Page 1

AG RU ARQ PACIÓ UIT DE ECT JOV ES ES DE CAT ALU NYA

GR ÚA SV IVA S

PRE MI J OV PRE ES MIO ARQ JÓV UIT YOU ECT ENE NG ES SA ARC RQ HIT UIT ECT ECT AW OS ARD S

WA SI-B ASI EDI FIC I AC MA CÉS RA ËL MB LAS LA EXP DIA CIG D HIS OS DDEEW INÀ FEB AR ICIÓ TO RER WRE MIC US RIA YY AS A REV SP P F A F ERS ME RRAA ASA S IIC PLA C S G E M AR EB IBL GM BEER RO Ò M ÇA E RIA E SEN ENNTT RG ND GSS DE SS SO SE EM C CA AM B T FFO R OD A R PDE A PS OR EPO ENC DDAA R A INV NM TTH NA PPTTA S A H A O R ÀS OSSE VEG ABBL ISIB APA DA E L EE LES AN W LA WH RTA HO TL C O M E H ’AR HA NTR ENT AD DN QU OS AL NO ENG ITE O PP DEL EN AW CTU A A E R RTTY CIR LC A RA Y AP C A W DE WA RXI XIN ATTEE SAL US DR R RC I O CO U OLLO TO AR OR CA RSS AR QU TER CH ITE ITE RA CTU CTU RA RE , ME DO NY -ITSC YO OM UR PLE SEL XI T F AT

MZ MA JOR

CO


CRÈDITS / CRÉDITOS / CREDITS


AG RU PAC AR IÓ QU D ITE CTE E JOV ES SD EC ATA LUN YA

PRE MI J OV PRE ES MIO AR QU J YO ÓV ITE UN ENE CTE GA SA S RCH RQ UIT ITE CT ECT AW OS AR DS


BENVINGUTS AL LLIBRE DIGITAL DELS PREMIS AJAC VIII BIENVENIDOS AL LIBRO DIGITAL DE LOS PREMIOS AJAC VIII WELCOME TO THE E-BOOK OF THE VIII AJAC AWARDS

/ ÍNDEX / ÍNDICE / INDEX

CAT

CAST

ENG

En les pàgines d’aquest llibre trobaràs contínuament aquest tres símbols.

En las páginas de este libro encontraràs contínuamente estos tres símbolos.

In the pages of this e-book you will constantly find this three icons.

A la part inferior de les pàgines, trobaràs una referència constant sobre a quina part del llibre et trobes. Clicant sobre ella, aniràs a l’índex general.

En la parte inferior de las páginas, encontrarás una referencia constante sobre en que parte del libro te encuentras. Clicando sobre ella, iras al indice general.

In the bottom of each page, you will find a reference about in which section of the book you are. Clicking on it, you will go the general index.

La icona de la ma et portarà a un altre apartat del llibre. Des d’allà, podràs tornar a la pàgina de la que vens, per no perdre el fil.

El icono de la mano te llevará a otro apartado del libro. Desde allí, podrás volver a la página de la que vienes, para no perdee el hilo.

The hand icon will bring you to another book section. From there, you can pick the section up from you were.

La icona del punter web externa.

t’obrirà una pàgina El icono del puntero web externa.

te abrirá una página

The cursor icon website page.

will open an external

The AJAC prizes has been since 1998 an essential pillar for the promotion / INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES / INSTRUCTIONS

003


PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN INTRODUCTION ELS PREMIS AJAC EN DADES LOS PREMIOS AJAC EN DATOS THE AJAC AWARDS IN FIGURES OBRA REALITZADA OBRA REALIZADA BUILT PROJECTS OBRA NO REALITZADA OBRA NO REALIZADA UNBUILT PROJECTS TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE L’ARQUITECTURA TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA RESEARCHING AND PROMOTING ARCHITECTURE ARQUITECTES EMPRENEDORS ARQUITECTOS EMPRENDEDORES ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS CV DELS GUANYADORS CV DE LOS GANADORES WINNERS’ RÉSUMÉS

/ ÍNDEX / ÍNDICE / INDEX

005


MARIONA BENAÍN I AGUILERA Presidenta de l’agrupació de joves arquitectes de Catalunya

Us presentem la publicació dels PREMIS AJAC VIII. Com en les altres edicions, han calgut un gran esforç i molta voluntat per organitzar tant l’edició dels premis com la publicació dels guanyadors, però l’esforç ha valgut la pena, sobretot en un moment en què el col·lectiu, i en especial els joves arquitectes, necessitem aprofitar les sinergies i treballar el màxim d’units possible. En aquesta edició, des de la Junta de l’Ajac hem volgut fernos ressò també d’altres treballs que estan desenvolupant els arquitectes i que demostren que la formació tan completa de l’arquitecte pot tenir camins professionals diversos. Per això en aquesta vuitena edició hem decidit ampliar les categories tant a nivell de projecte, amb la introducció de projectes efímers o de mobiliari i de projectes de promoció de l’arquitectura o d’emprenedoria,

006

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION


PRESENTACIÓN DEL LIBRO

INTRODUCTION OF THE BOOK

Os presentamos aquí la publicación de los PREMIOS AJAC VIII. Como en las otras ediciones, han sido necesarios un gran esfuerzo y voluntad para organizar tanto la edición de los premios como la publicación de los ganadores, pero el esfuerzo ha merecido la pena, sobre todo en un momento donde el colectivo, y en especial los jóvenes arquitectos, necesitamos aprovechar las sinergias y trabajar lo máximo de unidos posible.

We are delighted to present the publication of the 8th AJAC AWARDS. As always, it has required a great deal of hard work and determination to organize both the awards and the publication of the winning projects, but the effort has been worthwhile, especially at a time when the collective as a whole and young architects in particular need to make the most of synergies and collaborate as closely as possible.

En esta edición desde la Junta de la Ajac hemos querido hacernos eco también de otros trabajos que están desarrollando los arquitectos y que demuestran que las capacidades de la formación tan completa del arquitecto puede tener caminos profesionales diferentes. Por eso en esta octava edición hemos decidido ampliar las categorías, tanto a nivel de proyecto, introduciendo proyectos efímeros

This year, the AJAC Board set out to highlight other tasks being carried out by architects which show that the skills acquired during their comprehensive training can have different professional outcomes. For the 8th Awards, we therefore decided to extend the categories, both at project level, introducing ephemeral projects and furniture/fittings, and with the introduction of projects to promote architecture and

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

007


com revaloritzant temes com la sostenibilitat, l’espai públic i nous sistemes constructius a partir d’elements tradicionals. Els Premis AJAC VIII han estat els primers a tenir l’oportunitat d’obrir una petita porta a la internacionalització i a la promoció de l’arquitectura catalana realitzada per joves a través de la realització d’una de les nostres sessions «Inexperiències» durant les conferències del programa «Thinking the Edge: Water and Culture» organitzat a Istanbul, Turquia, on tres premiats van poder presentar els seus projectes i enfocament de l’arquitectura. Uns dels premiats va tenir també l’oportunitat de participar com a professor associat al taller per a estudiants del mateix programa. Aquesta edició és també especialment important perquè ha coincidit amb la celebració del 20è aniversari de creació de l’Agrupació, que ens ha permès retrobar-nos amb membres de juntes anteriors i dedicar converses i reflexions a la situació dels joves arquitectes en els diferents moments. Totes les generacions coincideixen en les dificultats amb què els joves arquitectes s’han trobat o es troben, però en els darrers anys hem d’afegir un

008

o de mobiliario, como en la introducción de proyectos de promoción de la arquitectura o de emprendimiento, o revalorizando temas como la sostenibilidad, el espacio público y nuevos sistemas constructivos a partir de elementos tradicionales. Los Premios AJAC VIII han sido los primeros en tener la oportunidad de abrir una pequeña puerta a la internacionalización ya la promoción de la arquitectura catalana realizada por jóvenes a través de la realización de una de nuestras sesiones «Inexperiencia» durante las conferencias del programa «Thinking the Edge: Water and Culture» organizado en Estambul, Turquía, donde tres premiados pudieron presentar sus proyectos y enfoque de la arquitectura. Unos de los premiados tuvo también la oportunidad de participar como profesor asociado en el taller para estudiantes del mismo programa. Esta edición es también especialmente importante porque ha coincidido con la celebración del 20 aniversario de creación de la Agrupación, lo que nos ha permitido reencontrarnos con miembros de juntas anteriores y dedicar conversaciones y reflexiones a la situación de los jóvenes arquitectos en los diferentes momentos.

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION


entrepreneurship, and themes such as sustainability, public space and new construction systems based on traditional elements. The 8th AJAC AWARDS are the first to have the opportunity to open the door to the internationalization and promotion of Catalan architecture produced by young professionals in the form of one of our “Inexperiences” sessions at the “Thinking the Edge: Water and Culture” conference held in Istanbul, Turkey. Three prize-winners presented their projects and their approach to architecture. One of the prizewinners also had the chance to take part as associate lecturer in the workshop for students in this programme. This year’s Award is particularly important because it coincides with the celebration of the 20th anniversary of the creation of the association, prompting meetings with the members of previous boards, and conversations and reflections on the situation of young architects at different periods of time.

an added factor: the need to reanimate the collective and in particular to reactivate the awareness that if we do not all work together, the collective will find it difficult to progress.

.

The two years covered by the 8th AJAC AWARDS have been two years of major social, political and economic crisis, during which we have seen and experienced truly desperate moments for large sectors of society and of the collective. But despite the harshness of some of these situations, we have also seen the determination to continue moving forward that most of us share — the determination to change things, to continue to do our work and to do it well, and to do it for people with the energy, passion and respect that good architecture deserves.

/

The different generations agreed on the difficulties that young architects face, but recent years have seen the emergence of

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

009


nou denominador que en altres èpoques no hi era: la necessitat de reanimar el col·lectiu i, sobretot, reactivar la consciència que o hi anem tots junts o el col·lectiu ho tindrà complicat per sortir-se’n. Els dos anys que contenen aquesta edició dels PREMIS AJAC VIII han estat dos anys de plena crisi social, política i econòmica durant els quals hem vist i viscut moments realment desesperants per a gran part de la societat i del col·lectiu, però tot i la duresa d’algunes situacions també hem pogut veure les ganes de seguir tirant endavant que tenim la majoria de nosaltres, les ganes que les coses canviïn, de seguir fent coses, i de fer-les bé, de ferles per a la gent i amb l’energia, la passió i el respecte que la bona arquitectura es mereix.

/

Todas las generaciones coinciden en las dificultades con las que los jóvenes arquitectos se han encontrado o se encuentran, pero en los últimos años hay que añadir un nuevo denominador que en otras épocas no estaba: la necesidad de reanimar al colectivo, y sobre todo, reactivar la conciencia de que o vamos todos juntos o el colectivo lo tendrá complicado para salir. Los dos años que contienen esta edición de los Premios AJAC VIII han sido dos años de plena crisis social, política y económica, donde hemos visto y vivido momentos realmente desesperantes para gran parte de la sociedad y del colectivo, pero a pesar de la dureza algunas situaciones también hemos podido ver las ganas de seguir adelante que tenemos la mayoría de nosotros, las ganas de que las cosas cambien, de seguir haciendo cosas, y hacerlas bien, hacerlas para la gente y con la energía, pasión y respeto que la buena arquitectura se merece.

/

010

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION


HEM POGUT VEURE LES GANES DE SEGUIR TIRANT ENDAVANT QUE TENIM LA MAJORIA DE NOSALTRES, LES GANES QUE LES COSES CANVIÏN, DE SEGUIR FENT COSES, I FER-LES BÉ, DE FERLES PER A LA GENT I AMB L’ENERGIA, PASSIÓ I RESPECTE QUE LA BONA ARQUITECTURA ES MEREIX.

/ Los premios AJAC nacieron en el año 1996 con la voluntad de estimular el campo profesional de los jóvenes arquitectos. En las siguientes páginas encontrarás un historial de los premios.

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

011


ELS PREMIS AJAC EN DADES Els premis AJAC són, des de 1998, un pilar fonamental pel foment del treball dels joves arquitectes de Catalunya. Us presentem les dades de les darreres 8 edicions, els últims 16 anys i, en especial, aquesta vuitena edició.

Los premios AJAC llevan desde 1998 siendo un pilar fundamental para el fomento del trabajo de los jóvenes arquitectos de Cataluña. Os presentamos los datos de las últimas 8 ediciones, los últimos 16 años y, en especial, esta octava edición.

Since 1998, the AJAC Awards have played an essential part in promoting the work of Catalonia’s young architects. Here, we present information about the last eight awards, the last 16 years and, in particular, this year’s edition.

105 PRO PO STE S

15 PRIMERA EDICIÓ

AJAC I 1998

012

09

AJAC II 2000

10

225 PRO PO STE S

THE AJAC AWARDS IN FIGURES

138 PRO PO STE S

LOS PREMIOS AJAC EN DATOS

61 P RO PO STE S

ELS PREMIS AJAC EN DADES

13

07

AJAC III 2002

AJAC IV 2004

AJAC V 2006

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

AJAC VI 2008


Q UITECTES EMPRENEDORS

R

EA L OBRA R

25

39

ME IS

A

s / 33 subm tado itte en es d pr

10

TR E B

127 PRO PO STE S

UR B A PAIS NISM A TG E I IS M E

AL

LS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE L’ARQUITECTURA

4

6 7

17 projectes presentats 17 proyectos presentados 17 submitted projects

(A) Articles / Artículos / Articles (S) Assajos / Ensayos / Essays (D) Difusió de l’Arquitectura / Difusión de la Arquitectura / Architecture Promotion

30 premis

PROPOSTES PRESENTADES I PREMIS (1998-2012)

20

AJAC VII 2010

s

C UITE TURA RQ

RS

ct roje

OBRA NO

/

UITECTURA

ts ec oj pr

os

ARQ

N

187 PRO PO STE S

en ta d

dp

URB A

3

A

AI ER ÍM

pre s

e itt

FC

21

s / 33 pr entat oye res ct os sp te

P

9

R

EF

sentats / 74 proye cto s

bm su

ZADA 33 p ro LIT je c EA

A

s pre

74

D A

3 projectes presentats 3 proyectos presentados 3 submitted projects

7

e ect roj 4p

IT MOBILIARI, Z AR Y DE QU EN SS RQUTIECTURA I I A T D EC D’I NT ER TU IO

AR

EDICIÓ 2012 / PROJECTES PRESENTATS EDICIÓN 2012 / PROYECTOS PRESENTADOS EDITION 2012 / SUBMITTED PROJECTS

PROPUESTAS PRESENTADAS Y PREMIOS (1998-2012) AJAC VIII 2012

SUBMITTED PROJECTS & AWARDS (1998-2012)

/ PRESENTACIÓ / PRESENTACIÓN / INTRODUCTION

013


014

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS


OBRA REALITZADA ARQUITECTURA URBANISME - PAISATGISME DISSENY DE MOBILIARI, ARQUITECTURA EFÍMERA I ARQUITECTURA D’INTERIORS

OBRA REALIZADA ARQUITECTURA URBANISMO - PAISAJISMO DISEÑO DE MOBILIARIO, ARQUITECTURA EFÍMERA Y ARQUITECTURA DE INTERIORES

BUILT PROJECTS ARCHITECTURE URBAN PLANNING & LANDSCAPE FURNITURE DESIGN, EPHIMERAL ARCHITECTURE AND INTERIOR ARCHITECTURE

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS

015


JURAT

ARQUITECTURA

016

URBANISME-PAISATGISME

JURY

ËL EX PO SIC CA MP IÓ R EV SI NV ER SIB ISI BL LE ES

MA

CI AC AÇ CÉ A SL DE AS CA CI GA PD EN RR MÀ ER AS S PL

IF I

JO R

ED

MA

I-B AS W

CO MÚ MZ

AS

I

JURADO

DISSENY MOBILIARI, ARQ. EFÍMERA I ARQ. D’INTERIORS

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS


EF Ja ÍM vie ánch ER ez A rM V Ra ar i lan mó isc ue al nF va ar ré -E sc of et

NI UR BA

DI S DI SEN SS EN Y M OB Y Ma INTER ILIAR I, IO nu RS AR el Q S

Da SMEPA vid IS AT G GI St ov SM ef e E rn an e Tis ur Be hc ne er de tta Jo sé Ta Ma gli ab nu Ma ue e rtí lV Fr i d an al ch

za tS ay rc in èB Jo er en sé gu Ba é lle ste ro s Me

AR QU IT EC TU Ne RA v

MANUEL SÁNCHEZ-VILLANUEVA PRESENTACIÓ DEL JURAT

PRESENTACION DEL JURADO

L’apartat de disseny - efímers interiors dels premis AJAC suposa un gran repte de complexitat pel jurat. Determinar qui és millor que els altres és, en moltes ocasions, missió impossible perquè no n’hi ha un de millor que els altres: són diferents. La diversitat enorme de propostes entre exposicions, mobiliari i reformes interiors fa que hi hagi projectes excel·lents en cadascun dels subapartats. Per això, encara que pugui sonar tòpic, ressaltar la gran qualitat de les propostes presentades és obligat en aquesta edició. Moltes de les propostes finalistes es poden considerar igualment mereixedores del premi.

/

El apartado de diseño - efímeros - interiores de los premios AJAC supone un gran reto de complejidad para el jurado. Determinar quién es mejor que los demás es, en muchas ocasiones, misión imposible ya que no hay uno mejor que otro: son distintos. La enorme diversidad de propuestas entre exposiciones, mobiliario y reformas interiores hace que hayan excelentes proyectos en cada uno de los subapartados. Por ello, aunque pueda sonar a tópico, resaltar la gran calidad de las propuestas presentadas, se hace obligado en la presente edición y muchas de las propuestas finalistas ya pueden considerarse merecedoras del premio de igual modo.

/

/ OBRA REALITZADA

/ OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS

JURY PRESENTATION The Design - Ephemeral - Interiors category of the AJAC Awards is a complex challenge for the jury. Deciding which project is better than all the others is, in many cases, an impossible task because one is not better than another — they are different. The huge diversity of proposals in the fields of exhibitions, furniture/fittings and remodelling has produced excellent projects in each of the sub-categories. Accordingly, though it may sound like a cliché, this year I have to highlight the high quality of the projects, and many of the shortlisted entries can consider themselves equally deserving of the Award.

/

017


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

COMÚ DATAAE + HARQUITECTES Claudi Aguiló, Albert Domingo, David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó

57 APARTAMENTS PER A ESTUDIANTS A L’ETSAV, SANT CUGAT La proposta pretén mantenir l’equilibri entre els edificis existents, els espais exteriors i la nova residencia d’estudiants, que consta de dos blocs de planta baixa i pis paral·lels al carrer amb un gran atri central. El programa de residència per a estudiants d’arquitectura permet imaginar cohabitacions intenses entre els usuaris, tant a nivell individual, gràcies a la flexibilitat interior dels habitatges, com a nivell col·lectiu, gràcies al potencial d’ús de l’atri com espai de trobada social. El projecte aposta per una construcció industrialitzada mitjançant la utilització d’un sol tipus de mòdul d’habitatge prefabricat de formigó sense distribució i amb els mínims elements fixos, amb els acabats i les instal·lacions simplificats. La majoria d’aquests elements són construïts en sec i, per tant, tots els mòduls i els acabats són desmuntables i reciclables o reutilizables. Es resol l’edifici en dues plantes per aprofitar la topografia existent amb els accessos practicables sense necessitat d’ascensors. L’atri central es cobrirà per aconseguir un espai intermedi, bioclimatitzat, que permeti millorar l’eficiència energètica de l’edifici mentre economitza els tancaments. El resultat de la proposta ens mostra una reducció d’un 50% en l’energia associada als materials i un 70% en la demanda energètica respecte un edifici estàndard segons la normativa CTE.

/

018

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


/01/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

019


Pàgina anterior I Página anterior I Previous page 01 Façana I Fachada I Façade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó). Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

EL PROJECTE APOSTA PER UNA CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D’UN SOL TIPUS DE MÒDUL D’HABITATGE PREFABRICAT DE FORMIGÓ SENSE DISTRIBUCIÓ, AMB ELS MÍNIMS ELEMENTS FIXOS. ELS ACABATS SÓN DESMUNTABLES, RECICLABLES I/O REUTILIZABLES. 57 APARTAMENTOS PARA ESTUDIANTES EN LA ETSAV, SANT CUGAT DEL VALLÈS La propuesta pretende mantener el equilibrio entre los edificios existentes, los espacios exteriores y la nueva residencia de estudiantes, que consta de dos bloques de planta baja y piso paralelos a la calle con un gran atrio central.

020

El programa de residencia para estudiantes de arquitectura permite imaginar cohabitaciones intensas entre los usuarios, tanto a nivel individual, gracias a la flexibilidad interior de las viviendas, como a nivel colectivo, gracias al potencial de uso del atrio como espacio de eventos sociales. El proyecto apuesta por una construcción industrializada mediante la utilización de un solo tipo de módulo de vivienda

prefabricada de hormigón sin distribución y con los mínimos elementos fijos, simplificando los acabados y las instalaciones. La mayoría de estos elementos son construidos en seco y, por lo tanto, todos los módulos y sus acabados son desmontables y reciclables o reutilizables. Se resuelve el edificio en dos plantas para aprovechar la topografía existente haciendo los accesos practicables sin necesidad de ascensores. El atrio central se cubrirá con el fin de conseguir un espacio intermedio, bioclimatizado, que permita mejorar la eficiencia energética del edificio al tiempo que economiza los cierres. El resultado de la propuesta nos muestra un reducción de un 50% en la energía asociada a los materiales y un 70% la demanda energética respecto a un edificio estándar según la normativa CTE.

/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


>

02 Pati interior I Patio interior I Inner courtyard. Arquitectes I Arquitectes I Architects: DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó). Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

03 Façana I Fachada I Façade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó). Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

> / OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

021


04 Proc茅s constructiu I Proceso constructivo I Constructive process. Arquitectes I Arquitectes I Architects: 漏 DATAAE (Claudi Aguil贸, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tud贸).

ETSAV STUDENT RESIDENCE. 57 APARTMENTS The aim of the project is to maintain the balance of the existing buildings, the outside areas and the new residential block, which comprises two volumes of two storeys, parallel to the street blocks and separated by a central atrium. As it is a residence for architecture students, we have come up with a programme that enables intense interconnections among the users at both individual and group level, thanks to the interior flexibility of

022

the apartments and the potential use of the atrium as an events space. The project employs industrialized construction methods, using a single housing module of preformed concrete without partition walls. Each unit has just the necessary fixed elements to simplify finishes and installations. Most of the components are installed and assembled using dry-build systems so each module and its finishes can be dismantled and reused or easily recycled. The building is laid out over two floors to take advantage of the

topography of the site, creating accessible entrances without the need for lifts and reducing corridor and stair space by fifty percent. The central atrium will be covered to create an intermediate bioclimatic space that increases energy efficiency, at the same time economizing on facings. The project represents savings of up to fifty percent by using energyefficient construction materials and seventy percent in energy use in accordance with Building Code regulations.

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/


07 Interior d’una habitació I Interior de una habitación I Interior of a room. Arquitectes I Arquitectes I Architects: DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó). Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula. 08 Planta del mòdul I Planta del módulo I Floor plan of a space. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó).

05 Secció I Sección I Section. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó).

06 Planta baixa I Planta baja I Ground floor. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE (Claudi Aguiló, Albert Domingo) HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó).

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/07/

/08/

023


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

MZ CALDERON - FOLCH - SARSANEDAS Pilar Calderón March Folch Pol Sardanedas

CASA EFICIENT MZ: Gaudir d’una casa centenària amb el màxim confort i el mínim consum energètic El repte era intervenir en un habitatge construït el 1918 i conservar-ne la volumetria i la façana al carrer originals però amb una millora de les prestacions de confort tèrmic i acústic. Els sistemes constructius i materials emprats en la rehabilitació han permès assolir l’objectiu i a més disminuir la demanda energètica de 171 kWh/m2a a 17 kWh/ m2a (rehabilitació energètica del factor 10), i així transformar una edificació tradicional existent en una Casa Passiva en només 120 dies. Tres factors afegien dificultat a l’operació: la mala orientació de l’habitatge i poca llibertat volumètrica –es tracta d’un habitatge entre mitgeres amb un jardí al nord-est–, un pressupost acotat i un termini d’execució ajustadíssim. El disseny de la secció permet reorientar l’habitatge. Una nova lluerna funciona com a captador solar i lumínic, garanteix una ventilació natural creuada que evita l’estratificació tèrmica i alhora serveix de suport per a les plaques solars que s’hi instal·len. La ubicació d’aquest element organitza un altell, al qual proveeix de vistes, llum i ventilació. Una gran finestra cap al jardí introdueix profunditat espacial i proximitat en el diàleg entre interior i exterior. S’ha optat per un sitema de construcció en sec i prefabricat en taller que garanteix la màxima precisió en l’execució i el mínim temps de muntatge en obra. S’han dissenyat els diversos elements constructius –coberta, façana, altell, escala, lluerna- com a peces prefabricades en

024

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


/01/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

025


Pàgina anterior I Página anterior I Previous page 01 Pati I Patio I Patio. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Pol Viladoms.

02 Interior I Interior I Interior. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Pol Viladoms.

026

CASA EFICIENTE MZ: Disfrutar de una casa centenaria con el máximo confort y mínimo consumo energético

energética de factor 10), y transformar así una edificación tradicional existente en una Casa Pasiva en sólo 120 días.

El reto era intervenir en una vivienda construida en 1918 conservando la volumetría y la fachada original a la calle pero mejorando sus prestaciones de confort térmico y acústico. Los sistemas constructivos y materiales utilizados en la rehabilitación han permitido alcanzar el objetivo disminuyendo al mismo tiempo la demanda energética de 171 kWh/m2a a 17 kWh/m2a (rehabilitación

Tres factores añadían dificultad a la operación: la mala orientación de la vivienda y poca libertad volumétrica -se trata de una vivienda entre medianeras con el jardín a noreste-, un presupuesto acotado y un plazo de ejecución ajustadísimo. El diseño de la sección permite reorientar la vivienda. Un nuevo lucernario hace las funciones de captador solar y lumínico, a la

vez que garantiza una ventilación natural cruzada evitando la estratificación térmica y sirve de soporte para las placas solares que se instalan. La ubicación de este elemento organiza un altillo, al que provee de vistas, luz y ventilación. Una gran ventana hacia el jardín introduce profundidad espacial y proximidad en el diálogo visual entre interior y exterior. Se optó por un sistema de construcción en seco y prefabricado en taller que garantizara la máxima precisión en la ejecución y el mínimo

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


03 Interior I Interior I Interior. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Pol Viladoms.

MZ ENERGY-EFFICIENT HOUSE: A 100-year-old house with maximum comfort and minimum energy costs

The three main difficulties were the north-east orientation of the row house, the limited budget and a tight schedule.

The challenge was to refurbish a house built in 1918, maintaining both the original volume and façade while improving thermal and acoustic comfort. The construction systems and materials used not only met this challenge, they also lowered the energy demand from 171 to 17 kWh/(m2a) (known as a factor-10 rehabilitation), transforming a traditional existing building into a passive house in just 120 days.

The main operation involved redesigning the section to reorientate the house. The new skylight enables passive solar gain in winter and cross-ventilation in summer, fills the centre of the house with natural light and provides the orientation needed by the solar panels. A large window was introduced to add spatial depth and communicate the interior with the garden.

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

A prefabricated dry construction system was chosen to achieve maximum precision and shorten the building process. The different elements (roof, façade, mezzanine, staircase and skylight) were designed like Meccano pieces to be manufactured with a numerical control system and then assembled on site. The whole roof was mounted in a few hours, like the other elements. In addition to their excellent energy performance, bioconstruction materials were used to reduce environmental impact. The new roof and façade were

027


/04/

/06/

04 Secció I Sección I Section. 05 Plantes I Plantas I Plans. 06 Alçats I Alzados I Elevation. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas.

07 Imatge del pati I Imagen del patio I Image of the patio. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Pilar Calderón, March Folch, Pol Sarsanedas. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Pol Viladoms.

