Page 1

Forslag 23598

1

Falkonerg책rdens Gymnasium Forslag nr. 23598


Forslag 23598

2

Falkonergårdens Gymnasium Udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium er i arkitektonisk henseende en spændende og udfordrende opgave. Thomas Havnings bygningsanlæg, der siden 1950’erne har dannet ramme for tusindvis af elevers studie, vil nu blive udvidet med supplerende klasselokaler samt en større idrætshal. Formålet er at efterkomme den store tilsøgning, samt opdaterer skolen for idræt - og i den forbindelse opnå en samlingssal for ca. 1.000 personer. Opgaven: De eksisterende bygninger indeholder mange kvaliteter - og er et ypperligt værk fra sin tid. Thomas Havning var en meget dygtig arkitekt, og Falkonergårdens Gymnasium er en skatkiste med utallige arkitektoniske raffinementer. Den samlede komposition, med indlagte akser og op- og nedskalerede bygningsstokke, sammenknyttes og bliver til led og helhed på en gang. Dette er et konsekvent greb: at lade bygningerne overlappe og på den måde nærmest kirurgisk forene disse – det er majestætisk. Af konkurrence programmet fremhæves Havnings værk – og det er godt at gøre sig bevidst om hvor godt det er! Der er al mulig grund til at tænke sig nøje om før man tegner forslag til de nye behov. Udvidelsen af Falkonergårdens Gymnasium er en vanskellig opgave - og det kan gå grueligt galt! Vi har derfor tvunget os selv til følgende tre-punktsprogram: I II III

analyse – et undersøgende detektivarbejde metode – finde en arbejdsform der kan forene Havnings anlæg med det nye forslag – et svar på opgaven

Løsning B: En meget risikabel løsning hvor det nye byggeri erstatter skolegården…… For at opnå luft omkring en eventuel bygning hér inddrages pedel/portnerbolig ved nedrivning (!?). Den ny bygning kan opleves nærmest fritliggende – men er det nu godt? Et stort friareal går tabt. Konklusion: Den nye bygning vil ende som et malplaceret forsøg på at opnå ”noget nyt” der ikke får nogen sammenhæng med hverken de eksisterende bygninger, gårdrummene eller naboomgivelser. Løsning C: I den vestlige ende er der et friareal mellem eksisterende gymnastikfløje. Der kan bygges i højden og der er fysisk plads. Der vil være masser af dagslys uden selvskygge. Nabo er jernbanearealet. Eksisterende kvaliteter i bygninger og gårdrum kan inddrages. Den nye bygning kan få et aktiv placering hvor eksisterende trapper og gangforløb kan benyttes. Konklusion: Det rigtige sted for placering af det nye byggeri er i den vestlige ende. Spørgsmålet er så hvordan skal man bygge i denne vestlige ende? Vi undersøger fordele og ulemper på fire forskellige situationer – se tegningsbilag. Næste spørgsmål – hvilken arkitektur på dette sted? At forsvinde, ved at grave ned i en slags ”ikke-tilstede-arkitektur” er på alle måder en fejltagelse – og økonomisk uforsvarligt. Den vestlige ende kan rumme den nye bygning og dér ligger udfordringen. Ved at undersøge flere forhold i det eksisterende fremkommer svaret. Med transformative tiltag omkring de greb Havning selv har benyttet: sammenstilling sammenbygning, sammenknytning – at væve og binde bygningslag ind i hinanden, er der et oplagt spor at følge.

Med den regel at punkt III – forslaget - er resultatet af en analyse og en metode. Der er absolut ikke frit spil - og tilfældig tidsmodearkitektur duer slet ikke. Der må søges et logisk men overraskende svar. Der skal derfor tænkes meget varsomt, og i særlige forståelsesbaner, for at formulerer et nyt bygningsensemble, der dels kan indeholde de ønskede funktioner - samt evne den dobbeltrettede dialog: med stedet og med tiden.

Analyse: For at realiserer de nye funktioner er et valg om placering bydende nødvendigt. Tre løsninger kan undersøges:

A B C

ved indgangstorvet i skolegården mod vest

Løsning A: Dette vil kræve at eksisterende samlingssal fjernes – endvidere at det i bymæssig sammenhæng velfungerende torv går tabt. Der er ikke areal nok på dette sted - og en ny bygning hér vil kaste skygge mod eksisterende bygninger. Konklusion: Dette sted bør/skal bevares som det er – en nybygning kan ikke indpasses hér uden at ødelægge mere end det måtte berige.

