Page 1

นางในวรรณคดีไทย

โสฬส ใจสุทธิ

รายงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู (1032101) ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี


คานา รายงานเล่มนี้จดั ทาขึ้นเพื่อศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับนางในวรรณคดีไทยที่มีอยูม่ ากมาย ภายในรายงานเล่ม นี้น้ นั ยกตัวอย่างนางในวรรณคดีไทยมาเพียงบางส่วนเท่านั้นเพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ผทู้ ี่ตอ้ งการศึกษา รายงานเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา2555

นางสาวโสฬส ใจสุทธิ ผูจ้ ดั ทา


สารบัญ เรื่อง นางละเวงวัณฬา นางสุ วรรณมาลี นางสีดา นางบุษบา พระเพือ่ นพระแพง

หน้า 1 2 3 4 5


1

นางในวรรณคดี นางละเวงวัณฬา

ประวัติ นางละเวงวัณฬาเป็ นหญิงฝรั่งธิดาของกษัตริ ยเ์ มืองลังกา และเป็ นน้องสาวของอุษเรนผูเ้ ป็ นคู่หมั้นของ นางสุวรรณมาลี เมื่องนางอายุได้ 16 ปี นางต้องสูญเสียบิดาและพี่ชายไปในสงครามสูร้ บระหว่างเมืองลังกา และเมืองผลึกเพื่อแย่งชิงนางสุวรรณมาลีกลับคืนจากพระอภัยมณี แม้จะเสียใจจนคิดที่จะฆ่าตัวตายตามพ่อ และพี่ชายไป แต่ดว้ ยความแค้นและภาวะที่บา้ นเมืองกาลังขาดผูน้ า นางจึงขึ้นครองเมืองลังกาแทนบิดาและ ตั้งใจแน่วแน่ที่จะแก้แค้นแทนบิดาและพี่ชายให้จงได้ นางละเวงวัณฬาในเรื่ องนั้นมีลกั ษณะนิสยั ค่อนข้าง แปลกกว่าตัวผูห้ ญิงในเรื่ องอื่นๆคือมีลกั ษณะนิสยั ที่เป็ นทั้งนางเอกและผูร้ ้ายก้ ากึ่งกัน ในตอนต้นนางทาศึกโดยการใช้เล่ห์กลอุบายตามคาแนะนาของบาทหลวง ทั้งนี้ดว้ ยความแค้นที่พ่อและ พี่ชายถูกฆ่าตายด้วยฝี มือชาวเมืองผลึก แม้ความพยายามของนางในตอนต้นๆจะไม่ได้ผลเต็มที่แต่นางก็ไม่ละ ความพยายาม จนกระทัง่ พระอภัยมณี ยกทัพข้ามไปราวีกรุ งลังกาเสียเอง ทั้งๆที่มีความเกลียด ความโกรธ ความอาฆาตแค้นอยูเ่ ต็มอก แต่พอนางได้พบหน้าและต่อปากต่อคากับพระอภัยมณี ศตั รู คนสาคัญเพียงครั้ง เดียวนางก็ชกั จะเรรวนไปข้างเสน่หาพระอภัยมณี เสียแล้ว แต่ดว้ ยความที่เป็ นเจ้าเมืองลังกานางละเวงจึงยอม ตัดใจไม่เกี่ยวข้องกับพระอภัยมณี เป็ นอันขาด แต่จะยกทัพกลับมาต่อสูใ้ ห้ชนะให้จงได้ การจะทาศึกกับคน ที่ตนรักนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย นางละเวงเองก็ทรมานใจ เมือ่ ต่างชาติศาสนาเป็ นข้าศึก สุดจะนึกร่ วมเรี ยงเคียงเขนย ขอสูต้ ายชายอืน่ ไม่ช่ืนเชย

