Page 1

Falkonerg책rden

93814


Hoveddisposition Vi har valgt at afgrænse bygningsdispositionen til tre hovedgreb: - - -

Indholdsfortegnelse s 2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 s 16 s 17 s 18 s 19 s 20 s 21 s 22

2

hoveddisposition situationsplan 1:1000 overordnede betragtninger tagplan 1:500 underetage 1:500 hallens gulvplan 1:500 interiør af hal hallens høje rum og nye klasseværelser 1:500 detaildisposition ny forsamlingssal 1:500 hal, møblert - interiør set mod vest, hallen set fra vest hallen set fra gården snit i hallen og hal østfacade 1:200 interiør musik sal/auditorium ny mindre forsamlingssal 1:200 snit og facade østfløj 1:200 6 nye klasselokaler og musiklokaler 1:200 luftfoto parkering og have 1:400 arealoversigt og skitseøkonomi

Etablering af en ny sportshal/forsamlingssal mod vest i sammenhæng med gymnastiksale og omklædningsfaciliteter. Nedlæggelse af den eksisterende forsamlingssal, men i denne etablering af ny mindre sal og nye klasselokaler samt musiklokale. Fastholdelse af anlæggets oprindelige komposition med skolegård omkranset af pergola og tidligere tjenesteboliger med haver.


situationsplan 1:1000 3


Overordnede betragtninger Bydelen, omgivelserne og stedet. Skolen er en smuk og intens komposition, der føjer sig ind i kvarterets plan. Særlig forpladsen og bygningsafsnittenes komposition dér, er af høj arkitektonisk kvalitet, og viser skolen udadtil som et vigtigt element i bydelen. Det skal den også gøre i fremtiden. Projektets tiltag føjer sig ind efter dette, men bidrager på en ny markant måde til en tydeliggørelse af anlægget med den nye hal set fra skolegården og fra det mod vest liggende parklandskab. Anlæggets stoflighed og struktur. Når man har studeret stedet længe nok, så kan man måske få nok af mønstermurværk og fastlåste fysiske rammer. Det er tidstypisk, men med kvalitet. Hvor meget kan og skal der gøres? Programmet åbner ikke for en grundlæggende pædagogisk diskurs, og det er helt ok. Så vi tager det for hvad det er, og forsøger at lægge til det eksisterende, og ikke forandre! Arkitektonisk vil anlægget naturligvis blive anfægtet når nye behov melder sig. Men hvad er det vigtige at bevare, at fremhæve og at tage afsæt i, når der skal bygges om og tilføjes nyt? Det er også det stoflige hierarki med mønstermurværket og de indre træ-beklædninger. Der er hele det kompositoriske i bygningsblokkene som er stærkt, men også hvor vi ser en åbning mod vest. Her er der arkitektonisk og funktionelt plads til et stort nyt volumen. Der kan bygningsanlægget også gøres tydeligere i forhold til parklandskabet, samtidig med at det strukturelle hierarki bevares. Det er også det stoflige hierarki med mønstermurværket og de indre træ-beklædninger. Den nye hal formes friere, og med en materialitet, som hentes fra interiørerne i skolens mest betydningsfulde rum – listebeklædningen i træ. Et nyt mere diskret materiale - den lyse træfiner – introduceres i de nye sale. Hermed føjer det nye sig ind i skolens formelle stoflige hierarki.. I øvrigt Det foreslås at revitalisere skolens eksisterende betydningsfulde rum til nutidig standard – foyer, bibliotek, kantine, inspektør/pedelbolig og gangarealer. Men det ligger udenfor for dette projekt!

4


1

2

1 parkering biler 2 parkering cykler 3 have 3

1

tagplan 1:500 5


3 2

3 1

3

1 depot 2 forareal 3 ikke udgravet

underetage 1:500 6


3

4

5

1

2

3

1 2 3 4 5

4

foyer ny sportshal og forsamlingsal eksiterende gymnastisksal eksiterende omklĂŚdningsrum publikums toiletter

