Page 1


innHold Årsberetning 2010 ..................................................................................................................................

3

resultatregnskap – Hrs iks .....................................................................................................

9

balanse – Hrs iks ........................................................................................................................................ 10 kontantstrømoppstilling – Hrs iks ............................................................................ 12 noter – Hrs iks ............................................................................................................................................... 14 resultatregnskap – Hrs iks konsern ........................................................................ 23 balanse – Hrs iks konsern .......................................................................................................... 24 kontantstrømoppstilling – Hrs iks konsern ............................................... 26 noter – Hrs iks konsern .................................................................................................................. 28 revisjonsberetning .............................................................................................................................. 36 95 prosent av avfallet vÅrt gjenvinnes ........................................................... 38


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

3

Årsberetning 2010 HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

VIRKSOMHETENS ART Hålogaland ressursselskap iks er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i nordre nordland og søndre troms. administrasjonen ligger i narvik. gjennom datterselskap driver selskapet avfallsanlegg for husholdnings-, nærings- og farlig avfall. produksjonen omfatter mottak, sortering og prosessering av avfall. i dette inngår også mottak og behandling av skrapjern/ metaller og ee-avfall. i tillegg driver selskapet med innsamling av husholdningsavfall i enkelte kommuner samt innsamling av næringsavfall. konsernet håndterte i underkant av 70000 tonn avfall i 2010. andelen til deponi har vært lav det siste tiåret og etter nye deponi forskrifter fra 1.7.2009 er andelen til deponi minimal. produksjonen i 2010 gikk etter oppsatte planer og forutsetninger ved hovedanleggene i narvik og Harstad. i narvik ligger djupvik miljøpark hvor det er kildesortering og prosessanlegg for produksjon av avfallsbrensel. Her ligger selskapets eneste deponi. stangnes miljøpark i Harstad er et sorterings anlegg. Her blir avfall fra husholdning og næringsvirksomhet mottatt, sortert og sendt til gjenvinning eller energiutnyttelse. Hrs driver miljøstasjonene fornes i ballangen kommune, moan i evenes kommune for evenes, tjeldsund og skånland samt gratangen, lavangen og

ibestad. selskapet har også ansvar for miljøstasjonene i kjøpsvik og kvæfjord, men selve driften utføres lokalt.

FORTSATT DRIFT i samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. til grunn for antagelsen ligger resultatet for 2010, budsjett for 2011, resultat- og strategiprognoser for år 2011-2014. gjennomførte og planlagte driftstiltak og handlingsplaner forventes å gi fortsatt positiv effekt.

KONSERNFORHOLD HRS IKS Hrs iks er morselskap i konsernet og eier alle produksjonsanleggene, men har ingen produksjonsvirksomhet. selskapet er et holdingsselskap med ansvar for konsernledelse, forvaltningsoppgaver, drift og utvikling av eiendommer. selskapet kontor er på djupvik i narvik kommune. HRS PRODUKSJON AS selskapets virksomhet er drift av mottaks- og behandlingsanleggene på djupvik (narvik) og stangnes (Harstad) samt miljøstasjonene i eierkommunene til Hrs iks. selskapets forretningsadresse er djupvik i narvik kommune.


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

4

HRS MILJØ AS virksomheten til Hrs miljø er rådgivning, avfallsinnsamling, avfallsavsetning, konteiner-utleie og transport. selskapet har virksomhet i Harstad og narvik. forretningsadressen er djupvik i narvik kommune. HRS METALLCO AS selskapets forretningsområde er kjøp og salg av skrapjern, riving og behandling av metall- og skrapjernskonstruksjoner samt sortering og behandling av metaller. selskapets behandlingsanlegg og metallsenter ligger på stangnes i Harstad kommune. HRS ELEKTRORETUR AS selskapets virksomhet er behandling og miljøsanering av ee-avfall. forretningsadressen og hovedanlegget er på stangnes i Harstad kommune med avdelinger i tromsø, Hammerfest og tana. HARSTAD GJENVINNING AS selskaper er lokalisert på stangnes i Harstad kommune og driver med avfallsinnsamling og konteinerutleie.

ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE alle selskapene i Hrs har tegnet avtale om inkluderende arbeidsliv. for bedre ivaretakelse av verne- og miljøarbeidet er det

opprettet egne amu for miljøparkene på djupvik og stangnes. det er utarbeidet årsrapport for verne- og miljøarbeidet i bedriften. Hrs konsernet er tilknyttet narvik bedriftshelsetjeneste og sør-troms Hms-tjeneste. samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften og det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. konsernet er oppmerksom på at langtidssykefraværet er høyt og har igangsatt flere tiltak for å bedre på dette. langtidssykefraværet ble redusert med 1,6 % poeng fra 2009 til 2010. HRS IKS ved utgangen av regnskapsåret hadde selskapet 8 faste stillinger, 5 stillinger i administrasjonen og 3 stillinger utleid til datterselskap). det var 9 faste stillinger i 2009. sykefraværet totalt i 2010 var på 2,2 % og er en kraftig reduksjon fra 2009. korttidsfraværet (1-3 dager) var på 0,8 %, fraværet 4 -16 dager på 0 % og fraværet over 16 dager 1,4 %. KONSERNET ved utgangen av regnskapsåret var det 86 ansatte i konsernet mot 83 i 2009. gjennomsnittlig antall ansatte var 83 mot 79 i 2009.


av det ytre miljø. aktivitetene er regulert av tillatelser fra fylkesmannen, samt lover og forskrifter. ved avfallshåndteringen i Hrs kommer utslippene til luft hovedsakelig fra følgende kilder: eksos fra transport, utslipp fra deponi (særlig metan) og Co². deponering av avfall gir størst klimagassbelastning, mens transportrelaterte utslipp er av relativt liten betydning i forhold til miljønytten som oppstår ved materialgjenvinning og energiutnyttelse. deponering av avfall gir utslipp til både luft og vann. for å redusere påvirkningen av metangassen som avgis fra deponiet, er det etablert et gassoppsamlingsanlegg med avbrenning av metangassen. anlegget har slitt med driftsproblemer i forhold til ustabil og lav mengde gass. deponering av avfall gir også utslipp av sigevann. Hrs reduserer stadig avfallet til deponi og mer går til energiutnyttelse og materialgjenvinning. siste halvdel av 2010 ble det nesten ikke deponert avfall på djupvik og avfallet som deponeres gir nesten ikke utslipp.

sykefraværet totalt i 2010 var på 9,6 %, redusert fra 11,1 % i 2009. langtidsfraværet (over 16 dager) utgjorde 7,9 % i 2010 og 9,5 % i 2009.