จนล่วงเลยสู่สวรรค์ครรไล


2

นางสุวรรณมาลี

ประวัติ “ นางสุวรรณมาลี ” เป็ นธิดาของท้าวสิลราชกษัตริ ยเ์ มืองผลึกกับนางมณฑา นางมีรูปโฉมงดงามแต่มี นิสยั ขี้หึงได้หมั้นหมายไว้กบั อุศเรนโอรสกษัตริ ยเ์ มืองลังกา นางลงเรื อไปเที่ยวทะเลกับท้าวสิลราชแล้วได้ พบกับพระอภัยมณี ที่เกาะแก้วพิสดาร สินสมุทรบุตรของพระอภัยมณี พยายามเป็ นสื่อให้นางรักใคร่ กบั พระ อภัยมณี ครั้นได้กลับไปถึงเมืองผลึกนางก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกับพระอภัยมณี ทั้งสองมีธิดาฝาแฝดชื่อสร้อย สุดาและจันทร์สุดา ต่อมาพระอภัยมณี ตดั สินในบวชเป็ นฤาษีบาเพ็ญศีลอยูท่ ี่เขาสิงคุตร์ นางสุวรรณมาลีก็ บวชตามไปปรนนิบตั ิดว้ ยความจงรักภักดี นางสุวรรณมาลีน้ นั กล่าวได้ว่านางเป็ นผูห้ ญิงที่มีรูปโฉมงดงาม เห็นได้จากกลอนบทที่ว่า

พระเลือ่ นองค์ลงจากบัลลังก์อาสน์ หวังสวาทว่าจะโลมโฉมฉาย ครั้นเข้าชิดคิดได้ไม่ใกล้กลาย พระโอษฐ์เอี่ยมเทียมสีลนิ้ จี่จิ้ม ขนงเนตรเกศกรกัลยา

แต่เดินชายชมนางไม่วางตา เป็ นลักยิม้ แย้มหมายทั้งซ้ายขวา ดังเลขาผุดผิง่ ละอองนวล


3

นางสีดา

ประวัติ “ นางสีดา ” เป็ นนางในวรรณคดีจากเรื่ อง “ รามเกียรติ์ ” ในเรื่ องรามเกียรติ์น้ นั นางสีดานับว่าเป็ นบุคคล สาคัญ ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของเหตุการณ์ที่โยงไปสู่การรบกันระหว่างพระรามกับทศกัณฑ์ ประวัติลกั ษณะนิสยั นางสีดาเป็ นผูท้ ี่มีความจงรักภักดีต่อสามีอย่างเป็ นเลิศ เช่น ในตอนที่พระรามต้องออกเดินป่ า นางก็ขอตาม เสด็จไปด้วยโดยไม่เกรงกลัวต่อความยากลาบากที่จะต้องพบ นางสีดารักนวลสงวนตัวรักในเกียรติของ ตนเอง เช่น ในตอนที่หนุมานอาสาจะพานางกลับไปหาพระรามโดยให้นงั่ บนมือของหนุมานนางก็ปฏิเสธ ทั้งที่มีโอกาสหนี แต่ดว้ ยเหตุที่ไม่อยากให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัวจึงยอมทนทุกข์อยูเ่ มืองลังกาต่อ มีความกล้า หาญเด็ดเดี่ยว เช่น ตอนที่นางสีดากล่าวขอบคุณพระลักษมณ์ที่ช่วยเหลือนางมาตลอด เมื่อรู้ว่าตนทาผิดก็ รู้จกั ขอโทษ เช่น ในตอนที่รู้ว่าตนทาผิดที่ไม่เชื่อคาของพระรามว่าเป็ นกลลวงของยักษาที่แปลงกายเป็ นกวาง เพื่อหลอกล่อนาง แต่นางก็ไม่ฟังจึงกล่าวขอพระราชทานอภัยโทษจากพระรามที่ได้กระทาผิดไป นางเป็ น คนใจแข็งไม่ยอมเชื่อใครโดยง่าย ทั้งยังรักศักดิ์ศรี ของตน เช่น ในตอนที่พระรามตามง้อขอคืนดีนางก็ปฏิเสธ ไปเพราะยังมีทิฐิ


