Page 1

Falkonerg책rdens gymnasium Projektkonkurrence - forslag 18007


DET STORE TAG

Tværsnit i den ny multihal, mål 1:100

Falkonergårdens Gymnasium udvider og bygger videre på skolens tradition og fundament. Et tag,der samler og beskytter, giver karakter og identitet. Falkonergårdens Gymnasium samler sin idrætslinie under et tag og skaber en naturlig sammenhæng mellem fysisk udfoldelse og teori – mellem sjæl og legeme. For at skabe en sammenhæng, en helhed, et ikon bygger vi videre på området og gymnasiets kontekst og typologi. De klare og enkle bygningsvolumener sættes sammen på ny. For at hvile i seks årtiers historie og identitet og for at føre traditionen videre. At skabe noget nyt på skuldrene af noget gammelt er løsningen, når muligheden for “nybygning” ikke er til stede. Stedets logik af klare og enkle bygningsvolumener med valmede tage er et udmærket byggesæt af klodser, der som legobrikker rummer uanede muligheder og kombinationer. For at samle idrætsoverbygningen under et tag ofrer vi tagene af de to eksisterende gymnastiksale. Vi skaber et moderne tag, en superstruktur af geometri, materiale og teknisk formåen. Det nye tag udføres dobbeltvalmet i respekt for stedets skala og for at undgå uønskede skygger og andre gener for den omkringliggende bebyggelse

1


2

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007


IDÉ Falkonergårdens Gymnasium og området omkring er karakteriseret af fornemme teglkroppe og disses sammenstilling, indbyrdes placering og samspil. Disse enkle bygningsvolumener får lov at krummes og støde sammen, at leve deres rige liv inden for rammerne af det stof, de alle er skabt af - tegl. Som en del af typologien er også ”Uheldet” eller ”Sammenstødet”: Mange kræfter er brugt på at lade bygningsvolumenerne og deres tage støde sammen på rige og opfindsomme måder. Alle disse variationer over den klare og enkle bygningsform skaber en vidundelig landsbybebyggelse – den Sønderjyske Landsby. Vi fortsætter den kendte typologi og skaber af to enkeltbygninger en ny bygning, et nyt medlem af familien, et nyt kompleks. Af to gamle klodser skaber vi en ny klods - i lighed med legoklodserne, der sammen skaber mere end klodserne i sig selv. Det nye volumen, overbygningen eller Taget over idræts- og samlingsaktiviteterne, får lov at skyde op og blive visuelt samlingspunkt i gymnasiets gård. I tråd med typologien støder Taget sammen med eksisterende bygningskroppe og skaber et berigende ”Uheld”. Samlet opnår gymnasiet en gevinst ved at styrke sine kerneaktiviteter: idræt og undervisningsaktivitet. For en skole, hvor idræt sætter agendaen i så udstrakt grad, er det naturligt at aktivitet bliver et gennemgående motiv for skolen. Vi vil med det sammenbyggede halkompleks skabe rammerne for både fysisk udfoldelse og undervisningsaktivitet. Den fysiske udfoldelsesmulighed, idrætten, får sin nødvendige teoretiske overbygning oven over sin praksis i et nyt, moderne undervisningsmiljø, der fremmer og stimulerer læringen i almindelighed. Den nye hal, Taget, vil med sin silhout give ny og forstærket identitet til Falkonergårdens Gymnasium. Sammenhængen mellem skolens aktiviteter, der fysisk ligger langt fra hinanden, bliver understreget af, at vi forbinder funktionerne alvorligt ved at tematisere vejen mellem dem som en moderne promenade. I dag bruges gangene på gymnasiet ivrigt til gruppearbejde. En ikke optimal situation vi gerne vil afhjælpe ved at genindrette samlingssalen til et medie- og studiecenter – en moderne læsesal. Det vil sammen med den nye hal understrege spændvidden og mulighederne på Falkonergårdens Gymnasium. Disse to specifikke funktioner illustrerer gymnasiets virke, muligheder og styrker. Samlingssalen og dens arkitektur bibeholdes ved at ”gen-møblere” rummet med de møbler og celler, der er nødvendige, for at rummet kan fungere som læsesal, gruppearbejdsrum og samtidig gøre moderne undervisning mulig.

