Page 1

ESCOLA COLLSEROLA SANT CUGAT DEL VALLÈS


 

ESTUDIAR... APRENDRE...


Procés de centre

Procés del mestres famílies

Procés de l’alumne


L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament aprenentatge.. L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora). Neus Santmartí


•AVALUACIÓ PER INDICADORS

• TREBALLEM PER COMPETÈNCIES. •COMPETÈNCIA CIUTADANA

PAC

GRUP IMPULSOR

•SEMINARI

COMPARTIM DOCUMENTS. CONVERSEM, TREBALLEM LECTURES...

•AVALUAR PER APRENDRE .

•COMPETÈNCIES. •SSTT

GRUP IMPULSOR

SEMINARI AVALUACIÓ SSTT


Els orientem a comprendre les causes i els errors .

Un procés que ha de donar seguretat a l’alumne . Els ajudem a observar on estan en procés, què em costa, què necessito, com ho aconsegueixo?


Permet al mestre adequar la seqüència didàctica a les seves necessitats

Com tenim en compte a tots els alumnes?


Rúbriques

• Autoregulació. • Autoavaluació.

Pautes d’orientació

• Compartim criteris. • Aprenem segurs.

Reflexionem i relacionem

• Què he après? • Com ho he après?


Una avaluació dels processos que es produeixen en una acció continuada. Docència interactiva. Docència dialògica. Docència que respon

Compartir objectius. Què he d’aprendre? Anticipar i planificar l’acció i autoregular-la. Què necessito per rendir millor? Estratègies per superar les dificultats. On sóc i què em falta per arribar?

Finalitat: Aprendre a contextualitzar l’aprenentatge: Fer-se bones preguntes.

Explorar i reflexionar. Posar els coneixements en situació funcional i relacionar-los


Preguntes investigables


Determinar avanços dels alumnes i les seves dificultats

Competència Comunicativa: Textos funcionals

Observació en diferents dates


Autoavaluació (autoregulació dels alumnes)


Comprovar el que han aprĂŠs:


Relacions que s’estableixen entre les preguntes treballades


Suport digital per fer l’exposició oral (PWP)

Exposicions orals Contextualitzada Transferència dels coneixements apresos en altres situacions




Murals


Aporta : Seguretat Conèixer els objectius de l’activitat


TREBALL EN PETIT GRUP


DIÀLEG ENTRE IGUALS


APRENDRE EXPERIMENTANT


Jornades de competències  

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

Jornades de competències  

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

Advertisement