Page 1

51011

MILESTRÆDET |

RØDOVRE SYD HELHEDSPLAN

1


51011

Rødovre Syd

Overordnet idé

Med sine store boligområder, sammenhængende friarealer, en veludviklet infrastruktur og nærhed til København har konkurrenceområdet en række fordele og kvaliteter, der gør området særdeles attraktivt for nybyggeri. Milestedet skiller sig med sin åbne bygningsstruktur og store udvoksede grønne friarealer ud fra den tættere omkringliggende by. Området udgør en sjælden attraktiv mulighed for at foretage en byudvidelse og fortætning, hvor der umiddelbart kan skabes en nær tilknytning til et stærkt identitetsgivende landskab.

Med forslaget ønsker vi at bygge videre på den påbegyndte struktur, der udgår fra Gåsefodens centrum med udspring i Rødovre Station, der på smukt klassisk vis knytter stationen til de nordlige og østlige boligområder via Hendriksholms og Damhus Boulevard.

Stationsområdet fungerer, men så heller ikke mere. Området fremstår som et nedslidt og uværdigt knudepunkt for den tilstødende by. Kontakten mellem Stationen og Milestedet er ringe, såvel pga. den barriere Avedøre Havnevej, som den komplekse tilkøring til og indenfor området. Hjørnegrunden ved Roskildevej har med god grund tiltrukket sig opmærksomhed i en tidligere konkurrence og fremstår fortsat som en attraktivt placering for et landemærke og pladsdannelse der kan markere Rødovre i forhold til den vigtige Roskildevej, der udgør hovedfærdselsåren gennem Rødovre. Rødovre har med konkurrencen fået en mulighed for at påbegynde en byudvikling, der med de rette greb kan synliggøre Rødovre, øge kvaliteten i de eksisterende byområder og i Milestedet skabe en ny bydel midt i en grøn oase kun 10 min. fra Københavns centrum.

2

Forslaget introducerer derfor en ny tå – Milestrædet. Strædet løber fra Rødovre Station, passerer Avedøre Havnevej via en ny broforbindelse, og krydser gennem de tre boligveje Ruskær, Ulkær og Dalkær og fortsætter frem til Roskildevej ud for Vestbadet. Milestrædet bliver en kombineret vej, cykel og gangforbindelse og Milestedets nye hovedstrøg. Hvor Boulevarderne kendetegnes af en klassisk alléfortælling, bliver Milestrædets forløb markeret af en nutidig bæredygtig vand- og kærfortælling med overfladevand fra hårde flader og tage, der opsamles i åbne vandrender og ledes til større og mindre gadekær med træ- og sivplantninger. Kærene skaber liv og bliver omdrejningspunkt for et nyt byliv i Milestedet. Ved at lade strædet passere kærvejene ønsker vi at revitalisere de tre isolerede boligveje og i et samlet greb knytte Milestedet til Rødovre Station, Roskildevej og den omgivende by.

Omkring det nye stræde lader vi en bydel vokse frem, der sammen med de eksisterende boligbebyggelser optegner en bystruktur, der gennem strædets knækkede forløb veksler mellem boligveje, pladser og åbninger til det omkringliggende parklandskab. Bydelen knytter sig indad til Milestrædets og udadtil op til det omkringliggende landskab af græs, egetræer, krat og søer. Strukturplanen respekterer, inddrager og forstærker områdets landskabelige kvaliteter med de store egeplantninger og åbne græsforløb. Med tre markante nedslag skaber vi nye ankomster til Rødovre. Ved stationen koncentreres byen gennem en ny stationsbygning, der med en stor svævende tagkonstruktion på tværs af jernbane og kommuneskel og synlig fra gåsefodens tilstødende veje, markerer stationen som områdets centrum. Området rejser sig i et højhus i knudepunkt ved Avedøre Havnevej og jernbanen og markerer indkørslen til Rødovre fra syd. Ved den vigtige krydsning Roskildevej/Avedøre Havnevej får bydelen og Rødovre et nyt byrum under tag. Et fleksibelt fælleshus, der kan rumme en bred vifte af byens afvekslende behov fra marked til kulturevents og festarrangementer. Ved Vestbadet forstærkes områdets sports- og rekreative tema med en ny sportshal, der markerer indgangen til såvel Milestrædet og Rødovre fra den indkomne Roskildevej.