/05/

un taller de fusta amb sistema de control numèric. La coberta es va muntar en un dia, així com la lluerna, la façana i l’altell Per aconseguir les excel·lents prestacions de l’habitatge, s’han usat materials de bioconstrucció, que redueixen l’impacte ambiental i milloren la biohabitabilitat de l’espai. Així, la coberta i la façana al jardí s’han construït a partir d’un entramat estructural de fusta local, panells de fusta OSB i 26 cm d’aïllament tèrmic de llana d’ovella i aïllament tèrmic de fibres de fusta. La façana està revestida de fusta de làrix i la coberta amb

028

una tarima de pi termotractat. A l’interior, l’altell és íntegrament de panell tricapa d’avet i el paviment de la planta baixa de linòleum. L’habitatge està dotat de plaques solars per a ACS i d’un sistema de ventilació mecànica de doble flux amb recuperació de calor amb un 88% de rendiment nominal.

/

built with a structural woodframe system using OSB panels with natural sheep wool and wood-fibre boards for insulation. The ventilated façade is finished with planks of natural larch wood and the roof with heat-treated pine. In the interior, three-ply shuttering panels are used for the mezzanine, kitchen and cupboards, with linoleum for the flooring. The house is fitted with solar panels for water heating and a high energy-efficient device for ventilation.

/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


/07/

plazo de montaje en obra. Se diseñaron los distintos elementos constructivos –cubierta, fachada, altillo, escalera, lucernario– como piezas prefabricables en un taller de madera con sistema de control numérico. La cubierta se montó en un día, al igual que el lucernario, la fachada y el altillo. Para conseguir las excelentes prestaciones de la vivienda, se han utilizado materiales de bioconstrucción, que reducen el impacto ambiental y mejoran la biohabitabilidad. Así, la cubierta y la fachada al jardín se han construido a partir de un

entramado estructural de madera local, paneles de madera OSB y 26 cm de aislamiento térmico de lana de oveja y aislamiento térmico de fibras de madera; la fachada está revestida de madera de alerce y la cubierta con una tarima de pino termotratado. En el interior, el altillo es íntegramente de panel tricapa de abeto y el pavimento de la planta baja de linóleo. La vivienda está dotada de placas solares para ACS y un sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor con un 88% de rendimiento nominal.

/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

029


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

WASI-BASI Arantxa Manrique Yaiza Terré

CENTRE DE CREACIÓ ARTÍSTICA HANGAR AL RECINTE DE CAN RICART DE BARCELONA El projecte se situa dins del programa de Fàbriques de Creació promogut per l’Ajuntament de Barcelona per a reactivar antics espais industrials de la ciutat que es troben en desús i transformar-los en centres de producció artística. Hangar és un centre de creació per a artistes visuals situat des de 1997 en una antiga nau industrial del recinte fabril de Can Ricart, datat de 1854. És una de les primeres fàbriques d’estampació mecànica de teixits de cotó de Catalunya. Situada al costat del Parc Central, està orientada cap a l’eix industrial de Pere IV, juntament amb Oliva Artés, ca l’Alier, La Escocesa i ca l’Illa. El complex està format per diverses edificacions d’estil neoclàssic i un seguit d’espais verds que les comuniquen. L’interès del conjunt rau en l’estilisme unitari de les peces que el componen, és a dir, en l’analogia de les formes, ritmes i disposicions espacials.. La primera fase del projecte consisteix a ampliar el centre amb les dues naus en desús situades a continuació d’Hangar, prenent com a punt de partida el respecte: es reconeixen el caràcter i les qualitats físiques dels edificis existents, que es reinterpreten, però no es transformen. Es mantenen les cicatrius que mostren les intervencions sofertes al llarg del temps i s’hi afegeixen les que produeix la present actuació.

030

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


/01/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

031


02 Nau 2: plató I Nave 2: plató I Building 2: recording set. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Arantxa Manrique, Yaiza Terré. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

CENTRO DE CREACIÓN ARTÍSTICA HANGAR EN EL RECINTO DE CAN RICART DE BARCELONA El proyecto se sitúa dentro del programa de Fábricas para la Creación promovido por el Ayuntamiento de Barcelona para reactivar antiguos espacios industriales en desuso de la ciudad y transformarlos en centros de producción artística. Hangar es un centro de creación de artes visuales situado desde

032

1997 en una antigua nave industrial del recinto fabril de Can Ricart, fechado de 1854. Es una de las primeras fábricas de estampación mecánica de tejidos de algodón de Cataluña. Situada junto al Parque Central, está orientada hacia el eje industrial de Pere IV, junto con Oliva Artés, Ca l’Alier, la Escocesa, y Ca l’Illa. El complejo está formado por varias edificaciones de estilo neoclásico y una serie de espacios verdes que las comunican entre sí. El interés del conjunto recae en el estilismo unitario de las piezas que lo componen, es decir, en la

analogía de sus formas, ritmos y disposiciones espaciales. El objeto de esta primera fase es la ampliación del centro en las dos naves en desuso situadas a continuación de Hangar. El punto de partida de esta intervención es el respeto: se reconocen el carácter y las cualidades físicas de los edificios existentes, que se reinterpretan pero no se transforman. Se mantienen las cicatrices que muestran las intervenciones sufridas a lo largo del tiempo y se le añaden las surgidas producto de la presente actuación.

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA


HANGAR CENTRE FOR ARTISTIC CREATION ON THE CAN RICART SITE IN BARCELONA

Pàgina I Página I Page 031 01 Exterior conjunt I Exterior I Group of buildings. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Arantxa Manrique, Yaiza Terré. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

The project forms part of the Factories for Creation programme promoted by Barcelona City Council to reactivate the city’s former industrial spaces, turning them into centres for artistic production. Hangar is a centre for visual art creation that has occupied the Can Ricart former industrial premises since 1997.

It stands next to a park and is laid out along a major street, Carrer Pere IV, along with Oliva Artés, Ca l’Alier, La Escocesa, and Ca l’Illa. The complex is made up of various buildings in the neoclassical style and a series of interconnected green spaces. It is of great interest because of the stylistic unity (similarity of form, rhythms and spatial arrangement) of its component pieces.

Can Ricart, built in 1854, was one of the first factories in Catalonia to mechanically print cotton fabrics.

The aim of this first phase is to expand the centre into two disused buildings beside Hangar.

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

03 Nau 3: medialab I Nave 3: medialab I Building 3: media lab. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Arantxa Manrique, Yaiza Terré. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

The starting point for this intervention is respect; the character and physical qualities of the existing buildings are reinterpreted but not transformed. The scars inflicted by previous interventions over the years are maintained, and those resulting from the current renovation emerge and are added to them.

033


LA INTERVENCIÓ ES FA DES DEL RESPECTE, ES RECONEIXEN EL CARÀCTER I LES QUALITATS FÍSIQUES DELS EDIFICIS EXISTENTS, QUE ES REINTERPRETEN, PERÒ NO ES TRANSFORMEN. ES MANTENEN LES CICATRIUS QUE MOSTREN LES INTERVENCIONS SOFERTES AL LLARG DEL TEMPS. Es tracta d’adequar les naus amb el mínim possible d’intervenció i cost econòmic. Per fer-ho, s’introdueix estratègicament un element nou, el mòdul, de naturalesa comú però singularitzable segons l’espai que ocupi. La contraposició entre l’espai existent, no intervingut, i els diferents elements introduïts crea un diàleg constant entre antic i nou. Es dissenya un sistema modular metàl·lic pensat per capes. L’esquelet està format per una estructura reticular de pilars i bigues HEB vestida per l’interior amb panells de cartró guix amb aïllament tèrmic o bastiments metàl·lics amb vidre i, per l’exterior, amb una subestructura de perfils metàl·lics que subjecten panells de xapa perforada i alhora

034

conformen la barana. Cada mòdul complementa l’espai obert on s’insereix i l’equipa amb usos que requereixen d’aïllament acústic o visual. El sostre del mòdul és transitable per a aprofitar l’alçada de les naus, permetre una relació visual amb l’espai obert i afegir-hi la superfície del nivell intermedi.

/

Se trata de adecuar las naves con el mínimo posible de intervención y coste económico, para ello se introduce estratégicamente un nuevo elemento, el módulo, de naturaleza común pero singularizable según el espacio que ocupe. La contraposición entre el espacio existente, no intervenido, y los distintos elementos introducidos crea un diálogo constante entre lo antiguo y lo nuevo. Se diseña un sistema modular metálico pensado por capas. El esqueleto está formado por una estructura reticular de pilares y vigas HEB, vestida por el interior con paneles de cartón yeso y aislamiento térmico o con perfiles metálicos y cristal. El exterior se recubre de una subestructura de perfiles metálicos que sujetan paneles de chapa perforada y resuelven la barandilla. Cada módulo complementa el espacio abierto dónde se inserta, equipándolo con usos que requieren aislamiento acústico o visual. El techo del módulo es

transitable para aprovechar la altura de las naves, permitir una relación visual con el espacio abierto y añadir la superficie del nivel intermedio.

/

The idea is to render the buildings usable with the least possible intervention and economic cost. The means to achieve this end is the strategic introduction of “the module”, an element that is communal but personalisable in keeping with the space it occupies. The counterpointing of the existing space, where no interventions are made, and the various elements introduced creates a constant dialogue between old and new. A metal modular system is designed, conceived in layers. The skeleton is a net-like structure of pillars and HEB beams, clad on the inside with plasterboard panels and thermal insulation or metal frames with glass, and on the outside with a substructure of metal bars that support perforated boards and form the handrails. Each module complements the open space into which it is inserted, creating the required soundproofing or visual protection. The module has a walk-on roof to exploit the height of the buildings, creating a visual relation with the open space and adding an intermediate surface.

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/


/04/

/06/

04 Emplaçament I Emplazamiento I Location . Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Arantxa Manrique, Yaiza Terré. 05 Planta, alçats i seccions I Planta, alzados y secciones I Plan, elevations and sections . Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Arantxa Manrique, Yaiza Terré. 06 Casa del guarda I Casa del guardia I The old Guard’s house. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Arantxa Manrique, Yaiza Terré. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Adrià Goula.

/05/

/ OBRA REALITZADA / OBRA REALIZADA / BUILT PROJECTS > ARQUITECTURA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

035


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

MAJOR Xavier Rodríguez Josep Maria Burgués

La nova Plaça Major rehabilita l’espai urbà existent abans de les excavacions arqueològiques per a la recuperació de l’antiga església, dota el centre del municipi d’un nou gran espai per a vianants lligat al canvi de secció del carrer Major i potencia aquesta zona del centre. La urbanització de l’espai resultant de la nova plaça s’organitza a partir de les traces de l’església original de la planta inferior, de manera que l’edifici històric deixi les empremtes sobre l’espai urbà que el protegeix. La interacció dels dos nivells es plasma en els elements següents: Una pèrgola que rememora la posició del porxo de l’antiga església, on s’ha documentat que es feien les reunions veïnals antigament a mode d’àgora o fòrum obert, punt neuràlgic de la vida social, econòmica i cultural de l’època. El canvi de paviment entre el granit perimetral que s’estén per la plaça i continua el paviment del carrer i el paviment central de formigó granallat, que ressegueix el perímetre de l’església original i identifica, juntament amb la pèrgola, una reinterpretació adaptada al segle XXI d’aquest tresor històric del municipi.

/

036

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/01/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

037


RECUPERACIÓ ARQUEOLÒGICA DE L’ANTIGA ESGLÉSIA AMB LA QUAL ES DOTA EL CENTRE DEL MUNICIPI D’UN NOU GRAN ESPAI DE VIANANTS QUE POTENCIA AQUESTA ZONA, EN RECONEIX EL DINAMISME I HI PROPORCIONA CONCENTRACIÓ I CONVIVÈNCIA. La «nueva» Plaça Major rehabilita el espacio urbano existente anterior a las excavaciones arqueológicas para la recuperación de la antigua iglesia, dotando el centro del municipio de un nuevo gran espacio peatonal ligado al cambio de sección de la calle Major y potenciando esta zona del centro.

Una pérgola que pretende rememorar la posición del porche de la antigua iglesia, donde se ha documentado que se hacían las reuniones vecinales en tiempos anteriores, a modo de ágora o foro abierto, en el punto neurálgico de la vida social, económica y cultural de la época.

La urbanización del espacio resultado de la nueva plaza se organiza mediante las trazas de los restos de la iglesia original de la planta inferior, de manera que el edificio histórico deje sus huellas sobre el espacio urbano que lo protege. Esta interacción entre los dos niveles se plasma de la siguiente manera:

El cambio de pavimento entre el granito perimetral, que se extiende por la plaza continuando el pavimento de la calle, y el pavimento central de hormigón granallado, que recorre el perímetro de la iglesia original e identifica, junto con la pérgola, una reinterpretación adaptada al siglo XXI de este tesoro histórico del municipio.

/

038

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

The “new” Plaça Major rehabilitates the existing urban space before archaeological excavations to recover the old church, enhancing the town centre with a large new pedestrian space associated with the change in section of the high street. The space that constitutes the new square is organized by the remains of the original church, so that the historic building makes its mark on the urban space that protects it. This interaction is expressed by two elements. Firstly, a pergola is constructed to mark the position of the porch of the old church. According to historic archives, this was an open forum or agora where neighbourhood meetings were held, and the focal point of social, economic and cultural life. Secondly, a contrast is created between the perimetric granite paving that extends the plaza into the surrounding streets and the central concrete pavement marking the site of the old church.

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


Together, these two elements offer a twenty-first century reinterpretation of the town’s historic treasure.

/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

Pàgina I Página I Page 037 01 Imatge general I Imagen general I General view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Josep M. Burgués, Xavier F. Rodríguez. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Josep Ardiaca - Sofía Gómez. 02 Imatge nocturna I Imagen nocturna I Night scene. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Josep M. Burgués, Xavier F. Rodríguez. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Josep Ardiaca - Sofía Gómez.

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

039


03 Imatge de la façana I Imagen de la fachada I Façade image. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Josep M. Burgués, Xavier F. Rodríguez. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Josep Ardiaca - Sofía Gómez.

040

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


04 Imatge interior I Imagen interior I Image of the interior. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Josep M. Burgués, Xavier F. Rodríguez. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Josep Ardiaca - Sofía Gómez.


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

EDIFICI ACCÉS LAS CIGARRERAS Juan Carlos Castro Nathalie Gidrón

El Jardín Vertical consiste en la reutilización de una estructura metálica de 20 m de altura concebida como soporte de las instalaciones del centro cultural Las Cigarreras de Alicante. El principal objetivo del proyecto era generar un espacio público transitable en altura, pensado como un recorrido pedagógico que ofrecía un muestrario de la vegetación de la provincia de Alicante. Finalmente, el Jardín Vertical es un espacio vertical no visitable por el público pero que funcionará como laboratorio de jardinería asociado a programas culturales y experimentales organizados desde el centro cultural. La ejecución del proyecto está planteada a partir de condicionantes básicos de sostenibilidad: construcción industrializada, mecanizada, materiales reciclables y desmontables, y con un alto grado de reversibilidad, tanto por uso como por capacidad de transformación. La estrategia de vegetación sigue la misma filosofía: plantas en contenedores industriales de vivero, transportables, intercambiables y sustituibles.

/

042

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/01/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

043


/02/

programmes organized by the arts centre.

El Jardí Vertical consisteix en la reutilització d’una estructura metàl·lica de 20 m d’alçària concebuda com a suport de les instal·lacions del centre cultural Las Cigarreras d’Alacant. L’objectiu principal del projecte era generar un espai públic transitable en altura, pensat com a recorregut pedagògic que oferia una mostra de la vegetació de la província d’Alacant.

044

materials reciclables, desmuntables i amb un alt grau de reversibilitat, tant d’ús com de capacitat de transformació. L’estratègia de vegetació segueix la mateixa filosofia: plantes en contenidors industrials de viver, transportables, intercanviables i substituïbles.

/

The plant strategy is governed by the same philosophy: plants in industrial nursery containers that can be transported, exchanged and replaced.

/

Finalment, el Jardí Vertical és un espai vertical no visitable pel públic però que funcionarà com a laboratori de jardineria associat a programes culturals i experimentals organitzats des del centre cultural.

The Vertical Garden reuses a 20 m high metal structure as a support for the installations at Las Cigarreras arts centre in Alicante. The main objective of this proposal was to create a high-rise public area. This new area was designed as an educational route that contains native plant species of the province of Alicante.

L’execució del projecte està plantejada a partir de condicionants bàsics de sostenibilitat: construcció industrialitzada, mecanitzada,

The Vertical Garden is not open to the general public but will operate as a garden laboratory associated with cultural and experimental

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

The project is based on the conditioning factors of sustainability: industrial mechanized construction using materials that can be dismounted and recycled, with a high degree of reversibility, both in terms of use and transformation.

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/04/ Pàgina I Página I Page 43 01 Integració urbana del Jardí Vertical I Integración urbana del Jardín Vertical I Urban setting of the Vertical Garden. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Juan Carlos, Nathalie Gidrón. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Barbarela Studio. /02 Alçats principals I Alzados principales I Main façades. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Juan Carlos, Nathalie Gidrón. 03 Accés principal al Jardí Vertical I Acceso principal al Jardín Vertical I Main entrance. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Juan Carlos, Nathalie Gidrón. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © David Frutos. /04 Situació I Situación I Location. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Juan Carlos, Nathalie Gidrón.

/03/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

045


/05/

EL PROYECTO DEL JARDÍN VERTICAL DEL CENTRO CULTURAL LAS CIGARRERAS ES UN ENCARGO QUE TIENE SU ORIGEN EN UNA ESTRUCTURA QUE NACE OBSOLETA ANTES DE SU PROPIA EJECUCIÓN.

046

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/06/

/08/ 05 Vista del Jardí Vertical des de l’espai públic del centre cultural I Vista del Jardín Vertical desde el espacio público del centro cultural I View from the public space of the Arts Centre. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Juan Carlos, Nathalie Gidrón. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © David Frutos. /06 Interior del Jardí Vertical I Interior del Jardí Vertical I Interior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: Juan Carlos, Nathalie Gidrón. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © David Frutos. 07 Fotomuntatge I Fotomontaje I Rendering. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Juan Carlos, Nathalie Gidrón. /08 Maqueta de distribució de la vegetació I Maqueta de distribución de la vegetación I Vegetation model. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © Juan Carlos, Nathalie Gidrón.

/07/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

047


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

PLAÇA DE CAPDENMÀS unparelld’arquitectes Eduard Callís Guillem Moliner L’ampliació de la plaça Campdenmàs, al barri vell d’Olot, estableix una relació de vis a vis amb la placeta històrica. Els dos espais s’enllacen a partir de la graderia, l’arbre i la font, per on circula aigua remorosa entre una escultura ja existent i una cisterna medieval recuperada. Aquest centre de gravetat de forma còncava acull l’activitat d’estada, mentre que la resta d’espai es manté buit per rebre qualsevol tipus d’acte públic. El treball topogràfic busca un equilibri entre la suavitat del pendent, el lligam amb els carrers inferiors i l’escorrentia superficial fins al punt baix. Només s’utilitzen blocs i lloses de pedra local per configurar tots els elements de la urbanització. Per a la rehabilitació de les façanes, de la mà de Joan Casadevall de Gabinet del Color, s’han recuperat tècniques

048

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

La ampliación de la plaza Campdenmàs, en el centro histórico de Olot, establece una relación de vis a vis con la placita existente. Ambos espacios se enlazan a partir de la gradería, el árbol y la fuente por donde circula agua rumorosa entre una escultura ya existente y una cisterna medieval recuperada. Este centro de gravedad de forma cóncava acoge la actividad de estancia, mientras que el resto de espacio se mantiene vacío para recibir cualquier acto público. El trabajo topográfico busca un equilibrio entre la suavidad de la pendiente, la relación con las calles inferiores y la escorrentía superficial del agua. Sólo se utilizan bloques y losas de piedra local para configurar todos los elementos de urbanización. Para la rehabilitación de las fachadas, de Joan Casadevall de Gabinet

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/01/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

049


/02/

/03/

/04/

050

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


L’AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA CAMPDENMÀS ESTABLEIX UNA RELACIÓ DE VIS A VIS AMB LA PLACETA HISTÒRICA. ELS DOS ESPAIS S’ENLLACEN A PARTIR DE LA GRADERIA, L’ARBRE I LA FONT. /05/

Pàgina I Página I Page 49 01 L’ampliació de la plaça Campdenmàs estableix una relació de vis a vis amb la placeta històrica I La ampliación de la plaza Campdenmàs establece una relación de vis a vis con la placita histórica I The open space of Plaça Capdenmàs establishes a relationship with the historic square. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Espai Androna. 02 Gran part de la plaça és un espai buit capaç d’acollir grans esdeveniments de la ciutat I Gran parte de la plaza un espacio vacío capaz de acoger grandes eventos de la ciudad I Much of the square is left empty to host major events in the town. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Espai Androna. 03 L’aigua remorosa de la font crea una atmosfera de qualitat a la plaça i és un joc per als nens. I El agua rumorosa de la fuente crea una atmósfera de calidad en la plaza y es un juego para los niños I The murmur of water in the fountain provides atmosphere and a place for children to play. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Espai Androna.

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

04 Alçat des de la part baixa on es percep la superfície enguerxida de la plaça IAlzado desde la parte baja donde se percibe la superficie alabeada de la plaza I Lower elevation showing the concave surface of the plaza. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: © unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner).

05 El treball topogràfic busca un equilibri entre la suavitat del pendent, el lligam amb els carrers inferiors i l’escorrentia superficial fins al punt baix I El trabajo topográfico busca un equilibrio entre la suavidad de la pendiente, la relación con las calles inferiores y la escorrentía superficial del agua I The topographic approach seeks to create a balance between the gentle gradient of the slope and access to the lower streets, channelling surface runoff. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Espai Androna.

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

051


/06/

052

The large open space that is Plaça Campdenmàs in the old town of Olot establishes a relationship with the historic square. The two areas are related by the stands, the tree and the fountain, where murmuring water flows between a pre-existing sculpture and a restored medieval cistern. This concave centre of gravity accommodates everyday activity, while the remaining area is left empty to host public events.

The topographic approach seeks to create a balance between the gentle gradient of the slope and access to the lower streets, channelling surface runoff. Only blocks and slabs of local stone have been used to create the urban elements in the plaza. The rehabilitation of the façades, by Joan Casadevall at Gabinet del Color, employed traditional techniques and local materials such as the stucco work typical

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

of Olot, volcanic aggregate and local colours.

/

tradicionals de mestratge, materials com l’estuc olotí amb àrid volcànic i cromatismes locals.

/

del Color, se han recuperado técnicas tradicionales de maestría, materiales como el estuco olotense con árido volcánico y cromatismos locales.

/

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


/07/ Pàgina anterior I Página anterior I Previous page 06 Axonometria de l’ampliació amb la plaça existent I Axonometría de la ampliación con la plaza existente I Axonometric drawing of the esplanade with the existing square. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). 07 Situació de la plaça en relació al barri vell d’Olot i l’entorn natural I Situación de la plaza en relación con el centro histórico de Olot y el entorno natural I Situation of the plaza in relation to the old town of Olot and the natural environment. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: © unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner). 08 Secció transversal per la font i la cisterna medieval I Sección transversal por la fuente y la cisterna medieval I Cross section of the fountain and the medieval underground cistern. Arquitectes: I Arquitectos I Architects: © unparelld’arquitectes (Eduard Callís, Guillem Moliner).

/08/

/ OBRA REALITZADA > URBANISME

/ OBRA REALIZADA >URBANISMO

/ BUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

053


DISSENY DE MOBILIARI, ARQ. EFÍMERA I ARQ. D’INTERIORS DISEÑO DE MOBILIARIO, ARQ- EFÍMERA Y ARQ. DE INTERIORES FURNITURE DESIGN, EPHEMERAL ARCH. & INTERIOR DESIGN

MAËL Carles Enrich

REHABILITACIÓ D’UNA CASAPATI A GRÀCIA. La reinterpretació d’una antiga tintoreria entre mitgeres al barri de Gràcia com a habitatge-estudi és una ocasió fantàstica per a habitar en un únic espai dirigit cap al pati interior. S’eliminen totes les divisòries que tancaven habitacions sense ventilació ni il·luminació natural i s’amplien les obertures cap a l’exterior. Es recuperen els materials originals que conformen l’envolupant, com la pedra i els maons de les mitgeres o els revoltons ceràmics i bigues de fusta del sostre. L’excavació de la zona destinada al vestidor permet incorporar un altell a base de perfils IPE i una tarima de DM de 3 cm. S’aprofita un antic traster a la part posterior de la parcel·la per a ubicar-hi una habitació satèl·lit que permet un funcionament autònom respecte l’espai principal. Aquesta fragmentació del programa

054

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/01/

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEテ前

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

055


02 Procés constructiu I Proceso constructivo I Constructive process. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Fotografies de I Fotografías de I Photographs: © Carles Enrich.

REHABILITACIÓN DE UNA CASA-PATIO EN GRACIA. La reinterpretación de una antigua tintorería entre medianeras en el barrio de Gracia en una viviendaestudio supone una fantástica ocasión para habitar en un único espacio dirigido hacia el patio interior. Se eliminan todas las divisorias que encerraban estancias sin ventilación ni

056

iluminación natural y se amplían las aberturas hacia el exterior. Se recuperan los materiales originales de la envolvente como las piedras y ladrillos de las medianeras y los revoltones cerámicos y vigas de madera del techo. La excavación del vestidor permite incorporar un altillo a base de perfiles IPE y una tarima de DM de 3 cm. Se aprovecha un antiguo trastero en la parte

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

converteix el pati en un espai intermedi que funciona com a habitació exterior amb l’ajuda d’un umbracle, que ofereix privacitat i control climàtic.

/

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/04/

/05/ 03 Imatge de l’escala I Imagen de la escalera I Construction process. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © David Brito.

REFURBISHMENT OF A PATIO HOUSE IN GRÀCIA The conversion of an old drycleaner’s in an attached building in the Gràcia district into a homestudio was a great opportunity to create an open-plan space giving onto a courtyard. All the partition walls creating small rooms with no ventilation or natural light were demolished, opening the space

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

RECONVERSIÓ D’UNA TINTORERIA EN DESÚS EN UN HABITATGE OBERT CAP AL PATI INTERIOR, ON UN ANTIC TRASTER ESC ONVERTEIX EN UNA HABITACIÓ SATÈL·LIT QUE PERMET UN ESPAI INTERMIG HABITABLE.

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

057


06 Secció longitudinal I Sección longitudinal I Longitudinal section. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich.

posterior de la parcela para ubicar una habitación satélite que permite un funcionamiento autónomo respecto el espacio principal. Esta fragmentación del programa convierte el patio en un espacio intermedio que funciona como una habitación exterior con la ayuda de un umbráculo, que ofrece privacidad y control climático.

/

058

up to the courtyard. The project recovered the house’s original materials, such as stone and masonry walls, wooden beams and brick-vault ceilings. The excavation to create a dressing room enabled the construction of a mezzanine using I-beams and 3-cm MDF. An old storeroom in the rear of the site is converted to form a satellite room that can function independently of the

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

main space. This fragmentation of the programme turns the patio into a space that can be used as an outdoor room thanks to a pergola that creates privacy and climate control.

/

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/07/

Pàgina I Página I Page 55 01 Imatge de l’altell des de l’entrada I Imagen del altillo desde la entrada I View of the mezzanine from the entrance. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Carles Enrich. Pàgina I Página I Page 57 04 Plantes (estat original) I Plantas (estado original) I Floor plan of the existing building. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Pàgina I Página I Page 57 05 Plantes (proposta) I Plantas (propuesta) I Floor plans. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Pàgina actual I Página actual I Current page 07 Imatge del pati des de l’exterior I Imagen del patio desde el exterior I View of the patio. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Carles Enrich. Pàgina actual I Página actual I Current page 08 Imatge del pati des de l’interior I Imagen del patio desde el interior I View of the patio from the house. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Carles Enrich. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Carles Enrich.

