Page 1

ข่าวสาร 

1

จดหมายข่าว Mala News

เมษำยน 2557

ประโยชน์ของจดหมายข่าว จุดประสงค์ของจดหมำยข่ำวคือกำรให ้ข ้อมูลทีเ่ ฉพำะเจำะจงกับกลุม ่ ลูกค ้ำเป้ ำหมำย จดหมำย ข่ำวสำมำรถช่วยประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริกำรของคุณได ้อย่ำงดีเยีย ่ ม และยังช่วยสร ้ำง ่ ้ค ควำมน่ำเชือถือและมำตรฐำนให ้คุณและบริกำรของคุณ ใช ำอ ้ำงอิงในเชิงบวกของลูกค ้ำเพือ ่ เป็ นจุดสนใจและเป็ นกำรตลำดแบบกลำยๆ

เคล็ดลับกำรสร ้ำงจดหมำยข่ำว

“คำอ ้ำงอิงจำกลูกค ้ำเรียกว่ำ “คำอ ้ำงอิงทีด ่ งึ มำ” คือสงิ่ ที่ แสดงถึงควำมสำเร็จและ เน ้นคุณค่ำของคุณได ้เป็ น

ทุกครัง้ ทีค ่ ณ ุ สร ้ำงจดหมำยข่ำว ให ้ถำมตัวเองว่ำ

อย่ำงดี และยังชว่ ยเพิม ่ จุด

คาถาม:

กลุม ่ ผูอ ้ า่ นเป็นใคร

คำตอบ:

ลูกค ้ำเดิมและทีค ่ ำดว่ำจะเป็ นลูกค ้ำในอนำคต

ดึงดูดสำยตำให ้กับจดหมำย

คาถาม:

ผูอ ้ า่ นอยากรูอ ้ ะไรเกีย ่ วก ับธุรกิจของเรา

คำตอบ:

ข ้อมูลทีม ่ ป ี ระโยชน์ ตอบโจทย์ และมำถูกเวลำ

ข่ำวของคุณด ้วย...” - สุทธำ ชำญเชิงค ้ำ

เพิม ่ คุณค่ำให ้กับจดหมำยข่ำวของคุณ ปรับปรุงเนือ ้ หำให ้เป็ นปั จจุบันมำกทีส ่ ด ุ ถ ้ำคุณจัดพิมพ์จดหมำยเป็ นรำยเดือน ต ้องแน่ใจว่ำ เนือ ้ หำเป็ นเรือ ่ งของเดือนทีแ ่ ล ้วเท่ำนัน ้ นอกจำกนี้ ให ้ใช ้ภำพถ่ำยและภำพอืน ่ ๆ เพือ ่ ดึงดูด ควำมสนใจและช่วยให ้ผู ้อ่ำนกวำดสำยตำหำข ้อมูลได ้อย่ำงรวดเร็ว

ในฉบ ับนี้

โครงการเยาวชนว ัยใสใส่ใจสิง่ แวดล้อม (เก็บขยะ 2 ข้างทาง)

ประโยชน์ของจดหมำย ข่ำว

เพิม ่ คุณค่ำให ้กับ จดหมำยข่ำวของคุณ

เรือ ่ งทีส ่ อง

เรือ ่ งต่อไป

เรือ ่ งหน ้ำหลัง


พาดห ัว เรือ ่ ง ต่อไป จัดเรียงเนือ ้ หำตำมลำดับควำมสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น เรือ ่ งทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ควรอยู่ ทีด ่ ้ำนบนสุดของหน ้ำ เรือ ่ งทีส ่ ำคัญ รองลงมำ หรือเรือ ่ งทีเ่ ป็ นทีส ่ นใจของ กลุม ่ ผู ้อ่ำนส่วนน ้อยกว่ำควรอยูด ่ ้ำนล่ำง ของหน ้ำ ใช ้ย่อหน ้ำบ่อยๆ ข ้อควำมสีขำวติดกัน เป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำน คาบรรยายภาพ

