Page 1

ESCOLA COLLSEROLA SANT CUGAT DEL VALLÈS


 

ESTUDIAR... APRENDRE...


Procés de centre

Procés del mestres famílies

Procés de l’alumne


L’avaluació com a mitjà per comprovar què s’ha après i quantificar o qualificar els resultats d’un procés d’ensenyament aprenentatge.. L’avaluació com a mitjà per regular els aprenentatges, és a dir, per identificar les dificultats i els errors i trobar camins per superar-los (avaluació formativa o formadora). Neus Santmartí


•AVALUACIÓ PER INDICADORS

• TREBALLEM PER COMPETÈNCIES. •COMPETÈNCIA CIUTADANA

PAC

GRUP IMPULSOR

•SEMINARI

COMPARTIM DOCUMENTS. CONVERSEM, TREBALLEM LECTURES...

•AVALUAR PER APRENDRE .

•COMPETÈNCIES. •SSTT

GRUP IMPULSOR

SEMINARI AVALUACIÓ SSTT


Els orientem a comprendre les causes i els errors .

Un procés que ha de donar seguretat a l’alumne . Els ajudem a observar on estan en procés, què em costa, què necessito, com ho aconsegueixo?


Permet al mestre adequar la seqüència didàctica a les seves necessitats

Com tenim en compte a tots els alumnes?


Rúbriques

• Autoregulació. • Autoavaluació.

Pautes d’orientació

• Compartim criteris. • Aprenem segurs.

Reflexionem i relacionem

• Què he après? • Com ho he après?


Una avaluació dels processos que es produeixen en una acció continuada. Docència interactiva. Docència dialògica. Docència que respon

Compartir objectius. Què he d’aprendre? Anticipar i planificar l’acció i autoregular-la. Què necessito per rendir millor? Estratègies per superar les dificultats. On sóc i què em falta per arribar?

Finalitat: Aprendre a contextualitzar l’aprenentatge: Fer-se bones preguntes.

Explorar i reflexionar. Posar els coneixements en situació funcional i relacionar-los


Preguntes investigables


Determinar avanços dels alumnes i les seves dificultats

Competència Comunicativa: Textos funcionals

Observació en diferents dates


Autoavaluació (autoregulació dels alumnes)


Comprovar el que han aprĂŠs:


Relacions que s’estableixen entre les preguntes treballades


Suport digital per fer l’exposició oral (PWP)

Exposicions orals Contextualitzada Transferència dels coneixements apresos en altres situacions




Murals


Aporta : Seguretat Conèixer els objectius de l’activitat


TREBALL EN PETIT GRUP


DIÀLEG ENTRE IGUALS


APRENDRE EXPERIMENTANT


Jornades de competències  

AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you