Page 1

LEANG POK BRAS

The story of the Leang Pok Bras Waterfall ដូ•4)ះទឹកb))ះក)qលr)ះ%នŽ))ប់ឲ)MuកFមកជួប ខA‡នZទឹកb))ះក)qលr)ះឲ)M%ន•)ប់៧WX)។

uកF%ន•ជួបទឹកb))ះក)qលr)ះ•ៀង•ល់W X) បI’)ប់ពី%នសន)“6មួយ}v)gើយ។  

និ~យពី_)ពន”របស់uកF ពូwi)ង  xើត  

ឯB)ះវ–ញ wល˜ើ™ើញបOីរបស់ខA‡នš)ងš)

•)ញពីផœះ%ត់•ល់WX) ក៏\ើតeនចិតOសង)•័យ គិត|បOី_)Ÿ)ល6eនo

យ។

_)ពន”របស់uកF'()ះ| ពូwi)យ.យ។   បនOមកˆៀត   ខ"#ំ%ទ'()ះ    +)ង  -)ង  .យុ  ៧០ឆ4ំា  6ជន6តិពូនង។   ទីក@)AងកំBើត  ភូមិពូFំងឃុំរមI  

J)ុកK)នមLរម)M N)តOមណQលគិរT។  

សពVWX)ខ"#ំ%ទរស់Zទី[)ះFំងពី\ើតមក។

ខ"#ំ%នដឹងពី_)វតOិរបស់ទឹកb))ះ[)ះFមរយៈឪពុក efយ ) និងជីដូនជីFរបស់ខ  "#ំ gើយខ"#ំhi)ប់និjនk ឲ)M\m)ងជំIន់n)យof)ប់p)រ។  ទឹកb))ះ

ក)qលr)ះeនFំងពីជំIន់ជីដូនជីFមកsA)ះ។

Zt)លLះ eនuកFជន6តិពូនងev)ក់'()ះ   ពូwi)ង  xើត  gើយuកFeនដំរTពណ៌ _)z)ះមួយក)qល។    WX)មួយuកF %នយល់សបOិ|%ន  

ជួប}v)6មួយទឹកb))ះក)qលr)ះ។

Zក4#ងយល់សបOិLះp)រ ទឹកb))ះក)qលr)ះ   %ននិ~យ•wន់uកFLះ|   ខ"#ំចង់•ប់.ន6មួយuក  

‚ើuកយល់~ƒ)ងs៉)ចp)រ?

uកFក៏%នយល់r)ម†Vើ6មិតO6មួយទឹកb))ះ ក)qលr)ះ។ gើយទឹកb))ះក)qលក៏%នសុំដូរ ដំរTសរបស់ខA‡ន6មួយនឹងដំរTរបស់uកF។  

ទឹកb))ះក)qលr)ះ%ននិ~យ•wន់uកF| ចង់ដូរដំរTរបស់uក6មួយដំរTសរបស់ខ"#ំˆ?)   uកFយល់r)មដូរ  

‰))ះដំរTLះគឺ6ដំរTIំសំ‹ងលŒ។

ZWX)ទី៧p)ល6WX)ចុងn))យ¡)wរ‹ត់ជួបរkង

uកF ពូwi)ង  xើត  6មួយនឹងទឹកb))ះក)qលr)ះ   ល¢កយាយ  ពូwi)យ.យ  

%នលួចមកFម£នuកFពីn)យ។

ដំរTសរបស់ទឹកb))ះក)qលr)ះកំពុងសុី¤()Z¥ើ¦¦¦¦ ក)qលb))ះ¦t)លuកF

និងទឹកb))ះក)qលr)ះកំពុងš)ពិ§ក)¨}v)។ រ©t)ចLះពួកª)បំរុងនឹងដូរដំរT}v)gើយ  

«))ប់š)_)ពន¬របស់uកF%នមកដល់។ ទឹកb))ះក)qលr)ះក៏%នបO-រចិតO  

gើយនិ~យ•wន់uកF|

ខ"#ំeនបំណងចង់ដូរដំរTហ4ឹង6មួយឯង

gើយដំរT[)ះក៏.ចIំ¯យឯង°ភ6±)ើន

.ចIំ¯យឯងeន²ង•³)លូង និងeន´()ះ¦ ប៉ុ@O)ឥឡ-វxើងឈប់ដូរgើយ  

‰))ះ_)ពន¬uកឯងមកFមអ៊ºចឹង។

ទឹកb))ះក)qលr)ះ%នជូនពរដល់uក Fពូwi)ង   xើត  |  ”មិន|កូន»របស់ឯង  ឫខA‡នឯងកO  ី

អញនឹង¯យš)សតV½)ើស ¾)¿ក  À  Á  Â) ពÃ)  ˆ”) ។   កូនរបស់អូរ%i)យ  

ក៏%នយកកូនរបស់ទឹកb))ះក)qលr)ះ†Vើ6_)ពន”Z ទីLះp)រ។

˜ើxើងsើល•ទឹកb))ះLះវ–ញÄងÅV)ងLះគឺ6¦ ទឹកb))ះក)qលr)ះ ចំÆ)កឯÄងof)ំវ–ញគឺអូរ%i)យ   gើយÄងអូរ%i)យ[)ះគឺ6ក@A)ងតម~ƒ)ងÄi)ំង។

My name is Mareng Theng. I am 70 years old and I am Bunong. Currently, I live in Pou Tang village, Rommanea commune, Sen Monorom town and I live here since I was born. I heard the story of this waterfall from my parents and my grandparents and I tell it to the young people as well. The story is as follows: Kbal Preah waterfall has been known since our ancestors’ generation. During that time there was an old Bunong man named Pou Klang Yeut who had a grey elephant. One time, he had dreamed that he met with Kbal Preah waterfall. In that dream, Kbal Preah waterfall asked him: “What do you think if I want to make friends with you?” The old man replied: “Yes, I would like to be your friend.” In addition, Kbal Preah waterfall asked to change his white elephant with the old guy’s elephant. Again, the old guy agreed with the waterfall because he knows that the white elephant is a lucky animal; it can bring him luck, properties, good health, etc. So then, the waterfall requested the old man to come to meet him at Kbal Preah waterfall for seven days. After awaking from the dream, Pou Klang Yeut went to meet Kbal Preah waterfall regularly for six days in a row. Mrs. Pou Klay Ay, the wife of the old man, felt very strange and upset to see that her husband always went out for the full day. She suspected that her husband might have a secret love affair with another girl. On the seventh meeting day between Pou Klang Yeut

and Kbal Preah waterfall she decided to follow her husband in order to investigate where he was going. The white elephant was eating grass at the upper side of the Kbal Preah waterfall while the two friends were talking. Mrs. Pou Klay Ay arrived at exactly that point when the Kbal Preah waterfall was ready to change his white elephant with Mr. Pou Klang Yeut’s. But because of her arrival, Kbal Preah waterfall changed his mind and stopped the exchange of the elephant. He said: “I wanted to change the elephant with you, the elephant will bring you luck, Ra Loung jar and gongs, but I now I change my mind because your wife interrupted us.” Then Kbal Preah waterfall blessed Mr. Pou Klang Yeut: “Either for you or for your relatives, I will give you deers, pig, cow and sheep.” Furthermore, O Ply River’s son got married with Kbal Preah Water’s daughter there. If we look at this waterfall, on the left side is Kbal Preah water and the right side is O Ply River. The right river is very taboo.