LIKESTILLING andelen kvinnelige arbeidstakere er lav i konsernet, 17,4 %. grunnen til dette er at det tradisjonelt er få, om noen, kvinnelige søkere til stillingene i produksjonen. i ledende stillinger er kvinneandelen 18,2 %. ledelsen medregnet administrative stillinger, har en kvinneandel på 44,8 %. det er en uttalt målsetting at ved fremtidige ansettelser skal kvinnelige søkere under ellers like vilkår prioriteres. kvinneandelen i selskapets hovedstyre er 37,5 %, medregnet vararepresentanter 47,1 %. Hrs gruppens retningslinjer og policy tar sikte på å likebehandle ansatte uavhengig av kjønn med hensyn til lønn, avansement, utdanning og arbeidsforhold for øvrig.

MILJØRAPPORTERING Hrs har som hovedformål å hindre at avfall bidrar til forurensning av jord, luft og vann i tillegg til at de ressursene som er i avfall, blir utnyttet på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. behandlingen av avfallet for å nå disse målene, medfører noe påvirkning

selskapet har kontroll på sigevannet fra deponiet. deponiet er godkjent av fylkesmannen for videre drift og det betales lav deponiskatt til staten. sigevannet samles opp og føres ut i rombaksfjorden på to steder. den har stor tidevannsbetinget vannutskifting. det tas årlig 4 prøver av sigevannet fra deponiet som er i drift, og to ganger fra deponiene som er avsluttet. dette for å overvåke utslippene. prøvene har vært tatt av personell fra rambøll. sigevannet som slippes ut er et resultat av det avfallet som er deponert. endringen med at de farlige avfalltypene er sortert ut og egne løsninger for matavfall, har hatt positiv påvirkning. resultatene av prøvene som tas, viser at forurensnings konsentrasjonen i sigevannet er lave. det inneholder likevel en del farlige stoffer som tas opp i næringskjeden. det slippes blant annet ut tungmetall, organiske stoffer og miljøgifter. alt matavfall Hrs mottar videresendes til og behandles av iris i bodø. det kommer imidlertid fortsatt av og til lukt fra vårt anlegg på djupvik, men det er hovedsakelig i tilknytning til omlasting og vending av slam som rankekomposteres i storranker. flygeavfall fra deponiet har erfaringsmessig vært et problem, men også dette er redusert med den reduserte aktiviteten på deponiet. skadedyr er under kontroll med systematisk utlegging av rottegift.

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

5


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

6

FORSKNING OG UTVIKLING (FOU) Hrs deltar med personell og finansiering i flere bransjerelevante fou-prosjekt. av disse nevnes spesielt: utredning felles deponi: Hrs har deltatt sammen med reno-vest, iris og lofoten avfallselskap om å utrede muligheten for et felles regionalt deponi på bremnes i sortland. alle deltagerne har i dag egne deponi, men unntatt reno-vest er det ingen som er hensiktsmessig å utvikle og drive videre på lang sikt. prosjektet avsluttes i 2011. samarbeidsprosjekt sigevann: avfalls selskapene i vår region blir stilt overfor de samme kravene fra fylkesmannen til overvåking av resipienten og vurdering av rensing av sigevannet. i stedet for at hvert selskap leier inn konsulent ble Hrs sammen med iris, las og reno-vest enige om å gjennomføre et felles prosjekt. det ble ansatt en sivilingeniør innen ”environmental engineering and science” som prosjektleder for fellesprosjektet og lønnes av de fire selskapene. det skal gjennomføres grundig miljørisikovurdering av sigevannsutslipp ved alle de 4 deponiene. det ble kjøpt inn likt utstyr for prøvetaking som igangsettes i 2011. det skal også gjøres en bat vurdering (best available technique) av renseteknologi og renseløsninger

tilpasset lokale forhold, med andre ord vurdere hva som er beste tilgjengelig teknikk for å minimere miljøbelastningen. prosjektet vil gå til begynnelsen av 2012.

FREMTIDIG UTVIKLING Hrs har siden 2001 deponert lite gjenvinnbart materiale og i stedet satset på energigjenvinning blant annet gjennom avtaler som utløper i 2011. selskapet fremforhandler derfor nye avtaler for fremtidige nedstrømsløsninger, et arbeid som forventes sluttført i løpet av våren 2011. disse avtalene forutsetter vi både skal være miljømessig og økonomisk lønnsomme. avfallsmengden ble redusert under finanskrisen, men vi ser nå at avfallsmengden er stabil og at mengden næringsavfall er økende. dette skyldes stor byggeaktivitet i Hrs-regionen. innen næringsavfall forventes det på landsbasis endringer de kommende år. vi ser allerede at større nasjonale og internasjonale selskap øker virksomheten sin gjennom oppkjøp og økt regionalt/lokalt engasjement. Hrs vil ivareta sine interesser og forpliktelser gjennom forretningsmessige avtaler.


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

7

RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET

hhv kr. 151 488 356,- og kr. 2 671 393,- i år 2009. totale eiendeler utgjorde ved årsskiftet kr. 149 044 443,- mot kr. 142 054 475,- i år 2009.

HRS IKS Hrs (morselskapet) oppnådde et resultat for år 2010 på kr. 4 232 877,-. resultatet for år 2009 var overskudd på kr. 1 591 125,-. resultat før skatt 2010 var kr. 5 300 794,-. budsjettert resultat før skatt var kr. 1 817 000,-. driftsresultatet ble et overskudd på kr. 4 669 743,- mot kr. 3 449 981,- i år 2009. totale driftsinntekter for år 2010 beløp seg på kr. 22 988 531,- mot kr. 21 590 079,- i 2009.

kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter var på kr. 24,1 mill. driftsresultatet var kr. 19,2 mill. differansen skyldes i hovedsak renter, avskrivninger og endringer i kortsiktige fordringer/gjeld.

selskapet har vært skattepliktig siden 2006 og har en utsatt skattefordel på kr. 4 665 373,- pr. 31.12.2010. utviklingen i rentenivået i 2010 har redusert finanskostnadene i forhold til 2009. det er budsjettert med en viss økning i rentenivået i 2011. selskapets totale eiendeler utgjorde pr 31.12.2010 kr. 82 220 610,-, mot kr. 81 715 934,- i år 2009. bokført egenkapital i morselskapet er på kr. 22 969 307,-. ut fra budsjett og forventet drift fremover, vil egenkapitalen ytterligere styrkes i 2011. HRS IKS KONSERN Hrs (konsern) oppnådde i år 2010 en omsetning på kr. 204 355 291,- og et resultat på kr. 11 077 762,- mot

konsernets samlede investeringer i 2010 var kr. 8,6 mill. investeringene omfatter fornyelse og oppgradering av anlegg og utstyr for øket kapasitet og effektivitet. likviditetsbeholdningen i konsernet var kr. 44,4 mill. ved utgangen av 2010. ut fra forventet utviklingen fremover er konsernets evne til egenfinansiering av investeringer brukbar. konsernets kortsiktige gjeld utgjorde pr. 31.12.2010 33,6 % av samlet gjeld mot 26,1 % pr. 31.12.2008. konsernets mest likvide omløpsmidler (med fradrag av innskudd for nedbetaling langsiktig gjeld) dekker kortsiktig gjeld. konsernets resultat er påvirket av den markedsbetingede situasjon, særlig innen transport- og metallvirksomheten. egenkapitalandelen pr. 31.12.2010 var 29,1 % mot 22,3 % pr. 31.12.2009.


