Page 1

11022

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


11022

Vores forslag udvider Falkonergårdens Gymnasium med en idræts- og forsamlingssal, som samtidig forstærker skolens eksisterende rumlige kvaliteter og udbygger dets funktioner. Filosofien er at vi ikke tager noget fra stedet, som vi ikke kan give det igen i en anden form. Skolens arkitektur adapteres i den nye tilbygning, og der bindes et stærkt bånd mellem gammelt og nyt.

1


2

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

TANKEN

side 4-5

PLANEN

side 6-7, 12-14

IDRÆTSHAL

side 8-11,15

SAMLINGSLOKALE KLASSELOKALER OPSUMMERING

side 18

side 16-17

side 8-11,15


11022

3


4

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

Skolen har to primære bevægelsesmønstre, som afhænger meget af vejr og vind.

TANKEN

Om vinteren eller i dårligt vejr, benytter man skolegården til bevægelse, men holder sig så vidt det er muligt til de overdækkede gange langs bygningerne. De overdækkede gange er derfor essentielle for skolens daglige liv.

Hvis man lytter længe nok, kan stedet fortælle én, hvordan en bygning skal udformes. Falkoner Gymnasium er ikke et samlet volume, men en række bygninger, der omkranser og definerer skolens uderum. Arealerne mellem de eksisterende bygninger er essentielle for hvordan skolen fungerer og derfor er det vigtigt at forstå disse uderums funktioner og kvaliteter når en ny bygning skal placeres.

Om sommeren og i godt vejr bevæger man sig på kryds og tværs af skolegården. Man vælger den direkte vej, frem for skolens korridorer, eksempelvis når man skal fra sydfløjen til nordfløjen. I det følgende er der vist et uddrag af de observationer og tanker vi har gjort os, og hvordan disse har formet vores forslag.

Vi har valgt at placere den nye idræts- og samlingssal mellem de to gymnastiksale. Derved friholdes skolegården som det essentielle forbindelsesrum, og skolens eksisterende bygninger forbliver det, der definerer bebyggelsen. Bygningen nedgraves delvist, så den ikke bryder skolens øvrige skala. Det grønne rum, som forsvinder ved nybygningen, genopstår som et nyt grønt uderum på taget af bygningen.

Skolens udearealer er opdelt i klare zoner. Haverne mellem de to gymnastiksale og ved pedelboligen indbyder til ophold med deres bløde græsbelægning og træer. Skolegårdens asfaltbelægning giver rum til fysisk udfoldelse, ophold og parkering. Halvtaget langs skolegårdens kant forbinder skolens bygninger, og dets tag danner en uofficiel opholdsplads. Indgang til skolen Udendørs ophold Eksisterende bygninger Bevægelsesmønstre

Hård belægning Overdækket uderum Græsbelægning

Når solen skinner bliver halvtagets tag indtaget af eleverne og bliver på den måde et uofficielt opholdsrum.

Halvtaget erstattes af en grøn flade. På den måde bliver det både et officielt ude- og bevægelsesrum, samtidig med, at der stadig er en overdækket passage mellem skolens bygninger.

Det grønne tag og den overdækkede passage danner tilsammen et nyt grønt plan i skolegården, som favner rummet mellem de eksisterende og den nye bygning. Det kan også benyttes som en ny forbindelse mellem skolens funktioner i 1. sals plan.


Det grønne tag og den overdækkede passage danner tilsammen et nyt grønt plan i skolegården, som favner rummet mellem de eksisterende og den nye bygning. Det kan også benyttes som en ny forbindelse mellem skolens funktioner i 1. sals plan.

