Page 1

Åben projektkonkurrence

11215

Januar 2011

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM


rampe til cykelkælder Ovenlys

Terrasse

Indgang til Idrætshal / Samlingssal Parkering

SITUATIONSPLAN 1:500


ÅND OG KVALITET Tak for invitationen til at komme med forslag til hvordan udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium kan ske, så skolens ånd og særlige kvalitet bevares – ja måske ligefrem forstærkes. For at kunne udvikle et bygningskompleks, må man forstå dets særlige syntaks og gå i dialog hermed – respektere og udfordre på samme tid. Falkonergårdens Gymnasium former på en gang sin egen rige, indre verden og indgår samtidig i en overordentlig helstøbt bymæssig sammenhæng med Den Sønderjyske Landsby, Herman Bangs Have og aldersrenteboligerne.

OVERSIGTSPLAN 1:5000

Selvom skolen i sin helhed er opført på en gang, virker det som om, den er vokset langsomt frem, i balance med kvarterets bygningsmæssige skala og homogene byarkitektoniske fremtræden, der accentueres af pladsen ved skolens hovedindgang. Organisk sammenhængende og logisk i sin opbygning, men alligevel hemmelighedsfuld og rumligt varieret; sådan folder skolen sig langsomt ud for én, når man bevæger sig omkring. Man bliver taget godt imod af bygningskroppenes beskedne skala, facadernes stoflighed og fine detaljering, de komplekse rumligheder og opdager,

at man kan komme alle steder hen fra skolens hjerte og hierarkiske centrum, trapperummet ved hovedindgangen. Skolen er et unikt stykke arkitektur, stilfærdigt og følsomt, hvor del og helhed er i en sjælden fin balance. Bygningerne er (endnu) ikke fredet, netop derfor må man træde varsomt. Denne oplevede virkelighed er udgangspunkt for projektet, der er drevet af ambitionen om at tilføje Falkonergårdens Gymnasiums rumlige og sociale univers ekstra dimensioner – uden at stjæle billedet.

OVERSIGT FRA SYDØST


DEL OG HELHED En idrætshal med 10 m til loftet og plads til 950 siddende personer er i sig selv en helhed, men i denne sammenhæng også en ny del i meget stor skala, der skal respektere og føje sig organisk til det bestående. Idrætshal og samlingssal må koble sig på skolens nuværende infrastruktur af gange og trapper, omklædningsfaciliteter og toiletter, og kunne nås fra hovedindgangen. Og idrætshallen må have sin egen tydelighed, samtidig med at den bidrager til at udvikle helheden ved at støtte skolens karakteristiske lille skala og komplekse rumlige struktur og forløb.

Derfor er idrætshallen gravet ned mellem gymnastikfløjene med indgangen fra skolegården placeret under det tværgående halvtag. De 6 klasselokaler er etableret i den nuværende samlingssal i østfløjen, der kobler sig på de mindre rum i foyer og trapperum. Uden samlingssalen, forsvinder en vigtig brik i oplevelsen af skolens differentierede rumligheder. Derfor har vi fastholdt salens rumlighed som en mulighed, der tilmed kan skabe foranderlighed i undervisningen ved at bryde med de eksisterende klasselokalers stramme struktur.

RUM OG FORBINDELSER


D-D

C-C

B-B

Trappe

A-A

Terrasse

Trappe

Indgang til IdrĂŚtshal / Samlingssal Elev.

PLAN 0 Stueplan 1:200


IDRÆTSHAL OG SAMLINGSSAL Ved at lade idrætshal og samlingssal ligge under terræn mellem gymnastikfløjene bliver det muligt at koble adgangsvejene direkte på de bestående trapper. Herved opnås at rummet bliver integreret i skolens infrastruktur, får logisk sammenhæng med omklædningsfaciliteter, gymnastiksale og toiletter samtidig med at adgangen fra skolegården får en markant, men afslappet placering under det tværgående halvtag. Fra skolegården etableres adgang til idrætshallen som en lang trappe, hvorfra der er adgang til garderobe og toilet på repos. Med denne dispone-

INDGANG TIL IDRÆTSHAL OG SAMLINGSSAL FRA SKOLEGÅRDEN

ring kan idrætshallen fungere selvstændigt uden for skolens åbningstid. Idrætshallen opbygges med et trappeanlæg, der fra ankomstniveau spænder salen ud, fungerer som siddepladser og bidrager til at skabe overblik ved ankomst. Trappe fra gymnastiksal og nordfløj forbindes med ankomstniveau, hvor også trappen fra skolegården lander. Trappen giver endvidere adgang til toiletterne i nordfløjens kælderetage. Trappe fra gymnastiksal mod syd forbindes med alle niveauer i idrætshallen.