/08/

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

059


DISSENY DE MOBILIARI, ARQ. EFÍMERA I ARQ. D’INTERIORS DISEÑO DE MOBILIARIO, ARQ- EFÍMERA Y ARQ. DE INTERIORES FURNITURE DESIGN, EPHEMERAL ARCH. & INTERIOR DESIGN

EXPOSICIÓ REVERSIBLE Joan Arnau DISSENY D’UNA EXPOSICIÓ REVERSIBLE (14ns PREMIS D’ARQUITECTURA DE LES COMARQUES DE GIRONA 2011) Calia aconseguir una exposició itinerant, flexible, adaptable a qualsevol espai i que aguantés la intempèrie. A més, l’exposició s’inaugurava en el mateix espai i dia de l’acte d’entrega de premis i no havia de revelar les obres guanyadores fins al final. Vam pensar en una exposició reversible que amagués el contingut amb el disseny d’uns tòtems. El material havia de ser resistent, autoportant, de fàcil acoblament i econòmic. Utilitzàrem tubs de sanejament de polietilè de doble cara que, descontextualitzats del seu ús habitual, presenten un gran potencial geomètric i estètic. Els tòtems es deixaren preparats amb la cara negra a l’exterior

060

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/01/

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEテ前

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

061


/02/

Pàgina I Página I Page 61 01 Els tòtems tancats, amb les cares negres i còncaves, amaguen el contingut fins que es revelin els guanyadors I Los tótems cerrados, con sus caras negras y cóncavas, esconden el contenido hasta que se descubran los galardonados I When closed, the totems with their black concave sides hide their content until the prizewinners are announced. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Joan Arnau. 02 Un cop girat del revés queda la petja de la posició anterior a partir d’un vinil de color verd, que a la vegada serveix per indicar les obres guanyadores I Una vez girada del revés queda la huella de la posición anterior a partir de un vinilo de color verde, que al mismo tiempo sirve para indicar las obras galardonadas I The totems are turned inside out to reveal a green vinyl marker that shows their previous position and highlights the winners. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau. Fotografia de I Fotografía de I Photograph: © Joan Arnau.

i cosits amb una corda que passava pels alvèols que formen la doble cara del tub. Al final de l’acte, en estirar pels dos extrems de la corda, es giraren del revés per formar el tòtem final de cares còncaves, cada una de les quals contenia una obra. La petja de la posició anterior quedava marcada per un vinil de color verd que alhora indicava les obres guanyadores.

/

062

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

DISEÑO DE UNA EXPOSICIÓN REVERSIBLE (14.os PREMIOS DE ARQUITECTURA DE LAS COMARCAS DE GIRONA 2011) Se debía conseguir una exposición itinerante, flexible, adaptable a cualquier espacio y que aguantara a la intemperie. Además la exposición se inauguraba en el mismo espacio y día del acto de la entrega de los premios y no debía desvelar las obras ganadoras hasta el final.

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


>

Los tótems se dejaron preparados, con su cara negra al

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

exterior y cosidos con una cuerda que pasaba por los huecos que forman la doble cara del tubo. Al final del acto, cogiendo por los dos extremos de la cuerda se giraron del revés formando el tótem final de caras cóncavas, cada una de las cuales contenía una obra. La huella de la posición anterior quedaba marcada con un vinilo de color verde, que a su vez servía para indicar las obras galardonadas.

>

/04/

/03/

Pensamos en una exposición reversible que escondiera su contenido a través del diseño de unos tótems. El material tenía que ser resistente, autoportante, de fácil apilamiento y económico. Utilizamos tubos de saneamiento de polietileno de doble cara ya que, descontextualizados de su uso habitual, presentan un gran potencial geométrico y estético.

/05/

03 El procés d’obertura dels tòtems I El proceso de abertura de los tótems I Opening the totems. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau. 04 El procés de muntatge dels tòtems I El proceso de montaje de los tótems I Assembly of the totems. . Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau. 05 Tòtem obert i tancat I Tótem abierto y cerrado I The totem, open and closed. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau.

/

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

063


ES TRACTA DE DEFINIR UN ELEMENT EXPOSITIU VERSÀTIL MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ I MANIPULACIÓ D’UN MATERIAL PENSAT PER A UN ALTRE ÚS, ACONSEGUINT TREURE EL MÀXIM RENDIMENT DE LES SEVES PROPIETATS I CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES.

06 Els tòtems dins l’espai expositiu en posició oberta i tancada I Los tótems dentro del espacio expositivo en posición abierta y cerrada I The totems in the exhibition space, in open and closed positions. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau.

REVERSIBLE EXHIBITION DESIGN (14th GIRONA REGION ARCHITECTURE AWARDS) The aim was to produce a flexible travelling exhibition display that adapts to any space and is weather resistant. Furthermore, the exhibition opened in the same space and on the same day the awards were announced, so the display also had to conceal the winners until the results were announced.

064

We came up with a reversible display element that conceals their contents in the form of totems. They had to be made of a material that was strong, selfbearing, easy to assemble and cheap. We used double-sided polyethylene drainage pipes for their great geometric and aesthetic potential.

fed through the pipes cavities. Once the awards were announced, the strings were pulled to turn the modules inside out, leaving totems with concave white faces, each containing information about a work. A green vinyl mark showing the previous position of the totems was left on the floor, highlighting the winners.

/

The totems were left ready with their black sides turned outwards and “sewn” together with string

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


07 S’aconsegueix modificar l’espai tant pel canvi de posició, com pel contrast de color que es genera en passar del negre al blanc I Se consigue modificar el espacio tanto por el cambio de posición, como por el contraste de color que se genera al pasar del negro al blanco I When the totems are opened, their change of position and colour also modifies the exhibition space. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Arnau. Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © Joan Arnau.

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

065


DISSENY DISEÑO DESIGN

CAMPS INVISIBLE NUG ARQUITECTES Amadeu Santacana Umberto Viotto

Es pot fer una exposició on es vegin coses que no es veuen? On apareguin textos que aparentment no hi són? Es tracta de convertir la narrativa de l’exposició, centrada en les freqüències que habiten entre nosaltres, en l’espai mateix; traduir la narrativa a l’espai, i per tant, aconseguir que l’espai sigui narratiu i emfatitzi el missatge que vol difondre l’exposició. L’espai respon a uns descobriments entre les aparences i les presencies. Entre el que es veu i el que hi ha. L’espai respon a uns descobriments entre les aparences i les presències, entre el que es veu i el que hi ha. A partir de mecanismes gràfics i d’il·luminació, l’usuari es

066

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/01/

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEテ前

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

067


converteix en el personatge que activa aquestes capes invisibles. Aquest recurs expositiu respon també a una demanda clara d’aplicació de mecanismes de baix cost. El sistema es basa en recursos radicalment econòmics com la llum i els visitants.

/

ES POT FER UNA EXPOSICIÓ ON ES VEGIN COSES QUE NO ES VEUEN? ON APAREGUIN TEXTOS QUE APARENTMENT NO HI SÓN?

¿Se puede hacer una exposición donde se vean cosas que no se ven? ¿Donde aparezcan textos que aparentemente no están? Se trata de convertir la narrativa de la exposición, centrada en las frecuencias que habitan entre nosotros, en el propio espacio. Traducir la narrativa al espacio, y consecuentemente, conseguir que el espacio sea narrativo y enfatice el mismo mensaje de la exposición. El espacio responde a unos descubrimientos entre las apariencias y las presencias. Entre lo que se ve y lo que hay. El espacio responde a unos descubrimientos entre las apariencias y las presencias. Entre lo que se ve y lo que hay. A partir de mecanismos gráficos y de iluminación, el usuario se convierte en el personaje que activa estas capas invisibles. Este recorrido expositivo responde también a una demanda clara de aplicación de mecanismos de bajo coste. El sistema se basa en recursos radicalmente económicos como son la luz y los visitantes.

Is it possible to produce an exhibition where you can see things that are invisible? Where texts that apparently appear are not there? The exhibition narrative centres on the radio frequencies that exist among us in our own space. It transfers the narrative to the space, so that the space becomes narrative and highlights the message that the exhibition sets out to communicate. The space responds to the findings of appearances and presence, between what is seen and what is there. Using graphics and lighting mechanisms, the user becomes the active agent in these invisible, hidden layers that explain the different sections. This travelling exhibition responds to the express need for low-cost mechanisms. The system is based on radically economic resources such as lighting and the visitor.

/

/

068

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


Pàgina I Página I Page 67 01 Fotografia de l’exposició I Fotografía de la exposición I View of the exhibition. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto). Fotografia de I Fotografía de I Photography by: © NUG Arquitectes.

02 Plànol de l’exposició I Plano de la exposición I Exhibition plan. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

069


03 Plànol de l’exposició: itinerari I Plano de la exposición: itinerario I Floor plan of the exhibition: layout. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

070

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

/ BUILT PROJECTS >DESIGN


/04/

/05/

04

/06/

/ OBRA REALITZADA > DISSENY

/ OBRA REALIZADA >DISEÑO

05

06 Fotografies de l’exposició I Fotografías de la exposición I Photographs of the exposition.

Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto). Fotografia de I Fotografía de I Photographs: © NUG Arquitectes.

/ BUILT PROJECTS >DESIGN

071


072

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS


OBRA NO REALITZADA ARQUITECTURA URBANISME PROJECTE FINAL DE CARRERA

OBRA NO REALIZADA ARQUITECTURA URBANISMO PROYECTO FINAL DE CARRERA

UNBUILT PROJECTS ARCHITECTURE URBAN PLANNING FINAL PROJECT

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS

073


JURAT

ARQUITECTURA

074

URBANISME-PAISATGISME

SS

EB

US AR LA SE CE NS NT ET RA RE LD NC EL AR CI RC

JURY

PA

AF DI

GR ÚA RA S VI VA MB S LA ME D I MÒ NÁ RI MI A SO CA BR EP OS A

DE

W EY FR AG AD MEN TS AP TA BL E

DA

JURADO

PROJECTE FINAL DE CARRERA

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS


ra ts Ma rio Co re a

ac h

aP

Ev

en

iB

PR OJ E DE CTE CA FI N Eu RRER AL A g

NI

Ra SMEPA mó n P ISAT En icó GISM ric E Ba La t l l ur e aZ am pie ri

UR BA

Ka wa mo Mi Be à to s at riz Ma to s

Jo

se p

ar do

AR QU IT EC TU Ri RA c

EVA PRATS PRESENTACIÓ DEL JURAT Haver participat com a jurat als premis AJAC per als projectes de final de carrera em fa pensar que actualment deu ser l’únic escenari d’intercanvi entre els estudiants formats a les diferents Escoles d’Arquitectura de Catalunya. Aquest pot ser un dels valors del premi, perquè ens permet conèixer els diversos àmbits acadèmics i les diferències positives que hi ha entre les nostres escoles. Per continuar impulsant aquest intercanvi, segurament l’activitat no s’hauria d’acabar amb el premi, sinó que els treballs premiats podrien tornar a les escoles amb una sessió explicativa per part dels autors per mostrar què ha passat en la darrera edició.

/

PRESENTACION DEL JURADO Haber participado como jurado en los premios AJAC para los proyectos de final de carrera me hace pensar que actualmente es éste el único escenario de intercambio entre los estudiantes formados en las diferentes Escuelas de Arquitectura de Cataluña. Éste puede ser uno de los valores del premio, pues nos puede permitir conocer los diversos ámbitos académicos y las diferencias positivas que hay entre nuestras escuelas. Para continuar impulsando este intercambio, seguramente la actividad no debería terminar con el premio, sino que los trabajos premiados podrían volver a las escuelas, con una sesión explicativa por parte de los autores para mostrar lo que ha pasado en la última edición.

JURY PRESENTATION After sitting on the jury for the AJAC Awards for Final Projects, it occurs to me that this is currently the only setting for exchange between students trained at the different schools of architecture in Catalonia. This is one of the values of these Awards, as they present to us the various academic fields and the positive differences between our schools. If we want to promote this exchange, the activity should not end with these Awards; the winning works could go back to the schools in the form of sessions in which their authors present them, to show just what happened in the latest AJAC Awards.

/

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS

075


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

DEWEY NUG Arquitectes Amadeu Santacana Umberto Viotto

BIBLIOTECA PÚBLICA DE L’ESTAT A BARCELONA Avui, tota la informació és completament accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. L’accés a la informació s’ha democratitzat radicalment en els últims quinze anys gràcies a les noves tecnologies. Les biblioteques ja no poden ser llocs on únicament es vagi a llegir o a buscar informació, han de ser llocs on es vagi a viure la informació, on es representi la transferència d’informació massiva i col·lectiva, un mercat de la informació. Un lloc on es trobi la simultaneïtat de mitjans per accedir a la informació, on poder visualitzar la simultaneïtat de transmissions. Un lloc d’enllaç entre la informació i el públic. Un encreuament. Un lloc on googlejar físicament. On perdre’s buscant. On trobar allò que no estaves buscant. Serendipity. On el coneixement també arribi per casualitat, per proximitat de la informació amb el públic.

/

076

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


01

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

077


02 Imatge de l’interior I Imagen del interior I Interior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADO EN BARCELONA

DEL

Hoy toda la información es muy accesible desde cualquier punto. El acceso a la información se ha democratizado enormemente en los últimos quince años gracias a las nuevas tecnologías. Las bibliotecas ya no pueden ser sitios donde ir a leer o ir a buscar información únicamente, tienen que ser sitios donde se vaya a vivir la información, donde se represente la transferencia de información masiva y colectiva. Un mercado de la información. Lugares donde se encuentre la

078

PUBLIC LIBRARY IN BARCELONA

simultaneidad de medios para acceder a la información, donde poder visualizar la simultaneidad de transmisiones. El lugar de enlace entre la información y el público. Un cruce. Un lugar donde googlear físicamente. Donde perderse buscando. Donde encontrar algo que no buscabas. Serendipity. Donde el conocimiento también se de por casualidad, por la proximidad de la información con el público.

/

Today, information is easily accessible from anywhere. Access to information has been democratized enormously in the last 15 years due to new technologies. A library can no longer be just a place to go and read or find information; it has to be a place where users experience information and which represents the transfer of mass collective information: an information market. A place that is a link between information and the public. A meeting point.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


Pàgina I Página I Paga 07 01 Imatge exterior I Imagen exterior I Exterior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto). 03 Estructura de l’edifici I Estructura del edificio I Building structure. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto). 04 Secció de l’edifici I Sección del edificio I Section. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto). 05 Perspectiva interior I Perspectiva interior I Interior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

03

04

05

A place for physical googling. Where you become absorbed in your search. Where you find things you were not necessarily looking for—for serendipity. A place where knowledge is also acquired by chance, by the proximity of the information to the public.

UN LLOC D’ENLLAÇ ENTRE LA INFORMACIÓ I EL PÚBLIC. UN ENCREUAMENT. UN LLOC ON GOOGLEJAR FÍSICAMENT. ON PERDRE’S BUSCANT. ON TROBAR ALLÒ QUE NO ESTAVES BUSCANT. SERENDIPITY.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

079


06 Esquemes generals I Esquemas generales I General schemes. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

080

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


07 Imatge de l’interior I Imagen del interior I Interior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

08 Imatge exterior I Imagen exterior I Exterior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © NUG Arquitectes (Amadeu Santacana - Umberto Viotto).

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

081


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

FRAGMENTS KONKRIT BLU ARQUITECTURA Sandra Hernández Álvaro Solís

FRAGMENTS: TERRACES IN THE PUERTO DE AVILÉS The project is based on traditional local architecture in the form of the typical horrio, a structure for storing food that keeps it dry and safe from animals. The location of the project, in the port area of Ria de Avilés, is on the fragile boundary between natural and artificial systems, reflecting the entire history of the town of Avilés. Here, the landscape breaks down and is regenerated, from earth to sky, in a fragile balance between forces. The project for these café-restaurant structures works as an open system made up of elements overlooking the promenade and the natural landscape of sky, sea, mountains and forest beyond the boats and funnels. It takes the form of habitable crates, comfortable domestic balconies overlooking this strange mix of calm and hubbub. During the day, windows will reflect the fragmented landscapes surrounding them, mute canvases of the town’s history.

/

082

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


01

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

083


Pàgina I Página I Page 77 01 Façana sud des del passeig I Fachada sur desde la ría I View from the seafront. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís). 02 Especejament del mòdul I Despiece del módulo I Unit. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís).

084

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


03 Alçats I Alzados I Elevations. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís).

FRAGMENTS: TERRAZAS EN EL PUERTO DE AVILÉS La aproximación del proyecto se basa la arquitectura tradicional local, el hórreo asturiano, como muestra de arquitectura popular local destinada a almacenar y conservar los alimentos alejados de la humedad y de los animales. El emplazamiento del proyecto, en la zona portuaria de la ría de Avilés, participa de este espacio limítrofe donde conviven frágilmente lo natural y lo humano, reflejo de la historia de la ciudad. Aquí el paisaje se

fragmenta y se recompone, desde el suelo al cielo, en un frágil equilibrio de fuerzas. El proyecto para terrazas se concibe como un organismo o sistema abierto de elementos orientados deliberadamente hacia el paseo, en primer plano, y hacia el complejo paisaje compuesto por cielo, mar, montes y bosques, chimeneas y barcos, más allá. Unas cajas habitables, unas galerías domésticas y confortables desde las que

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

contemplar esa mezcla de apacibilidad y bullicio del exterior. Por el día, los cristales reflectantes devuelven los fragmentados pasajes del entorno, lienzos mudos de historia de una gran ciudad.

/

085


04 Façana oest I Fachada oeste I West façade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís).

FRAGMENTS: TERRASSES AL PORT D’AVILÉS

THIS PROJECT OFFERS AN AMENITY WITH A SMALL FOOTPRINT AND MINIMUM CULTURAL IMPACT: LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION, ALUMINIUM AND LOCALLY PRODUCED TIMBER, BUILT ON SITE.

086

L’aproximació del projecte es basa en l’arquitectura tradicional local, l’hórreo asturià, com a mostra d’arquitectura popular local destinada a emmagatzemar i conservar els aliments allunyats de la humitat i dels animals. L’emplaçament del projecte, a la zona portuària de la ria d’Avilés, participa d’aquest espai limítrof on conviuen fràgilment el medi natural i l’humà, reflex de la història de la ciutat. Aquí el paisatge es fragmenta i es recompon, des del terra al cel, en un fràgil equilibri de forces.

El projecte per terrasses es concep com un organisme o sistema obert d’elements orientats deliberadament cap al passeig, en primer pla, i cap al complex paisatge compost per cel, mar, muntanyes, boscos, xemeneies i vaixells, més enllà. Unes caixes habitables, unes galeries domèstiques i confortables des d’on contemplar aquesta barreja de placidesa i bullici de l’exterior. De dia, els vidres reflectors retornen els passatges fragmentats de l’entorn, llenços muts d’història d’una gran ciutat.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


05 Restaurant-cafè I Restaurante-café I Café-restaurant. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís).

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

06 Vista del passeig I Vista del paseo I View from the promenade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © KONKRIT BLU Arquitectura (Sandra Hernández - Álvaro Solís).

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

087


ARQUITECTURA ARQUITECTURA ARCHITECTURE

ADAPTABLE DATAAE + HARQUITECTES Claudi Aguiló, Albert Domingo, David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó

El nou edifici de l’ICTA-ICP, situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tindrà una doble vessant de representativitat: formar part de la façana que mostra la universitat a l’autopista i, dins del campus, convertir-se en un referent d’arquitectura sostenible. Les bases del concurs plantejaven un volum compacte. Assumim aquest volum que tindrà la mateixa alçada que l’edifici veí i s’alinearà al carrer posterior –l’únic existent actualment-, on hi haurà l’accés a l’aparcament. Per altra banda, l’accés principal se situarà a la façana sud, la de l’autopista, on conflueixen el camí de l’estació (al sud), el camí que ve del campus (a l’oest) –i que travessa l’edifici-pont de darrere– i un camí que pujarà des del carrer de la riera (a l’est). En aquest carrer, a una cota lleugerament inferior que l’entrada principal, hi preveiem un accés per a bicicletes. L’edifici, quasi cúbic, tindrà una façana contínua a les quatre cares, semitransparent (amb tecnologia d’hivernacle), amb vegetació i grans obertures puntuals emmarcades en fusta, que correspondran principalment als accessos i als espais d’intercanvi i descans dels científics.

088

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


01

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

089


01 Vista exterior I Vista exterior I Exterior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES

L’ICTA-ICP ÉS UNA AUTÈNTICA INFRAESTRUCTURA ADAPTABLE DESENVOLUPADA EN QUATRE ESTRATÈGIES SIMULTÀNIES QUE ES COMPLEMENTEN: ESTRUCTURA DE LLARGA DURABILITAT, FAÇANA PRACTICABLE, CONTENIDORS INTERIORS BIOSFÈRICS I PATIS VERTEBRADORS.

090

El nuevo edificio de ICTAICP, situado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), tendrá una doble vertiente de representatividad: formar parte de la fachada que muestra la universidad a la autopista y, dentro del campus, convertirse en un referente de arquitectura sostenible.

situará en la fachada sur, la de la autopista, donde confluyen el camino de la estación (a sur), el camino que viene del campus (a oeste) –y que atraviesa el edificiopuente de detrás- y un camino que subirá desde la calle de la riera (a este). En esta calle, a una cota ligeramente inferior que la entrada principal, prevemos un acceso para bicicletas.

Las bases del concurso planteaban un volumen compacto. Asumimos que este volumen tendrá la misma altura que el edificio vecino –el único existente actualmente- y se alineará a la calle posterior, donde habrá el acceso al aparcamiento. Asimismo, el acceso principal se

El edificio, casi cúbico, tendrá una fachada continua en las cuatro caras, semitransparente (con tecnología de invernadero), con vegetación y grandes aperturas puntuales enmarcadas en madera, que corresponderán principalmente a los accesos y

a los espacios de intercambio y descanso de los científicos. Planteamos un edificio reversible, totalmente desmontable y muy flexible a los cambios de uso (actualmente laboratorios y oficinas del ICTA-ICP). Por eso nos centramos en la creación de una verdadera infraestructura adaptable y desarrollamos cuatro estrategias simultáneas que se complementarán: estructura de larga durabilidad, fachada practicable, contenedores interiores biosféricos y patios.

/

Plantegem un edifici reversible totalment desmuntable i molt flexible als canvis d’ús (actualment laboratoris i oficines de l’ICTA-ICP). Per això ens centrem en la creació d’una veritable infraestructura adaptable i desenvolupem quatre estratègies simultànies que es complementaran: estructura de llarga durabilitat, façana practicable, contenidors interiors biosfèrics i patis.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


04 Planta i secció I Planta y sección I Floor plan and section. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES

02 Planta primera I Planta primera I First floor. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES

03 Planta baixa I Planta baja I Ground floor. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

05 Secció I Sección I Section. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES

091


06

092

The new building for the Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) and the Catalan Institute of Palaeontology (ICP) on the campus of the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) will represent the university in two contexts: as part of the façade presented to the motorway and on campus as an example of sustainable architecture.

car park. The main entrance will be situated in the south façade overlooking the motorway and at the convergence of the road to the station to the south, the path from the campus to the west, via the bridge-building behind it, and a third path from the nearby watercourse, to the east. Here, at a slightly lower level than the main entrance, a bicycle entrance is planned.

The competition called for a compact volume. We decided that this volume should be as tall as the building beside it and laid out along the street to the rear (the only existing one at present), with the entrance to the

The almost cubic building will have a continuous façade running round the four sides; it will be semitransparent (with greenhouse technology), with landscaped areas and large wooden-framed openings around

the entrances and resting places for its users. We designed a reversible building that is completely flexible and dismountable in the event of a change of use (at present, laboratories and offices for both the ICTA and the ICP). We therefore created a truly adaptable infrastructure by developing four simultaneous, complementary strategies: a longlasting structure, a permeable façade, interior biospheric containers and patios.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE


07 06 Vista interior I Vista interior I Interior view. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE HARQUITECTES 07 Vista interior: patis I Vista interior: patios I Interior view: patios Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE - HARQUITECTES 08 Vista de l’hort de la coberta I Vista del huerto en cubierta I View of the garden area. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © DATAAE HARQUITECTES

08

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >ARQUITECTURA >ARQUITECTURA

/ UNBUILT PROJECTS >ARCHITECTURE

093


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

GRÚAS VIVAS Javier F. Ponce

Encara que la proposta és extensa i complexa de contingut per les característiques morfològiques de la ciutat de Göteborg i les dimensions de l’àrea d’actuació, ens centrarem en dos aspectes en els quals es barregen el paisatge, l’urbanisme i el medi ambient: 1. La posada en valor del riu Göta Älv com a part de la vida quotidiana i del cinturó ecològic, així com en l’ordenació de zones actualment degradades de la ciutat, especialment Ringon i Gullbergsvass, amb la introducció d’un nou parc inundat en ambdós costats del riu per a millorar la connexió dels espais públics oberts. 2. L’exaltació i reutilització del patrimoni industrial, les grues del port, com a elements actius del paisatge en la recerca d’una millora visual de la ciutat, que alhora poden funcionar com a catalitzadors ambientals que purifiquen l’aire i ajuden a descontaminar el llit tòxic d’algunes zones del riu.

/

094

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >URBANISME >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


01 Connexions amb el riu i diversitat d’activitats I Conexiones con el río y diversidad de actividades I River connection and activities. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © Javier F. Ponce

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

095


02 Evolució del masterplan en el temps I Evolución del masterplan en el tiempo I Evolution of the master plan. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © José Javier Fernández

GRÚAS VIVAS PRETÉN MILLORAR LES RELACIONS DELS CIUTADANS DE GÖTEBORG AMB EL SEU RIU A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓ DE PAISATGE, URBANISME I MEDI AMBIENT AMB LES GRUES COM A CATALITZADORS, ELEMENTS ACTIUS EN EL PAISATGE. Aunque la propuesta es extensa y compleja en su contenido debido a las características morfológicas de la ciudad de Göteborg y a las dimensiones del área de actuación, nos centraremos en dos aspectos en los que se mezclan el paisaje, el

096

urbanismo y medio ambiente: 1. La puesta en valor del Río Göta Älv como parte de la vida diaria y del cinturón ecológico, así como la ordenación de zonas de la ciudad actualmente

degradadas, especialmente Ringön y Gullbergsvass, introduciendo un nuevo parque inundable en ambos lados del río para mejorar la conexión de los espacios públicos abiertos. 2. La exaltación y reutilización del patrimonio industrial, las grúas portuarias, como elementos activos en el paisaje en pos de la mejora visual de la ciudad y que a su vez puedan funcionar como catalizadores medioambientales que purifiquen el aire y ayuden a descontaminar el lecho toxico de algunas zonas del río.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >URBANISME >URBANISMO

/

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


03 Vista general del masterplan I Vista general del masterplan I Master plan. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © José Javier Fernández 04 Reconnectant amb el riu I Reconectando con el ríoI Reconnecting with the river. Master plan. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © José Javier Fernández 04

From a project that is far more extensive and complex in content due to Goteborg’s morphology and the size of the proposed site, we have selected two aspects that combine landscape, urbanism and the environment.

2. Industrial heritage in the form of the port’s old cranes plays an active part in the landscape, enhancing the city’s aesthetics and becoming environmental catalysts that help to clean the air and decontaminate polluted areas of the riverbed.

1. The river Göta älv becomes part of citizens’ daily life and connects with the existing ecological network. Rundown parts of the city, especially Ringön and Gullbergsvass, are enhanced by creating a floodable park on both sides of the river and proposing new connections for open public spaces.

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

097


05

06

05 Vista des del riu I Vista desde el río I View from the river. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © Javier F. Ponce 06 Les grues com a elements actius en el paisatge I Las grúas como elementos activos en el paisaje. I Cranes as active landscape elements. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © Javier F. Ponce 07 Les grues com a catalitzadors de regeneració ambiental I Las grúas como catalizadores de regeneración ambiental I The cranes as catalysts of environmental healing. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © Javier F. Ponce

07

098

08 Grues - Elevacions I Grúas - Elevaciones I Elevations of the cranes. Arquitecte I Arquitecto I Architect: © Javier F. Ponce

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >URBANISME >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


08

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

099


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

RAMBLA DINÀMICA EVA Estudio Vivas Arquitectos César Vivas Cristian Vivas

UN PARQUE EN CONSTANTE CAMBIO La Rambla de Nogalte se inserta en el centro del núcleo urbano de Puerto Lumbreras. En su entorno se encuentra el Castillo de Nogalte (Bien de Interés Cultural), el recinto ferial que acoge entre otros eventos el mercado semanal, la presa subálvea que sirve al alumbramiento de los caños y la fuente de Nogalte, y un conjunto troglodita de habitaciones cueva. El objetivo fundamental es conseguir un entorno urbano y periurbano que maximice su funcionalidad como entorno de relaciones humanas y que a su vez respete el patrimonio cultural y natural del lugar para generar un modelo de ciudad y territorio más sostenible. Se plantea la recuperación del valor ecológico de la rambla, hacer compatibles sus usos antrópicos, darle continuidad longitudinal, resper y potenciar las dinámicas naturales asociadas a la ribera y la fluctuación del agua.