Den nye bygning får 3 niveauer, hvor åbningen mellem hvert niveau er formet af boldbanernes usynlige rum. Det grønne tag, hvor badmintonbanernes rum skyder sig op, som tre selvstændige objekter. Disse skaber en visuel forbindelse mellem hallen og den grønne flade og trækker dagslys ned. Samtidig kan disse tre bokse også løse konstruktionen i spændet over halgulvet. Skolegården, hvor basketballbanen skyder sit rum op og indblik i salen bliver muligt. Ved kun at lade boldbanernes afgrænsning skyde op, friholdes den nye bygning også fysisk fra de eksisterende. Gulvet, hvor den nye bygning har dens videste udstrækning, med boldbaner, friarealer, opbevaring og teknikrum. Dette plan forbindes til det eksisterende omklædningsrum i gymnastiksalsfløjen.

De forskellige typer boldbaner udspænder hver deres usynlige rum, defineret af banens dimensioner og det frihøjdekrav, der er forbundet med udøvelse af sporten. I diagrammet illustreres forskellen i disse krav. Diagrammet repræsenterer en slags minimumsrum, som danner udgangspunkt for formgivning af salen.

Den grønne flade på toppen af idræts- og samlingssalen, danner sammen med det grønne forløb langs skolegårdens kant, et ekstra niveau i skolegården. De tre badmintonbaners volume skyder sig op gennem fladen og trækker lys ned i salen.

11022

5


6

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

PLANEN

B

D C

VEJ PETER GRAUS

6.

SØN

J FLØ LER ØST ELOKA S AS E KL

PARKERING

NY

GYMN

ASTIKS

ALSFØ

D

J NORDFLØJ

1 C

NY IDRÆTS- OG SAMLINGSSAL

A

8 GRÆSDÆK SKOLEGÅRD G

N

GYMN

I ER

K

ASTIKS

R PA

ALSFØ

J

5

ØJ

L DF

SY

7 J

VE

B

NS

E RG

JØ D. . A

SITUATIONSPLAN 1:400

S EN

A


11022

DS

AN

JYLL

ER ND É

ALL

Når man træder ind gennem porten, ser man hele det grønne bånds træk rundt i skolegården. En rampe imellem den lille gruppe træer, fører op til det grønne dæk over idrætssalen, hvor de tre glaskuber over badmintonbanerne hæver sig op. Herfra er det muligt at følge med i livet nede i salen og omvendt. Det grønne dæk laver små udstikkere til gymnastiksalene, så der kan etableres adgang til disse i 1. sals. plan. Bevæger man sig videre hen langs nordfløjen kan man gøre ophold på de små siddepladser ved hvert vindue. Over kantinen trækker det grønne dæk sig så langt tilbage, at det ikke skygger mere en det eksisterende halvtag idag. Videre langs sydfløjen leder en rampe bevægelsen tilbage til skolegården. Parkering Med udvidelsen af Falkoner Gymnasium skal skolen råde over 29 pladser. Der bibeholdes 12 parkeringspladser i selve skolegården, de resterende placeres udenfor skolegården langs Peter Graus Vej. Der etableres en ny indgang mod Peter Graus Vej i trappeopgangen mellem nord- og østfløjen, som sikrer nem adgang til skolen fra parkeringspladsen. Handicapforhold En elevator forbinder den nye idræts- og samlingssals to niveauer med skolegården. Mellem nordfløjen og østfløjen, i den gamle samlingssals garderobe etableres der elevator og handicaptoilet. Udvidelsen i tal Samlet udvidelse af bruttoareal Nybyggeri (netto) Idræts- og samlingssal Trappe-/gangarealer Toiletter Teknikrum Lager i alt

1021 m2 680 57 45 13 65 860

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Ombygning af eksisterende (netto) 69 m2 Klasselokaler 68 m2 68 m2 85 m2 117 (242) m2 125 (242) m2 40 m2 Læsepladser i alt 572 m2

1. DET GRØNNE FORLØB starter ved den lille gruppe træer ved skolens port og favner skolegården. Ved nordfløjens vinduer er der i den grønne flade lavet små lyskasser som bevarer et godt lysindfald i lokalerne og fungerer som siddepladser.