O PLY

The story of the O Ply River

ខ"#ំ%ទ'()ះ ក  ុ    -ើក  /យុ ៨០ ឆ4ំា  ជន8តិពូនង  ទីក?)@ងកំAើតភូមិ ពូDE)F)ត  ឃុំH)អំពូម  J)ុក -)K)L  M)តNមណPលគិរT។ /ស័យLXនបច[#ប)\ន4ខ"#ំ%ទរស់^  ភូមិពូDE)F)ត  ឃុំH)អំពូម  J)ុក-)K)L  M)តNមណPលគិរT។  

សព_`a)រស់ទីb)ះអស់រយៈ-)ល៨០de)ំ។  ខ"#ំ%នដឹងពីh)វតNិរបស់អូរb)ះjមរយៈជីដូនជីj   kើយខ"#ំlm)ប់និnនoឿងb)ះqយrs)ងៗជំuន់v)យwx)ប់F)រ។

yលពីz)ងuយ អូរ%m)យb)ះ{ន'()ះ| }))បតូវ%m)យ។  អូរb)ះyលពី~ើម•ើយ8€)ះ  

kើយ{នរូបDង8មនុស)•។ អូរ%m)យ8ក?@)ងដ៏yចwƒវមួយ  និង8ក?@)ងតម។  សូម)\  ី

…ើង†)ះស@ឹក‡ើក៏អត់%នF)រ †ើមិនដូˆe)ះ‰)Šនឹងប‹Œ)លឲ)Ž…ើងឈឺ  ឬក៏wm)ប់។  Š8អូរF)ល  

ហូរjំងពីuយជីដូនជីj kើយ  ^អូរ“ះ{នសត_នតូច8”)ើន។    ចំនុច•ប់–Nើមអូរb)ះគឺ^ជិត   កង់DE)ឡង់  kើយចំនុច–Nើមb)ះ  គឺ˜)តមyន់™)šm)ំង‰ៀត។  ^ទី“ះ{ន~ើមអងœ#ញ  

ខžស់ផុតក) លមួយទំហំh)¡)លប៉ុនផ£ះ។ vម ) ~ើម‡ើ“ះ{នទឹកហូរyត់  kើយŠ¤)ញ     ពពុះៗពីគល់~ើម‡ើ។  †ើ…ើងលូក¥)ចូលទ¦ក4#ងពពុះ“ះ%នអ§¨)ម  …ើងនឹង%នJ)ូវ។  

†ើ…ើងលូក©%នស@ឹកឬស)• ី …ើងនឹង%នដំរT។  kើយ†ើសិនលូក©%ន/ចម៌ដំរ  T គឺ%ន™)/ចម៌ដំរT‰  ) ™)h)សិន†ើ%នកN«ច“ះ…ើងមិន/ន%នអ_ីnំងអស់។  

មិន™)ប៉ុ¬-)ះអូ%m)យ{នកូនៗ8”)ើនដូច8 អូរពូស  អូរ%m)ង    អូរប៉ុល  អូរ®)ត  អូរ¯)ល  អូរតូយ  

អូរjំ 8~ើម។  {ន`a)មួយ“ះ  អូរnំងអស់%នពិ°ក)±²e)  ចង់h)លង©អូរv))ង  |³ើ  

អ4ក‹មកដល់ចំណ´ច h)សព_របស់អូរv))ងមុន។  អូv)ងb)ះ8ភូម  ិ 8ជីដូនជីj  ឪពុក{x)យ     របស់អូរnំងអម) ល{¶)នšង·ើb)ះ។  បu¸)ប់មកពួក˜)ក៏•ប់–Nើមyរh)លងh)‹ំង²e  )

kើយ^-)ល“ះ អូរ%m)យ%ន¹)ៀម8º))ចនូវ  h)»ង  %យ  ទឹក¼¶)ង”)ើន  ~ើម)\ីចូលរួមyរh)‹ំង។   អូរ%m)យ  ~ើររហូតអត់~)កអត់ពួន‰)  ½)ះšm)ច•ញ់˜)។  ^ចុងប¾¿)ប់À)yរh)លងh)‹ំង“ះ   អូរ%m)យក៏%ន©ដល់ÁលÂមុន˜)  Ãយ%នហូរyត់អូរv))ងពុះ8ពីរ។   រួច‰ើបហូរÄ)ឡប់មកJ)បjមអូរv))ងវÅញ។  ចំÆ)កឯ  អូរប៉ុល  អូរហ៊ុច     និងអូរ³)%នមកដល់jមv))យ។

My name is Ko Peuk. I am 80 years old and I am Bunong. I was born in Pou Radet village, Sre Ampoum commune, Pich Chreada district, Mondul Kiri province. I have been living here for 80 years. I heard the story of this river from my grandparents and I tell it to the young people as well. The story is as follows: Once upon a time, O Ply was named Brab Tov Ply. Hundreds of years ago, a god had appeared as a person and it was a very dangerous place and taboo to go there. People could not even pick the tree leaves there; if they pick them, they would get sick or die. It has been a long time ago, that it became a river. Some animals called Na Touch lived there. The starting point of this river is near Camp le Rolland (near Dak Dam) and it is more taboo there. There was a big and tall Ang Konh tree and the spring water of the size of a big house was running through under that tree. If we put our hand in that spring water and we get rice husk, we will produce rice. If we put our hand in the spring and we get bamboo leaves, we will receive an elephant. But if we put our hand in and get the excrement of an elephant, we will get only that excrement. If we get wild potato (Kduoch), we will get nothing. Furthermore O Ply has many small rivers as children O Poos, O Balang, O Pol, O Red, O Sael, O Touy, O Tam and etc,. One day all the rivers above wanted to make a flow competition. They wanted to know who can flow the fastest and reach the O Kraung river first. O Kraung was their village and their parents or grandparents. O Ply had prepared a lot of bamboo pots, plenty of rice and water for the attendants of the competition. O Ply walked without stopping and sleeping because it was afraid of loosing the game. At the end, O Ply won the game. It had reached and crossed the O Kraung river first and then turned back to flow in the same direction as the O Kraung river. O Pol, O Hoch and O Te came later.


