Page 1

PROTUPOŽARNI I VATRODOJAVNI SISTEMI

A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica – Agencija za zaštitu imovine i ljudi


3 Centrale Centrale kontrolišu vatrodojavni sistem te se mogu nazvati “mozak” sistema. Centrala može automatski obraditi informacije od detektora i ručnog javljača, i upravljati izlazom kao npr. sirenom ili zujalicom, ili poslati izlaz drugom nadzornom uređaju, npr. protuprovalnoj centrali. Centrale rade s back-up baterijom, a obično se postavljaju u blizini recepcije/porte ili ulaznih/izlaznih vrata. Ponuda centrala je široka i dizajnirana da udovolji različitim zahtjevima svih vrsta, i između ostaloga uključuje: Klasične centrale, od jeftinih pouzdanih 1-zonskih centrala jednostavnih za instalaciju i uporabu, pa do 32-zonskih centrala visokih performansi. Analogno adresabilne centrale, od malih ali snažnih centrala s 1-2 petlje, do vrlo modnih mrežnih centrala s više petlji. Detektori Kod projektiranja vatrodojavnog sistema važno je znati i razumjeti karakteristike materijala koji bi se mogao zapaliti, okolinu u kojoj de detektori biti smješteni, kao i rizik od požara. Dimni detektori se opdenito preporučuju bududi da oni pružaju najvedu razinu zaštite i moraju se postaviti u evakuacijske rute radi što ranijeg upozoravanja i omogudavanja evakuacije. Koriste se dvije vrste dimnog detektora: Ionizacijski dimni detektori imaju visoku osjetljivost na vatru s malo dima, npr. kod brze, žestoke vatre koja može goriti neko vrijeme bez stvaranja puno dima. Ovi detektori koriste se u objektima kao što su skladišta papira, boje i drugih lako zapaljivih materijala, kao i za opdenitu primjenu. Optički dimni detektori su posebno dobri za otkrivanje sporog gorenja, prigušene vatre koja proizvodi puno dima s puno čestica. Imaju široku uporabu u prostorijama kao što je spavada soba, evakuacijska ruta, prostorijama s električnim instalacijama, dizalama kao i za opdenitu primjenu. Termički detektori pružaju zaštitu u prostorijama kao što su kuhinje, saune i garaže gdje je okolina prljava ili je koncentracija dima uobičajeno iznad normalne razine, ili gdje je velika količina čestica u zraku, kao npr. vodenih čestica ili pare. U svakom slučaju, treba biti jasno da de bilo koji termički detektor reagirati tek kada se vatra dobro razgori i prouzroči visoku temperaturu. Postoje dvije vrste termičkih detektora: Termodiferencijalni detektori - mjere promjenu temperature i reaguju na nagli porast temperature. Primjenjuju se u područjima gdje je povišena temperatura normalna pojava, kao npr. kuhinje, radionice i slično. Termomaksimalni detektori - mjere i fiksnu temperaturu i reaguju kada temperatura dostigne predefiniranu vrijednost. Primjenjuju se u područjima gdje ima dosta promjena temperatura (npr. parni kotao) ili gdje je temperatura neuobičajena visoka (npr. industrijska ped). Multisenzor detektori su kombinacija optičkog dimnog detektora i termičkog detektora što znači da su dobri za opdu primjenu gdje vatra može biti od prigušene (kada djeluje optički element detektora) pa do brze i žestoke (djeluje termički element). Svrha kombiniranja ova dva detektora je poboljšanje svojstva detektiranja te smanjivanje lažnih alarma. Primjenjuju se u prostorijama kao npr. hotelske sobe i skladištima za utovar i istovar u zaljevima.


