Page 1

BORUKONVEYÖRHATTI PI PECONVEYORLI NE ЛИНИЯТРУБЧАТОГОКОНВЕЙЕРА LALI GNEDECONVEYEURTUBULAI RE Bor ul a r ı ne ks e ne lyöndeha r e ke t ii ç i nkul l a nı l ı r .Bor uhı z ı ,t e ke r l e kl e r debul una na ç ıa ya r ıi l es a ğl a nı r . I ti sus e dt omovepi pe sl i ne a r l y,s pe e dofpi pei sa dj us t e dwi t ha ngl ea dj us t e me ntme c ha ni s m. Ис пол ь з уе т с ядл ядв иже ният рубва к с ина л ь номна пра в л е нии.Ск орос т ьт рубпре дос т а в л я е т с яз ас че тиме юще йс явк ол е с а хна с т ройк иуг л а на к л оне ния . El l ee s tut i l i s é ea f i nder é a l i s e rl emouve me nta xi a lde st uya ux.Lavi t e s s edet uya ue s ta s s ur é epa rl ’ a j us t e me ntd’ a ngl equis et r ouvea uxr oue s .

4 4

teknopol 44 boru konveyor