Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протоколом № Загальних зборів Садівницького товариства «ПАЛЬМЕТА» від 02 квітня 2011 року

СТАТУТ САДІВНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПАЛЬМЕТА» (Нова редакція)


м. Донецьк 2011 рік ПРЕАМБУЛА Цей Статут визначає порядок діяльності та ліквідації САДІВНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПАЛЬМЕТА» та є розробленим на підставі та згідно із Конституцією України, Цивільним кодексом України, Земельним кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами. Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛЬМЕТА» (далі по тексту – Товариство) створене рішенням Загальних зборів Засновників (протокол № 1 від 20.05.1990 року) на принципах добровільності, поєднує громадян на умовах спільності їх інтересів для реалізації цілей та завдань, визначених даним Статутом. Товариство здійснює свою діяльність на земельній ділянці, наданій у безстрокове користування для ведення індивідуального садівництва. 1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а також цього Статуту, який є єдиним установчим документом Товариства. 1.3. Товариство діє на основі самостійності, самоврядування та самофінансування, та є громадським неприбутковим формуванням. 1.5. Втручання у діяльність Товариства державних, громадських або інших органів, установ допускається лише у випадках прямо передбачених законодавством України. 1.6. Товариство не відповідає за зобов’язаннями членів Товариства. Члени Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями. Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави та територіальних громад, як і держава та територіальні громади не відповідають за зобов’язаннями Товариства. повне найменування: українською мовою: САДІВНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ПАЛЬМЕТА»; російською мовою: САДОВОЕ ОБЩЕСТВО «ПАЛЬМЕТТА». скорочене найменування: українською мовою: СТ «ПАЛЬМЕТА»; російською мовою: СО «ПАЛЬМЕТТА». 1.8. Місцезнаходження Товариства: фактическое – Донецк, Пролетарский район, с.Гришки юридическое Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА 2.1. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті в установах банків, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, символіку, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), інші реквізити, необхідні для його діяльності. 2.2. Основною метою Товариства є: раціональне використання його членами землі, наданої для вирощування овочів, фруктів та інших сільськогосподарських 2


культур, а також створення умов для оздоровлення та відпочинку членів Товариства та їх родин. Використання земельної ділянки за нецільовим призначенням заборонено. 2.3. Товариство забезпечує управління територією, в межах якої знаходяться садівницькі (огородні, дачні) земельні ділянки членів Товариства та членів їх родин відповідно до цілей, встановлених цим Статутом. 2.4. Товариство має право: 2.4.1. вчиняти від свого імені правочини, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в загальних, господарських, адміністративних судах, третейському суді; 2.4.2. передавати іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування або позичати належні Товариству споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і матеріальні цінності; 2.4.3. безкоштовно передавати працівникам Товариства матеріальні цінності; 2.4.4. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження, в тому числі для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств та установ, збирання ділової інформації, участі у переговорах, встановлення ділових контактів тощо; 2.4.5. залучати для виконання робіт фахівців, у тому числі іноземних, на підставі договорів підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших видів договорів з оплатою праці за домовленістю сторін; 2.4.6. користуватися на договірній комерційній основі банківськими кредитами та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти; 2.4.7. використовувати працю фізичних осіб, приймаючи їх на роботу за трудовим договором чи укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру; 2.4.8. передавати матеріальні, грошові та інші ресурси юридичним особам, фізичним особам-підприємцям і громадянам, які виконують роботи й надають послуги для Товариства; 2.5. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України. 2.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, іншими локальними актами Товариства. Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 3.1. Садівницьке товариство забезпечує управління територією, в межах якої знаходяться садівницькі (огородні, дачні) земельні ділянки членів Товариства, її обслуговування та експлуатація, в інтересах членів Товариства та членів їх родин відповідно з цілями, встановленими в цьому розділі, а саме: 3.1.1. Благоустрій та озеленення території, підтримка її в стані, що відповідає сучасним культурно-естетичним вимогам. 3.1.2. Створення сприятливої екологічної обстановки на території, належних умов для ведення садівництва. 3.1.3. Створення та розвиток інженерно-технічної та соціально-побутової інфраструктури території, майнових та інших об'єктів загального користування. 3.1.4. Ремонт та утримання інженерних мереж, доріг та інших об'єктів загального користування за рахунок засобів Товариства, як власними силами, так і силами підрядних організацій та індивідуальних підприємців, що залучаються для цих цілей на підставі цивільно-правових угод. 3.1.5. Забезпечення робочого стану систем водопостачання, електропостачання в межах земельних ділянок членів Товариства, їх аварійний та поточний ремонт у рамках, встановлених у кошторисах. 3


