Page 1

Udvidelse af Falkonergaardens Gymnasium


Indhold_

Situationsplan_ 2 Helhedsplan_ 3 Multihallen_ 5 Klassefløjen_ 8 Materialitet_ 13

1


Finsens have

N

Aldersrenteboliger Kolonihaver

Falkonergårdens Gymnasium

Frederiksberg idrætspark

Sønder jyllands allé Herman Bangs have

Jernbane

Den sønderjydske landsby

1 : 1000

2


N

Parkering_ Vi foreslår at parkering fjernes fra sin nuværende placering i skolegården og flyttes til Nordfløjens nordfacade – der er angivet ca. 22 p-pladser. Der er cykelparkering i skolegården. Eksisterende østfløj_ 1 : 500

3

Beholder sin nuværende funktion som lille samlingssal til små koncerter, dramaundervisning og mindre teaterstykker/ skuespil.


UDBYGNING AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

Falkonergårdens Gymnasium er placeret i dét man populært kalder “den sønderjyske landsby” ved den yderste afgrænsning af Frederiksberg Kommune. Den sønderjyske landsby er, når man ser den fx. fra luften én stor karakteristisk bebygget struktur bestående af to materialer; rød teglsten og røde tegltage i stor variation og alligevel samtidig stor homogenitet. Dette særlige karakteristika har vi fra starten af konkurrenceforløbet ønsket at forholde os til og ikke mindst fortolke i forhold til specielt de pladsmæssige udfordringer som Falkonergårdens Gymnasium står overfor i dag. Ny bebyggelse giber om den eksiterende.

Ny idrætshal/ samlingssal_ Fra starten af konkurrenceforløbet har vi ønsket at forholde os til gymnasiets eksisterende karréstruktur og samtidig stramme op; specielt omkring de to eksisterende gymnastiksale Vi har placeret vores forslag til en ny og større samlende idrætshal på tværs af den eksisterende karréstruktur. På denne måde sikres dels et langt større brugbart idrætshalssareal dels sker der en, efter vores opfattelse, nødvendig opstramning af gymnasiebygningernes lidt diffuse bebyggelsesstruktur mod vest (mod kolonihavebebyggelsen og baneterrænnet).

444

Tværsnit af hal 1 : 200


depot

exit

depot

wc

pot absde redsk

Hallen optager retninger fra Nord og Vestfacaden.

Cirkulation i hallen.

Multihallen

k tekni dning omklæ

dning omklæ

exit

5

Plan -1 1: 200

Den foreslåede kombinerede idrætshal/ samlingssal forsøger, qua sin placering ved dels Nordfløjen dels Østfløjen og Alderrenteboligbebyggelsen, at indfange alle tre bebyggelsers skala ved et kontinuerligt skrånende tag der når sit toppunkt ind mod skolegården og sit laveste punkt ud mod Alderrenteboligbebyggelsen og samtidig markerer Østfløjens skala. Ved idrætshallen tags toppunkt knækker taget ned mod skolegården og får derved skabt et vindfang hvorfra der både er adgang til hallen, den nye klassefløj samt Nordfløjen. Vindfangsområdet griber desuden fat i et andet særligt karakteristika for gymnasiet: det overdækkede halvtagsområde som i dag flankerer hele Nordfløjens sydfacaden i stueetage og den overdækkede passage mellem de to eksisterende gymnastiksale. Fra vindfanget træder man ind i hallen og kan enten gå direkte ned til tilskuerområdet eller via en rampe ned i kælderetagen til omklædnings faciliteterne hvorfra der er direkte adgang til de forskellige boldbaner. Fra omklædningsområdet i kælderplan er der igen en rampe som fører en op igen i ankomstniveau op til en balkon mod nord, hvorfra man kan gå tilbage til ankomstområdet. Under rampen mod vest og balkonen mod nord er der diverse depotrum med bla. mobil scene og mod nord ligeledes nødudgang.


ng indga al h til

Overdækket forbindelse mellem den eksiterende bebyggelse og den nye multihal og klassefløj.

ng indga al til h

e lokal musik

le eloka klass

e lokal musik s fælle real ea i d stu

wc

depot

wc

wc

wc

wc

depot

ken tekøk

r konto

ed ærkst ens v l l e d pe rage og ga

6 Plan 0 1 : 200


7 Illustration af multihal fra tribunen.


Reference af limtræsbjælker.

