Page 1


A Poker ก๊ วนไพ่ป่วนกวนอลเวง? องก์ที่ 1 เค้ าลางของพายุ

“เมื่อเวลาประมาณยี่สบิ สามนาฬิกา รถขนส่ง'ไพ่ป๊อก'ของบริษัทตัวแทนจําหน่าย'ลิตเติ ้ล โป๊ กเกอร์ ' ประสบอุบตั เิ หตุพลิกควํ่าอย่างไม่คาดฝั น ส่งผลให้ มีผ้ บู าดเจ็บจํานวนมาก'ไพ่ป๊อก'หลายร้ อยใบสูญหาย คาดว่าน่าจะฉวยโอกาศตอนเกิดเหตุระเบิดหลบหนีไปซ่อนตัวตามสถานที่ตา่ งๆ ในขณะนี ้เจ้ าหน้ าที่ได้ ระดมกําลังค้ นหาอย่างเร่งด่วน” “งานช้ างเลยล่ะสิทีนี ้” ทาราเชนด์ ดอว์ เขานัง่ ซดบะหมี่ถ้วยระหว่างมองภาพความวุน่ วายในโทรทัศน์ โดยมีผ้ สู ื่อข่าวคนงาม ของสํานักข่าวชื่อดังคอยรายงานอย่างใกล้ ชิดติดขอบสนามอยูใ่ นสถานที่เกิดเหตุ นอกจากเปลวเพลิงที่โหม กระหนํ่าแล้ วยังมีสายฟ้าแลบแปลบปลาบ พายุหมุนเกรีย้ วกราดและฝนแท่งนํ ้าแข็งแหลมคมร่วงลงมาจาก ฟากฟ้าทําเอาตากล้ องวิ่งหลบแทบไม่ทนั “ไพ่ป๊อกส่วนหนึง่ ที่หลุดออกมาได้ สร้ างความวุน่ วายและมีแนวโน้ มว่าจะขยายเป็ นวงกว้ าง ขอให้ ประชาชนผู้ใช้ รถและถนนหลีกเลี่ยเส้ นทาง บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกรุณาห้ ามเข้ าโดยเด็ดขาด เพื่อความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของท่าน ไว้ พบกันใหม่คะ่ !” ภาพถูกตัดไปยังห้ องส่งกะทันหันที่มีเหล่านักวิเคราะห์กําลังนัง่ วิพากษ์ วิจารณ์กนั อย่างเมามัน ด้ านล่างขวาของจอยังถ่ายทอดสด ผู้สื่อข่าวและตากล้ องที่ต้องโกยแน่บเพราะสถานการณ์เริ่ มทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ ้น ทาราเชนด์ลกุ ขึ ้นไปเปิ ดกระจกที่กนห้ ั ้ องกับระเบียงดูกลุม่ ควันที่พวยพุง่ ค่อนข้ างห่างไกลกับคอนโด หรูที่เขาอาศัยอยูพ่ อสมควรหวังว่าเรื่ องจะไม่ลกุ ลามมาถึงที่นี่ แต่เพื่อความไม่ประมาทเตรี ยมตัวไว้ หน่อย ดีกว่าพวกไพ่ป๊อกเชื่อใจได้ ซะเมื่อไหร่กนั แถมมีกนั เป็ นฝูงอย่างนันแค่ ้ คดิ ก็น่ากลัวแล้ ว เด็กหนุม่ หัวเราะ ขบขัน คํ่าคืนนี ้'โป๊ กเกอร์ 'คงต้ องทํางานหนักเหมือนเช่นเคย “ท่านไวล์ลี่คดิ ยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นครับ”เสียงจากโทรทัศน์ยงั คงแว่วเข้ าหู “พูดไปทุกท่านอาจหาว่าเพ้ อเจ้ อ แต่ลางสังหรณ์ของผมบอกว่า เรากําลังตกอยูใ่ นสถานการณ์ที่สมุ่ เสี่ยงอย่างยิ่ง”การแสดงความคิดเห็นนันเรี ้ ยกความสนใจของทาราเชนด์ให้ หนั กลับไปตังใจฟั ้ งได้ ชะงัด


“หมายความว่ายังไงครับ?”ผู้ประกาศหนุ่มเอ่ยถามอย่างกระตือลือร้ น “ในอดีตไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี ้มาก่อนจริงอยูว่ า่ เรื่องที่ไพ่ป๊อกซึง่ ยังไม่ผา่ นการเข้ าพิธีตีตราพันธ สัญญาออกอาละวาดมักพบเห็นได้ บอ่ ยจนเคยชิน แต่นนั่ เป็ นความผิดพลาดของผู้ใช้ เองไม่ใช่จากบริษัท ตัวแทนจําหน่าย”ไวล์ลี่ คือบุรุษวัยกลางคนมีผมทองและนัยน์ตาสีฟ้า ท่าทางทรงภูมิน่าเชื่อถือ การวางตัวที่ สงบนิ่งส่งให้ บคุ ลิกภาพของเขายิ่งดูสง่าชวนมอง ข่มรัศมีคนอื่นเสียมิด “อย่างที่ทราบกันดีวา่ การจะเป็ นตัวแทนบริษัทจําหน่ายไพ่ป๊อกนันไม่ ้ ใช่เรื่ องง่าย มาตรฐานของ โป๊ กเกอร์ สงู ขนาดไหน?เพราะฉะนันอุ ้ บตั เิ หตุในครัง้ นี ้ผมไม่อาจเชื่อได้ วา่ เป็ นความผิดพลาดทางเทคนิค แม้ วา่ หลังจากนี ้บริษัทตัวแทนจําหน่ายลิตเติ ้ล โป๊ กเกอร์ จะชี ้แจงยังไง ผมก็ร้ ูถึงสิง่ ผิดปกติที่กําลังคุกคามเรา อยู”่ เสียงระเบิดดังสนัน่ หวัน่ ไหวโทรทัศน์กลายเป็ นจอดํา ทาราเชนด์อ้าปากค้ างเขายังฟั งไม่จบเลยนะ เด็กหนุ่มโวยวายในใจก่อนจะพบว่าไฟฟ้าดับกินบริเวณเป็ นวงกว้ างอาจทัว่ ทังเมื ้ องเอลันเลยด้ วยซํ ้า ทุก อย่างตกอยูภ่ ายใต้ ความมืดมิด ผู้คนเริ่ มสับสนอลหม่าน สถานการณ์เลวร้ ายลงทุกชัว่ ขณะจนทาราเชนด์อยู่ เฉยทนนิ่งดูดายไม่ได้ อีกต่อไป 'จําไว้ นะเชนด์ ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็ห้ามใช้ พลังเด็ดขาด'เสียงของใครคนหนึง่ ดังขึ ้นในห้ วงความคิด “ขอโทษนะดาเร มันอดไม่ได้ น่ะ”ทาราเชนด์เกาหัวแกรกกรากทําหน้ ายุง่ คิ ้วเรียวขมวดมุน่ “ไว้ จะไปรับผิดทีหลังก็แล้ วกัน” ทาราเชนด์สะบัดผ้ าห่มที่คลุมตัวออก ผมสีออ่ นลูล่ มปะทะตึก ดวงตาสีเขียวอมเทาเป็ นประกายแน่ว แน่ เขาก้ าวถอยหลังเล็กน้ อยเพื่อตังหลั ้ กก่อนดีดตัวกระโดดดิง่ พสุธาจากชันที ้ ่สามสิบทันที ♠♠♦♣