hallens gulvplan 1:500 7


8


3

2 2 2 2

2

1

2

1 hallens høje rum 2 nye klasselokaler 3 musiklokaler

hallens høje rum og nye klassevÌrelse 1:500 9


Detaildisposition Sportshal/forsamlingssal Den nye sportshal placeres mod vest, og inddrager hele arealet mellem de to gymnastiksale. Salens gulvareal er 975 m2 og kan rumme 1041 siddende personer. Salens rumhøjde over banerne er ud fra et helhedssyn sat til 10,5 meter. Det foreslås ved at gennembryde de murere sparenicher i gymnastikbygningernes tilgrænsende facader at skabe en yderligere rumlig og funktionel sammenhæng mellem alle arealerne. Området i salens østlige del tjener som foyer. Herfra er der forbindelse til gymnastikbygningernes eksisterende omklædningsfaciliteter og toiletter i nordfløjens underetage. Konstruktion og materialer Hallens konstruktion udformes som et sektioneret stålgitter båret på indstøbte højstyrke-betonsøjler. Taget udformes som et rumgitter i stål, hvis mønster giver mulighed for isætning af ovenlys, i en flade af mosbegroet tagpap. Overflader udvendigt i listebelædning og indvendigt i lyst træfiner. Scene og depoter o.a. Der etableres scene i salens del mod skolegården. Denne foreslås etableret som elevator der også giver adgang til depoter i kælderetagen. Der kan etableres depoter for sportsgrej o.a. i brystningsvæg mellem hal og skolegård. Der etableres i forslaget ikke nye omklædningsfaciliteter. Supplerende faciliteter vil kunne etableres i kælderetagen under hallen. De vestliggende depoter mellem salene nedrives. Der etableres flugtveje til det fri ved vestgavl.

10

konstruksjonsprincip


2

1

1 ny musiksal/auditorie 2 scene/ depot

ny forsamlingssal 1:500 11


1

hallens interiør sett mot vest 1 2

1

1 hal møblereret til 1041 siddepladser 2 scene 12

hal, møbleret 1:200

hallen sett fra vest


13


tvĂŚrsnit i ny hal og gymnastiksale 1:200 14


snit i hal 1:200

hal facade 1:200 15


16


Ny mindre forsamlingssal På den nuværende forsamlingssals balkonetage etableres en mindre sal med plads til 180 personer, og med bagvedliggende scenerum /stoledepot. Der etableres et stort nordvendt ateliervindue i tagflade, der kan afblændes. Salens overflader er finér som i hal. Den eksisterende saksespærfagskonstruktion ændres ved forstærkning af spær, og giver nødvendigt ekstra volumen til salen. Der etableres dæk og gulv mellem de to etager. Eksisterende trapper ved gavl bevares som flugtveje, og giver sammenhæng mellem musiklokale og ny sal.

plan af lille sal 1:200

ovenlys ny sal 17


lengdesnit østfløj 1:200

gavlfacade østfløj 1:200

18

tværsnit østfløj 1:200


6 nye klasselokaler og musiklokale 1

3

3

2

1 3

3

nye klasselokaler og musiklokale 1:200

På den nuværende forsamlingssals hovedetage etableres 4 nye normalklasseværelser. De er mindre end ønsket, men dog noget større end de eksisterende klasselokaler. Måske er det ikke så dumt, at der ikke er alt for stor forskel på de gamle og nye klasselokaler! I rummet ved gavl etableres nyt musiklokale med 4 mindre suplementsrum, i alt ca 110 netto m2. Der etableres nye vinduer i bygningsafsnittes lang- og gavlfacader med proportioner som eksisterende vinduer. 2 klasselokaler lokaliseres i eksisterende rum i gymnastiksalsbygningerne over omklædningsrum og uden bygningsmæssige ændringer.

1 klasseværelse møbleringseksempel 2 musiklokale 3 fire supplementsrum à

70m2 70m2 11m2

19


luftfoto set fra sydøst

20

luftfoto set fra nord


Parkering Der bibeholdes 11 p-pladser i skolegårdens østlige del. På forareal ved indkørsel til gård etableres 12 pladser inkl. plads til container. Arealet nord for gymnasiets med Peter Graus Vej disponeres for evnt. etablering af 13 p-pladser som randparkering. Ved det eksist. trappeanlæg i nordfløj vil der kunne etableres dør til det fri, med nem adgang til sal og lærerværelse. Samlede antal p-pladser på ejendommen kan blive 36. Friarealer Bevarelse af de gamle træer i anlægget er et bærende landskabeligt træk. De gamle haver mod syd skal fortsat være skulpturhave og møbleres yderligere med partier af bøgehække og bænke til fordybelse og pause. Belægning i hele gården og på parkeringsarealer er ny lys grå asfalt.

1

2 3

5

6

4

1 huggegård 2 sti 3 bøgehække 4 container 5 bænke 6 parkering

parkering og haveplan 1:400 21


Arealoversigt efter udbygning, bruttoarealer i m2 Seks klasseværelser 0 Ny Idrætshal og Samlingsområde nybygning 975 Kælder under hal nybygning 285 Tillægsarealer 0 I alt nybyggeri 1260 Nuværende bruttoetageareal 7464 Samlet bruttoareal efter udbygning (inkl. kælder under hal) 8724m2 Grundareal 7956m2 Ny bebyggelsesprocent 110 % Skitseøkonomi Nybyggeri 1260m2 á 20.000,- 25,2mio Åbninger til gymnastiksale 0.8 Ombygning af eksist. samlingssal 8.0 Friarealer og evnt. parkering mod nord 2.0 Samlet ca. 36.0 mio.

22


9

3

8

1

4

23

Forslag 38  

Forslag 38

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you