de handen in elkaar om ondervoeding te bestrijden. Voor elk Nutrilon-pack dat verkocht wordt, schenkt Nutricia het equivalent van één volwaardige maaltijd aan een ondervoed kind in Togo.

http://www.nutriciababy.be/nlbe/nutrilon/acties/ sos-nutrilon-actie/

[ Village - LENTE 2011 ] > 7


kortjes

Betere toegang

tot zuiver water voor kinderen in Ethiopië Sinds kort heeft het S0S Kinderdorp in Harrar (Ethiopië) een nieuw waterreservoir om regenwater op te vangen. Daarmee worden de kinderen en jongeren van het kinderdorp minder afhankelijk van de dure en beperkte waterleveringen van de overheid.

Watertekort is een heel groot probleem in het oosten van Ethiopië. De overheid levert tweemaal per week water aan het kinderdorp. Dat water wordt opgeslagen in een watertank en gebruikt als drinkwater en voor huishoudelijke activiteiten. Maar er was nooit voldoende

8 > [ Village - LENTE 2011 ]

water, met als gevolg dat onder andere de moestuin uitdroogde. Voortaan wordt het regenwater in het nieuwe waterreservoir verzameld. Hiermee zal de moestuin opnieuw genoeg water krijgen. De kinderen kunnen nu terug hun eigen groenten kwe-

ken en ook veel gezonder eten, dat is belangrijk bij het opgroeien. De financiering voor het waterreservoir werd vol le d ig ge d r agen do or SOS Kinderdorpen België, met de steun van twee families, die elk een sterke band hebben met Ethiopië.


SOS.SPORT.SUPPORT. U sport graag en hebt het hart op de juiste plaats ? Dan is dit misschien iets voor u : u laat zich sponsoren ten voordele van SOS Kinderdorpen en helpt zo mee om een sterke leefomgeving te bouwen voor kwetsbare kinderen !

Surf naar www.sos-events.be en schrijf u nu in ! Wij sturen u na uw inschrijving alvast een aanmoedigingspakket. En zelf geven we ook het goede voorbeeld door met een SOS team deel te nemen aan de 20 km van Brussel.

Trofee voor het SOS Kinderdorp in Agadir Op 21 februari bezocht de Marokkaanse prinses Lalla Hasna het SOS Kinderdorp in Agadir. Het complex bevindt zich midden in een leefwijk, wat bevorderlijk is voor de integratie van de kinderen.

SOS Kinderdorpen België draagt bij tot de werkingskosten van het kinderdorp en financierde de bouw van drie appartementen. De rest van de bouwkosten werden gedragen door Marokkaanse partners. Het is een mooi voorbeeld van hoe landen in ontwikkeling ook zelf voor de financiering van hun projecten kunnen instaan. De prinses overhandigde bij haar bezoek ook een trofee voor de natuurbescherming van Marokkaanse stranden. De medewerkers kregen die prijs voor de vele sensibilisatieworkshops die het kinderdorp verleden zomer rond dit thema organiseerde. Een dikke proficiat aan onze collega’s in Agadir !

[ Village - LENTE 2011 ] > 9


in de kijker

Sterke Leefomgevingen in de praktijk Door onze jarenlange ervaring op het terrein, hebben we geleerd dat je kwetsbare kinderen pas ĂŠcht duurzaam helpt als je ze een sterke leefomgeving geeft. Zodat ze in alle vertrouwen kunnen uitgroeien tot sterke volwassenen. Daarom zorgen wij dat deze kinderen niet alleen degelijk onderwijs kunnen volgen, maar ook toegang hebben tot goede medische zorgen en een evenwichtige voeding krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld in Togo voor de familie Sensjabil.

Dit is een dorp in de buurt van Kara, in Togo. Het is een erg arme regio met een hoog kindersterftecijfer en een gebrek aan zuiver water.

Kinderen moeten al vroeg meewerken op het veld in plaats van naar school te gaan. Op 15 jaar worden ze uitgehuwelijkt en krijgen ze kinderen.