“อยูท่ ี่ไหนกันนะ ทาราเชนด์สดุ ที่รักของฉัน” ในตรอกแคบรกร้ างว่างเปล่าปราศจากสิง่ มีชีวิตใด เงาดําทะมึนกําลังคืบคลานอยูบ่ นพื ้นดิน แสง จันทร์ ที่สอ่ งกระทบ เผยให้ เห็นภาพสะท้ อนบนกําแพงเป็ นรูปร่างของสัตว์ร้ายที่มีเขี ้ยวยาวแหลม อ้ าปาก เปล่งเสียงหัวเราะแว่วกังวานน่าขนลุก


“รอก่อนนะ จะไปหาเดี๋ยวนี ้แหล่ะ” ♠♠♦♣

“หือ?” ทาราเชนด์เอี ้ยวตัวหันกลับไปมองทางด้ านหลัง รู้สกึ ได้ วา่ ในสายลมมีอะไรบางอย่างส่งผ่านมาถึงเขา หัวใจสัน่ ระรัวโดยไม่ร้ ูสาเหตุ แต่ก่อนที่เขาจะทันคิดค้ นหาคําตอบ สายฟ้าที่ผา่ เปรี ย้ งปร้ างสะเทือนเลือ่ นลัน่ ทาราเชนด์จําต้ องปั ดอารมณ์อาวรณ์ประหลาดทิ ้งไปก่อน ตอนนี ้ทาราเชนด์อยูท่ ี่โรงผลิตไฟ้าของเมืองเอลันเขายืนบนต้ นไม้ สงู จึงมองเห็นพนักงานหลายคนพา กันหวีดร้ องด้ วยความตืน่ ตระหนก สาเหตุก็มาจาก ร่างโปร่งใสเหมือนมนุษย์เพียงแต่ตวั เล็กกระจิ๊ดริ ดคล้ าย ตุ๊กตาหัวโตซึง่ ลอยเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางฟากฟ้ากําลังอ้ าปากสูบพลังงานไฟฟ้ามารวมไว้ ในท้ องกลมป่ อง แล้ วแปรเปลี่ยนเป็ นอสนีบาตทําลายล้ างทุกสิง่ แม้ จะไม่ถึงขันวอดวายถ้ ้ วนหน้ า แต่ก็ชวนสยดสยองไม่น้อย ว่าใครจะถูกฟ้าผ่าตายเป็ นรายต่อไป ถึงได้ หลบหลีกกันให้ วนุ่ “ไพ่ดอกจิกสินะมีพลังไม่มากเท่าไหร่คงอยูใ่ นระดับสามแต่วา่ ” ทาราเชนด์พดู ยังไม่ทนั ขาดคํา เปลวเพลิงขนาดมหึมาก็ตรงเข้ าปะทะไพ่ป๊อกใบนันเข้ ้ าอย่างจัง กระแสพลังสองสายที่พงุ่ ชนกันทําให้ เกิดคลื่นลมแรงราวกับฟ้าจะถล่ม ทาราเชนด์เบิกตากว้ างแทบถลน ไม่ใช่วา่ ชื่นชมหรื ออิจฉาที่ถกู ชิงตัดหน้ าในการแสดงฝี มือ แต่เขากําลังอึ ้งกิมกี่ ไอ้ บ้าที่ไหนใช้ ไฟดับสายฟ้าที่ ก็เป็ นไฟชนิดหนึง่ เหมือนกัน เอาหัวแม่โป้งคิดรึไงกัน ทําแบบนี ้ก็เหมือนกับราดนํ ้ามันเข้ ากองไฟชัดๆ ไพ่ตวั แสบหัวเราะร่า นอกจากจะไร้ รอยขีดข่วนไม่สะทกสะท้ านแล้ ว พลังยังเพิ่มขึ ้นด้ วยอีกต่างหาก โชคดีที่โรงผลิตไฟฟ้าอยูห่ ่างจากตัวเมืองค่อนข้ างไกลจึงไม่มีผ้ เู คราะห์ร้ายมากไปกว่าที่เป็ นอยู่ แต่ถ้าปล่อย ไว้ อย่างนี ้คงแย่แน่ แต่ก่อนอื่น ทาราเชนด์กวาดสายตาหาตัวคนลงมือแล้ วก็เจอ กลุม่ เด็กหนุ่มสาวสามสี่คน ยืนออกันอยูข่ ้ างรัว้ หน้ าประตูทางเข้ า พวกเขาใส่เครื่ องแบบที่มองปราดเดียวก็ร้ ูวา่ เป็ นนักเรี ยนจาก' โป๊ กเกอร์ อะคาเดมี่'สถาบันเพียงแห่งเดียวของโลกใบนี ้ที่ขดั เกลาโป๊ กเกอร์ ระดับแนวหน้ ามาหลายยุคสมัย สงสัยคงถูกเรี ยกมาเป็ นกําลังเสริ มสินะ ทาราเชนด์คดิ และไม่รอช้ า เขามุง่ หน้ าไปหาในทันที ♠♠♦♣

“ไม่ได้ ผลเหรอคีนน์?”เด็กสาวผมสีนํ ้าตาลแดงทรงบ็อบเทถาม นัยน์ตาสีม๊อคค่าดูกลัดกลุ้มระคน กระวนกระวาย