Flugtvejstrappe mod vest indbygges i forbindelsesbygningen mellem gymnastiksalene. På denne måde skabes desuden en funktionel, direkte forbindelse mellem gymnastiksalene og idrætshallen. På gulvniveau er der adgang til depot og teknik. Basketballbane, volleyballbane og de 3 badmintonbaner lægges oven i hinanden og over badmintonbanerne etableres en rumhøjde på 10 meter, der i eksteriøret viser sig som en hævet bygningsdel, hvis sider trækker dagslys ned og hvis tag er en hævet terrasse, der vokser naturligt sammen med skolegården via den brede trappe.


D-D

C-C

B-B

Trappe til: Plan -2 Ankomstplan Gymnastiksal Nord Omklædningsrum Nordfløjen Toiletter Elevkantine Skolegård

Trappe til: Plan -2 Ankomstplan Skolegård

Toil.

A-A

Balkon Trapper til: Plan -3 Gulv Gymnastiksale Skolegård Elev.

Gard.

Trappe til: Plan -2 Ankomstplan Plan -3 Gulvplan Gymnastiksal Syd Omklædningsrum Skolegård

PLAN -1 Balkonplan 1:200


IDRÆTSHAL OG SAMLINGSSAL SET MOD HOVEDTRAPPE, SIDDETRIN OG BALKON


D-D

C-C

B-B

Trappe til: Gymnastiksal Nord Omklædningsrum Nordfløjen Toiletter Elevkantine Skolegård

Trappe til: Plan -1 Balkon Skolegård

A-A

Depot

Trapper til: Plan -3 Gulv Gymnastiksale Skolegård Elev.

Trappe til: Plan -3 Gulvplan Plan -1 Balkon Gymnastiksal Syd Omklædningsrum Skolegård

PLAN -2 Ankomstplan 1:200


Trapper til: Gymnastiksale Skolegård

Balkon

PLAN -1

Depot

PLAN -2

Depot og teknik

PLAN -3

Idrætshal / Samlingssal

SNIT A-A 1:200


D-D

C-C

B-B

A-A

Depot og teknik

Trapper til: Gymnastiksale Skolegård Elev.

Trappe til: Plan -2 Ankomstplan Plan -1 Balkon Gymnastiksal Syd Omklædningsrum Skolegård

PLAN -3 Gulvplan 1:200


Balkon

Trappe til: Gymnastiksal Nord Omklædningsrum Nordfløjen Toiletter Elevkantine Skolegård

Balkon

PLAN -1

Depot

PLAN -2

Depot og teknik

PLAN -3

Trappe til: Plan -2 Ankomstplan Plan -1 Balkon Gymnastiksal Syd Omklædningsrum Skolegård

SNIT B-B 1:200


IdrĂŚtshal / Samlingssal

SNIT C-C 1:200


950 SIDDEPLADSER

OVERSIGT FRA VEST

950 SIDDEPLADSER

BASKETBALL - VOLLEYBALL - 3 X BADMINTON


Trapper til: Gymnastiksale Skoleg책rd

SNIT D-D 1:200


6 KLASSELOKALER Den eksisterende samlingssal ligger naturligt ved hovedindgangen og trapperummet i skolens hjerte. Salens centrale placering giver den en særlig plads i skolens rumlige hierarki, hvorfor dens multifunktionalitet bør opretholdes, når den ombygges til at danne ramme om den daglige undervisning med tre klasselokaler på hver etage. De 3 klasselokaler i stueplan disponeres derfor ikke som aflukkede rum, men som områder i salen defineret af store lydgardiner, der gør det muligt at fastholde det eksisterende gulv og store dele af salens aptering.

I det dobbelthøje rum etableres en etageadskillelse ved hjælp af bjælker ophængt i tagkonstruktionen og i den øvre del af scenerummet etableres ligeledes etagedæk, hvorved der kan indrettes 3 klasselokaler på 1. sal.

I samlingssalen nedtages den store tværvæg, og den nuværende scene ændres til et depot i niveau med salens gulv. Endelig ændres de to omklædningsrum ved scenen til depoter med adgang fra trapperummene.

Der etableres et bånd af ateliervinduer i nordsiden af det store tegltag og adgang fra gang mod syd. Der opsættes faste skillevægge mellem lokalerne og glaspartier mod gangen.

Indgrebene i samlingssalen er reversible, således at salen vil kunne genskabes på et senere tidspunkt.

Adgang til 1. sal sker som hidtil fra hovedtrappen og de to trapper i samlingssalens østgavl.