3.1.6. Залучення на договірних засадах спеціалізованих організацій та приватних осіб для забезпечення правопорядку на території, охорони майна Товариства та майна його членів у рамках, встановлених у кошторисах. 3.1.7. Організація будівництва або будівництво власними силами на відведених у встановленому порядку, земельних ділянках будівель, споруд, необхідних для досягнення цілей діяльності Товариства. Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА 4.1. Членом Товариства може бути будь-який громадянин України, що досяг 18літнього віку, з правом одержання земельної ділянки в приватну власність. Громадяни інших держав можуть бути членами Товариства з правом одержання земельної ділянки в оренду. 4.2. Прийом громадян у члени Товариства здійснюється Правлінням на підставі заяви особи, що вступає, після оформлення документів про відмову від земельних ділянок колишніх власників, а також вирішення питання майнового характеру на ділянках виключених членів Товариства. 4.3. При наявності вільних земельних ділянок відповідно до діючого Земельного кодексу України дозволяється збільшувати площу земельної ділянки до 0,012 га на кожного члена Товариства. 4.4. У випадку вибуття члена Товариства право на вступ має дружина або чоловік, при їх відсутності – один із членів родини. Член Товариства, що вибуває, подає до Правління заяву із вказівкою особи, на яку потрібно переоформити земельну ділянку, будинок, господарські будівлі та насадження. Суперечки членів родини або родичів вибулого члена Товариства про право користування земельною ділянкою вирішується Правлінням Товариства. У випадку їх незгоди з рішенням Правління дане питання вирішується у судовому порядку. 4.5. У випадку смерті члена Товариства право на вступ до Товариства надається одному із спадкоємців померлого. Суперечки спадкоємців про захист порушених або спірних майнових прав, на земельну ділянку вирішуються судом. При відсутності членів родини або родичів, питання про спадкування земельної ділянки, будинку, господарських будівель і насаджень розглядається з урахуванням пред'явлених заповітів або свідоцтва дарування , у випадку відсутності таких, дане

питання вирішується на підставі чинного цивільного законодавства України. У випадку розірвання шлюбу питання про те, за ким з розлученого подружжя зберігається право постійного користування земельною ділянкою, будинком, господарськими будівлями та насадженнями, розглядається Правлінням. При незгоді одного з подружжя з рішенням Правління дане питання розглядається в судовому порядку. 4.6. За членом Товариства зберігається право користування земельною ділянкою у випадку його відсутності, у зв'язку з направленням або виїздом на роботу в іншу місцевість країни, закордон або тимчасову відсутність із поважної причини. При цьому член Товариства на час своєї відсутності письмовою заявою до Правління призначає довірену особу для догляду за своєю земельною ділянкою, за умовою письмового зобов'язання на виконання довіреною особою вимог Статуту, рішень правління та загальних зборів членів Товариства. Член Товариства на час своєї відсутності, якщо буде потреба, може доручити довіреній особі представляти свої інтереси на загальних зборах членів Товариства. 4.7. Особі, що вибула із складу членів Товариства, повертаються цільові внески, що внесені в касу, підтверджені документально, на будівництво споруджень 4


загального користування, водопостачання, електропостачання, доріг, огородження за винятком зносу. Не вертаються вибулій особі вступні й членські внески, витрачені на загальні цілі згідно затверджених щорічних кошторисів. 4.8. Громадянин, прийнятий у члени Товариства, зобов'язаний внести вступний внесок і здійснити сплату суми цільових внесків, що підлягає особі яка вибула. Вартість садового будинку, господарських будівель, насаджень, інших витрат на освоєння ділянки визначається оцінювальною комісією по акту або за домовленістю з

колишнім власником. Прийняті в члени Товариства замість вибулого члена товариства члени родини або інші родичі звільняються від сплати вступних внесків. 4.9. Якщо, у попереднього власника земельної ділянки є заборгованість перед Товариством, заявнику необхідно забезпечити його погашення. Несплата або неповна сплата вступного, членських та цільових внесків заявником може бути причиною прийняття правлінням рішення про відмову в прийомі його в члени Товариства. 4.10. У випадку якщо правління прийме рішення відмовити в прийнятті власника земельної ділянки в члени Товариства, правління зобов'язане в місячний термін з дня ухвалення такого рішення запропонувати йому укласти договір про користування майном загального користування Товариства на умовах та в порядку, встановленому законодавством та даним Статутом відносно громадян, здійснюючих на території Товариства садівництво в індивідуальному порядку. Сплачені до зборів членські та цільові внески зараховуються в рахунок сплати Договору. 4.11 Кожному члену Товариства, протягом трьох місяців з дня прийому його в члени Товариства , правління видає членську книжку або інший замінюючий її документ. Форма членської книжки затверджується Правлінням. У членську книжку вносяться особисті (паспортні) дані члена Товариства, дата прийому в члени Товариства, дані про земельну ділянку, а також можуть вноситися відомості про вступний, членський, цільовий внесок, сплачених членом Товариства та інші необхідні дані. Членська книжка завіряється підписом голови правління або його заступником та печаткою Товариства. В разі втрати членом Товариства своєї членської книжки, дублікат видається за окрему плату, встановлену правлінням. 4.12 Якщо особа, до якої перейшло право на земельну ділянку, не звернулось з заявою про прийняття до членів Товариства, правління зобов'язане у місячний термін від дня, коли йому стало відомо про перехід права на земельну ділянку, запропонувати такої особі укласти договір користування майном загального використання Товариства на умовах та в порядку, встановлених законодавством України та даним Статутом відносно громадян, ведучих садівництво у індивідуальному порядку на території Товариства. 4.13. Добровільний вихід члену Товариства із Товариства здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім'я голови правління. Від дня подання вказаної заяви особа вважається виключеним зі складу членів правління, втрачає права та перестає нести обов'язки члена Товариства за умови сплати усіх видів внесків та інших платежів на дату виключення. 4.14. Член Товариства, який бажає добровільно із нього вийти для ведення садівництва у індивідуальному порядку, повинен подати відповідну заяву до Правління. До настання дати виключення із Товариства, вказаної в заяві, він зобов'язаний сплатити усі види внесків та платежів по дату виключення із складу членів Товариства, а при існуванні заборгованості – погасити її. Правління у місячний строк вид дня подання заяви зобов'язане запропонувати йому укласти договір 5