Toen de nomadenfamilie Sensjabil in het dorp aankwam, hadden ze nog nauwelijks te eten en hun kinderen gingen nooit naar school.

SOS startte in dit dorp een familieversterkend programma op om de situatie van kinderen en hun families op een duurzame manier te verbeteren.

We hebben in Kara ook een kinderdorp waar weeskinderen worden opgevangen, een moeder- en kindhospitaal en verschillende scholen.

Bij de opstart van zo’n programma is het belangrijk dat het hoofd van het dorp zijn toestemming geeft en overtuigd is dat zijn volk er beter van wordt.

10 > [ Village - LENTE 2011 ]


We spreken met heel de gemeenschap over kinderrechten, over de gelijkheid tussen man en vrouw, over manieren om een inkomen te genereren.

Omdat de kinderen niet naar school konden, hebben we samen met Unicef een schooltje voor het dorp gebouwd. Er zijn nu 180 leerlingen !

Omdat er ook geen drinkbaar water was, boorden we een waterput van 10 meter diep. Nu kunnen ook de andere dorpen hier water komen halen.

We kochten ook een graanmolen aan voor het dorp. Nu hoeven de vrouwen geen dagen meer te verliezen met het manueel pletten van het graan.

Met enkele families werd een individueel programma opgestart. Zo bouwden we voor de familie Sensjabil een huis en een graanschuur.

De familie kreeg een koe en een stier. De mest dient om de akkers van het dorp te verrijken. Met de melk maakt de familie kaas om te verkopen.

Wanneer er een kalfje wordt geboren, wordt dit geschonken aan een volgende familie, zodat ook zij melk hebben voor kaas en mest voor hun akkers.

De boer is nu erg gelukkig, hij heeft een eigen inkomen en kan zijn kinderen een hoopvolle toekomst geven. Ze gaan heel graag naar school.

Het dorp blij, zij blij, wij blij !

[ Village - LENTE 2011 ] > 11


actua

Aristide Ramaciotti

"VEILIGHEID STAAT BOVENAAN BIJ SOS KINDERDORPEN" De toestand in het Midden-Oosten evolueert van dag tot dag. In heel wat landen waar er onrust is, hebben wij verschillende projecten lopen. Wat zijn de gevolgen voor SOS Kinderdorpen ter plaatse ? Een interview met Aristide Ramaciotti, de Continental Director van Afrika en het Midden-Oosten. Kan u voor ons de onrust in het Midden-Oosten en Afrika wat duiden ? Aristide  : “Ik vind de hele beweging naar meer democratie in deze landen heel begrijpelijk en ook erg moedig. Duizenden mensen leven er al jaren in grote armoede en onderdrukking en worden tegelijk geconfronteerd met een kleine groep van mensen die alle macht hebben en extreem grote rijkdommen vergaren. Vroeger kon dit in stand worden gehouden, omdat de mensen niet beter wisten. Maar de jongere generaties zijn via internet veel meer met de buitenwereld verbonden en zien dat het ook anders kan. Een opstand kon dus niet uitblijven.” Denkt u dat we het ergste gehad hebben ? Aristide : “Dat denk ik niet. Er zijn nog heel wat landen in deze regio van de wereld die onder gelijkaardige regimes leven en verandering willen. Ook zij volgen de gebeurtenissen op de voet en vatten moed uit deze vreedzame opstanden om ook in hun land verandering op gang te brengen.”

