Page 1

15645

‘DET LIGGENDE HUS’ KONKURRENCEFORSLAG TIL UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


2


INDHOLDSFORTEGNELSE FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

4

KONCEPT / HOVEDGREB

6

KONCEPT / HOVEDGREB_En genfortolkning

8

SITUATIONSPLAN

10

VISUALISERING_INTERIØR_VESTFLØJEN

12

VESTFLØJ

14

VESTFLØJ_OPSTALT

15

VESTFLØJ_PLAN

16

VESTFLØJ_SNIT

18

ØSTFLØJ

20

ØSTFLØJ_OPSTALT

21

ØSTFLØJ_PLAN

22

ØSTFLØJ_SNIT

24

INSPIRATION

26

AREAL OVERSIGT

28

ØKONOMI

29

3


FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM Falkonergården er et godt eksempel på klassisk dansk arkitektur. Samspillet mellem gedigne materialer og en særlig forståelse for proportionering er med til at skabe en rolig og afstemt oplevelse. Helhedsplanen er stramt komponeret, men med små uregelmæssigheder og buede linjer. Husene er slået taktfast an, men relieffet i murværket skaber et smukt spil i de stramme facader. Fløjene definerer klart rummet mellem sig, men husenes højder varierer og giver fornemmelse af skala. Netop dette ’men’ i Falkonergårdens arkitektur er vi inspireret af. Vi er optaget af balancen mellem de rationelle principper og samtidig de små detaljers ret. Detaljerne udgør det visuelle og fysiske møde mellem arkitektur og mennesker. Falkonergården er et produkt af sin tid og samtidig helt sin egen. Nye strømninger i samfundet skabte interesse for mere rationaliseret byggeri. Det er falkonergården et produkt af, men holder samtidig fast i de gamle traditioner. Det er vores udgangspunkt for udformningen af den nye tilbygning til Falkonergården.

4

Førstegangs indtryk af en aktiv og sund skole.

God privat skolegård.

Bælliggende i et smukt struktureret område.

Undevisnigslokaler med gode lysforhold.

Klassiske murstensbygninger med saddeltag.

Gode forhold til lærere.


Grønne områder

Nordfløj

Udeophold

Fordelingskerne

Falkonergården har grønne områder med gode kvaliteter. Vi ønsker at videreføre disse i det nye projekt.

Nordfløjen indeholder gode undervisningslokaler med store vinduer og i god forbindelse med resten af skolen.

Gode udeopholdsmuligheder i forbindelse med kantinen og den nye trappe.

Trappeopgangen på nordfløjen giver forbindelse fra hovedindgangen og skolegården til sydfløjen og østfløjen. Det er en vigtig fordelingsnøgle i skolen.

Den eksisterende Falkonergård_1:500

5


KONCEPT / HOVEDGREB Konceptet er enkelt: Vi vil genbruge, hvor det giver mening at genbruge. Vi vil tilføje, hvor det er nødvendigt at tilføje. Når vi tilføjer, lader vi os inspirere af Falkonergårdens eksisterende arkitektur. Hovedgrebet vil i højere grad definere rummet i skolegården og gøre sportsaktiviteter synlige i skolens hverdag. Diagrammet viser, hvordan de nye klasselokaler og den nye idrætshal bliver tilføjet til de eksisterende bygninger.

6

1. Undervisningslokaler

2. Idrætshal

3. Tilpasning

Seks nye undervisningslokaler bliver placeret i den eksisterende festsal. Det er en naturlig udvidelse af nordfløjen, og logistisk fungerer det perfekt med direkte adgang til den eksisterende trappeopgang. Den gamle sal rummer en række forskellige indretningsmuligheder i forhold til klasselokaler og kan let konverteres. Vi foreslår en version, hvor fire klasselokaler bliver placeret på nederste etage og to på øverste. Derudover et fælles studiemiljø.

Den nye idrætshal skal placeres, hvor de gamle sale og plænen oprindelig lå. Den nye hal er inspireret af fløjens bygningsvolumer med saddeltag. Disse er høje, smalle volumener, og for at deres proportioner kan bruges som idrætshal, har vi ’lagt’ huset ned på siden og roteret det. På den måde får vi skabt det lave og brede volumen, vi har brug for. Metoden skaber både et forhold til den eksisterende arkitektur – men er samtidig med til at markere sig som noget nyt. Det er en kontrast, som rummer noget velkendt. De to eksisterende gymnastiksale skal fjernes. Den nordligste del af den nye hal huser nu omklædning, opmagasinering af gymnastikredskaber, drama og musik. Det nye bygningsvolumen gør det muligt at skabe store lyse rum, som er i direkte kontakt med den nye sal. På den måde skaber bygningsvolumet mulighed for tværfaglig synergi mellem drama, idræt og musik.

