Page 1

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

forslag 21729


In the hall outside the library I open a window to take a photograph of the silhouettes of frosty winter trees across the courtyard. Despite the biting cold outside, here is a sense of warmth. Materials formed by layers of history clothe the framework of the buildings outside. Images of past activity flicker through my mind as I walk down through the hall into the courtyard. Impending change will affect all of this. Its a question of what to leave for posterity…… I wrap my scarf tightly to keep out the cold and head towards the gym. Out of the corner of my eye I see a group of students hanging out of one of the windows in the north wing - laughing and busying themselves gathering snow from the roof outside. The new facilities are for them and because of them. I get the feeling that they are very fond of their school and that the modern framework needed both to nurture their talent and to house their everyday and special day activities is long sought after. I imagine that the new facilities at Falkonergården will quickly become the new heart of college life. Snowballs begin to fly past at high speed and the courtyard erupts. Eye contact and smiles are swiftly exchanged as my chain of thought fragments.


HOVEDGREB Omrokering og forbedring af eksisterende funktioner og etablering af ny idræts- og samlingssal mellem de to eksisterende gymnastiksale. Der etableres 8 nye klasselokaler og nedlægges 2. Idræts- og samlingssal. Denne er formet så den fremtræder som overdækkede idrætsbaner og skaber sammenhæng til det terrasserede udemiljø (gård). Den vil være forsænket i terrænet og have brudt tagflade (afvalmede tage). Med sin placering vil den fungere som afslutning på og definere gård-området – vil være scenebagtæppet set fra hovedindgangen. Østfløjen. Her indrettes lærer- og administrationsfaciliteter, når pladsen er frigjort ved etablering af ny idræts- og samlingssal. Området vil på en gang være afsondret (gode forhold) og samtidig have god kontakt til resten af skolen. Nordfløjen. I det frigjorte område på 1. sal (tidligere lærer- og administrationsområde) etableres studieområde med klasseværelser og tilhørende faciliteter. Rektor- og pedelbolig. Denne berøres ikke bortset fra, at lærer- og administrationsrelaterede funktioner flyttes til østfløjen. Bygningen vil fungere som elev- og pedel-hus. Sydfløjen. Sydfløjen og forbindelsen herfra til nordfløjen berøres ikke.

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


HOVEDGREB

LÆRER/ADMINISTRATIONSFLØJ KLASSEFLØJ

IDRÆTS/SAMLINGSSAL GRØN GÅRD

TAP/ELEVHUS

SÆRKLASSER

 5


OVERSIGT OG ANKOMST

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


OVERSIGTSPLAN 1:1000

FINSENS HAVE

KOLONIHAVER

ALDERSRENTEBOLIGER

S AL

AND

JYLL

DER

SØN

JERN

BAN E

FREDERIKSBERG IDRÆTSPARK

HERMAN BANGS HAVE

DEN SØNDERJYSKE LANDSBY

TRE FALKE SKOLEN

 7


FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


TAGPLAN 1:500

 9


Idræts- og samlingssal. Grundtanken er at skabe gode faciliteter for Team Danmark og gymnasiets traditionelle kursister. Facaden består af rammer som trinanguleres ud i en mindre facadeopdeling. Skaber formen af bygningen og giver et facetteret udtryk såvel ude- som indefra. Facetterne beklædes med glas/tombak. Dette skaber muligheden for regulering af lysindfaldet og har gavnlig virkning i forhold til akustikken. Frihøjde over idrætsbanerne: 10 m. Den viste banestørrelse er 15x28 m. Ønskes større frirum kan mindre banestørrelser vælges. På banearealet kan rummes 720 stolepladser. Åbnes foldevæggene er der mulighed for 945 stolepladser, hvortil kommer siddetrapper og balkoner på 1. sal og tagetage. I tagetageniveau etableres 5 store klasseværelser til Team Danmark med tilskuerbalkoner samt mediebro til optagelser under kampe, træning mm. Ved sceneopstilling vil den sydlige gymnastiksal fungere som bagscene og publikum vil have direkte adgang til kantine via den nordlige gymnastiksal. Den vertikale forbindelse gennem huset foregår i den nordlige ende ad fællestrappen i nordfløjen og i sydfløjen etableres selvstændig trappe. I den sydlige del etableres omklædningsrum i hhv. stueetage og på 1. sal (piger/drenge) og i den nordlige del på 1. sal. Der kan evt. foretages ombygning af toiletter ved kantinen i kælderen. Dette giver en forøgelse af omklædningsarealet på ca. 50 %.