4

นางบุษบา

ประวัติ “ นางบุษบา ”เป็ นธิดาของท้าวดาหาและประไหมสุหรี ดาหราวาตี แห่งกรุ งดาหาเมื่อตอนประสูติมีเหตุ อัศจรรย์คือ มีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทัว่ ทั้งวัง ดนตรี แตรสังข์ก็ดงั ขึ้นเองโดยไม่มีผบู้ รรเลง ประสูติได้ไม่ นานท้าวกุเรปันก็ขอตุนาหงันให้กบั อิเหนา บุษบาเป้ นหญิงที่งามล้าเลิศกว่านางใดในแผ่นดินชวา กิริยามารยาทเรี ยบร้อย คารมคมคาย เฉลียวฉลาดทันคนใจกว้างและมีเหตุผล จึงผูกใจให้อิเหนารักใคร่ หลงใหลนางยิง่ กว่าหญิงอื่น นอกจากนั้นบุษบายังเป็ นลูกที่ดีอยูใ่ นโอวาทของพระบิดาพระมารดายอม แต่งงานกับระตูจรกา แม้ว่าจะไม่พอใจในความขี้ริ้วขี้เหร่ ของระตูจรกาก็ตาม นางเป็ นคนไม่เหลาะแหละ รู้จกั โต้เถียงแสดงความฉลาดรู้ทนั อิเหนาและรักษาเกียรติของตนเองไม่ยอมหลงเชื่ออย่างง่ายๆในตอนที่ อิเหนาพูดว่า

อันนางจินตะหราวาตี ใช่พจ่ี ะมุง่ มาดปรารถนา หากเขาก่อก่อนอ่อนมา

ใจพีพ่ าลาก็งวยงง…


5

พระเพื่อนพระแพง

ประวัติ ตานานรักพระลอ ความว่าเดิมเจ้าราชวงศ์แมนสรวงกับเจ้าราชวงศ์สรองเป็ นปรกปักษ์ต่อกัน แต่โอรส และธิดาของ 2 เมืองนี้เกิดรักกันและยอมตายด้วยกัน ฝ่ ายชายคือพระลอเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งเมืองแมนสรวง มี พระชายาชื่อนางลักษณวดี พระลอเป็ นหนุ่มรู ปงามมากเป็ นที่เลื่องลือไปทัว่ จนทาให้พระเพื่อนพระแพงเกิด ความรักและปรารถนาที่จะได้พระลอเป็ นสวามี พี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงชื่อนางรื่ นนางโรยได้ออก อุบายส่งคนไปขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพงให้พระลอฟังและให้ปเจ้ ู่ าสมิงพรายทาเสน่ห์ให้พระลอเกิด ความหลงไหลคิดเสด็จไปหานาง ฝ่ ายพระนางบุญเหลือชนนีของพระลอทราบจึงหาหมอแก้เสน่ห์ได้แต่ปู่ เจ้าสมิงพรายได้เสกสลาเหิน (หมากเหิน) มาให้พระลอสวยในตอนหลังอีกถึงกับหลงไหลธิดาทั้งสองมาก ขึ้น จึงทูลลาชนนีและพระนางลักษณวดีไปยังเมืองสรองพร้อมกับนายแก้วนายขวัญพี่เลี้ยง เมื่อมาถึงแม่น้ า กาหลงได้เสี่ยงทายกับแม่น้ า แม่น้ ากลับวนและเป็ นสีเลือดซึ่งทายว่าไม่ดีแต่พระลอก็ยงั ติดตามไก่ที่ปู่เจ้า สมิงพรายเสกมนต์ล่อให้หลง เข้าไปในสวนหลวงแล้วแอบได้พระธิดาทั้งสองเป็ นชายา นายแก้วนายขวัญก็ ได้กบั นางรื่ นนางโรยพี่เลี้ยง

นางในวรรณคดีไทย  

ประวัติของนางในวรรณคดีไทยแต่ละเรื่อง