Page 1

KONKURRENCEFORSLAG I ÅBEN IDÉKONKURRENCE JANUAR 2011

EN GRØN HVERDAG

Re-karakterisering af Rødovre Syd

65208


LOKAL PLADS - boldspil og ophold

900 kvm udvidelse

Opholds - og grillpladser til boliger Åbne stueetager

LUNDEN

g midlertidige dre grupper i

- henvendelse mod lokalt torv

Varegård

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

SHARED SPACE

GÅRDRUM

Cykelsti og fortov

HAVER

Indgange boliger - cykelparkering

Legeareal

BØRNEHAVE

Lysning

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

HENDRIKSHOLMS SKOLE

Eksisterende træer

AKTIVITETSPLADS

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

SKOVEN

LOKAL OPHOLDSPLADS - ANKOMSTOMRÅDE

HAVER Eksisterende gangbro

LAR

Passage - forbindelse mellem Kærenes to boligområder Indgange boliger - cykelparkering

RK

HAVER

ÆR

Cykelsti og fortov i begge retninger

Indgange boliger - ankomst frem for bagside!

SHARED SPACE

01

LUND

GRØNT AKTIVITETSRUM Cykelsti og fortov

G

HENDRIKSHOLMS BOULEVARD

AG E

Ny fremhævet forbindelse mellem villakvarter og kærene

LOKAL OPHOLDSPLADS

HAVER

er forbinder ærs

ning!

LOKALT INDKØBSCENTER


INDHOLDFORTEGNELSE 01 PLANUDSNIT 02 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 PLACERING I FINGERPLAN 04 INTRODUKTION 05 HOVEDGREB 06 STRATEGIER 07 BYENS GRØNNE RUM 08 GRØNNE AFSTANDE 09 VÆKSTOMRÅDER 10 INFRASTRUKTUR 11-12 KVARTERPLAN 13-14 PRINCIPSNIT 15 HELHEDSPLAN 16 FOKUSOMRÅDER

02


// Rødovre ligger i overgangen mellem by og land. Spørgsmålet er, hvordan vi gør overgangen mellem rummene spændende og nærværende. Rødovre skal være sin egen! //

03


INTRODUKTION BYENS RUM

Byens rum defineres både ved klassiske byrumsbehandlinger, parklignende elementer, mere landskabsorienterede områder, fælles gårdrum, stille villaveje og overgangene i mellem dem. Disse forskellige rumligheder giver mulighed for helt forskellige oplevelser baseret på helt forskellige skalamæssige relationer og byrumsmæssige karakterer. I byens rum er landskabet basen som danner grundlaget for en rumlig organisering og for de arkitektoniske tilgange til udformningen.

FINGERPLANEN

Rødovre er placeret i leddet mellem fingeren og håndfladen. Området er hverken landskab eller by, men er et vidne om 1950’ernes byudvikling, hvor modernisterne forenede landskab og by i åbne bylandskaber af boligblokke og grønne mellemrum. Intentionen var god og skulle danne grundlag for velfærdssamfundet. Den skarpe adskillelse af by og land var også et styringsredskab for byens spredning. Dette for at bevare attraktionen ved det åbne landskab, som rekreative grønne kiler, samt at planlægge byen ud fra infrastrukturel logik til gavn for erhvervslivet og velfærdssamfundet. I dag opfattes disse skarpe overgange mindre vellykkede. Oftest er områderne ensformige og karakterløse. Grænsefladerne mellem overgangene og den omgivende by bør aktiveres, så der kan skabes attraktive byrum som kan skabe udvekslingssteder, og der kan skabes nye sammenkædninger og nye fortætnings- og mødepunkter. Det er i overgangene at byens rum skal aktiveres for et vellykket sted at bo og sted at opholde sig.

VISIONEN – EN GRØN HVERDAG

Visionen er at skabe nye sammenkædninger og nye fortætningsog mødepunkter for det uformelle møde mellem mennesker og generationer på tværs. Fortætninger som indpasser sig i konteksten for de eksisterende smukke landskabelige træk og for bygningsvolumenernes rytmer og som generer en mangfoldighed af beboersammensætninger og ejerforhold. Visionen er at skabe rum i byen som har en nærhed til dem, som bor der og som fordrer deres behov for forskellige aktiviteter døgnet rundt. Der skal være grønne rum lige uden for hoveddøren både private, semioffentlige og offentlige. En differentiering af rummene som både skaber tilhørsforhold og brugerinddragelse, men som også er med til at nedbryde de store skalaer. Visionen er at tilføje og skabe nye rum i byen samtidig med en rekarakterisering af de eksisterende rum. Vi har valgt at kalde byens rum for de grønne hverdagsrum. Hvor de grønne kiler i vest, det rekreative anlæg Vestvolden, Damhussøen, Damhusparken og Vigerslevsparken i øst er attraktive udflugtsmål i weekender og ferier, skal rummene i Rødovre Syd fordrer en grøn hverdag, hvor motion, trivsel, livskvalitet og sundhed er i fokus.