Tombak facader ved Tietgens kollegiet

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


IDRÆTS/SAMLINGSSAL STUEETAGE 1:200

 11


IDRÆTSSAMLINGSSAL 1. SAL 1:200

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


IDRÆTS/SAMLINGSSAL TAGETAGE 1:200

 13


IDRÆTS/SAMLINGSSAL SNIT A-A 1:200

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


15


NORDFLØJ

Nordfløjen. På 1. sal skabes 3 nye, store klasseværelser m. gode lysforhold, 2 større studierum (grupperum/mindre klasseværelser), 1 mindre studierum. Der vil være direkte forbindelse fra studierum til klasseværelser. Studie området benyttes af hele nordfløjen. Farvede glasvægge mellem klasseværelser og gang - sydlyset får lov til at lyse igennem.

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


NYE KLASSEVÆRELSER/GRUPPERUM 1. SAL 1:200

 17


ØSTFLØJ STUEETAGE 1:200

Østfløjen . Østfløjen indrettes til ledelse, administration og lærere. Stueetage rummer: Rektor- og vicerektorkontor, lærerværelse m. café/køkken, administrationskontor. På 1. sal findes inspektor-kontorer, lærerforberedelse, lounge. Lyset spiller en stor rolle i udformningen. Glasadskillelse fra lærerværelse til 1. sal, ovenlys i taget herover og glasvægge til mødelokaler og kontorer sender lys til hele området. Bogdepot i tagetage i gymnastiksal flyttes evt. til eksisterende bogdepot i kælderen.

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


NY LÆRER/ADMINISTRATIONSFLØJ TAGETAGE 1:200

God kontakt mellem lærer/administrationsfløj og undervisningslokaler

 19


ØKONOMISK VURDERING AF DE BERØRTE AREALER

Nybyggeri Ny idræts/samlingssal Eksisterende som opføres på ny

724m2. 20.000 kr./m2 500m2. 20.000 kr./m2

Håndværkerudgifter nybyggeri Ombygning Eksisterende gymnastiksale tagetage Nordfløj Østfløj Handværkerudgifter ombygning

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

418m2. 15.000kr./m2 366m2. 15.000kr/m2 625m2. 15.000kr/m2

14.480.000 10.000.000

24.480.000

6.270.000 5.490.000 9.375.000 21.135.000


AREALOVERSIGT

Grundareal

7956 m2

Nuværende samlet brutto etageareal inkl. kælder og udnyttet tagetage

7464 m2

Nuværende bebyggelsesprocent

94 %

Fremtidig samlet brutto etageareal efter indeværende forslag

Fremtidig bebyggelsesprocent

115 %

9169 m2

Max bebyggelsesprocent på grunden

130 %

Max samlet bruttoetageareal

10343 m2

Mulighed for senere udvidelse

1174 m2

Fremtidig samlet bruttoetageareal består af:

Nuværende samlet bruttoetageareal inkl. kælder og udnyttet tageetage Inddragelse af loftsrum ved gymnastikfløje samt balkonareal

7464 m2

637 m2

Indgragelse af større areal på 1. sal i østfløjen

Ny idrætssamlingssal og ankomst

977 m2

91 m2

Fremtidig samlet bruttoetageareal i alt

9619 m2

 21

Forslag 65  

Forslag 65