Page 1

nieuwsbrief 2008 nummer 5

Deelgemeente stelt jongeren centraal in 2009

Wijkactieprogramma’s voor Terbregge en Hillegersberg-Noord klaar


2

Voorwoord Beste bewoners,

Inhoud Weg vrij voor ontwikkeling Cosseeterrein 

3

Jongerenjaar 2009 Your World

4

Begroting 2009

6

Wijkactieprogramma’s voor Terbregge en Hillegersberg-Noord klaar, andere volgen

8

De fracties uit de deelraad

11

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2008, een bijzonder jaar, ons jubileum­jaar. De deelgemeente heeft haar 25-jarig bestaan gevierd met verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo was er een groot feest in het Schiebroeksepark, is er gesproken over de kracht van onze deelgemeente op de woningmarkt en over de toekomstige rol van de deelgemeente als bestuursorgaan. Ik kan u geruststellen, de deelgemeente blijft en blijft vooral dicht bij u als burger staan. Ook in 2009 zal het dagelijks bestuur zich blijven inzetten om u als burger zo goed mogelijk van dienst te zijn. En de deelgemeente zo sociaal en zo goed mogelijk op de Rotterdamse kaart te zetten. U kunt in deze nieuwsbrief lezen welke plannen wij hebben in 2009, het laatste volledige bestuursjaar voordat we in 2010 weer naar de stembus gaan.  U leest hoe we het beschikbare geld gaan verdelen in de samenvatting van deelgemeentelijke begroting. Het jaar 2009 zal voor in belangrijke mate in het teken staan van de jongeren. De deelgemeente werkt mee aan Rotterdam jongerenjaar 2009, u vindt in de nieuwsbrief een overzicht van de activiteiten die voor de jongeren worden georganiseerd. Daarnaast werken we aan meer plekken voor jongeren in de buitenruimte. De ontwikkeling van het Cosseeterrein is een unieke kans om het winkelcentrum Hillegersberg nog verder op te waarderen. We hebben de laatste ontwikkelingen voor u op een rijtje gezet. De integrale wijkactieprogramma’s (iWAP’s) voor de wijken Hillegersberg Noord en Terbregge zijn vastgesteld. De belangrijkste actiepunten vindt u terug in deze nieuwsbrief. In de vorige aflevering trof u een pagina van en door de deelraad. Iedere nieuwsbrief komen drie fracties van de politieke partijen aan bod. Zij maken duidelijk waar ze voor staan. Voor onze jeugdige bewoners is er wederom de jaarlijkse kerstbomenactie. Dit is de kans om een leuke prijs te winnen. Let u dus goed op de datum van inleveren.

COLOFON © december 2008 Dit is een overheidsverspreiding van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, bestemd voor al haar inwoners. Deze nieuwsbrief is de vijfde die in 2008 is verschenen. Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Uitgave deelgemeente Hillegersberg Schiebroek, Melanchtonweg 100, Postbus 34020, 3005 GA Rotterdam Hoofdredactie Bureau Communicatie, telefoon 010 461 5564 of 461 5565 Fotografie Tom Pilzecker en anderen Vormgeving www.a10plus.nl Drukwerk drukkerij Graféno bv, Rotterdam Website www.his.rotterdam.nl

In de nieuwsbrief van september hebben wij u verteld dat wij met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van ons voormalig deelgemeentekantoor aan de C.N.A. Looslaan. Dit prachtige pand, dat wij huurden van de stad, heeft voor velen onder ons dierbare herinneringen. Wij willen u tijdens onze nieuwjaarsreceptie nog één keer de gelegenheid bieden het raadhuis te bezichtigen. We maken ons overigens wel hard voor het behoud van een openbare functie voor het gebouw, maar de villa is erg gewild door commerciële huurders. Hoe het ook zij, de Kerst biedt ons de mogelijkheid onze aandacht op andere zaken te richten. Te investeren in familierelaties, stil te staan bij zingevingsvraagstukken, te zoeken naar harmonie en vrede in onszelf en in onze relatie met anderen. Laat mij u nu vooral daarmee succes toewensen. Een gelukkig kerstfeest! Bert Cremers


Weg vrij voor ontwikkeling

Cosseeterrein

De deelraad gaf in haar vergadering in november groen licht voor de verdere ontwikkeling van het Cosseeterrein in en om het winkelcentrum Hillegersberg. De deelraad stemde in met de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor ‘Le Passage’. Die randvoorwaarden geven aan waarbinnen de ontwikkeling kan plaatsvinden.

De belangrijkste onderwerpen zijn de (1) relatie en aansluiting met het bestaande winkelcentrum, (2) de verkeersontsluiting en het parkeren en (3) de bouwhoogten.

Doeslaan. Wel moet er aandacht besteed worden aan de verdere uitwerking van het bouwplan. De expeditiehof moet groot genoeg worden om vrachtauto’s te laten lossen.

Punt 1 Vanwege de verplaatsing van Albert Heijn naar de Argonautenweg zijn de consumentenstromen enigszins verschoven naar het noordelijk deel van het winkelgebied. De entrees van het Cosseeterrein bevinden zich ook in het noordelijk deel van het winkelgebied en zijn gesitueerd aan de Argonautenweg en aan de Bergse Dorpstraat door middel van een passage. Door invulling van het Cosseeterrein ontstaat een koppeling tussen noordelijk deel van de Argonautenweg met de AH en de Bergse Dorpstraat. Tevens komt er in het winkelcentrum een rustpunt in de vorm van een plein. Voorwaarde is een kwalitatief hoogwaardig gevelbeeld omdat het plan bestaat uit smalle gevels met diepe panden. Er moet voorkomen worden dat etalageruimten worden geblindeerd. De ontwikkeling van het Cosseeterrein levert een goede kans om het gevelbeeld en de openbare ruimte aan de Argonautenweg (daar waar nu de Aldi staat) meer kwaliteit te geven. De entree, gelegen aan de Bergse Dorpstraat, is op de bestaande rooilijn, zodat de bestaande en te realiseren bebouwing één geheel gaan vormen.