3


4

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Gymnastiksale Karre

TYPOLOGI Forstanderbolig

Forsamlingshuset

Portbygning Crescent

Teori - læring Klasseværelser

Forsamling Praktisk læring

IDRÆT + LÆRING

IDENTITET

HELHED


NABOBEBYGGELSER

5

Spændvidden i gymnasiets aktiviteter symboliseres, ved at dets hovedfunktioner - lokaliseret til idrætshallen og læsesalen - fysisk er beliggende langt fra hinanden. Det giver gymnasiet som helhed den gevinst, at bevægelsen mellem skolens funktioner bliver til et tema i sig selv – en promenade. Gennem en bearbejdelse af gårdrummet gøres turen mellem de to hovedfunktioner til en oplevelsesrig promenade, der kendetegnes af aktiviteter, møder og ophold. Bearbejdesen af gårdrummet er en yderligere tematisering af idrættens væsen. Belægningen er intakt set fraoven, bliver udfordret af sin bølgede topografi og vil sikkert udfordre mange idrætsudøvere i deres vante opfattelse af deres idrætsgren. Det nye tag og den nye hal tager afsæt i stedets brug af materialer, som er præget af asfalt, tegl, træ, glas. Hovedstrukturen består tildels af træ og supplerer, den af statiske grunde nødvendige stålstruktur, ved at sammenholde den spinkle stålstruktur. Klimaskærmen er en ydre glasskærm med variabel transparens og mulige solcellepaneler. Undervisningslokalerne er udformede som selvstændige træ-”huse” der bygges ind i tagets store struktur. Træet er overfladebehandlet til uden-/idendørs brug og kan gennem fx. perforering imødekomme de akustiske krav i en undervisningssituation. Taget – den store struktur og klimaskærmen bliver samtidig energiskabende, lysgennmsigtig og mulig flade til projektioner fra undervisningen. Det naturlige dagslys har de bedste farvegengivelsesegenskaber og er vigtig for indlæring, sundhed og velvære. Et godt dagslysniveau i undervisningslokalerne sikres via højt placerede vinduer. Den transparente tagkonstruktion gør det muligt at fordele dagslyset jævnt i alle undervisningslokaler samt i de indeliggende friarealer og i idrætshallen. Idrætshallen har et godt og jævnt fordelt dagslys fra de transparente gavlpartier mod øst og vest. Derudover suppleres dagslysniveauet fra store glaspartier i tagfladerne mod nord og syd, hvilket giver en dagslysfaktor på over 4 % i idrætshallen.

Situationsplan, mål 1:1000


6

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007


UDEAREALER

7

Længdesnit gennem hele anlægget fra forplads over skolegård til ny multihal i mål 1:400

Helhedsplan af konkurrenceområdet, tagplan i mål 1:400


8

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007


FACADER OG VISUALISERING FRA NABOBEBYGGELSER

Sydfacade falkonerg책rdens gymnasium, m책l 1:500

Nordfacade falkonerg책rdens gymnasium, m책l 1:500

9


10

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007


GÅRDRUMMET

11

Gårdrummet fremstår som en hel og samlende kuperet flade og skaber ramme for det liv og mange af de aktiviteter der foregår udendørs i pauser, før og efter skoletid samt i udendørs læringssituationer. Den østlige del af trappeanlægget til kanten bevares som vestvendt opholdstrappe mens den vestlige del erstattes af den blødt kuperede belægning der åbner endnu mere op foran kantinen og leverer niveaufri adgang til både kantine, sportshal og gårdens øvrige indgange. De bløde overgange betyder at fladen i langt højere grad bliver multianvendelig og at arealet foran kantinen om sommeren fx kan rumme alle skolens elever til spisning i det fri for så at lægge scene til en streetbasketturnering samme eftermiddag. Gården bearbejdes som et urbant landskab og den modelerede flade ornamenteres med streetsport grafik og højdekurverne optegnes på fladen og understreger dens variation og flow. Det kuperede terræn definerer ligeledes en række forskellige rumligheder og zoner for flow, ophold og adgang. Mod kantinen falder terrænet til den eksisterende kote, 1,2m under resten af gårdens indgangskoter og understøtter det intime uderum i forlængelse af kantinen. Rumligheden understreges af en bakke der formes midt i gården og på kanten af kantinens fordybning rejser sig 1,5m over øvrige indgangskoter. Bakken definerer et flow omkring sig med adgang til kantinen nord for sig og et fladere areal mod syd der kan fungere som boldspilsarealer og mulig parkeringsflade ved større møder og arrangementer. Selve bakken vil være en opholdsflade der vil kunne indtages alt efter solens position, aktiviteter på banen/scenen på kantinens sænkede areal eller på halvtaget i 1. Sals højde.

Bordtennis

-0,70

Boldspil

Grafik +0,00

Størstedelen af gårdens eksisterende asfalt bevares. Der afgraves noget langs facaden i den nordlige del af gården og der lægges fyldmateriale til bakken midt i gården. Hele fladen befæstes med nyt slidlag og ornamenteres med lufthavnsmaling og termoplastisk opstribning. Alle eksisterende træer i gården bevares.