користування майном загального користування Товариства на умовах та в порядку, встановленому законодавством України та данім Статутом відносно громадян , які ведуть садівництво у індивідуальному поряду на території Товариства. Якщо при виключенні із Товариства колишнього його члена є заборгованість, сума цієї заборгованості враховується при визначенні суми платежів за договором. 4.15. Всі розрахунки між вибулим членом товариства та особою, що вступила в члени Товариства, здійснюються через касу Товариств а із відповідною позначкою

в членській книжці. 4.16. Особа вважається прийнятою у члени Товариства після внесення внеску на розрахунковий рахунок або в касу Товариства. 4.17. Особа, виключена із складу Товариства у порядку, передбаченому даного Статуту, не має право вимагати отримання частки майна Товариства або вартості цього майна. Вступні, членські та цільові внески, внесені відповідним членом Товариства в разі його виходу із Товариства не повертаються. 4.18 Члени Товариства мають наступні права: 4.18.1 Брати участь у діяльності Товариства та в управлінні його справами, обирати й бути обраним в органи управління і контролю, вносити пропозиції про поліпшення діяльності Товариства, усунення недоліків у роботі його органів і посадових осіб; 4.18.2 Утримувати на наданої йому земельній ділянці бджіл, живність, у

клітках і вольєрах, при обов'язковому дотриманні санітарних норм і правил, без шкоди для нормального відпочинку сусідів. Гранична кількість живності встановлюється загальними зборами членів Товариства; 4.18.3 Користуватися колективним майном Товариства; 4.18.4 Одержувати інформацію від посадових осіб по будь-якому питанню, що стосується його діяльності, а також діяльності Товариства; 4.18.5. Добровільно, по письмовій заяві вийти із Товариства. Земельну ділянку, яка отримана на правах постійного користування, передати в спадщину або відмовитися від земельної ділянки; 4.18.6. Приватизувати земельну ділянку із правом приватної власності. Власник приватної земельної ділянки має право продати, подарувати, передати в спадщину, в оренду, тимчасове користування, обміняти, а також добровільно відмовитися від зазначеної ділянки; 4.18.7. На свій погляд вийти із Товариства з одночасним складанням угоди про порядок користування та експлуатації інженерних мереж, доріг та іншого майна загального користування у випадку оформлення земельної ділянки у приватну власність; 4.18.8. Власник земельної ділянки, оформленої в приватну власність, який не є членом Товариства повинен укласти договір із правлінням Товариства на право користування водою, електроенергією, загальними дорогами, колективним майном товариства та ін. за визначену окрему плату; 4.18.9. Користуватися іншими правами, передбаченими даним Статутом і законодавством України. 4.19. Члени Товариства зобов'язані:

5.19.1. Виконувати вимоги чинного законодавства України, даного Статуту, рішень місцевих органів влади, загальних зборів, правління Товариства; 4.19.2. Вчасно сплачувати вступні, членські та цільові внески, а також платежі по земельному податку, за спожиту електроенергію і воду протягом року у 6


встановлений строк. 4.19.3. Надавати інформацію правлінню, необхідну для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства. 4.19.4. Зробити протягом двох років з моменту одержання земельної

ділянки у власність або користування необхідні посадки на відведеній ділянці, раціонально та ефективно використовувати її для вирощування саду та іншої сільгосппродукції. Освоєним вважається земельна ділянка, якщо на неї посаджені фруктові дерева та інші культурні рослини та здійснюється постійний догляд за ними; Невикористання членом Товариства земельної ділянки або відмова від використання майном загального користування не є підставами для звільнення

його повністю або частково від участі у загальних витратах на утримання та ремонт загального майна. 4.19.5. Користуватися земельною ділянкою в межах розмірів, визначених у державному акті або генеральному плані. 4.19.6. Члени Товариства на виділених їм земельних ділянках можуть по індивідуальним або типовим проектам споруджувати садові опалювальні будинки,

