Page 1

KENDINGSTAL: 43710

RUM MELLEM RUM UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


2 • Kendingstal: 43710


INTRODUKTION Falkonergårdens Gymnasium er begavet med bygninger af høj bevaringsværdi. Gymnasiet savner dog, udover rum til idræt og undervisning, arealer som inviterer til samarbejde, uformelle møder og fællesskab. Dette forslag til udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium tager udgangspunkt i at bevare den eksisterende bygningsstruktur. Det foreslåes derfor, at man bygger til og bygger om, og på denne måde skaber bedre koblinger og nye mødesteder. Forslagets sigte er at skabe et tidssvarende miljø for læring. Et gymnasium, hvis nye faciliteter hylder det fleksible og dynamiske.

Den nuværende samlingssal omdannes til rum for studier og samvær - i form af klasselokaler og et fællesrum

Kendingstal: 43710 • 3


VARSOM FORNYELSE Arkitektonisk fremstår Falkonergårdens Gymnasium stadig flot i udtryk, materialer og skala – her godt og vel 50 år efter opførelsen. Skolens miljø er værdsat af personale og elever bortset fra, at der er pladsmangel. Hvad der derimod ikke har klaret tidens tand ligesåvel er 1950’ernes skolesyn med stramme opdelinger mellem fag, klasser, skoletid og fritid. Falkonergårdens Gymnasium savner derfor ikke kun en hal og et antal klasselokaler, som konkurrenceprogrammet foreskriver, men også fleksible mødesteder af mere uformel karakter. Steder man kan samles i forbindelse med skolearbejde og i socialt øjemed. Steder man kan mødes i større eller mindre grupper. Steder der kan skabe bedre koblinger mellem funktioner, der tidligere har været separeret. Ved at tilføre nogle fleksible rum kan der i sampil med de eksisterende faciliteter skabes et mere dynamisk og nutidigt skolemiljø.

1. BEVAREDE BYGNINGER

2. OMBYGNING

BYGGE TIL OG BYGGE OM Som beskrevet ovenfor, så har Falkonergårdens Gymnasium allerede en lang række kvaliteter. Forslaget tager derfor udgangspunkt i, at ingen af de eksisterender bygninger rives ned – der bygges tilgengæld ud og om for at skabe plads til nye, tidssvarende funktioner.

3. TILBYGNING

Der arbejdes ikke alene på at bygge ud arealmæssigt, men ligeledes at skabe nye koblinger mellem de eksisterende bygninger. Forslaget tilpasser sig og inspireres af, men kopierer ikke, Thomas Havnings arkitektur.

5. SAMMANHÆNGENDE SOCIALE RUM

4 • Kendingstal: 43710

4. NYE SOCIALE RUM OG DERES KOBLING TIL EKSISTERENDE BYGNINGER OG UDERUM


Interiørperspektiv i den nye hals foyer - et sted for formelle og uformelle møder

Kendingstal: 43710 • 5


UDVIDELSE AF FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

26 m

= en

ane!

tballb

baske

R

YE

FO

1. NUVÆRENDE SITUATION Mellem de eksisterende gymnastiksale er der præcis plads til en basketballbane.

6 • Kendingstal: 43710

2. EN SAMMENHÆNGENDE AKTIVITETSZONE Ved at placere den nye idrætsbane mellem de eksisterende gymnastiksale skabes en sammenhængende aktivitetszone. Fra de eksisterende gymnastiksale og musiklokalerne har man udsigt over den nye arena for idræt, arrangementer og aktivitet.

CAFÉ

3. TERRÆNBEARBEJDNING SKABER NYE KVALITETER Ved at grave den nye hals gulv en etage ned opstår en højdeforskel, som skaber mulighed for at lave en siddetrappe med udsigt til de nye idrætsbaner. Udenfor caféen findes idag et nedsænket areal. Ved at udvide dette areal kobles caféen sammen med den nye foyer, og skolens sociale rum udvides.