4 CO detektori vatre (Carbon monoxide) ne reagiraju na čestice dima ili termperaturu, nego na razinu ugljik monoksida koji se javlja kod prigušene vatre gdje gori materijal baziran na ugljiku. To znači da se koristi u situacijama kada je potrebno rano otkrivanje vatre, ali treba biti jasno da nisu zamjena za dimne ili termičke detektore! CO detektori otporni su na stanja koja prouzrokuju lažni alarm, kao npr. prašina, para ili dim cigarete, dok kod mnogih vrsta vatre reagiraju brže od termičkih detektora. Idealni su za zaštitu malih prostorija za spavanje gdje postoji rizik od požara. Detektor s optičkom barijerom radi na principu otkrivanja dima koji prekida infracrvenu zraku između predajnika i prijemnika. To znači da su posebno dobri za zaštitu velikih, otvorenih prostora kao npr. atrija, crkvi i skladišta. Detektori plamena namjenjeni su za otkrivanje zračenja ultraljubičastog ili infracrvenog spektra emitiranog od vatre, pa ovi detektori mogu detektirati čak i gorenje plina, što nije vidljivo golim okim. Efikasni su u područjima gdje postoji opasnost od otvorenog požara i gdje detekcija treba biti neometana od strujanja zraka i otporna na paru i prašinu. Takve okolnosti su npr. u rafinerijama, hemijskim postrojenjima i tvornicama koje prave i skladište plin, boje i slične proizvode. Marine detektori rade na istom principu kao i standardni detektori, osim što su podvrgnuti dodatnim testovima specifičnim za mornaričke uslove. Ostala oprema Ručni javljači su uređaji namjenjeni ručnom oglašavanju požara, obično su u obliku kutije s lomljivim staklom. To je bitan dio bilo kojeg sistema vatrodojave jer dozvoljava osobi u zgradi da upozori na požar, a ljudi se ponekad nalaze na boljem mjestu za uočavanje požara nego automatski detektori. Ručni javljač trebapostaviti na takvo mjesto da osoba koja otkrije požar može dodi do njega prilikom izlaska iz zgrade, ili, u slučaju zgrade s više katova, prilikom napuštanja kata gdje se nalazi. To znači da ručni javljač treba postaviti na sve izlaze iz zgrade i na kraj svih stepenica između spratova. Također, trebaju odudarati od podloge na kojoj se nalaze, i tamo gdje se trebaju vidjeti sa strane ne smiju biti podžbukno ugrađeni. Standardom je propisana maksimalna udaljenost koju bilo tko mora predi da bi dosegnuo ručni javljač. Sirene su uređaji koji proizvode zvučnu indikaciju alarma. Zvučni alarmni signal potreban je da upozori prisutne u zgradi o požaru. Treba obratiti pažnju da ponekad nije potrebno upozoriti sve prisutne, npr. u bolnici treba upozoriti samo osoblje, a ne i pacijente. Standardom o vatrodojavi propisana je minimalna jačina zvučnog signala, a ona ovisi o tome da li su osobe koje treba upozoriti budne ili spavaju. Indikatori su uređaji koji proizvode vizuelnu indikaciju alarma, i kombiniraju se sa sirenama u situacijama gdje postoji opasnost da se sirena nede čuti, npr. u muzičkoj sobi u školi, bučnim halama u tvornici i slično. Također se koristi i u situacijama kada se ne smije oglasiti sirena, npr. u TV i radio studiju, kinu ili pozorištu, ili u bolnici. Sučelja su uređaji namjenjeni povezivanju različitih ulaza i izlaza na analogno adresabilne petlje. Ti ulazi i izlazi de se pridružiti vatrodojavnom sistemu, tj. to mogu biti i klasični detektori kao npr. barijere i detektori plamena. Na izlaznoj strani to mogu biti krugovi sirene, protupožarna vrata ili izlazi za slanje alarmnog signala drugim nadzornim uređajima.


5 VATRODOJAVLJIVAČI

ORB-OP-12001-APO / Klasični detektor dima • Klasični optički detektor dima • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 31 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-OH-13001-APO / Klasični detektor dima/temperature • Klasični optičko/termički detektor dima/temperature • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 6μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 42 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-HT-11001-APO / Klasični termodiferencijalni detektor • Klasični termodiferencijalni detektor maksimalna temperatura 50 °C • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-HT-11002-APO / Klasični termički detektor • Klasični termički detektor maksimalna temperatura 50 °C • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-HT-11003-APO / Klasični termodiferencijalni detektor • Klasični termodiferencijalni detektor maksimalna temperatura 65 °C • Napajanje 8,5-33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

Serija Orbis

www.aesigurnost.com


6

ORB-HT-11004-APO / Klasični termički detektor • Klasični termički detektor maksimalna temperatura 65 °C • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-HT-11005-APO / Klasični termodiferencijalni detektor • Klasični termodiferencijalni detektor maksimalna temperatura 80 °C • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-HT-11006-APO / Klasični termički detektor • Klasični termički detektor maksimalna temperatura 80 °C • Napajanje 8,5 - 33V DC • Potrošnja: mirovanje 24V 65μA; alarm 24V 40mA • Otpor okidanja 600 Ω • Indikacija alarma LED diode • Dimenzije: 97 mm x 36 mm • Radna temperatura od –40°C do +70°C

ORB-MB-00001-APO / Podnožje klasičnog ORBIS detektora • Klasično podnožje

ORB-RB-10004-APO / Podnožje klasičnog detektora sa relejom • Podnožje klasičnog detektora sa relejom • Napajanje 8,5 - 33V DC • Maksimalno opteredenje releja 1A

Serija Orbis

www.aesigurnost.com


7

ORB-BA-10008-APO / Prilagodno podnožje • Prilagodni modul za standardna podnožja S60/65

ORB-OP-12003-APO / Klasični detektor dima Isto kao ORB-OP-12001-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

ORB-OH-13003-APO / Klasični detektor dima/temperature Isto kao ORB-OH-13001-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

ORB-HT-11013-APO / Klasični termodiferencijalni detektor Isto kao ORB-HT-11001-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

ORB-HT-11014-APO / Klasični termički detektor Isto kao ORB-HT-11002-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

Serija Orbis

www.aesigurnost.com


8 ORB-HT-11015-APO / Klasični termodiferencijalni detektor Isto kao ORB-HT-11003-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

ORB-HT-11016-APO / Klasični termički detektor Isto kao ORB-HT-11004-APO osim: • Bljeskajuda led dioda

ORB-HT-11017-APO / Klasični termički detektor Isto kao ORB-HT-11005-APO osim: • Bljeskajuda led diode