господарські будови, теплиці. Для обслуговування будинку та дотримання санітарно-гігієнічних умов в обов'язковому порядку в межах своїх ділянок варто зводити герметичні каналізаційні вигрібні ями. Не допускати витоку й скидання фекальних вод з туалетів у підґрунтові шари, що приведе до забруднення надр і навколишнього середовища. Контроль за дотриманням правил будівництва будинків здійснюють правління Товариства, а також санітарна служба та міська адміністрація. Зведені будинки й господарські будови членів Товариства приймаються в експлуатацію у встановленому Законодавством України порядку. 4.19.7. Садові ділянки повинні обмежуватися огорожами, що забезпечують схоронність майна й бути прозорими, типу металевої сітки з боку сусідів. Огородження ділянок не повинне виступати за межі червоної лінії. 4.19.8. Обов'язковими умовами розміщення будинків, господарських будівель та насаджень, що забезпечують мінімальні відстані від червоних ліній та від межі

сусідньої ділянки повинне бути не менш: Садовий будиночок Для інших будов Високорослі дерева Середньо-Рослі дерева Чагарники

- 3,0 м - 1.0 м - 3.0м - 2,0 м - 1,0 м

4.19.9. Брати участь особистою працею або працею членів своєї родини в роботах, які виконуються колективно за рішенням загальних зборів або правління. 4.19.10. Виконувати обов'язкові агротехнічні заходи щодо обробки землі,

закладці саду по догляду за насадженнями, вчасно проводити роботи з боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами рослин, обрізати дерева й чагарники, що виступають за межі ділянки; 4.19.11. Утримувати в порядку садову ділянку і будівлі, що перебувають на ньому, дороги що прилягають до нього, кювети і водойми; вчасно проводити збирання бур'янів і сміття; 4.19.12. Строго дотримувати санітарні, протипожежні правила, правила електробезпечності. Дотримуватися містобудівних, будівельних, екологічних та інших 7


вимог. Мати в готовності пожежний інвентар і табличку на видному місці встановленого зразка із вказівкою номера ділянки; 4.19.13. Укласти з Товариством договір на використання електроенергії та дотримуватися його положень; 4.19.14. Не завдавати шкоди землі, як природному та господарському об'єкту. 4.19.15. Дбайливо ставитися до громадського майна товариства, брати активну участь в охороні території Товариства і своєї особистої ділянки; 4.19.16. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Товариства, не допускати здійснення дій, що порушують нормальні умови праці й відпочинку на садових ділянках; 4.19.17. При нанесенні членом Товариства особисто або особами, що

проживають сумісно із ними, а також будь-якими іншими особами, які здійснюють діяльність в Товаристві ,у відповідності з договором оренді або на іншої законної підставі, шкоди майну інших членів або загальному майну Товариства, член Товариства зобов'язаний за свій рахунок відшкодувати нанесену шкоду. 4.19.18. Забезпечити використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання. 4.19.19. Обирати такі способи використання земельних ділянок при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдаеться найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення

тощо). 4.19.20. Не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам або землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив). 4.19.21. Вимагати припинення діяльності на сусідній земельной ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров”я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше. 4.19.22. У 10-ти денний термін повідомити Правління в разі зміни місця проживання, номера телефону або прізвища. Стаття 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ФОНДИ. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ 5.1. Загальною власністю Товариства є належні йому електропідстанції, лінії електропередач, водопроводи, свердловини, насосні, ємкості для води, огородження, а також інші об'єкти, побудовані або придбані за рахунок коштів членів Товариства. Загальна власність належить Товариству на правах повного володіння, користування та розпорядження.

5.2. Землі загального користування Товариства в межах землевідведення згідно рішенню Донецької міської ради №206/1 від 23.05.01. 5.3. Для забезпечення життєдіяльності колективу Товариства, якщо буде потреба, згідно з рішенням правління Товариства має право: продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування за договором іншім Товариствам, організаціям і громадянам будинки, споруди, обладнання, неосвоєні ділянки, інвентар і інші матеріальні цінності. 5.4. Власністю члена Товариства є побудовані на земельних ділянках будинки, господарські споруди, насадження та майно. Земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні члена

8


Товариства, належать Товариству на правах колективної власності. Передача таких земельних ділянок іншим особам дозволяється тільки із повідомленням правління і загальних зборів. 5.5. Земельна ділянка, приватизована членом Товариства , побудовані на неї будинок, господарські споруди та насадження, є його приватною (особистою) власністю. 5.6. Відчуження землі приватним власником (купівля-продаж, дарування, обмін, спадкування) здійснюється членом Товариства відповідно до діючого законодавства при обов'язковій умові внесення всіх платежів у касу Товариства за минулі й поточні роки. 5.7. Член Товариства не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків, передбачених Земельним кодексом та іншими Законами України.