51011

Det nye Rødovre Syd Det er med Milestrædet intentionen at skabe en rekreativ og social forbindelsesvej, der gennembryder de isolerede kærveje og skaber en sammensat bydel af afvekslende gade og byrum, der spænder ud mellem bebyggelserne. Strædet udlægges som ’shared space’, hvor trafikken afvikles på de cyklende og gåendes betingelser med lav gennemkørselshastighed for bilisterne. Hvor biltrafikken får karakter af lokaltrafik der ledes væk inden mødet med Roskildevej via Nørrekær, bliver gang og cykeltrafikken gennemkørende og skaber en tværgående forbindelseslinje mellem Rødovre Station og Roskildevej med videre forbindelse til området nord for Roskildevej via Nyholms Allé. Den blandede færdsel giver Milestrædet en let livgivende puls og sikrer liv gennem området dagen igennem.

I Milestedet indføres to nye boligvarianter. Mod nord lægges et nyt bånd af etagehuse, der rejser sig fra 2-3 plan ind mod Milestrædet op til 4-5 plan ud mod det grønne fælles areal. Boligerne indrettes med tagterrasser, der gennem gradvis nedtrapning får et stort lysindfald fra syd og sydvest. Bebyggelserne vil ligge som et bølgeslag i kanten af fælleden og stedvis skyde frem og møde Milestrædet for igen at dreje væk bag de eksisterende boligblokke og atter dukker op længere fremme.

Bygningerne veksler fra 4 plan i stationsområdet, med en kulmination i højhusets 20 plan, til en sammensat by med 2-5 plans bygninger vest for Avedøre Havnevej, der slutteligt samles op ved den nye sportshal ved Roskildevej. Alle huse orienteres med optimeret lysindfald fra syd og sydvest.

De mange tillukkede og ofte anonyme grønne rum åbnes op. Det kan ske gennem en bortrydning af undervegetation, punktvise rydninger eller udtynding og opstamning af egetræerne. Egeplantninger vil med tiden ændre udtryk fra tætte hegn og krat til karaktergivende individuelle egetræer i form af små skovforløb, lunde eller enkeltstående træer. Med udtyndingen kan der etableres et sammenhængende græstæppe, der løber ind under trækronerne og sammenbinder de store friarealer. Åbenheden skaber lys og tryghed og nærmer sig derved formodentlig C.Th.Sørensens oprindelige vision for Milestedet, som det også ses i andre af hans anlæg. Mod skæmmende eller støjende omgivelser kan tætheden fastholdes.

Området langs jernbanen er med den fremskudte placering, store synlighed og gode infrastruktur med ideelle tilkørselsforhold og gåafstand til stationen tiltænkt et rent erhvervsområde. Området udgør samtidig et værn, der dæmper generne fra jernbanen for den bagvedliggende by. I retning mod Milestedet overgår bebyggelsen til en blanding af erhverv og boliger. Erhverv placeres ud mod Milestrædet og vil have den største koncentration i de nye byggefelter nær stationen og aftage hvor der krydses ind gennem de eksisterende boligområder ved kærvejene. På de eksisterende pladser ved Højkær og Ruskær etableres nye fælleshuse for områdets beboere.

Syd og øst for Milestrædet udlægges tre rækker af firefamilies huse i to plan. Husene lægges ud til friarealer mod foden i det tilstødende græstæppe, der støder op til og ind imellem husene.

Langs Milestrædet åbnes de eksisterende 3-plans boligblokke op i stueetagen og får egne sydvendte haver mod torvene og på modsatte side nye udgange til de grønne fællesarealer. De sydlige torve i Ulkær og Ruskær omlægges med nye beboerhaver og pladsdannelser. De nye udgange og beboerhaver skaber grobund for et fornyet fællesskab, hvor folk lokkes ud og aktiveres i et nyt fællesskab.

Forløbet med uddannelsesinstitutioner fra stationen langs Henriksholms Boulevard til Roskildevej forstærkes. Nye bygninger skydes ind i terrænet langs Avedøre Havnevej med nederste plan i niveau med vejen. Ønsket er at ændre vejens udtryk fra den nuværende motorvejslignende fremtoning mellem to jordvolde til en vej i byen. Et træk der forstærkes af en ny præcis trærække, der samtidigt opdeler det brede vejrum. De nye bygninger tænkes anvendt til uddannelsesrelaterede formål som kollegium, SFO, nye faglokaler for de omkringliggende skoler og lign. Forløbet afsluttes i en ny byhal på hjørnegrunden ved Roskildevej, der sammen med en udvidet pladsdannelse bliver et nyt samlingssted for Rødovres borgere og besøgende udefra. Bygningen tænkes udført som en let stål- og glaskonstruktion med inspiration fra de klassiske orangerier. Et uderum og en markedshal under tag, der kan anvendes hele året igennem. Om vinteren som et opvarmet orangerie, hvorefter planterne tømmes ud på pladsen i sommerhalvlåret. Ved aftentid vil den stå som en lysende lanterne synlig for de store passerende veje. Pendlere kan herlokkes til med arrangementer som ugentlige markedsdage, loppemarkeder mm. Det sportslige og rekreative tema med Vestbadet og rideskolerne forstærkes med en sportshal ud mod Roskildevej, der markerer indkørslen til Rødovre fra vest. Hallen ligger sig beskyttende ind mellem Friluftsbadet og Roskildevej. Et nyt slynget rekreativt stiforløb, i alt 2,5 km., for løbende, gående og ridende placeres ud i det nye Milestedet og passerer undervejs områdets gamle og nye attraktioner.