4. ET SAMMENKOBLENDE SADELTAG Mellem de eksisterende gymnastiksale udspændes et let sadeltag. Når det nuværende uderum overdækkes, bliver gymnastiksalenes teglstensmure indervægge i det nye, moderne arenarum. De eksisterende bygninger integreres i det nye og fremstår i et nyt perspektiv. Der åbnes huller i teglstensmurerene, og derved skabes kommunikation mellem det gamle og det nye.

5. TAG BLIVER TIL FACADE Tagkonstruktionen vinkles og trækkes ned over foyeren og bliver tilsidst til facade. Foyeren ligger ud mod skolegården og kobles interiørt til den eksisterende café. Den nye foyer og den gamle café bliver tilsammen skolens sociale hjerte.

Kendingstal: 43710 • 7


ET DEFINERET UDERUM – SKOLEGÅRDEN Skolegården vil i fremtiden defineres tydeligt af idrætshallens østlige facade og de øvrige bygninger. Skolegården foreslås delt op i en ’blød’ og en ’hård’ del. Foyerens gulvniveau glider ud i og møder den eksisterende nedsænkning ved caféen, som derved får en naturlig afslutning. Denne sammenkoblede flade anlægges med hårde materialer, mens det højere niveau ovenfor de udvendige trapper bliver en grøn og blød flade. Siddepladser anlægges langs med de syd- og sydøstvendte facader.

Nedsænket niveau ved caféen udvides hen foran den nye foyer

8 • Kendingstal: 43710


0.00

klasselokale 10.9 1

Socialt mødested: café

klasselokale

0. 00

gymnastiksal

Parkering

klasselokale

café

+0. 6

café

fleksibel hal

11.4 9

ny passage Socialt mødested: nye studiepladser -

foyer

11.3 9

10.3 0 10.7 5

0.00

klasselokale

omklædn.

P lan

0

10.3 0

10.3 0

foyer Socialt 11.3 3 mødested: foyer

10.1 1

Socialt mødested: aktivitetshuset 10.7 5 gymnastiksal omklædn.

Parkering

SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 Kendingstal: 43710 • 9


FALKONERGÅRDENS NYE HJERTE – KOMBINERET IDRÆTSHAL & SAMLINGSSAL Den nye hal for idræt og arrangementer placeres mellem de eksisterende gymnastiksale. Det, som tidligere var et uderum, bliver nu et inderum. Det, der før var gymnastiksalenes facader, bliver indervægge. Den nye hals foyer kobles sammen med den eksisterende café, og disse bliver tilsammen gymnasiets nye hjerte – et omdrejningspunkt for aktivitet og samvær.

redskabsdepot

teknik

depot fleksibel plan

siddepladser skydepartier

Gulvet i den nye hal graves en etage ned i forhold til nuværende terrænniveau. Der skabes derved mulighed for at spænde et sadeltag ud mellem de eksisterende gymnastiksale, så man både holder deres taghøjde, og samtidig opnår tilstrækkelig højde i den nye hal. Det nye tag vinkles ned mod skolegården, og rummer på dette sted en siddetrappe og føromtalte foyer med plads til både studier og samvær.

bænkedepot

stoledepot

PLAN - NIVEAU -1 340 m² SKALA 1:300

De eksisterende omklædningsrum kan dobbetudnyttes, da de ligger i tilslutning til både foyer, idrætshal og gymnastiksale. En ny gangbro kobler gymnastiksalene og hallen. Tilgang til gangbroen skabes via udvidelse af vindueshuller i gymnastiksalenes facader. skydbare vægge

depot

depot

backstage

backstage scene

scene stole/bænke

skydbare vægge

siddetrappe

siddetrappe

skydbare vægge

SIDDEPLADSER VED STØRRE ARRANGEMENTER 880 PERSONER

10 • Kendingstal: 43710

SIDDEPLADSER VED MINDRE ARRANGEMENTER 340 PERSONER I SIDDETRAPPE + 40 PERSONER VED BORD


B

gymnastiksal

tørrerum

+10.75

omklædning

wc

baderum

depot

wc

teknik

klatrevæg

café

+10.30

ny passage til café A

fitness

siddepladser ved sydfacade

+10.75

fleksibel bane +7.75 +10.30 +10.30

foyer/ studiepladser

siddetrappe

siddetrappe

depot A

+10.75

klatrevæg +10.75

gymnastiksal

baderum

omklædning

tørrerum PLAN - NIVEAU 0 511 m² SKALA 1:200

B

Kendingstal: 43710 • 11


Interiørperspektiv af den nye hal - et fleksibelt rum for idræt, arrangementer og aktivitet