Punt 3 De bouwhoogte van de gebouwen: het gedeelte dat ligt aan de Bergse Dorpstraat heeft een hoogte van 18 meter, de Olympusflat een hoogte van 42 meter met daarin geïntegreerd maatschappelijke voorzieningen met een hoogte van 9 meter. De woningen gelegen aan de Adriaan van der Doeslaan hebben een hoogte van 14 meter en de woningen op de hoek van Adriaen van der Doeslaan en Oude Raadhuislaan zijn 14 meter hoog.

Punt 2 Het parkeren wordt opgelost op het terrein zelf, door middel van een ondergrondse parkeergarage. De ontsluiting van de parkeergarage ligt aan de Adriaen van der Doeslaan. De bevoorrading komt aan de kant van de Adriaen van der

Door het besluit van de deelraad kan Projectontwikkelaar Active Real Estate nu verder met het aanpassen van een eerder gepresenteerd ontwerp. In de verdere ontwikkeling is ruimschoots aandacht voor inbreng van de omgeving. Dat gebeurt door het instellen van een adviesgroep. De projectgroep, waar behalve de projectontwikkelaar ook de deelgemeente en enkele gemeentelijke partijen deel van uitmaken, gaat enkele malen in overleg met deze begeleidingsgroep. Ook de deelraad speelt een rol in het eindresultaat. De deelraad nam op 11 november een VVD-motie aan, waarin de raad het dagelijks bestuur opdraagt “er zorg voor te dragen dat de uiterlijke verschijningsvorm van ‘Le Passage’ wordt voorgelegd aan de deelraad, binnen de regels die gelden”. (de volledige stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn te lezen op www.his.rotterdam.nl, via bestuursinformatie kunt u doorklikken op de agendastukken van de deelraadsvergadering van 11 november jl.)

3


4

Jongerenjaar 2009 Your World

Het jaar 2009 staat vooral in het teken van jongeren. Het stadsbestuur heeft Rotterdam uitgeroepen tot de eerste jongerenhoofdstad van Europa. Jongeren zijn de toekomst van Rotterdam en daarom wordt er geïnvesteerd in jeugd, het kapitaal van de stad. Terwijl Nederland vergrijst, ‘vergroent’ Rotterdam juist. Daarom is Rotterdam gekozen tot Jongerenhoofdstad 2009. De centrale doelstelling van het jongerenjaar is de positie van Rotterdam aantrekkelijk te maken voor jongeren en hen te laten meedoen aan verschillende activiteiten. Jongerenhoofdstad is voor jongeren van 12 tot en met 27 jaar. Aan iedere deelgemeente is gevraagd mee te werken aan Jongerenhoofdstad. De jongeren hebben zelf een naam voor Jongerenhoofdstad bedacht. Een naam die internationaal aanspreekt: Yourworld. Het programma van Yourworld bestaat uit zes hoofdthema’s: • kunst, cultuur en lifestyle • sport • leren en stage • werken en ondernemen • wonen en leefomgeving • levensbeschouwing en ontmoeting Ook de deelgemeente HillegersbergSchiebroek werkt mee aan het jongerenjaar. Uitgangspunt van de deelgemeente is om het bestaande activiteitenaanbod voor jongeren te versterken. Hiervoor heeft de deelgemeente een projectenmarkt Jongerenjaar 2009 georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in 13 projecten. Deze projecten worden door de jongeren zelf georganiseerd, zij bepalen de locatie, de datum en verzorgen de publiciteit. De dienst Sport en Recreatie, Welzijnsorganisatie Thermiek, Stichting Dock en Mastery Education

ondersteunen de jongeren. Hieronder een overzicht van de projecten: 1. Workshops Kunst en Cultuur Jongeren organiseren workshops over kunst en cultuur. 2. Moving images Jongeren organiseren een jongerenfilmfestival.

3. Lifestyle meets lifestyle Jongeren organiseren bijeenkomsten waarin bepaalde leefstijlen centraal staan. 4. Cross Over Music Jongeren organiseren een jam. 5. Winter Challenge Jongeren worden uitgedaagd een evenement te organiseren


5

jongeren in Europa uit over: Lifestyle, Kunst en Cultuur, Sport, Opleiding / Scholing / Stage, Werken en Ondernemen, Wonen en Leefomgeving, Levensbeschouwing.

6. November Jeugdmaand Jongeren organiseren de November Jeugdmaand en maken gedurende 4 weken kennis met kunst, cultuur en theater. 7. Summer challenge Jongeren worden uitgedaagd een evenement te organiseren. 8. Initiatievenpot voor jongerenactiviteiten Dress it up Jongeren organiseren een modeshow. Er worden minimaal 10 traditionele kledingstukken en minimaal 10 eigen creaties getoond.