Стаття 6. КОШТИ ТОВАРИСТВА 6.1. Грошовий фонд товариства складається із: • Вступних внесків • Членських внесків • Цільових внесків, внесених членами Товариства, а також грантів від міжнародних та іноземних організацій та фізичних осіб, та інших незаборонених законодавством України надходжень. 6.2. Членські внески за I, II, III квартал вносяться усіма членами Товариства щоквартально, в строк не пізніше 15 числа місяця, наступного за попереднім кварталом. За IV квартал до 15 листопада поточного року. 6.3 Розмір членських внесків один раз на рік встановлюється правлінням Товариства, виходячи з розміру земельної ділянки, кошторису майбутніх витрат, складеною на основі укладених Товариством цивільно-правових договорів та трудових договорів (контрактів), а також прогнозованій інфляції. Встановлений правлінням на майбутній календарний рік розмір членських внесків затверджується та може бути змінений тільки рішенням Загальних зборів (зборами уповноважених) членів Товариства, прийнятим більшістю, не менше ніж 2/3 голосів від загальної кількості членів Товариства 6.4. Прострочення оплати членських внесків тягне за собою нарахування на користь Товариства пені у розмірі 0,1% за кожен день прострочення, починаючи з 16 числа місяця, що йде за минулим кварталом (див. п. 7.2). У разі відмови члена Товариства від добровільної сплати членського внеску та пені, Товариство має право звернутися до суду з позовом про примусове їх стягнення, а також поставити на чергових Загальних зборах питання про виключення неплатника з числа членів Товариства. 6.5. Член Товариства, який своєю особистою або іншою участю в діяльності Товариства забезпечив економію грошових коштів та іншого майна Товариства, може бути за рішенням правління тимчасово звільнений від сплати членських внесків в межах суми, передбаченої на оплату робіт або послуг, виконаних або зроблених відповідним членом Товариства. 6.6. У разі тривалої відсутності члена Товариства (відрядження, виїзду за кордон та т.п.), такий член Товариства зобов'язаний заздалегідь внести внески за весь період своєї відсутності. 6.7. Кошти витрачаються правлінням по прибутково-видаткових кошторисах, затверджених загальними зборами з оформленням видаткових документів, підписаних головою правління та бухгалтером. Вступні - на вирішення організаційних питань по оформленню документів, проведенню заходів щодо облаштованості земельної (загальної) ділянки. Розмір вступних внесків встановлюється рішенням загальних зборів. Членські - на сплату праці, ремонт ліній електропередач, водоводів, насосних, свердловин, доріг, придбання необхідних матеріалів для ремонту. Цільові внески - на спорудження об'єктів, дій спрямованих на життєзабезпечення.

9


6.8. Для покриття непередбачених витрат, втрат та збитків, ліквідації аварійних ситуацій, Товариство формує резервний фонд, який утворюється шляхом щоквартальних відрахувань у розмірі 10% від суми сплачених членських внесків. Резервний фонд не може бути використаний для інших цілей. Засоби резервного фонду Товариства мають право розміщувати в кредитних організаціях тільки на умовах договору банківського рахунку або в короткострокових депозитних вкладах. Стаття 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 7.1. Управління Товариством здійснюється на підставі самоврядування, широкої гласності, активної участі всіх членів у рішенні питань його діяльності. 7.2. Органами управління Товариства є: Вищий орган Товариства – Загальні збори (збори уповноважених делегатів) Виконавчий орган Товариства – Правління. 7.3. Повноваження Загальних зборів: 7.3.1. приймають Статут Товариства, вносять до нього зміни й доповнення; 7.3.2. обирають Правління в складі не менш ніж 5 чоловік строком на 5 років, а також ревізійну комісію із правом звітності перед загальними зборами в складі 3 чоловік строком на 5 років; 7.3.3. затверджують правила внутрішнього розпорядку Товариства; 7.3.4. затверджують розміри вступного, членських і цільових внесків, 7.3.5. затверджують річні плани робіт; довгострокові програми розвитку Товариства; 7.3.6. заслуховують звіти Правління, ревізійної комісії про їх діяльність. Затверджують річні звіти й акти ревізійної комісії; розглядають скарги членів товариства на рішення Правління та ревізійної комісії; 7.3.7. визначають трудову участь членів Товариства в роботах, які здійснюються колективно, затверджують план агротехнічних заходів; 7.3.8. затверджують кошторис доходів і витрат на рік, штати працівників, вирішують питання по оплаті праці; 7.3.9. вирішують питання реорганізації й припинення діяльності Товариства, його вступу в союз товариств і виходу з них; 7.4. Загальні збори (збори уповноважених) скликаються за рішенням Правління не рідше одного разу на рік, а позачергові збори проводяться на вимогу не менш 1/4 членів Товариства або ревізійної комісії, а також у випадку термінової необхідності.

Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Вибраними вважаються кандидати, за яких проголосувало більше половини учасників зборів. При одержанні кандидатами менше половини голосів проводиться наступний тур виборів з виключенням кандидатур, що одержали найменше число голосів. 7.5. Голова та члени правління Товариства формують порядок денний загальних зборів. У разі, якщо збори проводяться за ініціативою членів Товариства або членів ревізійної комісії, усі питання, запропоновані ініціаторами зборів в обов'язковому порядку включаються до порядку денного майбутніх загальних зборів членів Товариства.