Den nye idrætshal er nu med til at skabe et veldefineret gårdrum. Hallen er et ’hus lagt på siden’. Derfor fungerer facaden mod gårdrummet som et saddeltag. Facaden skal tilpasses, så den kan forholde sig til nye funktioner. I et stort skår bliver der etableret en glasfacade. Fra gården og alle omkringliggende huse kan man kigge ind i hallen og få et glimt af de spændende aktiviteter, der foregår. Facaden fungerer også som et tydeligt ledende element fra skolens hovedindgang i forbindelse med arrangementer. Inde i hallen fornemmer man også ’huset der er lagt på siden’. Indersiden af saddeltaget bruges lokalt som en hævet tribune med oversigt over salen.


Vestfløjen

Ny fordelingskerne

Grønt i skolegården

Østfløjen

Ny vestfløj med boldbane, forsamlingssal, musik, dramalokaler, omklædningsfaciliteter, toiletter og depoter.

Med etablering af den nye vestfløj får Falkonergården en ny fordelingskerne med elevator. Hele skolen er nu en samlet bygning.

Skolegården får grønne opholdsøer. Vestfløjen åbner op for tilgangen til haven fra skolegården.

Østfløjen har fået 6 nye undervisningslokaler og nye karnapper i taget som lukker et flot lys ind i de øverste lokaler.

P

P

Den nye Falkonergård_1:500

7


KONCEPT / HOVEDGREB En genfortolkning af Falkonergårdens arkitektur. Når vi udvider Falkonergården, lader vi os inspirere af den eksisterende arkitektur. Vi har genfortolket det klassiske hus med saddeltag og tilført huset nye funktioner. ’Det liggende hus’ er tænkt som en venlig gestus til Falkonergårdens flot proportionerede volumener. Den nye idrætshal markerer et skifte i Falkonergårdens historie. Idrætshallen har tydelige slægsbånd til den omkringliggende arkitektur og markerer samtidig rammen om en særlig funktion på skolen; aktivitet og bevægelse.

Falkonergårdens arkitektur kan opleves som en helhed, men man kan samtidig gå på opdagelse i detaljen. Det er med til at gøre huset levende. Princippet er det samme for nye idrætshal, men i stedet for relieffer i facaden er den facetterede form på bygningen i sig selv en detalje. Model_Skolegården Facader og tage i tegl er med til at skabe en øjeblikkelig sammenhæng mellem nyt og gammelt. Det er dog op til beskueren at opdage husets form. Nogen vil aldrig opdage, at hallen faktisk er ’et liggende hus’. Andre vil se det med det samme. Beskuere og brugere vil derfor opleve huset på forskellige måder. Det afhænger af, hvor man står og øjets vandring.

8

Model_Skolegården


Model_Den nye Vestfløj

9


SITUATIONSPLAN Gårdrummet er nu tydeligt defineret. Nye grønne opholdszoner bliver placeret i gården, forvoksede grønne oaser med hævede kanter i stål, som klart markerer skellet mellem gårdens flade og naturen. I sommermånederne kan man bruge kanterne som siddemøbel.

?

De ekstra parkeringspladser kan både afvikles helt eller delvist langs skolens sydfløj. Derudover er der også mulighed for at etablere parkering langs den nye hals nordligste facade. Her er også direkte adgang fra facaden til trappekernen og dermed let adgang til skolen.

På sydsiden af idrætshallen er det grønne område tænkt som en udvidelse af billedkunsthaven. Om sommeren vil sydsolen gøre området attraktivt. I forbindelse med den nye hal kan man bruge området til udendørs opvarmning, udstrækning eller afslapning i græsset efter en hård basketballkamp.

10

Diagram_Den nye Flakonergård.

Situationsplan_1:1000


Skum model af den nye Falkonerg책rd

11


INTERIØR_VESTFLØJ

12

Visualisering af den nye vestfløj set fra sportsbanen.


13


VESTFLØJEN Vestfløjen er Falkonergårdens nye idrætshal og samlingsområde. Indgangen til hallen sker gennem et stort glasparti, der både gør aktiviteterne i hallen synlige og slipper dagslys ind. Materialerne går igen fra de eksisterende bygninger med vægge i mursten og tag i tegl. På den sydlige facade får man et tydeligt billede af ’det liggende hus’, hvor det på den østlige facade fremstår som et tema. Nordfacaden forholder sig til den eksisterende bygning men med en nyfortolkning af vinduesåbninger, som tillader masser af nordlys i både drama og musiklokaler. Den taktfaste rytme bliver enkelte steder afbrudt af mindre vinduesåbninger. Bygningen er holdt i en minimalistisk stil, hvor de forskellige tegloverflader møder hinanden i skarpe overgange. Konstruktionen ligger bag facadeskallen og er en enkel limtræskonstruktion. Spærene er tænkt synlige, og teamet med træ i interiøret går igen fra de eksisterende bygninger. Samspillet mellem volumens proportionering og overfladens stoflighed er det, som skaber bygningens identitet. Det samme princip som ligger til grund for Falkonergårdens arkitektur.