Depot

Klasselokale

Klasselokale

Klasselokale

Gang

1. SALS PLAN 1:200


Ovenlys

Klasselokale

Gang

Klasselokale

Klasselokale

Klasselokale

Klasselokale

Klasselokale

Klasselokale

TVÆRSNIT 1:200

Inventardepot

LÆNGDESNIT 1:200

Depot Klasselokale

Klasselokale

Inventardepot

Klasselokale

Depot

STUEPLAN 1:200


KONSTRUKTION OG MATERIALER Idrætshallen etableres mellem og under de to gymnastikfløje og forudsætter at disse bygningers ydervægge stabiliseres, inden udgravning af byggegrube påbegyndes. Dette sker ved at optage gulvet i gymnastiksalene og indefra etablere betonsøjler, hvorpå udkragende bjælker oplægges og forankres til fundamentet i modsatte side. Herefter reetableres gulvene i gymnastiksalene, udgraves grube og støbes vægge. Øvrige konstruktioner af beton bygger ligeledes på enkle og afprøvede principper.

3 KLASSEVÆRELSER

Omsorgsfuld anvendelse af teglsten er skolens kendetegn, men ikke det rigtige valg i forhold til den foreslåede løsning på skolens udbygning, når dette sker under terræn. Den nedgravede idrætshal opføres af ubehandlet beton i overfladebehandlede forme og med større partier af indfarvet glas over terræn.

Til samlingssalens ombygning anvendes træ som det primære byggemateriale, og nye overflader detaljeres som variationer over de eksisterende. De rumopdelende lydgardiner fremstilles af kraftig, brandhæmmende filt. ’Gardinerne’ kan trækkes til side, hvorved salen genskabes. Glasvægge udføres i stålrammekonstruktion.

Lydabsorbenter udføres med overflader i filt og lister af træ og refererer arkitektonisk til mønstermurværket i skolens facader. Terrasse og trappe asfalteres som skolens gård.


3 KLASSELOKALER I DEN EKSISTERENDE SAMLINGSSAL


FRIAREALER OG PARKERING Med den foreslåede disponering af idrætshal og klasselokaler ændres skolens friarealer minimalt. Taget over idrætshallen giver det tabte friareal mellem gymnastikfløjene tilbage som en hævet terrasse forbundet med skolegården af en bred trappe. Parkeringsforholdene for biler i skolegården ændres ikke, ligesom cykelkælderen bevares. På lang sigt vil en udskiftning af skolegårdens belægning sammen med nyt inventar kunne bidrage til at øge de oplevelses- og brugsmæssige værdier

KLASSELOKALE I EKSISTERENDE SAMLINGSSAL

AREALER af dette rum, ikke blot rekreativt, men også med henblik på, at lade det indgå aktivt i den daglige undervisning. I den forbindelse bør det overvejes at søge alternative løsninger på skolens parkeringsbehov.

6 klasselokaler (i eks. samlingssal) Idrætshal og samlingssal Balkon Depoter og teknik Adgangsveje Ialt nybyggeri

136 935 75 109 115 1.370

Nuværende bruttoareal

7.464

Samlet bruttoareal

8.834


ØKONOMI Hvorfor grave skolens udvidelse ned, når man kan bygge mellem og ovenpå de bestående bygninger, ja endda rive ned og bygge nyt? Spørgsmålet har vi stillet os selv flere gange i de forløbne måneder, fordi en udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium er en stor beslutning, der berører ikke blot anlægsøkonomi, men bygningsanlæggets værdi på flere planer, arkitekturhistorisk, samfundshistorisk, repræsentativt, foruden dets miljø- og identitetsmæssige værdier.

EPILOG funktionelt rigtigt placeret, vokser organisk ud af det eksisterende og understøtter skolen som en værdifuld, levende helhed – både indadtil og udadtil. Projektet er tænkt i et langt tidsperspektiv. Driftsomkostningerne er lave, brugsværdien stor og skolens arkitektur, identitet og sammenhæng respektfuldt forvaltet til kommende generationer.

Projektet slår en tone an. Det er i dialogen med skolens ledelse, lærere og elever, at programmet falder på plads og det endelige projekt udvikles. Vi er overbeviste om, at denne proces vil kunne føre til en udvidelse af Falkonergårdens Gymnasium, der støtter ambitionen om at bevare skolens ånd og særlige kvalitet – ja måske ligefrem forstærker den.

Vi har søgt den løsning for skolens udvidelse, der kobles mest logisk på skolens infrastruktur, er

INDGANG TIL IDRÆTSHAL - GENNEMGANG TIL TERRASSE


Forslag 37  

Forslag 37

Advertisement