10. Zakgeld en bijbaantraject Zakgeldtraject Jongeren in de leeftijd van 12-15 jaar, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd met elkaar in zee te gaan op het gebied van werk. Tieners die te jong zijn voor een bijbaantje, kunnen in een periode van zes maanden hun eerste werkervaring opdoen en daar een zakcentje mee verdienen. Bijbaantraject Jongeren, bedrijven en organisaties worden gestimuleerd met elkaar in zee te gaan op het gebied van werk. Jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar die moeite hebben om zelfstandig een bijbaantje te vinden, worden gekoppeld aan vacatures van organisaties binnen de deelgemeente. Verder worden jongeren begeleid bij het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden die voor het verkrijgen en behouden van een bijbaantje nodig zijn.

Back to nature (NME) Met Back to Nature worden jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar gestimuleerd een positieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het klimaat aan de hand van een bepaald thema.

11. Zwemmen voor visueel gehandicapten De activiteit gaat in 2009 maandelijks plaatsvinden in sportcentrum de Wilgenring. Het recreatieve gedeelte van het zwembad zal hier voor gereserveerd worden. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden met een visuele beperking. Extra bijkomstigheid: de gezinsleden mogen ook deelnemen aan de activiteit.

9. Learning circles Jongeren in de deelgemeente Hillegersberg Schiebroek wisselen informatie met

12. Interactieve theatervoorstellingen Jongeren worden benaderd en met hen wordt een plan van aanpak opgezet. De

Meat & Eat Jongeren organiseren Meet & Eat bijeenkomsten waarin koken en eten centraal staan.

volgende vragen komen dan o.a. aan de orde: wat voor voorstelling gaat het worden, wie van de jongeren neemt de regie op zich, hoe worden taken verdeeld, waar hebben de jongeren ondersteuning bij nodig, hoe gaan we de publiciteit regelen, welk tijdspad leidt tot het eindproduct? 13. Aftrap jongerenjaar 2009 Samen met actieve jongeren is een programma samengesteld en zijn voorbereidingen getroffen. Jongeren zijn betrokken bij de uitvoering van het evenement. Gedurende 2008 is in een aantal bijeenkomsten met jongeren nagedacht over mogelijke programmaonderdelen, zoals optredens, sporten, streetdance, modeshow, danswedstrijd, een artiest uitnodigen. In december 2008 was de succesvolle aftrap. De projecten zijn tot stand gekomen in samenwerking met de onderstaande organisaties. Voor meer informatie over alle activiteiten kunt u contact opnemen met: 1. Sport en Recreatie (Sportstimulering, De Wilgenring, Lokaal Cultureel Centrum De Castagnet, Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie, 2. Welzijnsorganisatie Thermiek 3. Stichting DOCK, contactpersoon Rodderick Dubbeld, e-mail: rdubbeld@dock.nl. 4. Mastery Education, www.mastery.nl, contactpersoon Kees Nelisse, telefoon 06 – 247 10784 De data van deze activiteiten zijn bij het verschijnen van de nieuwsbrief nog niet bekend. Medio januari wordt een overzicht gepubliceerd in de Postiljon en is het overzicht te zien op de website www.his. rotterdam.


6

Deelgemeente stelt jongeren centraal in 2009 De deelraad stemde in november unaniem in met de begroting die het dagelijks bestuur presenteerde. Het uitvoeringsprogramma, dat hoort bij de begroting, kon rekenen op een raadsmeerderheid. De deelraad nam daarnaast enkele moties en amendementen aan. Daarmee is de weg vrij voor een jaar waarin jongeren centraal staan. "EGROTINGĂ&#x;Ă&#x;BUDGETTEN 3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; Ă&#x;"EVORDERENĂ&#x;SOCIALEĂ&#x;SAMENHANGĂ&#x;

Ă&#x;

3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; Ă&#x;*EUGDĂ&#x;

Ă&#x;

3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; Ă&#x;/UDERENĂ&#x;

Ă&#x;

3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; Ă&#x;6RIJWILLIGERSWERKĂ&#x;WOĂ&#x;MANTELZORGĂ&#x;

Ă&#x;

3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; Ă&#x;"EVORDERENĂ&#x;DEELNAMEĂ&#x;AANĂ&#x;MAATSCHAPPIJĂ&#x;

Ă&#x;

2UIMTELIJKEĂ&#x;ENĂ&#x;ECONOMISCHEĂ&#x;ONTWIKKELINGĂ&#x;

Ă&#x;

"UITENRUIMTEĂ&#x;ENĂ&#x;-ILIEUĂ&#x;

Ă&#x;

"ESTUURĂ&#x;ENĂ&#x;&INANCIpNĂ&#x;

Ă&#x;

"URGERZAKENĂ&#x;

Ă&#x;

"EDRIJFSVOERINGĂ&#x; 2ESERVERINGENĂ&#x; 4OTAALĂ&#x;

Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;

Sociaal beleid beslaat ongeveer 30% van de budgetten en fysiek beleid 50%. Bedrijfsvoering en overig beslaan de overige 20%.

