Page 1

Falkonerg책rdens Gymnasium

Arkitektkonkurrence Januar 2011 Forslag 11338


Falkonergårdens Gymnasium.

Hoveddisposition.

Falkonergårdens Gymnasium præsenterer med sine klassiske rammer og som næsten integreret i Den Sønderjyske Landsby på Frederiksberg et tidstypisk billede på et dansk gymnasium opført i 1950-erne. Som nabo til både idrætsanlæg og kolonihaver fremstår gymnasiet som en markant del af det frederiksbergske nærmiljø. Mens bygningsanlægget stort set står uændret siden det blev opført fornemmes tydeligt rammernes ændrede anvendelse og indhold. Måske har Falkonergårdens Gymnasium med sin fine overordnede disponering og følsomme detaljerigdom netop haft gode betingelser for at rumme de pædagogisk betingede ændrede anvendelsesvilkår. Imidlertid er presset på de fysiske rammer nu så bastante at der må handles.

Baggrunden for hoveddispositionen er ønsket om at bevare og genanvende så meget som muligt af de bestående rammer, samt at det nye byggeri, der nødvendigvis skal etableres kan gennemføres og knyttes til det bestående med et minimum af indgreb. Som forudsætning er desuden at kombinere idrætshal og samlingslokale da det pladsmæssigt og økonomisk vurderes at være mest hensigtsmæssigt. I hoveddisponeringen inddrages det eksisterende gårdrums vestlige og let sænkede areal til etablering af gymnasiets nye idrætshal og samlingslokale.

Opgaven. Udfordringen er at anvise realistiske muligheder for etablering af nye undervisningslokaler, af idrætshal og et stort indendørs samlingslokale, evt. med de to sidstnævnte elementer i kombination. Ud over at konkurrenceudskriveren naturligvis ønsker klare funktionelle løsningsmodeller baseret på økonomiske bæredygtige investeringer både mht. anlæg og drift, prioriterer bygherren forsalg, der demonstrerer forståelse for stedet arkitektoniske kvaliteter.

Funktionelt er placeringen optimal dels i forbindelse med de bestående gymnastiksale og tilhørende omklædningsfaciliteter, der stort set uden ombygning kan anvendes i forbindelse med den nye idrætshal - dels fordi samlingssalen med den centrale placering bliver et synligt og let tilgængeligt mødested - både i forbindelse med gymnasiets daglige drift og ved arrangementer, der henvender sig til et bredere publikum end gymnasiets daglige brugere. Med den anviste placering mellem de bestående gymnastiksale vil det betydelige bygningsvolumen, der er tale om, på en hensigtsmæssig måde knytte sig til det eksisterende bygningsanlæg, give Falkonergårdens gårdrum en mere præcis afslutning mod vest og fremhæve den gl. rektorboligs kvaliteter. Ved etableringen af det nye samlingslokale er det tanken at udnytte den nuværende samlingssal med 6 nye undervisningslokaler, der bliver placeret hensigtsmæssigt som en forlængelse af den bestående nordlige undervisningsfløj.

1


oversigtsplan 1:1000

2


Projekt. De i rumprogrammet stillede krav til samlingslokale og idrætshal til basketball, volleyball og badmintonbaner, samt til personkapacitet, lader sig bedst honorere ved at udnytte den tilgængelige og fulde plads mellem gymnastiksalenes facader. Det er hensigten at sportsgulvet sænkes yderligere 1,5 m i forhold til nuværende terræn, således at der kan opbygges tilskuerpladser, der som ”høje trin” på hver side af sportsgulvet hæver sig op mod de eksisterende gymnastiksale og sikre faste tilskuerpladser til ca. halvdelen af gymnasiets elever. Tagkonstruktionen over sportsarealet hæves for at imødekomme højdekravet i forbindelse med de sportslige aktiviteter. Den øvrige taghøjde holdes under tagfoden på de bestående gymnastiksale inkl. foyerarealet, der med sin transparente facade skyder sig ud i gårdrummet og sikrer maksimal visuel kontakt mellem sal og gårdrum, som understreget af et antal dobbeltdøre i facaden. I foyerarealet etableres en markant trappeforbindelse, i hele hallens bredde, ned til det nye idrætstorv.

Med den skitserede gulvsænkning, kan der under foyeren etableres nødvendigt depotrum på 120 m2 i direkte forbindelse med samlingssal/ idrætshal. Adgangen til bestående omklædningsfaciliteter bibeholdes som nu, i fremtiden blot med adgang fra foyerarealet, ligesom adgangen fra omklædningsfaciliteterne til ”idrætstorvet” bevares. Det frie gulvareal i hallen måler: 27 m i længde x 18 m i bredde. Det frie luftrum over banen måler: 26 m i længden, 15,5 m i bredde. Højde i hallen er 10 m. Eksisterende østlige bygningsfløj indrettes med 6 nye undervisningslokaler, 4 i underste niveau og 2 på 1. sal. På 1. Sal etableres endvidere et større sammenhængende gruppe og fællesareal. Klasselokalerne har glasvægge mod gangarealet for at opnå et godt arbejdslys – der er få store tagvinduer mod nord og en serie mindre med syd. Ellers er den gamle østfløj udefra uændret. Til den nye etage etableres ny trappeforbindelse, som også forbindes med kælderen og direkte adgang til det fri.

