Page 1

Bezpečnost výrobku, Odpovědnost za výrobek Školící podklady – OZ3 Ing. Vymyslická


Bezpečný výrobek – Definice: Bezpečný výrobek = výrobek, který po dobu stanovenou výrobcem nepředstavuje nebezpečí, nebo představuje pouze minimální nebezpečí spotřebiteli při jeho užívání vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví. Požadavky na výrobky uváděné na trh jsou zaměřeny na bezpečnost výrobku směrem k -Ochraně zdraví osob -Ochraně bezpečnosti osob -Ochraně spotřebitelů -Ochraně životního prostředí -Ochraně jiného veřejného zájmu

GUMOTEX


Výrobky s označením CE Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropské Unie a splňuje legislativní požadavky EU. = výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) Označení CE umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

GUMOTEX


Legislativní požadavky EVROPSKÁ LEGISLATIVA  SMĚRNICE 2001/95/ES O všeobecné bezpečnosti výrobků. Směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady (nahrazuje směrnici 92/59/EHS) Cílem je zajistit, aby spotřební výrobky uváděné na trh nepředstavovaly riziko při použití za běžných nebo předvídatelných podmínek.

LEGISLATIVA České republiky Požadavky evropské legislativy jsou zapracovány do níže uvedených národních zákonů:

Veřejnoprávní sektor   

102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Soukromoprávní sektor 

89/2012 Sb., občanský zákazník

GUMOTEX


Veřejnoprávní sektor - OBECNÁ BEZPEČNOST  102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků Účelem tohoto zákona je zajistit, v souladu s právem Evropských společenství, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné Zákon zároveň ukládá výrobcům povinnost uvádět na trh pouze bezpečné výrobky a informovat o rizicích spojených s užíváním výrobků. V případě porušení zákona může být nařízen: • • • •

GUMOTEX

Zákaz uvádět výrobek na trh Stažení výrobku z trhu Zpětné převzetí výrobku Pokuty 50 mil Kč


Veřejnoprávní sektor - TECHNICKÉ POŽADAVKY  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky Zákon upravuje: • technické požadavky na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem • uvádění výrobků na trh • tvorbou a uplatňováním českých technických norem • technickou normalizace, akreditace a certifikace.  90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh Zákon upravuje: • obecné požadavky pro dodávání výrobků na trh • postupy posuzování shody a výkon státní správy v oblasti zkušebnictví a dozoru nad trhem. V případě porušení zákona může být nařízen: • Zákaz uvádět výrobek na trh • Stažení výrobku z trhu • Navrácení výrobku GUMOTEX • Pokuty 500 tis Kč až 50 mil Kč


Soukromoprávní sektor  89/2012 Sb., občanský zákoník Občanský zákoník komplexně a systematicky upravuje hmotné a soukromé právo, reguluje občanské a rodinné právo. Odpovědnost za výrobek V souvislosti s bezpečností výrobku zákon primárně stanovuje povinnost nahradit škodu způsobenou vadou výrobku. Škodou se rozumí škoda na • zdraví • životu • soukromém majetku

GUMOTEX


Soukromoprávní sektor  89/2012 Sb., občanský zákoník Soulad se smlouvou 1. Funkční výrobek - závazková odpovědnost dodavatele výrobku ze smlouvy vůči odběrateli (Právnická osoba i fyzická osoba) Nepodstatné porušení smlouvy a) odstranění vady, b) přiměřená sleva z kupní ceny + náhrada škody Podstatné porušení smlouvy a) dodání nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci b) oprava věci c) přiměřená sleva z kupní ceny d) odstoupení od smlouvy + náhrada škody 2. FUNKČNÍ VÝROBEK – závazková odpovědnost dodavatele výrobku vůči spotřebiteli (Fyzická Osoba) Porušení smlouvy - reklamace od spotřebitele - sankce dle smlouvy (2 roky od převzetí zboží kupujícím) GUMOTEX - záruka ( 2 roky od převzetí zboží kupujícím)


RAPEX www.eur-lex.eu Systém pro rychlou výměnu informací EU v situacích vážného a bezprostředního rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů plynoucích z výrobků, které nejsou potravinou Všechny informace z Rapexu jsou v CZ dostupné na:

https://www.dtest.cz/

Nebezpečné výrobky

D-test poskytuje pravidelně aktualizovanou databázi více než 11 000 zachycených nebezpečných výrobků. GUMOTEX

Bezpečnost výrobku obecné  
Bezpečnost výrobku obecné  
Advertisement