"EGROTINGĂ&#x;Ă&#x;BATEN 3OCIAALĂ&#x;BELEIDĂ&#x; 2UIMTELIJKEĂ&#x;ENĂ&#x;ECONOMISCHEĂ&#x;ONTWIKKELINGĂ&#x; "UITENRUIMTEĂ&#x;ENĂ&#x;-ILIEUĂ&#x; "ESTUURĂ&#x;ENĂ&#x;&INANCIpNĂ&#x; "URGERZAKENĂ&#x; 5ITKERINGĂ&#x;DEELGEMEENTEFONDSĂ&#x; Ă&#x;RENTEBATENĂ&#x; /PNAMEĂ&#x;UITĂ&#x;RESERVESĂ&#x; 4OTAALĂ&#x;

Ă&#x;     Ă&#x; Ă&#x; Ă&#x;

De uitkering deelgemeentefonds beslaat ruim 3/4 van de totale baten. Daarnaast krijgt de deelgemeente veel geld om de straten en de parken op te knappen. Voor 2009 kunnen hierdoor (o.a.) het Prinsemolenpad, de Adrianalaan en de Adriaen van der Doeslaan worden aangepakt. Bij sociaal beleid bestaat een groot deel van de opbrengs-ten uit de opbrengsten die de dienst Sport en Recreatie genereert.

De deelname aan het Rotterdamse Jongeren­ jaar bevestigt dat jongeren in deelgemeente in deze periode zichtbaar geworden zijn en een stem hebben gekregen in de besluitvorming. Er komen trapveldjes gereed en ook de langverwachte skatebaan is hopelijk komend jaar klaar. Ook wordt de eerste paal verwacht voor het complex aan de Teldersweg, waarin ruimte voor jongeren is opgenomen. En natuurlijk krijgt het jongerenjaar 2009 ook in Hillegerberg-Schiebroek een eigen gezicht. De projecten voor 2009 zijn al dit jaar voor en vooral door jongeren zelf gemaakt en ook in de uitvoering krijgen zij straks de hoofdrol. Het kinderwerk krijgt een stevig impuls. Bovendien is Hillegersberg-Schiebroek de eerste deelgemeente waarin alle reguliere basis- en middelbare scholen een Brede School zullen zijn. Dat biedt leerlingen en hun ouders veel mogelijkheden. Met opnieuw 8 ton extra voor het onderhoud van wegen is er weer een flinke inzet voor de buitenruimte. In 2009 wordt ook de opknapbeurt van het Prinsemolenpark afgerond. Er is bovendien ruimte voor nieuwe ambities, bijvoorbeeld voor het Argonautenpark. Belangrijke mijlpaal het komend jaar is de verwachte vaststelling van het bestemmingsplan Kern en Plassen door de gemeente. In 2009 gaat de deelgemeente verder met de ontwikkeling van gebiedsgericht werken. Per wijk wordt er vanuit een integraal gebiedsprogramma gewerkt.


7

Mogelijk kan in 2009 al de eerste paal worden geslagen voor de nieuwbouw van het raadhuis en, zoals gezegd voor het complex aan de Teldersweg, met daarin ruimte voor vrijwilligers, jongeren en de professionals van Thermiek. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin kan er terecht. Met de goedkeuring van het Uitvoeringsprogramma is het ook mogelijk geworden om de deelgemeentelijke organisatie, die tegen zijn grenzen liep, te versterken. Zo kunnen alle ambities uit de begroting en het uitvoeringsprogramma worden waargemaakt. Bovendien vergroot het de slagkracht richting diensten en dat is van belang voor het gebiedsgericht werken. Daarnaast kan er steviger worden ingezet in belangrijke dossiers als de A13-16. Veiligheid blijft een prioriteit. Geconstateerd is dat de dalende trend van de criminaliteit in 2008 lijkt te zijn geëindigd. De problematiek van de MOE-landers lijkt nu voor het eerst ook op deelgemeentelijk niveau extra inzet te vergen.

--

Moties

Amendementen

De volgende moties werden aangenomen: -- Het publiceren van een publieksvriendelijke versie van de door de deelraad vastgestelde begroting; -- In samenwerking met partners een plan maken voor maatschappelijke stages voor jongeren in de deelgemeente en het initiatief te nemen door in 2009 jongeren actief te betrekken bij werk in de deelgemeentelijke organisatie; -- Te komen met een totaalvisie op parkeren in de dorpskern en het Cosseeterrein; -- Een ‘dag van de verkeersveiligheid’, te organiseren in verband met de onveiligheid van schoolroutes en straten rondom basisscholen; -- Jongeren moeten, in ieder geval in 2009, een gekwalificeerd adviesrecht krijgen voor zaken die hun belangen rechtstreeks raken;

--

--

--

Bewoners met tuinen moeten via een brief veel eerder dan nu te horen krijgen dat er ophogingswerk staat gepland; Een niet geboorde variant van de A13/16 is alleen bespreekbaar als deze goed wordt ingepast, als er een duurzame oplossing komt voor de overlast op de Molenlaan en omgeving en als er een goede aansluiting komt met de Ankie Verbeek-Ohrlaan. Dit moet worden uitgedragen in overleggen. Het dagelijks bestuur moet anticiperen op de komst van de snelweg en de mogelijkheden om bovenlokaal verkeer te weren. Proberen te verzekeren dat er een percentage van de nieuwbouw van het deelgemeentekantoor ten goede komt aan een kunstwerk in de buitenruimte; Het voor iedereen mogelijk maken om een boom in het geplande gedenkbos te planten, door daar nadere regels over op te stellen en het functioneren van het gedenkbos na een jaar te evalueren.

