Page 1

За г р у з к аРу л о на/ Lec h a r g e me n td er o u l e a u Пе р е днийПо дв о д/Lab o b i n ed ’ a l i me n t a t i o nd er o u l e a u Ру л о ныВыпр я мит е л и/ Le sr o u l e a u xr e d r e s s e u r s Св а р о чныйАппа р а тДл яСт ык о в к иЛе нт/ L’ u n i t éd es o u d a g ed es k e l p e n d Ст а но кдл яФр е з е р о в к иКр о мо к/Lef r a i s a g ed eb o r d Гл а в ныйПр ив о д/Leg r o u p ed ep r o p u l s i o np r i n c i p a l e По дг ибк аКр о мо к/Leg r o u p ed ef l e x i o na n t é r i e u r e Фо р мо в к а/Las t a t i o nd ef o r me Вну т р е ння яиНа р у жна яСв а р к а/Les o u d a g ei n t e r n ee te x t e r n e Сис т е маВс а с ыв а нияСв а р о чно й / Les y s t è med ’ a s p i r a t i o nd ef l u xd e Пыл ииВо с с т а но в л е ния s o u d a g ee td er é c u p é r a t i o n Сис т е маПл а з ме нно йРе з к и/Les y s t è med ed é c o u p a g ed ep l a s ma

2 4

teknopol 24 spiral ana bolumler