Diagram over den nye Vestfløj

14

Opstalt_Østfacade_1:200


VESTFLØJ_OPSTALT

Opstalt_Nordfacade_1:200

Opstalt_Sydfacade_1:200

15


VESTFLØJ_PLAN Det første man møder i den ny hall er foyerområdet. Herfra kan man kigge ud over idrætsbanerne, som ligger længere nede i terræn. Det skaber en naturlig adskillelse mellem ankomst og aktivitet uden brug af vægge. Resultatet er en meget åben hal, hvor aktiviteterne kan ses, men bliver samtidig ikke forstyrret. Fra foyerområdet er der både adgang til omklædningen, drama og musiklokaler. Derudover kontakt til den eksisterende trappekærne, som binder den nye bygning sammen med den eksisterende. Det er derfor muligt at bevæge sig rundt i alle skolens lokaler uden at skulle krydse gården. Fra Nordsiden er der direkte udgang, også fra depotet. Det er specielt brugbart i forbindelse med udskiftning af redskaber til idræt, eller når salen skal bruges til andre formål, som for eksempel koncerter og lignende.

Toiletter

Teknik 69m 2

Trapperne ned til banen fungerer næsten som en tribune. Trapperne vil blive et naturligt pausested, hvor man kan betragte livet i salen. Musik og drama har fået nye lokaler i hallen. Salens mange funktioner kan tilsammen udgøre en naturlig synergi. Dramaholdet kan bruge salen til dans - og musikholdet kan opføre aftenkoncerter. Hallen lægger op til forskelligartet brug og mange typer af bevægelser. De akustiske kvaliteter i den nye hal er vigtige, både i forhold til aktiviteter på banen men også i forhold til brugen af foyeren/ samlingsområdet. Derfor er der valgt en løsning, hvor man fortrinsvist integrerer absorbenter på vægfladerne, som rammes af flere lydbølger end loftet. Derudover kan store vævede, translucente tekstiler trækkes for mellem hallen og foyeren. De er tænkt som smukke grafiske værker der gør det muligt at opdele salen. Kærnen med funktionerne, musik, drama, omklædning og depot rummer også de tekniske installationer. Hvis der er behov for yderlige installationer kan man let udgrave flere kvadratmeter under foyeren.

16

N

Plan_Kælder_1:200

Depot stole, musik/drama 77m 2

Depot Idræt 55m 2

Bogdepot 40m2


Parkering

Lærerværelser

Klasseværelser

Depot 33m2

Omklædning 74 m 2

Omklædning 74 m 2

Toiletter Omklædning lærer 57 m 2

Plan_Stueetage_1:200

Drama 78m 2

26m2

Musik 67m 2

Plan_1. etage_1:200

Musik 67m 2

N 17


VESTFLØJ_SNIT

Klasseværelse

Lærerværelse

Musik/drama Klasseværelse

Kote 11.46

Toiletter

Omklædning

Depoter

B

A

AA_Tværsnit_Vestfløjen_1:200

A

N Musik

Parkering

Omklædning

B Depot

18

BB_Længdesnit_ Vestfløjen_1:200

Kote 11.46


Model af den nye Vestfløj

19


ØSTFLØJEN Østfløjen kommer i fremtiden til at indeholde de nye klasselokaler. Udefra har bygningen ikke forandret sig meget, hvis man ser bort fra de nye karnapper, som skaber gode lysforhold på første sal. De er store rektangulære åbninger i stil med de eksisterende vinduer i stuetagen. I stedet for sprossede vinduer bruges store rene glasflader. Det giver et interessant spil mellem nyt og gammelt og skaber samtidig nogle attraktive vinduesnicher. Den gamle sal har en vigtig kompositorisk rolle for måden, man oplever sin ankomst til Falkonergården på. Salen er derfor bevaret i dens originale udtryk kun modificeret af nye tagelementer. For mange er salen rammen om minderne fra gymnasietiden, hvilket er en af de vigtige bevaringsgrunde. Husets indre ramme er dog ikke længere tilstrækkeligt i forhold til de aktuelle og nødvendige behov. Nye klasselokaler vil derfor passe ind som en ny funktion. Klasselokalerne kan indrettes på flere måder uden større indgreb på husets konstruktion.