ORB-HT-11018-APO / Klasični termički detektor Isto kao ORB-HT-11006-APO osim: • Bljeskajuda led diode

Serija Orbis

www.aesigurnost.com


9

55000-217APO / S65 Ionizacijski dimni detektor • Klasični ionizacijski dimni detektor • Dvostruka kompenzacijska komora sa jednostranim izvorom ionizacije • Radioaktivni izotop: americium 241 (33.3k bekerela, 0,9 curie) • Maksimalna brzina vjetra: 10 m/s; Relativna vlažnost: 0% do 95% • Indikator alarma: jedna crvena LED lampica. Izvedba sa bljeskajudom LED • Radna temperatura: -20 ˚C do 60 ˚C • Kudište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 9 do 33V DC @ 45μA

55000-220APO / S65 Integrirani ionizacijski detektor(standard) • Isto kao i 55000-217APO, osim: • Posebna obrada signala s zadrškom aktiviranja alarma do 20 sekundi • Indikator alarma: jedna crvena LED lampica • Napajanje: 9 do 33V DC @ 52μA

55000-317APO / S65 Optički dimni detektor • Klasični optički dimni detektor • Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru • Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda • Osjetljivost: Nominalni prag od 3% zatamnjenja sivog dima po metru • Indikator alarma: jedna bezbojna LED lampica. Izvedba sa bljeskajudom LED • Radna temperatura: -20 ˚C do 60 ˚C • Kudište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 9 do 33V DC @ 40μA. Struja u alarmu: 52mA

55000-122APO / S65 Termički detektor • Termodiferencijalni detektor; makismalna temperatura 57 ˚C • Senzor: dva NTC termistora kod A1R, BR i CR modela, jedan NTC kod CS modela • Indikator alarma: jedna crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 ˚C do 90 ˚C • Kudište: IP53, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 55μA. Struja u alarmu: 55mA • Izvedba sa i ksnom temperaturom od 75 ˚C i 90 ˚C, te sa bljeskajudom LED

55000-127APO / S65 Termički detektor • Isto kao i 55000-122APO, osim: • Maksimalna temperatura 75 ˚C

55000-132APO / S65 Termički detektor • Isto kao i 55000-122APO, osim: • Maksimalna temperatura 90 ˚C

Serija 65

www.aesigurnost.com


10 55000-137APO / S65 Termički detektor • Klasični termički detektor sa i ksnom temperaturom 90 ˚C • Napajanje od 9 do 33V • Prosječna potrošnja u stanju mirovanja pri 24V 45μA • Prosječna potrošnja u alarmnom stanju pri 24V 52mA • Radna temperature od -20 do +90°C • Indikator alarma: crvena LED lampica

45681-200APO / S65 Podnožje detektora • Podnožje klasičnog detektora • Poseban dizajn za jednostavno postavljanje detektora

45681-508APO / S65 Podnožje detektora s 12V relejem • Podnožje klasičnog detektora sa relejem • Napajanje od 9 do15V DC • Maksimalno opteredenje releja 1A • Radna temperatura od -20 do +70°C

45681-512APO / S65 Podnožje analognog detektora sa sirenom • Napajanje 17-60 V DC • Potrošnja sirene u alarmu 7 mA • Izlaz sirene 95±3dB(A) • Radna temperatura od –10° do +55°C

53546-021APO / Kudište za detektor u ventilacijskoj cijevi • Brzina protoka od 0,5 m/s do 20 m/s • Prozirni poklopac kudišta (nadgledanje stanja) • Otvor za testiranje detektora

53546-170APO / Cijevasti nosač za kudište • Dužina 762 mm 53546-171APO / Cijevasti nosač za kudište • Dužina 1524 mm 53546-172APO / Cijevasti nosač za kudište • Dužina 3048 mm

Serija 65

www.aesigurnost.com


11

55000-401APO / XP95 Termički detektor za visoke temperature • Analogni adresabilni termički detektor za visoke temperature • Maksimalna temperatura 90 ˚C • Senzor: jedan NTC termistor. • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Kudište: IP53, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 250μA • Struja u alarmu: 2mA

55000-620APO / XP95 Optički dimni detektor • Analogni adresabilni optički dimni detektor • Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru • Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda • Osjetljivost: Nominalni prag od 2.4% zatamnjenja sivog dima po metru • Indikator alarma: bezbojna LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 340μA • Struja u alarmu: 4mA

55000-520APO / XP95 Ionizacijski dimni detektor • Analogni adresabilni ionizacijski dimni detektor • Dvostruka kompenzacijska komora sa jednostranim izvorom ionizacije • Radioaktivni izotop: americium 241 (33.3k bekerela, 0,9 curie) • Maksimalna brzina vjetra: 10 m/s; Relativna vlažnost: 0% do 95% • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Kudište: IP43, promjera 100mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 280μA • Struja u alarmu: 2mA

55000-420APO / XP95 Termički detektor • Analogni adresabilni termički detektor s i ksnom temperaturom • Maksimalna temperatura 55 ˚C • Senzor: jedan NTC termistor • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP53, promjera 100mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 250μA • Struja u alarmu: 2mA