Metode: At bygge i et eksisterende bygningsanlæg, der selv gemmer forhold der kan benyttes i nye udsagn, er en udfordring hvori forekommer en stiltiende kompleksitet der begrænser og inspirerer. En tilstræbt tidspendulerende stemning, der bevidst væver videre på de mange lag et ældre bygningsanlæg indeholder, er opgaven, således at det eksisterende medvirker til det nye - og det nye styrker det gamle. Et resultatet af en kreativ dyrkelse af de begrænsninger og udfordringer en allerede eksisterende bygning indeholder. Processen er en levende formgivning, en integral proces, med mange detaljer i mange komponenter - en arkitektonisk udfoldelse blandt bindinger. Konkret betyder dette at den nye bygning skal optage på en logisk – og måske overraskende måde – klare elementer fra det eksisterende. Dette gælder geometrisk som infrastrukturelt. Der er derfor grund til at minde sig selv om de fysiske – og mere eller mindre praktiske behov: En idrætshal og klasseværelser. Der kan bygges videre på det eksisterende i en ny fortolkende udgave – men som 2. violin! Det samlede anlæg er det vigtigste derfor skal det nye virke med det gamle og vice versa. En sidegevinst skal være, at ved at opfylde rumkravene aftvistes nye uventede rum- kvaliteter – dette for omgivelserne og i gårdrummet.


Forslag 23598

3

Forslag:

Fakta

Den nye sportshal- og samlingslokale, samt de nye klasseværelser, opstilles på søjler over de eksisterende gymnastiksale.

Arealer:

Dette med niveau fra 1. etage i den eksisterende hovedbygning (normal klassefløj). De eksisterende tomme tagrum, over drenge- og pigegymnastiksalene, fjernes – og i det space, der er herover, etableres de nye faciliteter. De eksisterende trapper forbindes til det nye byggeri - og i gårdrum herunder, der bliver niveaufri med skolegården, etableres et nyt rampeanlæg der forbinder gården med den nye sportshal. De nuværende musiklokaler flyttes til den eksisterende samlingssal, der herefter bliver musik- og dramascene mm. Musiklokalerne ombygges til omklædning i sydfløjen - og til fælles brug, for de nye klasseværelser, i nordfløjen.

Bæredygtighed I henhold til rumprogrammet

Materialer: Stålkonstruktioner. Korrugerede plader på dæk og tagdæk til beklædning. Udvendig facadebeklædning af forpatineret zink der håndslås og falses. Mørke vinduesprofiler med fe-fri ruder. Indvendigt: Trægulve og træbeklædninger: Eg, ask, bøg, lærk – dette som listetækning for akustisk brug på vægge og loftfelter. Rampe under sal i hvid poleret beton. Belægning af lyse natursten. Loft af højglansplade som emaljerede hvide plader med matte glasfelter for belysning. Have/skolegård græsareal samt beplantninger af mindre træer som taks, fyr, magnolia, kirsebær.

De nye klasseværelser er dermed tilrettelagt i direkte tilknytning til de eksisterende klasse- og lærerværelser i hovedbygningen. Orienteringen mod nordvest er på dette sted fredfyldt og med udsigt til grønne arealer.

Konstruktion: En søjlebåren stålskelletkonstruktion. De bærende søjler bores – dermed er der ikke risiko for sætningsskader på de eksisterende bygninger. Der opereres med indspændte søjler og skiver/kryds for stabilitet.

Sportshallen udføres med opbyggede siddepladser, der som i et teater opbygges mod den ende hvor der er klasseværelser – og mod vest indskydes en balkon ligeledes med siddepladser. Hallen kan dermed benyttes til 1.000 personer for koncerter, drama med mere.