/

100

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >URBANISME >URBANISMO >URBAN PLANNING


01 Passeig urbà fluvial de ribera aigües avall. Prolongació de la canalització de la rambla i el passeig urbà mitjançant un sistema de ribera amb terrasses, com a nou espai lliure per a l’oci i l’esport. I Paseo urbano fluvial de ribera aguas abajo. Prolongación del encauzamiento de la rambla y el paseo urbano mediante un sistema de ribera aterrazado, como nuevo espacio libre para el ocio y el deporte. I Downstream urban embankment promenade. A system of terracing extends the riverbed and promenade to create a new public space for leisure and sport. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas.

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

101


02

03

LA RAMBLA DE NOGALTE ES UN AUTÉNTICO CORREDOR NATURAL UTILIZADO TANTO POR LA FAUNA COMO POR EL HOMBRE QUE COMUNICA DIFERENTES ZONAS DEL TERRITORIO. SU FUNCIONAMIENTO HÍDRICO Y LA PECULIARIDAD CLIMÁTICA DE LA ZONA HACEN DE PUERTO LUMBRERAS UN NÚCLEO MUY VULNERABLE A POSIBLES INUNDACIONES. UN PARC EN CONSTANT CANVI La Rambla de Nogalte s’insereix al centre del nucli urbà de Puerto Lumbreras. En el seu entorn s’hi troba el Castell de Nogalte (Bé d’Interès Cultural), el recinte firal que acull entre altres esdeveniments el mercat setmanal, la presa subterrània

102

que abasteix els pous i la font de Nogalte, i un conjunt troglodita d’habitacions cova.

de relacions humanes i que a la vegada respecti el patrimoni cultural i natural per a generar un model de ciutat i territori més sostenibles. Es planteja la recuperació del valor ecològic de la rambla, fer compatibles els seus usos antròpics, donar-li continuïtat longitudinal, respectar i potenciar les dinàmiques naturals associades a la ribera i la fluctuació de l’aigua.

/

L’objectiu fonamental és aconseguir un entorn urbà i periurbà que maximitzi la funcionalitat del lloc com a entorn

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >URBANISME >URBANISMO >URBAN PLANNING


04

05

A CONSTANTLY CHANGING PARK Rambla Nogalte is a dry riverbed and natural corridor used by wildlife and humans that links different parts of the territory. The water flow and peculiar climate of the area make Puerto Lumbreras highly vulnerable to flooding.

The main goal is to create an urban and peri-urban environment that will maximize its functionality as a place for human relations while respecting the site’s natural and cultural heritage, and creating a more sustainable town.

The area is in the centre of Puerto Lumbreras, close to the castle of Nogalte and some cave dwellings, the trade fair complex that hosts the weekly market and the underground water source that feeds the wells for irrigation and the fountain.

The project sets out to recover the riverbed’s ecological value, at the same time reconciling human uses, giving it continuity, and respecting and enhancing the natural dynamics associated with its embankments and fluctuating water levels.

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

02 Connexions transversals sobre la rambla i passeig urbà fluvial. Rehabilitació de les passarel·les existents com a noves fites urbanes i ampliació del nou passeig urbà. I Conexiones transversales sobre la rambla y paseo urbano fluvial. Rehabilitación de las pasarelas existentes como nuevos hitos urbanos y ampliación del nuevo paseo urbano. I Connections along the urban riverside. The footbridges are renovated as new landmarks and to extend the urban promenade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas. 03 Aparcament, parc firal, mercat i terrasses del Centre de l’Aigua. Un nou espai lliure equipat, polivalent i autosuficient energèticament. I Aparcamiento, parque ferial, mercado y terrazas del Centro del Agua. Un nuevo espacio libre equipado, polivalente y autosuficiente energéticamente. I Car parking, trade fair complex, market and water centre terraces. A new public space that is versatile and energy efficient. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas. /04 La font de Nogalte. Resolució dels problemes de continuïtat i accessibilitat del passeig urbà fluvial i adequació de l’entorn. I Caños públicos de la fuente de Nogalte. Resolución de los problemas de continuidad y accesibilidad del paseo urbano fluvial y adecuación del entorno.I The Nogalte fountain. Continuity the embankments and creating access to the urban riverside promenade. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas. /05 Centre de l’Aigua i places del mercat setmanal. Nou pol cultural i turístic definit com un gran espai programàticament polivalent. I Centro del Agua y plazas del mercado semanal. Nuevo polo cultural y turístico definido como un gran espacio programáticamente polivalente. I The water centre and market place: a new cultural and touristic focus defined as a large multipurpose space. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas.

103


06 Parc urbà fluvial. La recuperació de l’ecosistema rambla com a nou espai lliure en continu procés de canvi. I Parque urbano fluvial. La recuperación del ecosistema rambla como nuevo espacio libre en continuo proceso de cambio. I Urban river park. The riverbed’s ecosystem is recovered as a new and constantly changing public space. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas.

07 Seccions de la Rambla Nogalte I Secciones de la Rambla Nogalte I Nogalte Bulevard’ sections. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas.

104

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >URBANISME >URBANISMO >URBAN PLANNING


08 Planta de la Rambla Nogalte I Planta de la Rambla Nogalte I Nogalte Boulevard’ plan. Arquitectes I Arquitectes I Architects: © César Vivas, Cristian Vivas.

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

105


URBANISME URBANISMO URBAN PLANNING

MEMÒRIA SOBREPOSADA Pere Buil Toni Ribas

ENTORNS DEL MERCAT DEL BORN La urbanització dels carrers del voltant de l’antic Mercat del Born té l’objectiu de donar resposta a les necessitats i potencialitats que generarà en l’espai públic l’activació del renovat edifici com a Born Centre Cultural. CONNECTIVITAT I PERMEABILITAT. S’ha eliminat el trànsit del carrer Comerç en el seu tram per davant del Mercat. Es configura un espai de vianants en continuïtat amb la resta del barri fins als límits del Parc de la Ciutadella. CENTRALITAT I IDENTITAT. S’ha generat un buit al voltant de l’edifici per tal de respondre a la monumentalitat que té. El paviment és l’element de connexió amb la història i la memòria del lloc. FLEXIBILITAT I FUNCIONALITAT. El projecte s’ha definit amb la premissa de propiciar-hi la màxima diversitat d’usos. Amb la posada en marxa del BornCC s’intensificaran els usos existents i n’apareixeran de nous. L’espai diàfan, la plataforma única i el caràcter de plaça potencien aquesta diversitat.

/

106

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >URBANISME >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


01 La pacificació del trànsit ha permès regenerar aquesta part del Born i guanyar un nou espai a la ciutat I La pacificación del tráfico ha permitido regenerar esta parte del Born y ganar un nuevo espacio para la ciudad I Revitalization of the area has regenerated this part of El Born and created a new space for the city. Autors I Autores I Authors: Pere Buil - Toni Riba

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

107


02 El paviment és l’element de connexió amb la història i la memòria del lloc I El pavimento es el elemento de conexión con la historia y la memoria del lugar. I The cobbles are a link to the history and memory of the place. Autors I Autores I Authors: Pere Buil - Toni Riba

LA PROPOSTA FORMA PART D’UNA ESTRATÈGIA DE REGENERACIÓ D’UN SECTOR DE LA CIUTAT QUE DURANT MOLTS ANYS HA ESTAT ESTANCAT PER L’ABSÈNCIA D’ÚS CONTINUAT DEL MERCAT I LA MANCA DE PERMEABILITAT DE LA CIUTADELLA.

108

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA >URBANISME >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING


04

>

03 04 05 Els canvis subtils de llamborda i el gravat damunt la pedra defineixen part del rastre de la ciutat medieval. La continuïtat material del paviment i la reutilització de la llamborda existent evoquen el caràcter unitari i l’imaginari col·lectiu I Los cambios sutiles del adoquín y el gravado sobre la piedra definen parte del rastro de la ciudad medieval. La continuidad material del pavimento y la reutilización del adoquín existente evocan el carácter unitario y el imaginario colectivo. I Subtle variations and engravings in the pavement recall the street layout of the medieval city. Continuity of materials and the reuse of stones give the place character in the collective imagination. Autors I Autores I Authors: Pere Buil - Toni Riba

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

05

109


06

ENTORNO DEL MERCAT DEL BORN La urbanización de las calles del entorno del antiguo Mercat del Born tiene el objetivo de dar respuesta a las necesidades y potencialidades que la activación del renovado edificio como Born Centre Cultural generará en el espacio público. CONECTIVIDAD Y PERMEABILIDAD. Se ha eliminado el tráfico de la calle Comerç en su tramo por delante del Mercat. Se configura

110

un espacio de peatones en continuidad con el resto del barrio hasta los límites del Parque de la Ciutadella. CENTRALIDAD Y IDENTIDAD. Se ha generado un vacío alrededor del edificio para responder a su monumentalidad. El pavimento es el elemento de conexión con la historia y la memoria del lugar.

FLEXIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD. El proyecto se ha definido con la premisa de propiciar la máxima diversidad de usos. Con la puesta en marcha del BornCC se intensificarán los usos existentes y aparecerán usos nuevos. El espacio diáfano, la plataforma única y el carácter de plaza potencian esta diversidad.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >URBANISME >URBANISMO >URBAN PLANNING

/


06 07 L’espai diàfan, la plataforma única i el caràcter de plaça potencien la diversitat d’usos que requereix aquest espai urbà I El espacio diáfano, la plataforma única y el carácter de plaza potencian la diversidad de usos que requiere este espacio urbano. I The open space, single platform and character of the plaza encourage a diversity of uses that is vital for public space. Autors I Autores I Authors: Pere Buil - Toni Riba

THE ENVIRONS OF THE BORN MARKET The streets surrounding the old El Born Market are urbanized to respond to the needs and potential generated in public space by the opening of El Born Arts Centre. CONNECTIVITY AND PERMEABILITY. Traffic in Carrer del Comerç, in front of the market, has been eliminated and the resulting pedestrian space incorporated

/ OBRA NO REALITZADA >URBANISME

into the local fabric as far as La Ciutadella Park. CENTRALITY AND IDENTITY A free space has been created around the building to highlight its monumental nature. The cobbles are a link to the history and memory of the place.

/ OBRA NO REALIZADA >URBANISMO

FLEXIBILITY AND FUNCTIONALITY The project was designed to enable maximum diversity of use. The opening of El Born Arts Centre intensified existing uses and created new ones. The open space, the single platform and the character of the plaza consolidate this diversity.

/

/ UNBUILT PROJECTS >URBAN PLANNING

111


PROJECTE FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA FINAL PROJECT

DIAFEBUS Arnau Tiñena Ramos

With the advent of the railway in the 19th century, the old town of Udine embarked on a new phase: the historic idea of a compact nucleus set in a natural territory was replaced by a new urbanterritorial reality that works simultaneously at several scales. Modern Udine can be seen as the growth of a city at two levels: on the small scale, the slow, built-up medieval and Renaissance centre, and on the large scale, the fast, light railway tracks that were built in the south of the city, along with steelworks and other industrial buildings. The railway separates the historic town from the industrial area,

112

Amb l’arribada del ferrocarril al segle XIX, la ciutat històrica d’Udine va inaugurar una nova etapa en què la contraposició entre un nucli antic compacte i el territori natural va donar pas a una nova realitat urbanoterritorial que treballa alhora amb diverses escales. La formació de l’Udine modern es pot entendre com el creixement d’una ciutat en dos moments: en una escala petita, el lent i dens centre històric de la ciutat medieval i renaixentista, i en una escala més gran, l’aparició de les ràpides i lleugeres vies de tren, que van ser construïdes al sud de la ciutat juntament amb fàbriques d’acer i altres edificis industrials.

El ferrocarril separa el centre històric de l’àrea industrial, que avui està abandonada. L’objectiu del nova estació de tren multimodal és enllaçar les dues parts de la ciutat que resten dividides i esdevenir un nou punt de centralitat que permeti transformar l’obsoleta àrea industrial en una part important de la ciutat del futur.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


01

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

113


ES PROPOSA UNA INFRAESTRUCTURA QUE SE SITUA SOBRE I SOTA LES VIES DE TREN EXISTENTS. OPERA A PARTIR D’UNA SUPERPOSICIÓ DE NIVELLS I INTERCANVIS I PRETÉN RESOLDRE SITUACIONS URBANOTERRITORIALS A DIFERENTS ESCALES. 02 Plantes I Plantas I Plans. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

which is currently abandoned. The aim of the new multimodal railway station is to link the two parts of the town, now divided, to create a new centrality and transform the old industrial area into an important part of the city of the future. /

114

Con la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, la ciudad histórica de Udine inauguró una etapa nueva donde la contraposición entre casco antiguo compacto y el territorio natural dio paso a una nueva realidad urbano-territorial que trabaja a la vez con varias escalas. La formación del Udine moderno se puede entender como el crecimiento de una ciudad en dos momentos: en una escala más pequeña, el lento y denso centro histórico de la ciudad medieval y renacentista y, en una escala más grande, la aparición de las rápidas y ligeras vías de tren, que fueron

construidas al sur de la ciudad junto con fábricas de acero y otros edificios industriales. El ferrocarril separa el centro histórico del área industrial, que hoy está abandonada. El objetivo de la nueva estación de tren multimodal es enlazar las dos partes de la ciudad que permanecen divididas para convertirse en una nueva centralidad que permita transformar la obsoleta área industrial en una parte importante de la ciudad del futuro.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


03 Conjunt I Conjunto I Complex. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

04 Imatge exterior I Imagen exterior I Exterior view. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

05 Imatge interior I Imagen interior I Interior view. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

115


06 Seccions I Secciones I Sections. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

116

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


07 Detalles I Detalles I Details. Autor I Autor I Author: © Arnau Tiñena.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

117


PROJECTE FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA FINAL PROJECT

PASSAR SENSE TRENCAR Anna Maria Bordas

El Cabanyal és un barri de la ciutat de València catalogat com a Bé d’Interès Cultural. El projecte urbanístic de l’ajuntament en proposa la demolició parcial per a la creació d’una gran avinguda. Aquest pla ha causat la degeneració social i urbana d’una part del barri. La nostra proposta ofereix una nova oportunitat per a donar-li vida i crear un segon centre històric de la ciutat de València. L’actuació es basa en dos eixos principals:

118

- Restaurar el nucli antic del barri, actualment molt degradat, i donar als ciutadans més espais públics i zones verdes. - Reconectar el barri i el mar amb la creació d’un nou teixit urbà en el lloc de l’antiga empremta ferroviària i de diferents tipologies de habitatges, des de l’estudi fins al gran apartament amb vistes al mar. El nou teixit reinterpreta la trama del Cabanyal per a adaptarla al mode de vida actual.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


01 Masterplan de renovaci贸 del barri I Masterplan de la renovaci贸n del barrio. I Neighbourhood master plan. Arquitecta I Arquitecta I Architect: 漏 Anna Mar铆a Bordas.

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

119


02 Espais públics I Espacios públicos I Public spaces. Arquitecta I Arquitecta I Architect: © Anna María Bordas.

RESTAURAR EL CASC ANTIC DEL BARRI I RECONNECTAR EL BARRI AL BAR CREANT UN NOU TEIXIT URBÀ SÓN ELS EIXOS PRINCIPALS DE L’ACTUACIÓ.

120

El Cabanyal es un barrio de la ciudad de Valencia que está catalogado como Bien de Interés Cultural. El proyecto urbanístico del ayuntamiento propone una demolición parcial para la creación de una gran avenida. Este plan ha causado la degeneración social y urbana de una parte del barrio. Nuestra propuesta ofrece una nueva oportunidad para darle vida y crear el segundo centro histórico de la ciudad de Valencia. La actuación tiene dos ejes principales:

- Restaurar el casco antiguo del barrio, muy degradado actualmente, para dar a los ciudadanos más espacios públicos y zonas verdes. - Reconectar el barrio al mar creando un nuevo tejido urbano en el lugar de la antigua huella ferroviaria y diferentes tipologías de viviendas, desde el estudio al gran apartamento con vistas al mar. Para ello reinterpretamos la trama del Cabanyal para adaptarla al modo de vida actual.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


03 Secció de la nova trama urbanística I Sección de la nueva trama urbanística. I Section of new developments. Arquitecta I Arquitecta I Architect: © Anna María Bordas.

The district of El Cabanyal in the Spanish city of Valencia is considered national heritage. However, municipal planning proposes the partial demolition of the neighbourhood to create a large avenue. This plan has caused urban problems leading to social and urban degeneration of part of the district. Our proposal offers an opportunity to revive the district by creating a second historic centre for the city. The project is based on two interventions:

- Restoring the old district, currently very run down, by creating public spaces and gardens, and - Reconnecting the district to the seafront, creating new urban development on the site of the old railway with different housing typologies, ranging from studios to luxury apartments with sea views, following the existing street grid and morphology.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

121


05 Anàlisi del barri I Análisis del barrio. I Neighbourhood analysis. Arquitecta I Arquitecta I Architect: © Anna María Bordas. 05 06 Travesseres verdes en certes parcel·les enderrocades. I Travesías verdes en ciertas parcelas demolidas. I Green spaces on some demolition sites. Arquitecta I Arquitecta I Architect: © Anna María Bordas.

07 08 Places al sol. Nous espais públics. I Plazas al sol. Nuevos espacios públicos. I Sunny squares. New public spaces. Arquitecta I Arquitecta I Architect: © Anna María Bordas

04

122

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


05

07

06

08

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

123


PROJECTE FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA FINAL PROJECT

LA CENTRAL DEL CIRC Joan Valls

La Central del Circ se situa al recinte del que fou l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. La creació d’un circ permanent i una escola de circ en aquest espai vol definir un clúster cultural de projecció nacional que, junt amb La Ciutat del Teatre existent, inclogui totes les arts del moviment: teatre, dansa i circ. El projecte pretén articular una transició més amable entre el barri del Poble Sec i Montjuïc que doni continuïtat a un interessant eix de vianants per la falda de la muntanya –avui encara incomplet– ideat ja per Puig i Cadafalch. Es proposa enretirar la construcció i que el sòcol de l’edifici actuï com a mur de contenció del desnivell per a facilitar el desdoblament de l’espai públic en dues plataformes: la plaça on se situa l’accés i el parc que incorpora la coberta. D’aquesta manera es recrea la imatge tradicional del circ com a construcció al bell mig d’una plaça i disminueix l’impacte de la gran superfície construïda de l’edifici.

/

124

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


01 Vista general I Vista general I General view. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

125


02 Plànol d’emplaçament i espai públic I Plano de emplazamiento y espacio público I Urban plan and public space. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls 03 Plànol de situació: la Fira i la Ciutat del Teatre I plano de situación: la Feria y La Ciutat del Teatre I Site plan: the Fair and La Ciutat del Teatre. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

La Central del Circ se sitúa en el recinto creado para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Con la creación de un circo permanente y una escuela de circo en este lugar se quiere definir un clúster cultural de proyección nacional que, sumado a La Ciutat del Teatre ya existente, incluya todas las artes del movimiento: teatro, danza y circo. El proyecto pretende articular una transición más amable entre el barrio del Poble Sec y Montjuïc que de continuidad a un interesante eje peatonal por las

126

faldas de la montaña –hoy todavía incompleto– ideado ya por Puig i Cadafalch. Se propone retirar la construcción y que el zócalo del edificio actúe como muro de contención, salvando el desnivel y facilitando desdoblar el espacio público en dos plataformas: la plaza donde se sitúa el acceso y el parque que incorpora la cubierta. Se busca así poder recrear la imagen tradicional del circo como construcción en medio de una plaza, a la vez que se disminuye el impacto de la gran superficie construida del edificio.

/

La Central del Circ is situated on the site of the 1929 Barcelona International Exhibition. The creation of a permanent circus and a circus school here, close to the existing Ciutat del Teatre complex, would create an important cultural cluster that includes all the performing arts: theatre, dance and circus. The project effects a gentle transition from the district of Poble Sec to Montjuïc Park. It highlights and extends an interesting pedestrian link that could connect the east and west

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


04 Planta baixa (hall) i secció longitudinal I Planta baja (hall) y sección longitudinal I Ground floor (hall) and longitudinal section. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls 05 Detall de l’accés i grades del Circ I Detalle del acceso y gradas del Circo I Detail of the access and the Circus bleachers. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

sides of Montjuïc, but currently ends abruptly at the site. As the site has a difference in levels of six metres, the ground floor acts as a retaining wall. This creates a two-level public space: a square that provides access to the building and a park that is integrated into the building by a deck. It also reinforces the image of the traditional circus as a construction in the middle of a square and reduces the impact of the large floor area.

LA CENTRAL DEL CIRC PROJECTA LA CREACIÓ D’UN CIRC PERMANENT I D’UNA ESCOLA DE CIRC A LA CIUTAT DE BARCELONA. AMB LA CIUTAT DEL TEATRE EXISTENT, ES DEFINEIX UN CLÚSTER CULTURAL QUE AGRUPA TOTES LES ARTS DEL MOVIMENT.

/

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

127


06 La plaça d’accés I La plaza de acceso I The entrance square. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

128

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT


07 Maqueta I Maqueta I Model. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

08 Detall de la façana de circ I Detalle de la fachada del circo I Detail of the circus façade. Arquitecte I Arquitecte I Architect: © Joan Valls

/ OBRA NO REALITZADA / OBRA NO REALIZADA / UNBUILT PROJECTS >PFC >PFC >FINAL PROJECT

129


130

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ DE L’ARQUITECTURA ARTICLES ASSAJOS DIFUSIÓ D’ARQUITECTURA

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA ARTÍCULOS ENSAYOS DIFUSIÓN DE ARQUITECTURA

RESEARCHING AND PROMOTING ARCHITECTURE ARTICLES ESSAYS PROMOTION OF ARCHITECTURE

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

131


JURAT JURY

ARTICLES

132

HI

IC

EB ER GS FO R TH W OS AT EW ER HO CO HA LO D RS N

O

PA R

TY ST OR AP IA SP AR A TA AR ME SAR ON CH NT ITE OS DE CT EN MO UR DA E D EL C AP OITDE YO UR SAL OU SE LF EN GA AR WA XI US TO CA TE RR A

JURADO

ASSAIGS

DIFUSIÓ

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


Ma rio Ba Ike lle rG ste i ro l Fe s rn an do Ma rz à

MARIO BALLESTEROS PRESENTACIÓ DEL JURAT La difusió i la investigació són recursos clau per a la definició –i redefinició– dels límits de l’arquitectura. Si hem d’esperar alguna cosa d’un arquitecte jove és que forci aquests límits, que surti dels confins estrictes de la professió. Cal incentivar-ho i premiar-ho quan es fa bé. En aquest sentit, que l’AJAC ofereixi un reconeixement en aquesta categoria em sembla no només encertat, sinó important.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

PRESENTACION DEL JURADO

JURY PRESENTATION

La difusión y la investigación son recursos clave para la definición –y la redefinición– de los límites de la arquitectura. Si algo debemos esperar de un joven arquitecto es que empuje estos límites, que se salga de los confines estrictos de la profesión. Es algo que hace falta incentivar y premiar cuando se hace bien. En este sentido, que la AJAC ofrezca un reconocimiento en esta categoría me parece no solo acertado, sino importante.

Research and dissemination are vital resources for the definition — and redefinition — of the limits of architecture. If there is one thing we should expect young architects to do, it is to push these limits and move beyond the boundaries of the profession. This is something that should be encouraged and rewarded when it is done well. The fact that AJAC provides recognition in this field is not only a judicious decision; it is also a very important one.

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

/

/

133


ARTICLES ARTICULO ARTICLE

ICEBERGS Amadeu Santacana ELS ICEBERGS DEL REALISME INVISIBLE Venim obsessionats amb l’obligació moral de donar sempre la resposta correcta. Sempre se’ns ha pressionat per donar una solució ràpida com a resposta a una realitat concreta. Però, quina és la pregunta? Hi ha una necessitat exagerada de visualitzar un resultat, de tranquil·litzar-nos. No volem explicacions, volem una sentència immediata. Les respostes ens han servit com a bones excuses, com a certificats de garanties que permeten seguir en el mateix camí sense desviar gaire la trajectòria establerta prèviament. Ens han justificat la comoditat de no preguntar-nos en excés, de continuar sense mirar cap a certs infortunis. Les respostes, com a bons sedants, tranquil·litzen les realitats distorsionants. Però, quines són les preguntes pertinents per a una investigació que visualitzi les inquietuds del realisme? Hi ha capes invisibles

134

que dotin d’operativitat el projecte? Que activin el programa com a enllaç entre el lloc i la construcció? Com s’estableixen relacions entre el que és invisible del lloc generat amb el que ho és del lloc existent? Quines relacions hi ha entre el visual i el operatiu? Quines relacions hi ha entre allò visual i allò operatiu? Als programes arquitectònics, hi trobem aparellaments insòlits com a conseqüència de certes ocultacions. Dualitats que s’ajunten perquè una amaga l’altra, per qüestions operatives, de seguretat... Combinacions «Iceberg» que es converteixen en sorprenents amalgames que passen a convertir-se en grups inseparables. S’aprofita la imatge d’un per fer desaparèixer la imatge de l’altre, la representativitat d’un per l’operativitat de l’altre, el romanticisme d’un per la transgressió de l’altre, el pintoresquisme de l’un per la il·legitimitat de l’altre. Una

de

les

últimes

imatges

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


LOS ICEBERGS DEL REALISMO INVISIBLE Venimos obsesionados con la obligación moral de dar siempre la respuesta correcta. Siempre se nos han presionado para dar una solución rápida como respuesta a una realidad concreta. Pero ¿cuál es la pregunta? Hay la ferviente necesidad de visualizar un resultado, de tranquilizarnos. No queremos explicaciones, queremos una sentencia inmediata. Las respuestas nos han servido como buenas excusas, como certificados de garantías que permiten seguir en el mismo camino sin desviar demasiado la trayectoria previamente preestablecida. Nos han justificado la comodidad de no preguntarnos demasiado, de continuar sin mirar hacia ciertos infortunios. Las respuestas, como buenos sedantes, tranquilizan las realidades distorsionantes. Pero ¿cuáles son las preguntas pertinentes para una

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

investigación que visualice las inquietudes del realismo? ¿Hay capas invisibles que doten de operatividad al proyecto? ¿Que activen el programa como enlace entre el lugar y la construcción? ¿Cómo se establecen relaciones entre lo invisible del lugar generado con lo del lugar existente? ¿Qué relaciones hay entre lo visual y lo operativo? En los programas arquitectónicos encontramos apareamientos insólitos como consecuencia de ciertas ocultaciones. Dualidades que se juntan porque una oculta a la otra, por cuestiones operativas, de seguridad... Combinaciones «Iceberg» que se convierten en sorprendentes amalgamas que pasan a convertirse en grupos inseparables. Se aprovecha la imagen de uno para hacer desaparecer la imagen del otro, la representatividad de uno para la operatividad del otro, el romanticismo de uno para la transgresión del otro, el pintoresquismo de uno para la ilegitimidad de otro.

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

THE ICEBERG OF INVISIBLE REALISM We are obsessed with the moral obligation of giving the right answer. We have always been under pressure to give a quick response to a concrete reality. But what is the question? There is a fervent need to visualize an outcome, to reassure us. We do not want explanations; we want an immediate decision. The answers have served us as good excuses, as certificates of guarantee to follow the same path without straying too far from the pre-set route. They justify the convenience of not asking too many questions, of not looking too closely into certain misfortunes. The answers, like good sedatives, soothe the reality that distorts. But what are the relevant questions when it comes to investigation that visualizes the concerns of realism? Are there invisible layers that provide the operability of the project,

135


militars. Té l’objectiu de seguir i analitzar les crisis nacionals i internacionals que apareixen per tal que el president tingui la millor informació disponible a l’hora de prendre una decisió. És on es prenen les decisions d’urgència, sense gens de calma, repòs ni amabilitat. Pura operativitat. L’«Operació Gerónimo» la va seguir en directe el diumenge 2 de maig de 2011 tot l’equip des d’aquesta sala. Una operació que tan sols va durar 40 minuts. Pur realisme.

01

© Wigglesworth Till Architects. The meal, 1997.