04


BA UR

grøn kile

ME

AM

NS vre

G ÆN NH

o Hvid mod

HOVEDGREB

RØDOVRE CENTRUM - IKONBYGGERI Rødovre centrum består af et stort shoppingcenter, et bibiliotek samt et rådhus. Ved skabelsen af den urbane sammenhæng mellem Stationspladsen og Rådhuset tydeliggøres Rådhuset som byens centrum og som det ikonbyggeri det er.

VESTVOLDEN DAMHUSSØEN

LANDSKABELIG SAMMENHÆNG mod København

HJØRNEGRUNDEN - BYPORTEN mod Roskilde

Hjørnegrunden som er krydsningspunktet mellem den landskabelige og den urbane sammenhæng fremhæves som et af byens rum. En byport med en landskabelig bygning evt. et sundhedshus og en stor aktivitetsplads for planlagt og uorganiseret sport. En plads der spejler bilernes bevægelse og dynamik i brugernes impulser og aktive leg.

RØDOVRE STATION - VELKOMST Der skabes en plads frem for et transitområde. Som et led i Fingerplan2007 fortættes omkring stationsområdet med blandet bolig og erhverv, samt enkelte uddannelsesinstitutioner. Der fokuseres på at skabe en forside, en velkomst, frem for et gennemgangsgangsrum for Rødovres borgere, besøgende og de som arbejder i Rodøvre.

od Brø n

dby

05


STRATEGIER Opgavens kompleksitet indebærer, at der i løsningen må arbejdes med rumlige, sociale og organisatoriske sammenhænge og overlapninger. Spørgsmålet er hvordan det på en enkel facon kan overføres til enkle strategier som på en gang både er overbevisende og nyskabende i tilgangen til byens organisering og samtidig er robust og fleksibel i planlægningen og arkitektonisk overbevisende i sit udtryk. Forslaget svarer på dette gennem fem strategier

1. HOVEDGREBET.

Hvorfor skal nye borgere og nye erhvervsvirksomheder bosætte sig i Rødovre Syd ? Hvad er det Rødovre Syd kan tilbyde og hvad er byens brandingsværdi ? Vi foreslår at skabe to overordnede sammenhænge. En landskabelig sammenhæng fra Damhussøen i øst til Vestvolden i vest og en mere urban sammenhæng mellem Stationspladsen i syd til Rødovre Rådhus mod nord. Sammenhængene danner et stort kors, hvor netop krydsningspunktet er hjørnegrunden, som deraf bliver et vigtigt strategisk punkt for udveksling. Den landskabelige sammenhæng skaber grønne rum for fritidsaktiviteter, sport, velvære og sundhed. Der skabes et flow i byens rum som forbedrer tilgængeligheden for cyklende og gående til de nære grønne rum og til de to store rekreative attraktorer: Damhussøen og Vestvolden. Virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere arbejdspladser i grønne omgivelser, uderum med bæredygtige tiltag, nærhed til sportsaktiviteter, fittnescenter og et sundhedshus samtidig med nem adgang til og fra arbejde på cykel, løbe- eller gåben. Virksomhederne kan fremstå med en grøn profil. Borgere får store grønne frirum i tilknytning med deres boliger. Skoler, daginstitutioner i nærmiljøet har store uderum til leg og læring og nem og sikkeradgang for små trafikanter. Den urbane sammenhæng skaber en høj fortætnings grad omkring stationen og en mindre fortætningsgrad op langs Advedøre Havnevej og langs Tårnvej mod Rådhuset. Den urbane sammenhæng er en fortætning, hvor der placeres infills på ledige arealer

og udnyttelse af eksisterende byggeri til nye funktioner. Funktionerne kan være mange og forskellige som værksteder, væresteder, caféer, ungdomsuddannelser, fritidshjem, daghøjskoler, kollegier, Youth Hostel, ungdomsboliger og dagtilbud for ældre. Der skabes grønne lommer, hvor det er muligt, så aktiviteterne inde kan trækkes ud i det fri. Ved skabelsen af den urbane sammenhæng mellem Stationspladsen og Rådhuset tydeliggøres Rådhuset som byens centrum og som det ikonbyggeri det er. Hjørnegrunden som er krydsningspunktet mellem den landskabelige og den urbane sammenhæng fremhæves som et af byens rum. En byport med en landskabelig bygning evt. et sundhedshus og en stor aktivitetsplads for planlagt og uorganiseret sport. En plads der spejler bilernes bevægelse og dynamik i brugernes impulser og aktive leg.

4. FLOW OG FORBINDELSER I BYENS RUM.

Forbindelserne er strukturelle greb der sikrer nogle bestandige, arkitektoniske, landskabelige og byplanmæssige kvaliteter i en foranderlig bydel. Byens rum forbindes i ét netværk af boulevarder, promenader, parker, pladser og bytorve.

5. GENNEMTÆNKT UDVIKLINGSPROCES.

Rødovre Syd skal tænkes processuelt. Gennem hele udviklingsperioden skal byen tiltrække mennesker og skabe rum og aktiviteter for byens borgere. En robust udviklingsplan, hvor midlertidige aktiviteter og steder tænkes sammen med permanente rum, byggemodning, infrastruktur og vækst. Udviklingen vil have forskellige bygherre og kan sættes i gang al efter tid, økonomi og behov. Planen er ikke afhængig af et bestemt udviklingspunkt.