Den visuelle kontakt mellem hal og klassefløj.

8 8 Længdesnit i hal og kl. fløj 1 : 200


Fleksibelt rum mellem klasserne. Kig gennem klassefløjen giver bygningen transparens.

real udiea t s s fĂŚlle

le eloka klass

le eloka klass

wc le eloka klass

wc wc depot

9

plan 1 1 : 200

le eloka s s a l k

le eloka klass


areal tudie s s e fĂŚll wc resse tagte

r er fo ateli kunst d bille

wc

le eloka s s a l k

le eloka klass

wc depot

Plan 2 1: 200

10


Ny klassefløj_ Som en del af vores ide med at opstramme gymnasiets afgrænsning mod omgivelserne fjernes den eksisterende tre etages bebyggelse mod syd Boligfløjen (tidl. rektor og pedelbolig)som i dag indeholder diverse faglokaler fx. billedkunstlokale og musiklokale, pedelkontor m.v. Disse lokaler er for små og utidssvarende. Ved nedrivning af Boligfløj-bebyggelsen frigives areal til etablering af en ny øst-vest orienteret bygning i sammenhæng med den foreslåede idrætshal. Denne bygning indeholder de i programmet fastsatte seks klaselokaler á 70-80 m2, samt genetablering af de faglokalerne.

11 Længdesnit af klassefløjen 1 : 200

Denne nye bygning fastholder i skala, proportion og delvis i opdeling den eksisterende Nordfløjs karakteristika blandt andet med en fordelingsgang mod nord og lokaler mod syd. Både ved adgang fra skolegården og idrætshallen ankommer man til et centralt placerettrappe- og fordelingsrum, som leder eleverne op I huset, og via det nordvendte gang- og fællesområde fordeles ud til deres klasselokaler. Fra fællesområdet foran klasserne har man I den ene del af bygningen kig ned til hallen, og fra den anden del kig ned til skolegården. På de øverste etager munder fællesområdet ud I et stort opholdsområde med kig ned til den nye indgang til skolegården og den nye fløj. Alle seks foreslåede klasselokaler samt “genhusede” faglokaler har fuld glasfacade mod syd og tilsvarende solafskærmning i form af udvendige skydepartier I plykarbonatplader som kun tillader diffust dagslys og som kan skydes for hele glasfacaden. Indvendigt har man lyse gardiner.

Alle klasselokaler har indbyggede reolvæg mod fællesområdet i dørhøjde. Herover er der glasparti som giver en rumlig forbindelse klasselokaler og fællesområde imellem. På 2. etage afsluttes hele etagen mod vest af et stort billedkunstlokale som har udgang til en stor tagterrasse hvor man om sommeren kan sidde og tegne croquis eller arbejde med skulpturer. I stueetagen ligger musiklokalerne og pedelfaciliteter dvs. pedelkontor, depoter, værksted og garage, med direkte udgang mod syd. Omkring trapperummet er placeret toiletter, depot samt elevator.


Illustration af klassernes visuelle kontakt til hallen.

12


.

Materialer_ idrætshal/ samlingssal

Den foreslåede idrætshal er på alle facader samt tag beklædt med polykarbonatplader som har en semitransparent effekt, som kun tillader diffust dagslys af hensyn til de forskellige idrætsaktiviter. Indvendig er hallen båret af store synlige limtræsrammer I øst-vest gående retning. Derudover er der en hvidmalet stålkonstruktion som er fastgjort til gulvet og som understøtter tagkonstruktionen ved kip. Hallens gulv er belagt med en dyb rødbrun linolium som folder op og ligeledes beklæder tilskuerrækkerne. Dette er tænkt som en reference til den rødbrune terrassobelægning I det centrale trapperum i Nordfløjen.

13

Facade mod nord 1 : 200

Reference af hallens gulv.


Reference af den røde linolium.

Reference af polykarbonat.

Reference af glasfacade og solafskĂŚrmning.

14


19211

Forslag 50  

Forslag 50

Advertisement