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

8

kr. 0,5 mill. og kr. 28,6 mill for konsernet. tilsvarende tall pr. 31.12.2009 var henholdsvis kr. 0,7 mill og kr. 19,1 mill. tallene for selskapet er eksklusive konsernfordringer.

FINANSIELL RISIKO MARKEDSRISIKO selskapet er eksponert for endringer i rentenivå da langsiktig gjeld har flytende rente. KREDITTRISIKO risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser, er moderat. selskapet har vurdert dette og foretatt nedskrivninger/avsetninger for mulige tap. brutto kredittrisiko på balansedagen utgjorde totalt

LIKVIDITETSRISIKO likviditeten i selskapet er god og det er ikke besluttet tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER styret foreslår at årets overskudd på kr. 4 232 877,overføres til annen egenkapital inkludert selvkostfond.

narvik, 12. april 2011

Halvar Hansen

Hugo storø

per k. arntzen

rolf jørgensen

styreleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

turid Hammerø

Åsunn lyngedal

Hennie b. riise

geir erik dølvik

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem (ansatte)

kirsti Hienn administrerende direktør


resultatregnskap HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

22 988 531 22 988 531

21 590 079 21 590 079

1 508 000 3 122 671 7 156 661 6 531 457 18 318 788

885 545 5 371 351 6 857 710 5 025 491 18 140 097

4 669 743

3 449 981

244 726 1 614 662 1 218 338 9 999 631 051

274 744 49 003 1 574 949 0 -1 251 202

5 300 794 -1 067 917 4 232 877

2 198 780 -607 655 1 591 125

4 232 877

1 591 125

4 232 877 -4 232 877

1 591 125 -1 591 125

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter, andre driftsinntekter sum driftsinntekter varekostnader o.l. lønnskostnader, pensjon, godtgjørelser, o.l. avskrivning på varige driftsmidler annen driftskostnad sum driftskostnader

13

8, 11 6 9

driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skatt skattekostnad på ordinært resultat ordinært resultat Årsoverskudd

15

OVERFØRINGER overføringer annen egenkapital sum overført

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

9


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

10

balanse HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

EIENDELER anleggsmidler utsatt skattefordel sum immaterielle eiendeler

15

4 665 373 4 665 373

4 682 247 4 682 247

varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, inventar, o.l. sum varige driftsmidler

6 6 6

30 393 249 2 618 659 10 259 573 43 271 481

32 989 468 2 974 757 10 518 001 46 482 226

finansielle driftsmidler investeringer i aksjer sum finansielle anleggsmidler

10

10 497 441 10 497 441

10 445 294 10 445 294

58 434 295

61 609 767

169 000

1 677 000

6 563 294 260 029 6 823 323

5 800 707 223 506 6 024 213

16 793 992

12 404 954

sum omløpsmidler

23 786 315

20 106 167

sum eiendeler

82 220 610

81 715 934

sum anleggsmidler omløpsmidler varebeholdning fordringer kundefordringer andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l.

16

4, 14 14

5


balanse HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

2 100 000 14 387 887 16 487 887

2 100 000 14 387 887 16 487 887

6 481 420 6 481 420

2 248 543 2 248 543

18

22 969 307

18 736 430

avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser

8 8

1 409 470 1 000 000 2 409 470

3 653 134 0 3 653 134

annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner sum annen langsiktig gjeld

7

49 250 464 49 250 464

50 428 274 50 428 274

14

2 078 970 3 340 600 1 460 578 711 221 7 591 369

4 749 194 2 289 557 983 774 875 570 8 898 095

sum gjeld

59 251 303

62 979 503

sum egenkapital og gjeld

82 220 610

81 715 934

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital

12 3

opptjent egenkapital annen egenkapital sum opptjent egenkapital sum egenkapital

Gjeld

kortsiktig gjeld leverandørgjeld betalbar skatt skattetrekk, feriepenger, offentlig gjeld annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld

narvik, 31.12.2010/12. april 2011

Halvar Hansen

Hugo storø

per k. arntzen

rolf jørgensen

styreleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

turid Hammerø

Åsunn lyngedal

Hennie b. riise

geir erik dølvik

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem (ansatte)

kirsti Hienn administrerende direktør

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

11


Årsrapport 2010

kontantstrømoppstilling

HÅlogaland ressursselskap iks

12

Indirekte metode tall hele 1 000 kr

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

+ ± + + + + ± ± ±

Årsoverskudd (-underskudd) betalbar skatt utsatt skatt ordinære avskrivninger/nedskrivninger nedskrivning varebeholdning avsetning pensjonsforpliktelser/andre forpliktelser tap ved salg av anleggsmidler (htr) endring debitorer og andre kortsiktige fordringer endring kreditorer endring andre tidsavgrensninger/kortsiktig gjeld netto kontantstrøm fra driften

2010

2009

4 233 1 051 17 7 157 628 -1 244 10 -799 -2 670 1 192

1 591 639 -32 6 858 600 -21 5 169 1 606 -5 455

9 575

10 955

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter + -

salg av varige driftmidler investeringer i varige driftsmidler investering i datter andre finansinvesteringer

218 -4 164 -62

-5 816 -1 610 -56

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 008

-7 482

opptak av ny langsiktig gjeld nedbetaling av langsiktig gjeld endring langsiktige utlån/andre fordringer

5 900 -7 077 0

-7 438 14

netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-1 177

-7 424

4 390 12 404 16 794

-3 951 16 355 12 404

2 000 258

2 000 491

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + +

± +

netto endring i likvider gjennom året likviditetsbeholdning 1.1. likviditetsbeholdning 31.12 ubenyttet trekk kassekreditt bundne midler (skattetrekk)


Årsrapport 2010

noter til regnskapet

HÅlogaland ressursselskap iks

14

NOTE 1

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

REGNSKAPSPRINSIPPER

GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. KLASSIFISERING eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER utestående fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. avskrivningssatsene er gjengitt i note. SKATT selskapet har vært fritatt for skatteplikt, men etter endring i driften har selskapet lagt til grunn at det har skatteplikt fom 2006. skatten er beregnet i henhold til nrs foreløpige standard resultatskatt. nominell verdi av utsatt skatt/ skattefordel er aktivert. SALGSINNTEKTER inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP det har ikke vært endring av regnskapsprinsipp i 2010.