2. FORTÆTNING /MANGFOLDIGHED/VÆKSTOMRÅDER.

Ved en mangfoldighed af borgere og brugere skabes en større og alsidig bydel. Ved tilføjelse af forskellige boligtyper og størrelser, som appellerer til forskellige mennesker, skabes en blandet beboersammensætning, som hver kan bidrage til noget forskelligt i byen. Bl.a. mødet mellem mennesker.

3. DE GRØNNE RUM - BEVARING OG FORANDRING.

Udgangspunktet er den smukke landskabsplan skabt af CT. H. Sørensen. Der skabes mulighed for opdeling af private, semiprivate og offentlige områder. Det kan fx være private nyttehaver, fælles frugtlunde og fælles idrætsfaciliteter. En differentiering af rummene som både skaber tilhørsforhold og brugerinddragelse, men som også er med til at nedbryde de store skalaer.

06


grøn kile

BYENS GRØNNE RUM ”Weekendens udflugtsmål”

VESTVOLDEN

DAMHUSSØEN ”Weekendens udflugtsmål”

”Grønne hverdagsrum” Visionen er at skabe rum i byen som har en nærhed til dem, som bor der og som fordrer deres behov for forskellige aktiviteter døgnet rundt. Der skal være grønne rum lige uden for hoveddøren både private, semioffentlige og offentlige.

GÅRDHAVER - de semioffentlige rum

07

Èn af hensigterne for de grønne rum er at skabe en differentiering af rummene som både skaber tilhørsforhold og brugerinddragelse, men som også er med til at nedbryde de store skalaer. Karakteristisk ved bylandskabet i Rødovre Syd idag er, at alt det grønne er ’lige meget offentligt’ - det er vores allesammens. Ved anlæggelse af gårdhaver tildeles beboerne i Kærene grønne rum, som kun er deres og som vil give en følelse af tilhørsforhold og ejerskab. Gårdhaver vil fungere som en slags bufferzone mellem boligerne og det offentlige rum. Gårdhaver består dels af et fællesområde med opholdsmuligheder, grillpladser, legeredskaber, samt lokal håndtering af regnvandet. Og dels har hver opgang en have, som de råder over.

C.Th.Sørensens landskabsplan - en tidsmæssig dybde i byudviklingen Fra modernistisk overgangslandskab mellem by og land til nærværende grønne rum - en re-karakterisering af Kærene med respekt for C. Th. Sørensens landskabsplan!


kering

ENGEN Fælles beboer gårdhave

Opgangshaver

GRØNNE TAGE

Retningsledende belysning

LUND

1 MINUT TIL FODS - GRØNNE GÅRDE

3 etager

GRØNNE TAGE

Overdækket bandebane

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Fælles beboer gårdhave

Grillplads

LAR

Grillplads

GRØNNE TAGE

Fælles beboer gårdhave

Grillplads

Opgangshaver

SØEN

HAVERNE

GRØNNE TAGE Parkering

Fælles beboer gårdhave gårdhave Fælles beboer

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Fælles beboer gårdhave Grillplads LAR

3 etager Grønne tage

RUSKÆRS FÆLLESHUS

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Parkering GRØNNE TAGE

Tagterrasser 4 etager

Regnvandsopsamling

BUTIKSTORV

Opgangshaver

Dagligvarebutik NY BOLIGETAGE 1-2 etager

GRØNNE TAGE

Parkering

Parkering

ULKÆR

HØJKÆR

Grillplads

Opgangshaver 3 etager

ULKÆRS FÆLLESHUS NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Opgangshaver

Overdækket bandebane

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

GRØNNE TAGE GÅRDHAVE - fra parkeringsareal til fælles udeareal, hvor boligernes beboere kan være sammen om dyrkning af frugttræer og nyttehaver. - Grillpladser Bålhytte - opholdsmuligheder - legeredskaber - lokal håndtering af regnvand - æstetisk element og giver mulighed for leg - bevaring af eksisterende træer Parkering

Fælles beboer gårdhave

Haver

RUSKÆR

Ny boligetage

Cykel/gangforbindelse

3 etager

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Bandebane

Fitnesscenter

Tagterrasser Fælles beboer gårdhave

OpgangshaverDisse er grønne rum og pladser med For at skabe hierarkiHØJKÆRS i oplevelsen af byens rum udpeges lokale attraktorer. FÆLLESHUS en særlig aktivitet, der vil tiltrække brugere fra hele bydelen. De skal have forskellige udformninger og aktiviteter, så hvert rum har sin egen lokale identitet.

STOREKÆR

Cykelsti o

Åbne stueetager - detailhandel

10 MINUTTER TIL FODS - LOKALE ATTRAKTORER Ny boligetage

AG Træer bevares ERb - rydning i krat og

ERHVERV

LAR

3 etager

Parkering

LAR

LAR

Ny boligetage

Haverum

Trafik til p-kælder

Fælles beboer gårdhave

Grillplads

ERHVERV

SHARED SPACE

NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Cykel/gangforbindelse

GRØNNE TAGE

Opgangshaver

Træbeplantning i midter

RUSKÆRS FÆLLESTORV - tyngdepunkt/samlings i bebyggelsen. - tilbud til alle på tværs af alder, segment, køn osv. - lege og sportsfaciliteter - fælleshus Haver Bandebane- parkering

3 etager

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Bålplads

3 etager

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Opgangshaver

Opgangshaver

Grønt fællesområde - C.Th. Sørensens ånd

NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Opgangshaver

Cykelsti og

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Grønt udenfor døren! Fra alle boliger skal der være umiddelbar adgang til et semioffentligt grønt område. Stokbebyggelsen Kærene anskues som karréer med gårdhavBålhytte er og haver til de enkelte opgange. De næreFÆLLESHUS grønne rum er med til at skabe intimitet ULKÆRS og tryghed i boligbebyggelsen - samt med til at nedbryde den store modernistiske skala.