7.6. Члени Товариства можуть вносити питання для розгляду до порядку денного, передаючи їх у письмовій формі голові правління Товариства. Не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення загальних зборів. порядок денний має бути остаточно сформований. Пропозиції до порядку денного, що поступили пізніше, до порядку денного не включаються. 7.7. Повідомлення членів Товариства про проведення загальних зборів його членів здійснюється за допомогою розміщення відповідних оголошень на інформаційному стенді, розташованому на території Товариства та в засобах масової інформації. 7.8. Рішення загальних зборів членів Товариства доводяться до відома його членів впродовж семи днів після дати ухвалення вказаних рішень шляхом розміщення на стенді виписки ухваленої частини рішення. Крім того правління зобов'язане надавати членам Товариства на їх прохання копії протоколів зборів для ознайомлення. Виключеному із Товариства члену, в зазначений термін спрямовується (поштою або вручається особисто) письмове повідомлення (виписка з протоколу), завірене підписом голови зборів та печаткою Товариства. 10


7.9. У випадках, коли скликання загальних зборів Товариства не можливо, для рішення питань, що відносяться до прерогативи загальних зборів, можуть скликатися збори уповноважених делегатів. До складу уповноважених делегатів обирається один із 10 членів Товариства. Вибори делегатів проводяться по вулицям. Списки уповноважених надаються до правління. 7.10. Загальні збори, скликані для вирішення питань, обирають із членів Товариства робочу президію в складі голови, секретаря й членів. Президія оформлює, протягом 3-х днів та підписує протокол зборів, що є основним юридичним та фінансовим документом, і зберігається в справах Товариства постійно. 7.11. При необхідності рішення загальних зборів членів Товариства може прийматися шляхом проведення заочного голосування (шляхом опитування). Рішення про проведення заочного голосування приймає правління Товариства. 7.12. Заочне голосування проводиться за допомогою бюлетенів. Бюлетені підписуються членами Товариства, що проголосували (що заповнили їх). Заочне голосування не може бути таємним. Заочне голосування вважається таким, що відбулося, якщо в опитуванні взяло участь більше п'ятдесяти відсотків членів Товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала необхідна більшість голосів (дві третини або проста більшість залежно від питання, винесеного на голосування), що взяли участь в опитуванні. 7.13. Порядок та умови проведення заочного голосування встановлюються рішенням правління Товариства про проведення заочного голосування, яке повинне передбачати текст бюлетеня для заочного голосування, порядок повідомлення членів Товариства, змісту обговорюваних питань, ознайомлення з необхідними відомостями та документами, внесення пропозицій про включення до порядку денного додаткових питань, а також вказівка терміну закінчення процедури заочного голосування. 7.14. Загальні збори членів Товариства не можуть проводитися в заочній формі, якщо до порядку денного включені питання затвердження прибуткововидаткового кошторису, звіти правління та ревізійної комісії Товариства. 7.15. Правління Товариства, в складі не менш 5 чоловік, є виконавчим органом Товариства, підзвітним у своїй роботі загальним зборам (зборам уповноважених) Товариства. 7.16. Повноваження Правління: 7.16.1. Обирає із свого складу строком на 5 років Голову Правління. 7.16.2. Обирає із свого складу заступника Голови Правління, секретаря. При необхідності правління створює громадські комісії, що працюють під його керівництвом.

7.16.3. Веде облік майна та коштів, розпоряджається ними в межах кошторису, затвердженого загальними зборами. 7.16.4. Встановлює строки оплати грошових внесків. 7.16.5. Приймає рішення про прийняття нових членів в Товариство та виключення із членів Товариства. 7.16.6. Організовує агротехнічні заходи щодо боротьби із шкідниками та хворобами плодово-ягідних насаджень, за заявками садівників, залучають організації, які реалізують посадковий матеріал, садовий інвентар, добрива, отрутохімікати, проводить інші заходи, пов'язані з наданням послуг членам Товариства. 7.16.7. Організує роботи з водопостачання, електрефікації, будівництво доріг, огороджень території саду та інші роботи за рішенням загальних зборів в межах кошторису. 7.16.8. Проводить серед членів Товариства і членів їх родин роз'яснювальну роботу з дотримання ними законодавства про охорону природи, санітарних, протипожежних правил, правил користування електроенергією. 7.16.9 Здійснює контроль за своєчасним внесенням членами Товариства встановлених вступних, членських і цільових внесків. 7.16.10. Організує роботу з виконання членами Товариства вимог Статуту, рішень місцевих органів влади, загальних зборів та правління.

7.16.11. Складає річний прибутково-видатковий кошторис, фінансовий звіт та представляє їх на затвердження загальним зборам.