NOTE 2

FINANSIELL MARKEDSRISIKO

selskapet har flytende rente på lånene. levering av strøm skjer til delvis spotpris og fast pris (70 %). det er ingen kjøp eller salg av valuta.

NOTE 3

TILSKUDD

mottatt tilskudd i perioden 1990-2000 fra fylket, sft, sefo, snd, nve og narvik kommune vedrørende investeringsprosjekter er ført direkte mot selskapets egenkapital.


noter til regnskapet HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

NOTE 4

KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER/LÅN

kundefordringer er redusert med kr 150 000, som er avsatt til dekning av mulige tap. tilsvarende avsetning pr. 31.12.2009 utgjorde kr 150 000.

kostnadsførte tap på kundefordringer utgjør innkommet på avskrevne fordringer

2010

2009

24 585 14 241

16 438 12 377

ingen del av fordringene forfaller senere enn ett år etter balansedatoen.

NOTE 5

BANKINNSKUDD, KONTANTER

av bankinnskuddene er kr 257 616,- bundet i form av skyldig forskuddstrekk pr. 31.12.10. selskapet har en ubenyttet kassekredittramme på kr. 2 000 000.

NOTE 6

VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ inventar

Maskiner (fin. leasing)

Bygninger

Tomter

Fylling

ansk.kost 1.1.10 tilgang avgang ansk.kost 31.12.10 akk. av- og nedskrivn. bokført verdi 31.12.10

87 631 151 3 256 966 218 192 90 669 926 81 020 721 9 649 831

4 577 773 0 0 4 577 773 3 967 404 610 369

54 538 849 907 142 0 55 445 991 36 411 135 19 034 856

11 358 393 0 0 11 358 393 0 11 358 393

8 436 295 0 0 8 436 295 5 817 636 2 618 659

Årets ord. avskrivninger

2 686 831

610 370

3 503 361

0

356 098

10 - 33 %

8%

4 - 10 %

0%

4%

prosentsats avskrivninger

regnskapsmessige avskrivninger er lineære. etter omklassifisering fra operasjonell til finansiell leasing er anskaffelseskost 1.1.10 bokført verdi pluss avskrivning tidligere år. samlet leiebeløp som forfaller i 2011 er kr. 527 000,-. samlet nåverdi av fremtidige leiebeløp er 0,5 mill kr. med 4 % diskonteringsrente.

NOTE 7

LANGSIKTIG GJELD

lån i kommunalbanken as og kommunekreditt norge as er tatt opp i 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 og 2010 med avdragstid på 15 år. lånene er ikke pantesikret. avdrag for år 2010 utgjør ca. kr 6 534 000. langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år utgjør ca. kr 16 mill.

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

15


Årsrapport 2010

noter til regnskapet

HÅlogaland ressursselskap iks

16

NOTE 8

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

PENSJONSFORPLIKTELSER/ANDRE FORPLIKTELSER

pensjonsforpliktelser: selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om otp. selskapet har tariffestet tjenestepensjons-ordning for selskapets ansatte som tilfredsstiller lovens krav om tjenestepensjon. den er dekket gjennom forsikringsavtale med kommunal landspensjonskasse. pensjonsordningen er etter sitt økonomiske innhold å anse som ytelsesplan og inngår i en såkalt flerforetaksplan og omfatter 10 personer (aktive) hvorav 4 faktisk arbeider for datterselskap men er formelt ansatt i Hrs iks. pensjonsforpliktelsene og –kostnadene er regnskapsført i henhold til regnskapsstandarden nrs6. de bokførte forpliktelsene og kostnadene for 2010 inkluderer tidligpensjon og afp-ordningen.

pensjonskostnadene er aktuarberegnet etter følgende forutsetninger: Årlig avkastning diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp arbeidsgiveravgift

5,40 % 4,60 % 4,50 % 3,75 % 5,10 %

faktisk pensjonsforpliktelse er kr. 8 492 307 pluss arbeidsgiveravgift 5,1 %, større enn bokført.

avsetning fond for kostnader etterdrift deponi: selskapet har beregnet kostnadene for etterdrift av deponiet. beregningene er gjort i henhold til klifs veiledning for beregning av kostnader for etterdrift av nedlagte deponi. det er avsatt kr 1 000 000 i årets regnskap med samme årlige avsetninger de påfølgende 4 år.

NOTE 9

LEIEAVTALER VARIGE DRIFTSMIDLER

selskapet har ingen operasjonelle leasingavtaler i forbindelse med anskaffelse av varige driftsmidler.


noter til regnskapet HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

NOTE 10

INVESTERINGER I AKSJER

Selskap

datterselskap Hrs miljø as Hrs produksjon as Hrs metallco as Hrs elektroretur as andre selskap rekom as forskn.parken as kunnsk.p. Ha. as klp (egenk.innskudd) sum

Total aksjekapital

Pålydende

Antall

Resultat 2010

Egenkapital

Bokført verdi

2 600 000 500 000 2 500 000 952 500

1 000 1 000 100 7 500

2 600 500 12 525 65

2 395 991 2 215 539 3 158 600 1 011 711

12 548 382 4 048 625 11 060 686 4 233 171

7 618 660 500 000 100 1 599 900

1 750 000 7 550 000 5 332 000

500 1 000 1 000

79 100 50

39 500 100 000 50 000 589 281 10 497 441

samtlige investeringer er bokført til anskaffelseskost.

NOTE 11

LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. 2010

2009

3 001 540 441 007 308 658 - 853 426 19 970 304 922 3 122 671

3 407 966 387 042 328 369 1 065 769 24 690 329 328 - 170 814 5 371 351

6

6

Adm. direktør

Styret

Repr.skap

*) 938 478 0

0 307 600

0 55 000

lønnskostnader bestÅr av følgende poster: lønninger Honorarer arbeidsgiveravgift pensjonsforsikringer øvrige personalforsikringer andre personalkostnader lønnsrefusjoner sum lønnskostnader gjennomsnittlig antall ansatte (årsverk)

godtgjørelser lønn, annen godtgj. Honorar, inkl møtegodtgj.