“ใช่ ไม่ร้ ูวา่ ทําไม?” คีนน์ กัดริมฝี ปากด้ วยความกดดัน ดวงตาสีสนิมเหล็กเคร่งเครี ยด ดูเหมือนไพ่ป๊อกจอมซนใบนันจะ ้ สังเกตเห็นและเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายอยากจะย่างสดพวกเขาแทนแล้ ว เห็นได้ ชดั จากสายฟ้าซึง่ หักเหเส้ นทาง มายังจุดที่คนี น์และเพื่อนปั กหลักอยูอ่ ย่างรวดเร็ว คีนน์ผงะแต่ชวั่ พริบตานัน้ ร่างโปร่งใสของหญิงามในชุด กิโมโนก็ถลันเข้ ามาขวางปกป้องคนทังสี ้ ่เอาไว้ สัญลักษณ์ข้าวหลามตัดตรงกลางกํากับหมายเลข 'X'บน หน้ าผากส่องแสงเจิดจ้ า ม่านสีเขียวถูกกางกันทั ้ นหวุดหวิดก่อนที่ทกุ คนจะถูกเผาเกรียม “เรน!” คีนน์เรี ยกชื่อของเด็กหนุ่มร่างเล็กที่ทรุดลงนัง่ กองกับพื ้น หญิงงามในชุดกิโมโนหันมามองด้ วยความ เป็ นห่วง เธอเคลื่อนตัวเข้ ามาโอบกอดเรนเอาไว้ ก่อนที่จะสลายหายไปกลายเป็ ยไพ่ป๊อกสี่ดอกจิก ลอยกลับ เข้ าสูม่ ือของเจ้ านาย “ขอบใจนะเดล”เรนแนบไพ่ป๊อกกับอกตัวเองอย่างอ่อนโยนแล้ วกระอักไอหนักหน่วง ตามใบหน้ าและ ไรผมสีทองชุ่มโชกไปด้ วยเหงื่อ “ไม่เป็ นไรใช่มยั๊ เรน?”เพื่อนสาววิง่ ถลาเข้ ามาประคองไว้ เอ่ยเสียงสัน่ “ฉันยังไหวซู แต่คดิ ว่าคงเรี ยกเดลออกมาไม่ไหวแล้ ว ขอโทษนะ”เรนบอกทังรอยยิ ้ ้ม นัยน์ตาสี แซฟไฟร์ ออ่ นระโหยโรยแรง “ทํายังไงดีละ่ ลาร์ ค? เรนดูแย่มากเลย”ซูขอความเห็นสีหน้ าและแววตาดูร้อนรน “ถอยก่อนเถอะ มันตึงมือเราเกินไป แล้ วเรี ยกพวกรุ่นพี่มาที่นี่ คงไม่วา่ กันนะคีนน์?”ลาร์ ค เด็กหนุม่ ผู้ เคร่งขรึม แนะวิธีการแก้ ปัญหา เขามองสบนัยน์ตาดื ้อรัน้ ของคีนน์เพื่อรอคําตอบ “ฉันจะคุ้มกันให้ ฝากซูกบั เรนด้ วย”คีนน์ตดั สินใจนี่ไม่ใช่เวลามาดึงดันเขาต้ องทําเพื่อความปลอดภัย ของทุกคน ลาร์ คพยักหน้ ารับรี บหันไปช่วยซูพยุงร่างของเรน แต่เมื่อเงยหน้ าขึ ้นอีกครัง้ ซูและเรนถึงกับสะดุ้ง เพราะเห็นใครบางคนยืนขวางทางพวกเขาอยู่ “พวกเธอยังไปไหนไม่ได้ หรอก เพราะฉันมีเรื่ องอยากให้ ช่วย ขอความร่วมมือหน่อยได้ มยั๊ ?”คําพูดนัน้ ฟั งดูกวนโมโหและเอาแต่ใจตัวเองเป็ นที่สดุ


“แกเป็ นใครน่ะ?”คีนน์ตวาด เขารี บกันเพื่อนทังสามให้ ้ หา่ งออกไปเพื่อเผชิญหน้ ากับแขกที่ไม่ได้ รับ เชิญในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้ ใจ “ทาราเชนด์ ดอว์ ยินดีที่ได้ ร้ ูจกั ฉันรู้วิธีหยุดไพ่ป๊อกใบนัน้ แต่ต้องขอยืมพลังจากพวกเธอด้ วย สน ใจมัย๊ ?” รอยยิ ้มจืดจางพยายามผูกมิตรของผู้ที่มาใหม่ไม่ได้ ทําให้ คีนน์ผอ่ นคลายลงเลย ในทางตรงกันข้ าม คี นน์กลับยิง่ เคร่งเครี ยดมากขึ ้น ทังที ้ ่ความจริงแล้ วเด็กหนุม่ ตรงหน้ าก็ดไู ร้ พิษสง เหมือนตัวตลกซะด้ วยซํ ้า เป็ นผู้ชายแท้ ๆดันกล้ าใส่ชดุ นอนลายหมีกบั กางเกงขาสัน้ แถมยังเดินเท้ าเปล่าอีกต่างหาก ปกติคีนน์คง หัวเราะจนฟั นกระเด็นไปแล้ ว แต่วา่ ดวงตาสีเขียวอมเทาคูน่ นทํ ั ้ าเอาคีนน์เย็นยะเยือกจับขัวหั ้ วใจจนตัวชา วาบ สัญชาตญาณของเขาสัมผัสได้ ถงึ อะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาจากคนคนนี ้ แต่มนั คืออะไรนัน้ คีนน์เองก็ บอกไม่ถกู เหมือนกัน “ว่าไง?คิดนานจัง เวลามีไม่มาหรอกนะ” คีนน์ได้ สติจากนํ ้าเสียงยียวนกวนประสาทนัน่ กําลังจะอ้ าปากด่าแต่เขาก็เหลือบไปเห็นสายรัดสีดาํ ที่ ้ างของคูก่ รณีเข้ าซะก่อน คีนน์หายใจสะดุด มันคือ'แบล็คลิสต์แบนด์'อุปกรณ์ชนิด ข้ อมือและข้ อเท้ าทังสองข้ หนึง่ ที่ใช้ พนั ธนาการอาชญากรที่เป็ นโป๊ กเกอร์ โดยเฉพาะ คนสวมใส่การันตีได้ เลยว่าคือตัวอันตรายอย่างไม่ ต้ องสงสัย “แก ไอ้ ฆาตกร คิดจะหลอกฉันงันเรอะ ้ ฝั นไปเถอะ!” “เสียมารยาท ใครเป็ นฆาตกรกัน!ฉันเป็ นแค่ผ้ ตู ้ องสงสัยที่อยูใ่ นระหว่างควบคุมตัวและความ ประพฤติตา่ งหาก!”ทาราเชนด์แก้ ทนั ควันแต่มนั ก็ไม่ได้ ช่วยทําให้ ดดู ีขึ ้นสักเท่าไหร่ “โกหก!แบล็คลิสต์แบนด์ที่แกใส่อยูน่ นั่ แหล่ะคือหลักฐาน!”คีนน์เถียงคอเป็ นเอ็น “นี่นะ่ เหรอ?ช่วยไม่ได้ ถ้ าไม่ใช่แบล็คลิสต์แบนด์คงผนึกพลังของฉันไม่อยูห่ รอก”ทาราเชนด์ตอบ หน้ าตาเฉยเหมือนไม่หยี่ระ “ทาราเชนด์ ดอว์.....ทาราเชนด์ ดอว์ ฉันนึกออกแล้ ว!”ซูโพล่งขึ ้น เรี ยสาตาทุกคูใ่ ห้ หนั มามองเธอเป็ น จุดเดียว ซูจงึ ขยายความว่า “ทาราเชนด์ ดอว์ ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม แมรี่ ควีน ผู้ใช้ ไพ่ป๊อกราชินีไงล่ะ!”ซูตื่นเต้ นสุดๆแต่ก็ ต้ องหดตัวลีบเมื่อเจอทาราเชนด็สวนกลับ