55000-885APO / XP95 Optičko-termički detektor • Analogni adresabilni kombinirani optičko-termički detektor • Dim: Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru • Temperatura: otpornost osjetljiva na temperaturu • Senzor dima: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda • Indikator alarma: 2 bezbojne LED lampice • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP43, promjera 100 mm, visine 50 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 500μA • Struja u alarmu: 4mA

Serija XP95

www.aesigurnost.com


12 55000-660APO / XP95 Optički dimni detektor (crni) • Analogni adresabilni optički dimni detektor (crni) • Foto-električna detekcija svjetla koje se raspršuje ulaskom dima u komoru • Senzor: silikonska PIN foto-dioda; Emiter: GaAs IR dioda • Osjetljivost: Nominalni prag od 2,4% zatamnjenja sivog dima po metru • Indikator alarma: bezbojna LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 340μA • Struja u alarmu: 4mA

55000-560APO / XP95 ionizacijski dimni detektor (crni) • Analogni adresabilni ionizacijski dimni detektor (crni) • Dvostruka kompenzacijska komora sa jednostranim izvorom ionizacije • Radioaktivni izotop: americium 241 (33,3k bekerela, 0,9 curie) • Maksimalna brzina vjetra: 10 m/s; Relativna vlažnost: 0% do 95% • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP43, promjera 100 mm, visine 42 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 280μA • Struja u alarmu: 2mA

55000-905EUR / XP95 Ručni javljač (nadžbukni) • Analogni adresabilni ručni javljač požara (nadžbukni) • Vrsta javljača: sa lom-staklom • Princip: rad prekidača • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP53, 87 mm x 87 mm x 52 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 230μA • Struja u alarmu: 2mA • Postoji i podžbukna izvedba, te u različitim bojama (bijela, žuta, plava i zelena)

55000-908EUR / XP95 Ručni javljač (nadžbukni) Isto kao i 55000-905EUR osim: • Integriran izolator petlje

BG2501/013 Ručni javljač (nadžbukni) • Vrsta javljača: sa lom-staklom • Princip: rad prekidača • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP53, 87 mm x 87 mm x 52 mm • Napajanje: 17 do 28V DC @ 230μA • Struja u alarmu: 2mA

Serija XP95

www.aesigurnost.com


13

55000-950EUR / XP95 Ručni javljač (vodootporni) • Analogni adresabilni vodootporni ručni javljač požara • Vrsta javljača: sa lom-staklom • Princip: rad prekidača • Indikator alarma: crvena LED lampica • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP65, 124 x 124 x 60 mm, mase 400 g • Napajanje: 17 do 28V DC @ 230μA • Struja u alarmu: 2mA

43785-165 / XP95 Poklopac za ručni javljač • Zaštitni poklopac

39117-217 / XP95 Staklo za ručni javljač • Staklo za ručni javljač požara

26729-107 / XP95 Kutija za ručni javljač • Kutija za ručni javljač požara

45681-210APO / XP95 Podnožje detektora • Podnožje analognog adresabilnog detektora • Poseban dizajn za jednostavno postavljanje detektora • Sadrži patentiranu EXPERT plastičnu karticu s informacijom o adresi

45681-321APO / XP95 Podnožje detektora sa izolatorom • Dimenzije: promjera 100 mm, visine 24 mm bez detektora i 60 mm s detektorom • Napajanje 17 do 28V DC @ max 47μA (4mA uz izoliran susjedni krug) • Maksimalna struja pri prijelazu u izolaciju: 3A

Serija XP95

www.aesigurnost.com


14

45681-242APO / XP95 Podnožje detektora s relejem male potrošnje • Podnožje analognog adresabilnog detektora s relejem male potrošnje • Ima relej koji može biti kontroliran udaljenim izlazom XP95 detektora i koji radi kao konvencionalni relej uz neznatnu potrošnju el. energije • Vrijeme uključivanja releja 70 do 125 ms; vrijeme resetiranja 22 ms • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Dimenzije: promjera 100 mm, visine 24 mm bez detektora i 50 mm s detektorom • Napajanje: 17 do 28V DC @ < 1mA (40μA uz uključen relej)

38531-771 / XP95 Adresna kartica za podnožje detektora • Univerzalna adresna kartica koja se koristi uz analogno adresabilna podn

Serija XP95

www.aesigurnost.com


15 Sirene i bljeskalice

45681-277APO / Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom i izolatorom • Napajanje 17-28 V DC • Potrošnja sirene u alarmu 5 mA • Izlaz sirene 55-75 dB ili 75-91 dB • Radna temperatura od –20° do +60°C • Integriran izolator

45681-278APO / Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom • Napajanje 17-28 V DC • Potrošnja sirene u alarmu 5 mA • Izlaz sirene 55-75 dB ili 75-91 dB • Radna temperatura od –20° do +60°C • Integriran izolator

45681-331APO / Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom i bljeskalicom • Napajanje 17-28 V DC • Potrošnja u alarmu 8 mA • Izlaz sirene 55-75 dB ili 75-91 dB • Radna temperatura –20° do +60°C • Integrirana bljeskalica

45681-330APO / Podnožje adresabilnog detektora sa sirenom, izolatorom i bljeskalicom • Napajanje 17-28 V DC • Potrošnja u alarmu 8 mA • Izlaz sirene 55-75 dB ili 75-91 dB • Radna temperatura –20° do +60°C • Integrirana bljeskalica • Integriran izolator