*) lønnen inkluderer fast bilgodtgjørelse samt kollektiv personalforsikring og fri telefon. adm. direktør har ikke noen avtale om bonus, resultatandeler eller noen særskilte rettigheter ved opphør eller andre endringer ved ansettelsesforholdet. lønnsforskudd og lån til selskapets ansatte utgjør pr. 31.12.10 kr 20 000. lånene avdras over ett år og alle lån er sikret. revisor utbetalt revisjonshonorar i 2010 utgjør kr 45 000. i tillegg kommer andre tjenester med kr 13 500. Honorar til revisor er eksklusive mva.

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

17


Årsrapport 2010

noter til regnskapet

HÅlogaland ressursselskap iks

18

NOTE 12

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

EIERFORHOLD

selskapets kapitalfond utgjør kr 2 100 000 fordelt på 21 andeler. eiersammensetningen er som følger: Harstad narvik ballangen gratangen lavangen ibestad

6 andeler 5 andeler 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel

skånland tjeldsund bjarkøy evenes kvæfjord tysfjord

1 andel 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel

representantskapet er selskapets øverste myndighet. antall medlemmer og stemmer i representantskapet reguleres ut fra antall innbyggere i hver eierkommune, ved at hver kommune har 1 medlem pr. 4000 innbygger eller påbegynt del av 4000.

NOTE 13

DRIFTSINNTEKTER

tall hele 1 000 kr

driftsinntekter fordeler seg som følger: salgs- og andre inntekter sum driftsinntekter

NOTE 14

2010

2009

22 989 22 989

21 590 21 590

MELLOMREGNING KONSERNSELSKAP

blant fordringer og gjeld inngår følgende mellomregninger med konsernselskap og tilknyttede selskap: kundefordringer og leverandørgjeld i konsernet skyldes ordinære forretningsmessig transaksjoner.

kundefordringer leverandørgjeld

2010

2009

4 093 591 858 590

4 664 260 1 657 698


Årsrapport 2010

19

noter til regnskapet HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SKATT

skattekostnaden fordeler seg pÅ endring utsatt skatt betalbar skatt skattekostnad beregning av Årets skattegrunnlag resultat før skatt permanente forskjeller endring midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag oversikt over midlertidige forskjeller de midlertidige forskjellene fordeler seg som følger: driftsmidler varebeholdning fordringer finansiell leasing pensjoner/andre avsetninger sum 28 % utsatt skatt

NOTE 16

HÅlogaland ressursselskap iks

NOTE 15

2010

2009

16 874 1 051 043 1 067 917

-31 840 639 495 607 655

5 300 793 -1 486 774 -60 294 3 753 725

2 198 780 -28 584 113 715 2 283 911

2010

2009

Endring

-12 744 165 -1 528 000 -150 000 43 362 -2 409 470 -16 662 048

-12 129 601 -900 000 -150 000 110 393 -3 653 134 -16 722 342

-614 564 -628 000 0 -67 031 2 243 664 1 060 294

-4 665 373

-4 682 247

296 874

VAREBEHOLDNING

beholdningen består av varer for videresalg og er regnskapsmessig nedskrevet med kr. 1 528 000,-.


Årsrapport 2010

noter til regnskapet

HÅlogaland ressursselskap iks

20

NOTE 17

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

BUDSJETTSAMMENLIGNING 2010 Faktisk

Budsjett

907 1 174 1 893 3 974

900 1 300 2 900 5 100

Regnskap

Budsjett

driftsinntekter

22 989

20 760

varekostnader o.l. lønnskostnader, mv. avskrivning på varige dr.m. annen driftskostnad sum driftskostnader

1 508 3 123 7 157 6 531 18 319

5 126 7 117 4 465 16 708

driftsresultat

4 670

4 052

finansinntekter finanskostnader netto finansposter

1 859 1 228 631

2 236 2 236

resultat før skatt skattekostnad

5 301 1 068

1 817 509

Årsoverskudd

4 233

1 308

tall hele 1 000 kr

investeringer bygninger og fast eiendom maskiner, inventar, o.l. avfallsplan og reserve sum

resultatregnskap

NOTE 18

ENDRING EGENKAPITAL

inngående balanse 01.01. Årets resultat utgående balanse 31.12.

Stiftelseskapital

Annen innskutt egenkapital

Annen egenkapital

Sum

2 100 000

14 387 887

2 100 000

14 387 887

2 248 543 4 232 877 *) 6 481 420

18 736 430 4 232 877 22 969 307

*) annen egenkapital inkluderer selvkostfond med et negativt beløp på kr 1 115 540.


regnskap konsern →


resultatregnskap konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

1, 14

204 355 291 204 355 291

151 488 356 151 488 356

78 860 246 39 716 843 14 071 976 52 473 330 185 122 396

49 280 962 37 422 834 14 211 839 42 691 167 143 606 803

19 232 895

7 881 553

634 595 1 449 845 2 285 340 2 489 111 -2 690 010

601 558 564 356 3 408 091 1 060 702 -3 302 880

16 542 885 5 465 124 11 077 762

4 578 673 1 907 279 2 671 393

11 077 762

2 671 393

2 038 021 9 039 741

-1 929 835 4 601 228

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER salgsinntekter sum driftsinntekter varekostnader lønnskostnader m.m. avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler annen driftskostnad sum driftskostnader

12 6, 10

driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER annen renteinntekt annen finansinntekt annen rentekostnad annen finanskostnad resultat av finansposter resultat før skattekostnad skattekostnad ordinært resultat konsernets årsoverskudd (-underskudd) minoritetens andel majoritetens andel

11

15

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

23


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

24

balanse konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

5 960 420 1 534 705 7 495 125

5 131 308 2 335 506 7 466 814

30 660 125 2 618 659 22 506 647 55 785 431

33 428 079 2 974 757 27 395 679 63 798 515

353 500 1 450 968 901 045 2 705 513

2 353 500 1 391 792 964 831 4 710 123

65 986 069

75 975 451

5

1 881 284

2 856 768

3

30 898 670 5 884 257 36 782 927

19 054 693 10 297 123 29 351 816

4

44 394 163

33 870 440

83 058 374

66 079 024

149 044 443

142 054 475

EIENDELER anleggsmidler immaterielle eiendeler utsatt skattefordel goodwill sum immaterielle eiendeler varige driftsmidler tomter, bygninger o.a. fast eiendom opparbeidet fylling maskiner, driftsløsøre, inventar, m.m. sum varige driftsmidler finansielle driftsmidler investeringer i tilknyttet selskap investeringer i aksjer og andeler andre fordringer sum finansielle anleggsmidler