3


tagplan 1:500

4


mulighed for disp. rum

plan 1:200

5


depot

cc

dd

ee toilet

bb

aa

depot

toilet

planer 1:400

6


depot

toilet depot

toilet

planer 1:200

7


nye undervisningslokaler

8


snit aa 1:200

snit bb 1:200

9


depot

10


snit cc 1:200

snit dd 1:200

11


12


Konstruktionsprincip. Den nye idrætshal / samlingslokale opbygges over 4 betonsøjler, der markerer sportsarealet og bærer det hævede tagareal. Mellem betonsøjlerne monteres på langsiderne stålgitterdragere i højde med tagforskydningen mellem det høje og det lave tagniveau. Tagkonstruktionen udføres med ståltrapez tagplader med akustisk regulerende effekt, på den høje tagdel spændende på tværs mellem stålgitterdragerne og på den lave del fra underkant stålgitterdrager til facade af gymnastiksal/ ny foyerfacade. Terrændæk og publikums sæder etableres som in situ støbt beton. I forbindelse med de nye undervisningslokaler etableres den nye indskudte etage med traditionelle dækelementer over et bærende bjælkesystem. Ventilation Ventileringen af hallen forgår efter to principper. Om sommeren kan røgopluk åbnes, så der dannes en skorstenseffekt så luften trækkes ud gennem taget fra åbninger i facaden. Dette system bruger ingen strøm og giver brugerne en følelse af en let brise gennem rummet. Om vinteren ventileres hallen af to balancerede ventilationsaggregater, med høj genvindingseffekt. Aggregaterne placeres på lofterne over de eksist. gymnastiksale, hvorfra rørene føres ind til hver sin ende af hallen. Ventilationsrørene føres fra aggregaterne, over det lysdifucerende loft ved tilskuerpladserne, gennen skørtet til hallen og derfra op til et fordelerrør, der løber på langs af hele hallen.

Herfra blæses luften ud gennem rør over det nedstroppede loft, hvor ind- og udsugningsventilerne er placeret. Fordelen ved to anlæg er at de lettere kan monteres på loftet, samt at man i perioder med mindre behov for ventilation kan betjene hallen med kun et aggregat. Materialevalg Materialevalg og farveholdning foreslås sammensat så enkelt som muligt, dels som understregning af projektets enkle og stringente karakter, dels for at fremhæve det bestående bygningsanlægs klassiske kvaliteter. Synlige betonbygningsdele foreslås udført med glittede og voksede overfalder. Bestående facader på gymnastiksalene bibeholdes som de fremstår i dag, ligesom salens nye vestlige gavl forudsættes at fremstå i blankt murværk. Ud- og indvendige lodrette beklædninger samt loftsfladen i den høje del fremstår med en lys metallisk overflade. (den indvendige med perforeret overflade) I den lavloftede del foreslås ophængt et udspændt brandsikret tekstil, der sikrer et jævnt og diffust lys fra bygningsafsnittets ovenlys. Udvendig tagdækning udføres som paptag. På den hævede del over sportsarealet foreslås mos, som har en række miljømæssige fordele, udlagt. Bæredygtighed Hallen nedgraves ca. 2,3 m og drager derfor nytte af jordens varme, da facadearealet reduceres betydeligt. Derudover udføres facaden med højisolerede elementer og vinduer med klart lavenergiglas. På taget findes mos, det er smukt at se på fra resten af skolen og efterlader et meget køligere tag end f.eks. alm. Sort tagpap, dvs. at varmeudstrålingen, både inde i hallen og ude i gårdrummet reduceres betragteligt, samtidig med at regnvand i langt højere grad fordamper, frem for at løbe ud i kloakken. 13


14


Gulv, vægge og tribuner udføres i glittet beton og tegl, som er tunge materialer, der er medvirkende til at holde en ensartet temperatur i rummet.

Areal oversigt.

Gårdrum

Ny idrætshal/ forsamlingssal samt depot: 1055 m2

Falkonergårdens gårdrum bør forblive et gårdrum, med fast belægning og beskårede platantræer - der er i dag et fint heraki mellem ankomsten til skolens hovedindgang, som er belagt med brosten og efterfølgende skolegården belagt med asfalt. Vi foreslår at både cykel- og bil parkering forbliver som de er – billedet af cykler, hulter til bulter under de store platantræer er et klart billede på en ungdomsuddannelse med succes.

Ombygning i eks. Østfløj 1000 m2 (heraf ligges 120 m2 til ny bebyggelses pct. Idet det eksisterende dobbelthøje rum over samlingssalen ikke er medregnet i eksisterende arealoversigt)

Nuværende bruttoetageareal: 7464 m2 Nuværende bebyggelses pct. 94%

I alt ombygning og nybygning: 2055 m2 Nyt bruttoetageareal: 8639 m2 Ny bebyggelses pct. 109 %

snit ee 1:200

14


15

Forslag 75  
Forslag 75  

Forslag 75

Advertisement