Parkering

Bandebane

Parkering

HØJKÆRS FÆLLESHUS

Indgange boliger - cykelparkering

Grillplads

ERHVERV

Sportsfaciliteter på taget 3 etager

ERHVERV m p-kælder

Åbne stueetager 4 - 6 etager

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Åben st Passage under bygning - dobbeltrettet ERHVERV m p-kælder

BOLIGER

Grillplads

LAR

Indgang p-kælder

3 eta

4 - 6 etager

Grønne tageTAGE GRØNNE

Aktivitetsplads Rampe

Fælles beboer gårdhave Gang/cykelbro mellem Stationen og Kærene

Adgang

Opgangshaver 3 etager

10 MINUTTER PÅ CYKEL - GRØNNE UDFLUGTSMÅL

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Rødovre er unikt placeret tæt på store landskabelige rekreative områder - de grønne kiler, Vestvolden og Damhussøen. Disse områder tilbyder en ‘natur’, som kontrasterer byens grønne områder i udstrækning og anvendelse. Bålplads Fra Rødovre syd skabes direkte cykelruter ud til disse landskaber, som tilgængeliggøres for byens borgere. Områderne er oplagte udflugtsmål i weekenderne, og attraktive omgivelser til løbeturen efter arbejde.

Parkering

SØEN

Opgangshaver GRØNNE TAGE

LAR

Parkering

Ny boligetage

Fælles beboer gårdhave

Parkering

ligetage

GRØNNE TAGE

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Fælles beboer gårdhave Grillplads LAR

SOLKÆR

Ny boligetage Opgangshaver

GRØNNE TAGE NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Regnvandsopsamling

08

NY BOLIGETAGE 1-2 et

HØJ


VÆKSTOMRÅDER FORTÆTNING LANGS TÅRNVEJ Den urbane sammenhæng er en fortætning, hvor der placeres infills på ledige arealer og udnyttelse af eksisterende byggeri til nye funktioner. Funktionerne kan være mange og forskellige som værksteder, væresteder, caféer, ungdomsuddannelser, fritidshjem, daghøjskoler, kollegier, Youth Hostel, ungdomsboliger og dagtilbud for ældre. Der skabes grønne lommer, hvor det er muligt, så aktiviteterne inde kan trækkes ud i det fri.

”Virksomheder med grønne profiler”

FORTÆTNING LANGS ROSKILDEVEJ

Mangfoldig beboersammensætning

Stedvis opføres nye boligtypologier i 1-2 etager ovenpå eksisterende bebyggelse

Langs Roskildevej - den landskabelige sammenhæng - fortættes med forskellige typer erhverv på ledige arealer. Virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere arbejdspladser i grønne omgivelser, uderum med bæredygtige tiltag, nærhed til sportsaktiviteter, fittnescenter og et sundhedshus samtidig med nem adgang til og fra arbejde på cykel, løbe- eller gåben. Virksomhederne kan fremstå med en grøn profil.

FORTÆTNING AF KÆRENE Ved en mangfoldighed af borgere og brugere skabes en større og alsidig bydel. Ved tilføjelse af forskellige boligtyper og størrelser, som appellerer til forskellige mennesker, skabes en blandet beboersammensætning, som hver kan bidrage til noget forskelligt i byen. Bl.a. mødet mellem mennesker.

600 m stationsnært område

FORTÆTNING AF STATIONSOMRÅDET I fortætningen omkring stationsområdet lægges vægt på at inddrage mange forskellige funktioner, som kan være med til at give liv til ankomstområdet de fleste af døgnets timer. Høj tæthed af forskellige boliger, samt forskellige typer af erhverv. Enkelte uddannelsesinstitutioner vil ligeledes kunne bringes i spil - det giver liv til byens rum. Der skabes et robust rum i byen, som byder ankomne med tog velkommen til Rødovre. Et stationstorv frem for et transitrum!