15 6

6 6 6, 10

11 11 3

sum anleggsmidler omløpsmidler lager av varer og annen beholdning fordringer kundefordringer andre fordringer sum fordringer bankinnskudd, kontanter o.l. sum omløpsmidler sum eiendeler


balanse konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Note

2010

2009

2 100 000 14 387 887 16 487 887

2 100 000 14 387 887 16 487 887

9 589 706 5 560 066 15 149 772

EGENKAPITAL OG GJELD innskutt egenkapital selskapskapital annen innskutt egenkapital sum innskutt egenkapital

13 2

opptjent egenkapital annen egenkapital minoritetsinteresser sum opptjent egenkapital

16

19 153 926 7 598 087 26 752 013

sum egenkapital

16

43 239 900

31 637 659

8 9

2 413 839 1 000 000 3 413 839

4 271 736 0 4 271 736

7

60 129 238 6 675 265 66 804 503

67 298 859 9 985 146 77 284 005

14 556 077 7 912 754 4 500 211 8 617 159 35 586 200

12 618 928 3 352 000 3 994 414 8 895 733 28 861 075

sum gjeld

105 804 543

110 416 816

sum egenkapital og gjeld

149 044 443

142 054 475

Gjeld avsetning for forpliktelser pensjonsforpliktelser andre avsetninger for forpliktelser sum avsetning for forpliktelser annen langsiktig gjeld gjeld til kredittinstitusjoner øvrig langsiktig gjeld sum annen langsiktig gjeld kortsiktig gjeld leverandørgjeld skattegjeld skyldig offentlige avgifter annen kortsiktig gjeld sum kortsiktig gjeld

narvik, 31.12.2010/12. april 2011

Halvar Hansen

Hugo storø

per k. arntzen

rolf jørgensen

styreleder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

turid Hammerø

Åsunn lyngedal

Hennie b. riise

geir erik dølvik

styremedlem

styremedlem

styremedlem

styremedlem (ansatte)

kirsti Hienn administrerende direktør

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

25


Årsrapport 2010

kontantstrømoppstilling konsern

HÅlogaland ressursselskap iks

26

tall hele 1 000 kr

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

± + + ± ± ±

2010

2009

Årsresultat (-underskudd) før skatt betalbar skatt utsatt skatt ordinære avskrivninger/nedskrivninger ¹ kostnadsført pensjonsforpliktelse gevinst ved salg av anleggsmidler endring debitorer og andre kortsiktige fordringer endring kreditorer endring andre tidsavgrensninger/kortsiktig gjeld

16 543 -5 623 829 14 700 -1 858 -755 -7 431 1 937 5 763

4 579 -1 702 -205 15 412 -380 -117 8 145 1 951 -4 167

netto kontantstrøm fra driften

24 105

23 516

salg av varige driftmidler investeringer i varige driftsmidler ² investeringer i varige driftsmidler v/finansiell leasing ² netto endring øvrige anleggsmidler investering i aksjer salg av aksjer

2 869 -8 642 0 64 -69 2 010

2 966 -8 703 0 500 -275 10

netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-3 767

-5 502

8 757 -19 094 524

334 -20 018

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter + ± +

kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter + + +

opptak av ny langsiktig gjeld ² nedbetaling av langsiktig gjeld endring egenkapital v/gjeldsettergivelse innbetaling aksjekapital netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

± +

netto endring i likvider gjennom året likviditetsbeholdning 1.1. likviditetsbeholdning 31.12

2 250 -9 813

-17 433

10 524 33 870 44 394

580 33 290 33 870

¹ posten inkluderer avskrivninger som er ført på andre konti i resultatregnskapet, (varekostnad) og som forklarer aviket her. ² registrert gjeld og tilgang driftsmidler knyttet til finansiell leasing, er bruttoført i kontantstrømanalysen.


Årsrapport 2010

noter til regnskapet konsern

HÅlogaland ressursselskap iks

28

NOTE 1

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

REGNSKAPSPRINSIPPER

GENERELT Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. regnskapet bygger på historisk kost prinsipp, og regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift. konsernregnskapet er utarbeidet etter enhetssynet og ved oppkjøp er oppkjøpsmetoden benyttet. gevinster og tap ved interne transaksjoner er eliminert. mer og mindre verdier avskrives i takt med den underliggende eiendel. det er ulik prinsippanvendelse mellom datterselskapenes årsregnskap og konsernregnskapet for pensjonsforpliktelser og finansielle leasingavtaler. datterselskapene har fulgt unntaksregelen for små foretak, mens det i konsernregnskapet er omarbeidet i tråd med reglene for øvrige foretak. KLASSIFISERING eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. VURDERINGSREGLER utestående fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år. direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. avskrivningssatsene er gjengitt i note. SKATT morselskapet har vært fritatt for skatteplikt men er fom 2006 skattepliktig. betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til regnskapsstandard for skatt. ved beregning av utsatt skatt/fordel gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. SALGSINNTEKTER inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.

NOTE 2

TILSKUDD MORSELSKAP

mottatt tilskudd i perioden 1990-2000 fra fylket, sft, sefo, snd, nve og narvik kommune vedrørende investeringsprosjekter er ført direkte mot selskapets egenkapital.


noter til regnskapet konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

NOTE 3

KUNDEFORDRINGER/ANDRE FORDRINGER

kundefordringer er redusert med kr 500 000,- som er avsatt til dekning av mulige tap. tilsvarende avsetning pr. 31.12.2009 utgjorde kr 380 000,-. fordringer med forfall senere enn ett år utgjør kr 0.

NOTE 4

BANKINNSKUDD, KONTANTER

av bankinnskuddene er kr 1 256 318,- bundet i form av skyldig forskuddstrekk pr. 31.12.10.

NOTE 5

LAGER AV VARER OG ANNEN BEHOLDNING

varelageret består av varer for videresalg og varer med mindre bearbeiding før salg. varelageret er regnskapsført til inntakskost.

NOTE 6

VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner/ inventar

Maskiner (fin. leasing)

Bygninger

Tomter

Fylling

Goodwill

ansk.kost 1.1.10 tilgang avgang ansk.kost 31.12.10 akk. av- og nedskrivn. bokført verdi 31.12.10

111 716 002 7 234 370 1 813 599 117 136 773 102 995 448 14 038 037

26 450 056 0 1 054 612 25 395 444 16 926 834 14 038 037

56 321 898 907 142 0 57 229 040 37 927 306 19 301 734

11 358 391 0 0 11 358 391 0 11 358 391

8 436 293 0 0 8 436 293 5 817 634 2 618 659

12 408 867 500 000 0 12 908 867 11 616 715 1 534 705

Årets ord. avskrivninger

5 354 884

3 309 214

3 675 096

0

356 098

1 376 684

10 - 35 %

8%

4 - 10 %

0%

4%

10 - 20 %

prosentsats avskrivninger

etter omklassifisering fra operasjonell leasing er anskaffelseskost 1.1.06 bokført verdi pluss avskrivning tidligere år. Hoveddelen av goodwill er knyttet til en tidsbegrenset kontrakt og synergier fra denne. den avskrives over kontraktens levetid, opprinnelig levetid 10 år og gjenværende levetid 1 år.