O PLY

The story of the O Ply River

យកមកទុក†ផˆះរបស់ខC´ន†ក6%ងអូរ

»ើម)]ីឲ)r!យ})ីjមរកដំរVƒះមកដល់ផˆះរបស់ខC´ន។

លុះL)ល})លឹម•ើង!យ})ីគិត„នឹង•À))យដំរVពី»ើម ¼ើƒះ   »ើម)]ីឲ)rÁ»ើរÂ)ង។  ½m)មƒះL)លÃ)•)ក•កBC)ងy)លចងដំរ  V µើញ—)Ä)ÁÅ)ក់ចងដំរ  V ចំÆ)កឯដំរV_ន_ត់•eើយ។  

!យ})៊£ក៏·ប់’Pើមភ័យ½m)ម ¨)ះzm)ចពូសPីបƒÇ)ស។    អងÈ%យគិតមួយសនˆ%ះ   !យក៏ស–))ចចិត  P ˜)លប់•ផˆះ»ើម)]ីជ›))បពូពីដំណឹងa)ះ។   ពូរបស់})៊£ខឹង  និង_នសPីបƒÇ)ស!យ¤,)ងÉ)ើន   zល¦ើ_នដឹងពីដំណឹងa)ះeើយ។  

!យ})ី~ន0រមtណ៍តូចចិតP¤,)ង¥m)ំង

v))យពី˜)™វ_នឪពុក~សPីបƒÇ)ស •យwរ—)oឿង_ត់ដំរVa)ះ។  

!យក៏»ើរ¿)ញjមរកដំរ V •យ_នjមºើលNនÌើងដំរVƒះរហូត។  

jមចុះjម•ើង !យក៏_នµើញNនដំរVចុះចូល•ក6%ងអនCង់អូរ_m)យ។   !ងខ$%ំ'()ះ  +,)ម    .)ក    0យុ  ៦០ ឆ6ំា  ជន:តិពូនង។  

ទីកB)CងកំDើតភូមិG)អំពូមទីមួយ ឃុំG)អំពូម  K)ុកL)M)N   O)តPមណRលគិរV។

0ស័យNYនបច\%ប)] ភូម  ិ G)អំពូមទីមួយ  ឃុំG)អំពូម  K)ុកL)^)N  

O)តPមណRលគិរV។ !ងខ$%ំ_នមករស់ទីa)ះអស់រយៈ  L)ល៦០cd)ំeើយ។   ខ$%ំ_នដឹកពីh)វតPិភ6ំa)ះjមរយៈជីដូនជីjរបស់ខ  $%ំ

eើយខ$%ំក៏lm)ប់_ននិnនoឿងa)ះឲ)rst)ងៗជំ!ន់v)យwx)ប់y)រ។

µើញដូ¶d)ះ!យ ក៏_ន˜)ឡប់មកជ›))បពូវញ„  

ដំរV_នចុះក6%ងអនCង់អូ_m)យeើយ។ ពូរបស់}  )ី លឺដូចƒះ   ក៏_នÁយ!យ͈ើរwm)ប់͈ើររស់  eើយ_ននិ¤យ„  

0ÎÏ)ង˜)™វ—)រកដំរVមកសងអញវញÐយ_ន។ •យÑ))ំ  នឹងzរÁយដំ   h)~ថºើល+យរបស់ពូមិន_ន  

!យក៏_នស–))ចចិតPÓតចូល•ក6%ងអនCង់ƒះ ¨)ះ!យគិត   „ÔះបីមិនÓត  ក៏˜)™វឪពុក~Áយរហូតដល់wm)ប់y)រ។  

!យមិន_នwm)ប់œ ) eើយÕ)មnំង_នµើញភូមិមួយ†ទីƒះœៀត។   !យ_ន•អងÈ%យÂើស6«ក_យ^)™កមួយ  eើយមួយK)បក់  v)យមក  