09


INFRASTRUKTUR De store veje i området, Roskildevej, Avedøre havnevej og Tårnvej gøres til grønne boulevarder med fortove og cykelstier. Der er meget beplantning langs vejene i dag, men den trænger til en gennemgribende udtydning og oprydning af speciel lav beplantning, så de smukke store træer bliver fritstillede på græsflader. Dette sikre også en bedre overskuelighed og tryghedsværdi. Omkring stationspladsen lukkes passagen af højresvingende biltrafik fra Avedøre Havnevej over den nu eksisterende bro. Adgangen til Kærerne sikres ved adkomst fra Avedøre Havnevej i sydgående retning og ad Store kær. Langs Hendrik Holmsboulevard skabes et promenade bånd i den vestlige side af vejen. Promenaden optager indgangene til skolerne og formidler sammenhængen mellem Stationsforpladsen og aktivitetspladsen på hjørnegrunden. Gang- og cykelbro over Roskildevej

SHARED SPACE

Gang- og cykelbro over Avedøre Havnevej

Indfartsvej Kærene

SHARED SPACE

der

SHARED SPACE

el p-kæl

SHARED SPACE

SHARED SPACE

Nedkørs

KORSDALSVEJ

SHARED SPACE

Udkørsel gennem bygning

SHARED SPACE

Nedkørsel p-kælder

Gang- og cykelbro over Avedøre Havnevej

JERNBANE

10


TÅRNVEJ

Cykelsti etableres gennem industrikvartereret med retningsgivende og tryghedskabende belysning. Kærene forbindes med området omkring Rødovre Hallen og mod nord Vestvolden

GRØNNE VILLAVEJE

LAR

ROSKILDEVEJ

Gangbro over Roskildevej

AKTIVITETSPLADS BIBLIOTEK

LOKAL PLADS - boldspil og ophold

LOKALT INDKØBSCENTER

Gennemgående grøn cyke

900 kvm udvidelse

VESTBADET BØRNEHUSET BRUMBASSEN

Opholds - og grillpladser til boliger Åbne stueetager

LUNDEN

VÆRKSTEDSLUND - permanente og midlertidige pavillioner for iværksættere og andre grupper i Rødovre

Passage mellem Kærene og boligområdet nord for Roskildevej

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

PRODUKTIONSHØJSKOLEN

Legeareal

BØRNEHAVE

Lysning

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

10. KLASSES SKOLEN Parkering Vestbadet

ENGEN

HENDRIKSHOLMS SKOLE

Eksisterende træer

AKTIVITETSPLADS

Indgange boliger - cykelparkering

HAVER

SKOVEN

Gennemgående grøn cykelsti forbinder Damhussøen, Rødovre Syd og Vestvolden

HØJKÆRS BYGGELEGEPLADS

Cykelsti og fortov

HAVER

Indgange boliger - cykelparkering

NØRREKÆR Cykelsti og fortov i begge retninger

Amøbeafgrænsning - 600 m stationsnæ

SHARED SPACE

GÅRDRUM

Vandlegeplads

Varegård

- henvendelse mod lokalt torv

LOKAL OPHOLDSPLADS - ANKOMSTOMRÅDE

HAVER

SK

Eksisterende gangbro

LAR

Passage - forbindelse mellem Kærenes to boligområder Indgange boliger - cykelparkering

N

Ny fremhævet forbindelse mellem villakvarter og kærene

Cykel/gangsti

LOKAL OPHOLDSPLADS

SHARED SPACE

Grønt fællesområde - C.Th. Sørensens ånd

ULKÆRS FÆLLESTORV

GÅRDHAVE

RØDOVRE GYMNASIUM

RUSKÆRS FÆLLESTORV Parkering

GÅRDHAVE

GÅRDHAVE

RUSKÆR

11

BUTIKSTORV

Cykel/gangforbindelse

STOREKÆR

HØJKÆR

SOLKÆR

Æblelund

LAR

GÅRDHAVE

ULKÆR

KVARTERPLAN GÅRDHAVE

SØEN

Haver

Haverum

SHARED SPACE

ERHVERV

Cykel/gangforbindelse

GÅRDHAVE

Cykelsti og fortov

Promenade

GÅRDHAVE

GRØNT AKTIVITETSRUM

LUND

HØJKÆRS FÆLLESTORV SOLKÆRS FÆLLESTORV

Indgange boliger - ankomst frem for bagside!

EJ

GÅRDHAVE

HAVER

ÆR

HAVNEV

GÅRDHAVE

RK

Cykelsti og fortov i begge retninger

AVEDØR E

Netværk af cykel/gangstier forbinder boligerne på kryds og tværs - lige forbindelser - smutveje - slyngede stier - tryghedskabende belysning!

GÅRDHAVE

AG E

HENDRIKSHOLMS BOULEVARD

HAVER ÆLDRECENTERET

GRØNT AKTIVITETSRUM

STATIONSPLADS - BYTORV

SHARED SPACE


GRØNNE AREALER UD MOD ROSKILDEVEJ

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING.

Bæredygtighed skal ind tænkes og integreres i alle forslagets elementer og niveauer. Bæredygtighed handler ikke kun om reduktion af CO2 og miljømæssige tiltag, men også om værdiskabelse, social diversitet, tidsmæssig fleksibilitet, kontinuitet og robusthed samt forankring i konteksten. En måde at tænke og definere og overleverer ressourcer på, både mht. det miljømæssige, økonomiske, sociale og det kulturelle. Forslagets udvikling betragtes fra et bæredygtighedsperspektiv for at opnå løsninger, der tænker i helheder og sammenhænge.

elsti forbinder Damhussøen, Rødovre Syd og Vestvolden

MILJØTILTAG

ærhed

Vand skaber liv og aktivitet i bybilledet og en integreret strategi for håndtering af regnvandet kan tilføre området kvalitet og identitet. Det er hensigten at håndterer som meget som muligt af overfladevandet lokalt. Der etableres regnvandsbassiner og regnvandsbede i byens rum. Alle overflader på terræn vil være permeable for at opnå maksimal nedsivning af regnvand. Der etableres grønne tage på alt nybyggeri til nedsivning af regnvand. Der bruges så vidt muligt LED-belysning i byens rum. Ved nybyggeri skabes så vidt muligt jordbalance evt. ved placering af en kælkebakke i området. Dette er i tråd med den tidligere planlægning, hvor overskuds jord blev lagt op til store støjvolde langs Jernbanen og Roskildevej. De er i dag beplantet med eg og modsvarer de høje huses skalaer.

