Page 1

TLex output

1z1

file:///C:/Users/Agata/Documents/TLex/aabramowicz.html

Abstrakcja (noun) = abstrakcyjny w sztukach plastycznych: taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury. Abstraction [łac. abstractio - oderwanie] abstrakcyjny (adjective) oderwany od rzeczywistości; niemożliwy do zrozumienia; nielogiczny abstract, illogical artysta (noun) = artystyczny osoba tworząca przedmioty materialne, lub utwory niematerialne mające cechy dzieła sztuki. artist artystyczny (adjective) związany ze sztuką lub z artystą; posiadający walory artystyczne artistic język artystyczny język utworów literackich artistic language Impresjonizm (noun) nurt w sztuce drugiej połowy XIX wieku, którego celem było dążenie do oddania zmysłowych, ulotnych momentów – "złapania uciekających chwil". Impressionism [fr. impressionisme; łac. impressio 'odbicie', 'wrażenie'] Konceptualizm (noun) nurt sztuki XX-wiecznej, zasadzający się na eksponowaniu samego procesu twórczego, to co jest najważniejsze w dziele sztuki to koncept, idea. ; sztuka konceptualna Conceptualism, conceptual art [łac. conceptus- pojęcie] malować (verb) pokrywać coś farbą lub lakierem; robić makijaż paint, make-up malować się (verb) malować swoje ciało, zwłaszcza robić sobie makijaż make-up Młoda Polska (noun) polska odmiana modernizmu w literaturze, muzyce i sztuce polskiej przypadającego na lata 1891 – 1918 Young Poland, Polish modernism Modernizm /okres w sztuce,od lat 60. XIX wieku do lat 70. XX wieku/ (noun) = Secesja sztuka nowoczesna Modernism, Modern Art ornament (noun) motyw lub zespół motywów zdobniczych ornament [łac. ornare - zaopatrzyć, ozdabiać] rysować (verb) przedstawiać coś na papierze za pomocą ołówka, kredki draw rysować się stawać się widocznym appear Secesja (noun) = Młoda Polska styl w sztuce; filozofia Art Noveau [fr. sécession; łac. seccesio ‘odejście’] sztuka (noun) dziedzina działalności ludzkiej, uprawiana przez artystów art

2012-12-10 09:35

aabramowicz  

słownik zawiera kilka przykładowych wyrażeń z zakresu sztuki nowoczesnej

aabramowicz  

słownik zawiera kilka przykładowych wyrażeń z zakresu sztuki nowoczesnej

Advertisement