Belægningsplan gårdrum, mål 1:200

Mulig parkering


12

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

+0,00

Halvtag -1,20 Grafik

Plinte

-0,80 Streetbasket Udeservering

Opholdstrappe

Amfi Siddetrin

Opholdsbakke

Grafik

+1,20

Grafik

Plinte

Eksisterende træer

Bakkelandskab

Streetbasket

Mulig parkering

+0,00

+0,00


MULTIHAL - KONSTRUKTION

13

Princippet med at etablere en rumlig sammenhæng mellem multihal og undervisningslokaler og lade tagudformningen vokse ud af de eksisterende bygningers typologi muliggør et effektivt bærende konstruktivt system. Det samlede system får en naturlig, stor konstruktionshøjde i forhold til multihallens spænd. Der kan etableres en åben ortogonal rumlig struktur, som kan kombinere brugen af de rumdannende skiver og gitterstænger til en rumlig statisk kompositkonstruktion. De effektive konstruktive elementer, gitter og skiver, uddrages naturligt af det rumlige arkitektoniske planlægningssystem. Bygningen og konstruktionens tværsnit har et logisk og synligt, lodret bærende system med rødder i tidligere tiders store pakhuse, men som har en effektivitet og transparens, der svarer til nutidens viden, værktøjer og materialer. Konstruktionens grundlæggende og styrkebærende materiale er stål. Stålet er imidlertid udformet, således at det samvirker med en limtræskonstruktion. Kombinationen mellem stål og træ gør, at stålet i stor udstrækning kan anvendes af sammensvejset plademateriale, der kun bliver synlig som tynde mellemlæg i limtræskonstruktionen. Denne opbygning gør, at træet sikrer de enkelte elementers stabilitet mod vridning og svigtende pladestabilitet. Træet gør det let at forbinde en integreret konstruktions industrifremstillede væg- og dækkonstruktioner i kompositmaterialer af træ/stål og højstyrkebeton. Det giver mulighed for at udnytte træets varme, menneskelige og styrkemæssige kvaliteter samtidig med stålets sikkerhed og evne til at modstå store kræfter. Lidt populært kan man sige, at stålet udgør legemets knogler, wirerne senerne, mens træet udgør musklerne og kroppens øvrige elementer, der danner sammenhængen og den ydre fremtrædelsesform. Bygningens konstruktive system og dennes materialer er på denne måde en optimering af de mange forskelligartede funktioner og krav.

Længdesnit multihal, mål 1:200

Åben ortogonal rumlig struktur, som kan kombinere brugen af de rumdannende skiver og gitterstænger til en rumlig statisk kompositkonstruktion


14

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Plan idrætshal, mål 1:200


MULTIHAL - ORGANISATION Planløsningen er opdelt i ni felter og har umiddelbart samme stringens som et brætspil, et mulighedernes spil. Mellemrummene mellem undervisningslokalerne bliver lige så vigtige som lokalerne selv. Planløsningen åbner for nye konfigurationer,nye samarbejdsformer og muligheder for læring. Undervisningslokalerne opfylder isoleret set de klassiske undervisningsbehov, hvor en klasse kan opnå den ro og integritet, en normal undervisning har behov for. Mellemrummene er arealer, der står i forbindelse med hallen og undervisningslokalerne. Mellemrummene er ligestillede med mellemrummene i en tekst, pauserne i en kamp, roen i musik – det, der skaber muligheden for at lære, at vinde, at fordøje alt det fyldte. Moderne undervisning har også brug for nye, rumlige muligheder. Arealerne mellem undervisningslokalerne er et laboratorium for nye sammenhænge. De to etager i taget kan ses som gymnasiets nye Learning Lab. Undervisninglokalerne og deres opholdsarealer er direkte rumligt forbundet med idrætshallen. En teoretisk overbygning for de idrætsstuderende kan ikke placeres bedre end i sammenhæng med den sportsudfoldelse, den relaterer sig til.

Undervisningslokaler

15


16

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Plan undervisningsniveau 1, mål 1:200


MULTIHAL - ENERGI OG INDEKLIMA

17

Det høje og jævnt fordelte dagslysniveau modvirker uønskede mørke- og kontrastgivende områder i hallen og mindsker dermed risikoen for blænding. Desuden bidrager det høje dagslysniveau til betydelige energibesparelser på belysning og giver et fleksibelt, lyst lokale, der bl.a. kan anvendes til undervisningsbrug (f.eks. i eksamenssituationer). For at modvirke overtemperaturer og risiko for blænding etableres regulerbare solafskærmninger i tag og facade sammen med translucente glaspartier i udvalgte områder. De regulerbare afskærmninger er automatisk styrede med manuel overstyring, således at lokalerne udnytter den passive solvarme optimalt. Tagfladens størrelse og eksponering gør den oplagt som en stor solfanger, der samtidig reducerer den direkte sol-indstråling. Solceller eller foto-voltaic-paneler kan nemt integreres i tagets glasflader. Integrerede solceller opfylder en dobbeltfunktion, idet de producerer energi, samtidig med at de solafskærmer. Yderligere kan panelerne give et interessant spil af gennemsigtighed, som er variabelt i højden og efter orienteringen. Solceller over et areal på 600-1200 m² vil kunne bidrage markant til driften af den nye hal.