zលពី{)ង!យ អូរ_m)យគឺ:})ះ  eើយ~នកូនK)ី~d)ក់។  

!យក៏_នµើញដំរVƒះ។ µើញ-)បƒះ  !យក៏_នសួរ•អូរ_m)យ„  

ដំបូង•ើយ~នកូនកំ‚)រពីរ!ក់ y)ល~d)ក់ƒះ'()ះ„})ី

គឺខ$%ំខ\ីÁយកដឹកឫស)©ី។ !យ})៊£_នបនP„¦ើខ\ី  ºP)ចមិនÚ))ប់ខ$%ំ:មុនសិន។  

eើយ~នŠ‹)មួយƒះŒត់ _នឲ)r})ី•Ž•)លដំរ  V

ខÛឹលÚ))ប់¨)ះខ$%ំចង់ឲ)rឯងjមមករកÁដល់កBC)ងហ6ឹង។

ពីមួយŠ‹)•មួយŠ‹)})ីរស់†ប–)ើផˆះរបស់ព ូ និងប–)ើពូដូច:nសករ

អូ_m)យ_នÝ!យ})៊£•wd)ក់†ផˆះរបស់ខC´ន។

រ•ឮកមកដល់អូរ_m)យ និងបុ˜)ីឯD)ះវញ  

×ើឯងK)¸ញ់កូនK)ីរបស់ខ$%ំœ ) ¦ើឯងK)¸ញ់  

¨))ះ•យពួកš)យល់„មនុស)©លª

ចំÞះសំDើររបស់អូរ_m)យ។

~នŠ‹)មួយƒះកូនអូ_m)យ_នជួប})៊£•យ®)ដន)r

អូ_m)យ_ន-)ងá)កâ)ព)rសម)]តPិ¤,)ងÉ)ើនឲ)r•បPីh)ពនã!យ})ី។  

L)ល˜)ឡប់ដល់ផˆះវញកូនរបស់អូ_m)យ—)ង—)នឹកម±)ដល់})ី:និច \

!យ_នសុំអូ_m)យ˜)ឡប់•វញ»ើម)]ីយកដំរV•សងពូ។ អូរ_m)យ  

អូរ_m)យក៏_នដឹង„កូនK)ីរបស់ខC´ន_ន·ប់ចិតPK)¸ញ់!យ})ី¹

ឯង˜)™វយកh)ពនãរបស់ឯង•:មួយy)រ។

~នŠ‹)មួយƒះ})ីក៏_ន•ចងដំរV:ប់នឹង»ើម¼ើ

ប៉ុBP)h)ពនãមិន})ម•:មួយœ)។ !យក៏ស–))ចចិតP„មិន•វញ  

អូរ_m)យ ក៏_នស–))ចចិតP•លួចដំរVរបស់!យ})  ី

š)—)ង—)ÝអនCង់ƒះ„})ី ·ំºើល})៊£នតូច។

អូរa)ះ~នh)វតPិដូចមនុស•ើងអ€\ឹងy)រ។

×ើនរ‰យកដំរVខ$%ំមកទីa)ះ? អូ_m)យ_នØCើយតបមកវញ„  

_នសុំ^)ក…ន†ផˆះរបស់ពូ។ ពូរបស់})ីzច‰ស់  

អូ_m)យ_នØCើយ„

•យ_ន‘x)ំ’$ើ„កុំ“”ើឲ)r_ត់ដំរV ឲ)r•ះ។

v))យពីសួរ!ំចប់សព”Ü)បe ់ ើយ

—)ង—)˜)™វ_នš)“”ើ_ប និងមិន~នL)លស›))កƒះœ)។  

L)លwd)ក់ទីƒះ_នពីរ បីŠ‹)  អូរ_m)យ_នសួរ•!យ})ី„  

~នចិតP0ណិត0សូរ})៊£¤,)ង¥m)ំង zល¦ើ_នដឹងពីទុក§)ទនារបស់})ី

ខ$%ំនឹងoៀបzរឲ)rពួកឯងnំងពីរ។ !យ})៊£ក៏_នយល់})ម½m)មៗរ•L)ច  

និងសC«ត˜)ង់មិនគួរ‰មកជួបនូវ¬)©)ជីវតដ៏កម)©ត់§)ទ!-)បa)ះ។

ប!Ç)ប់កមtវធីoៀប0àហ៍ពិàហ៍_នចប់សព”Ü)ប់eើយƒះ

eើយក៏_ន_ក់ចិតPK)¯ញ់})ី។

ប៉ុB)P!យ})៊£មិន_នå))ក˜)0លនឹងâ)ព)rសម)]តPិnំងƒះœ)

គឺនឹករហូតដល់³C)ច_យ ³C)ចទឹក  និងzរ+រជុំវញខC´ន។  µើញដូ¶d)ះ  

មិន_នបដិÍ)ដន៍នឹង!យ})ី ប៉ុBP)អូរ_m)យនិ¤យ„

—)មិនដឹង:˜)™វជួយកូនK)ី¤,)ងដូចºP)ច។

ឮដូ¿6)ះ!យ})៊£ក៏_នមកបបួលh)ពនãឲ)r•:មួយខC´ន

eើយក៏_ន˜)ឡប់•ផˆះវញ½m)មៗ។ µើញឱzសលªដូ¿6)ះ_នមកដល់  

eើយ_នបនPរស់†ក6%ងអនCង់ƒះរហូតមក »ើម)]ីºើលÕ)nំកBC)ងƒះ។  

My name is Nham Krak. I am Bunong, 60 years old. I was born in Sre Ampoum I, Sre Ampoum commune, Pich Chreada district, Mondul Kiri province. I have been living here for 60 years. I heard the story of O Ply river from my grandparents and I tell it to the young people. Let me tell you this story: Once upon a time, O Ply was a god and had a daughter. This river has it own history like people. Since the beginning, there were two orphans. One of them was named Bri and lived with his uncle. His uncle was very mean to him. One day, his uncle had told him to graze the elephant and reminded Bri to be careful and to not lose the elephant. Most of the time, Bri was treated as a servant at his uncle house; he was always blamed and he worked hard without any breaks. Now we take a look at O Ply and his daughterthey felt so sorry and pity for Bri when they had heard the difficulty of him. They thought that a good person like Bri shouldn’t meet a bad track of life like this. One time, O Ply’s daughter had met Bri by accident and she immediately fell in love with him. After coming back home O Ply’s daughter did not care about her housework, meals and water because she spent all time thinking about Bri. When O Ply saw his daughter in this condition, O Ply automatically understood that she was in love with Bri but suddenly he could not try anything in order to help her. One day, Bri went to tie his uncle’s elephant to a big tree. He soon came back home and left the elephant alone. O Ply saw that this was a good chance. He thieved the elephant and brought it to a big deep hole at O Ply river. That hole was the door to enter the O Ply - the door between the human and the O Ply world. O Ply had chosen this option because he expected that after losing the elephant Bri would try to find it and arrive at the O Ply world. Now we come back to Bri. In the early morning, he came to see the elephant and wanted to release it. Unfortunately, he only saw the elephant chain but the elephant was gone. Bri started to be very nervous; his uncle would blame him because of this. After sitting down and thinking for a while, he decided to return home and told the bad news to his uncle. Bri was right to be nervous - his uncle got very angry and blamed him with many bad words after he told him the news. Bri felt very upset after his uncle cursed him. He went to try to find the elephant and followed the footprints of the elephant. When the footprints disappeared, he was at the O Ply hole. Bri thought about hurrying back home to tell his uncle that the elephant fall into the O Ply hole. But Bri would either got more blame and serious beatings from his uncle or he would warn him that he must return his elephant. So Bri had no more patience with his uncle and he decided to jump down the O Ply hole. He thought that if he doesn’t jump he will die anyway because his uncle will beat him until he dies. But Bri didn’t die after he jumped into the hole but he saw a village there. He found his uncle’s elephant after he sat down on a pig feeding pot for a few seconds. He felt so surprised to see it and asked O Ply: “Who had brought my elephant here?” O Ply replied, “I borrowed it because I needed it to transport bamboo.” Bri said, “if you borrow it, you should inform me first”. O Ply continued, “I didn’t want to inform you because I wanted you to come here”. After questions and answers, Oply invited Bri to stay at his house. A few days later, O Ply asked Bri: “Do you love my daughter? If yes, I will organize a wedding ceremony for you both.” Bri agreed with that request. O Ply arranged everything and gave a lot of his properties to the couple after their wedding. Bri was not comfortable with all those valuable things and he asked O Ply to go back to the people’s world and return the elephant to his uncle. O Ply didn’t ignore Bri’s request and he said: “No problem if you want to go back and please let your wife go with you.” Bri was very glad to hear O Ply saying this and he quickly went so asked his wife to accompany him. When his wife didn’t accept his request, Bri didn’t go to meet his uncle. Up to date, Bri have been living in this hole and looking after the place. This hole is called Bri Cham Meul Bri Natouch.


ចំŽ)កឯមនុស)¦_)លžើរ°ើខ7ងរបស់uក៏{r)ប់អស់Š។

O PLY

“ប់oំងពីa)លLះមក Eអូរ%r)យ‚ន¸ើងកប•ច{¹វ³ស់។   •លLះ

The story of the O Ply River

ើងមិន 1ចនិ„យ-{§))ះ  

-{Q^)_)រ%នš)Eអូរ%r)យ dើយEទីLះ

ើងមិន1ចនិ„យអZីºS)ស»|)ស%នš)

