Page 1

BORUİ ÇKUMLAMAMAKİ NALARI I NTERNALSHOTBLASTI NG ВНУТРЕННЯЯПЕСКОСТРУЙНАЯОБРАБОТКА LESMACHI NESDESABLAGEI NTÉRI EURDUTUYAU Spi r a lka yna kl ıbor ui çyüz e yl e r i neI SOvei l gi l iyüz e yha z ı r l a mas t a nda r t l a r ı nauygunSa2, 5ka l i t e s i ndevei s t e ni l e nyüz e ypr of i l i ndeç e l i kbi l yavegr i t kul l a na r a kme ka ni kkuml a maya pa nma ki na l a r dı r .Ma ki nat a s a r ı mıa ş a ğı da kipa r a me t r e l e r egör eya pı l ı r : The s ea r et hema c hi ne st ha tpe r f or mme c ha ni c a lbl a s t i ngt ot hes pi r a lwe l de dpi pe sbyus i ngs t e e ls hota ndgr i ti nSa2. 5qua l i t ya nds ur f a c epr of i l ei n c ompl i a nc ewi t hI SOa ndr e l a t e ds ur f a c epr e pa r a t i ons t a nda r ds .Ma c hi nede s i gni sc a r r i e douti na c c or da nc ewi t ht hef ol l owi ngpa r a me t e r s : Эт оприборы,к от орыеос уще с т в л я ютме ха ниче с к уюпе с к ос т руйнуюобра бот к ув нут ре нне йпов е рхнос т ит рубс пира л ь нойс в а рк и, с оот в е т с т в ующе йс т а нда рт уподг от ов к ипов е рхнос т ииI SO,ис пол ь з уяприэ т омнаже л а е момпрофил епов е рхнос т ис т а л ь ныедробииме л к ий г ра в ийк а че с т в аSa2, 5.Конт с рук цияприбораос нов а нананиже с л е дующихпа ра ме т ра х: Ces ontl e sma c hi ne squir é a l i s e ntl es a bl a gea uxs ur f a c e si nt e r ne sdet uya us oudée ns pi r a l ec onve na bl eàI SOe ta uxnor me sdepr é pa r a t i ondes ur f a c e a ya ntunequa l i t édeSA2, 5e te nut i l i s a ntl agr e noui l l ee tl egr a vi e re na c i e rs url epr of i ldes ur f a c es ouha i t é e .Lac onc e pt i ondema c hi nee s te xe r c é e d’ a pr è sl e spa r a mè t r e sc i de s s ous :

Ka pa s i t e/Ca pa c i t y/Mощнос т ь/Ca pa c i t é/‫ﺩﻕ‬ ‫ﺭ‬ ‫ﺓ‬ 250m2/h Yüz e yKa l i t e s i/Sur f a c eQua l i t y/Ка че с т в опов е рхнос т и Qua l i t édes ur f a c e/‫ﺍﺡﻁﺱ‬ ‫ﻭﺝﻝ‬ ‫ﺩ‬ ‫ﺓ‬ Sa2, 5 Bor uÇa pı/Pi peDi a me t e r/Диа ме т рт рубы/Di a mè t r edut uya u ‫ﺍ‬ ‫ﺃﻝ‬ ‫ﺍﻥ‬ ‫ﺍﺏﻱﺏ‬ ‫ﺭﻁﻕﻝ‬ 3600mm Yüz e yPr of i l i/Sur f a c ePr of i l e/Пов е рхнос т ьпрофил я Pr of i ldes ur f a c e/‫ﺍﺡﻁﺱ‬ ‫ﻱﺹﺥﺵﻝ‬ 50-100µ

Bor uBoyu/Pi peLe ngt h/Дл инат рубы/Longue urdet uya u/‫ﺍ‬ ‫ﺃﻝ‬ ‫ﺍﻥ‬ ‫ﻭﻁﺏﻱﺏ‬ ‫ﻝ‬ Müş t e r it a l e bi negör ebe l i r l e ni r/De t e r mi ne da c c or di ngt oc us t ome rr e qui r e me nt s Опре де л я ют с яВСоот в е т с т в иисЗа прос омКл ие нт а/Touss ontdé t e r mi né sd’ a pr è sl ade ma ndede sc l i e nt s ./‫ﺩﺡﺕ‬ ‫ﻭﺩ‬ ‫ﺍﻕﻑ‬ ‫ﺍﺏﻝﻁﻝ‬ ‫ﻡﻉﻝ‬ ‫ﺍﻝ‬ ‫ء‬

4 7

teknopol 47 boru ici kumlama  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you