Der indrettes birum til omklædning, teknik- og depotrum med mere. Som et panorama fra og til den nye sal er et stort vinduesparti indsat direkte mod skolegården. Grænsen mellem inde og uden skal virke flydende. Atmosfæren i salen skal være varm med dagslys i doseret mængde fra panorama vinduet og det højtsiddende lysbånd mod vest. Aptering med nordisk træ. Skolegården omredigeres til en have med søjlegange (eksisterende peristyl), og en overdækket gård – en agora - der opstår under den nye sportshal. Dette 6 meter høje uderum indrettes til ophold så der kan opstå nye udendørs aktiviteter. Rampen inviterer til ophold. Mur mod vest rykkes ud til skel. Bilparkering indrettes på matriklen – men væk fra haven i skolegården. Der ryddes op i cykelparkering – med anvisning af nye pladser til dette. Vi foreslår et enkelt og rationelt anlæg hvis hovedopgave er at løse de behov skolen har. Dette på en måde så det nye anlæg visualiserer det der er: en tilføjelse. Vi har søgt at sammenbinde det nye med det eksisterende så teglstensbygninger vil fremstå uantastet – og det nye vil ”svæve” i luftrummet mod vest. Konklusion: et forslag til nybyggeri – med et kompakt og stærkt signal.

Økonomi:

Alle konstruktioner kan udføres på værksted og samles på stedet. Isoleringskonstruktioner som energiklasse 1. Tagflade som varmt tag med tagpap beklædning evt. solcellemembran. De eksisterende tagkonstruktioner kan fjernes uden problemer – evt. supplerende vandret stabilitet kan indbygges i dæk over gymnastiksale. De eksisterende bygninger vil ikke belastes. Forslaget er det mest enkle - og sikkert det mindst kostbare byggeprincip.

Forslaget er bæredygtigt: • Der skal ikke graves ned (nedgravning og jordbortkørsel er meget miljøbelas- tende og meget kostbart og forbundet med store ricisi). • et tilstræbt geometrisk rationale – som følge af de kubiske enheder • et simpelt byggesystem med skelletstruktur, der minimere byggetid og materialer • hurtig klimalukning på tag og fag – følgeproblemer fra vejrlig under byggepro- ces undgås. • udvendige materialer af langtidsholdbare meget slidstærke vedligeholdelsesfrie løsninger. • korte føringsveje for teknik og installationer. • valg af nationale materialer med den sidegevinst at transport minimeres. • energisparekontrol og energistyring på alle installationer. • der kan benyttes naturlig ventilation • generelt store isoleringskonstruktioner med lavt energiforbrug til følge. • på tagfladen, af den nye hal, er der mulighed for et større solcelleanlæg. Miljøhensyn afspejles blandt andet i vandbesparende toiletter og håndvaske. Der plantes flere træer i gårdrummet - dette er Co2 positivt. Glasbelægning kan udføres med hindeteknologi så udgifter og ressourcer til rudevask minimeres. Indeklimaet vil være sundt. Der vil fx blive benyttet overfadebehandlinger som er tendencidefri og uden nogen form for skadelig afdunstning, og med meget højt ph-værdi så intet organisk kan trives i overfladebehandlingen – ej heller bakterier.


Forslag 23598

4


Forslag 23598

5


Forslag 23598

6


Forslag 23598

7


Forslag 23598

8


Forslag 23598

9

Studier af rampeforløbet og havemuren set fra skolegården - og set fra vest.

Modelfoto af eksisterende og fremtidige forhold - de tomme tagrum over de eksisterende gymnastiksale fjernes.

Modelfoto af det eksisterende bygningsanlæg set med søjler til den nye bygning bemærk søjletakten fra de eksisterende platantræer.


Forslag 23598

10


Forslag 23598

11


Forslag 23598

12


Forslag 23598

13


Forslag 23598

14


Forslag 23598

15


Forslag 23598

16


Forslag 23598

17


Forslag 23598

18


Forslag 23598

19


Forslag 23598

20


Forslag 23598

21


Forslag 23598

22


Forslag 23598

23


Forslag 23598

24


Forslag 23598

25


Forslag 23598

26


Forslag 23598

27


Forslag 23598

28


Forslag 23598

29


Forslag 23598

30


Forslag 23598

31


Forslag 23598

32


Forslag 23598

33


Forslag 23598

34


Forslag 23598

35

Forslag 80  
Forslag 80  

Forslag 80

Advertisement