Geschiedenis schrijven

Hoe ervaren de SOS medewerkers en kinderen op het terrein deze beweging ? Aristide : “Net als de andere burgers van het land, zijn ze aan de ene kant bijzon12 > [ Village - LENTE 2011 ]

"Aristide Ramaciotti, u bent al 14 jaar directeur voor Afrika en het Midden-Oosten. Ik hoorde van de mensen op het terrein dat ze u bijzonder appreciëren omdat u er altijd voor hen bent en ze ook in de moeilijkste omstandigheden op u en uw team kunnen rekenen. Ook nu. Ik wil u hiervoor graag namens SOS Kinderdorpen en mezelf ongelooflijk van harte bedanken. U bent een bijzonder man !" Hilde Boeykens managing director

der blij en hoopvol met wat er gebeurt. Er wordt momenteel echt wel een stuk geschiedenis geschreven waar zij bevoorrechte deelgenoten van kunnen zijn. Tegelijk voel ik ook veel onzekerheid, want het proces naar echte democratie zal moeizaam verlopen en is hoe dan ook niet gegarandeerd.” Hoe gaat onze organisatie met een dergelijke crisis om ? Aristide : “Ook wij bij SOS Kinderdorpen hebben op het terrein te kampen met de gevolgen van al dat wereldgeweld. Niet dat we mee op de barricades gaan staan, we willen immers te allen tijde politiek neutraal blijven. Het betreft veel meer het garanderen van de veiligheid van de

Aristide Ramaciotti : “Ook wij bij SOS Kinderdorpen hebben op het terrein te kampen met de gevolgen van al het wereldgeweld.”

kinderen en onze medewerkers binnen SOS programma’s in de geteisterde landen. Want veiligheid staat bij SOS Kinderdorpen bovenaan. Soms houdt dat in dat we kinderen en medewerkers tijdelijk moeten overplaatsen naar een andere regio, zoals in Ivoorkust. Maar zodra de situatie weer veilig is, keren we terug. En starten we vaak bijkomende programma’s op. Want het is net dan dat deze mensen onze steun extra nodig hebben.” Op www.sos-kinderdorpen.be kan u heel wat meer lezen over de situatie van de SOS projecten in landen als Ivoorkust, Soedan, Egypte…


Partners

ScHOlEn GEVEn HEt GOEdE VOOrbEEld Tal van scholen organiseren jaarlijks benefietacties voor het goede doel. Zo ook Gitok, in Kalmthout. Daar houden de leerlingen zelfs heuse verkiezingen om te bepalen welke projecten ze willen steunen. Dit jaar kozen zij SOS Kinderdorpen. Eind februari stelden twee SOS vrijwilligers het project in Kara klas voor klas voor aan alle leerlingen. De fondsen zelf werden vooral verzameld tijdens een wandeltocht. Bedankt aan Gitok en alle andere scholen die mee hun schouders onder ons werk zetten !

auSY/dataflOW bOuWt MEE aan kIndErdOrP In kInSHaSa

MOtOrrallY Van dE 15dE WInG VOOr HEt GOEdE dOEl

Het ICT-bedrijf Ausy/DataFlow heeft het bedrag dat zij gewoonlijk spenderen aan nieuwjaarscadeaus voor hun klanten, dit jaar geschonken aan SOS Kinderdorpen. In plaats van het traditionele geschenk kregen de klanten een kaartje met een code erop. Wanneer zij deze code op een speciale website ingaven, werd een bedrag door Ausy/DataFlow opzij gezet. De actie bracht 4.220 euro op. Dit geld gaat integraal naar de bouw van het SOS platform in Kinshasa (DR Congo). Dankuwel Ausy/DataFlow !

De Indian Day is een jaarlijkse motorrally georganiseerd door de 15e Wing. Deze luchtmachteenheid is vooral bekend om hun humanitaire interventies in het buitenland met C130’s. Vanop de luchtmachtbasis vertrekken er twee motortochten. De opbrengst van de Indian Day wordt telkens verdeeld onder drie organisaties, waaronder SOS Kinderdorpen. De Indian Day vindt dit jaar plaats op zondag 29 mei. Inschrijven kan via www.indianday.be. We wensen alvast alle motor- en vliegliefhebbers een prachtige dag !

Steun SOS Kinderdorpen: koop in december onze DreamShopper!

