Page 1

Bezpečnost výrobku, Odpovědnost za výrobek Školící podklady – OZ3 Ing. Vymyslická


PREVENTIVNÍ POVINNOST (VDA QMC) Výrobek po celou dobu předpokládané živostnosti NEZABIJE, NEPOŠKODÍ ZDRAVÍ

Přímé požadavky na výrobce Výrobce má povinnost zajistit takovou organizaci, která minimalizuje riziko. 1. Organizace podniku V rámci organizace podniku musí být zajištěn: • výběr a kontrola zaměstnanců s ohledem na vzdělání, praxi • Zajištění výcviku pracovníků zainteresovaných na produktech a na souvisejících výrobních procesech souvisejících s bezpečností produktu • Vyhovující organizační strukturu a úroveň pracovišť včetně vybavení výrobními prostředky s ohledem na bezpečnost výrobku

GUMOTEX


PREVENTIVNÍ POVINNOST (VDA QMC) 2. Vývoj výrobku Výrobek musí svým provedením a konstrukcí splňovat platné bezpečnostní předpisy, standardy a právní předpisy. V rámci vývoje výrobku musí být zajištěna: - identifikace požadavků zákonů a předpisů souvisejících s bezpečností produktu - přezkoumání požadavků legislativy - přezkoumání požadavků zákazníka - seznámení zákazníka s požadavky zákonů a předpisů, které jsou vyžadovány, pokud je sám zákazník nespecifikoval - Přesné a dostatečné Instrukce, návody použití výrobku s ohledem na bezpečnost výrobku - přenos požadavků legislativy a zákazníka na dodavatele 3. Technologická příprava výroby V rámci technologické přípravy výroby musí být zajištěna: - Identifikace a přezkoumání charakteristik procesu výroby souvisejících s bezpečností a způsoby jejich řízení v místě výroby - GUMOTEX zvláštní schválení plánů kontroly s ohledem na bezpečnost výrobku


PREVENTIVNÍ POVINNOST (VDA QMC) 4. Výroba Vlastní realizace výrobku, tedy výroba a činnosti s ní spojené musí být v souladu s platnými bezpečnostními a právními předpisy. 5. Kvalita Cílem výrobce je minimalizace množství vad. Výrobce je odpovědný za vady, které se vyskytnou během výroby. Musí být zajištěny: - adekvátní plány reakce včetně stanovení odpovědností, - stanovení procesu eskalace a toku informací, včetně oznámení vrcholovému vedení a zákazníkovi - V Gumotexu je proces řízení neshodného výrobku popsán ve směrnici IS-3.10-ALL Řízení interních neshod a reklamací

GUMOTEX


PREVENTIVNÍ POVINNOST (VDA QMC) 6. Sledování výrobku Preventivní povinnost zahrnuje povinnost sledovat výrobek i po uvedení na trh. Sledování zahrnuje: - aktivní sledování výrobku, výrobních a vývojových vad - sledování kombinace výrobků s příslušenství V případě výskytu vad je výrobce povinen: • poskytnout následné informace – vysvětlení • vydat varování před určitým nevhodným způsobem použitím • vydat varování před určitým nevhodným příslušenstvím • opravit výrobek • stáhnout výrobek z trhu 7. Sledování vědeckého pokroku a legislativního vývoje - sledování trhu - kontakt s vědecko-výzkumnými institucemi - sledování norem a technických standardů - patentové rešerže, ochrana průmyslových vzorů GUMOTEX


PREVENTIVNÍ POVINNOST (VDA QMC) Opatření přijatá na základě plnění preventivní povinnosti • • • • • •

GUMOTEX

změna konstrukce, změna výrobku výrobního procesu změna značení výrobků a návodu k použití vzdělávání zaměstnanců, výměna zaměstnanců varování uživatelů/zákazníků/trhu stažení výrobků


Chování výrobce – pojistné smlouvy GUMOTEX snižuje riziko ze ztrát z možných náhrad škod na základě odpovědnosti za vadné výrobky pomocí pojištění. Jsou uzavírány roční pojistné smlouvy, kde je většinou GUMOTEX zastupován makléřskou společností.

Roční náklady na pojištění jsou v řádu milionů až deseti milionů.

GUMOTEX

Bezpečnost výrobku preventivní povinnost  
Bezpečnost výrobku preventivní povinnost  
Advertisement