12 • Kendingstal: 43710


foyer

fitness 10,75 m

10,3 m

siddetrappe

fleksibel plan

depot

entré

backstage 7,75 m

SNIT A * SKALA 1:200

gymnastiksal

gymnastiksal

foyer/studiepladser entré 10,75 m teknik

depot

fleksibel hal

7,75 m

SNIT B * SKALA 1:200 * Se forrige side

Kendingstal: 43710 • 13


11,4 m 10,3 m

FACADE MOD SKOLEGÅRDEN (ØST) SKALA 1:200

FACADE MOD KOLONIOMRÅDET (VEST) SKALA 1:200

14 • Kendingstal: 43710


KONSTRUKTIONSPRINCIP

FACADEDETALJE 1200.00

FACADEMATERIALE

1200.00

Facademateriale: Perforerede plader, f.eks. kobber.

Kendingstal: 43710 • 15


FLEKSIBEL LÆRING – FORMELLE OG UFORMELLE UNDERVISNINGSFACILITETER Når den nye hal opføres frigøres den eksisterende samlingssal, hvilket kan give plads til de nye undervisningsfaciliteter, som Falkonergårdens Gymnasium ønsker sig. Nye klasselokaler organiseres i en L-form omkring et samlende, dobbelthøjt rum. 4 lokaler i stueplan og 2 lokaler i 1. sals højde. Hovedparten af klasselokalerne placeres i nord for at sikre gode lysforhold. Det dobbelthøje rum fungerer som et uformelt arbejdsrum for studier udenfor klasseværelset, såvel som et sted for sociale møder. Det fleksible fællesrum vil have indgang fra gymnasiets forplads.

grupperum

klasselokale 75 m²

klasselokale 82 m²

grupperum studiepladser grupperum wc

PLAN - NIVEAU +1 275 m² SKALA 1:200

klasselokale 70 m²

klasselokale 67 m² klasselokale 69 m²

klasselokale 69 m² studiepladser wc

PLAN - NIVEAU 0 430 m² SKALA 1:200

16 • Kendingstal: 43710


Nye mødesteder. Rum af forskellig størrelse og karakter giver fleksibilitet i forhold til at arbejde individuelt og i store eller små grupper.

Kendingstal: 43710 • 17


FACADE MOD SØNDERJYLLANDS ALLÉ (ØST) SKALA 1:200

studiepladser

studiepladser/ udstilling

klasselokale

klasselokale

TVÆRSNIT SKALA 1:200

18 • Kendingstal: 43710

FACADE MOD PETER GRAUS VEJ (NORD) SKALA 1:200

FACADE MOD ENTRÉPLADS (SYD) SKALA 1:200


Kviste på taget gør 1. sal anvendbar til klasseværelser. Set fra Sønderjyllands Allé

Kendingstal: 43710 • 19


KONTEKST

FINSENS HAVE

ALDERSRENTEBOLIGER

0.00

10.91 0.00

0.00

11.49

KOLONIHAVER

11.39

10.30

10.30

11.33

10.11

10.75

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

LLÉ

NDS A

JER

NB

RJYLLA

AN

E

SØNDE

HERMAN BANGS HAVE

FREDRIKSBERGS IDRÆTSPARK

DEN SØNDERJYSKE LANDSBY

SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000 20 • Kendingstal: 43710


Den nya hal set fra kolonihaverne

Kendingstal: 43710 • 21

Forslag 49  

Forslag 49

Advertisement