“สูร่ ้ ูดีนี่เธอ” สาบานได้ วา่ นัน่ คือคําชมไม่ใช่คําด่า! ผู้ชายอะไรไม่เป็ นสุภาพบุรุษเอาซะเลย! ซูเข่นเขี ้ยวเคี ้ยวฟั น “งันก็ ้ แสดงว่าคุณเป็ นรุ่นพี่ของพวกเราสินะครับ เพราะคุณเองก็จบจากโป๊ กเกอร์ อะคาเดมี่มาก่อน” เรนเสริม แต่ในใจแอบสงสัย ทําไมถึงได้ ดเู ด็กนักนะ? “ใช่” “ฉันไม่เชื่อเด็ดขาด!”คีนน์โวย ทําหน้ าประมาณว่ารับไม่ได้ สดุ ๆ “เรื่ องของแก”ทาราเชนด์มองคีนน์ด้วยสายตาเหยียดหยาม(ที่คีนน์คดิ ไปเอง ความจริ งทาราเชนด์แค่ รํ าคาญ) “ว่าแต่จะขุดคุ้ยชีวประวัตขิ องคนอื่นอีกนานไหม เจ้ านัน่ มันจะมุง่ หน้ าเข้ าเมืองอยูแ่ ล้ วนะ”ทาราเชนด์ ชี ้นิ ้วไปยังไพ่ป๊อกตัวปั ญหาที่ถกู ลืมไปซะสนิท “ผมยินดีรับคําแนะนําของโป๊ กเกอร์ อจั ฉริยะอย่างคุณครับ ขอให้ ช่วยบอกมาเถอะว่าพวกเราจะต้ อง ทํายังไง?”ลาร์ คบอกด้ วยสีหน้ าจริ งจัง คีนน์อยากคัดค้ านใจจะขาดแอบด่าว่าอวยมันทําไมแต่ก็ไม่กล้ า ลาร์ คดูแปลกไปต่างจากปกติ ดวงตาสีกรมท่าเหมือนกําลังคาดหวังอะไรสักอย่าง ซึง่ คีนน์หวังว่ามันคงจะไม่ เกี่ยวกับหมอนัน่ เป็ นใช้ ได้ “อัจฉริ ยะเหรอ?ฉันชอบคําจํากัดความนันนะ ้ อย่างน้ อยก็ฟังดูดีกว่าสัตว์ประหลาดตังเยอะ” ้ “อันนันแหล่ ้ ะเหมาะกับแกที่สดุ เลย โอ๊ ย!”คีนน์ร้องลัน่ เพราะโดนซูเหยียบเท้ าเข้ าเต็มๆ “จะบ้ ารึไงยะ ไปกระตุกหนวดหมีอย่างนัน้ เดี๋ยวก็ได้ ตายกันยกก๊ วนหรอก”ซูกระซิบกระซาบลอด ไรฟั น “เธอใช่ไหม คนที่ใช่ไพ่ข้าวหลามตัด?”ทาราเชนด์ไม่สนใจคนอื่นอีกแล้ วแต่หนั ไปถามเรนแทน “เอ่อ ครับ”เรนรับคํางงๆ “ใช้ อีกครัง้ สิ แต่คราวนี ้ให้ โจมตีมนั ตรงๆ เจ้ านัน่ คือไพ่ดอกจิก ธาตุไฟ มีแค่เธอเท่านันที ้ ่เป็ นผู้ใช่ไพ่ ข้ าวหลามตัด ธาตุดนิ คงจะสะกดข่มมันลงได้ ไม่ยากนัก”


“แต่วา่ เรนเขาไม่ไหวแล้ วนะคะ ก่อนหน้ าที่จะมาที่นี่พวกเราก็ผนึกไพ่ป๊อกไปตังหลายใบ”ซู ้ มอง สภาพที่ร่อแร่ของเรนอย่างกังวล “ไม่มีปัญหา”ทาราเชนด์กรีดข้ อมือตัวเองลากเป็ นทางยาวจนเลือดไหล “ร่างกายและเลือดเนื ้อของฉันเต็มไปด้ วยพลังของอีเธอร์ คงช่วยฟื น้ ฟูสภาพของเธอได้ ผลยิ่งกว่ายาชู กําลังชนิดไหนในโลกซะอีก” ไม่ต้องบอกก็ร้ ูวา่ หน้ าเรนในตอนนี ้พิลกึ ขนาดไหน นัยน์ตาของเรนดูหวาดหวัน่ ก็แน่ละ่ เขาไม่ใช่ผีดดู เลือดนะ มันน่ายินดีตรงไหนกัน “ว่าไงหรื อไม่กล้ า?จะให้ ฉนั ช่วยป้อนแบบปากประกบปากหรื อดื่มมันเข้ าไปเอง เลือกมา ฉันน่ะแบบ ไหนก็ได้ ทงนั ั ้ นแหล่ ้ ะ”ดูแล้ วทาราเชนด์ไม่ได้ คดิ จะหยุดอยูแ่ ค่การข่มขู่ แต่จะลงมือทําจริงเลยแหล่ะ ฝ่ ายเรน รู้สกึ กดดันจนเหงื่อแตกซิก ป้อนแบบปากต่อปาก แค่คดิ ก็ขนลุกแล้ ว พูดออกมาได้ ยงั ไงเนี่ย “จะบ้ ารึไง เรนไม่ใช่เห็บนะ ถึงจะได้ เที่ยวไปดูดเลือดคนอื่น”คีนน์ว้าก แต่เรนแอบเคืองไม่น้อยจน เผลอจ้ องตอบตาขวาง มันเอาเพื่อนไปเปรี ยบเทียบกับเห็บ ไอ้ ที่เขาคิดว่าตัวเองเหมือนผีดดู เลือดกลับ กลายเป็ นว่าดูดีเกินไปซะงัน้ “แกเป็ นอัจฉริยะนี่นา คงต้ องเก่งใช่มยั๊ ล่ะ?แล้ วทําไมถึงไม่ลงมือทําเองซะเลยล่ะ มายืมมือพวกเรา เพื่ออะไร?”คีนน์ยงั กังขา “ก็นา่ จะรู้อยูแ่ ล้ วนะ แบล็คลิสต์แบนมันก็คอื เครื่ องมือทรมาณดีๆนี่เองถ้ าฝื นใช้ พลังผลออกมาจะเป็ น ยังไงคงเดาได้ ใช่มยั๊ ? ฉันไม่อยากเจ็บตัวนี่นา ขี ้เกียจมานัง่ ฟั งดาเรถากถางฉันด้ วย”ทาราเชนด์ทําท่า เอือมระอาเมื่อพูดถึงชื่อของใครบางคนที่ทกุ คนคุ้นหู เหมือนเคยได้ ยนิ ที่ไหนมาก่อน “เร็วเข้ าเรน เวลาใกล้ จะหมดแล้ ว”ทาราเชนด์ทอดสําเนียงให้ อารมณ์เหมือนพวกล่อลวงเด็กไปขาย ยังไงชอบกล “ก็ได้ ครับ ผมตกลง”เรนทําใจดีส้ เู สือ แค่เลือดจะซักเท่าไหร่กนั เชียว คงไม่ถึงตายหรอกน่า “ดีมาก” ทาราเชนด์ตรงเข้ าประชิดเรนที่ถกู ซูและลาร์ คหิ ้วปี กอยู่ ทาราเชนด์ใช้ นิ ้วดันปลายดางของเรนให้ เงย หน้ าขึ ้นแล้ วกํามือมือตัวเองแน่นปล่อยเลือดไหลลงคอเรน แต่ก็แค่ไม่กี่หยดเท่านัน้ น้ อยกว่าที่เรนคิด แถม รสชาติยงั ผิดกับที่จินตนาการเอาไว้ อีกต่างหาก มันหวาดบาดลิ ้นชวนเคลิบเคลิ ้มมึนเมา จนเผลอเลียริม