¼))ះនឹងu£Zើvយ

ើងលង់ទឹក ‚នជំងឺឈឺ•½)ត់។  

ម)¾…)ងវ¿ញšៀតអូរ%r)យ%នÀ)កកBC)ងE;ពីរ គឺឲ)Nm)ពនÁEពី°  ើ ចំŽ)កឯអូរ%r)យ_)ល;បSីEពីz)ម  

dើយកBC)ងអូរ%r)យរស់ELះគឺ•ច{¹វ„…)ង™r)ំង ពី¼)ះ€យ{រ})%ន“ក់µ7)ករបស់u។  

អ7ក³ក៏€យឲ)N•)£ZើដំDើរឆCង•ត់កBC)ងLះ អូរ%r)យz))មនឹង£Zើឲ)Nលង់ទឹក។  

រXឯm)ពនÁ•លŸើŒើញបSី•ច{¹វa)ក ខ"#ំ%ទ'()ះ  +ើក  .ៀង  1យុ៧៤ឆ7ំា  ជន;តិ  ពូនង។  

ទីកB)CងកំDើតEភូមិពូH )I ឃុំK)នមLរម)N  O)ុកអូរQំង   R)តSមណUលគិរX។

សពZ[\)ខ"#ំ%ទរស់E ភូមិពូQ^)_)ត  ឃុំ`)អំពូម  O)ុកa)b)c  

R)តSមណUលគិរ X dើយខ"#ំ%នមករស់Eទីe)ះអស់រយៈa)ល៣០ij)ំdើយ។   ខ"#ំដឹងពីm)វតSិអូរe)ះoមរយៈជីដូនជីo  

dើយខ"#ំក៏qr)ប់និtនuvយ+w)ងៗជំyន់z)យ{|)ប់_)រ។

ក៏%នvយបSីមកE™ង°ើវ¿ញdើយyងបSÂរŠE™ងz))ម។

កBC)ងLះ‚នសុទÁ•)អនCង ់ ឫទឹក’))ះ។  •លជំyន់សÄS)ចសុីហនុ   ខ"#ំគឺ;t¹ន  

dើយ})%ន“ត់oំងvយខ"#ំយកអងÅរŠជូនÆៀត³មEភ7ំ³ម °ៀ«Çប៉ុBS)ខ"#ំ%នបដិ.)ដន៍ ¼)ះខ"#ំ™r)ចអូរ%r)យ។  

បyÉ)ប់មក})ក៏%ន“ត់oំងvយt¹នÊ)wរŠ dើយ})Lះ%ននិ„យ•  ™r)ចអីអូរ%r)យ។  

a)លŸើកËនដល់អូរ%r)យÄើលទឹក¹ក់ដូច;Qក់ បBS)a)លŸើកËនចូល¡ើងលិចËនtំងអូរ  

អូរ%r)យoំងពីជីដូនជីo%ន;})~•អូរ%r)យ€យ{រ•)‚នពស់

dើយ‚j)ក់_)លនិ„យអួតក៏%ន%ត់ខC•នŠ។

a)លបុកdើយ‚នទឹក„…)ង†)ើនហូរចុះz))ម ‚នQងធំŠៗ  

ប៉ុBS)មិន%នរកŒើញសពLះš) គឺŒើញ•)មួកនិងK)©)ក¸ើង  

oំងពីa)លLះមកជីដូនជីo•)ង•)យល់សបSិŒើញ})មកŽ)yំខC•ន•

អូរ%r)យក៏%នហូរ•ត់អូរកÏÐងពុះ;ពីរ

ខ"#ំគឺ”)សចង•ប dើយ–)ះ;អ7ក—))ប់ក7#ងa)លសុបិនSរបស់ពួក˜ត់។  

EទីLះm)សិនŸើ‚ន អ7កភូមិ³m)–)ឹតSខុសពីm)Ò)ណីដូច;  

រXឯ™ងz))មLះšៀត })~•អនCង់មCិះO)  ី និងអនCងមCិះm)ុស  

គឺu1ច£Zើឲ)NដំរX_)ល})ជិះឆCងអូរLះ;ប់¸ើង×នžើរØ)ងរួច។

អូរ%r)យហ7ឹង•លពីžើមm)សិនŸើ

‚នÙ\)មួយខ"#ំ%នŠcក់ម៉ងEអូរ%r)យ®))ប់•)Œើញ សតZនតូច  

yគQជ បុកអនCង់ទឹកEជិតភ7ំគូƒ)Iក។  

ចំŽ)កឯអ7កº)¦)ងរស់tំងអស់ dើយ%នជួយរកសព‚j)ក់_)ល%ត់ខC•ន  

និង‚នសតZនតូច;†)ើនហូរŠ;មួយទឹកLះ។

•ំÌCើងក៏%ត់_)រ។ គួររÍឮក_)រ•  Ea)ល_)អូរ%r)យហូរដល់អូរz))ង  

ខ"#ំគឺ‘)បអូរ%r)យ ខ"#ំគឺទឹក’))ះQ^)D)ល  ខ"#ំគឺអនCង់ទឹក“ត់  

a)លLះអូរz)ង ) %នសSីvយអូរ%r)យ• ឯងកុំ™r)ំង;ងឪ។  Ç

™ងz))មអូរe)ះšៀត})~•ពីងQ^)ទូង ពង ី ›))ង  ។  

‚នÓÔ)Õះមុនa)លÖៀប•រគឺអត់%នš)

_)ល;កBC)ងសតZនតូចរស់E។

ខ"#ំក៏qr)ប់%នជួបអូរ%rយ_)រ•លពីជំyន់កុមw#យនីសS។

ើងហួចEa)លទឹក¡ើងធំ

Lះuនឹង¢)ញពស់ធំមួយ£Zើ;  {¤)នស¥))ប់ចមCងមនុស)¦។    

ពណ៌Û () ពណ៏Ü)ហម  និងពណ៌RៀវÝ)លចុះÝ)ល¡ើង។  

‚ន•រច)¨ំង˜j;មួយជន;តិពូនង។

dើយខ"#ំក៏អត់¹ß)ន%ញ់វ¿ញ។ ខ"#ំក៏បនScក់ម៉ងšៀត  

ដូ¢7)ះពួក})ក៏ហួចžើម)©ីឲ)Nពស់¢)ញមកចមCងពួក})Š«)ើយ‚¬)ងšៀត

ក៏ž)កយល់សបSិ-r)មŒើញអូរ%r)យនិ„យ• មិតSឯងកុំÌ  Cើ })ជិះកង់  

ពួក})ក៏yំ)˜j)žើរ°ើខ7ងពស់žើម)©ីឆCង ប៉ុBS)®)ប់•)កំពុងžើរ%ន  

dើយខ"#ំ%នŒើញËនម៉ូតូគâ)ឹកគã))ង។

dើយ‚j)ក់Lះក៏%នយកលំ¶)ង“ក់ចំµ7)កពស់Lះ។

dើយអូរ%r)យ•Ÿើអត់Š•ន់ម៉ូតូអញពីz)យ។ z)យa)ល%នម៉ូត  ូ

a)លLះ‚នជន;តិ§)ះនិងជន;តិQ^)_ )

ŒើញដូចLះខ"#ំបÞ)ុងនឹង%ញ់ ®)ប់•)uបSÂរពណ៌Š;  m)តិm)oក  

a)ល_)លពួក})%នមកដល់អូរ%r)យa)លទឹក¡ើងធំ

dើយក៏ទទួល%នƒ)ីមួយ។ à)ន់•)មកដល់ផÔះ  

-r)មLះ®))ប់•)ពស់¢)ញមក¯)ន។

ើងជិះកង់ })ជិះម៉ូតូ  

ើងជិះម៉ូត ូ

²ក់ក³´)លអូរ ‚ន‚j)ក់_)លžើរz))យ})%នŒើញ‚នµ)7កពស់  

មិន•)ប៉ុäå)ះអូរ%r)យ%នបបួលខ"#ំŠផÔះរបស់˜ត់ ប៉ុBS)ខ"#ំ•អត់Šš)  