1

25 € ,

Maak het verschil voor SOS Kinderdorpen!

bOOdScHaPPEnZak drEaMland VOOr SOS Tijdens de maand december verkocht familiewinkel Dreamland zijn ecologische boodschappenzak DreamShopper ten voordele van SOS Kinderdorpen. Voor elke zak die de klanten kochten, werd er telkens 25 cent opzij gezet. Dreamland deed er ook nog eens hetzelfde bedrag bovenop. Dat bracht in totaal 4.681,50 euro op. Met dat bedrag kunnen de SOS kinderen in België deelnemen aan heel wat leuke activiteiten zoals kookateliers, museumbezoeken, theatervoorstellingen...

SOS Kinderdorpen biedt kinderen die in moeilijke familiale omstandigheden leven een opvang tot ze als jongvolwassenen op eigen benen kunnen staan. Meer info op www.dreamland.be.

[ Village - LeNTe 2011 ] > 13


getuigenis

Terug perspectief geven aan de mensen,

dat is zo belangrijk… Birgit De Clerck, consulente bij South Research, trok op vraag van SOS Kinderdorpen naar de technische en beroepsschool in Bissau (Guinee-Bissau) en naar het familieversterkend programma in Gitega (Burundi). Haar opdracht ? Een onafhankelijk evaluatierapport van beide projecten maken. Village zocht Birgit op voor een gesprek.

Laten we met de deur in huis vallen. tekort aan stages. Bedrijven zouden Wat vond u van het scholenproject in meer stages moeten aanbieden zodat de jongeren echt ervaring kunnen opdoen. Bissau ? Birgit : “Een ding is zeker, de technische en beroepsschool biedt kwaliteits- Kunnen wij zelf ook nog iets extra vol onderwijs en beantwoordt aan een doen ? lokale nood. De jongeren worden goed Birgit : “Ook SOS Kinderdorpen kan omkaderd bij hun studiekeuze en eens de volgende jaren jongeren nog sterker begonnen, worden ze prima begeleid. ondersteunen in hun zoektocht naar staOp lange termijn is educatie trouwens ges en hen ook voorbereiden om eveneen belangrijk middel in de strijd tegen tueel ‘zelfstandig’ een bedrijfje op te armoede. Ideaal is het een toegangs- starten. Daarnaast moet er volgens mij ook nog zeker verder poort naar kwalitatief werk. Maar het is nog “Het menselijk gewerkt worden aan de te vroeg om dat aspect relationeel aspect schoolkosten. Deze zijn niet hoger dan bij voor de school in zit goed.” andere ngo’s of lokale Bissau te kunnen evamiddelbare scholen in lueren; de eerste lichting is nog maar recent afgestudeerd. de regio, maar ze vormen wel een Een probleem is wel het structurele drempel voor de allerarmsten. Om ook 14 > [ Village - LENTE 2011 ]

de minst gegoeden kans te geven op kwaliteitsvol onderwijs, moet er gezocht worden naar een alternatief financieringssysteem, bijvoorbeeld studiebeurzen. SOS Kinderdorpen is momenteel bezig een beurzensysteem op te zetten, ik kan het alleen maar aanmoedigen.” Op naar het familieversterkend programma in Gitega. Hoe hebt u dat ervaren ? Birgit : “Een van de grootste sterktes is dat hier in de eerste plaats de allerzwaksten bereikt worden. De lokale gemeenschap wordt van heel dichtbij betrokken bij het bepalen van de doelgroep. Dat is zeker niet evident. Het is een factor waarmee SOS Kinderdorpen sterker scoort dan vele andere organisaties. Door de meest kwetsbare gezinnen


te ondersteunen, wordt vermeden dat kinderen verwaarloosd of achtergelaten worden. Families vinden terug de moed om hun leven op te pakken en om bijvoorbeeld hun kinderen naar school te sturen. Het programma is trouwens heel complementair met de andere projecten van SOS. Het vormt een coherent en logisch geheel.”