Publicat a / Publicado en / Publish at: The Power of Contemporary Architecture. Ed. by Peter Cook & Neil Spiller. Academy Editions, London,1999.

que han donat la volta al món, i que escenifica perfectament aquesta comunió de programes entrellaçats, és la fotografia feta el 2 de maig de 2011 per Pete Souza a la Situation Room de la Casa Blanca durant l’anomenada «Operació Gerónimo». En contrast amb l’aparença representativa d’amabilitat i repòs de la façana principal de la Casa Blanca, amb una clara voluntat de transmissió d’estabilitat, existeix la presència de la Situation Room, el lloc on president dels EUA es reuneix amb els membres del Departament de Seguretat Nacional, dels serveis d’espionatge i els alts càrrecs

136

Aquesta ansietat inicialment oculta, passa a congelar-se perpètuament a través de la fotografia de Pete Souza i, en aquest moment concret, un acte purament operatiu passa a convertir-se en una imatge de representativitat pel valor simbòlic que té per a la societat americana. Però dins d’aquest nou document representatiu que comunica un missatge, dubtosament tranquil·litzador, hi ha alhora una altra capa de realisme invisible. La fotografia impresa que hi ha a la taula just davant de Hillary Clinton conté alguna cosa realment inquietant. Una presencia intranquil·litzadora que ha fet que aquesta impressió en paper hagi estat pixelada posteriorment. Podem suposar que certifica un contingut tan

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


Una de las últimas imágenes que han dado la vuelta al mundo, y que escenifica perfectamente está comunión de programas enlazados, es la imagen tomada el 2 de mayo de 2011 por Pete Souza en la Situation Room de la Casa Blanca durante la llamada «Operación Gerónimo». Frente a la apariencia representativa de amabilidad y reposo de la fachada principal de la Casa Blanca, con su clara voluntad de transmisión de estabilidad, existe la presencia de la Situation Room como lugar donde el presidente de EE. UU. se reúne con miembros del Departamento de Seguridad Nacional, de los servicios de espionaje y los altos cargos militares con el objetivo de seguir y analizar las crisis nacionales e internacionales que surjan para que el presidente tenga la mejor información disponible a la hora de tomar una decisión. Es donde se toman las decisiones de urgencia, sin ninguna calma, reposo ni amabilidad. Pura operatividad. La «Operación Gerónimo» se siguió en directo el domingo 2 de mayo de 2011 por todo el equipo desde esta sala. Una operación que apenas duró 40 minutos. Puro realismo.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

¿HAY CAPAS INVISIBLES QUE DOTEN DE OPERATIVIDAD AL PROYECTO? ¿QUÉ RELACIONES HAY ENTRE LO VISUAL Y LO OPERATIVO? ¿Y ENTRE LA DICOTOMÍA DE LO QUE HAY Y LO QUE PASA? or activate the programme as a link between site and construction? How do we detect the relationships between the unseen of the created site with that of the existing site? What are the relationships between the visual and the operational?

been sent around the world—a perfectly staged fellowship of linked programmes—is the photo taken on 2 May 2011 by Pete Souza in the Situation Room of the White House during Operation Geronimo.

In architectural programmes, we find unusual pairings as the consequences of certain aspects that are concealed; dualities that come together because one hides the other, for questions of operation or safety. These are the “iceberg” combinations that turn into amazing amalgamations which then go on to become inseparable groups. The image of one is used to dispel the image of the other; the representativeness of one for the operability of the other, the romanticism of one for the transgression of the other, the picturesqueness of one for the illegitimacy of another.

Behind the representative appearance of friendliness and peace of the White House’s main façade, with its clear intention of communicating stability, is the presence of the Situation Room, where the US president meets with members of the Department of National Security, intelligence services and highranking military officials to monitor and analyse the national and international crises that arise, providing the President with the best information available when making a decision. It is where urgent decisions are made; there is no calm, rest or kindness. Purely operational.

One of the last images to have

The whole Operation Geronimo of

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

137


02

© The White House

“Operació Jerónimo”. Situation Room. Casa Blanca I The White House. Washington, 2 de maig de 2011.

operatiu com desagradable i per tant ha de romandre a l’aparent inexistència d’allò invisible. La representativitat del que és visual com a resposta relaxant suporta al mateix temps algunes de les preguntes inquietants. Les aparences i les presències conformen uns conjunts on se superposen les capes de les respostes i les preguntes. Una simultaneïtat de capes que permeten enllaçar sòlidament la capa del realisme tranquil·litzador amb el realisme invisible. Entre allò que es veu i allò que passa. En el que és.

/

138

Esta ansiedad inicialmente oculta, pasa a congelarse perpetuamente a través de la fotografía de Pete Souza y, en este justo momento, pasa a convertirse de un acto puramente operativo a una imagen de representatividad por su valor simbólico para la sociedad americana. Pero dentro de este nuevo documento representativo que comunica un mensaje, dudosamente tranquilizador, hay al mismo tiempo otra capa de realismo invisible. La fotografía impresa que está en la mesa justo enfrente de Hillary Clinton contiene algo realmente inquietante. Una presencia intranquilizadora que ha hecho que esta impresión en papel haya sido pixelada posteriormente. Podemos suponer que certifica

un contenido tan operativo como desagradable y por lo tanto debe permanecer en la aparente inexistencia de lo invisible. La representatividad de lo visual como respuesta relajante soporta al mismo tiempo algunas de las preguntas inquietantes. Las apariencias y las presencias conforman unos conjuntos donde se superponen las capas de las respuestas y las preguntas. Una simultaneidad de capas que permiten enlazar sólidamente la capa del realismo tranquilizador con el realismo invisible. Entre lo que se ve y lo que pasa. En lo que es.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


Sunday, 2 May 2011 was followed live by the entire team in this room. An operation that lasted just 40 minutes. Pure realism. The initially concealed anxiety is, then, perpetually frozen in the photographs of Pete Souza and, at this very moment, a purely operational act becomes a representative image due to its symbolic value for US society. But within this new representative document that communicates a message, dubiously reassuring, there is another layer of invisible realism. The photographed paper on the table just in front of Hillary Clinton contains something really disturbing—a disquieting presence that subsequently led to the contents of that paper being pixelated. We can assume that it certifies the presence of a subject

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

matter which, as well as being operational, is also unpleasant and therefore should remain in the apparent non-existence of the invisible. The representativeness of the visual as a soothing answer simultaneously supports some of the troubling questions. Appearance and presence form joints where there are overlapping layers of questions and answers. A simultaneousness of layers that solidly binds the layers, reassuring and invisible, of realism. Between what you see and what happens. As what it is.

/

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

139


ARTICLES ARTICULO ARTICLE

FOR THOSE WHO HAD NO PARTY URBANISME POLÍTIC: Ciutats més enllà del conflicte.

Adrià Carbonell

1. Slavoj Žižek, “Capitalism and the assault on reason,” ABC Religion and Ethics (November 8, 2010).

2. Rem Koolhaas, “What Ever Happened to Urbanism?” in S,M,L,XL, ed. OMA, Rem Koolhaas and Bruce Mau (New York: The Monacelli Press, 1995).

140

Després de la crisi ideològica del segle passat, el pensament dominant avui en dia defensa la superació de la lluita entre posicions polítiques antagòniques en el que s’ha anomenat l’era postpolítica. En realitat, aquesta suposada absència de teoria ha exercit una influència global. L’hegemonia del neoliberalisme ha omplert el buit deixat pel discurs polític, mentre l’individualisme i la idea d’un consens universal han substituït la polarització mundial. En paraules de Žižek, «el que ha passat durant l’últim període del capitalisme postmodern després del 68 és que la pròpia economia (la lògica de mercat i la competència) ha estat elevada a la categoria d’ideologia hegemònica»1. Però, com han impactat el capitalisme global i el neoliberalisme a les ciutats? Per què l’urbanisme s’ha afeblit

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


davant el lideratge dels mercats fins al punt de deixar-se seduir pel fenomen de la iconografia? Tant els poders econòmics com els polítics han estat crucials en les configuracions dels nous desenvolupaments urbans basats en la lògica del lliure mercat, alhora que les metròpolis d’arreu han experimentat un creixement incontrolable i han estès els seus límits més enllà de qualsevol temptativa de planejament. Aquesta situació s’ha acceptat amb resignació fins al punt de declarar la mort de l’urbanisme2. Si encara volem prendre part col·lectivament de la construcció i volem actuar sobre la cultura urbana, no podem renunciar a l’urbanisme com un fracàs inevitable; hem de redefinir-ne el context més ampli, així com els seus objectius últims. Uns exemples clars són les ciutats emergents de l’Orient Mitjà, on dissenys impúdics prenen la imatge d’identitats llunyanes imitant-ne un suposat èxit. Ciutats com Dubai «són

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

URBANISMO POLÍTICO: Ciudades más allá del conflicto.

POLITICAL URBANISM: Cities beyond the conflict

Después de la crisis ideológica del siglo pasado, hoy el pensamiento dominante defiende la superación de la lucha entre posiciones políticas antagónicas en lo que se ha dado en llamar la era pospolítica. En realidad, esta supuesta ausencia de teoría ha ejercido una influencia global, la hegemonía del neoliberalismo ha llenado el vacío dejado por el discurso político mientras el individualismo y la idea de un consenso universal ha sustituido la polarización mundial. En palabras de Žižek, «lo que ha pasado durante el último periodo del capitalismo posmoderno después del 68 es que la propia economía (la lógica de mercado, la competencia) ha sido elevada a la categoría de ideología hegemónica».1

After the last century’s ideological crisis, the dominant trend at present claims to overcome the struggles between antagonistic political stances in what has been called the postpolitical era. Nevertheless, in reality this supposed lack of theory has exerted a global hegemonic influence, more universal than ever. The hegemony of neoliberalism has filled in the emptiness of the political discourse; individualism and the idea of universal consensus have substituted the polarized world. In Žižek’s words, “what has happened in the latest stage of post-1968 ‘postmodern’ capitalism is that economy itself (the logic of the market and competition) has been elevated to the rank of the hegemonic ideology”.1

¿Cómo ha impactado el capitalismo global y el neoliberalismo a las ciudades? ¿Por qué el urbanismo se ha

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

How have neoliberalism and global capitalism impacted contemporary cities? Why has

141


3. Saskia Sassen, “Global Investor,” in Newsweek Magazine (Jul 30, 2006).

urbanism become powerless before the leadership of the market, allowing itself to be seduced by the phenomena of iconography? Both economic and political power have been crucial in the configuration of new urban developments based on free-market logic, at the same time that metropolises worldwide have experienced uncontrollable growth and extended their boundaries beyond any attempts at planning. This situation has been accepted with resignation to the point of declaring the death of urbanism.2 However, if we still aim to take part collectively in performing contemporary urban culture, we cannot renounce urbanism as an inevitable failure; rather we must redefine its broader context as well as its ultimate goals. Many examples can be found in emerging Middle Eastern cities where impudent designs are

142

taking on the image of far-away existing identities to imitate their supposed success. Cities like Dubai “are rising as platforms for investment in their regions and often boast stronger legal systems, as well as more stable regimes and better overall business and living conditions, than powerful megacities in Latin America, India and China”.3 What is the ideology behind Abu Dhabi or Dubai? Even when it seems that there is none, are they not seeking the aesthetics of exclusivity? Money and power have to be flaunted, and that requires the configuration of fake Western models. The new developments on the outskirts of Doha are close to becoming an urban fiction, where representations taken from the capitalist urban imaginary are being reproduced with no critical edge. The urbanity of the old town has been lost

amid condominiums, suburban villas and international resorts. Urban space no longer exists. What remains between gated communities and walled villas is the absolute emptiness of the desert. The downtown is nothing more than an accumulation of towers creating a beautiful picture, but nothing relates this absence with the collective use of both public and private space in Manhattan. Just like in the suburban American model, the gathering place is the temple of consumerism: Villaggio—a mall where the most exclusive fashion brands are combined with a Venetian canal, an ice rink and a funfair—is the cathedral as well as the most successful leisure centre. Malls, skyscrapers and isolated compounds based on a car-dependent lifestyle are the new communities being built in Doha.

/

/ / TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


plataformes d’inversió en la seva regió i sovint compten amb forts sistemes jurídics i legals, així com règims més estables i en general millors negocis i qualitats de vida que les potents megaciutats de Llatinoamèrica, de l’Índia o de la Xina.»3 Però quina és la ideologia que hi ha darrere ciutats com Abu Dhabi o Dubai? Fins i tot quan sembla que no n’hi ha cap, que no estan buscant una estètica de l’exclusivitat? Els diners i el poder s’han d’exhibir, i això es tradueix en configuracions urbanes basades en falsos models occidentals. Els nous desenvolupaments urbanístics als afores de Doha s’estan convertint en una ficció urbana, on representacions de l’imaginari capitalista es reprodueixen sense cap mena de sentit crític. La urbanitat de les ciutats antigues s’ha perdut entre condominis, vil·les suburbanes i i resorts

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

debilitado frente al liderazgo de los mercados hasta el punto de dejarse seducir por el fenómeno de la iconografía? Tanto los poderes económicos como los políticos han sido esenciales en la configuración de los nuevos desarrollos urbanos basados en la lógica del libre mercado, a la vez que las metrópolis han experimentado un crecimiento incontrolable extendiendo sus límites más allá de cualquier tentativa de planeamiento. Esta situación se ha aceptado con resignación hasta el punto de declarar la muerte del urbanismo.2 Si todavía queremos tomar parte de forma colectiva en la construcción de ciudades y actuar sobre la cultura urbana, no podemos renunciar al urbanismo como un fracaso inevitable; debemos redefinir su contexto más amplio, así como sus objetivos últimos. Las

ciudades

HOW CAN WE CREATE A SPACE IN WHICH PLURALIST DEMOCRACY IS POSSIBLE? HOW CAN WE INTEGRATE THE CREATION OF POLITICAL AND SOCIAL COLLECTIVE IDENTITIES INTO URBAN REALITIES?

emergentes

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

143


01 Complexos residencials privats conformen el nou paisatge urbà de Doha. I Complejos residenciales privados conforman el nuevo paisaje urbano de Doha. I The new private residential compounds define the urban landscape of Doha. © Adrià Carbonell 02 Els nous gratacels del districte financer de Doha competint per acumular capital simbòlic. I Los nuevos rascacielos del distrito financiero de Doha compiten por la acumulación de capital simbólico. I New skyscrapers in the financial district of Doha competing to accumulate symbolic capital. © Adrià Carbonell

01

del Oriente Medio son claros ejemplos de estas políticas, donde impúdicos diseños han tomado la imagen de identidades lejanas imitando su supuesto éxito. Ciudades como Dubai son «plataformas de inversión en su región y a menudo cuentan con fuertes sistemas jurídicos y legales, así como regímenes más estables y en general mejores negocios y calidad de vida que las potentes megaciudades de Latinoamérica, India o China».3 Pero, ¿cuál es la ideología que hay detrás de ciudades como Abu Dhabi o Dubai? Incluso cuando parece no haber ninguna, ¿no se está buscando una estética de la exclusividad? El poder y el dinero se exhiben en

144

configuraciones urbanas basadas en falsos modelos occidentales. Los nuevos desarrollos urbanísticos en Doha se están convirtiendo en una ficción urbana, donde representaciones de un imaginario capitalista se reproducen sin ningún sentido crítico. La urbanidad de las ciudades antiguas se ha perdido entre condominios, villas suburbanas y resorts internacionales. El espacio urbano ya no existe. Lo que queda entre gated communities y residencias amuralladas es el vacío total, el desierto. El nuevo centro es una simple acumulación de torres, pero no hay nada que relacione esta profunda ausencia con el uso colectivo del espacio urbano –ya sea público

o privado. Siguiendo el modelo suburbano norteamericano, el espacio de encuentro y reunión es el templo del consumo: Villagio, un centro comercial donde las más exclusivas marcas de ropa conviven con un canal veneciano, con una pista de hielo y con un parque de atracciones. Centros comerciales, rascacielos y complejos residenciales aislados basados en una total dependencia del coche son las nuevas comunidades que se están construyendo en Doha.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


02

internacionals. L’espai urbà ha deixat d’existir. El que queda entre gated communities i residències emmurallades no és res més que el buit total, l’autèntic desert. El nou centre és senzillament una acumulació de torres vistoses, però no hi ha res que relacioni aquesta profunda absència amb l’ús col·lectiu de l’espai urbà –ja sigui públic o privat. Seguint el model suburbà nord-americà, l’espai de trobada i reunió és el temple del consum: Villagio, un centre comercial on les marques de moda més exclusives conviuen amb un canal venecià, una pista de gel o un parc d’atraccions. Centres comercials, gratacels i complexos residencials aïllats basats en una total dependència del cotxe són les noves comunitats que estan construint la nova ciutat de Doha.

Aquest és un fragment de l’article publicat inicialment a la revista MONUPostideological Urbanism (Rotterdam, 2011), i posteriorment en una versió ampliada al Megaron Journal – Volume 7 (Istanbul, 2012). Este es un fragmento traducido de un artículo publicado inicialmente en la revista MONU-Postideological Urbanism (Rotterdam, 2011) y posteriormente en una versión ampliada en Megaron Journal – Volume 7 (Estambul, 2012). This text is an excerpt of a paper initially published in MONU Magazine – Post-ideological Urbanism (Rotterdam, 2011), and subsequently in Megaron Journal – Volume 7 (Istanbul, 2012).

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

145


ARTICLES ARTICULO ARTICLE

WATER COLORS Jordi Safont-Tria

LA DIMENSIÓ HORITZONTAL DEL COLOR A L’ARQUITECTURA DE STEVEN HOLL Water Colors pretén desxifrar les múltiples possibilitats del color com a instrument arquitectònic. Es pren com a exemple l’obra de Steven Holl, un arquitecte que s’ha caracteritzat pel seu constant treball amb la llum, el color i els materials. L’article es concentra en la percepció del color sobre la dimensió horitzontal de l’espai: el terra i el sostre, elements que s’observen a través de l’aigua com a material constructiu i com a tècnica de representació. Es conceptualitza la tècnica de l’aquarel·la (utilitzada per als múltiples esbossos de l’arquitecte americà) i trasllada la seva concepció a una manera d’entendre el color en l’espai.

146

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


01

LA DIMENSIÓN HORIZONTAL DEL COLOR EN LA ARQUITECTURA DE STEVEN HOLL

THE HORIZONTAL DIMENSION OF COLOR IN THE ARCHITECTURE OF STEVEN HOLL

Water Colors pretende descifrar las múltiples posibilidades del color como instrumento arquitectónico. Se toma como ejemplo la obra de Steven Holl, un arquitecto que se ha caracterizado por su constante trabajo con la luz, el color y los materiales. El artículo se concentra en la percepción del color sobre la dimensión horizontal del espacio: el suelo y el techo, elementos que se observan a través del agua como material constructivo y como técnica de representación. El texto conceptualiza la técnica de la acuarela (utilizada para los múltiples bocetos del arquitecto americano) y traslada su

Water Colors aims to decipher the multiple possibilities of colour as an architectural instrument. The example taken is the work of Steven Holl, an architect characterized by his ongoing work with light, colour and materials. The article focuses on the perception of colour in the horizontal dimension of space—floors and ceilings, observed through water, which is understood as a construction material and a graphic technique. The text conceptualizes the practice of watercolour painting (used by the US architect in his multiple sketches) and transfers its notion to a way of understanding colour

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

STEVEN HOLL. COLOR AS AN ARCHITECTONIC INSTRUMENT, IT’S MIXED WITH WATER AND LIGHT TO BE PERCEIVED AS A MOVING STAIN ON VARIOUS SURFACES. SENSE OF DYNAMISM. A REFLECTION: EPHEMERAL, AUTONOMOUS.

147


01 © Steven Holl. Daeyang Gallery and house, 2008 02 © Steven Holl. Watercolor, carpet “Chance”, 2000 03

Vanke Center, Shenzhen, 2009

04

Andrew Cohen Apartment, 1984.

Totes les fotografíes ha estat cedides per © Steven Holl Architects I Todas las fotografías han sido cedidas por © Steven Holl Architects I All pictures provided by © Steven Holl Architects.

02

En l’obra arquitectònica de Holl, el color mira d’aconseguir les mateixes qualitats ingràvides que les taques de les seves aquarel·les. El color queda deslligat del suport material i dels pigments per tal de desplaçar-se sobre les superfícies de l’espai, com si fos un espectre. Sobre l’aigua, el color es presenta com una imatge invertida del món: més intensa, però efímera. El color es manifesta com un reflex, un instant retingut dins del flux aquós on es troba. L’espectador percep el color en el treball de Holl com un component autònom que vitalitza tota la seva arquitectura.

in space. In Holl’s architectural work, colour seeks to achieve the same weightless qualities as in his watercolours. Colour is set free of its material support and pigments to move freely across the surfaces of space, like a ghost. Colour on water is seen as an inverted image of the world; it even seems more intense, but it is ephemeral. Colour is expressed as a reflection, an instant frozen in the watery flow where it resides. In Holl’s work, the observer perceives colour as an autonomous component that enlivens all of his architecture.

/

/

148

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


03

04

concepción a una manera de entender el color en el espacio. En la obra arquitectónica de Holl, el color trata de alcanzar las cualidades ingrávidas de las manchas de sus acuarelas. El color se ve desligado de su soporte material y de sus pigmentos para desplazarse sobre las superficies del espacio, como un espectro. Sobre el agua, el color se presenta como una imagen invertida del mundo: más intensa, pero efímera. El color se ofrece como un reflejo, un instante detenido dentro del flujo acuoso donde se encuentra. El espectador percibe el color en el trabajo de Holl como un componente autónomo que vitaliza toda su arquitectura.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

149


05

© Steven Holl. Museum of Human Evolution in Burgos, 2000

Totes les fotografíes ha estat cedides per © Steven Holl Architects I Todas las fotografías han sido cedidas por © Steven Holl Architects I All pictures provided by © Steven Holl Architects.

150

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


Article publicat a: I Artículo publicado en: I Article publish at:

06

© Steven Holl. Metropolitan Tower Apartment, 1988

“Water Colors: The horizontal dimension of color in the architecture of Steven Holl” Article de recerca a “Cercle d’arquitectura” Núm. 005. (novembre 2011). Revista online del Departament de Projectes Arquitectònics (DPA) de l’ETSAB UPC. ISSN 2014-0142 www.cercle.upc.edu Artículo de investigación en “Cercle d’arquitectura” Núm. 005. (noviembre 2011). Revista online del Departamento de Proyectos Arquitectónicos (DPA) de la ETSAB - UPC. ISSN 2014-0142 www.cercle.upc.edu Research article at Cercle d’arquitectura no. 005 (November 2011), the online magazine of the Department of Architecture Projects (DPA), ETSABUPC ISSN 2014-0142 www.cercle.upc.edu

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

151


ASSAIG ENSAYO ESSAY

HISTORIAS PASARON DE MODA Marta Domènech David López

HISTORIAS DEL DIA QUE LAS HISTORIAS PASARON DE MODA. A PROPOSITO DE DAVID HARVEY Esta tesina de fin de máster fue escrita bajo la tutela de Antonio Miranda, Rafael Pina y Nicolás Maruri, del grupo de investigación ARKRIT, para finalizar el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAMadrid. La tesina es una apreciación crítica del libro La condición de la posmodernidad de David Harvey. El autor es un marxista tan libre y creativo como genuino, y se presenta aquí como una alternativa inteligente a buena parte de los debates académicos desarrollados en el último tercio del siglo veinte. Unos debates que, por ejemplo en nuestra

152

materia, la arquitectura, hicieron crecer la idea de que la apelación a la verdad, a la racionalidad, a la bondad, a la belleza, y hasta a la función o a la estructura, no eran sino formas encubiertas de alguna voluntad más o menos escondida de dominación y poder. Podría parecer sencillo rebatir esta tesis, sobre todo en una disciplina como la nuestra, con una formulación tan sencilla como la de August Perret: «El arquitecto es el constructor que satisface lo pasajero a través de lo permanente. Es él quien, por la gracia de la unión entre ciencia e intuición, concibe un pórtico, un espacio,

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


01

© David Harvey. http://davidharvey.org/

HISTÒRIES DEL DIA QUE LES HISTÒRIES VAN PASSAR DE MODA. A PROPÒSIT DE DAVID HARVEY.

STORIES ABOUT THE DAY THAT STORIES WENT OUT OF FASHION. ON DAVID HARVEY.

Aquesta tesina de final de màster va ser escrita sota la tutela d’Antonio Miranda, Rafael Pina i Nicolás Maruri, del grup de recerca ARKRIT, per a finalitzar el Màster en Projectes Arquitectònics Avançats de la ETSAMadrid.

The final master thesis was written under the guidance of Antonio Miranda, Rafael Pina and Nicolás Maruri (ARKRIT research group) for the advanced master’s degree in Architectural Design at the Madrid School of Architecture (ETSAM).

La tesina és una apreciació crítica del llibre La condició de la postmodernitat de David Harvey. L’autor és un marxista tan lliure i creatiu com genuí, i es presenta aquí com una alternativa intel·ligent a bona part dels debats acadèmics desenvolupats en l’últim terç del segle vint. Uns debats que, per exemple en la

This thesis is a critique of the book The Condition of Postmodernity by David Harvey, a true Marxist. It is presented as an alternative to the academic debate waged in the last three decades of the 20th century, in areas such as architecture, which held that that the appeal to truth, rationality, goodness,

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

and even function or structure was simply a covert form of a concealed will to domination and power. Refuting this thesis seems simple, especially in a discipline like ours, using a formulation as simple as that of Auguste Perret: “The architect is the constructor who gives form to the transitory by means of the permanent. It is he who, by the grace of union between science and intuition, conceives a porch, a space, a warehouse, a sovereign haven capable of receiving in its unity the diversity of the parts required for the function.” However, in a time of philosophical assault on scientific rationality, of negation

153


ESTA TESINA ES UNA APRECIACIÓN CRÍTICA DEL LIBRO LA CONDICIÓN DE LA POSMODERNIDAD DE DAVID HARVEY. EL AUTOR ES UN MARXISTA TAN LIBRE Y CREATIVO COMO GENUINO, Y SE PRESENTA AQUÍ COMO UNA ALTERNATIVA INTELIGENTE A BUENA PARTE DE LOS DEBATES ACADÉMICOS QUE HICIERON CRECER LA IDEA DE QUE LA APELACIÓN A LA VERDAD, A LA RACIONALIDAD, A LA BONDAD, A LA BELLEZA, Y HASTA A LA FUNCIÓN O A LA ESTRUCTURA, NO ERAN SINO FORMAS ENCUBIERTAS DE ALGUNA VOLUNTAD MÁS O MENOS ESCONDIDA DE DOMINACIÓN Y PODER.

154

nostra matèria, l’arquitectura, van fer créixer la idea que l’apel·lació a la veritat, a la racionalitat, a la bondat, a la bellesa, i fins i tot a la funció o a l’estructura, no eren sinó formes encobertes d’alguna voluntat més o menys amagada de dominació i poder. Podria semblar senzill rebatre aquesta tesi, sobretot en una disciplina com la nostra, amb una formulació tan senzilla com la d’August Perret: «L’arquitecte és el constructor que satisfà el que és passatger a través del que és permanent. És ell qui per la gràcia de la unió entre ciència i intuïció, concep un pòrtic, un espai, una nau, un refugi sobirà capaç de rebre en la seva unitat la diversitat dels òrgans necessaris per a la funció». Però la veritat és que en una època d’assalt filosòfic a la racionalitat científica, de negació de les raons epistèmiques objectives i de menyspreu decisionista de la racionalitat normativa, en una època, en suma, de tornada al relativisme i al caprici vel·leïtós del tot s’hi val i de tornada al sentimentalisme artístic de la belle époque, les coses no semblen tan senzilles, i val la pena aturar-se a estudiar el sofisme postmodern, com fa Harvey, prenent més precaucions.

/

una nave, un refugio soberano capaz de recibir en su unidad la diversidad de los órganos necesarios para la función». Pero lo cierto es que una época de asalto filosófico a la racionalidad científica, de negación de las razones epistémicas objetivas y de desprecio decisionista de la racionalidad normativa, en una época, en suma, de vuelta al relativismo y al capricho veleidoso del todo vale y de regreso al sentimentalismo artístico de la belle époque, las cosas no parecen tan sencillas. Y merece la pena detenerse a estudiar el sofismo posmoderno, como hace Harvey, tomando más precauciones.