Diagram over den nye Østfløj

20


ØSTFLØJ_OPSTALT

Opstalt_Nordfacade_1:200

Opstalt_Østfacade_1:200

Opstalt_Sydfacade_1:200

Opstalt_Vestfacade_1:200

21


ØSTFLØJ_PLAN De seks nye klasselokaler bliver placeret over to etager. De eksisterende trapper bliver bevaret og vil i fremtiden fungere som flugtveje. Den gamle sal gør det muligt at indrette rummene på forskellige måder, men ambitionen har været at udnytte det naturlige lys fra begge facader. På første salen bliver der etableret et fælles studiemiljø med borde og læsekroge langs gangen. Tagkonstruktionen bliver frilagt for at skabe ekstra rumhøjde.

Depot 6m2

Klasse 89m2 Klasse 72m2

Klasse 89m 2

Klasseværelser

Klasse 72m2

22

N

Plan_Stueetage_1:200

Depot 6m2


Toilet 16m2

Klasse 104m2 Klasse 77m 2

Lærerværelse Studiemiljø 37m2

N

Plan_1. etage_1:200

23


ØSTFLØJ_SNIT

Ny klasse

Ny klasse

Ny klasse

Kote 11.96 Kantine

C

D

D

C

N 24

CC_Tværsnit_Østfløj_1:200


Klasseværelser Ny klasse

Ny klasse

Studiemiljø

Lærerværelse Ny klasse Klasseværelser Kote 11.96 Kantine

Kantine

DD_Længdesnit_Østfløj_1:200

25


INSPIRATION

Murstensbyggeri med ekspressiv form.

26

Funktionel fleksibilitet.

Tunge teglfacader med sprøde glasåbninger.

Nye skarpe åbninger i velkendt tegloverflade.


Moderne byggeteknik giver nye muligheder i tegl.

Et klassisk hus møder ny form, men sammenhÌng opstür gennem materialitet.

Monolitisk komposition med bygningsvolumener i tegl.

Nyfortolkning af et klassisk gavlmotiv.

27


AREAL OVERSIGT FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM ÅBEN PROJEKTKONKURRENCE OM UDVIDELVE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

m2 brutto

Konkurrence forslag

Østfløj: 6 klasselokaler incl. gang, trapper og fælles arealer: Ombygget eksisterende areal (gammel østfløj): Tilføjet bruttoareal:

-

Vestfløj: Idræt og forsamlingssal incl. foyer og tribune arealer: Teknik, depot, omklædning, toilet og gangarealer: 1. sal. Drama og musik lokaler incl. gangarealer: Nedrevet areal (2 gamle gymnastiksale): Tilføjet bruttoareal:

28

-

776 m2 630 m2 146 m2

1039 m2 657 m2 380 m2 1280 m2 796 m2

I alt tilføjet bruttoareal. Nuværende bruttoareal. Samlet bruttoareal efter udbygning.

942 m2 7464 m2 8406 m2

Grundareal Bebyggelses %

7956 m2 106 %


ØKONOMI Forslaget er lavet med udgangspunkt i den ønskede økonomiske ramme. Vi har samtidig vurderet, hvad der bedst betaler sig i forhold til bevaring. Ombygningen af den gamle sal til klasselokaler er tænkt som en enkel konvertering. Der bliver etableret gulv i det nu dobbelthøje rum, og de eksisterende trappekærner skal bevares for ikke at ændre på tagkonstruktionen. Bygningerne skal energirenoveres, så man på sigt kan holde driftsomkostninger nede. De to eksisterende gymnastiksale bliver ikke betragtet som brugbare i forhold til at kunne rumme de funktioner og imødekomme de krav der stilles til moderne idrætshaller i dag. Når man i forvejen skal etablere byggeplads, er det økonomisk mest fordelagtigt at rykke de to eksisterende gymnastiksale ned. En ombygning vil både være dyr og tidskrævende i forhold til at bygge nyt. Musik og drama er derfor indtænkt i den nye hal. Derudover vil et nyt samlet volumen være billigere på sigt, både i forhold til energioptimering men også i forhold til kommende udgifter til renovering eller ombygning. Den nye hal er byggeteknisk løst med enkle og billige principper. Den bærende konstruktion er i præfabrikerede limtræselementer. Den nordlige kerne, hvor funktionerne omklædning, teknik, drama og musik er placeret, er i præfabrikerede betonelementer. Tilsammen giver det kort anlægstid og høj kvalitet. Husets facade er en enkel skalmur, enten i elementer eller muret på stedet. En økonomisk og æstetisk vurdering. Forslaget stiler derfor efter kort anlægstid ved brug af moderne materiale og byggeprocessor. Vores udgangspunkt er kun at ombygge i det omfang, som giver mening økonomisk på sigt, men også i forhold til de funktioner bygningerne skal rumme.

Model_Den nye Vestfløj.

29

Forslag 90  
Forslag 90  

Forslag 90

Advertisement