KODBORGVEJ

D

LE

US

U BO

R VA

MH DA

12


FORTÆTNING OVEN PÅ EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Ovenpå eksisterende bebyggelse, og ny bebyggelse fortættes med forskellige boligtypologier, for at sikre en blandet beboersammensætning i Rødovre Syd. Fortætningen bidrager også til et spændende bybillede, hvor varierende materialer overrasker. Arkitekturen kan udformes på forskellig vis, for at give lokal identitet og alsidig bymæssig oplevelse

LEG OG IDRÆT I BYENS RUM

Byens rum aktiveres med forskellige faciliteter til leg og idræt, som involverer forskellige brugere på tværs af alder, køn, interesser osv. Rødovre Syd skal være en aktiv bydel, som signalerer sundhed, trivsel og livskvalitet.

PRINCIPSNIT CC 1:500

PRINCIPSNIT BB 1:500

GRØNNE GÅRDHAVER

11

Et vigtigt led i de grønne hverdagsrum er den grønne nærhed. Gårdhaverne i forbindelse med boligerne giver beboerne et frirum til samvær og dyrkning af grønsager. Gårdhaverne inddrager aktivt beboerne i byens rum, og bidrager til en ‘hjemliggørelse’ af uderummene, samt et tilhørsforhold.


ÅBNE STUEETAGER

GANGBROER

Et afgørende parameter for udformningen af ny bebyggelse er de åbne stueetager, som giver liv til gaderummet. Detailhandel og caféer er med til at gøre området spændende at færdes i.

Overgange og forbindelser mellem Rødovre Syd og det resterende Rødovre er i fokus, for at sikre optimal tilgængelighed og et naturligt flow gennem byen og bydelen. De store færdselsåre er stærkt trafikerede, så udvalgte steder løses bevægelserne ved hjælp af gang/cykelbroer.

VERTIKALE HAVER OG SEDUMTAGE

AKTIV STATIONSPLADS

På tagene af alt nyt bebyggelse skal der anlægges sedumtage til absorbering af regnvand. På udvalgte gavle på nyt og eksisterende bebyggelse anlægges vertikale haver.

For at opnå en levende stationsplads, som ikke blot bliver et transitrum skal der integreres aktivitetsmuligheder. Niveauforskellige og ledige ‘mellemrum’ udnyttes til leg og selvorganiseret idræt.

PRINCIPSNIT AA 1:500

AKTIVERING AF BYENS RUM

PRINCIPSNIT Planlægningen af rummene i Rødovre Syd danner rammerne om en flexibel anvendelse af byens rum. Rummenes varierende størrelser og udformninger giver mulighed for forskellig brug. Midlertidige events som loppemarked, farmers marked, danseopvisninger af en af byens ungdomsgrupper vil sætte skiftende præg på byen. Af permanente tiltag kan vandelementet inddrages som levende aktivering af udvalgte rum.

14


Kig ind i Kærene fra Roskildevej LAR

4-5 etager ERHVERV

Boliger og erhverv

Gangbro over Roskildevej

ERHVERV i de øverste etager

4-5 etager

4-5 etager

BIBLIOTEK

ERHVERV

Åbne stueetager - henvendelse mod lokalt torv

AKTIVITETSPLADS

6 etager

6 etager

Hostel / Kollegie

LAR

SPORTSAKADEMI OG SUNDHUDSHUS

Biblioteksgård CYKEL- OG GANGSTI I BEGGE RETNINGER - forbinder Kærene med Damhussøen i øst og Vestvolden og de grønne kiler i vest Passage mellem Kærene og boligområdet nord for Roskildevej

PRODUKTIONSHØJSKOLEN

LOKALT INDKØBSCENTER

LOKAL AKTIVITETSPLADS - eksisterende basketbur - suppleres med opholdsmulighederOpholds - og grillpladser til boliger VÆRKSTEDSLUND - de allerede eksisterende små pop-up aktiviteter i lokalmiljøet tildeles pavillioner af varierende midlertidig og permanent karakter

900 kvm udvidelse

LUNDEN

VESTBADET

Personale parkering

3 etager

Amøbeafgrænsning - 600 m GRØNNE TAGE

Eksisterende bøgelund - der ryddes i buskads og krat. Eksisterende stisystem renoveres

OPGANGSHAVER

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Vandlegeplads

3 etager

Cykel og knallertværksted

GRØNNE TAGE

Regnvandsbassin LAR

Cykelsti og fortov

Retningsledende og tryghedskabende belysning

Indgange boliger - cykelparkering NØRREKÆR

3 etager

Overskudsjord

Eksisterende gangbro

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Indgange boliger - cykelparkering g