De deelraad nam de volgende amendementen aan: -- Een gedenkbomenfonds in te stellen van 5000 euro; -- 10.000 euro beschikbaar te stellen voor kunst in de buiten­ ruimte; -- 10.000 euro beschikbaar te stellen voor een activiteiten­ pot voor jongeren in de deelgemeente (buiten Schiebroek, waarvoor zo’n pot al bestond), dit bekend te maken en na een jaar het effect te evalueren; -- In 2009 15.000 euro ter beschikking te stellen voor het project De 10 Gouden Regels in 110-Morgen; -- 6000 euro beschikbaar te stellen om de Vereniging Stedebouw­kundig Wijkbehoud een boekje te laten vervaardigen over de raadhuizen in Hillegersberg-Schiebroek, te verschijnen bij de opening van het nieuwe kantoor van de deelgemeente.

De volledige tekst van de begroting, het

uitvoerings­programma en de aangenomen

moties zijn te lezen op www.his.rotterdam.nl, via de knop ‘deelraadsvergaderingen’.


8

Wijkactieprogramma’s Hillegersberg-Schiebroek is over het algemeen een fijne deelgemeente om te wonen. De deelgemeente is daarvoor, samen met vele organisaties, dagelijks in de weer, ook in uw wijk. Voor en achter de schermen. Met onderhoud van straten, met het schoonhouden van uw straat, met het mogelijk maken van allerlei sociale zaken, van jongerenwerk tot steun voor ouderenactiviteiten. We willen het graag ‘top’ houden in de deelgemeente. Daarom gaan we ons nog meer richten op de verschillende wijken. Ook de gemeentelijk diensten gaan meer inzoomen op de noden en kansen in de afzonderlijke wijken. Gebiedsgericht werken is de noemer. Zonder het geheel uit het oog te verliezen. Om erachter te komen waar de specifieke wensen en noden in de wijken liggen

hebben we in 2008 in dat kader een start gemaakt in twee wijken. We zijn op zoek gegaan naar de zaken die u, als bewoner of ondernemer of andere belanghebbende, van belang vindt voor uw wijk. Zo kwamen we tot een wijkactieprogramma. In jargon: een integraal Wijkactieprogramma (iWAP). Integraal, omdat het alle zaken omvat waar de (deel)gemeente zich mee bezig houdt. Van sociale aanpak tot oplossingen in de buitenruimte. Van veiligheid tot ruimtelijke ontwikkeling. En actie, omdat er zaken zijn uitgekomen waarmee we vaak direct aan de slag kunnen. We zijn begonnen in Terbregge en Hillegersberg-Noord. Daarbij hanteerden we de grenzen die de gemeente Rotterdam aanhoudt. Dat zijn de zogenaamde CBS-grenzen. Voor Terbregge betekent dat

voor Terbregge en

Nieuw en Oud Terbregge behalve het deel Terbregge ten noorden van de Rotte (de Terbregse Rechter Rottekade). Hillegersberg Noord bestaat uit de oude dorpskern, het Plassengebied (waaronder de Straatweg, de Strekkade en Buitenzorg) en de wijk 110 Morgen, inclusief de nieuwbouw aan de Lamrustlaan en het westelijk deel van de Grindweg tot de gemeentegrens. Het beeld dat wij als deelgemeente hadden, opgedaan uit de dagelijkse ervaring, uit beleidsstukken zoals de Groenvisie, uit gemeentelijke onder- zoeken, zoals de Veiligheidsindex en de Sociale Index, diende als basis. We hebben vervolgens gepraat met medewerkers van gemeentelijke diensten en enkele sleutel- figuren in de wijken. Dat leverde een beeld

Wijkactieprogramma: de actiepunten voor Hillegersberg-Noord 1. Argonautenpark

Het Argonautenpark moet aantrekkelijker worden! Het zou een wandelpark moeten

4a. Kinderwerk

Zie de actiepunten voor Terbregge (pagina 10)

worden met bescheiden verblijfs- en spelfunctie.

4b. Jongerenopbouwwerk

door de scholen moeten behouden blijven. Er

kader van de veiligheidsindex en de contacten

De sport- en speelvelden die gebruikt worden wordt een nieuw inrichtingsplan opgesteld.

2. Impuls bewonersparticipatie Oud-Hillegersberg

De deelgemeente ondersteunt de nieuwe bewo-

nersorganisatie voor Oud Hillegersberg, op basis van het werkplan van het nieuwe bestuur.

3a/b (Jazz)festival/ evenementen

Jeugdoverlast wordt door bewoners in het

met sleutelfiguren en individuele bewoners genoemd, vooral in 110-Morgen.

Het schoolverzuim is hoger dan het Rotterdams gemiddelde. Het alcohol- en softdruggebruik is

tieven te kunnen beoordelen.

4. Jeugd en Jongeren

De aandacht voor de jeugd is een belangrijk

Het aantal voortijdige schoolverlaters is relatief zonder startkwalificatie verder te helpen zijn speciale trajecten nodig.

Daarnaast is preventie van belang. Daarvoor is een goede samenwerking met het voortgezet onder- wijs en de leerplichtambtenaar noodzakelijk. Dit

project is al gestart en er is tot mei 2009 geld voor.

speerpunt binnen het deelgemeentelijk beleid

5. Ouderen

nomen. De ontwikkeling van Brede Scholen is

tijdelijke locatie aan de Wilgenlei, in Schiebroek)

en de laatste jaren is de inzet daarop flink toege- daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast vormt het vervoer naar activiteiten- locaties of de zorg- en welzijnsvoorzieningen

soms een probleem. Het is wenselijk inzicht te

krijgen in de omvang van die mobiliteitsproble- men. Er zal onderzoek naar worden gedaan.

voren dat de parkeerdruk in Oud-Hillegersberg

hoog in Hillegersberg-Noord. Om deze jongeren

een evenementenbeleid om toekomstige initia-

in de Postiljon.