45681-292 / Poklopac podnožja sa sirenom • Poklopac bijele boje 45681-293 / Poklopac podnožja sa sirenom • Poklopac crvene boje

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


16 55000-001 / Vatrodojavna sirena • Adresabilna vatrodojavna sirena 100 dB • Izlaz sirene: 100 dB (A) • Radna temperatura: -10 °C do 55 °C • Kudište: IP65, promjera 97,5 mm, visine 104 mm • Napajanje: 17 do 28 V DC, struja pokretanja 1,2 mA • Struja u alarmu: 5 mA

55000-005 / Vatrodojavna sirena s bljeskalicom • Adresabilna vatrodojavna sirena s bljeskalicom 100 dB • Izlaz sirene: 100 dB (A) • Radna temperatura: -10 °C do 55 °C • Kudište: IP65, promjera 97,5 mm, visine 104 mm • Napajanje: 17 do 28 V DC, struja pokretanja 1,2 mA • Struja u alarmu: 8 mA

45681-265APO / Vatrodojavna sirena • Analogna adresabilna vatrodojavna sirena 85/92dB (za standardno podnožje) • Izlaz sirene: 85 dB (A) +/- 2 dB, 92 dB (A) +/- 2 dB • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP43, promjera 115mm, visine 25mm • Napajanje: 14 do 28 V DC @ 140mA, struja pokretanja 1,24 mA • Struja u alarmu: 3 mA na 85 dB, 8 mA na 95 dB • Izvedba za izolatorsko podnožje

45681-266APO / Vatrodojavna sirena • Analogna adresabilna vatrodojavna sirena 85/92dB (za izolatorsko podnožje) • Izlaz sirene: 85 dB (A) +/- 2 dB, 92 dB (A) +/- 2 dB • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP43, promjera 115mm, visine 25mm • Napajanje: 14 do 28 V DC @ 140mA, struja pokretanja 1,24 mA • Struja u alarmu: 3 mA na 85 dB, 8 mA na 95 dB

55000-278APO / Vatrodojavna sirena (samostojna) • Analogna adresabilna vatrodojavna sirena 100 dB (samostojna) • Izlaz sirene: 100 dB • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP42, promjera 106mm, dubine 95mm • Napajanje: 14 do 28 V DC @ 1,2 mA, struja pokretanja 1,2 mA • Struja u alarmu: 5 mA • Zaštita IP66

55000-279APO / Vatrodojavna sirena (samostojna) Isto kao i 55000-278APO osim: • Bijela boja

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


17 55000-274APO / Vatrodojavna sirena (samostojna) • Analogna adresabilna vatrodojavna sirena 100 dB (samostojna) • Izlaz sirene: 100 dB • Radna temperatura: -20 °C do 60 °C • Kudište: IP42, promjera 106mm, dubine 95mm • Napajanje: 14 do 28 V DC @ 1,2 mA, struja pokretanja 1,2 mA • Struja u alarmu: 5 mA • Zaštita IP 66 55000-275APO / Vatrodojavna sirena (samostojna) Isto kao i 55000-274APO osim: • Bijela boja

29600-256APO / Poklopac podnožja sa sirenom • Poklopac crvene boje

29600-257APO / Poklopac podnožja sa sirenom • Poklopac bijele boje

55000-877APO / Bljeskalica • Napajanje iz petlje 14 do 28 V DC potrošnja 140 μA • Struja pokretanja 1 mA • Struja u alarmu 3 mA • IP zaštita 23D • Crvene boje

55000-878APO / Bljeskalica • Napajanje iz petlje 14 do 28 V DC potrošnja 140 μA • Struja pokretanja 1 mA • Struja u alarmu 3mA • IP zaštita 23D • Prozirna (crvena kada je u alarmu)

55000-879APO / Bljeskalica • Napajanje iz petlje 14 do 28 V DC potrošnja 140 μA • Struja pokretanja 1 mA • Struja u alarmu 3mA • IP zastita 23D • Narančaste boje

29600-318APO / Kudište za bljeskalicu • Vodonepropusno kudište za bljeskalicu

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


18 55000-291APO / Višetonska sirena sa LED indikacijom • Napajanje iz petlje 17-28 V DC • Izlaz sirene 100 dB • Grupno ili pojedinačno adresiranje • Izbor 3 tona • Crvena boja

55000-292APO / Višetonska sirena sa LED indikacijom Isto kao i 55000-291APO osim: • Bijela boja

55000-293APO / Višetonska sirena sa LED indikacijom Isto kao i 55000-291APO osim: • Integriran izolator

55000-294APO / Višetonska sirena sa LED indikacijom Isto kao i 55000-293APO osim: • Bijela boja

55000-296APO / Višetonska vodonepropusna sirena sa LED indikacijom • Napajanje iz petlje 17-28V DC • Izlaz sirene 100 dB • Grupno ili pojedinačno adresiranje • Izbor 3 tona • Crvena boja • Vodonepropusna IP66

55000-297APO / Višetonska vodonepropusna sirena sa LED indikacijom Isto kao i 55000-296APO osim: • Bijela boja