ฝี ปากตัวเองและนึกไปว่าให้ กินอีกสักเท่าไหร่ก็ยงั ได้ แต่แล้ วเรนก็ร้ ูสกึ ตัว พระเจ้ า!นี่เขากลายเป็ นผีดดู เลือด จริ งๆไปแล้ วใช่ไหม ถึงได้ พรํ่ าเพ้ อว่าเลือดคนมันอร่อย! “อย่ามัวแต่คดิ มากน่า มันไม่เป็ นไรหรอก”ทาราเชนด์เหมือนจะรู้ใจเรนว่าเรนใกล้ จะสติแตกเต็มทนจึง รี บตัดบท “จัดการได้ แล้ วเรน ทุกคนฝากความหวังไว้ ในมือเธอนะ” ยัดเยียดกันเห็นๆ คีนน์ที่มองอยูเ่ หน็บแนม แต่พดู ออกไปไม่ได้ เพราะซูจ้องมาด้ วสายตาดุร้ายปานจะ ั ้ ่คนั ปากยุบยิบ กลืนกิน บอกเป็ นนัยๆว่า'อย่าปากสอดให้ เสียเรื่ องเชียวล่ะ'คีนน์เลยจําต้ องเงียบไว้ ทงที “เรนจะไหวจริงๆเหรอคะ?”ซูถามอย่างอดเป็ นห่วงเพื่อนไม่ได้ “ฉันไม่เป็ นไรแล้ ว แปลกจัง”เรนพึมพํา อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ าหายเป็ นปลิดทิ ้ง เขารู้สกึ ระชุ่ม กระชวยแตกต่างจากก่อนหน้ านี ้ลิบลับ จนสามารถยืนได้ ด้วยตัวเอง มิหนําซํ ้าเขายังสัมผัสได้ ถึงพลังที่เอ่อ ล้ น เรนมองหน้ าทาราเชนด์ด้วยสายตาไม่อยากจะเชื่อ มันมีเรื่ องแบบนี ้ด้ วยเหรอ?แค่เลือดเท่านันก็ ้ ทําให้ เหมือนคนตายแล้ วเกิดใหม่ เป็ นไปได้ ยงั ไง? “ลงมือซะ”ทาราเชนด์เร่ง ขัดใจกับท่าทางเชื่องช้ าอุ้ยอ้ ายเหมือนเต่าคลานของเรนไม่น้อย “ครับ ครับ”เรนลนลาน เขาสะบัดไพ่ป๊อกออกไป มันหมุนติ ้วอยูก่ ลางอากาศ ส่องแสงสว่างเรื องรอง บางส่วนกลายเป็ นกากเพชรระยิบระยับ แล้ วก็หยุดกึกกะทันหัน เรนจึงฟาดคทาสันกระแทกไพ่ ้ ป๊อกใบนัน้ ก่อนตะโกนก้ อง “เดล!”เดลปรากฏกายขึ ้นอีกครัง้ เธอโบยบินอย่างอ่อนช้ อยจนชุดกิโมโนพลิ ้วไหว เดลเผยรอยยิ ้ม หวานให้ กบั เจ้ านายของตน ในเวลานี ้เดลดูงดงามและทรงพลัง เธอสบตาทาราเชนด์แวบหนึง่ ก่อนพุง่ ตรง ้ ประจัญบานกับไพ่ป๊อกที่คลุ้มคลัง่ เดลเสกลูกบอลสีเขียวโปร่งใสกักขังเป้าหมายไว้ ไพ่ป๊อกใบนันพยายาม ดิ ้นรนขัดขืนแต่สดุ ท้ ายก็ส้ ไู ม่ไหว ถูกบีบจนตัวหดเล็กลงเรื่ อยๆมันส่งเสียงกรี ดร้ องอย่างขัดใจส่งท้ ายแล้ ว ระเบิดกลายเป็ นควันกลับสูส่ ภาพของไพ่ป๊อกดังเดิม “สําเร็จแล้ ว!”ซูกบั คีนน์ไชโยโห่ฮิ ้วพร้ อมใจกันกระโดดกอดเรนด้ วยความยินดี เรนแม้ จะยังงงๆแต่ก็อด ไม่ได้ ที่จะยิ ้มเหมือนกัน “ขอบคุณนะเดล”


“ไม่เป็ นไร หน้ าที่ของฉันอยูแ่ ล้ ว”เดลส่ายหน้ าเหมือนกับจะบอกว่าเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยก่อนจะสลาย หายไป วินาทีนนเรนสั ั้ งเกตเห็นเหมือนเดลพูดอะไรบางอย่างกับทาราเชนด์ที่ยืนชมนกชมไม้ อยู่ ทาราเชนด์ หันมามองก่อนเบือนหน้ าหนี ไร้ ปฏิกิริยาตอบสนอง เรนได้ แต่นกึ สงสัยในใจ แล้ วก็ลาร์ คเพื่อนของเขาที่เอา แต่จ้องทาราเชนด์ตาไม่กระพริ บมาตังแต่ ้ เมื่อกี๊แล้ ว จนทาราเชนด์ต้องถาม “มองหน้ าหาเรื่ องรึไง?”สําเนียงชวนทะเลาะสุดๆ “เปล่าครับ”ลาร์ คตอบแค่นนั ้ ทาราเชนด์เองก็เลิกให้ ความสนใจ หันไปเมียงมองไพ่ป๊อกที่ร่วงหล่นลง มาแล้ วคว้ ามันไว้ ในไพ่ป๊อกใบนันมี ้ ภาพของเด็กชายที่เหมือนตุ๊กตาหัวโต นอนตะแคงตบพุงแบกถุงใบหนึง่ พาดไหล่ สีหน้ ายักคิ ้วหลิว่ ตากวนโมโห บนหน้ าผากมีสญ ั ลักษณ์ดอกจิกกํากับหมายเลข'III'อยูบ่ น กองทรพย์สมบัตมิ ากมายก่ายกอง “อย่างที่คดิ จริงๆซะด้ วย”ทาราเชนด์ดดี ไพ่ป๊อกเล่นเหมือนเป็ นการแก้ แค้ นตัวการที่ทําให้ เกิดเรื่ อง วุน่ วาย “มีอะไรเหรอครับ?”ทาราเชนด์มองหน้ าลาร์ คก่อนอธิบายว่า “ก็ไพ่ใบนี ้น่ะสิ มันไม่ใช่แค่ไพ่ดอกจิกธรรมดา แต่ยงั มีคณ ุ สมบัตพิ ิเศษในการสูบพลังของไพ่ใบอื่นเพื่อ เพิ่มพลังให้ กบั ตัวเองได้ ด้วย”ทาราเชนด์ขว้ างไพ่ให้ ลาร์ คเอาไปแบ่งกันดู “มิน่าโจมตีเท่าไหร่มนั ก็ไม่เป็ นไรแต่ทําไมเรนถึงจัดการได้ ละ่ ?”คีนน์เข้ ามามุงบ้ างและเผลอหลุดปาก ถามออกไป “มันก็แน่อยูแ่ ล้ วไม่ใช่รึไง ไพ่อดกจิกคือตัวแทนของธาตุไพ ต้ องแพ้ ไพ่ข้าวหลามตัดตัวแทนของธาตุ ดิน ว่าด้ วยทฤษฏีความสัมพันธ์ของธาตุทงั่ สี่ที่ดนิ และไฟมันข่มกัน อย่าบอกนะว่าไม่ร้ ู?สอบเลื่อนขันจาก ้ โป๊ กเกอร์ ระดับฟิ ซได้ เนี่ย ฟลุ๊คสินะ?”ทาราเชนด์มองคีนน์ด้วยหางตา คีนน์เหมือนได้ ยินเสียงเส้ นเลือดตรง ขมับแตก อยากจะพุง่ เข้ าแลกหมัดกับทาราเชนด์สกั ยก ถ้ าไม่ตดิ ที่ซกู บั เรนล็อคตัวเขาไว้ ละ่ ก็ งานนี ้ได้ มี วางมวยกันแน่ คีนน์ฮมึ่ ฮัม่ ใส่ทาราเชนด์อย่างแค้ นจัด “เชอะ!แล้ วแกคิดว่าตัวเองวิเศษนักรึไง เป็ นโป๊ กเกอร์ อยูด่ ีๆไม่ชอบ ชอบเป็ นฆาตกร”พูดยังไม่จบ ซูก็ ฟาดฝ่ ามือเข้ าที่หลังของคีนน์เต็มแรงจนคีนน์จกุ อัก้ “มันจะมากเกินไปล้ วนะยะคีนน์ ขอโทษเขาเดี๋ยวนี ้เลย!"ซูยกมือขึ ้นเท้ าเอว บอกเสียงแข็ง “ทําไมฉันต้ องทําแบบนันด้ ้ วยเล่า!”คีนน์ประท้ วงจึงโดนซูจบั ทุ่มโทษฐานขัดคําสัง่