เนือ ้ หำและมองหำเนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำร ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง

พาดห ัวเรือ ่ งทีส ่ อง เรียงลำดับเรือ ่ งรำวตำมควำมสำคัญ ตัวอย่ำงเช่น เรือ ่ งทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ควรอยูท ่ ด ี่ ้ำนบนสุดของ หน ้ำ เรือ ่ งทีส ่ ำคัญรองลงมำ หรือเรือ ่ งทีเ่ ป็ นทีส ่ นใจของกลุม ่ ผู ้อ่ำนส่วนน ้อยกว่ำควรอยู่ ด ้ำนล่ำงของหน ้ำ ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง คุณอำจกำหนดตำแหน่งบนหน ้ำให ้สอดคล ้องกันสำหรับเนือ ้ หำเบำๆ หรือเนือ ้ หำทีจ ่ ริงจังมำก ขึน ้ วิธน ี จ ี้ ะช่วยให ้ผู ้อ่ำนรู ้ว่ำควรจะมองหำเนือ ้ หำทีต ่ ้องกำรจำกตรงไหน สิง่ พิมพ์ทป ี่ ระสบควำมสำเร็จสูงสุดจะผสมผสำนเนือ ้ หำหลำกหลำยเพือ ่ ตอบสนองรสนิยมของ ผู ้อ่ำนอย่ำงทั่วถึง ควรพิจำรณำวำงเนือ ้ หำทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ไว ้หน ้ำแรกและเนือ ้ หำลำดับรองลงมำ ไว ้ด ้ำนใน

เรือ ่ งรำวนีม ้ ท ี ม ี่ ำ พยำยำมใช ้พำดหัวบ่อยๆ เพือ ่ แสดงส่วนต่ำงๆ ของเรือ ่ งรำวของคุณ ควรเขียนเนือ ้ หำในแบบ ทีเ่ ป็ นกันเอง เหมือนกับทีค ่ ณ ุ คุยกับคนทีน ่ ั่งตรงข ้ำมคุณในร ้ำนอำหำร

่ อ ใสย ่ หน ้ำให ้มำกเข ้ำไว ้ ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง

คาบรรยายภาพ


พาดห ัวเรือ ่ งใน แถบด้านข้าง แถบด ้ำนข ้ำงช่วยส่งเสริม บทควำมหลัก ใช ้แถบ ด ้ำนข ้ำงเมือ ่ คุณต ้องกำรให ้ บทควำมหลักตรงไปตรงมำ มีข ้อมูลครบถ ้วน แต่ก็ยัง อยำกเพิม ่ ข ้อมูลทีเ่ กีย ่ วข ้อง ลงไปด ้วย ตัวอย่ำงเช่น ถ ้ำบทควำม หลักของคุณเป็ นเรือ ่ ง เกีย ่ วกับแผนกำรสร ้ำงตึกใหม่ ควรใช ้แถบด ้ำนข ้ำงในกำร พูดถึงประวัตข ิ องทีด ่ น ิ หรือ เล่ำให ้ผู ้อ่ำนฟั งว่ำคุณพบ พืน ้ ทีต ่ รงนีไ้ ด ้อย่ำงไร

