Page 1

Socio Nº............. DATOS PROFESIONAIS Nome artístico:

Actividade Principal:

Idiomas: Estatura:

Peso:

Outros datos de interese: DATOS PERSOAIS Apelidos:

Nome(s):

Data de nacemento:

DNI:

Enderezo:

Localidade:

Provincia:

Teléfono 1:

CP:

Teléfono 2:

Enderezo de correo electrónico: Desexo que o enderezo de correo electrónico indicado sexa medio válido de comunicación co responsábel do ficheiro, e en concreto a efectos de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que me recoñece a Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos. Sí  Non 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, informámoslles que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, do cal o responsábel é a ASOCIACIÓN DE ACTORES E ACTRICES DE GALICIA con domicilio social na Rúa do Campo do Cruceiro do Gaio, 7 - 1º, 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é xestionar de xeito óptimo os Dereitos de Propiedade Intelectual, así como mantelos informados daquelas actividades e servizos que realiza a nosa entidade e outras de carácter semellante que estimamos poidan ser do seu interese. Os seus datos persoais, incluída a súa imaxe, poderán ser publicados na nosa páxina web, así como nos catálogos de profesionais que edita esta asociación coa finalidade de promocionar o seu perfil profesional diante doutras entidades do sector. Si o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle recoñece a referida Lei, e en concreto o seu dereito a que os seus datos persoais, incluída a súa imaxe, non sexan incorporados á nosa páxina web ou aos catálogos de profesionais que editamos, ben dirixíndose ao enderezo xa sinalado, axuntando unha fotocopia do seu DNI, ben a través da conta de correo electrónico indicada a tales efectos.

Ficha solicitude alta 2007  
Ficha solicitude alta 2007  

http://aaag.es/wp-content/uploads/2009/09/ficha_solicitude_alta_2007.doc

Advertisement