“พวกแพ้ แล้ วพาล แต่จะว่าไป คนบ้ าอย่างนี ้ฉันก็ไม่ได้ เกลียดหรอกนะ”ทาราเชนด์ยิ ้ม ตามประสาวัว สันหลังหวะคีนน์เลยคิดระแวงว่าทาราเชนด์เยาะเย้ ยตน เพราะโดนซูรุมยําอยูจ่ งึ ได้ แต่สง่ สายตาอาฆาต มาดร้ ายให้ ทาราเชนด์เท่านัน้ “จบเรื่ องแล้ วก็ตดิ ต่อพวกรุ่นพี่เถอะ จะได้ ให้ เขาส่งคนมาเคลียร์ พื ้นที่ด้วย”ลาร์ คเสนอเพื่อยุตคิ วาม รุนแรง “ก็ดีเหมือนกันนะ”เรนเออออเห็นด้ วย ทาราเชนด์มองภาพบรรยากาศที่อบอวลไปด้ วยมิตรภาพ วูบหนึง่ เหมือนสติจะโบยบินกลับไปสูอ่ ดีต ทาราเชนด์ปิดเปลือกตาลง ไม่มอง เพื่อสลัดความคิดฟุ้งซ่าน จนถึงป่ านนี ้แล้ ว เขาก็ยงั ยึดติดอยูอ่ ย่างนัน้ เหรอ นึกว่าไอ้ อารมณ์แบบนันเขาตั ้ ดทิ ้งไปแล้ วซะอีก “จากนี ้คุณจะไปไหนต่อเหรอคะ?”ซูเรี ยกทาราเชนด์ “ฉันเหรอ?คงกลับเลยนัน่ แหล่ะ ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้ วนี่ ขอแค่ไฟฟ้ากลับมาใช้ ได้ ความวุน่ วายก็นา่ จะ ลดลง”ทาราเชนด์ตอบยานคาง “กลับคุกใช่มยั๊ ?ว่าแต่ที่แกออกมาเดินโต๋เต๋ได้ เนี่ย คงไม่ใช่วา่ แหกคุกออกมาหรอกนะ?”คีนน์ไม่เข็ด เลยถูกซูจดั ไปอีกหนึง่ ดอก เตะอัดหน้ าแข้ งเข้ าเต็มรัก คีนน์ทรุดลงล้ มกลิ ้งนํ ้าตาเล็ดด้ วยความเจ็บปวด “ก็ไม่เชิงนะ”ทาราเชนด์ยิ ้มมุมปากแบบมีเลศนัย “คุณ คุณอยูใ่ นคุกจริ งๆเหรอครับ?”เรนตะกุกตะกักถามเสียงเบาดูเกรงอกเกรงใจ แต่สีหน้ าลักลัน่ “เรื่ องนันน่ ้ ะ” 'ระวัง' ทาราเชนด์หนั หลังกลับอย่างรวดเร็วทันเห็นจุดแสงสีเงิน เขายกมือขึ ้นกัน แรงปะทะกระแทก แบล็คลิสต์แบนด์ทําให้ เกิดรอยร้ าว จนทาราเชนด์ชาไปทังแขน ้ กระทัง่ จุดแสงเจาะทะลุเข้ าที่หวั ไหล่กบั ท้ อง นัน่ แหล่ะถึงได้ ร้ ูวา่ เจ้ าวัตถุปริศนาก็คือลูกกระสุน “คุณทาราเชนด์!”ซูและเรนร้ องประสานเสียง ใบหน้ าตกตะลึง


“อย่าเข้ ามา หลบไปซะ!”ทาราเชนด์กดั ฟั นพูด เขารี บยันตัวลุกขึ ้นยืนอย่างรวดเร็ วหลังจากลงไปนอน กองวัดพื ้นด้ วยแรงอัดกระสุน แต่ก็ทรงตัวได้ ไม่คอ่ ยดีนกั เพราะอาการบาดเจ็บ “ใครวะ!แน่จริ งก็โผล่หวั ออกมาเซ่!”คีนน์ตงท่ ั ้ าระแวดระวังเหมือนกับลาร์ ค นัยน์ตาสีกรมท่าของลาร์ คเข้ มขึ ้นเมื่อเห็นรอยเลือดบนเสื ้อทาราเชนด์ “รู้มยั๊ ว่าทําคนอื่นเขาเสียแผนหมดน่ะไอ้ พวกเด็กบ้ า!”หญิงสาวรูปร่างสะโอดสะองในชุดบาร์ เทนเดอร์ ก้ าวออกมาจากหลังต้ นไม้ ไม่ไกลเท่าไหร่ เธอมัดผมหางม้ าสวมหน้ ากากสีขาวปิ ดบังใบหน้ าเห็นแค่หน้ าผาก กับคางเท่านัน้ ริมฝี ปากอิ่มเหยียดยิ ้มหยิ่งผยอง ท่าทางเป็ นคนที่มนั่ ใจในตัวเองสูง ไม่ถกู ใจคีนน์อย่างแรง เพราะไอ้ กิริยาที่เหมือนไม่เห็นหัวใครอยูใ่ นสายตานัน่ แหล่ะ “หมายความว่าอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นกับรถขนส่งของลิตเติ ้ลโป๊ กเกอร์ ในครัง้ นี ้ โร๊ กเกอร์ อย่างพวกแกมี เอี่ยวด้ วยอย่างงันเหรอ?”ทาราเชนด์ ้ พดู ส่วนมือก็กดบาดแผลเอาไว้ พยายามระงับลมหายใจที่ถี่กระชันแต่ ้ ใบหน้ าซีดขาวก็ยงั ฟ้องว่าเขาอาการหนักไม่น้อยอยูด่ ี แถมแบล็คลิสต์แบนด์ที่พงั ยังส่งกระแสไฟฟ้าบาดแขน ทาราเชนด์เป็ นทางยาวอีกต่างหาก “โร๊ กเกอร์ !”ซูอทุ านหน้ าตาตืน่ ชื่อนี ้ไม่มีใครไม่มีใครไม่ร้ ูจกั มันคือคําเรียกของโป๊ กเกอร์ ที่ใช้ พลังไป ในทางที่ผิด เป็ นกลุม่ คนที่ชื่นชอบการแหกกฏระเบียบสังคม นิยมสร้ างความเดือดร้ อนวุน่ วายไปทัว่ ทุกหัว ระแหง ลือกันว่ากว่าครึ่งของคดีที่เกี่ยวข้ องกับโป๊ กเกอร์ โร๊ กเกอร์ นนั่ แหล่ะคือผู้ที่อยูเ่ บื ้องหลัง “ไม่ร้ ูส?ิ หน้ าที่ของฉันไม่ใช่การตอบคําถามของแกซะด้ วย”หญิงสาวตอบกวนๆ “ต้ องการอะไร?”ลาร์ คถามเสียงเรี ยบ งัดไพ่ป๊อกขึ ้นนมาเตรี ยมพร้ อมเหมือนกับซู เรน และคีนน์ที่ กระเหี ้ยนกระหือรื อเป็ นพิเศษ “งานของฉันคือการสร้ างความวุน่ วายในโรงงานนี ้นิดหน่อย และฉันก็อยากให้ มนั ทอดระยะเวลา ยาวนานกว่านี ้ ดังนันถอยไปซะ!โดยเฉพาะแก ้ ทาราเชนด์สนิ ะ อย่ามาเกะกะขวางทางฉัน ฉันรู้นะว่าแกเป็ น คนกางเขตอาคมปกป้องโรงงานนัน่ อยู่ เพราะความเสียหายมันน้ อยกว่าที่ฉนั คิด”หญิงสาวชี ้หน้ าทาราเชนด์ คิ ้วเรี ยวขมวดมุน่ ดูไม่คอ่ ยสบอารมณ์ “ตังแต่ ้ ตอนไหนกัน ฉันยังไม่เห็นเขาใช้ ไพ่ป๊อกเลยนะ”คีนน์ตงิ