55000-298APO / Višetonska vodonepropusna sirena sa LED indikacijom • Napajanje iz petlje 17-28V DC • Izlaz sirene 100 dB • Grupno ili pojedinačno adresiranje • Izbor 3 tona • Crvena boja • Vodonepropusna IP66 • Integriran izolator 55000-299APO / Višetonska vodonepropusna sirena sa LED indikacijom Isto kao i 55000-298APO osim: • Bijela boja

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


19 Barijere i detektori plamena

55000-265APO / Infracrvena dimna barijera • Analogna adresabilna infracrvena dimna barijera • Dim raspršuje zraku IC svjetla koju emitira predajnik, a smanjeni intenzitet detektira prijemnik • Domet: 10 m do 100 m; 5 m do 45 m sa rel ektorima • Optička duljina zrake: 880 nm • Radna temperatura: -20 ˚C do 50 ˚C • Pragovi alarma: 1,25 dB; 1,87 dB; 3 dB; 4,55 dB • Kudište: IP50; sučelje dimenzija 147 x 85 x 22 mm, mase 200 g • Predajnik i prijemnik dimenzija 83 x 115 x 135 mm, mase po 400 g • Napajanje: 17 do 28V DC @ 10,5mA (prijemnik i sučelje); 6mA (predajnik) • Struja u alarmu: 12mA (prijemnik i sučelje); 6mA (predajnik)

55000-268APO / Rel ektivna infracrvena dimna barijera • Rel ektivna barijera • Napajanje 17-28V DC • Potrošnja maksimalna u alarmu 8mA • Domet 50 m

55000-273APO / Rel ektivna infracrvena dimna barijera Isto kao i 55000-268APO osim: • Domet 100 m

29600-198 / Modul sučelja za barijeru • Modul sučelja za spajanje na centrali • Napajanje 17-28 V DC • Maksimalna potrošnja 6mA

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


20 29600-199 / Modul predajnika za barijeru • Modul predajnika barijere • Napajanje 17-28V DC • Potrošnja 6mA

29600-200 / Modul prijemnika za barijeru • Modul prijemnika barijere • Napajanje 17-28V DC • Potrošnja 6mA

29600-201 / Reflektor za barijeru • Reflektivna površina 100 mm x 100 mm

55000-295APO / Detektor otvorenog plamena • Profesionalno kudište otporno na vatru crvene boje • Napajanje 14-28 V DC • Potrošnja 2,2 mA u alarmu 4,2 mA pri paljenju 30mA • Vrijeme inicijalizacije 4 s • Domet 25 m 0,1 m2 35 m 0,2 m2 45 m 0,4 m2 • Radna temperatura -10 °C do +55 °C • Zaštita IP65

55000-280APO / Dualni infracrveni detektor požara • Analogni adresabilni dualni infracrveni detektor plamena. • Dva IR senzora podešena za detektiranje nisko-frekventnog zračenja karakterističnog za otvoreni plamen. • Domet: 25 m do 45 m; Kut pokrivanja: 90 ˚C (oblik stošca). • Spektar: 1 do 2,7 m; Osjetljivost: visoka klasa 1, niska klasa 3. • Radna temperatura: -10 ˚C do 55 ˚C. • Kudište: IP65, težine 1 kg, plave boje. • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 2,2 mA.

29600-203 / Nosač detektora otvorenog plamena • Metalni nosač, kut okretanja 180 °

29600-206 / Zaštita detektora otvorenog plamena • Metalna zaštita od utjecaja padavina

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


21 55000-720APO / Izolator petlje • Izolator petlje od kratkog spoja • Napajanje 17-28 V DC • Potrošnja 45 μA • Premoštavanje kratkog spoja 3 A • Otpor 0,2 Ω • Radna temperatura od -20 °C do +60 °C

45681-211APO / Podnožje izolatora • Podnožje sa izolatorom od kratkog spoja

55000-833APO / Mini switch monitor • Analogni adresabilni ”mini switch” monitor • Nadzire stanje jednog ili više jednopolnih beznaponskih kontakata • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Maksimalni otpor kabla: 50 ohm • Kudište: IP54, dimenzija 76 mm x 47 mm x 14 mm, mase 46 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1mA; struja pokretanja: 3mA • Struja u alarmu: 3,5mA

55000-832APO / Mini switch monitor - prekidni • Analogni adresabilni prekidni ”mini switch” monitor • Nadzire stanje jednog ili više jednopolnih beznaponskih kontakata • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Maksimalni otpor kabla: 50 ohm • Kudište: IP54, dimenzija 76 mm x 47 mm x 14 mm, mase 46 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1 mA; struja pokretanja: 3 mA • Struja u alarmu: 3,5 mA

55000-875APO / Ulazno-izlazni modul • Analogno adresabilni ulazno/izlazni modul • Relejni izlaz 250 V AC 5A • Napajanje 17-28 V DC • Maksimalna snaga okidanja 1,25 kVA • Potrošnja u alarmu 3,5 mA • Radna temperatura od -20 °C do +70 °C • Zaštita IP54