Bøgekrans

Opgangshaver

NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Grillplads

Cykelsti og fortov i begge retninger

Parkering

Grønt aktivitetsrum sport

GRØNNE TAGE

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Bålhytte

ULKÆRS FÆLLESHUS

3 etager

GRØNNE TAGE Ny boligetage

Parkering

Overdækket bandebane NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Fælles beboer gårdhave

Grillplads

LAR

Grillplads

GRØNNE TAGE

Fælles beboer gårdhave

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

3 etager NY BOLIGETAGE 1-2 etager Bålplads

GRØNNE TAGE

Haverum

Grønne tage

RUSKÆRS FÆLLESHUS

Grillplads Parkering

Fælles beboer gårdhave LAR

LAR

Parkering

Ny boligetage

GRØNNE TAGE

Fælles beboer gårdhave

NY BOLIGETAGE 1-2 etager Fælles beboer gårdhave Grillplads LAR Opgangshaver

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

4 etager

BUTIKSTORV

3 etager

Åbne stueetager - detailhandel Regnvandsopsamling

Dagligvarebutik NY BOLIGETAGE 1-2 etager

C

Fitnesscenter

Tagterrasser

C

Fælles beboer gårdhave

Grillplads ULKÆR

HØJKÆR

Opgangshaver 3 etager

3 etager

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

GRØNNE TAGE GÅRDHAVE - fra parkeringsareal til fælles udeareal, hvor boligernes beboere kan være sammen om dyrkning af frugttræer og nyttehaver. - Grillpladser - opholdsmuligheder - legeredskaber - lokal håndtering af regnvand - æstetisk element og giver mulighed for leg - bevaring af eksisterende træer Parkering

Haver

ERHVERV

Grønt aktivitetsrum sport

Sportsfaciliteter på taget 3 etager

ERHVERV m p-kælder

Åbne stueetager 4 - 6 etager

4 etager Mindre uddannelsesinst.

4 - 6 etager

Grønne tage

A

Åben stueetage - detail eller offentlig funktion fx posthus, jobcenter, lægehus mv

Passage under bygning - dobbeltrettet

RUSKÆR

HELHEDSPLAN STOREKÆR

GRØNNE TAGE

B

Tagterrasser

Parkering

Cykel/gangforbindelse

Ny boligetage

SOLKÆR

Æblelund

Parkering

Ny boligetage

SØEN

Opgangshaver

Træer bevares - rydning i krat og buskads

ERHVERV

LAR 3 etager

Trafik til p-kælder

Opgangshaver

ERHVERV

RUSKÆRS FÆLLESTORV - tyngdepunkt/samlings i bebyggelsen. - tilbud til alle på tværs af alder, segment, køn osv. - lege og sportsfaciliteter - fælleshus Haver Bandebane- parkering

SHARED SPACE

Opgangshaver

LAR

Træbeplantning i midterrabat

Cykel/gangforbindelse

Fælles beboer gårdhave

RØDOVRE GYMNASIUM 3 etager Promenade

NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Opgangshaver

Grønt fællesområde - C.Th. Sørensens ånd

SOLKÆRS FÆLLESHUS Ny boligetage

Indgange boliger - cykelparkering Cykelsti og fortov

Parkering

Parkering

Bandebane

13

Træer bevares - rydning i krat og buskads

LUND HØJKÆRS FÆLLESHUS

Ny boligetage

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Opgangshaver

Ny boligetage

Ny boligetage

OPGANGSHAVER

Retningsledende belysning

HAVERNE

Fælles beboer gårdhave

Lokal opholdsplads - legeredskaber - visuel forbindelse til skoleområde

3 etager

GRØNNE TAGE

Fælles beboer gårdhave Grillplads

LAR

ÆR

3 etager

BOLIGER

HENDRIKSHOLMS BOULEVARD

SHARED SPACE

OPGANGSHAVER

Ny fremhævet forbindelse mellem villakvarter og kærene

3 etager g

Opgangshaver

LAR

SKATERTORV

GRØNNE TAGE

Parkerin

3 etager

RK

Træer bevares - rydning i krat og buskads

Græsflade

Parkerin

NY BOLIGETAGE 1-2 etager GRØNNE TAGE

Skolegård

Rydning af træer- visuel forbindelse Eksisterende solitære træer

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

AG E

Ankomstområde Kærene - legeredskaber

3 etager

OPGANGSHAVER

GRØNNE TAGE

Retningsledende belysning

HENDRIKSHOLMS SKOLE

Eksisterende træer

Parkering

Kælkebakke / udkigspost

HØJKÆRS BYGGELEGEPLADS

NY BOLIGETAGE 1-2 etager

OPGANGSHAVER

SKOVEN ENGEN

GRØNNE TAGE

LAR

AKTIVITETSTORV

OPGANGSHAVER - semioffentlig buffer - hver opgang tildeles et udeareal som de kan råde over. - ophold, grill, leg, nyttehaver, frugttræer mv. - afgrænses mod fællesareal vha beplantning