3


51011

De tre nedslagspunkter og forbindelsen Milestredet

4


51011 R Ø DO

vej

M NTRU

E VRE C

re Park Rødov

OVERSIGTSPLAN en

r vestvold

TÅ R N

n forbinde

cykelrute

VEJ

ILDE ROSK

KBH

VE J

GRØNTTORVSSHALLEN URBAN BAZAR GRØNT BLOMSTER CAFÉ LOPPEMARKED TORVEDAG ORANGERI BYRUM LANDEMÆRKE

BYHALLEN

AKTIVITETSPARKEN

AKTIVITETSPARKEN SVØMMEHAL MØDESTED MULTIHAL SKØJTEHAL PARKRUM FRILUFTSBAD RIDNING

DE

ROSKIL

R

lden

stvo

er ve

bind n for

E RR

lrute

cyke

EN

H EN RI KS H O L

M DA

H AV N E V E J

KOMMUNE GRÆNSE BRØN

ø gr e | n og n r te te lru vru ke rsle y C ge vi

RØDOVRE STATION TRAFIKALT KNUDEPUNKT MØDESTED URBANT MILJØ CAFÉMILJØ KIOSK DETAILHANDEL

DBY

olden cykelruten forbinder vestv

en ut

lsr

a nd

BO U LD EVA RD

A D V ED Ø R E

MILESTRÆDET

S HU

STOR EKÆ R

Cykelruterne | carlsberruten, valbyruten og hvidovreruten

RØDOVRE STATION

BRØNDBY ØSTER STATION

KBH KOMMUNE GRÆNSE HVIDOVRE

KOMMUNE GR ÆNSE HVIDOVRE KOMMUNE GR ÆNSE BRØND BY

HØJE TÅSTRUP

Hvidovre

EJEN E20

HOLBÆKMOTO RV

5


51011

Bebyggelse

ROSK

ILDEV

EJ

ROSK

ILDEV

EJ

EJ

Nye bygninger Landmarks

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

6

ILDEV

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

Eksisterende bygninger Bygninger som fjernes Station

ROSK

Station Bolig Erhverv Detail Uddannelse og kultur Detail og bolig


51011

Adgangsforhold

ROSK

ILDEV

EJ

ROSK

ILDEV

EJ

ILDEV

EJ

Milestrædet - shared space Cykel -og fodgængertrafik Kun fodgængere

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

AV ED Ø RE HA V N EV EJ

Regionale veje Lokale veje Lokale veje Togforbindelse

ROSK

Parkering i tærren Parkering i bygninger

7


51011

Trafik og parkering Indkørslen til Milestedet og Stationsområdet fra Avedøre havnevej sker via et nyt lysreguleret T-kryds, hvorfra vejen ramper op til det højereliggende Milestedet med videre vejforbindelse over til stationsområdet. Agerkær omlægges til cykel- og gangsti og tilkørsel til Nørrekær sker i stedet via Milestrædet eller fra krydset Avedøre Havnevej/Nørrekær. Der etableres nye broforbindelser på tværs af Avedøre Havnevej ved Milestrædet og Storekær, der på strækningen til stationsområdet får et nyt forløb for at skabe ubrudt vejforløb til den nye stationsbygning og gåsefodens centrum. Et greb der skaber plads til erhvervsforløbet langs jernbanen. De overordnede forbindelsesveje Milestrædet, Ruskær, Ulkær og Nørrekær udgør hovedfærdselsårerne ind i Milestedet. Det videre forløb ind til de nye bagvedliggende boligområder sker via mindre stikveje. Hastighedsgrænsen foreslås sat ved 30 km/t. En hastighed, der falder naturligt ind i de krogede vejforløb og underbygger ønsket shared space i Milestrædet.