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


22 55000-847APO / Ulazno-izlazni modul • Analogni adresabilni ulazno/izlazni modul • Ima jedan nadzirani prekidački ulaz i jedan opto-kaplirani ulaz, te jedan relejni izlaz • Opto-kablirani ulaz napona do 35 V DC, impedancije 10 k ohm • Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC • Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC • Wetting potrošnja 10 mV DC @ 10 μA • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP54; dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,2 mA; struja pokretanja: 3,5 mA • Integriran izolator petlje • Struja u alarmu: 6 mA

55000-849APO / Izlazni modul • Analogni adresabilni izlazni modul • Ima jedan relejni izlaz • Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC • Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC • Wetting potrošnja 10 mV DC @ 10 μA • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP54; dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 720mA; struja pokretanja: 3 mA • Struja na releju u radu: 3,3 mA • Integriran izolator petlje

55000-588APO / Ulazno-izlazni modul • Trokanalni analogno adresabilni ulazno/izlazni modul • Tri relejna izlaza • Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC • Wetting potrošnja 10 mV DC @ 10 μA • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP54; dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g • Napajanje: 17 do 28V DC @ 720mA; struja pokretanja: 7,5mA • Struja na releju u radu: 3,3mA

55000-843APO / Switch monitor • Analogni adresabilni ”switch” monitor • Nadzire stanje jednog ili više jednopolnih beznaponskih kontakata • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Maksimalni otpor kabla: 50 ohm • Kudište: IP54, dimenzija 150 x 90 x 48 mm; mase 240 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 730mA (uz 20 k ohm EOL); struja pokretanja 2,5mA • Struja uz uključen switch input: max 5,6mA • Integriran izolator petlje

55000-841APO / Switch monitor plus Isto kao i 55000-843APO osim: • Ulaz za reset

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


23

55000-845APO / Modul za nadzor zone • Analogni adresabilni modul za nadzor zone s klasičnim detektorima • Modul napaja i kontrolira rad zone (do 20 Apollo S60/S65 detektora) • Napon zone: 19V +/-1 V @ nap. petlje >= 22 V, nap. petlje - 1,5 V @ napon petlje < 22 V • EOL otpornik: 6,2 k ohm • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP54, dimenzija: 150 x 90 x 48 mm, mase 230 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 4 mA + teret detektora; struja pokretanja: 2,8 mA • Struja u alarmu: 11 mA (19 mA kad je uključena dodatna opcija)

55000-852APO / Modul za nadzor sirena • Analogni adresabilni modul za nadzor sirena • Kontrolira rad zone sirena s posebnim napajanjem i javlja njihov status centrali • Opto-kaplirani ulaz nadzire stanje vanjskog izvora napajanja • Radna temperatura: -20 °C do 70 °C • Kudište: IP54, dimenzija: 150 x 90 x 48 mm, mase 240 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,9 mA; struja pokretanja: 2,6 mA • Struja u alarmu: do 4,5 mA kod kratkog spoja sirenskog kruga • Struja sirenskog kruga: max 1A @ 30 V DC

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


24 Moduli za montažu na šine

55000-803APO / Ulazno-izlazni modul • Analogni adresabilni ulazno/izlazni modul • Dodaje jedan nadzirani prekidački ulaz i jedan opto-coupled ulaz, te jedan relejni izlaz • Opto-coupled ulaz napona do 35 V DC, impedancije 10 k ohm • Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC • Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Kudište: IP20; dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 95 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,2 mA; struja pokretanja: 3,5 mA • Potrošnja releja u stanju mirovanja 10 mV DC @ 10 μA

55000-804APO / Izlazni modul • Analogni adresabilni izlazni modul • Ima jedan relejni izlaz • Izlazna struja releja: 1A @ 30 V AC ili DC • Wetting izlazna struja 10 A @ 10 mV DC • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Ku’ište: IP20; dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 90 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 720mA; struja pokretanja: 3 mA • Struja na releju u radu: 3,3 mA • Potrošnja releja u stanju mirovanja 10 mV DC @ 10 μA

55000-822APO / Switch Monitor • Analogni adresabilni Switch Monitor • Nadzire stanje jednog ili više beznaponskih kontakata i šalje izvješde centrali • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Maksimalni otpor kabla: 50 ohm • Kudište: IP20, dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 95 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 730 μA (uz 20 k ohm EOL); struja pokretanja 2,5 mA • Struja uz uključen switch input: max 5,6 mA

55000-821APO / Switch Monitor Plus • Analogni adresabilni Switch Monitor Plus • Nadzire stanje jednog ili više beznaponskih kontakata i šalje izvješde centrali • Ima izlaz za resetiranje udaljenog detektora i podesivu zadršku alarma • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Maksimalni otpor kabla: 50 ohm • Kudište: IP20, dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 95 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 730 μA (uz 20 k ohm EOL); struja pokretanja 2,5 mA • Struja uz uključen switch input: max 5,6 mA


25

55000-812APO / Modul za nadzor zone • Analogni adresabilni modul za nadzor zone s klasičnim detektorima • Modul napaja i kontrolira rad zone (do 20 Apollo S60/S65 detektora) • Napon zone: 19V +/-1 V @ nap. petlje >= 22 V, nap. petlje - 1,5 V @ napon petlje < 22 V • EOL otpornik: 6,2 k ohm • • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Kudište: IP54, dimenzija: 150 x 90 x 48 mm, mase 230 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 4 mA + teret detektora; struja pokretanja: 2,8 mA • Struja u alarmu: 11 mA (19 mA kad je uključena dodatna opcija) • Integriran izolator