/

of objective epistemic reasons and decisionist disregard of normative rationality, in a period of a return to relativism and the fickleness of “anything goes” and artistic sentimentality, things do not seem that simple. And it is worth pausing to consider postmodern sophistry, as Harvey does, and take more precautions.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


02

© David Harvey. http://davidharvey.org/

Aquest tesina final de màster va ser escrita sota la tutela d’Antonio Miranda, Rafael Pina i Nicolás Maruri, del grup de recerca ARKRIT, per finalitzar el Màster en Projectes Arquitectònics Avançats de la ETSAMadrid .

03

© David Harvey. http://davidharvey.org/

Esta tesina fin de máster fue escrita bajo la tutela de Antonio Miranda, Rafael Pina y Nicolás Maruri, del grupo de investigación ARKRIT, para finalizar el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAMadrid. The master’s thesis was written under the guidance of Antonio Miranda, Rafael Pina and Nicolás Maruri (ARKRIT research group) to complete the advanced master’s degree in Architectural Design at the Madrid School of Architecture (ETSAM).

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

155


ASSAIG ENSAYO ESSAY

APARTAMENTOS EN EL CAP DE SALOU Pablo Roel 3 CONJUNTOS DE APARTAMENTOS EN EL CAP DE SALOU A principios de los años 60 se inicia el proceso de urbanización del Cap de Salou, un espacio natural, virgen y rocoso ubicado junto al mar, con unas condiciones paisajísticas inmejorables para el incipiente negocio del turismo de masas. A diferencia del desarrollo depredador de los años 70, las primeras intervenciones, realizadas con programas modestos, se ajustan a la escala del lugar y permiten que la arquitectura se integre de forma natural en el paisaje. En este contexto se sitúan las primeras obras de Bonet Castellana y Puig Torné, realizadas entre 1960 y 1965, entre las que figuran el plan urbanístico de la zona y algunos ejemplos notables de viviendas unifamiliares y conjuntos de apartamentos como Chipre, Madrid y Cala Viña.

156

Así como la combinación de figuras geométricas simples es uno de los sistemas formales utilizados por los arquitectos para adaptar las viviendas y los equipamientos al contexto geográfico, los tres conjuntos de apartamentos responden a una lógica de la agregación que genera una gran variedad de soluciones arquitectónicas. Su relación con el paisaje se produce por contraste, utilizando el sistema como método de proyecto y la abstracción como lenguaje formal. En los apartamentos Chipre, la imagen unitaria del conjunto prevalece sobre el reconocimiento visual de las partes que lo componen. La variada combinación de viviendas, añadida al tratamiento de las fachadas, inspirado en la arquitectura popular

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


3 CONJUNTS D’APARTAMENTS AL CAP DE SALOU

THREE APARTMENT BUILDINGS AT CAP DE SALOU

A principis dels anys 60 s’inicia el procés d’urbanització del Cap de Salou, un espai natural, verge i rocós ubicat a la vora del mar, amb unes condicions paisatgístiques immillorables per l’incipient negoci del turisme de masses. A diferència del desenvolupament depredador dels anys 70, les primeres intervencions, realitzades amb programes modestos, s’ajusten a l’escala del lloc i permeten a l’arquitectura integrar-se de forma natural en el paisatge.

The urbanization of Cap de Salou began in the early 1960s. This natural space beside the sea was virgin and rocky, so it was considered to offer the best landscape conditions for the mass tourism business. Unlike the brutal development of the 1970s, the first urban interventions in this area were small projects with modest briefs, designed to allow architecture to become part of the natural landscape.

En aquest context se situen les primeres obres de Bonet Castellana i Puig Torné, realitzades entre 1960 i 1965, entre les quals figuren el pla urbanístic de la zona i alguns exemples notables d’habitatges unifamiliars i conjunts d’apartaments com els Chipre, Madrid i Cala Vinya.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

It was at this time that Bonet Castellana and Puig Torné produced their first works. Between 1960 and 1965, the two architects drafted the urban plan for the area and designed some remarkable housing models, such as the Chipre, Madrid and Cala Viña apartments. Since the individual houses were designed with a simple combination of geometrical shapes, these three

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 60 LOS SISTEMAS AGREGATIVOS DEFINEN LOS PRIMEROS CONJUNTOS DE APARTAMENTOS EN EL ESPACIO NATURAL Y ROCOSO DEL CAP DE SALOU. examples, more complex due to the way they were put together, related to the landscape by contrast, using different design systems but also employing abstraction as a formal language. In the Chipre apartments, the image of the whole prevails over the different parts of the project. The variety of dwellings and the treatment of the façades, inspired by popular Mediterranean architecture, makes it difficult to appreciate the way the project was generated: a regular grid of 2.95 x 5.19 m supports all the different housing typologies

157


01

mediterránea, ocultan el sistema generador de la forma: una trama reguladora de 2,95x5,19 m que define, en todos los niveles, el tablero de juego en el que se disponen las diferentes tipologías de vivienda. El sistema de recorridos y accesos se produce a través de un juego de desplazamientos de las unidades

158

que genera pasos cubiertos y cubiertas transitables. En el segundo caso, los apartamentos Madrid se resuelven en una secuencia de seis volúmenes escalonados en el terreno. Aquí la repetición del módulo y la homogeneidad de las fachadas tampoco revelan la

variedad tipológica del interior. Cada uno de los tres niveles contiene un tipo de vivienda debido al sistema de accesos y a su posición relativa en la sección. En el nivel intermedio, el paso a la escalera que conduce a los niveles superior e inferior divide la planta en dos, obligando a la vivienda a ocupar dos volúmenes

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


De la mateixa manera que la combinació de figures geomètriques simples és un dels sistemes formals utilitzats pels arquitectes per adaptar els habitatges i els equipaments al context geogràfic, els tres conjunts responen a una lògica d’agregació que genera una gran varietat de solucions arquitectòniques. La seva relació amb el paisatge es produeix per contrast, s’empra el sistema com a mètode de projecte i l’abstracció com a llenguatge formal.

façanes tampoc revela la varietat tipològica de l’interior. Cadascun dels tres nivells conté un tipus d’apartament a causa del sistema d’accessos i la seva posició relativa respecte la secció. En el nivell intermedi, el pas de l’escala que porta als nivells superior i inferior divideix la planta en dos, que obliga l’habitatge a ocupar dos volums contigus. La planta superior, més profunda que les altres dues, conté dos habitatges per nucli, mentre que la inferior, més curta i monoorientada, només en permet un.

Als apartaments Chipre, la imatge unitària del conjunt preval sobre el reconeixement visual de les parts que el componen. La variada combinació d’habitatges, afegida al tractament de les façanes, inspirades en l’arquitectura popular mediterrània, oculten el sistema generador de la forma: una trama reguladora de 2,95x5,19 m que defineix, a tots els nivells, el tauler de joc en el qual es disposen les diferents tipologies. El sistema de recorreguts i accessos es produeix a partir d’una sèrie de desplaçaments de les unitats que genera passos coberts i cobertes transitables.

Finalment Cala Vinya està configurada per blocs de tres nivells amb dos habitatges per planta. La claredat formal dels prismes indueix a considerarlos com a unitats del conjunt. Tanmateix, el sistema d’accessos ubicat als intersticis dels blocs fa pensar en una unitat basada en el funcionament en comptes de en la forma. Efectivament, com que l’escala exterior serveix dos habitatges de blocs oposats, constitueixen un paquet indissociable que queda amagat darrere el joc de contrastos de buits i plens.

En el segon cas, els apartaments Madrid es resolen en una seqüència de sis volums esgraonats en el terreny. Aquí la repetició del mòdul i la homogeneïtat de les

La diversitat formal dels conjunts s’aconsegueix gràcies a la sistematització conceptual i a l’estandardització dels processos constructius d’acord amb les

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

represented in the project. The system of approaches and paths, generated by the movement of the units, gives rise to covered pathways and walkable areas. In the Madrid apartments, the project takes the form of a sequence of six staggered volumes. Here, the repetition of the module and the homogeneity of the façades conceal the typological variety of the interior. Each of the three levels contains a different housing type, due to the approach system and its relative position in the section. On the middle level, the landing between the stairs to the top and bottom storeys divides the floor in two, so the house has to occupy two modules, each in a different volume. The upper level, wider than the other two, contains two homes, and the smaller lower level contains just one. Cala Viña comprises different modules, each with three levels, and two apartments on each floor. The simplicity of volumes suggests they form part of a whole, but their real unity is more functional than formal. The entrance, placed between the blocks, forms an inseparable whole with the homes to either side. This whole is the real project unit, but it is concealed by the full-empty pattern of the project.

159


02

01 Apartaments Cala Vinya a Salou, Tarragonès, 1961-1962 Fotografia propietat de: © Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 02 Apartaments Chipre, Cap de Salou 1961-1962. © Deide Von Schaewen. Font: Fons Bonet i Castellana del Centre de Documentació del COAC I Fuente: Fondo Bonet i Castellana del Centro de Documentación del COAC I Source: Bonet i Castellana’s fund from COAC Archive

contiguos. La planta superior, más profunda que las otras dos, contiene dos viviendas por núcleo mientras que la inferior, más corta y monorientada, solo permite una. Finalmente Cala Viña se compone de bloques de tres niveles con dos viviendas por planta. La claridad formal de los prismas induce a considerarlos como las unidades del conjunto. Sin embargo el sistema de accesos ubicado en los intersticios de los bloques conlleva a pensar en una unidad basada en el funcionamiento y

160

no en la forma. En efecto, como la escalera exterior sirve a dos viviendas de bloques distintos, éstos constituyen un paquete indisociable oculto tras el juego de contrastes entre llenos y vacíos. La diversidad formal de los conjuntos se consigue gracias a la sistematización conceptual y a la estandarización de los procesos constructivos acordes a las posibilidades técnicas y económicas del momento. En algunos casos la construcción

se resuelve con materiales tradicionales pensados desde la lógica de la prefabricación, como las carpinterías o las baldosas cerámicas de 14x28 cm que definen las dimensiones de las crujías estructurales. Además, el cuidado diseño de algunos elementos del mobiliario, como las chimeneas o los bancos, pone de manifiesto una arquitectura atenta a todas las escalas del proyecto, que va de lo universal a lo individual, ejecutada con pocos medios pero intensa y emocionante.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


03 Apartaments Madrid, Cap de Salou 19611962. Autor I Autor I Author: © Pablo Roel.

The formal diversity of the three projects lies in a conceptual systematization and the standard production of construction elements. Traditional elements were also used, always with a logical construction approach, such as the joinery in the façades and the 14x25 cm ceramic tiles that define the dimensions of the structure. The careful design of some furniture and fittings, such as the fireplace and the benches, reveals an architecture that addresses all the scales of the project. The result is an architecture built with limited economic resources, but this detracts nothing from its intensity and emotion.

possibilitats tècniques i econòmiques del moment. En alguns casos, la construcció es resol amb materials tradicionals pensats des de la lògica de la prefabricació, com les fusteries o les rajoles ceràmiques de 14x28 cm, que defineixen les dimensions de les llums estructurals. A més, l’acurat disseny d’alguns elements del mobiliari, com les xemeneies o els bancs, posa de manifest una arquitectura atenta a totes les escales de projecte, que passa de la universalitat a la individualitat, executada amb pocs mitjans però intensa i emocionant.

/

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

L’assaig va aparèixer publicat a la pàgina web de Tectonicablog. La tutora de la tesina fou Teresa Rovira Llobera. El ensayo fue publicado en la página web de Tectonicablog. La tutora de la tesina fue Teresa Rovira Llobera. The essay was published on the Tectónica blog website. The thesis tutor was Teresa Rovira Llobera.

161


ASSAIG ENSAYO ESSAY

ARCHITECTURE DO-IT-YOURSELF Marta Domènech David López

DO-IT-YOUSELF-CITY. A PROPÓSITO DE BERNARD TSCHUMI. Este ensayo fue escrito como investigación del taller dirigido por Juan Miguel Hernández León y Concha Lapayese, titulado «Transferencias. Pensamiento contemporáneo y Proyecto Arquitectónico» del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAMadrid. Bajo la cuestión que se planteó como investigación, elegimos la experiencia de los levantamientos durante la primavera de 1968 que orientaron los inicios poco conocidos de la carrera de Bernard Tschumi. Durante este período desarrolló investigaciones sobre temas de política

162

urbana. Hilando conceptos de Henri Lefebvre en La producción del espacio y Guy Debord en su crítica a La sociedad del espectáculo, abogaba por desarrollar una teoría de la arquitectura revolucionaria. Uno de los documentos más representativos se publicó bajo el título Do-It-Yourself-City y pretendía ser una forma de poner arquitectura a las ideas de estos pensadores. Combinó el cine y la teoría literaria con la arquitectura, derivó hasta el postestructuralismo y priorizó una visión fenomenológica de la arquitectura.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


DO-IT-YOUSELF-CITY. A PROPÒSIT DE BERNARD TSCHUMI. Aquest assaig va ser escrit com a investigació del taller dirigit per Juan Miguel Hernández León i Concha Lapayese , titulat «Transferències. Pensament contemporani i Projecte Arquitectònic» del Màster en Projectes Arquitectònics Avançats de la ETSAMadrid. Sota la qüestió que es va plantejar com a investigació, vàrem triar l’experiència dels aixecaments durant la primavera de 1968 que van orientar els inicis poc coneguts de la carrera de Bernard Tschumi. Durant aquest període va desenvolupar la seva recerca sobre temes de política

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

DO-IT-YOURSELF CITY. ON BERNARD TSCHUMI.

urbana. Filant els conceptes d’Henri Lefebvre en La producció de l’espai i de Guy Debord en la seva crítica a La societat de l’espectacle, advocava per desenvolupar una teoria de l’arquitectura revolucionària. Un dels documents més representatius es va publicar amb el títol Do-It-Yourself-City i pretenia ser una forma de posar arquitectura a les idees d’aquests pensadors. Va combinar el cinema i la teoria literària amb l’arquitectura i va derivar fins al postestructuralisme amb prioritat per una visió fenomenològica de l’arquitectura.

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

This essay was written as research for the seminar “Transfers. Contemporary Thought and Architectural Project” led by Juan Miguel Hernández León and Concha Lapayese for the advanced master’s degree in Architectural Design at the Madrid School of Architecture (ETSAM). For the purposes of research, we chose the experience of the revolutions of the spring of 1968 that guided the early career of Bernard Tschumi. During this period, he carried out research into issues of urban policy. Using the concepts

163


01 L’Architecture d’Ajourd’hui, núm.148 Feb/ Mar, 1970. © Arxiu del MOMA, NYC I © Archivo del MOMA, NYC I © Archive from MOMA, NYC.

Escritos como Fireworks o Architecture and Disjunctions se basaban en la teoría de que la forma de expresión de la cultura contemporánea debía poner de manifiesto la fragmentación en contraposición al ideal clásico de unidad. Culminó la etapa en Europa con su obra más famosa entre teórica y práctica The Manhattan Transcripts, para luego aceptar el cargo de Dean en la Columbia’s Graduate School of Architecture de Nueva York en 1988.

164

Este nuevo enfoque se desarrolló a lo largo de dos líneas en su estudio: en primer lugar, mediante la exposición de «entres» (inbetween): entre las secuencias arquitectónicas, los espacios, los programas y el movimiento que producen; y en segundo lugar, la invención de nuevas asociaciones entre el espacio y los acontecimientos que devienen dentro de la arquitectura a través de procesos de extrañamiento, superposición, yuxtaposición, deconstrucción.

/

Escrits com Fireworks o Architecture and Disjunctions es basaven en la teoria que la forma d’expressió de la cultura contemporània havia de posar de manifest la fragmentació en contraposició amb l’ideal clàssic d’unitat. Va culminar l’etapa a Europa amb la seva obra més famosa entre teòrica i pràctica The Manhattan Transcripts, per després acceptar el càrrec de Dean a la Columbia’s Graduate School of Architecture de Nova York el 1988.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


developed by Henri Lefebvre in The Production of Space and by Guy Debord in The Society of Spectacle, he advocated a theory of revolutionary architecture. One of the most representative documents was published under the title Do-It-YourselfCity and claimed to be a form of architecture that illustrated the ideas of these thinkers. He combined film and literary theory to develop poststructuralist architecture and prioritized a phenomenological view. Written works such as Fireworks and Architecture and Disjunction were based on the theory that contemporary cultural expression should reveal fragmentation, as opposed to the classical ideal of unity. His European phase culminated with his most famous work between theory and practice: The Manhattan Transcripts. Afterwards, he accepted the post of Dean at Columbia’s Graduate School of

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

LA EXPERIENCIA DE LOS LEVANTAMIENTOS DURANTE LA PRIMAVERA DE 1968 ORIENTARON LOS INICIOS DE LA CARRERA DE TSCHUMI. DURANTE ESTE PERÍODO DESARROLLÓ INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS DE POLÍTICA URBANA HILANDO CONCEPTOS DE HENRI LEFEBVRE EN LA PRODUCCIÓN DEL ESPACIO. Architecture in New York in 1988. This new approach took the form of two lines of study: exposing the “in-between architecture” between the sequences of architectural spaces, programs and the movement they produce, and creating new associations between space and the events that take place within architecture through a process of estrangement, superimposition, juxtaposition and deconstruction.

/

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

Aquest nou enfocament es va desenvolupar al llarg de dues línies en el seu estudi : en primer lloc, mitjançant l’exposició de «entres» (in-between): entre les seqüències arquitectòniques, els espais, els programes i el moviment que produeixen; i en segon lloc, la invenció de noves associacions entre l’espai i els fets que esdevenen dins de l’arquitectura a través de processos d’estranyament, superposició, juxtaposició, deconstrucció.

/

165


02

02 L’Architecture d’Ajourd’hui, núm.148 Feb/Mar, 1970. © Arxiu del MOMA, NYC I © Archivo del MOMA, NYC I © Archive from MOMA, NYC. 03 L’Architecture d’Ajourd’hui, núm.148 Feb/Mar, 1970. © Arxiu del MOMA, NYC I © Archivo del MOMA, NYC I © Archive from MOMA, NYC.

166

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


03

Aquest assaig va ser escrit com a investigació del taller dirigit per Juan Miguel Hernández León i Concha Lapayese, titulat «Transferències. Pensament contemporani i Projecte Arquitectònic» del Màster en Projectes Arquitectònics Avançats de la ETSAMadrid. Este ensayo fue escrito como investigación del taller dirigido por Juan Miguel Hernández León y Concha Lapayese, titulado «Transferencias. Pensamiento contemporáneo y Proyecto Arquitectónico» del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la ETSAMadrid. This essay was written as research for the seminar “Transfers. Contemporary Thought and Architectural Project” led by Juan Miguel Hernández León and Concha Lapayese for the advanced master’s degree in Architectural Design at the Madrid School of Architecture (ETSAM).

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

167


DIFUSIÓ DIFUSIÓN PROMOTION

ENGAWA Javier de las Heras

La revista pren l’amable nom de la paraula «engawa», que defineix l’espai a mig camí entre l’interior i l’exterior de l’arquitectura tradicional japonesa. Amable perquè com a lloc de transició suggereix conceptes com acollida i invitació o, també a la inversa, projecció i obertura. Cada número és un nou experiment que neix de la imatge de la portada com a fil conductor.

LA REVISTA PREN L’AMABLE NOM DE LA PARAULA JAPONESA «ENGAWA». CADA NÚMERO ÉS UN NOU EXPERIMENT QUE NEIX DE LA IMATGE DE LA PORTADA COM A FIL CONDUCTOR. 168

La imatge és triada individualment per un integrant d’Engawa. Aquesta acció, en si mateixa, evita parlar del que parla tothom i permet l’atzar d’una conversa. La imatge evoca múltiples significats, tants com mirades. Imatges que ens diuen més del que ens mostren, imatges que estimulen el pensament, ens activen la imaginació, ens suggereixen, insinuen o ens plantegen preguntes; imatges que inciten a la participació emotiva. A partir d’aquí els articles es bifurquen, s’entreteixeixen o simplement es juxtaposen i formen un tapís al qual tots estan convidats a llegir, opinar i col·laborar.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


01

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

169


02

170

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


01 Imatge de la revista engawa I Imagen de la revista engawa I Image of the magazine engawa. © engawa 02 Imatge de la revista engawa I Imagen de la revista engawa I Image of the magazine engawa. © engawa

La revista toma el amable nombre de la palabra «engawa», que define el espacio a medio camino entre el interior y el exterior de la arquitectura tradicional japonesa. Amable porque como lugar de transición sugiere cosas como acogida e invitación o, también a la inversa, proyección y apertura. Cada número es un nuevo experimento que nace de la imagen de su portada como hilo conductor. Una imagen es elegida individualmente por un integrante de Engawa. Esta acción, en sí misma, evita hablar de lo que todos hablan y permite el azar de una conversación. La imagen evoca múltiples significados, tantos como miradas. Imágenes que nos dicen más de lo que nos muestran, imágenes que estimulan el pensamiento, nos activan la imaginación, nos sugieren, insinúan o nos plantean preguntas, imágenes que incitan a la participación emotiva. A partir de ahí los artículos se bifurcan, se entretejen o simplemente se yuxtaponen para formar un tapiz al que todos están invitados a leer, opinar y colaborar.

The magazine takes its name and much of the meaning from the Japanese word engawa, which means the space between the interior and the exterior in classic Japanese architecture. It is a transitional space that suggests concepts such as invitation or welcome, but also the contrary, that is to say projection and opening. The topic of each issue comes from an image chosen by one member of Engawa. This random image stops us talking about the usual topics and allows for arbitrariness of conversation. This is the departure point for a kind of spy game, where the images become text, or vice versa. The articles overlap or diverge, creating a tapestry where everyone is invited to read, collaborate and give their opinion.

/

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

171


03

172

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


04

03 Imatge de la pàgina principal de la web engawa I Imagen de la página principal de la web engawa I Image of the magazine engawa. © engawa 04 Imatge de la revista online engawa I Imagen de la revista online engawa I Image of the online magazine engawa. © engawa

La revista online pot consultar-se al següent enllaç: www.engawa.es La revista online puede consultarse en el siguiente enlace: www.engawa.es The online magazine can be found at www.engawa.es.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

173


DIFUSIÓ DIFUSIÓN PROMOTION

ARXIUS Manuel Julià Aureli Mora Omar Ornaque Lucas Sentís

174

ARXIUS D’ARQUITECTURA DE CATALUNYA

ARXIUS D’ARQUITECTURA DE CATALUNYA

Arxius d’Arquitectura a Catalunya és un projecte de divulgació online, dinàmic i interactiu, especialitzat en els àmbits de l’arquitectura i el disseny a Catalunya.

Arxius d’Arquitectura a Catalunya es un proyecto de divulgación online, dinámico e interactivo, especializado en los ámbitos de la arquitectura y el diseño en Cataluña.

AA s’ocupa de la catalogació i difusió del patrimoni arquitectònic i del disseny de Catalunya, posant la mirada amb especial èmfasi en aquelles arquitectures més desconegudes, oblidades o inaccessibles. AA pren el relleu d’anteriors tasques de catalogació i fa ús dels canals de difusió més contemporanis. Per una banda, AA consta d’una base de dades extensa que s’actualitza de forma constant, per l’altra, és present en diferents xarxes socials (facebook, twitter,

AA se ocupa de la catalogación y difusión del patrimonio arquitectónico y del diseño en Cataluña, poniendo la mirada con especial énfasis en aquellas arquitecturas más desconocidas, olvidadas o inaccesibles. AA toma el relevo de anteriores trabajos de catalogación y usa los canales de difusión más contemporáneos. Por una lado, AA consta de una extensa base de datos que se actualiza de forma constante, por otro, está presente en distintas redes sociales (facebook, twitter,

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


01 Imatge de la web Arxius d’Arquitectura de Catalunya I Imagen de la web Arxius d’Arquitectura de Catalunya I Image of the website Arxius d’Arquitectura de Catalunya. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

175


02

ARXIUS D’ARQUITECTURA DE CATALUNYA Arxius d’Arquitectura a Catalunya is an on-line, interactive, dynamic transmission project specializing in architecture and design in Catalonia. AA archives and publicizes the architecture and design heritage of Catalonia with particular emphasis on architectures that tend to be unknown, forgotten or inaccessible. AA continues work previously started by other archives and uses the latest tools offered by the social networks. AA has a vast, permanently

176

pinterest, instagram) donde pretende establecerse como plataforma de referencia tanto para la consulta como para la divulgación del legado arquitectónico de Cataluña.

AA es una clara apuesta tanto por el presente como por el futuro de la arquitectura del país. El reconocimiento del patrimonio arquitectónico propio, poniendo el acento en aquellos ejemplos de mayor valor, no solo contribuye a la consolidación de referentes positivos para la producción arquitectónica, sino que, a su vez, permite la comprensión de

pinterest, instagram) on pretén establir-se com a plataforma de referència tant per a la consulta com per a la divulgació del llegat arquitectònic de Catalunya. AA és una aposta clara tant pel present com pel futur per l’arquitectura del país. El reconeixement del patrimoni arquitectònic propi, tot posant l’accent en aquells exemples de major vàlua, no només contribueix a la consolidació de referents positius per a la producció arquitectònica, sinó que, alhora, permet a través de la comprensió dels trets compartits (lloc, clima, matèria, construcció,

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


03

02 Índex d’autors I Índice de autores I Index of authors. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya 03 Directori d’obres I Directorio de obras I Index of listed works. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya

tradició) posar en valor tots aquells factors que d’una manera o altra constitueixen la nostra memòria col·lectiva.

/

sus rasgos compartidos: lugar, clima, materia, construcción, tradición, para poner en valor todos aquellos factores que de una manera u otra constituyen nuestra memoria colectiva.

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

«ARXIUS D’ARQUITECTURA A CATALUNYA» ÉS UN GRAN CATÀLEG QUE FACILITA L’ACCÉS AL PATRIMONI CREATIU DE CATALUNYA A CIUTADANS, PROFESSIONALS, ESTUDIANTS I TURISTES, I REPRESENTA UNA REVOLUCIÓ DIVULGATIVA. EMPRÈN LA MÉS GRAN RECOPILACIÓ DIGITAL PÚBLICA AMB FOTOGRAFIES, PLÀNOLS, VÍDEOS, ARTICLES I DESCRIPCIONS DE TOTES LES OBRES D’ARQUITECTURA I DISSENY.

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

177


04

04 Localitzador d’obres I Localizador de obras I Map of works. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya 05 Fitxa tipus d’obra I Ficha tipo de obra I Index card type of works. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya 06 Arxiu d’Arquitectura de Catalunya a la xarxa I Arxius d’Arquitectura de Catalunya en la red I Arxius d’Arquitectura de Catalunya on the net. © Arxius d’Arquitectura de Catalunya

05

updated database and is present in the main social networks (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram), aiming to become a true benchmark for Catalan architecture heritage in the fields of research and dissemination.

architecture production; it also leads to a better understanding of their common features: place, climate, material, construction, tradition—just a few elements but which ultimately constitute our collective memory.

/

AA is strongly committed to the future of Catalan architecture. The recognition of local architecture heritage by featuring the best and most important works not only helps to create positive precedents for

178

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


06

Consulteu la pàgina web al següent enllaç: www.arxiusarquitectura.cat Consultar la página web en el siguiente enlace: www.arxiusarquitectura.cat Check out the website at www.arxiusarquitectura.cat

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

179


DIFUSIÓ DIFUSIÓN PROMOTION

TOCA TERRA Sandra Bestraten Emilio Hormías

180

El treball presentat és la coordinació d’un número monogràfic d’una revista científica dedicat a l’arquitectura contemporània que utilitza la terra crua com a material de construcció.

El trabajo presentado es la coordinación de un número monográfico de una revista científica dedicado a la arquitectura contemporánea que utiliza la tierra cruda como material de construcción.

L’objectiu principal de la revista ha estat aproximar l’actualitat de la construcció amb terra en l’arquitectura internacional. El monogràfic s’ofereix com a eina capaç d’incentivar entre els professionals de l’arquitectura l’ús de la terra com a material de construcció, i dóna especial importància al coneixement en profunditat de les últimes experiències construïdes, les novetats tecnològiques que incorporen, així com a la difusió de les últimes investigacions de les universitats.