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

29


Årsrapport 2010

noter til regnskapet konsern

HÅlogaland ressursselskap iks

30

NOTE 7

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

LANGSIKTIG GJELD – PANTSTILLELSER

av konsernets gjeld og garantier er sikret ved pant bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: andel varige driftsmidler andel omløpsmidler

13 139 815

5 304 241 26 507 600 31 811 841

neste års avdrag utgjør ca. kr 14,4 mill. langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år utgjør ca. kr 16,0 mill. av langsiktig gjeld vedrører kr 10 975 139,- balanseførte leasingavtaler.

NOTE 8

PENSJONSFORPLIKTELSER

selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om otp. konsernet har fonds- og ytelsesbaserte pensjonsordning for sine ansatte, som tilfedsstiller lovens krav om tjenestepensjon. pensjonsordningen i morselskapet er etter sitt økonomiske innhold å anse som ytelsesplan og inngår i en såkalt flerforetaksplan og omfatter 10 aktive personer. forsikringsselskap i morselskapet er den kommunale landspensjonskasse. pensjonsordningen i de øvrige konsernselskap er ordinære forsikrede ytelsesbaserte pensjonsordninger tegnet i storebrand og gjelder til sammen 76 aktive personer. samlet er dermed 86 personer med i konsernets pensjonsordning. i tillegg er det 26 pensjonister i morselskapets ordning. pensjonsforpliktelsene og kostnadene er regnskapsført i henhold til regnskapsstandarden nrs6. de bokførte forpliktelsene og kostnadene for 2010 inkluderer tidligpensjon og afp-ordningen.

pensjonskostnadene er aktuarberegnet etter følgende forutsetninger: Årlig avkastning diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp Årlig reg. av pensjoner under utbetaling arbeidsgiveravgift

5,40 % 4,60 % 4,00 % 3,75 % 2,97 % 5,10 %

faktisk pensjonsforpliktelse er kr 7 721 935,- inkludert arbeidsgiveravgift, større enn bokført.

NOTE 9

FOND FOR ETTERDRIFT DEPONI

etter at deponiet blir lagt ned, påløper kostnader for etterdrift. kostnadene er beregnet i henhold til klifs veiledning for beregning av kostnader for etterdrift av nedlagte deponi. det er avsatt kr 1 000 000,- i årets regnskap med samme årlige avsetninger de påfølgende 4 år.


Årsrapport 2010

31

noter til regnskapet konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

LEIEAVTALER VARIGE DRIFTSMIDLER

HÅlogaland ressursselskap iks

NOTE 10

pr. 31.12.10 har konsernet 63 leasingavtaler i forbindelse med anskaffelse av varige driftsmidler. leasingavtalene er behandlet som operasjonell og finansiell leasing og leiebeløpene er ført som driftskostnader, avskrivning og renter. avtalene løper i tidsrommet 2010–2015. gjenstående leieforpliktelse pr. 31.12.10 utgjør ca. kr 24,5 mill. (inkl. renter) eks. mva.

NOTE 11

INVESTERINGER I AKSJER – KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

konsernregnskapet for Hrs består i tillegg til morselskapet av selskaper hvor morselskapets eierandel og stemmeandel, direkte eller indirekte, er mer enn 50 %. konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet er en økonomisk enhet. tilknyttet selskap er innarbeidet i konsernregnskapet etter kostmetoden, da andelen ikke er av vesentlig betydning for konsernet. likeledes er et selskap med mer en 50%, innarbeidet etter kostmetoden, da det ikke er av vesentlig betydning. øvrige aksjer er behandlet etter kostmetoden. Selskap

Total aksjekapital

Pålydende

Antall

Resultat 2010

Egenkapital

Bokført verdi

datterselskap Hrs miljø as Hrs produksjon as Hrs metallco as Hrs elektroretur as Harstad gjenvinning

2 600 000 500 000 2 500 000 952 500 2 000 000

1 000 1 000 100 7 500 100

2 600 500 12 525 65 20 000

2 395 991 2 215 539 3 158 600 1 011 711 -191 652

12 548 382 4 048 625 11 060 686 4 233 171 90 277

x) x) x) x) x)

tilknyttede selskap mastern. met. as

1 000 000

10 000

35

371 183

544 853

353 500

1 750 000 7 550 000 5 332 000 10 974 000

500 1 000 1 000 1 000

79 100 50 326

andre selskap rekom as forskningsparken as kunnsk.p. Ha. as retura as klp (egenk.innskudd) andre aksjer sum

39 500 100 000 50 000 642 000 594 468 25 000 1 450 968

x) aksjer i datter- og datterdatterselskap er eliminert i konsernregnskapet. kostpris på aksjene er eliminert mot egenkapitalen i selskapene på oppkjøps-/etableringstidspunktet etter oppkjøpsmetoden. merverdier som ikke kan henføres til materielle eiendeler oppføres som goodwill og avskrives over 10 år. alle vesentlige interne transaksjoner, samt fordringer og gjeld er eliminert i konsernregnskapet.


Årsrapport 2010

noter til regnskapet konsern

HÅlogaland ressursselskap iks

32

NOTE 12

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

LØNNSKOSTNADER, ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. 2010

2009

34 834 1 960 1 143 1 780 39 717

30 952 1 830 2 800 1 840 37 423

5 83

6 79

Adm. direktør

Styret

Repr.skap

*) 938 478 0

0 307 600

0 55 000

tall hele 1 000 kr

lønnskostnader bestÅr av følgende Hovedposter: lønninger, honorar, o.l. arbeidsgiveravgift pensjonsforsikringer andre personalkostnader sum lønnskostnader gjennomsnittlig ansatte morselskap gjennomsnittlig antall ansatte konsern

godtgjørelser (morselskap) lønn, annen godtgj. Honorar, inkl møtegodtgj. *) samt kollektiv personalforsikring og fri telefon.

lønnsforskudd og lån til ansatte i morselskapet utgjør pr. 31.12.10 kr 20 000. revisor morselskap kostnadsført revisjonshonorar i 2010 utgjør kr 45 000. i tillegg kommer andre tjenester med kr 13 500. konsern kostnadsført revisjonshonorar i 2009 utgjør kr 204 514. i tillegg kommer andre tjenester med kr 53 400. Honorar til revisor er eksklusive mva.