คาบรรยายภาพ

พาดห ัวเรือ ่ งต่อไป พำดหัวเป็ นสิง่ สำคัญในกำรเขียนจดหมำยข่ำวและควรเขียนอย่ำงระมัดระวัง ื่ ถึงเนือ คำเพียงไม่กค ี่ ำจะต ้องให ้ข ้อมูลทีส ่ อ ้ หำและดึงให ้ผู ้อ่ำนสนใจเนือ ้ หำนัน ้ ๆ ได ้อย่ำง ถูกต ้องแม่นยำ ให ้เขียนพำดหัวก่อนทีจ ่ ะเขียนเนือ ้ หำ ด ้วยวิธน ี ี้ พำดหัวจะช่วยให ้คุณเขียน เรือ ่ งรำวได ้อย่ำงตรงประเด็น ตัวอย่ำงของพำดหัวทีใ่ ช ้กัน ได ้แก่ ประกำศขำยบ ้ำน และ สำนักงำนเปิ ดใหม่ใกล ้บ ้ำนคุณ ถ ้ำคุณจำเป็ นต ้องแบ่งพำดหัวออกเป็ นสองแถว ให ้พยำยำมหำจุดแบ่งภำยในเนือ ้ หำ แต่ละ ประเด็นควรอยูแ ่ ยกบรรทัดกัน เพือ ่ ให ้ผู ้อ่ำนสำมำรถเข ้ำใจได ้ง่ำยแม ้จะเป็ นกำรอ่ำนผ่ำนๆ บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์ถอ ื ว่ำกำรเขียนพำดหัวก็เหมือนกับกำรแต่งบทกวี คุณจะดึงควำม สนใจผู ้อ่ำนให ้เข ้ำสูเ่ รือ ่ งรำวของคุณด ้วยคำเพียงไม่กค ี่ ำได ้อย่ำงไร ขณะเดียวกัน พำดหัวจะต ้องไม่เปิ ดเผยเนือ ้ หำมำกเกินไป มิฉะนัน ้ แล ้วผู ้อ่ำนไม่จำเป็ นต ้อง อ่ำนเนือ ้ หำก็สำมำรถเข ้ำใจเรือ ่ งรำวได ้


พาดห ัวเรือ ่ งปกหล ัง

ติดต่อเรา

ใช ้ย่อหน ้ำให ้มำกขึน ้ ข ้อควำมสีขำวติดกันเป็ นแผงทำให ้ผู ้อ่ำนกวำดตำอ่ำนเนือ ้ หำและมองหำ ่ ้อมูลของคุณ อย่ำ เนือ ้ หำแบบคร่ำวๆ ได ้ยำก กำรเว ้นช่องว่ำงเป็ นกำรเปิ ดทำงให ้ผู ้ใช ้ไปสูข

สำหรับข ้อมูลเพิม ่ เติม เกีย ่ วกับสินค ้ำและบริกำร โปรดโทรหำเรำ

กลัวทีจ ่ ะเว ้นช่องว่ำง คุณอำจกำหนดตำแหน่งบนหน ้ำให ้สอดคล ้องกันสำหรับเนือ ้ หำเบำๆ หรือเนือ ้ หำทีจ ่ ริงจังมำก ขึน ้ วิธน ี จ ี้ ะช่วยให ้ผู ้อ่ำนรู ้ว่ำควรจะมองหำเนือ ้ หำทีต ่ ้องกำรจำกตรงไหน สิง่ พิมพ์ทป ี่ ระสบควำมสำเร็จสูงสุดจะผสมผสำนเนือ ้ หำหลำกหลำยเพือ ่ ตอบสนองรสนิยมของ ผู ้อ่ำนอย่ำงทั่วถึง ควรพิจำรณำวำงเนือ ้ หำทีส ่ ำคัญทีส ่ ด ุ ไว ้หน ้ำแรกและเนือ ้ หำลำดับรองลงมำ ไว ้ด ้ำนใน

Northwind Traders 1234 ถนนพระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 02134-0000 (555) 555-0123

เรือ ่ งรำวนีม ้ ท ี ม ี่ ำ

email@sample.com

พยำยำมใช ้พำดหัวบ่อยๆ เพือ ่ แสดงส่วนต่ำงๆ ของเรือ ่ งรำวของคุณ ควรเขียนเนือ ้ หำในแบบ

เยีย ่ มชมเว็บของเรำที:่ ww.northwind.com

ทีเ่ ป็ นกันเอง เหมือนกับทีค ่ ณ ุ คุยกับคนทีน ่ ั่งตรงข ้ำมคุณในร ้ำนอำหำร

Northwind Traders ย่อโลกมาให้คณ ุ

Northwind Traders 1234 ถนนพระอำทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 02134-0000

ติด สแตมป์ ทีน ่ ี่

สิ่งพิมพ์