werk nodig is. Het jongerenwerk wordt uitgebreid.

de stedelijke diensten en sleutelfiguren uit de

sterk punt. De deelgemeente gaat werken aan

gemeentebreed gebundeld gepubliceerd worden

6. Parkeerproblematiek dorpskern

die laten zien dat voldoende inzet van jongeren-

Bewoners blijken het jazzfestival en andere

wijk zien dit festival en evenementen als een

wonen. Activiteiten voor ouderen kunnen deel-

eveneens relatief hoog. Dit zijn twee voorbeelden

4c. Trajectbegeleiding jongeren zonder startkwalificatie

evenementen in de wijk erg te waarderen. Ook

informatievoorziening over welzijn, zorg en

Het Vraagwijzerloket (er is gekozen voor een zal een belangrijke rol gaan spelen in de

Uit de reacties van de bewoners kwam naar

als grootste zwakte van de buurt wordt gezien, zowel in de woongebieden als in het winkel- gebied. Aan het eerste kan niet veel worden

gedaan, aan het tweede wel: de invoering van

betaald parkeren in het hele winkelgebied gebied zou in deze problematiek enigszins verlichting kunnen brengen. Het gebruik van de parkeer-

garage bij Albert Heijn zal gestimuleerd worden.

7. Plasoevers

Zeker voor Hillegersberg-Noord geldt dat de

openbare toegankelijkheid van de oevers van de plassen beperkt is. Maar de plassen zijn er voor iedereen.

Voorgesteld is om op twee locaties door

herinrichting de toegankelijkheid te verbeteren:


9

Hillegersberg-Noord klaar, andere volgen op van de goede en minder goed dingen in Terbregge in Hillegersberg-Noord, een ‘foto van de wijk’. Daarna hebben we bewo- ners gevraagd commentaar te leveren en aanvullende suggesties te doen. Dat leverde uiteindelijk een beeld van de wijk én een lijst met actiepunten op waar- mee we zelf of met andere organisaties aan de slag gaan. Op deze pagina leest u de samenvatting van de actiepunten voor Terbregge en voor Hillegersberg-Noord. De complete iWAP’s met bijlagen kunt u raadplegen op www.his.rotterdam.nl via de homepage onder lopende zaken (iWAP’s).

iWAP’s voor het Molenlaankwartier, het Kleiwegkwartier (Hillegersberg-Zuid) en Schiebroek in het vroege voorjaar van 2009 klaar te hebben. Voor Schiebroek geldt een aangepaste werkwijze, omdat in deze wijk via de Wijkaanpak en via de pilot van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Schiebroek doet mee!) al een duidelijker beeld van de wijk bestaat en daaraan al acties zijn gekoppeld.

Voor de resterende wijken is een begin gemaakt met het raadplegen bestaande beleidsstukken en raadpleging van profes- sionele partijen. Het is de bedoeling om de

aan de Strekkade en bij de Molenwerf. Bij de

Strekkade gaat het om enkele kleine locaties

waarvan de uitvoering al is gestart. Realisatie

van de locatie aan de Molenwerf is opgenomen in het bestemmingsplan Kern en Plassen.

8. Sociale cohesie in 110-Morgen

In het kader van ‘110-Morgen gaat voor 100%’

gaat een groep opgeleide vrijwilligers de straat op om bewoners en bezoekers aan te spreken

10. Sportstimulering

ingesteld die er op moet toezien dat het winkel-

wordt door de bewonersorganisatie 110-Morgen

stimulering om te voldoen aan de vraag naar

wel complementair moet zijn aan het bestaande

op gedrag en sociale omgangsregels. Daarnaast vier keer per jaar een bijeenkomst voor nieuwe bewoners georganiseerd. Ook is er elk jaar een wijkfeest voor alle bewoners en zijn er steeds

meer straten die actief meedoen met Opzoomer Mee Evenementen.

Tenslotte zal het programma ‘Mensen Maken

de Stad’ in een drietal straten gaan draaien. De bedoeling is dat zij uiteindelijk een trekkersrol vervullen richting andere straten.

9. Speelruimte

Uit de nota speelplaatsen van de deelge-

meente en uit informatie van de stedelijke diensten komt naar voren dat er vooral in

Oud-Hillegersberg beperkte speelruimte is.

Er wordt gekeken waar nog mogelijkheden zijn.

Er moet voldoende capaciteit komen bij sport- zowel buurtsport als schoolsport. De toenemende vraag naar Sportstimulering betekent veel extra activiteiten voor en coördinatie door S&R.

Vooral in 110-Morgen wordt jongerenoverlast

aanbod zoveel mogelijk dient aan te sluiten, dan niveau in de omgeving. Daarnaast moet het ook aanvullend zijn op andere winkelcentra binnen de deelgemeente.

van bewoners en stedelijke diensten. Het stimu-

12. Peuterspeelzalen (Opstart Montessori-peuterspeelzaal)

het verminderen van jeugdoverlast in de wijk.

van Montessori-basisscholen (Schiebroek,

ervaren door de bewoners, zo blijkt uit de reacties leren van, onder andere, sport kan bijdragen aan

11. Verscheidenheid winkelaanbod

Bewoners uit Hillegersberg-Noord geven aan

dat de verscheidenheid van het winkelaanbod te klein is. De overheid kent echter weinig tot geen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de huidige branchering. Indien ‘Le Passage’ op het

De deelgemeente kent drie vestigingen

Molenlaankwartier en Terbregge). Er leeft bij de scholen en de ouders de wens voor een

peuterspeelzaal gebaseerd op de Montessori- methodiek. Er is gekozen voor een centrale

locatie in de zorgvoorziening Arcadia. De peuter- speelzaal is al gestart!