El objetivo principal de la revista ha sido aproximar la actualidad de la construcción en tierra en la arquitectura internacional. El monográfico se ofrece como una herramienta capaz de incentivar entre los profesionales de la arquitectura el uso de la tierra como material de construcción, dando especial importancia al conocimiento en profundidad de las últimas experiencias construidas, las novedades tecnológicas que incorporan, así como difundir las últimas investigaciones de las universidades.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


This project involves the coordination of a monographic volume of a scientific journal dedicated to contemporary architecture that uses earth as a building material. The main purpose of the journal is to present contemporary earthen architecture around the world. It is a tool to encourage architecture professionals to use earth as a building material, focusing on detailed knowledge of the latest builds and their technological developments, and explaining the latest research projects at the universities. Contemporary architecture is eager to find solutions and technologies to produce projects with low environmental impact and low energy consumption. In this sense, earth is emerging

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

01 Murs de tapia en un habitatge unifamiliar a Riudarenes, Girona (Espanya) I Muros de tapial en vivienda unifamiliar en Riudarenes, Girona (España) I Rammed earth walls in a single-family house in Riudarenes, Girona (Spain). Arquitectes I Arquitectos I Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormías.

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

181


02

03

L’arquitectura contemporània resta àvida de solucions i tecnologies que permetin realitzar projectes de baix impacte ambiental i consum energètic mínim. En aquest sentit, la terra com a material, per les seves característiques intrínseques, està renaixent. Tot i que va ser un dels principals materials de construcció de l’ésser humà, avui la terra és un material nou, que obre noves línies d’investigació i ens apropa cada vegada més a la utopia de la sostenibilitat al mateix temps que els arquitectes, en la seva eterna recerca de l’essència, troben en la terra força tectònica i expressivitat pròpia.

/

182

La arquitectura contemporánea está ávida de soluciones y tecnologías que permitan realizar proyectos de bajo impacto ambiental y consumo energético mínimo. En este sentido, la tierra como material, por sus características medioambientales intrínsecas, está renaciendo. Pese a que fue uno de los primeros materiales de construcción del ser humano, hoy la tierra es un material nuevo, que abre nuevas líneas de investigación y que nos acerca cada vez más a la utopía de la sostenibilidad, al mismo tiempo que los arquitectos en su búsqueda eterna de la esencia, encuentran en la tierra fuerza tectónica y expresividad propia.

as a building material because of its intrinsically environmental characteristics. Although it was one of the earliest building materials used in human habitation, today earth is regarded as a new material, prompting research projects that bring us a little closer to the utopia of sustainability. At the same time, in their ongoing search for the essential, architects also find tectonic force and expressiveness in earthen structures.

/

/

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


04

02 Interior d’un habitatge unifamiliar a Riudarenes amb murs de tapia, Girona (Espanya) I Interior de una vivienda unifamiliar en Riudarenes con muros de tapia, Girona (España) I Inside a singlefamily dwelling with rammed earth walls in Riudarenes, Girona (Spain). Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormías. 03 Construcció d’un habitatge unifamiliar a Martorelles amb murs de tapia, Barcelona (Espanya) I Construcción de una vivienda unifamiliar en Martorelles con muros de tapia, Barcelona (España) I Construction of a single-family house with rammed earth walls in Martorelles, Barcelona (Spain). Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormías.

LA TERRA, UN DELS PRIMERS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, AVUI RENEIX COM A MATERIAL NOU I OBRE NOVES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ QUE ENS APROPEN CADA VEGADA MÉS A LA UTOPIA DE LA SOSTENIBILITAT.

04 Murs de tapia en habitatge unifamiliar a Martorelles, Barcelona (Espanya) I Muros de tapial en vivienda unifamiliar en Martorelles, Barcelona (España) I Rammed earth walls in a single-family house in Martorelles, Barcelona (Spain). Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormías.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

183


05

06

184

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ / TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION I DIFUSIÓ Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE


05 Construcció del mòdul 1 de la Universitat Indígena de la Chiquitanía, Bolívia I Construcción del módulo 1 de la Universidad Indígena de la Chiquitanía, Bolivia I Construction of the first unit in the Indigenous University of Chiquitania, Bolivia. Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormias Universitat sense fronteres.

06 Inauguració del primer mòdul de la Universitat Indígena de la Chiquitanía, Bolívia I Inauguración del primer módulo de la Universidad Indígena de la Chiquitanía, Bolivia I Opening of the first unit in the Indigenous University of Chiquitanía, Bolivia. Architects: © Sandra Bestraten - Emilio Hormías Universitat sense fronteres.

Consulteu la feina de Sandra Brestaten i Emilio Hormias a: http://www.usf.cat/ Consultar el trabajo de Sandra Brestaten y Emilio Hormias en: http://www.usf.cat/ Check out Sandra Brestaten and Emilio Hormias’s work at: http://www.usf.cat.

/ TREBALLS D’INVESTIGACIÓ I DIFUSIÓ

/ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH & PROMOTION Y DIFUSIÓN ARCHITECTURE

185


186

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


ARQUITECTES EMPRENEDORS EMPRENEDORIA

ARQUITECTOS EMPRENDEDORES EMPRENDIMIENTO

ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS ENTREPRENEURSHIP

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

187


JURAT JURY

188

XI

NA

VE GA NT ND L’A RI AR RQ QU UI TE ITE CT CT UR UR A A, ME NY SC OM PL

EX

ITA

T

JURADO

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


Ma rc Bo Ja um navi a eV Ja a l nic o eM r or et

JAUME VALOR PRESENTACIÓ DEL JURAT La VIII convocatòria dels premis AJAC ha estat la primera en què s’hi incorpora la categoria «arquitectes emprenedors». L’adjectiu «emprenedor» ha estat sovint utilitzat pel mercantilisme dominant com a sinònim de persona amb instint per als negocis –indeterminats, intercanviables, deslligats de la vocació– o de treballador per compte propi –aquell a qui l’estat no ha de comptabilitzar com a desocupat per pocs diners que guanyi–. Lluny d’aquesta interpretació, les obres presentades al concurs se centren en les capacitats relacionades amb el substantiu «arquitecte» – imaginació, transversalitat tècnica i cultural, capacitat de posar en relació– per repensar tres camps tradicionalment associats a la seva tasca: preveure espais que encara no existeixen, organitzar les tasques del projecte i treballar en xarxa, respectivament, des d’una perspectiva fresca i rigorosa alhora.

/

PRESENTACIÓN DEL JURADO

JURY PRESENTATION

La VIII convocatoria de los premios AJAC ha sido la primera en la que se incorpora la categoría «arquitectos emprendedores». El adjetivo «emprendedor» ha sido a menudo utilizado por el mercantilismo dominante como sinónimo de persona con instinto para los negocios –indeterminados, intercambiables, desligados de la vocación–, o de trabajador por cuenta propia –aquél a quien el estado no debe contabilizar como desocupado por poco dinero que gane–. Lejos de esta interpretación, las obras presentadas al concurso se centran en las capacidades relacionadas con el sustantivo «arquitecto» –imaginación, transversalidad técnica y cultural, capacidad de poner en relación– para repensar tres campos tradicionalmente asociados a su tarea: prever espacios que aún no existen, organizar las tareas del proyecto y trabajar en red, respectivamente, desde una perspectiva fresca y rigurosa a la vez.

The 8th AJAC Awards are the first to incorporate the category of “entrepreneurial architects”. The word “entrepreneur” has often been used by dominant mercantilism as a synonym for a person with an instinct for business — undefined, interchangeable, separate from vocation — or for a self-employed worker (whom the state does not count as unemployed, however little he or she earns). The works submitted in this competition are a far cry from this interpretation; they centre on skills related to the word “architect” — imagination, a broad technical and cultural scope, the ability to relate — and bring a new interpretation to three fields traditionally associated with the mission of the architect: foreseeing spaces that do not yet exist, organizing the tasks involved in the project and networking, from a viewpoint that is both fresh and rigorous.

/

/

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

189


EMPRENEDORIA EMPRENDIMIENTO ENTREPRENEURSHIP

NAVEGANT L’ARQUITECTURA Alex Novell

EL NAVEGANTE

EL NAVEGANTE

El Navegante és una plataforma de realitat virtual per a la visualització i l’edició de models tridimensionals. Gaudeix d’un avançat motor de render en temps real que submergeix l’usuari en una experiència altament immersiva, interactiva i hiperrealista. Disposa d’una interfície d’usuari que permet interactuar amb l’entorn virtual de forma natural emprant les mans com a instrument d’edició.

El Navegante es una plataforma de realidad virtual para la visualización y la edición de modelos tridimensionales. Disfruta de un avanzado motor de render en tiempo real que sumerge al usuario en una experiencia altamente inmersiva, interactiva e hiperrealista. Dispone de una interfaz de usuario que permite interactuar con el entorno virtual de forma natural usando las manos como instrumento de edición.

El Navegante es vincula als principals paquets de software del mercat com 3DStudio Max i VRAY i permet l’exportació directa. També té suport pel principal hardware immersiu de realitat virtual, com cascs, guants, sensors de moviment, etc.

190

El Navegante se vincula con los principales paquetes de software del mercado como 3DStudio Max y VRAY y permite la exportación directa. También tiene soporte para el principal hardware inmersivo de realidad virtual como cascos, guantes, sensores

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


EL NAVEGANTE El Navegante is a virtual reality platform for viewing and editing three-dimensional models. It has an advanced real time rendering engine that quickly immerses the user in a highly interactive, hyper-realistic experience. It also has a user interface that allows you to interact with the virtual environment naturally, using your hands as your editing tool. El Navegante is compatible with the main software packages on the market such as 3DStudio Max and VRAY, enabling direct export. It also supports immersive virtual reality hardware such as headsets, gloves, motion trackers and sensors. 01 Vista immersiva de la interfície d’usuaris natural (NUI) I Vista inmersiva de la interfaz de usuarios natural (NUI) I Immersive view of the natural user interface (NUI). Architects: © Alex Novell - Eloi Coloma.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

191


Un dels punts forts del Navegante a nivell tècnic és l’ús una interfície d’usuari basada en el reconeixement gestual de les mans (NUI) (de desenvolupament propi), de manera que l’ús del software és fàcil i intuïtiu. L’altre punt fort, a nivell estratègic, és la integració del Navegante en tot el cicle de vida de l’edifici (del disseny inicial a la venda), per a convertir-se així en més que una eina de visualització: una eina de disseny, comprovació i revisió de tot el procés constructiu i de venda. Existeix també la possibilitat a mig termini de vincular El Navegante amb eines BIM per a potenciar el disseny col·laboratiu i convertir-lo en una eina 100% client-servidor amb connexions múltiples al núvol.

/

de movimiento, etc. Uno de los puntos fuertes del Navegante a nivel técnico es el uso de una interfaz de usuario basada en el reconocimiento gestual de las manos (NUI) (de desarrollo propio), de manera que el uso del software es fácil e intuitivo. El otro punto fuerte, a nivel estratégico, es la integración del Navegante en todo el ciclo de vida del edificio (desde el diseño inicial hasta su venta) para convertirse en más que un programa de visualización: una herramienta de diseño, comprobación y revisión de todo el proceso constructivo y de venta. Existe también la posibilidad a medio plazo de vincular El Navegante con herramientas BIM para potenciar el diseño colaborativo y convertirlo en una herramienta 100% clienteservidor con conexiones múltiples en la nube.

One of the technical strengths of El Navegante is its self-developed user interface, based on hand gesture recognition (natural user interface, NUI), making the software easy and intuitive to use. The other strong point of El Navegante, in strategic terms, is its integration into the building’s overall life cycle (from initial design to sale), making it more than a viewing programme; it is a tool for designing, verifying and reviewing the entire construction process. El Navegante can also be linked with BIM tools to enhance collaborative design and make it a 100% client-server tool with multiple connections in the cloud.

/

/

192

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


02

03

/02/ Vista interactiva interior en temps real I Vista interactiva interior en tiempo real I Real-time interactive interior view. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Eloi Coloma. /03/ Vista interactiva exterior en temps real I Vista interactiva exterior en tiempo real I Real-time interactive exterior view. . Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Eloi Coloma.

04

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/04/ Vista interactiva exterior en temps real I Vista interactiva exterior en tiempo real I Real-time interactive exterior view. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Eloi Coloma.

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

193


EL NAVEGANTE ÉS UNA PLATAFORMA DE REALITAT VIRTUAL ALTAMENT IMMERSIVA, INTERACTIVA, INTUÏTIVA I HIPERREALISTA PER AL DISSENY ARQUITECTÒNIC I PRESENT EN TOT EL CICLE DE VIDA DE L’EDIFICI.

/05/ Futura evolució tecnològica del motor del Navegante I Futura evolución tecnológica del motor del Navegante I Future technological evolution of El Navegante’s engine. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Eloi Coloma. /06/ Procés i capes per a la il·luminació indirecta en temps real I Proceso y capas para la iluminación indirecta en tiempo real I Process and layer of indirect real-time lighting. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Eloi Coloma. 05

194

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


06

Consulteu el programari El Navegante a la web http://www.optalia.com/ Consultar el programario El Navegante a la pรกgina web http://www.optalia. com/ Check out El Navegante software at http://www.optalia.com.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

195


EMPRENEDORIA EMPRENDIMIENTO ENTREPRENEURSHIP

XINDRI DEU XINDRI SL David Codinach Helena Hugas Ma Teresa Solà Marc Torra

Xindri és una empresa creada per tres arquitectes i una advocada. Posa en contacte virtualment qualsevol agent de la construcció amb els millors especialistes del país per tal d’aconseguir respostes fiables, ràpides i responsables als dubtes que es generen en un sector amb canvis constants i un camp de coneixement amplíssim. Xindri és una plataforma en línia que valora el temps dels usuaris. Pretén ser útil davant d’un dubte tècnic que pugui bloquejar un projecte o una obra amb l’aportació d’experts en tots els camps vinculats a la construcció.

s’estructura en 4 passos: - La consulta s’envia a través de l’espai privat de la plataforma Xindri.com. -En menys de 48 hores l’usuari rep la resposta de l’especialista per correu electrònic. - L’usuari pot demanar els matisos i aclariments que facin falta. - Finalment, l’usuari es pot descarregar la fitxa completa de la consulta.

/

El funcionament de la plataforma

196

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


01

Xindri es una empresa creada por tres arquitectos y una abogada. Pone en contacto virtualmente cualquier agente de la construcción con los mejores especialistas del país para obtener respuestas fiables, rápidas y responsables a las dudas que se generan en un sector con cambios constantes y un amplísimo campo de conocimiento.

El funcionamiento de la plataforma se estructura en 4 pasos:

Xindri es una plataforma online que valora el tiempo de los usuarios. Pretende ser útil delante de una duda técnica que pueda obstaculizar un proyecto u obra con la aportación de expertos en todos los campos vinculados a la construcción.

- El usuario puede pedir las aclaraciones y matices que hagan falta.

- La consulta se envía a través del espacio privado a la plataforma Xindri.com - En menos de 48 horas el usuario recibe la respuesta del especialista por correo electrónico.

- Finalmente, el usuario se puede descargar la ficha completa de la consulta.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

XINDRI ÉS UNA PLATAFORMA EN LÍNIA QUE VALORA EL TEMPS DELS USUARIS.

197


02

03

198

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


/01/ Pàgina principal I Página principal I Home page. Font I Fuente I Source: © www.xindri.cat /02/ FAQ secció I FAQ sección I FAQ. Font I Fuente I Source: © www.xindri.cat /03/ Inscripció online I Inscripción online I Online subscription. Font I Fuente I Source: © www.xindri.cat

Xindri is a company set up by three architects and a lawyer. Xindri virtually connects any agent in the building process with the best specialists in the country to provide quick, reliable answers in keeping with a constantly changing industry that covers a broad scope. Xindri is an online platform that values users’ time. Xindri sets out to answer technical questions that can block a project, providing expert advice in all constructionrelated fields.

The platform offers a four-step service: - The user submits a query via the private platform Xindri. com. - Within 48 hours, the user receives a specialized response by email. - The user can ask for further explanations or more information. - The user downloads the details of their consultation.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

Consulteu la pàgina web de Xindri a: http://www.xindri.cat/ Consultar la página web de Xindri en: http://www.xindri.cat/ Check out the website ‘Xindri’ at http://www.xindri.cat/

199


EMPRENEDORIA EMPRENDIMIENTO ENTREPRENEURSHIP

ARQUITECTURA MENYS COMPLEXITAT Alex Novell

ENTORN

ENTORN

Entorn és un software dissenyat específicament per optimitzar la gestió dels despatxos d’arquitectura, reduir la despesa derivada dels tràmits administratius, financers i de planificació i, per tant, guanyar temps per al disseny arquitectònic i oferir així un augment de la qualitat en el projecte final.

Entorn es un software específicamente diseñado para optimizar la gestión en despachos de arquitectura, reducir los costes derivados de los trámites administrativos, financieros y de planificación y, por tanto, ganar tiempo para el diseño arquitectónico y ofrecer así un aumento de calidad en el proyecto final.

Ofereix una interfície molt intuïtiva basada en estudis d’usabilitat pioners que en faciliten l’aprenentatge i ús diari. Està dissenyat en format web, cosa que permet accedir-hi des de qualsevol dispositiu connectat a Internet. Entorn és present a totes les fases de desenvolupament de la vida d’un projecte arquitectònic: en la

200

Ofrece una interfaz muy intuitiva basada en estudios de usabilidad pioneros que facilitan su aprendizaje y uso diario. Está diseñado en formato web, lo que permite acceder a él desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Entorn está presente en todas las fases de desarrollo de la vida de

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


ENTORN Entorn is software that is specially designed to optimize management in architecture firms, reducing the costs of administrative, financial and planning procedures, and creating time for architectural design, to ensure the utmost quality of the final project. It offers an intuitive user interface based on pioneering usability research, making it easy to learn and incorporate into everyday use. It is designed with a web format that can be accessed from any Internet-connected device. Entorn is applicable to all stages of an architecture project life cycle: preparing a quote based on experience; planning, management and financial

01 Versió 2013 d’«Entorns» I Versión 2013 de «Entorns» I 2013 version of ‘Entorn’. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Xavi Roig.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

201


control; overall administrative and financial office management; and quality processes such as ISO 9001—all the critical issues that are not a direct part of the architectural design but need to be as agile as possible to avoid interfering with the firm’s main activity. Entorn also provides reports and statistics that allow decisionmakers visually and instantly to make strategic business decisions, such as the most profitable project or phase, the most interesting client or the most efficient collaborators, suppliers, employees or teams.

/

02 Llistat i estat de projectes I Listado y estado de proyectos I Project list and status. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell Xavi Roig.

202

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


ENTORN ÉS UN SOFTWARE DISSENYAT PER A OPTIMITZAR LA GESTIÓ A DESPATXOS D’ARQUITECTURA, REDUIR LA DESPESA DERIVADA DELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS, FINANCERS I DE PLANIFICACIÓ I, PER TANT, GUANYAR TEMPS PER AL DISSENY ARQUITECTÒNIC.

un proyecto arquitectónico: en la generación de una oferta de honorarios basada en la experiencia, en la planificación, gestión y control económico de los proyectos, en la gestión administrativa y financiera general del despacho, en la gestión de procesos de calidad como la ISO 9001… En definitiva, en todos aquellos puntos críticos que no son propios del diseño arquitectónico y que deben ser lo más ágiles posibles para no interferir en la actividad principal de la empresa. A su vez Entorn, dispone de informes y estadísticas que le permiten a la dirección del despacho, de forma visual e instantánea, tomar decisiones estratégicas a nivel de enfoque empresarial, como por ejemplo la tipología de proyecto o de fase más rentable, los clientes más interesantes o los colaboradores, proveedores, empleados y equipos más eficientes.

/

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

03 Gràfiques de rendiment de projecte I Gráficas de rendimiento de proyecto I Graphic view of project efficiency. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Xavi Roig.

203


04 Detall de tasques de projecte, assignació, previsió i estat actual I Detalle de tareas de proyecto, asignación, previsión y estado actual I Details of projects, staff assigned, forecasts and current state. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Xavi Roig.

generació de l’oferta d’honoraris basada en l’experiència, en la planificació, gestió i control econòmic dels projectes, en la gestió administrativa i financera general del despatx, en la gestió de processos de qualitat com l’ISO 9001... En definitiva, en tots aquells punts crítics que no són

204

propis del disseny arquitectònic i que han de ser tan àgils com sigui possible per a no interferir en l’activitat principal de l’empresa. A la vegada Entorn disposa d’informes i estadístiques que permeten a la direcció del despatx, de forma visual i

instantània, prendre decisions estratègiques en l’enfocament empresarial, com per exemple la tipologia de projecte o fase més rendible, els clients més interessants o els col·laboradors, proveïdors, empleats i equips més eficients.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS


05 Calendari laboral I Calendario laboral I Working timetable. Autors I Autores I Authors: © Alex Novell - Xavi Roig.

Consulteu el programari Entorn a la web http://www.optalia.com/ Consultar el programario Entorn a la página web http://www.optalia.com/ Check out the software Entorn at http://www.optalia.com.

/ ARQUITECTES / ARQUITECTOS EMPRENEDORS EMPRENDEDORES

/ ENTREPRENEURIAL ARCHITECTS

205


/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

207


COMÚ ADAPTABLE

www.dataae.com www.harquitectes.com

DATAAE

+

HARQUITECTES

DATAAE se fundó en el año 2000 y está dirigido por Claudi Aguiló (1972), arquitecto por la ETSAV (2001) y Albert Domingo (1975), ingeniero industrial por la ETSEIB (1999). HARQUITECTES fue fundado en el año 2000, está situado en Sabadell (Barcelona) y dirigido por cuatro arquitectos asociados: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros y Roger Tudó, licenciados entre 1998 y 2000 por la ETSAV, donde Josep y Roger ejercen como profesores en el departamento de proyectos y construcción. Xavier ejerce como profesor de proyectos en la ETSAB.

/

DATAAE was set up in 2000 and is directed by the architect Claudi Aguiló (b. 1972, ETSAV 2001) and the engineer Albert Domingo (b. 1975, ETSEIB 1999). The practice has won national and international architecture and landscape awards. HARQUITECTES is an architecture practice created in 2000 and based in Sabadell (Barcelona). It is directed by four partner architects: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros and Roger Tudó, who all graduated between 1998 and 2000 at El Vallès School of Architecture (ETSAV), where Josep and Roger teach in the Department of Architectural Projects and Technology. Xavier teaches Projects at the Barcelona School of Architecture (ETSAB).

/

208

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS


MZ

http://www.calderon-folchsarsanedas.com/ cfs@cfs.cat

CALDERÓN - FOLCH - SARSANEDAS C A L D E R O N - F O L C H SARSANEDAS ARQUITECTES és un estudi d’arquitectura de Barcelona fundat l’any 2000, especialitzat en arquitectura passiva i dirigit per Pilar Calderon, Marc Folch i Pol Sarsanedas. Són autors de les obres Casa Eficient MZ, el Centre Léonce Georges a França, la passarel·la de vianants de Les Escodines a Manresa o el Centre Cívic, Biblioteca i Teatre de Begues, entre d’altres. Distingits amb els premis AJAC 2004 i AJAC 2012, el Premi Nacional Isover d’Eficiència Energètica 2012, el Prix National Coup de Cœur de la Construction en Bois 2013 i el Premi d’Arquitectura Espanyola Internacional- Jove Arquitecte a l’Exterior 2013.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

C A L D E R O N - F O L C H SARSANEDAS ARQUITECTES is a Barcelona-based architecture practice set up in 2000, specializing in passive architecture and directed by Pilar Calderon, Marc Folch and Pol Sarsanedas. The practice’s projects include MZ energyefficient house, Centre Léonce Georges (France), Les Escodines footbridge (Manresa) and the Civic Centre, Library and Theatre (Begues). It has received various prizes, including the AJAC Awards 2004 and 2012, the Isover Energy Efficiency Award 2012, the Prix National Coup de Cœur de la Construction en Bois 2013, and the International Spanish Architects AwardsYoung Architects Abroad 2013.

/

209


WASI-BASI

www.arantxamanrique.com hola@arantxamanrique.com www.yaizaterre.com yaizaterre@coac.net

ARANTXA MANRIQUE + YAIZA TERRÉ ARANTXA MANRIQUE (Barcelona, 1980). Arquitecta por la ETSAV (2005). Completa su formación en París. En 2008 establece su propio estudio donde desarrolla proyectos que superponen factores ambientales, sociales y económicos por un diseño sostenible y ecoresponsable. Actualmente compagina la investigación con el ejercicio profesional al tiempo que dirige el coworking creativo Carretes47.

ARANTXA MANRIQUE graduated with honours from El Vallès School of Architecture (ETSAV, Barcelona) and completed her research in Paris.In 2008, she set up her own practice, where she develops projects combining environmental, social and economic factors to create sustainable, eco-responsible design. She currently combines research with professional practice, while directing a self-founded creative co-working space called Carretes47.

YAIZA TERRÉ (Barcelona 1980). Arquitecta por la ETSAV (2006). Complementa su formación en Suiza, en la Accademia di Architettura di Mendrisio con los profesores Aires Mateus y Peter Zumthor. Colabora en estudios de arquitectura en Barcelona y Lisboa hasta que en 2008 establece su propio estudio en Barcelona. /

YAIZA TERRÉ (Barcelona, 1980) has an architecture degree from El Vallès School of Architecture (ETSAV, 2006). She complemented her studies in Switzerland at the Accademia di Architettura di Mendrisio and was taught by Aires Mateus and Peter Zumthor. Until 2008 she collaborated with architecture firms in Barcelona and Lisbon, before setting up her own practice in Barcelona.

/

210

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS


MAJOR

www.br29.com br29@br29.com

XAVIER RODRÍGUEZ + JOSEP M BURGUÉS XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA - Arquitecto por la ETSAB con título de Especialista en Estructuras Arquitectónicas y Máster en Tecnologías para el cálculo, la ejecución y el control en la edificación por la UPC. Profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UdL.

XAVIER F. RODRÍGUEZ PADILLA qualified as an architect at the Barcelona School of Architecture. He has a master’s degree in Architecture Structures and Technologies for Building Calculation, Execution and Control (Universitat Politècnica de Catalunya). He teaches at the Polytechnic School of Lleida University.

JOSEP Mª BURGUÉS SOLANES - Arquitecto por la ETSAB con título de Especialista en Estructuras Arquitectónicas y Máster en Tecnologías para el cálculo, la ejecución y el control en la edificación por la UPC.

JOSEP Mª BURGUÉS SOLANES qualified as an architect at the Barcelona School of Architecture . He has a master’s degree in Architecture Structures and Technologies for Building Calculation, Execution and Control (Universitat Politècnica de Catalunya).

Con despacho desde 2002, fundan BR29ARQUITECTESslp en 2006. En 2008 fundan ARENCONSULTORSslp consultoría técnica. Codirectores de la gestión ejecutiva externa del Plan de Inversiones de la UdL. En 2011 fundan BeATASSOCIATESINTERNACIONALsl consultoría técnica internacional.

They have practised since 2002 and set up BR29ARQUITECTESslp in 2006. In 2008, they set up ARENCONSULTORSslp technical consultancy. Co-directors of external executive management of the Investment Plan of Lleida University. In 2011, they set up BeATASSOCIATESINTERNACIONALsl, an international technical consultancy.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/

211


EDIFICI ACCÉS LAS CIGARRERAS

www.barbarela.net info@barbarela.net

JUAN CARLOS CASTRO + NATHALIE GIDRÓN Barbarela Studio es una sociedad de arquitectos y paisajistas fundada en 2004. Barbarela studio no hace referencia a significados relacionados con la arquitectura y el paisaje, es un nombre abstracto, sin jerarquías ni autorías. Barbarela studio tiene como prioridades la búsqueda de soluciones que integren energía, medioambiente y sostenibilidad. El medio para alcanzar esta integración es la innovación y los nuevos modelos de producción. Esta búsqueda constante de nuevos modelos transversales de producción se basa en dos pilares: el funcionamiento de las redes de trabajo como estructuras no piramidales y la continua relación con la universidad, tanto en investigación como en docencia.

Barbarela Studio is a company of architects and landscape designers that was set up in 2004. Barbarela Studio does not refer directly to architecture or landscape; it is an abstract name without hierarchies or authorship. Barbarela Studio’s priority is to find solutions that integrate energy, environment and sustainability. The means to achieve integration is innovation and new production models. Our constant search for new cross-production models is based on two strategies: the use of networks as non-pyramidal structures and an ongoing relationship with academia, in research and teaching.