ពស់ទទួល•រឈឺ“ប់™r)ំង uក៏រមូខC•ន  

ខ"#ំ-æ)ក់ពីយល់សបSិ-r)ម  dើយខ"#ំក៏អត់អីដល់សពZÙ\)ហ7ឹងŠ។

My name is Keuk Seang. I am 74 years old and I am Bunong. I was born in Pou Trou village, Sen Monorom commune, O Raing district, Mondul Kiri province. Currently, I live in Pou Radet village, Sre Ampoum commune, Pich Chreada district and I have been here for 30 years. I heard the story of this river from my grandparents and I tell it to the young people as well. The story is as follows: Hundreds of years ago, O Ply got this name because there was a cobra that had pushed and broken a hole near Pou Trok mountain. After it hit that mountain, a big flow of water came down the mountain and it got wider and wider with a lot of Na Touch animals in it. Na Touch was a bad water spirit and it could change itself into many different kinds of appearances. Since that time, spirits came to introduce themselves to our ancestors in their dream- I am Brab Tov Ply, I am Ra Nel water fall, I am An Long Toek Chatt, I am Tras Chong Taub, etc,. At the lower part of O Ply river, two streams called Ping Ratoung and Ping Treng flow into O Ply river and further down two other streams called Anglong Males Srey and Anlong Males Pros, and at this point are the Na Touch animals living. When the O Ply got bigger in the rainy season, we could whistle and a big cobra appeared and laid its body as bridge across the river and we could pass it. At that time there were Bres and Ra Dae, two indigenous groups, living on the other side of O Ply and they wanted to attack the Bunong who lived on the opposite side. On the day of the attack, the Bres and Ra Dae group arrived at the O Ply and the O Ply got bigger and impossible to cross so they whistled. All of a sudden, a cobra appeared as bridge to let them pass. While they were crossing the river, the last person had seen the eyes of the cobra, so he stabbed these eyes with his spear. The cobra was in a lot of pain - it turned his body around and all people on its back died. Since that day, there were a lot of cruel and dangerous Na Touch there; we could not even talk about this. If we did talk about it, we would drown or get sick. Therefore O Ply divided its living place into two parts, the lower part for him and upper part for his wife. At the lower part where O Ply himself was living, it was very dangerous for people because O Ply still remembered that people had stabbed his eye. Everybody who crossed that place would drown by the magic of O Ply. When O Ply’s wife saw that her husband seemed to be cruel to people, she moved her living place to the lower side with O Ply. There were many holes and waterfalls there. When I was a soldier at Sihanouk regime and I was assigned to deliver rice to the Vietnamese at Nam Lyr mountain but I ignored my order because I was scared of O Ply. On the way to Nam Lyr mountain, I had to cross the O Ply river. So they delegated the other Khmer soldiers to go there. One among them was very arrogant and he said “nothing scares me with O Ply”. Then they drove the car onwards and arrived at O Ply. The water looked shallow but they all sunk into the river including the car. Luckily, all soldiers were alive accept the arrogant guy had disappeared. The soldiers who were alive tried to find the dead body of that guy but it was hopeless. They could only find his hat and shoes; his gun was lost as well. We should remark that O Ply had crossed the O Kraung and turned back to flow in the same direction with O Kraung in the rivers flow racing. At that time O Kraung said “please don’t try to make yourself stronger than me”. People cannot do something against their tradition. For instance, there is a single woman who is pregnant. It could happen something bad to her, like the foot of her elephant that she is riding to cross the river gets stuck. I had met O Ply as well during the Communist period. One day, I went to O Ply to make a fishing net. Meanwhile, I saw lots of Na Touch animals swimming, with black, red and blue colors. I took out my gun and wanted to shoot those animals but they changed into a mixed-color. It was so scared to talk about that. So I went ahead with my fishing and I got one fish before going back home. When I fall asleep, I had a dream about O Ply. O Ply said “Don’t try to fool yourself; if you see other people ride a motorbike, you should ride motorbike; if you see somebody driving a car, you should as well drive the car”. I saw a lot of cars in that dream. Not only said O Ply this to me, he also invited me to go with him but I refused. O Ply said, “if I don’t want to go with me, let’s carry this motorbike and follow me”. I ran away after I got the motorbike and I wake up from the dream. I have been doing well since that time till now.