7


8

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

B

IDRÆTSHAL

SAMLINGSLOKALE EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL

OMKLÆDNINGSRUM

C

Salen har tre separate indgange. Hovedindgangen går fra skolegården via en trappe til en mellemetage, hvor salens toiletter er placeret, herfra fører en trappe ned til selve salen. Sammen med trappen er der også en elevator, som forbinder de tre niveauer og sikrer adgang for bevægelseshæmmede. I hver side af salen leder trapper op til de eksisterende omklædningsrum.

9.

C

EL.

5

A

EKSISTERENDE GYMNASTIKSAL

PLANSNIT NIVEAU 0

OMKLÆDNINGSRUM Omklædningsrummene ombygges så pladsen udnyttes mere effektivt. Ved evt. nedlæggelse af gymnastiksalene vil omklædningsrummene kunne udvides og 1. salen benyttes til undervisningslokaler.

1:200

B


11022

2. TRAPPEN OG ELEVATOREN leder op til etagen, hvorfra der er adgang til toiletter og videre ud i skolegården.

9

Salens loft og trappegelænder er adopteret fra skolens eksisterende interiør, på dem måde skabes en tydelig forbindelse mellem det nye og det gamle. Bygningernes fortælling føres videre i det nye.

B C

4

TRIBUNE

3

WC

C

TRIBUNE

WC IDRÆTS - OG SAMLINGSSAL

9. 2 INDGANG 3. TRAPPERUMMETS buede vægge oplyses fra vinduerne oven over i gymnastiksalsfløjen.

EL.

A

TEKNIKRUM TRIBUNE

PLANSNIT NIVEAU -1

1:200

A

B


10

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

B C

4

4. I DE MØRKE TIMER oplyses salen på to måder. I salens lavloftede del sker belysningen med smalle paneler, som er integreret ind i træloftet. Benyttes disse alene opstår der en helt særlig stemning i salen. Boldbanerne oplyses indirekte, via lyskilder placeret langs glaspartierne i niveau med skolegården og med det grønne tag, som oplyser loftet over dem. Dette giver salen et jævnt og behageligt lys, som ikke generer de udøvende og som accentuerer salens form.

TRIBUNE

3

C

TRIBUNE

REDSKABSRUM

IDRÆTS - OG SAMLINGSSAL

9. 2

El. TEKNIKRUM

A TRIBUNE

PLANSNIT NIVEAU -2

1:200

A

B


11022

OMKLÆDN.

12 meter

8,2 meter

OMKLÆDN.

A

C

4. SALEN er holdt i et stramt modernistisk formsprog, inspireret af skolens eksisterende interiør. De skarpe former sætter salen i kontrast til græsdækkets organisk form, og der opstår et klart skel mellem det indre og det ydre. Salen tager med sit enkle interiør ikke fokus fra de aktiviteter den skal rumme. Ved at nedgrave salen er det funktionen der former rummet og ikke de ydre omgivelser. I de nederste glaspartier er solafskærmning ikke nødvendig, da det grønne tags udkragning skygger for direkte sollys. I de øverste glaspartier sker solafskærmningen med gardiner monteret indvendigt mellem stålspærene og glasset. På den måde er de karakteristiske stålspær også synlige når der er afskærmet for solen.

PLANSNIT NIVEAU -2

A

1:200

C

IDRÆTS - OG SAMLINGSSAL

TVÆRSNIT BB

PLANSNIT NIVEAU 0

11


12

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

5. OM AFTENEN står salens glasfacader som lysende kuber og giver, sammen med belysningen af træerne, skolegården en unik stemning.

LÆNGDESNIT AA

1:200


11022

13

INDGANG IDRÆTS - OG SAMLINGSSAL

PLANSNIT NIVEAU 0 8,2 meter

12 meter

B

5. DE EKSISTERENDE TRÆER danner en lille lund omkring den ene rampe til græsfladen og giver oplevelsen af at bevæge sig igennem og ud af træernes kroner. På en varm sommerdag er rampen siddeplads i træernes skygge. I de mørke timer belyses træerne nedefra og markerer indgangen til skolegården og den grønne flade.