Een eigen inkomen

Naast directe hulp bieden, zoals voedselpakketten en medische zorgen, is het minstens even belangrijk dat de families in de familieversterkende programma’s op termijn voor zichzelf kunnen zorgen. Hoe loopt dat ? Birgit  : “Het is de bedoeling dat de deelnemers een bepaalde geldsom (microkrediet) kunnen lenen om een inkomensgenererende activiteit op te starten. Dat is absoluut noodzakelijk, opdat de families op termijn zelf voldoende eigen inkomsten hebben om correct te kunnen leven en hun kinderen een hoopvolle toekomst te kunnen geven. Een sterkte van het programma is dat beide aspecten (directe hulp en krediet) aangeboden worden aan de gezinnen die ondersteund worden. Wat echter nog verbeterd kan worden, is een betere planning en opvolging van de terugbetalingen. Verder denk ik dat het verstandig is om op termijn nog meer aandacht te geven aan de inkomensge-

Extern consulente Birgit De Clerck evalueert SOS projecten in Afrika.

nererende activiteiten in de programma’s. Dat is de enige garantie dat deze mensen op termijn echt duurzaam worden geholpen. Momenteel maken in mijn ogen nog te weinig gezinnen gebruik van deze mogelijkheid om zelf actief een inkomen te verwerven ” Wat onthoudt u persoonlijk van uw reis ter plaatse ? Birgit : “Vooral de leuke, familiale sfeer in de projecten. Mensen gaan op een warme manier met elkaar om. Je voelt dat het menselijk relationeel aspect goed

zit. En natuurlijk blijven de verhalen me bij van de vele mensen met wie ik gesproken heb. Ik denk bijvoorbeeld aan een alleenstaande moeder met zeven kinderen die in het familieversterkend programma zat. Ze zag het allemaal niet meer zitten en nu heeft ze terug wat hoop gekregen. Haar kinderen gaan terug naar school en zelf klust ze nog bij in een klooster. De eerste stap is gezet, terug perspectief geven aan de mensen. Dat is zo belangrijk.”

Waarom een evaluatierapport ? De eerste aanzet voor de projecten waarvan sprake dateren al van een vijftal jaar. Met dit rapport wil SOS Kinderdorpen dan ook zijn financiële partners — waaronder de overheid — een objectief beeld bieden van de werking en resultaten van deze projecten. Daarnaast zal dit rapport ons ook helpen om deze en soortgelijke projecten continu te verbeteren.

[ Village - LENTE 2011 ] > 15


Bouw mee een sterke leefomgeving voor kwetsbare kinderen ! Word peter of meter van een SOS kind Voor amper 1 euro per dag geeft u mee een kwetsbaar kind een zekere toekomst. Onder de hoede van een SOS moeder, met broertjes en zusjes, in de veilige omgeving van één van de SOS Kinderdorpen in de wereld. Surf naar www. sos-kinderdorpen.be/word-sospeter

Neem SOS Kinderdorpen op in uw testament

Steun een SOS project in België

Steun een SOS project in de Wereld

Wilt u graag meer weten over hoe u onze organisatie kunt betrekken bij uw testament, contacteer dan Hilde Boeykens op het nummer 02/538 57 38 of via hilde.boeykens@sos-kinderdorpen.be

Elke gift, klein of groot, is welkom. Wilt u graag een specifiek project steunen, surf dan naar www.sos-kinderdorpen.be/ doneren SOS Kinderdorpen België vzw BE80 3100 1447 1577 BIC : BB RU BE BB

Elke gift, klein of groot, is welkom. Wilt u graag een specifiek project steunen, surf dan naar www.sos-kinderdorpen.be/ doneren SOS Kinderdorpen België helpt de wereld vzw BE17 3100 4034 5521 BIC : BB RU BE BB

Meer weten ? Surf naar www.sos-kinderdorpen.be, mail naar info@sos-kinderdorpen.be, bel naar 02/538 57 38. Of kom even langs : Gachardstraat 88, 1050 Brussel. U bent steeds welkom ! Giften van minstens 40 euro, gestort aan dezelfde vereniging in hetzelfde jaar, geven recht op een fiscaal attest en zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

NL SOS Kinderdorpen 191  
NL SOS Kinderdorpen 191  

Magazine NL SOS Kinderdorpen 191

Advertisement