/

212

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


PLAÇA DEN CAPDENMÀS

www.unparelldarquitectes.cat gmoliner@coac.net edcallis@coac.net

unparelld’arquitectes

EDUARD CALLÍS (Olot, 1977) y GUILLEM MOLINER (Barcelona, 1979) son arquitectos por la UPC en las escuelas del Vallès y Barcelona, respectivamente. Comparten proyectos bajo el nombre unparelld’arquitectes desde 2004. Eduard es profesor de proyectos en la Universidad de Girona y forma parte del grupo de investigación Habitar de la UPC. Guillem es profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Olot. Entre su trabajo destacan las obras de reforma y espacio público, premiadas en distintas ocasiones y expuestas en las principales ciudades europeas.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

EDUARD CALLÍS (Olot, 1977) and GUILLEM MOLINER (Barcelona, 1979) qualified as architects at the Polytechnic University of Catalonia, at El Vallès and the Barcelona Schools of Architecture, respectively. They have worked together under the name of unparelld’arquitectes since 2004. Eduard teaches at the University of Girona and forms part of the Habitar research group at the UPC. Guillem teaches at the Olot School of Art & Design. Their work includes projects of adaptive reuse and public space, which have received several prizes and been exhibited

213


MAËL

www.carlesenrich.com carles@carlesenrich.com

CARLES ENRICH CARLES ENRICH GIMÉNEZ, Barcelona 1980. Arquitecto por la ETSAB (2005). Profesor Asociado en la Escuela de Arquitectura de Reus desde 2008. También ha sido Profesor Asistente en el Máster Internacional BIArch, invitado como conferenciante en la ETSAB, Escuela de Artes Masana, miembro del jury en la ESARQ y ponente en el Máster internacional TTE en Estambul. En 2010 obtiene el Máster en Proyectos Arquitectónicos en la UPC, donde cursa el doctorado. Su obra ha recibido diferentes reconocimientos como los XI Premios Hyspalit (2011), VIII Premios AJAC (2012) y, recientemente, el primer premio en el concurso internacional Europan 12 (2013).

/

214

CARLES ENRICH GIMÉNEZ (School of Architecture (ETSAB) in 2005. He is associate lecturer at the Reus School of Architecture, and has been assistant lecturer on the BIArch international master’s degree, visiting lecturer at the ETSAB and the Massana School of Art, a jury member at the ESARQ and speaker on the TTE international master’s course in Istanbul. In 2010, he obtained a master’s degree in Architectural Projects at the UPC, where he is currently a PhD student. His work has been recognized by the 11th Hispalit Awards (2011) and the 8th AJAC Awards (2012), and won first prize in the international Europan 12 competition (2013). Barcelona, 1980) qualified as an architect at the Barcelona.

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


EXPOSICIÓ REVERSIBLE

www.05am.com http://05am.blogspot.com.es arquitectura@05am.com

JOAN ARNAU 05 AM arquitectura es un despacho de arquitectos jóvenes con base en Girona, fundado el año 2005 por Carme Muñoz y Joan Arnau. Su práctica se basa en la realización de proyectos de edificación, espacios públicos y diseño de interiores, tanto para clientes privados como públicos, con un planteamiento común de búsqueda y optimización en todos los ámbitos de definición, que cohesiona el resultado y le da claridad. Sus obras han obtenido varios reconocimientos, entre otros, han recibido el Premio de la 6a Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals (2012), han sido seleccionados en los Premios FAD (2011) y en la Bienal de Arquitectura de Venecia (2012) dentro del apartado de Contextos en el Pabellón de Cataluña y Baleares.

05 AM arquitectura is a young design practice based in Girona, founded in 2005 by Carme Muñoz and Joan Arnau. It focuses on building, public space and interior design projects for public or private clients, based on a common approach of research and optimization of all aspects to unify the result and give clarity. The practice has received several awards. Its work was included in the 6th Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals (2012) and selected for the FAD Awards (2011) and the Biennale di Venezia (2012) in the Context section, in the Pavilion of Catalonia and the Balearic Islands.

/

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

215


CAMPS INVISIBLES DWERY

www.nugarch.com nug@nugarch.com

NUG ARQUITECTES

Nug arquitectos trabaja en el campo de la arquitectura entendiendo sus límites de una manera borrosa y diluida que a menudo se contamina de otras disciplinas, principalmente en el desarrollo de proyectos y concursos con una combinación ligada de arquitectura y cultura. Nug ha ganado 27 premios, ha diseñado 11 exposiciones, ha participado en 15 exposiciones, ha sido publicado en 44 publicaciones, ha dado clases en 9 workshops internacionales y ha hecho 30 conferencias.

Nug architects works in the field of architecture, understanding its limits in a way that is often blurred and contaminated by other disciplines, mainly in the field of projects and competitions associated with a combination of architecture and culture. Nug has won 27 awards, designed 11 exhibitions, participated in 15 exhibitions, been published in 44 publications, taught in nine international workshops and given 30 conferences.

/

216

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


FRAGMENTS

www.konkritblu.com kb720@konkritblu.com

KONKRIT BLU ARQUITECTURA Since it was set up in 2006, konkrit blu arquitectura has won several national and international awards, and its projects have been published in the specialist press. SANDRA HERNÁNDEZ has been studying on the master’s degree in Theory and Practice of Architectural Design at the UPC since 2011. She qualified as an architect at the ESARQ School of Architecture in 2005 and as an industrial designer at the ElisavaUPF in 1999. ÁLVARO SOLÍS has been studying on the master’s degree in Theory and Practice of Architectural Design at the UPC since 2011. He qualified as an architect at the ESARQ School of Architecture in 2005.

Desde sus inicios en 2006, konkrit blu arquitectura ha ganado diversos premios de ámbito nacional e internacional. Han publicado sus proyectos en medios especializados de arquitectura. SANDRA HERNÁNDEZ cursa desde 2011 el Máster en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico en la UPC. Es arquitecta por la ESARQ-UIC (2005). Es diseñadora industrial por la Escola Elisava-UPF (1999). ÁLVARO SOLÍS cursa desde 2011 el Máster en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico en la UPC. Es arquitecto por la ESARQUIC (2005).

/

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

217


GRÚAS VIVAS

www.atjapa.com javp@coac.net

JAVIER F. PONCE

JAPA -Javier Ponce Architectses una firma emergente de arquitectura, análisis social y urbanismo. Fundada en Barcelona en 2010 por José Javier Fernandez Ponce, pretende desarrollar estrategias consistentes y soluciones críticas que puedan tener un impacto en distintos niveles. Javier se gradúa en el Tecnológico de Monterrey y obtiene un Máster en la UPC en Barcelona. Efectúa prácticas en Shigeru Ban Architects en Tokio y, antes de fundar JAPA, trabaja dos años en el despacho de Norman Foster en Londres (2007-2009). Ha colaborado como freelance con AZPML (Alejandro Zaera). Actualmente está colegiado en el COAC.

/

218

JAPA -Javier Ponce Architectsis an emerging practice that combines architecture, social analysis and urbanism. Created in Barcelona in 2010 by José Javier Fernández Ponce, it aims to offer consistent strategies and critical solutions that impact at different levels. Javier graduated from Tecnológico de Monterrey, attended UPC University in Barcelona and holds a master’s degree. He was an intern at Shigeru Ban Architects in Tokyo and, prior to founding JAPA, he worked for two years at Norman Foster+Partners in London (20072009). He has also collaborated as a freelance architect at AZPML (Alejandro Zaera). He is currently a COAC-member architect.

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


RAMBLA DINÁMICA

www.vivasarquitectos.com mail@vivasarquitectos.com

EVA - ESTUDIO VIVAS ARQUITECTOS Estudio Vivas Arquitectos (EVA) es una oficina centrada en los campos del Urbanismo, Paisajismo, Arquitectura y Diseño. Con un enfoque multidisciplinar, EVA trabaja en diversos ámbitos y escalas, aplicando criterios que tienen en consideración a un mismo nivel tanto cuestiones formales, espaciales y funcionales como de viabilidad económica, respeto medioambiental y equidad social que garanticen el desarrollo sostenible de los proyectos. Actualmente EVA está desarrollando diversos proyectos, entre los que destacan un plan de rehabilitación integral de zonas turísticas en Baleares, un plan estratégico de rehabilitación urbana en Murcia, una escuela para disminuidos psíquicos en Barcelona y proyectos de vivienda social y dotacional en Barcelona.

Estudio Vivas Arquitectos (EVA) is a practice that works in urbanism, landscape, architecture and design. EVA brings a multidisciplinary approach to different fields and scales, using criteria that simultaneously address formal, spatial and functional issues as well as economic viability, environmental protection and social equity to ensure sustainable development. EVA is currently working on several projects, including a tourism renewal and restructuring plan for the Balearic Islands, a strategic urban renovation plan for Murcia, and a school for the mentally disabled and social housing projects in Barcelona.

/

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

219


MEMORIA SOBREPOSADA

www.vora.cat info@vora.cat

PERE BUIL + TONI RIBA vora (PERE BUIL y TONI RIBA) Estudio de arquitectos graduados en la ETSAB en 2000.

vora (PERE BUIL and TONI RIBA) A practice of two architects who qualified at the ETSAB in 2000.

Trabajamos en edificación y diseño urbano. Hemos recibido algunas distinciones por nuestro trabajo y éste se ha publicado en diversas revistas a nivel internacional. Nuestra aproximación al proceso de diseño y construcción se basa en lo abstracto y lo material. Estamos interesados en la reducción y la materialidad como respuesta a los retos actuales.

Our work in building and urban design has received several awards, and our projects have been published in international journals. Our approach to the process of design and construction is based on the abstract and the material. We are interested in reduction and materiality as a response to today’s challenges.

Obras más relevantes: Complejo Deportivo del Raval (Premio Bonaplata 2007, Premio A+ 2011), Apartamento Juan en Barcelona (Selección Premios FAD 2012) y Urbanización Entorno del Mercado del Born (Premio Ajac VIII, finalista 2012).

Selected works: Sports complex in El Raval (2007 Bonaplata Prize, A+ 2011 Prize), Juan Apartment in Barcelona (FAD 2012 Awards, shortlisted), Urbanization of El Born Market (8th AJAC Awards, finalist in 2012).

/

220

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


DIAFEBUS

www.translacions.blogspot.com arnaut@coac.es

ARNAU TIÑENA RAMOS Arquitecto por la ETSAB (2010) licenciado con Matrícula de honor. El PFC KA-U-E.I. ha sido premiado con el 2º premio del BIARCH, ha sido finalista del concurso Pasajes-Iguzzini, ha sido seleccionado para la exposición itinerante de la XI BEAU y ha sido expuesto en la ETSAB y en el COAC. La Casa para Pau y Rocío (20102012), primera experiencia independiente, ha recibido el premio en la categoría de vivienda de la VIII Muestra de Arquitectura del Camp de Tarragona. Actualmente realizando el Máster de Investigación y Doctorado en Urbanismo de la ETSAB y, junto con Maria Rius y Ferran Tiñena, iniciando nuestro camino en solitario que se combina con una incursión en la docencia en el curso de 4º de Urbanismo de la ETSAB.

Architect degree with honours from the Barcelona School of Architecture (ETSAB-UPC), 2010. My master’s thesis KA-U-E.I. received second prize in the BIArch competition, and was a finalist in the Pasajes-Iguzzini award, shortlisted in the 11th BEAU exhibition and exhibited at the ETSAB and the COAC. The House for Pau & Rocio (20102012), my first independent work, received a prize in the 8th Camp de Tarragona Architecture Exhibition. I am currently taking a PhD in Urban Planning at the ETSAB and, together with Maria Rius and Ferran Tiñena, working freelance, combined with a foray into teaching Urbanism at the ETSAB.

/

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

221


PASSAR SENSE TRENCAR

www.bordaspeiro.eu bp@bordaspeiro.eu

ANNA MARÍA BORDAS ANNA MARIA BORDAS es arquitecta por la escuela de arquitectura de Marne la Vallée en París e ingeniera de Caminos y de Ponts et Chaussés. Des de 2011 codirige el estudio de ingeniería y arquitectura bordas+peiro en París. Antes había trabajado en la empresa de ingeniería Setec. Bordas+peiro han participado y participan en proyectos de ingeniería y arquitectura como la Fondation Louis Vuitton, el Pabellón central de la Expo de Astana de 2017, la Piscina de Faches Thumesnil o la Pasarela d’en Dorigny en Suiza. Es profesora asociada de proyecto de 5° en la Escuela de Arquitectura de Marne la Vallée y en la École des Ingénieurs de la Ville de Paris.

/

222

ANNA MARÍA BORDAS has a degree in architecture from Marne-la-Vallée School of Architecture and a degree in engineering from the Ville de Paris School of Civil Engineering. After working for Setec engineering company, since 2011 she has been joint principal of the architecture and engineering practice bordas+peiro in Paris. Bordas+peiro has worked on engineering and architectural projects for the Louis Vuitton Foundation, the central pavilion of the 2017 Astana Exposition, Faches Thumesnil swimming pool and the footbridge in En Dorigny, Switzerland. She is a lecturer at the Marne-la-Vallée School of Architecture and at the Ville de Paris School of Civil Engineering.

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


LA CENTRAL DEL CIRC

joanvallsm@gmail.com

JOAN VALLS I MATHEU

(Santa Eulàlia de Ronçana, 1985) es arquitecto por la ETSAB (2011). Ha cursado el Máster Universitario en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura en la ETSAB y ha tenido una Beca UPC de colaboración a la docencia en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, en la Cátedra de Eduard Bru (2010-2012). Colabora desde el año 2008 en el estudio Ravetllat-Ribas. En la actividad profesional propia que inicia, ha desarrollado concursos con varios compañeros y proyectos a medio construir para espacios públicos en la ciudad de Barcelona.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

Joan Valls was born in Santa Eulàlia de Ronçana in 1985 and graduated in Architecture at the Barcelona School of Architecture (ETSAB) in 2011. He studied a master’s degree in Theory and Practice of Architectural Design at ETSAB and won a UPC scholarship in the ETSAB Department of Architectural Design with Professor Eduard Bru (2010-2012). He has worked with RavetllatRibas Architects since 2008. His personal practice has just begun: he has worked on competitions with different partners and started projects for public spaces in the city of Barcelona.

/

223


ICEBERGS

www.nugarch.com nug@nugarch.com

AMADEU SANTACANA Doctor arquitecto y profesor asociado de Proyectos en la ETSAV desde 2005. También ha dado clases en la ETSAM-UPM (Madrid), ESARQ-UIC, EINA y ELISAVA (Barcelona). Ha colaborado con revistas como Quaderns y Fisuras y ha sido editor de Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas (Actar, Barcelona, 2000), Creuats: Nous territoris del disseny d’avantguarda (Actar, Barcelona, 2003) y Create! (Actar publishers, New York, 2013). Ha sido comisario de la exposición «Creuats: Nous territoris del disseny d’avantguarda» en el CCCB, Barcelona, «Diagramas» dentro del ciclo «Cambio climático» del Ministerio de la Vivienda en Madrid, y del «Evento P» de la Fundación COAM en Madrid.

He has collaborated with magazines such as Quaderns and Fisuras, and was editor of Soriano & Palacios: Es pequeño, llueve dentro y hay hormigas (Actar, Barcelona, 2000), Creuats: Nous territoris del disseny d’avantguarda (Actar, Barcelona, 2003) and Create! (Actar Publishers, New York, 2013). He curated the exhibition “Creuats: Nous territoris del disseny d’avantguarda” (CCCB) in Barcelona, and “Diagramas” (In the Loop), “Cambio climático” (Ministry of Housing) and “Evento P” (Fundación COAM) in Madrid.

En 2000 funda, con Umberto Viotto, nug arquitectes.

In 2000, he founded UG architects with Umberto Viotto.

/

224

PhD project architect and associate lecturer (ETSAV) since 2005. He has also taught at ETSAM-UPM (Madrid), ESARQUIC and ELISAVA (Barcelona).

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


FOR THOSE WHO HAD NO PARTY

adria.carbonell@umu.se

ADRIÀ CARBONELL

ADRIÀ CARBONELL es arquitecto por la ETSALS y Masters in Architecture and Urban Culture por la UPC. Desde 2008, cuando fundó su propia oficina, ha combinado la práctica de la arquitectura y el diseño urbano con proyectos académicos y de investigación. Ha sido premiado con el premio AJAC de teoría y crítica en tres ocasiones. Entre los años 2011 y 2013 vivió en el Golfo Pérsico, donde fue profesor visitante en la American University of Sharjah (AUS). Actualmente vive en Suecia, donde es profesor en la escuela de arquitectura de la Universidad de Umeå (UMA).

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

ADRIÀ CARBONELL graduated in Architecture in 2005 (ETSALS) and obtained a master’s degree in Architecture and Urban Culture in 2009 (UPC). In 2008, he formed his own office, since combining the practice of architecture and urban design with research and academia. He has received three AJAC Awards for Theory/Critique. He lived in the Persian Gulf from 2011 to 2013, teaching at the American University of Sharjah (AUS) as a visiting assistant lecturer in the last academic year. He currently lives in Sweden, where he holds a lecturing position at the Umeå School of Architecture (UMA).

/

225


WATER COLORS

www.safont-tria.com info@safont-tria.com

JORDI SAFONT-TRIA

Arquitecto por la ETSAB (2004). Doctorando en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC. Desarrolló parte de su trabajo de investigación en la Columbia University como visiting scholar y en el despacho de Steven Holl, con quien colaboró para la publicación del libro Color Light Time. A parte de la labor académica, dirige su propio estudio en Barcelona desde 2009. Ha sido premiado en diversos concursos, de los que destacan los planes urbanos para Chimalhuacán en México, Puerto Saavedra en Chile, y el primer premio para la construcción de un nuevo centro logístico y comisaría de policía en Llavaneres.

JORDI SAFONT-TRIA qualified as an architect at the ETSAB in 2004. He is currently a PhD candidate in the Department of Architecture Projects in Barcelona. He carried out his thesis research at Columbia University as a visiting scholar and collaborated with Steven Holl on the publication of the book Color Light Time. Alongside his academic work, he has had his own Barcelona practice since 2009. He has received prizes in several competitions, including the master plans for Chimalhuacán in Mexico and Puerto Saavedra in Chile, and first prize for the construction of a new logistic centre and police station in Llavaneres, near Barcelona.

/

226

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


HISTORIAS PASARON DE MODA ARCHITECTURE DO-IT-YOURSELF

marta.domenech@gmail.com lopezlopezdavid@gmail.com

MARTA DOMÈNECH + DAVID LÓPEZ

MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ es arquitecta, docente e investigadora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC y cofundadora del colectivo internacional de arquitectos Map13. DAVID LÓPEZ LÓPEZ es arquitecto y doctorando en el Grupo de investigación de Philippe Block en el Instituto de Tecnología de la Arquitectura de la ETH Zürich, Suiza. Es también cofundador del colectivo internacional de arquitectos Map13.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ is an architect and researcher in the Architectural Design Department of the UPC, Barcelona. She is an architect, teacher and researcher, and cofounder of the international architects’ collective Map13. DAVID LÓPEZ LÓPEZ is also an architect and PhD candidate in the Block Research Group at the ETH Zurich, Switzerland. He is an architect and researcher, and cofounder of the international architects’ collective Map13.

/

227


APARTAMENTOS EN EL CAP DE SALOU

www.roel-sanchez.com p.roel@roel-sanchez.com

PABLO ROEL

PABLO ROEL HERRANZ (1978) es arquitecto titulado por la ETSAB (2003). En 2001-2002 estudia con una beca Erasmus en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donde colabora en el estudio Richter & Dahl Rocha hasta 2004. En 2003 es becado por la Fundación Caja de Arquitectos para trabajar en el estudio de Rafael Moneo en Madrid. Desde 2005 comparte su estudio profesional con Eva Sánchez Moya y en 2007 inicia su actividad docente como profesor asociado de Proyectos y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la URV. En 2010 obtiene el Máster oficial de Proyectos de Arquitectura de la UPC.

PABLO ROEL HERRANZ (1978) qualified as an architect at the Barcelona School of Architecture in 2003. In 2001-2002, he studied with an Erasmus grant at the Ecole Polytechnique Fédérale in Lausanne, where he collaborated at Richter & Dahl Rocha 2004. In 2003, he was awarded an internship by the Fundación Caja de Arquitectos to work in the practice of Rafael Moneo in Madrid. In 2005, he set up his own practice with Eva Sánchez Moya and, in 2007, began teaching at the School of Architecture of the URV. In 2010, he gained his master’s degree from the Polytechnic University of Catalonia.

/

228

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


ENGAWA

www.engawa.es engawainfo@engawa.es

ENGAWA

La revista Engawa ha sido premiada con el premio AJAC 2012 en la categoría de difusión de arquitectura. Incluida en la plataforma Archizines, comisariada por Elias Redstone y expuesta en ciudades como Nueva York, Berlín, París, Barcelona, Tokyo, Osaka… Invitada a participar en foros en las facultades de arquitectura de Barcelona y Granada. Engawa viaja a Nueva York para una charla en las «Tertulias/Salon: On architecture and publishing» en el Storefront for Art and Architecture.

Engawa magazine has received the 8th AJAC Award in the dissemination category. It was included in “Archizines”, curated by Elias Redstone and exhibited in cities such as New York, Berlin, Paris, Barcelona, Tokyo and Osaka, and invited to participate in forums in the Architecture Departments of Barcelona and Granada. Engawa travels to New York to speak at the “Tertúlias / Salon: On Architecture and Publishing” at the Storefront for Art and Architecture.

/

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

229


ARXIUS

www.arxiusarquitectura.cat info@arxiusarquitectura.cat

MANUEL JULIÀ, AURELI MORA, OMAR ORNAQUE, LUCAS SENTÍS Los jóvenes arquitectos que han emprendido este ambicioso proyecto y dirigen su día a día desde el año 2009 son MANUEL JULIÀ, AURELI MORA, OMAR ORNAQUE y LUCAS SENTÍS, con la colaboración constante y enriquecedora de ingenieros, ilustradores, abogados y fotógrafos. A día de hoy, mantienen relaciones periódicas con reputadas instituciones y asociaciones del mundo de la arquitectura y el diseño como el COAC (Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya), el ArquinFAD (extensión de arquitectura e interiorismo del FAD) y Arquitectes per l’arquitectura, así como con escuelas de arquitectura, diseño y fotografía.

MANUEL JULIÀ, AURELI MORA, OMAR ORNAQUE and LUCAS SENTÍS are the young architects responsible for this ambitious project and its daily running alongside a few engineers, illustrators, photographers and lawyers. They work in collaboration with prestigious design and architecture organizations such as COAC (Architects’ Association of Catalonia), ARQUINFAD (Architecture and Interiors division of FAD) and Arquitectes per l’Arquitectura, as well as schools of design, architecture and photography.

/

230

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

/


ENGAWA

sandra.bestraten@upc.edu emilio.hormias@upc.edu www.bharquitectura.com www.usf.cat

SANDRA BESTRATEN + EMILIO HORMIAS SANDRA BESTRATEN Arquitecta. Profesora en la ETSAB y en la ESARQ-UIC. Codirectora del Master of Internacional Cooperation: Sustainable Emergency Architecture (ESARQUIC). Miembro del Consejo del Centro de Cooperación para el Desarrollo (UPC). Miembro de la Junta de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (UPC). Vocal de la Junta Directiva de la demarcación Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC).

SANDRA BESTRATEN. Architect, lecturer at the EPSEB-UPC). Lecturer at the International University of Catalonia (ESARQUIC) and co-director of the master’s degree in International Cooperation in Sustainable Emergency Architecture (ESARQ-UIC). Board member of the Development Cooperation Centre (UPC), the UNESCO Chair in Sustainability (UPC) and the Architects’ Institute of Catalonia (COAC).

EMILIO HORMÍAS Arquitecto, profesor en la EPSEB-UPC.

EMILIO HORMÍAS. Architect, lecturer at the EPSEB-UPC.

Socios del despacho Bestraten Hormias Arquitectura. Especializados en sostenibilidad e innovación. Coordinadores de proyectos a Universidad sin Fronteras (USF). 14 años construyendo equipamientos socioeducativos con tecnologías de bajo coste. /

Principals of Bestraten Hormias Arquitectura, specializing in sustainability and innovation. (www.bharquitectura.com) Universitat Sense Fronteres (USF) project coordinators. 14 years building socio-educational facilities with low-cost technologies. (www.usf.cat)./

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

231


EL NAVEGANTE ENTORN

www.alexnovell.com www.optalia.com info@alexnovell.com

ALEX NOVELL Arquitecto por la ETSAB (2000). Colaboraciones realizadas en diferentes despachos de Arquitectura (Costas & Gomez, Solà Morales, Fabré & Dilmé, AGB8). Fundador y gerente de 4DVirtual (infografía y simulación 3D), Perfil Digital (Diseño web – Internet), Insideo (realidad virtual - El Navegante), Escuadra (portal de arquitectura), TvSwing (simuladores y analizadores de golf), Entorno (asesoramiento en gestión empresarial), Optalia (grupo de empresas tecnológicas). Desde 2009, está en proceso de formación y certificación en habilidades de crecimiento personal, PNL, coaching, estudio de la personalidad (eneagrama y MBTI), inteligencia emocional, creatividad, liderazgo y meditación.

/

232

1994-2000: Architecture studies at the ETSAB. Collaboration with various architecture firms (Costa Gomez & Solà Morales & Dilmé Fabre, AGB8). 1998-2013: Founder and manager of companies: 4Dvirtual (infographics and 3D simulation) Profile Digital (Web design Internet); Inside (Virtual reality – El Navegante); Square (portal architecture); TvSwing (golf simulators and analysers); Environment (corporate governance consultancy); Optalia (group of technology companies) 2009 – present day: Training and certification in personal growth skills, NLP, coaching, studying personality (Enneagram and MBTI), emotional intelligence, creativity, leadership and meditation.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS


XINDRI

www.xindri.cat info@xindri.com

DEU XINDRI SL XINDRI es una empresa creada en el 2010 y esta formada por cuatro socios. DAVID CODINACH SALA: Arquitecto especialista en estructuras y con despacho propio. Consultor de la OCT del COAC desde 2007 hasta 2011. Ponente de la Escola Sert de cursos de CTE y otras normativas desde 2008. HELENA HUGAS GARRIGA: Abogada, miembro del despacho RV Advocats associats. Asesora Jurídica de la demarcación de Girona del COAC desde 2001. M. TERESA SOLÀ COLOMER: Arquitecta con despacho propio. Responsable de Cultura i activitats de la demarcación de Girona del COAC desde 2004. MARC TORRA FERRER: Arquitecto con despacho propio y fotógrafo. Secretario Técnico y Gerente de la demarcación de Girona del COAC durante el período 2006 – 2010.

/

/ CV GUANYADORS / CV GANADORES / WINNERS’ RÉSUMÉS

XINDRI is a company that was set up in 2010 and consists of four partners. DAVID CODINACH SALA is an architect specializing in structures with his own practice. Technical consultant at the Girona Branch of the COAC from 2007 to 2011. Lecturer on the building code and other regulations at the Escola Sert since 2008. HELENA HUGAS GARRIGA is a lawyer with RV Advocats. She has been the legal adviser of the Girona Branch of the COAC since 2001. MARIA TERESA SOLÀ COLOMER is an architect with her own practice. Head of Cultural Activities at the Girona Branch of the COAC since 2004. MARC TORRA FERRER is an architect with his own practice and a professional photographer. Director of the Technical Secretariat at the Girona Branch of the COAC from 2006 to 2010.

/

233


AG RU PAC AR IÓ QU D ITE CTE E JOV ES SD EC ATA LUN YA

PRE MI J OV PRE ES MIO AR QU J YO ÓV ITE UN ENE CTE GA SA S RCH RQ UIT ITE CT ECT AW OS AR DS


YA

AG RU PAC AR IÓ QU D ITE CTE E JOV ES SD EC ATA LUN

PRE MI J OV PRE ES MIO AR QU JÓV YO ITE UN ENE CTE GA SA S RCH RQ UIT ITE CT ECT AW OS AR DS

Profile for AJAC

PREMIS-AJAC-VIII-HQ  

Publicació dels Premis AJAC VIII (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya)

PREMIS-AJAC-VIII-HQ  

Publicació dels Premis AJAC VIII (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya)

Profile for _ajac
Advertisement