7.16.12. Організує охорону будівель, насаджень та інвентарю Товариства та його членів, для чого створює добровільну дружину, або наймає сторожів чи спеціалізовану охоронну організацію в межах кошторису. 7.16.13. У встановлений термін звітує перед колективом про використання коштів, електроенергії, води й майна. 7.16.14. Вчасно здійснює платежі у відповідні організації за воду, електроенергію та податок на землю. 7.16.15. Веде облік з занесенням відмітки в членській книжці спільних для Товариства (суспільства) робіт, виконуваних членами Товариства.

11


7.16.16. Вчасно усуває недоліки, виявлені ревізійною комісією. 7.16.17. Припиняє подачу води та електроенергії на земельні ділянки, у випадку несплати внесків і невиконання членами Товариства, вимог Статуту, рішень загальних зборів та правління, порушення законодавства України та підзаконних актів.

7.16.18. Представляє на затвердження загальних зборів штатні розклади та службові обов'язки персоналу Товариства. 7.16.19. Звертається до суду від імені Товариства із заявами про примусове стягнення несплачених членських внесків та штрафних санкцій, а також в інших випадках для захисту прав та інтересів Товариства.

7.16.20.ПравлінняТовариства відповідно до законодавства України та даного Статуту має право приймати рішення, необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, за винятком рішень, які стосуються питань, віднесених цим Статутом до компетенції загальних зборів членів Товариства. 7.17. Засідання правління Товариства скликаються головою правління в терміни, встановлені правлінням, а також по мірі необхідності, не рідше за 1 раз в місяць. Засідання правління правомочні, якщо на них присутні не менше, ніж дві третини його членів. Рішення правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів правління. 7.18. Рішення правління Товариства обов'язкові для виконання усіма членами Товариства та його працівниками, що уклали трудові договори з Товариством. 7.19. Члени правління несуть персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків перед загальними зборами Товариства. 7.20. Протоколи засідання правління оформляються в триденний термін, підписуються головою та секретарем, засвідчуються печаткою та зберігаються в справах Товариства постійно . 7 . 2 1 . Голова Правління садівничого товариства. 7.21.1. Правління Товариства очолює голова правління, обраний терміном на 5 років. 7.21.2. Голова правління є розподільником коштів Товариства згідно бюджету, затвердженого

загальними зборами

(уповноважених) Товариства.

7.21.3. Повноваження Голови Правління: - головує на засіданнях правління;

- забезпечує виконання членами Товариства законодавства України, Статуту, вимог місцевих органів влади, рішень зборів та правління Товариства, а також зауважень та приписів, зазначених в актах ревізійної комісії; - забезпечує нормальні умови для роботи ревізійної комісії, при необхідності разом з бухгалтером зобов'язані дати достовірні, можливо письмово, пояснення ревізійній комісії по всім зауваженнях і недолікам;

- несе перед колективом Товариства персональну відповідальність за правильність ухвалених рішень, своєчасне втілення їх в життя, відповідає за схоронність матеріальних та фінансових засобів; - підписує протоколи засідання правління та інші документи від імені Товариства, доводить до відома членів Товариства рішення правління та вищих його органів; - представляє Товариство

у відносинах з державними, судовими, громадськими організаціями та іншими

установами;

- вживає необхідних заходів по організації обліку матеріальних цінностей, ощадливій витраті суспільних грошових коштів та своєчасному оформленню звітних документів; - забезпечує виконання рішень зборів та правління Товариства в межах призначених членських внесків; - має право першого підпису під фінансовими документами, які у відповідності з цим Статутом не підлягають обов’язковому ухваленню правлінням або загальними зборами членів Товариства; - на підставі рішення правління укладає угоди та відкриває рахунки Товариства в банківських установах; - видає доручення, у тому числі з правом передоручення; - забезпечує розробку та винесення на затвердження загальних зборів членів Товариства внутрішніх регламентів Товариства; - розглядає заяви членів Товариства; - приймає громадян на роботу, за трудовим договором і звільняє їх у встановленому законодавством України порядку; - здійснює контроль за виконанням бухгалтерського обліку у Товаристві; - здійснює прийом громадян відповідно до встановленого графіку прийому; - зобов'язаний у випадках екстреної необхідності забезпечити проведення розширеного засідання правління з обговоренням заяви голови правління про складання своїх повноважень. У даній ситуації для забезпечення обговорення й ухвалення об'єктивного рішення, із числа учасників обирається незалежна президія із правом підпису протоколу. Розширене засідання правління правочинне вирішувати питання про передачу повноважень голови заступникові або члену правління з наступним затвердженням зазначеного рішення на загальних зборах Товариства.

7.21.4. Голова правління при незгоді з рішенням правління має право оскаржити це рішення загальним зборам членів Товариства. 7.21.5. Голова правління має право передавати частину своїх повноважень своєму заступникові. У разі неможливості виконання головою правління своїх обов'язків, його функції тимчасово, до обрання нового голови правління, переходять до його заступника. 7.21.6. Голова правління

та його члени, при виявленні фінансових зловживань або порушень, спричиненні збитків

12


Товариству можуть бути залучені до дисциплінарної, матеріальної адміністративній або кримінальній відповідальності відповідно до законодавства України.