SNIT D-D

SNIT E-E 8

Ved stationen anlægges en ny udendørs parkeringsplads. Den resterende parkering i stationsområdet og langs jernbanen tænkes fortrinsvis integreret som parkeringskældre i bebyggelsen. I Milestedet fastholdes parkering til de eksisterende boliger samt gæsteparkering på terræn. På de fire pladser ved Ulkær og Ruskær rykkes parkeringen over i skyggesiden i forbindelse med omlægning af pladserne. I de nye nordligt beliggende boliger sker parkering i parkeringskældre, mens de i sydlige fire familieshuse sker på terræn. Den valgte løsning med ’shared space’ i Milestrædet sikrer en sikker færdsel for alle aldersklasser ned til stationsområdet. Fra skolerne skabes samtidigt en sikker overgang til stationen og området syd for stationen. Nedgangene til tunnellen under jernbanen åbnes med en bred cykel og gangrampe, der griber den indkomne cykel og gangtrafik fra de tilstødende stier. Der kan herved ske en enkel og indbydende krydsning hvor cyklende kan passere uden at skulle stå af cyklen.


51011 N

D

B

B

E

A

A

C

D

PLAN 1:3000 9


51011

SØ PÅ FAELLEDEN KRYDSER MILESTRÆDET OG SKABER VARIATION OG UDSYN

MILESTRÆDET

ETAGEHUSE STIGER GRADVIST MOD FÆLLEDEN

2 ETAGES BEBOELSE

KARRE MED PRIVATE HAVER MOD SYD MILESTRÆDET

SKRALDEHUS

BEBOERHUS

PARKERING I KARREN PLACERET I SKYGGE 1:250

10


51011

CAFÉ CYKLEHANDLER

Eksisterende byninger

Private haver anlægges mod syd

Et fælles gaardareal med fælles hus

milestrædet

Sø dannet af vand opsamlet vand fra tagene

11


51011

Byliv og bæredygtighed

Arealanvendelse

Forslaget formulerer et ønske om at skabe et på alle måder bæredygtigt bymiljø. Et byområde der repræsenterer et syn på by- og landskabsrum, der ikke fokuserer på bykultur i kontrast til de naturlige processer, men som fokuserer på at integrere og kommunikere bykulturens mange mulige sammenhænge med miljørigtige tiltag. Desuden har den arkitektoniske og landskabsarkitektoniske værdi, æstetik og kvalitet stor betydning for holdbar bæredygtig bydannelse. Byens brugere skal kunne nyde og værdsætte samme arkitektur, design og landskab i årtier frem.

Regnvandshåndteringen integreres som et visuelt element i byen. I Milestrædet samles vand op fra tage og belagte overflader og føres via åbne render til kærene. Vandtemaet følges op af et sammensat trætema i kontrast til de monokulturelle egetræsplantninger i den omkringliggende park. Vandtålende træarter som rødel, pil og birk ved kærene og halvstore blomstrende træer som kirsebær, røn og robinie i de belagte områder. Udnyttelse af jordvarme, grønne tage og tage med solceller bidrager yderligere til den grønne planlægning. Den synlige integration og hensyntagen til miljøet, kan engagere beboerne til at indgå i udviklingen af miljømæssige tiltag.

Det forstærkede grønne landskab og de mange nye store og små oplevelsesrige byrum skaber rammerne for et godt og socialt nærmiljø, der indbyder til trygt og inspirerende ophold for alle aldersgrupper. Landskabets nye aktivitetsmuligheder, som bl.a. løbestien, sportsaktiviteter og kolonihaverne skaber mulighed for en sund livsstil med et aktivt og socialt udeliv. Områdets brugere har mulighed for både at søge byrummenes samlende energi eller finde ro og udsyn på de grønne flader.

Næsten alle eksisterende bygninger bevares og byen fortættes gennem en åben planlægning Energiforbruget mindskes ved at styrke den eksisterende infrastruktur og cykelforbindelsen fremmer grøn bevægelse. Ved stationsområdet samles veje og funktioner og området får naturligt et højere aktivitetsniveau end den omgivende by. Funktionsintegrering skaber nærhed og tilgængelighed ved et lokalt bycentrum med en varieret sammensætning af erhverv, handel, cafeer og ophold i et sammensat trafikbillede. Samlet antal etagemeter 136000 m2 fordelt på: Stationsområdet 65000 m2 Milestedet 45000 m2 Uddannelsesområdet 12500 m2 Bygninger langs Roskildevej 13500 m2

Nye bygninger i en menneskelig skala

12

Shared space Milestrædet

Regnvandsopsamling


51011

Aftenstemning ved knudepunktet Advedøre Havnevej og Roskildevej - Hallen virker som et bindeled mellem Rødovre Centrum og Rødovre Station i kraft af sin belliggenhed og mange funktioner

13


51011

Stationsområdet - kig fra syd mod det fortættede stationsområde med nye forbindelser på tværs af Advedøre Havnevej

Aktivitetsparken - kig fra aktivitetsparken i nordvest mod fælleden der åbner sig med sine rekreative muligheder

14

Forslag 8  

Forslag 8

Advertisement