ខ"#ំសុំនិ)ន*ឿងៈ

ANDONG SNE

.លពី23ង4យភ7ំអណ:;ង<73ហ៍?3ះ A3BC  D3បជីកូង  ឬJគគង។  

ភ7ំ?3ះ.លពីMើមPើយQនទឹកពណ៌ស

The story of the Well of Love

ធំប៉ុនWទX3Y3

Zើយ[3សិន\ើ]ើង^_3លក់ក3aិណ

រcសំពត់ រcក៏អfីg3h3ងៗYៀតចូល^ក7#ងទឹកlះ   ]ើងនឹងQនបmn3ធ  ំ

o33ះនឹងQនA3pមq3rញ់]ើងt3ើនមិ នC[3ពនuA 3 កូនA3  ឬបvីlះY3   នឹងមកpមq3wញ់]ើង។    

ដូy73ះ[3សិន\ើ]ើងzើញZើយ ]ើងកុំ_3លក់អfីចូលឲ3|}ះ  

o33ះ~នឹង4ំឲ3|Qន.រលក់•€3។  

~.ន់•3Qនបmn3ធំ[3សិន\ើ]ើងងូតទឹកអ ណ:;ងlះ ឬក៏លូកX3ចូល^ក7#ងទឹកlះ  

ខ"#ំWទ¶·3ះ É3ុង  <ើម  •យុ៨០ ឆ7ំា  •ជន•តិពូនង។  

o33ះ]ើងនឹង‚3ƒវWនA3pមq3wញ់រហូត

ទីក½3µងកំ§ើត៖ šភូមិពូឆប  ឃុំÀក់À  ំ q3ុកអូរÁំង  

ដល់…†3ប់។

Â3តvមណÃលគិរ¥។

ផˆ#យមកវ‰ញ[3សិន\ើŠ3ន់•3‹3លក់Œ•វ

•ស័យÀÅនបច®#ប3aន7 ភូមិពូឆប  ឃុំÀក់À  ំ q3ុកអូរÁំង  

គឺ~ធូរ•33ល•ង

Â3តvមណÃគិរ¥។

o33ះ\ើ.ល‘]ើងចង់ឲ3|A3ឈប់q3w

ខ"#ំWទWនមករស់šទី?3ះអស់រយៈ•3ល៨០¸€3ំZើយ។

ញ់]ើង

ខ"#ំWនដឹងពី[3វតvិភ7ំ?3ះpមរយៈp និង¨យរបស់ខ  "#ំ

គឺ]ើងŠ33ន់•3“ះŒ•វlះ”ល^

Zើយខ"#ំក៏Ȇ3ប់និ)ន~Ÿយ±²3ងៗជំ4ន់¤3យ…°3ប់˜3រ។

គឺចប់បmn3Zើយ។

ខ"#ំWទ¶·3ះ ¸ម    គ  ឹ  •យុ  ៦០ឆ7ំា  •ជន•តិពូនង។  

o33ះA3•ើល^zើញ4ង…–3ត។

Â3តvមណÃលគិរ¥។

.លពីMើមlះQនបvី[3ពនuមួយគូរQនបmn3

Â3តvមណÃគិរ¥។ សពfÆÇ3ខ"#ំWទរស់ទី?3ះអស់រយៈ•3ល  ៦០  

•3លlះបvីWនž33ប់Ÿយ[3ពនu^

ខ"#ំWនដឹងពី[3វតvិរបស់ភ7ំ?3ះpមរយៈជីដូនជីp

¤33យពី4រ¥•[3ពន¡Wន

±²3ងជំ4ន់¤3យ…°3ប់˜3រ។

š•3លយប់Qនបុរស•t3ើន•ើលzើញC

ទីក½3µងកំ§ើតភូមិ ពូ¾3ងឃុំÀក់À  ំ q3ុក  អូរÁំង  

ដូចQន*ឿងមួយ˜3ល)ក់ទងនឹងអណ:;ង?3ះ៖

•ស័យÀÅនបច®#ប3aន7 ភូមិពូ¾3ង  ឃុំÀក់À  ំ q3ុកអូរÁំង  

t3ើនšក7#ង›3œ…រ Zើយ‚3ƒវWនA3លក់។  

¸€3ំZើយ។

D33មជីកូង។ [3ពន¡ក៏¢3ម£fើpមបvី។  

Zើយខ"#ំȆ3ប់និ)ន*ឿង?3ះŸយ

lះZើយ

3ើទឹក

3ើž3ស់ទឹកអណ:;ង

4រ¥•[3ពន¡lះ…–3ត

Zើយ4ំ•€3”ម¦មq3wញ់

នឹងWនរួមដំ§3ក•មួយ4រ¥lះ។

¤33យពី•3លរួមដំ§3កបុរស•បvីWនលក់បុរ

ស)ំងlះ“យZ3តុCពួកA3WនM3ក•មួយ [3ពន¡របស់•ត់។

•ត់លក់Wនរបស់របរ¨©3ងt3ើនដូច• ª   «3ប  ី •ៀង  

Zើយក៏Wនយករបស់)ំងlះ^សងA3។ \ើpមជីដូនជីpWនž33ប់Cភ7 ំD3បជីកូង?3ះ  

[3សិន]ើងQនសំ‘ងWនzើញក7#ងអណ:;ងQនទឹក Zើយ]ើងយកŒ•វ  រcក៏ក3aិណ^‹3លក់ក7#ងlះ   នឹងQនមនុស3h•t3ើនpមq3wញ់]ើង។   [3សិន\ើq3ីៗ˜3លមិន…–3ត  

ZើយមិនQនបុរស‘q3wញ់ ប៉ុ½v34រ¥lះWន

3ើទឹកអណ:;ងD33មជីកួង

4ងនឹងQនអ7កpម q3rញ់t3ើន  

Ëះបី•4ងចូល^រស់šក7#ងÌ33Í3ក៏“យ

My name is Troung Seum, Bunong, 80-year-old. I was born in Pou Chhab village, Dak Dam commune, Oraing district, Mondul Kiri province. I have been living here for eighty years. I know the history of this mountain from my grandparents and I usually tell it to my grandchildren and other kids in the village. Let me I tell you the story. Once upon a time, the mountain was called Troungjikuong or Youkkorng (in Bunong language). Now it is called Andong Sne Mountain. At that time the well has water as small as the palm of a hand. People would face a big problem when the water directly touched their body or skin. For example, if you clean your face or take a bath with that water, everybody will fall in love with you - single person, spouse and any other people. They will line up and wait to make love with you. And it will cause a problem to you because their family will ask you for compensation. It will be like this again and again until the end of your life. Otherwise, if people just put the clothes into that water it is better because they can take off these clothes and throw them away, in case they want to stop other people falling in love with them. So they will be fine. That’s all the story of the Andongsne Mountain.

និ¨យ•រួមមកD33មជីកូងគឺQន•3បង¬រ•ប mn3ដល់មនុស3h

~មិន4ំឲ3|ពួកA3.†3យ•អ7កQនY3។

•ចុងប-®ប់ខ"#ំQនមតិ¯°3ំg"ើ^±3²ងជំ4ន់¤3 យC សូមឲ3|ពួកA3ខិតខំ³f3ងយល់   និងដឹងពី[3វតvិរបស់ភ7ំ?3ះ  

o33ះMើម3aីកុំឲ3|*ឿង?3ះ‚3ƒវWនA3បំ´µ3ច”ល ។

My name is Chham Ky, Bunong, 60-year-old. I was born in Pou Treng village, Dak Dam commune, Oraing district, Mondul Kiri province and that’s where I live today. I know the story of this mountain from my grandparents and I usually tell this story to my relatives as well as to other people. My grandparents told me that if we are lucky we will see the water in the Troub Jikuon Mountain; and if you put your clothes into that water you will become a pretty or handsome person. Especially for an unbeautiful girl, who has no man love her, she would become an attractive woman after using that water. Everyone is falling in love with her, even if she moves to the deep forest, men still go to find her and love her. For instance, there was a couple, which was in dept. Therefore, the husband asked his wife to touch the water. He knew about the power of the water and that everybody will fall in love with his wife and will ask to have sex with her. After his wife touched the water, many men fell in love with her and from time to time, they came to visit, especially at the night, and had sex with her. Those were the moments the husband was waiting for as he could penalize these guys because they had sex with wife. After penalizing all these men he earned a lot of property - cows, buffalos, jars – and he was able to repay his depts. In sum up, the Toub Jikoun Mountain is not a good place for people; they always get into trouble and people cannot become rich because of this mountain. At the end, I’d like to leave a message for the young generation that they should learn and know about the histories of each place in order to preserve those histories.