Overtemperaturer i den termiske zone, der omgiver undervisningslokalerne, modvirkes ved brug af indvendig regulerbare solafskærmninger samt åbning af kipvinduer. Dette supplerer bygningens naturlige ventilationssystem med varmegenvinding og køling.

Bygningen er opdelt i tre forskellige termiske zoner, der afspejler dens forskellige funktioner og brugsmønstre. Undervisningslokalerne benytter særskilt mekanisk ventilation for at sikre et godt indeklima ved høj belastning. Det termiske og atmosfæriske indeklima i Idrætshal og zone omkring undervisningslokaler sikres af et nyskabende ventilationskoncept, der muliggør varmegenvinding og bæredygtig køling ved naturlig ventilation (NVVK). Systemet anvender det naturlige drivtryk i bygningen til at ventilere med, og de traditionelle og pladskrævende ventilationskanaler kan derfor undlades. På varme dage med et lavt naturligt drivtryk assisteres den naturlige ventilation af hjælpemotorer i en varmeveksler, der er placeret på taget.

Termisk zone i idrætshal, hvor direkte solstråling afskærmes med regulerbare indvendige solafskærmninger mod øst og ves

Således er det atmosfæriske indeklima altid sundt og behageligt, samtidig med at el- og varmeforbruget holdes på et minimum. Varmegenvindingen sker via en energieffektiv varmepumpe, der primært producerer varme til forvarmning af den tilførte, friske udeluft. Herved minimeres risiko for trækgener, og lokalerne kan ventileres uden støj fra ventilationsarmaturer. På varme dage om sommeren åbnes vinduer i kip, og den tilførte udeluft kan køles ved friskluftindtagene i facaden. Overskudsvarmen fra køleprocessen udnyttes til produktion af varmt brugsvand til f.eks. idrætshallens badefaciliteter. Idrætshallen opvarmes primært ved fjernvarme vha. lavtemperatur gulvvarme suppleret med opvarmet frisk ventilationsluft fra NVVK-systemet. Ved at holde temperaturen i hallen under bygningsreglementets opvarmningsgrænse på 15°c kan der spares store mængder energi. Ved planlægning kan komfortkravene ved morgensamlinger og møder i hallen imødekommes. Temperaturen vil normalt stige i hallen i løbet af dagen pga. af aktiviteter og øget solindstråling. Undervisningslokalerne er enheder, der opvarmes til de normale 20-22°c. På grund af de nye undervisningslokalers forholdsvist lille areal set i forhold til hele nybygningen er det en reduceret energimængde, der anvendes til drift. I undervisningslokalerne benyttes behovsstyret, balanceret, mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding. Ventilationssystemet er styret af CO2 og temperatur for ikke at ventilere unødigt og samtidig sikre et godt og sundt indeklima i hvert af de seks lokaler. Det mekaniske ventilationssystem suppleres af radiatorer, der tilsammen har en hurtig responstid og kan kompensere for lokalernes varierede brug. For at gøre brug af den eksisterende bygningsmasse har vi flyttet de to gymnastiksale indendørs under det store tag. På den måde undgås vanskelige overgangsløsninger, mens salenes bygningsmasse fungerer som en perfekt varmelagringsmulighed. Om sommeren vil denne bygningsmasse kunne optage meget af energien fra solen, som derefter afgives langsomt senere på året, når behovet for varme kommer.

Beregnet dagslysfaktor i idrætshal ved dagslys fra øst- og vestvendt gavl. Der benyttes en lystransmittans på 0,3 svarende til en indvendig screen.


18

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Plan undervisningsniveau 2, mål 1:200


GYMNASIETS SAMLEDE PLANDISPONERING

Plan med nyt samlingslokale(945 pers.) og nyt studiecenter i den eksisterende samlingsbygning, mål 1:500

UDVIDELSES SAMLEDE BRUTTOETAGEAREAL : STUEPLAN UNDERVISNINGSNIVEAU 1 UNDERVISNINGSNIVEAU 2 TOTAL

950 M2 610 M2 192 M2 1752 M2

Kantine

Plan med ny multihal, nyt gårdanlæg og den eksisterende kantine mål 1:500

19


20

FALKONERGĂ…RDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Rumlig afbildning af nyt studiecenter indrettet i eksisterende samlingssal


FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM - FORSLAG 18007

Forslag 30  

Forslag 30