Parkering Vestbadet

Indgange boliger - cykelparkering

Nyt legeareal Legeareal

BØRNEHAVE

Cykelsti og fortov i begge retninger

Fælles beboer gårdhave Grillplads

Skolegård

OPGANGSHAVER NY BOLIGETAGE 1-2 etager

Forplads Vestbadet

Opgangshaver

Træer bevares - rydning i krat og buskads

Varegård og renovation

Åbne stueetager - henvendelse mod lokalt torv

SHARED SPACE Taxiholdepladser

Kiss n’ ride

ERHVERV m p-kælder

BOLIGER

Stationsforplads Aktivitetsplads - udnyttelse af nivieauforskelle til leg og ophold

Indgang p-kælder

Rampe

Dockingstation el-biler BUSHOLDEPLADS

2 etager

Mulig fremtidig udvidelse af stationsbygning

STATIONSBYGNING Cykelparkering

Gang/cykelbro mellem Stationen og Kærene

B

A Retningsledende belysning

Adgang fra perron direkte til gangbro


FOKUSOMRÅDER FORTÆTNING I KÆRERNE.

Ved en mangfoldighed af borgere og brugere skabes en større alsidighed og forskellighed i brugen af byen. Fortætningen skabes ved at tilføje forskellige boligtyper og boligstørrelser ved lejlighedssammenlægninger og ved nybyggeri. Nybyggeriet placeres som lette bokse ovenpå de eksisterende længer i nord-sydgående retning. De eksisterende gårdrum reaktiveres ved en bedre udnyttelse, så de også fremstår mere tidssvarende. Gårdrummene inddeles langs facaderne i private gårdhaver til hver opgang. De private gårdhaver omkranses af en række træer. Det indre store rum er en fælles opholdsflade for hele bebyggelsen. Parkering som i dag fylder det meste af de indre gårdrum flyttes ud af rummet og placeres mod syd.

UDNYTTELSE AF HJØRNEGRUNDEN.

Hjørnegrunden som er krydsningspunktet mellem den landskabelige og den urbane-sammenhæng fremhæves som et af byens rum. Byrummet fremstår som en stor aktivitetsplads som formidler de to overordnede sammenhænge. Vi foreslår, at placerer en landskabelig bygning, hvor inde og ude har en klar synergi og sammenhæng. Bygningen kan i stueetagen indeholde café, sportsakademi og et sundhedscenter. De øvrige etager kan planlægges med erhvervskontorer. Aktivitetspladsen indeholder funktioner for uorganiseret og organiseret sport. Det kan være streetbasket, 60 m bane, højdespring, kuglestød, længdespring, hokeybane m.m. Under pladsen er placeret en p-kælder.

SAMMENHÆNG MELLEM KÆRERNE OG STATIONSOMRÅDET. Sundhedshuset fremhæver Rødovre som en by, der lægger vægt på motion og trivsel. De fleste af de eksisterende træer bevares - de skaber rum og stedsliggør hjørnegrunden. Læ og ly for vind og vejr.

På vej fra stationen til Rødovre Bibliotek stopper flere op og iagttager gøglerne udenfor det nye sundhedshus

Hujen og hejen ved en spontan basketkamp - drengene fra 10. klasses skolen dyster mens pigerne kigger på. Biler og busser summer i myldretiden - byens puls. De mange forbipasserende får et hurtigt glimt at det nye Rødovre Syd

Legende børnestemmer - en skoleklasse bruger længdespringsbanen i idrætstimen

FORNYELSE AF STATIONSOMRÅDET. De farvede gummibelægninger på aktivitetsbanerne lyser op

Michael øver sig hver dag på sin BMX på den nye aktivitetsplads - det er sjovere når der er nogen, der ser på.

Sammenhængen skabes ved én fortætning, som én sammenhængende bebyggelses på begge sider af Avedøre Havnevej. Bebyggelsen optager retningerne fra de eksisterende bebyggelser henholdsvis vest og øst for vejen. Den fysiske sammenhæng sker ved en rampe/gang- og cykelbro, som er en del af det overordnede netværk for byens flow og forbindelser. Bygningerne skaber rammerne for stationen og stationspladsen mod vest og mod øst skabes et butikstorv med boliger, en dagligvarer butik og et fitnesscenter med udendørs aktiviteter på taget. Børnehaven flyttes til strøget mod nord i Kærerne.

En ældre kvinde tager et hvil mens hun kigger forundret på de unge skatere. Hun er på vej hjem efter at have besøgt sin fætter på Ældreinstitutionen på Roskildevej

Der skabes en plads frem for et transitområde. Pladsen udnytter niveauforskellen mellem vejen og banelegemet ved at skabe mure og kanter til leg og ophold. Under den nye gang og cykelbro udnyttes pladsen funktionelt ved at indbygge cykel-p i to etager i konstruktionen. Under broen hænges gynger og der placeres klatregreb på de bærende søjler. Mod vest for stationen skabes en stor ny plads for holdende busser og taxier. Stationen nås med bil fra Avedøre Havnevej gennem en passage under den nye bygning.

// Hjørnegrunden ved Roskildevej skal afspejle byens puls i et levende rum med aktiviteter, som signalerer trivsel, sundhed og livskvalitet. //

16

Forslag 4  

Forslag 4

Advertisement