55000-826APO / Modul za nadzor sirena • Analogni adresabilni modul za nadzor sirena • Kontrolira rad zone sirena s posebnim napajanjem i javlja njihov status centrali • Opto-coupled ulaz nadzire stanje vanjskog izvora napajanja • Radna temperatura: -20 ˚C do 70 ˚C • Ku’ište: IP20, dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 95 g • Napajanje: 17 do 28 V DC @ 1,9 mA; struja pokretanja: 2,6 mA • Struja u alarmu: do 4,5 mA kod kratkog spoja sirenskog kruga • Struja sirenskog kruga: max 1A @ 30 V DC

55000-802APO / Dvostruki izolator • Analogni adresabilni dvostruki izolator • Ima dva nezavisna izolatora u jednom kudištu, koji otkrivaju i izoliraju kratke spojeve u XP95 petljama • Vrijeme izoliranja: 20 s @ 28 V i 2 ohm teret • Radna temperatura: -20 ˚C do 60 ˚C • Kuc´ište: IP20, dimenzija 110 x 107 x 20 mm; mase 90 g • Napajanje: max 30 V DC + 9 V protokolni puls @ 47μA (4 mA uz izoliran susjedni krug) • Napon pokretanja: ulaz 17,5 V, izlaz 15 V; Max struja pri prijelazu u izolaciju 3 A

29600-239 / Kudište za Din Rail module • Kapacitet kudišta 4 modula

Serija XP95 i Discovery

www.aesigurnost.com


26 55000-540APO / XP95 Analogno adresabilni ionozacijski detektor - EX izvedba • Ionizacijski detektor namjenjen prostorima u kojima postoji opasnost od eksplozivnih plinova • Napajanje 14 - 22 V DC • Potrošnja u mirovanju 300μA • Radna temperatura od –20°C do +60°C

55000-640APO / XP95 Analogno adresabilni optički detektor - EX izvedba • Optički detektor namjenjen prostorima u kojima postoji opasnost od eksplozivnih plinova • Napajanje 14 - 22 V DC • Potrošnja u mirovanju 300μA • Radna temperatura od –20°C do +60°C

55000-440APO / XP95 Analogno adresabilni termički detektor - EX izvedba • Termički detektor namjenjen prostorima u kojima postoji opasnost od eksplozivnih plinova • Napajanje 14 - 22 V DC • Potrošnja u mirovanju 340μA • Radna temperatura od –20°C do +60°C

45681-215APO / XP95 Analogno adresabilna baza • Adresabilna baza za detektore u protueksplozivnim prostorijama

55000-960APO / XP95 Analogno adresabilni ručni javljač - EX izvedba • Ručni javljač namjenjen prostorima u kojima postoji opasnost od eksplozivnih plinova • Masivno kudište od ojačane plastike za teške uvjete rada • Napajanje 14 - 22 V DC • Potrošnja u mirovanju 230 μA • Radna temperatura od –20°C do +60°C • Zaštita IP 66

Serija Marine & Offshore – Ex izvedba

www.aesigurnost.com


27 55000-940APO / XP95 Analogno adresabilni ručni javljač - crvena boja - EX izvedba • Ručni javljač namjenjen prostorima u kojima postoji opasnost od explozivnih plinova • Napajanje 14 - 22 V DC • Potrošnja u mirovanju 230 μA • Radna temperatura od –20°C do +60°C • Zaštita IP 65

55000-944APO / XP95 Analogno adresabilni ručni javljač - EX izvedba Isto kao i 55000-944APO osim: • Plava boja

55000-855APO / XP95 Jednokanalni modul • Jednokanalni protocol translator • Napajanje 14 / 22V • Promjena napona 5 / 9V • Maksimalni napajanje 26,5V DC • Potrošnja 9 / 11mA • Radna temperatura od –20°C do +60°C. • Maksimalan broj detektora na jedan modul 4 kom

5000-856APO / XP95 Dvokanalni modul Sve isto kao 5000-855APO osim: • Dvokanalni protocol translator

55000-798APO / Zone monitor unit

29600-098 / XP95 Galvanska barijera • Galvanska barijera za odvajanje područja koje je pod visokim rizikom od explozije • Kod adresabilnih sistema ide u kombinacije sa protocol translatorom

Serija Marine & Offshore – Ex izvedba

www.aesigurnost.com


Ovlašteni distributer i instalater Apollo proizvoda za Bosnu i Hercegovinu

A.E.Sigurnost d.o.o. Zenica Agencija za zaštitu imovine i ljudi Branilaca Bosne 16-a 72000, Zenica BiH Tel: +387 32 200 410 Fax: +387 32 200 411 E mail: info@aesigurnost.com Web: www.aesigurnost.com

Vatrodojava - A.E.Sigurnost d.o.o.  
Vatrodojava - A.E.Sigurnost d.o.o.  

Katalog proizvoda

Advertisement