YOK TRACH TRAY

The story of the mountain of Trach and Tray !លពី%&ង(យភ+ំ-&ច-&&យហ+ឹងអត់4ន 67&ះ9& :ើយ<ទី>ះ4នប@  ី

A&ពនBពីរ(ក់67&ះEយ-&&ច F-&&យ   Gនរស់<Iើភ+ំ>ះ។  ប៉ុM@&NO&មួយ   ក៏4នសូរ&TU&&សVើតWើង  

ប(X&ប់ពី4នសូរ&TU&&ស:ើយ

EយFYំងពីរក៏!Z&យ[\ថ^។

_ើងក៏`ភ+ំ>ះaEយ-&&ច F  -&យ។   ចbc&រdលe&ូវ  របស់gត់ក៏<h&រសពiN  O& គឺ<lងm&ើយ4n&ងអូរo&។    

pប់ពីq&ល>ះមកដល់សពiNO&s&ះភ+ំ>ះក៏4 ខ†‡ំGទ67&ះ v&ត  ផុន  °យុ  ៥៧ឆ+ំា  \ជន\តិពូនង។   ទីកM&€ងកំÃើតភូមិ  ពូឆប  ឃុំ¼ក់¼  ំ e&ុកអូរ~ំង   ¹&ត@មណºលគិរž។

°ស័យ¼½នបច§‡ប&–ន+ ភូមិពូហ&µម  

ឃុំ¸&នម>រម&T e&ុកអូរ~ំង  ¹&ត@មណºគិរž។  

សពiNO&ខ†‡ំរស់<ទីs&ះអស់រយៈq&ល១៣¿œ&ំ:ើយ។ ខ†‡ំដឹងពីA&វត@ិភ+ំs&ះFមរយៈជីដូនជីFរបស់ខ  †‡ំ

:ើយខ†‡ំÀZ&ប់និYនÁយ V^&ងៗជំ(ន់v&យ|}&ប់h&រ។

ន67&ះaភ+ំ-&ច-&&យ។

tើ_ើb&uើល[lងv&&មភ+ំ4ន w&ះមួយ   4ន67&ះax&&ង  

:ើយtើuើល[lងyi&ង គឺទឹកw&&ះzង   ចំ{&កlង|}&ំ4នអូរo&:ើយ  

lងIើគឺទឹកw&&ះ~•&ម€•ង (`aរម(ទី២  )         :ើយភ+ំហ+ឹង  គឺ<ចំកƒ„&ល។  

ខ†‡ំមិនដឹងច&‰ស់9&aoើភ+ំs&ះŠ&‹វGនŒ&លក់ [ឲ&TŽ&ុមហ៊ុន:ើយ ឬ<។

!លពី%&ង(យ

ភ+ំ-&ច-&&យs&ះគឺ\កM€&ងស‘&&ប់ឲ&Tមនុស&’ (ងខ†‡ំ67&ះ ¯  &  ញ•ត  °យុ ៦០ ឆ+ំា  ជន\តិពូនង។   ខ†‡ំGទVើត<  ភូមិពូហ&µមទី៧  ឃុំ¸&នម>រម&T   e&ុកអូរ~ំង  ¹&ត@មណºលគិរž។

°ស័យ¼½នបច§‡ប&–ន+< ភូមិពូហ&µមទី៧  

ឃុំ¸&នម>រម&T e&ុកអូរ~ំង  ¹&ត@មណºលគិរž។   (ងខ†‡ំរស់ទីs&ះអស់រយៈq&ល៦០¿œ&ំ:ើយ។  

(ងខ†‡ំGនដឹងពីA&វត@ិភ+ំs&ះFមរយៈជីដូនជីF

:ើយខ†‡ំÀZ&ប់GននិYន—ឿងs&ះÁយV^&ងៗជំ(ន់v& យ|}&ប់\—ឿយៗ។

“iើ!រA&មូលផ@‡ំ•ើម&–ី—ៀបចំ!រ!ត់ក@ី។ <NO&មួយ>ះ  

<Iើភ+ំ>ះ4ន—ៀបចំ!រ!ត់ក @ី

និង4នមនុស&’E™&ងš&ើនមកចូលរួម

›យពួកŒ&(ំgœ&ជិះដំរžមកបន@gœ&\ជួរFំងពីកំ ពូលភ+ំមកដល់អូរ។

ប៉ុM@&ខ†‡ំមិនGនដឹងច&‰ស់ពី—ឿង:&តុ ក@ី>ះ9&។

&!រ!ត់

-&&ច-&&យ\67&ះរបស់មនុស&’ពីរ(ក់ គឺEយ-&&ច  F-&&យ។  

<ក+‡ងq&លh&លកំពុង!ត់ក@ី>ះ¡&&ប់¢&4ន សូរU&&សមក£&បដណ¥ប់ពីIើភ+ំ>ះ :ើយមនុស&’  

និងដំរžh&ល<Iើភ+ំ>ះក៏!Z&យ\ថ^ Eយ-&&ចF-&&យក៏អ¦§ឹងh&រ។    

:ើយ_ើងuើលពីIើភ+ំ>ះ¨ើញថ^ធំៗ>ះគឺ \ដំរž9 & ដំរžខ€ះ<\ប់¬ើងភ+ំក៏!Z&យ\ថ^  

:ើយខ€ះ9ៀត<\ប់នឹងអូរក៏!Z&យ\ថ^E™&ង š&ើនh&រ។

:ើយq&ល>ះក៏4នជន\តិរអូងមកលក់ស€ឹក រ-™&វ`a (វល€®យីវ)     ក៏!Z&យ\ថ^h&រ។

My name is Kraut Phon. I am 57 years old and I am Bunong. I was born in Pou Chhorb village, Dak Dam commune, O Raing district, Mondul Kiri. Now, I am living in Phou Yam village, Monorom commune, O Raing district; I moved here 13 years ago. I have known the story of this mountain from my grandparents and I always tell the story to the young people. So let me tell you the story. Once upon a time, this mountain had no name and there was couple - Trach and Tray living on that mountain. Unfortunately one day, there was a solar eclipse and so the couple became stones. Since that time, that mountain was called Trach grandma and Tray granddad and then changed to Trach Tray Mountain. Their flat basket can still be found there today; it was at the other side of O Te river. When we take a look at the bottom of this mountain, we will see one waterfall called Traung, at the left side we will see Povoang water fall, at the right side we will see O Te and at the up side we will see Ra Maloung waterfall aka Ruminea II waterfall. I am not sure that the Trach Tray Mountain was sold to the company or what.

I am Kai Nhout, 60-year-old and I am Bunong. I was born in Phou Yam 7 village, Sen Monorom commune, O Raing district, Mondul Kiri province. I’ve been living here for 60 years. I’ve heard the story of Trach Tray Mountain from my grandparents and I usually tell this story to the young generation. The story is as following: Once upon a time, Trach Tray Mountain was a place where people gathered to make a judgment. One day, a judgment happened and many participants came by riding their elephant. Unfortunately, I don’t know what they judged about. Otherwise, Trach and Tray are the names of two people- Trach grandma and Tray grandpa. During the proceeding of the meeting, there was a solar eclipse and covered the mountain. Therefore, all participants and animals became stones, including Trach grandma and Tray grandpa. If we take a look from the top of the mountain, we can see big stones and those stones were elephants, in fact. Some elephants were at the bottom of the mountain and some at the riverside, they all became stones. At that time, Ra Oung people came there to sell Rohnav or we can say Yiv vines, and they became stones as well.

Story Telling  
Story Telling  

Stories about bunong people

Advertisement