“เคยได้ ยินมาว่า เขาเป็ นโป๊ กเกอร์ เพียงคนเดียวที่สามารถใช้ พลังของอีเธอร์ ได้ โดยตรงและไม่มีไพ่ ป๊ อกเป็ นของตัวเองด้ วย ตอนแรกฉันไม่เชื่อหรอก เพราะคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ ร่างกายของมนุษย์ไม่อาจ รองรับพลังของอีเธอร์ ได้ นี่นา”ซูไม่คอ่ ยมัน่ ใจในคําพูดของตัวเองนัก เธอเหลือบมองทาราเชนด์ด้วยสายตา หวาดๆ “แหม!เขาเป็ นถึงสัตว์ประหลาดเชียวนะ ของแค่นี ้น่ะไม่ครณามือเขาหรอกจริงมัย๊ ? แต่คราวนี ้คง ลําบากหน่อยล่ะสิ เพราะใช้ พลังทังที ้ ่ยงั ใส่แบล็คลิสต์แบนด์ โดนลงโทษแบบไหนเข้ าไปบ้ างล่ะ ฉีดสารพิษ? ้ ะนะ น่าแปลกใจด้ วยซํ ้าที่ยงั ยืนอยูไ่ ด้ อึดซะไม่มี”หญิงสาวชื่นชมแต่กลับ ไฟฟ้าช็อต? แต่นา่ จะหนักกว่านันล่ คล้ ายเยาะหยันมากกว่า ทว่าคนอื่นที่ยืนฟั งอยูก่ ลับรู้สกึ ใจหาย เพราะรู้กนั ดีกว่าโทษของการขัดขืน แบล็คลิสต์แบนด์อาจถึงตายได้ “ทําไมไม่บอกกันก่อนล่ะฮะ!”คีนน์วีน ถึงแม้ จะไม่คอ่ ยชอบทาราเชนด์ แต่วา่ เขาก็ไม่ใช่คนใจจืดใจดํา ซะหน่อย “ก็กําลังจะบอก แต่มนั ไม่มีเวลา”ทาราเชนด์ตอบหน้ าตาย “รอชาติหน้ าเลยมัย๊ ?”คีนน์แค่นเสียงใส่ทาราเชนด์ “เพื่อเป็ นของขวัญต้ อนรับการออกจากถํ ้าของหมีน้อยขี ้โมโห เอานี่ไปเลย คุณสัตว์ประหลาด อ้ อแล้ ว ก็ชื่อของฉันคือ ชูครี ม เจอที่ไหนอย่าลืมกันซะล่ะ”ชูครี มยิ ้มชัว่ ร้ าย เธอหยิบไพ่ป๊อกจากกระเป๋ าเสื ้อ สิง่ ที่ทกุ คนเห็นคือไพ่สบิ โพธิ์ดํา เธอโบกมันไปมาก่อนฉีกทึ ้งขาดออกเป็ นสองส่วน ท่ามกลางสายตาตกตะลึง “แย่แล้ ว!”เรนร้ องเสียงหลง การทําลายไพ่ป๊อกโดยผิดวิธีคือข้ อห้ ามซึง่ โป๊ กเกอร์ ทกุ คนต้ องพึงระวัง เพราะวิญญานของอีเธอร์ ที่ถกู ปลดปล่อยให้ เป็ นอิสระพลังจะผันผวน ก่อให้ เกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ความรุนแรงก็ขึ ้นอยูก่ บั ความแข็งแกร่งของไพ่แต่ละใบ ยิ่งเป็ นสิบโพธิ์ดํา ไม่ต้องพูดถึง ตายแน่ เรนคิดอยูแ่ ค่ คําเดียว “ต่อให้ เป็ นทาราเชนด์ก็ส้ กู บั ไพ่ป๊อกสิบโพธิ์ดําไม่ได้ หรอก ทางที่ดีไสหัวไปซะ!”ชูครี มหัวเราแข่งกับ สภาพของธรรมชาติที่วิปริ ตแปรปรวน เมฆหมอกมารวมตัวกันเป็ นร่างครึ่งท่อนของหญิงสาวนางหนึง่ ยาม เธอลืมตาท้ องฟ้าพลันคําราม และเมื่อเธออ้ าปากกรี ดร้ องแหลมสูงสายฟ้าจํานวนนับไม่ถ้วนก็ฟาดผ่าพื ้นดิน ระเบิดกระจุยกระจาย


“คุณทาราเชนด์ละ่ ?”ซูตะโกน เธอ เรน คีนน์และลาร์ คป้องกันตัวเองได้ ด้วยการให้ ไพ่ป๊อกสร้ างเกราะ กําบัง แต่ทาราเชนด์ไม่มีไพ่ป๊อก ถึงแม้ จะใช้ พลังของอีเธอร์ ได้ แต่เขาก็สวมแบล็คลิสต์แบนอยู่ คงทําอะไร ไม่ได้ มากนัก ไอ้ สายฟ้าบ้ านี่ก็เหลือเกิน สว่างแสบตาจนมองไม่เห็นทางเลย “ไม่ร้ ูสิ ไม่ใช่วา่ โดนป่ นเละเป็ นโจ๊ กไปแล้ วนะ!” “ปากเสีย!”เรนด่าคีนน์ ล้ อเล่นไม่เป็ นเวลํา่ เวลา “ลองหาดูสิ ฉันคิดว่าเขาคงอยูไ่ ม่ไกลจากตรงนี ้เท่าไหร่หรอก”ลาร์ คเดินฝ่ าห่าสายฟ้าด้ วยความ ยากลําบาก “เชอะ ยุง่ ยากชะมัด!”คีนน์บน่ แต่ก็ยอมทําตามโดยดี ♠♠♦♣