PLANSNIT NIVEAU -1

LÆNGDESNIT AA

1:200

B

PLANSNIT NIVEAU -2


14

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

8. MODELFOTO Billede taget imod skolegårdens vestlige side.

7. MODELFOTO Fugleperspektiv af hele bebyggelsen.

6. MODELFOTO Billede af idræts- og samlingssalen, taget mod skolegården.


11022

PLANSNIT NIVEAU -1

8,2 meter

PLANSNIT NIVEAU 0

12 meter

B

9. LOFTET hvor salens stramme modernistiske fromsprog møder det grønne dæks bløde form og den abstrakte spærkontruktion.

WC IDRÆTS - OG SAMLINGSSAL

PLANSNIT NIVEAU -2

1:200

B

LÆNGDESNIT CC

REDSKABSRUM

15


UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

D

16

KLASSELOKALER

Skolens gamle samlingssal ombygges til at rumme 6 nye klasselokaler. I stueetagen etableres der fire nye klasselokaler. Klasselokalerne bindes sammen af en studielounge, hvor der er 5 siddenicher, som kan bruges til lektielæsning, gruppearbejde eller ophold mellem undervisning. Udover vinduerne mod nord, har hvert klasselokale en glasvæg til studieloungen, som lader lyset fra de store vinduespartier mod syd komme ind. Samtidig giver de en visuel forbindelse mellem de to rum.

GANG KLASSELOKALE

11 EL.

KLASSELOKALE

KLASSELOKALE

STUDIELOUNGE

WC

D

Vi har i vores forslag bestræbt os på at gøre skolen mere handicapvenlig. Derfor har vi indarbejdet etableringen af en ny elevator i den del af østfløjen, der tidligere var garderobe. Sammen med den nye indgang fra parkeringspladserne langs Peter Graus Vej, herunder handicapparkering, gør dette, at de nye klasselokaler, samt de eksisterende i nordfløjen, bliver tilgængelige for bevægelseshæmmede.

KLASSELOKALE

1:200

På nord- og sydfacaden erstattes de små vinduer med store vinduer, svarende til de eksisterende. De nye ovenlys, som giver dagslys til lokalerne på 1. salen, underordner sig den eksisterende facadekomposition. Det har været vigtigt for os at bevare de eksisterende bygningers udtryk. LÆNGDESNIT CC

1:200

D

D

PLANSNIT STUEETAGE ØSTFLØJ


D

11022

10

KLASSELOKALE / AUDITORIUM

GANG

WC 10.KLASSELOKALER OG AUDITORIUM 1. salen består af to meget fleksible rum, som både kan benyttes som klassiske undervisningslokaler eller et stort fællesrum. På visualiseringen herover er lokalet f.eks. brugt til filmfremvisning.

D

EL.

KLASSELOKALE / AUDITORIUM

PLANSNIT 1. SAL ØSTFLØJ

1:200 11. STUDIELOUNGEN giver elever og underviser et lyst og åbent miljø, hvor man også selv har mulighed for at påvirke de fysiske rammer.

PLANSNIT 1. SAL

PLANSNIT STUEETAGE

TVÆRSNIT ØSTFLØJ DD

1:200

17


18

UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDEN GYMNASIUM

OPSUMMERING

Med vores forslag træder skolen ind i en ny tid, vores tid. Inspireret af stedet og dets mennesker, introduceres et nyt element til skolegården. Med den nye idræts- og og samlingssal er der skabt et nyt hjerte for skolens udfoldelse indenfor. Og med skolegårdens nye grønne forløb og flade, står denne styrket tilbage. Vi har skabt et projekt med en høj grad af realisme. Det er ikke blot en vision, men et reelt bud på hvorledes skolens ønsker og behov kan realiseres indenfor de fysiske såvel som økonomiske rammer, der er til stede.

Forslag 61  

Forslag 61

Forslag 61  

Forslag 61

Advertisement