Cosseeterrein ontwikkeld gaat worden, zal voor dit gebied een brancheringscommissie worden

de actiepunten voor Terbregge >>


10

Wijkactieprogramma: de actiepunten voor Terbregge 1. Sociale cohesie

aanbod is onvoldoende, vanwege de hoeveel-

6. Parkeren langs de geluidswal

stedelijke initiatieven die ook in de deelge-

alle kinderen daar vanzelfsprekend gebruik van

waar ‘ingeparkeerd’ kan worden en gedeelten

Opzoomeren en Mensen Maken de Stad zijn meente wortelen. We willen extra inzetten op het bereiken van meer mensen in straten via Opzoomeren en Mensen Maken de Stad.

heid activiteiten en vanwege het feit dat niet

maken. Er komt uitbreiding van het kinderwerk

in alle wijken van de deelgemeente. Dat staat nu al in de begroting, mede op basis van de iWAP.

2. Voorzieningen

3b. Jongerenwerk

geen maatschappelijke voorzieningen gereali-

de ambities van de deelgemeente te kunnen

Bij de ontwikkeling van de wijk Terbregge zijn

seerd voor het huisvesten van activiteiten voor

alle leeftijdsgroepen. Vooral het ontbreken van

een voorziening voor jongeren wordt als proble- matisch ervaren.

We gaan kijken of de wijk beter gebruik kan

maken van bestaande organisaties en hun voor-

De formatie jongerenwerk is te klein om zowel realiseren die voortvloeien uit het beleidskader

jeugdbeleid “Een stem, een plek, een gezicht en

een kans” en de actiepunten die voortkomen uit de iWAPs. In 2008 is er al gestart met uitbrei- ding. Dit wordt in 2009 structureel.

zieningen, zoals Sparta, de bewonersorganisatie,

4. Sportstimulering

blijkt dat ook dan het voorzieningenaanbod nog

Sportstimulering om te voldoen aan de vraag

de speeltuinvereniging en de school. Pas als

steeds onvoldoende is, kunnen we kijken of een (tijdelijke) accommodatie wenselijk is. We gaan

wel eerst onderzoeken of en waar een dergelijke

accommodatie gerealiseerd zou kunnen worden.

3. Jeugd en Jongeren

Er is op dit moment te weinig formatie binnen naar zowel buurtsport als schoolsport in

Terbregge (en in de rest van de deelgemeente).

Er komt uitbreiding van formatie, dit is al opge-

nomen in de begroting, ook weer mede op basis van de iWAP-uitkomst.

Langs de Meerum Terwogtlaan zijn gedeelten waar alleen ‘langsparkeren’ mogelijk is. De

bewoners gebruiken het terrein bij hun huis niet volgens gemaakte afspraken voor parkeerdoel- einden, maar hebben het als tuin ingericht.

Er zal daarom met woningcorporatie PWS en

bewoners overlegd moeten worden over hoe dit

probleem opgelost kan worden. De deelgemeen- te neemt het initiatief voor een eerste gesprek met PWS.

7. Geluidsschermen Terbregseweg

Onder meer op de hoek van de Terbregseweg

en de President Rooseveltweg zijn ooit geluids- schermen geplaatst om geluidsoverlast van

autoverkeer tegen te gaan. De schermen zien er slecht uit.

Om de entree van de wijk een beter aanzien te geven is het gewenst op korte termijn de

geluidsschermen langs deze invalsweg aan te pakken. De route is immers een belangrijke toegang tot onze deelgemeente.

De aandacht voor de jeugd is een belangrijk

5. Parkeren bij Sparta

8. Hondenpoep

en de laatste jaren is de inzet daarop flink toege-

parkeeroverlast in de wijk. Bussen nemen het

laatzone. Een oplossing kan gevonden worden

speerpunt binnen het deelgemeentelijk beleid nomen. De ontwikkeling van Brede Scholen is daar een goed voorbeeld van.

3a. Kinderwerk

Goed jongerenwerk kan alleen maar slagen bij

adequaat kinderwerk. De basisscholen waar de kinderen van Terbregge naar toe gaan, zijn alle Brede School. Een deel van de kinderen zal van het Brede School- aanbod gebruik maken. Dat

De voetbalwedstrijden bij Sparta zorgen voor parkeerterrein in. Bezoekers per auto zoeken

een parkeerplaats in de wijk, maar die liggen vanwege de opzet van de wijk niet voor het oprapen.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden (door middel van een opdracht aan dS+V) en tegelijkertijd gaan we praten met Sparta.

In Oud Terbregge ontbreekt een hondenuit-

door het gebied voor de Prins van Terbregge

aan de Bergse Linker Rottekade aan te wijzen als uitlaatzone. Hierover zal overlegd moeten

worden met de betrokken bewoners, die moge- lijk ook steigers hebben bij deze groenstrook.

9. Schapen op de DOP

Gemeentewerken is dit voorjaar gestart met

een proef om natuurterreinen en stadsparken


De fracties uit de deelraad

11

In de vorige nieuwsbrief trof u ze al aan: drie speciale bijdragen van de politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de deelraad. In iedere editie van de nieuwsbrief krijgen drie partijen de ruimte om te vertellen over hun activiteiten, meningen of stellingen. Dat gebeurt op basis van een volgorde die van te voren door alle partijen is bepaald. De inhoud van de stukken is voor rekening van de diverse partijen. De pagina draagt bij aan de profilering van de deelraad, als hoogste bestuurlijke orgaan in de deelgemeente. De deelraad stelt de kaders waarbinnen het dagelijks bestuur opereert en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur.