NOTE 13

EIERFORHOLD

morselskapets kapitalfond utgjør kr 2 100 000 fordelt på 21 andeler. eiersammensetningen er som følger: Harstad narvik ballangen gratangen lavangen ibestad

6 andeler 5 andeler 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel

skånland tjeldsund bjarkøy evenes kvæfjord tysfjord

1 andel 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel 1 andel

representantskapet er morselskapets øverste myndighet. antall medlemmer og stemmer i representantskapet reguleres ut fra antall innbyggere i hver eierkommune, ved at hver kommune har 1 medlem pr. 4000 innbygger eller påbegynt del av 4000.


noter til regnskapet konsern HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

NOTE 14

DRIFTSINNTEKTER

tall hele 1 000 kr

driftsinntekter fordeler seg som følger: mottak djupvik, narvik mottak stangnes, Harstad salgsinntekter/andre inntekter sum driftsinntekter

NOTE 15

2010

2009

31 780 29 048 143 527 204 355

29 330 26 716 95 442 151 488

SKATT

se note 1 – regnskapsprinsipper. morselskapet gikk over til skatteplikt fom 2006 og betalbar skatt og utsatt skatt/skattefordel gjelder derfor hele konsernet. utsatt skatt på interngevinster og andre midlertidige forskjeller etablert i konsernregnskapet er tatt hensyn til. oversikt over midlertidige forskjeller fordring finansiell leasing varer anleggsmidler pensjoner gevinst og tapskonto andre forskjeller sum skattemessig fremførbart underskudd grunnlag utsatt skatt 28% utsatt skatt ikke aktivert utsatt skatt balanseført utsatt skattefordel

sammenHengen mellom regnskapsmessig resultat og skattekostnad resultat før skatt avskriving regnskapsmessig goodwill nedskriving aksjer øvrige permanente forskjeller grunnlag skattekost kalkulatorisk skattekostnad aktivert skattefordring tiltakspakken endring ikke aktivert utsatt skattefordel skattekostnad skattekostnaden fordeler seg som følger: betalbar skatt endring utsatt skatt ervervet utsatt skatt endring utsatt skatt ført direkte i balansen skattekostnad

2010

2009

- 398 822 - 624 961 -1 528 000 -15 798 591 -2 413 839 860 855 -1 000 000 - 20 903 358 -2 782 930 -23 686 288 - 6 632 897 671 739 - 5 960 422

- 201 731 - 143 772 -900 000 -15 499 594 -4 271 736 1 076 069 0 - 19 940 764 -3 562 440 -23 503 204 - 6 580 897 1 449 582 - 5 131 315

2010

2009

16 542 885 1 280 852 0 910 157 18 733 894 5 245 490 997 484 - 777 843 5 465 131

4 578 673 1 200 000 600 000 15 636 6 394 309 1 790 407 - 997 484 1 114 358 1 907 281

5 623 197 - 829 112 875 003 - 203 964 5 465 124

1 701 937 205 342 0 0 1 907 281

skattegjelden er kr 2 289 555,- større enn årets betalbare skatt. det skyldes betalbar skatt for 2008/2009 hvor skatteavregningen ikke kom før i februar 2011.

HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

33


Årsrapport 2010

noter til regnskapet konsern

HÅlogaland ressursselskap iks

34

NOTE 16

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

EGENKAPITAL Stiftelseskapital

Annen innskutt egenkapital

Annen egenkapital

Minoritetsinteressen

Sum

inngående balanse 01.01. gjeldsettergivelse i Hg andel av årets resultat

2 100 000

14 387 887

9 589 708 524 479 9 039 741

5 560 066 2 038 021

31 637 659 524 479 11 077 762

utgående balanse 31.12.

2 100 000

19 153 926

7 598 087

43 239 900

14 387 887


HÅlogaland ressursselskap iks

Årsrapport 2010

36

revisjonsberetning HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS


HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

HÅlogaland ressursselskap iks

revisjonsberetning

Årsrapport 2010

37


95 prosent av avfallet vÅrt gjenvinnes OM LAG 95 % AV ALT AVFALLET HRS MOTTAR GJENVINNES PÅ ULIKE VIS. noe går til energigjenvinning, det vil si at det brennes og av denne energien skapes fjernvarme og elektrisitet. andre avfallstyper går til materialgjenvinning, de brukes om igjen som råvare i produksjonen av nye varer. på denne måten holdes “ressursene” i et kretsløp, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser. Her er en liten oversikt over hva kildesortert materiale brukes til.

MATAVFALL matavfall komposteres ved anlegget til iris og brukes lokalt i saltenregionen.

BØLGEPAPP ved peterson ranheim as blir papp gjenvunnet til emballasje, kartong etc., og noe av bølgepappen leveres til materialgjenvinning i umeå.

BRENNBART AVFALL av det brennbare avfallet produseres det fjernvarme i kiruna.

JERN OG METALLER leveres Hrs metallco. sorteres og skipes ut til videreforedling og nye metallprodukter.


TREVIRKE trevirke benyttes til energigjenvinning, fortrinnsvis i sverige, men også mindre leveranser går til energigjenvinning i nord-norge.

RENAS AVFALL er den delen av ee-avfallet som er nærings elektroavfall. leveres Hrs elektroretur i Harstad for miljøsanering og videreforedling.

EE-AVFALL ee-avfall som brune- og hvitevarer. transporteres til østbø as sitt behandlingsanlegg i bodø for videreforedling.

IKKE GJENVINNBART avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres på djupvik. det utgjør ca fem prosent av alt avfallet vi mottar.

HAGEAVFALL/JULETRÆR alt av hageavfall blir fliset opp og brukes som strø i storrankekompostering av slam og til overdekking av deponi.

PAPIR størsteparten av papiret leveres norske skog as som gjør returpapiret om til nytt papir. noe av papiret leveres til umeå til materialgjenvinning.

DRIKKEKARTONGER blir materialgjenvunnet til ny emballasjekartong eller teknisk papir ved de svenske papirfabrikkene fiskeby board og ørebro kartongbruk.

FARLIG AVFALL det meste av det farlige avfallet leveres nord miljø as. der blir avfallet tatt forsvarlig hånd om og blir omlastet og sendt videre til forskjellige behandlings anlegg. noe går til materialgjenvinning, mens noe blir forsvarlig destruert eller lagret.


DESIGN: luto.no

HRS Årsrapport 2010  

Årsrapport 2010

Advertisement