“เท่านี ้ก็เรี ยบร้ อย”ชูครี มที่ลอยอยูบ่ นฟากฟ้ามองภาพความพินาศอย่างหลงลําพอง รอบตัวเธอมีมา่ น สีเขียวปกป้องอยูเ่ ธอจึงไม่โดนหางเลข ชูครี มโอบกอดชายหนุ่มข้ างกาย บนหน้ าผากของเขามีสญ ั ลักษณ์ ข้ ามหลามตัดกํากับหมายเลข'V' แต่งตัวเป็ นบาร์ เทนเดอร์ เหมืนชูครี ม สวมแว่นดําและคาบบุหรี่ หนึง่ มวน “เพราะเธองานของฉันก็เลยไปได้ สวย ขอบใจนะเอิร์ธ” “อย่าประมาทดีกว่าชูครี ม เด็กคนนันยั ้ งไม่เสียท่าหรอกนะ”เอิร์ธเตือน เขาจ้ องลงไปยังเบื ้องล่างเขม็ง “เป็ นไปได้ ยงั ไง?”ชูครี มหันมองแล้ วก็พบว่าโรงผลิตไฟฟ้าไม่ได้ รับความเสียหายแต่อย่างใด นัน่ หมายความว่าทาราเชนด์เจ้ าของเกราะกําบังสีดํานันยั ้ งอยูด่ ีไม่ได้ บาดเจ็บ หมดสติ หรื อว่าตายอย่างที่เธอ คิดหรื อหวังไว้ “บ้ าจริง!มันอยูท่ ี่ไหนเอิร์ธ?”ชูครี มโกรธมาก จะขัดขวางเธอไปจนถึงเมื่อไหร่นะ “นัน่ !” เป็ นครัง้ แรกในชีวิตของชูครี มที่ได้ เห็นคนบินกับตาตัวเองไม่ใช่ด้วยพลังจากไพ่ป๊อก ทาราเชนด์พงุ่ เข้ า มาพร้ อมควงคทาขนาดเท่าส่วนสูงของเขา ดวงตาสีเขียวอมเทาสว่างวาบหรื อเป็ นเพียงภาพหลอนของแสง เงาจากสายฟ้าที่สะท้ อนกันแน่?ชูครี มถอนสายตาไม่ขึ ้นกะทันหัน ตัวแข็งเกร็ งดัง่ ต้ องมนต์สะกด จนเอิร์ธ ต้ องดันเธอหลบไปเพื่อออกรับหน้ าแทน ทว่าอาจเป็ นโชคดีที่เป้าหมายของทาราเชนด์ไม่ใช่ชคู รี มและเอิร์ธ แต่เป็ นวิญญานแห่งอีเธอร์ ตนนันต่ ้ างหาก


ทาราเชนด์ควงคทาพระจันร์ เสี ้ยวสีดําแนวนอนติดปี ก ตรงกลางมีลกู แก้ วสีเดียวกันลอยอยู่ เขาวาด มันขึ ้นตังฉาก ้ แสงสีดําพลันมารวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อนเกิดเสียงเปรี๊ยะปร๊ ะเหมือนพลังงานไฟฟ้า สายลม รอบด้ านเหมือนถูกดูดกลืนเข้ าไปในหลุมดําจนมีขนาดใหญ่ขึ ้น “จงหลับใหลซะเถอะ”ทาราเชนด์จบั คทาให้ มนั่ ด้ วยสองมือแล้ วยิงพลังออกไป สิง่ ที่ชคู รี มเห็นคือความมืดมิดที่ที่สยายปี กกว้ างกลืนทุกสิง่ ให้ เลือนหายไปในพริ บตา “นี่มนั ”ชูครี มพูดไม่ออก เธอเข้ าใจแล้ วว่าทําไมทุกคนถึงเรี ยกทาราเชนด์วา่ สัตว์ประหลาด แม้ แต่ แบล็คลิสต์แบนที่เขาสวมอยูย่ งั พัง บ่งบอกว่าพลังของเด็กหนุ่มมีมากแค่ไหน นัยน์ตาชูครี มแข็งกร้ าวอํามหิต คนแบบนี ้ถ้ าปล่อยไว้ ในอนาคตจะต้ องกลายเป็ นเสี ้ยนหนามคอยทิ่มแทงโร๊ กเกอร์ แน่ เธอต้ องกําจัดเขา ฉวยโอกาสตอนที่กําลังอ่อนแอนี่แหล่ะ เด็ดชีวิตมันให้ ได้ ! ทางด้ านทาราเชนด์ที่ใช้ พลังเกินขีดจํากัดก็ร่วงหมือนนกปี กหัก ยังดีที่ร่อนลงพื ้นได้ อย่างปลอดภัยแต่ ว่าแรงจะลุกยืนก็ไม่มี เขารู้ดี ชูครี มต้ องใช้ จงั หวะนี ้เล่นงานเขาแน่! “ตายซะเถอะ!”ชูครี มเตรี ยมลัน่ ไกปื น แต่วา่ หน้ าท้ องของเธอกลับรู้สกึ เสียวแปลบ เธอก้ มลงมองด้ วย ความงุนงง พบว่าฝ่ ามือที่มีเล็บแหลมคมของใครบางคนทะลวงเนื ้อหนังเธอจนเป็ นโพรง เลือดอุน่ ๆไหล ทะลัก ลมหายใจติดขัด เธอเพิ่งรู้สกึ เจ็บปวด มันทรมาณเหมือนจะขาดใจ เสียงหัวเราะแผ่วเราราวกระซิบ ข้ างใบหูเธอฟั งดูคล้ ายท่วงทํานองของปี ศาจร้ ายที่ขบั กล่อมเธอสูด่ นิ แดนแห่งความตาย “ชูครี ม!”เอิร์ธตะโกนลัน่ “เอาคืนไป!”ร่ างของชูครี มถูกเหวี่ยงทิ ้งอย่างไม่ไยดี ชูครีมนอนหายใจรวยรินอยูใ่ นอ้ อนแขนของเอิร์ธ “ไม่เป็ นไรนะ เชนด์” เสียงนัน้ ร่างของทาราเชนด์สน่ั สะท้ าน แม้ มองไม่เห็นหน้ า แต่ 'จําเอาไว้ นะ เธอเป็ นของฉัน' เขาไม่เคยลืม 'ไม่วา่ เธอจะอยูท่ ี่ไหนฉันก็จะตามหาเธอให้ พบ ดังนันช่ ้ วยรอฉันด้ วยนะ'


คําพูดนัน้ 'ฉันจะรอ ต่อให้ นานแค่ไหนฉันก็จะรอ' และ 'ฉันสัญญา' “มาแล้ วเหรอไน?” ♠♠♦♣


A Poker ก๊วนไพ่ป่วน กวนอลเวง  

A Poker ก๊วนไพ่ป่วน กวนอลเวง