Een terugblik Sinds 2006 is GroenLinks vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Samen met PvdA, CDA en OPLW is hard gewerkt aan de uitvoering van het programma ‘Ruim baan voor mensen’. Veel daarvan is gerealiseerd. Met onze GroenLinks portefeuillehouder Letty Bekedam is de zorg voor de buitenruimte in goede handen. Eind vorig jaar verscheen de Visie Groen, waarin staat hoe de deelgemeente zijn groene karakter kan behouden. Het Prinsemolenpad wordt eindelijk opgeknapt. Zo zijn er nog meer extra buitenruimteprojecten. In de deelraad volgt GroenLinks de ontwikkelingen kritisch. Dat geldt voor de plannen voor de aanleg van de A13-A16, de milieuparagrafen in bestemmingsplannen, de bouwprojecten, de verkeersdrukte, de parkeerproblematiek, het welzijnsbeleid en de participatie van bewoners. Ook heeft de fractie het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een armoedebeleid. Er is dus veel tot stand gebracht. Maar GroenLinks kijkt ook vooruit. Volgend jaar is Rotterdam Jongerenhoofdstad. GroenLinks zal er alles aan doen om dat voor de jongeren in onze deelgemeente tot een succes te maken.

Een bewogen jaar loopt alweer ten einde, een jaar waarin participatie en inspraak in de ogen van de coalitiepartijen centraal stond. Jammer, wanneer het daadwerkelijk over serieuze dingen gaat er dan niet (goed) naar de inwoners geluisterd wordt. Die het gelijk dan bij de rechter moeten gaan halen, zoals bij de aanbouw aan het raadhuis van de CNA Looslaan en het ophogen van de Hoyledesingel. Ons land is ook het enige land in Europa waar de burgemeester nog steeds niet door de bevolking gekozen wordt. Gelukkig hebben we de deelraad wel kunnen overtuigen om een publieksvriendelijke begroting op te stellen zodat ook U kunt zien waar de centen in deze deelgemeente daadwerkelijk terecht komen.

door een schaapskudde te laten begrazen. Een

10. Te hard rijden door de wijk

met herder en hond, graast afwisselend op de

gereden. Maatregelen moeten worden genomen

kudde van ruim 200 heideschapen, compleet

geluidswal naast de A20, in het Schiebroekse

Park en in het Berg- en Broekpark. De aanwe- zigheid van de schapen vormt een positieve

beleveniservaring voor velen. Daarom wordt er gekeken of deze proef kan worden voortgezet.

Natuurlijk blijft Leefbaar Rotterdam zich inzetten voor uw belangen en zullen we samen met U, erop toe blijven zien dat Rotterdam in het komende jaar weer schoon heel en vooral veilig wordt. De fractie van Leefbaar Rotterdam wenst u dan ook gezellige feestdagen en veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar!

Op sommige plekken in de wijk wordt te hard

om gedrag van automobilisten te veranderen.

2008 was voor de deelgemeente vooral het jaar van het bestemmingsplan Kern & Plassen. De VVD vreest, samen met vele insprekers, dat dit bestemmingsplan geen conserverend karakter zal krijgen. Een aantal bouwlocaties wordt bedreigd met ontsierende hoogbouw en een te massaal bouwvolume. Er is de afgelopen jaren genoeg gebouwd, we moeten zuinig zijn op het groen en de plassen! Als we dan toch gaan bouwen, laten we er dan voor zorgen dat het bouwplan zich aanpast aan de omgeving. Ook over het nieuwbouwplan ‘le Passage’, op het huidige Cosseeterrein, maakt de VVD zich zorgen. De tekeningen van de architect laten een modern, volumineus gebouw zien dat niet zou misstaan in een hypermoderne stad, maar dat de aansluiting bij de kleinschaligheid en het dorps karakter volledig mist. De deelraad heeft inmiddels enkele moties van de VVD aangenomen waarin wordt gevraagd toch vooral dat dorpse karakter voor ogen te houden. De VVD is wél blij dat de deelgemeente de geplande, grootschalige aanbouw aan het Raadhuis aan de CNA Looslaan heeft geschrapt, en besloten heeft tot de bouw van een nieuwe deelgemeentesecretarie in 110-Morgen.


12

Win NIEUW speelgoed voor OUDE kerstboom Trekking van de winnende loten vindt plaats op

vrijdag 2 januari 2009 om 16.00 uur in het Deelgemeentekantoor aan de Melanchtonweg 100. Lever je oude kerstboom in. Voor elke kerstboom krijg je een lot, met dat lot maak je kans op het winnen van leuke dingen, dus grijp je kans ! Lever de bomen op vrijdag 2 januari 2009 tussen 11.00 uur en 14.00 uur in op de volgende plekken:

s Bergpolderplein s Adriaen van der Doeslaan s Minervaplein s Teldersweg s Piet van der Polsingel s Ganzerikplein

Informatie over de kerstboomactie: Servicebureau deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, Telefoon 010 – 461 55 61

Nieuwsbrief van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek  

Nieuwsbrief van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Om informatie op een aantrekkelijke en toegankelijke manier naar de inwoners te br...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you