7.21.7. Голова правління при складанні своїх повноважень зобов’язаний звітувати перед правлінням про результати своєї діяльності. Стаття 8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА 8.1. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами членів Товариства. Голова та члени правління, а також бухгалтер не можуть бути членами ревізійної комісії. 8.2. Перевірка діяльності Голови правління Товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Товариства, з власної ініціативи або на вимогу членів Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори членів Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів членів Товариства, якщо є загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства. 8.3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів членів, а також в інших випадках, встановлених Статутом і законом, може призначатися аудиторська перевірка. 8.4. На вимогу будь-кого з членів Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його членами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на члена, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка. 8.5. Публічна звітність Товариства про результати його діяльності не вимагається, крім випадків, встановлених законом. 8.6. Обов’язки ревізійної комісії: 8.6.1. Ревізійна комісія обирається на три роки із членів Товариства. 8.6.2. Ревізійна комісія обирає із свого складу голову й секретаря. 8.6.3. Перевіряє виконання правлінням рішень загальних зборів, розглядає своєчасність розбору скарг і заяв, що надходять від членів Товариства.

8.6.4.Не рідше одного разу на рік перевіряє фінансово-господарську діяльність правління, складає акт перевірки з підписами всіх членів комісії та на загальних зборах доводить до членів Товариства результати проведеної ревізії з наступним затвердженням акту. 8.7. Перевибори ревізійної комісії можуть бути проведені на вимогу не менш 1/4 членів Товариства достроково тільки на загальних зборах. 8.8. Після закінчення роботи ревізійна комісія має право вимагати проведення засідання правління з метою обговорення підсумків роботи, розбору недоліків, розкритих ревізією, визначення заходів щодо їхнього усунення й вирішення питання про проведення загальних зборів. У випадку відмови правління виконувати статутні вимоги, ревізійна комісія має право самостійно організувати й проводити загальні збори Товариства за своїм планом. Стаття 9. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА 9.1. Структура та склад виконавчої дирекції (штатного персоналу) Товариства формується з метою ефективної реалізації його статутних мети та завдань. 9.2 Виконавчий директор Товариства, в подальшому – «Виконавчий директор», призначається на посаду головою правління Товариства, після затвердження його кандидатури правлінням, з терміном повноважень на один рік. У разі необхідності 13


правління за ініціативою голови правління може прийняти рішення про дострокове звільнення з посади Виконавчого директора. 9.3 Виконавчий директор: • не може бути членом Товариства; • здійснює оперативний нагляд за діяльністю персоналу Товариства; • визначає структуру та склад штатного персоналу відповідно до Положення про Виконавчу дирекцію; • призначає та звільняє штатний персонал, накладає дисциплінарні стягнення, визначає умови оплати праці, відпусток та матеріального заохочення у межах кошторису витрат на виконавчу дирекцію; • готує до розгляду правлінням матеріали про форми й обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Товариством; • представляє на затвердження правління проекти поточного бюджету та інформує про хід його виконання; • здійснює оперативне керівництво з виконання проектів та програм Товариства; • розробляє проекти прибутково-видаткового кошторису Товариства та готує звіт про її виконання; • без доручення представляє Товариства у відносинах з податковими органами та іншими державними органами та підписує документи Товариства, пов’язані з переміщенням матеріальних цінностей чи фінансових ресурсів; • є матеріально відповідальною особою. • очолює штатний персонал Товариства та у своїй діяльності підзвітний правлінню та голові правління; 9.4. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством України про працю, Цивільним Кодексом України, цим Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Товариства. 9.5. Виконавча дирекція здійснює діяльність у відповідності з вимогами цього Статуту, Положенням про виконавчу дирекцію, рішеннями керівних органів Товариства. Кандидатури до штатного персоналу добираються на договірній основі Виконавчим директором за дорученням Голови і підлягають затвердженню правлінням. Стаття 10. ПІДСТАВИ ВИКЛЮЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ТОВАРСИТВА ІЗ СКЛАДУ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА 10.1. Добровільний вихід із Товариства на підставі поданої заяви; 10.2. Порушення Статуту Товариства, невиконання рішень правління та

загальних зборів, порушення правил внутрішнього розпорядку, самовільного захоплення землі членів Товариства, земель загального користування або за межами Товариства земель організацій і сільгосппідприємств; 10.3. Неосвоєння земельної ділянки з моменту її одержання протягом двох років; 10.4. В разі самостійної передачі без відома правління іншим особам повністю або частково, виділеного йому земельної ділянки або будівель на неї; 11.5. В разі систематичного невиконання агротехнічних заходів, відмови ухилення від участі в загальних роботах Товариства, систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку. 10.6. В разі використання земельної ділянки не за її цільовим призначенням; 10.7. Несплата встановлених загальними зборами (зборами уповноважених) вступних, членських внесків та інших обов'язкових платежів; 14


10.8. Розкрадання електроенергії, матеріальних цінностей товариства або

садівників; 10.9. Неодноразові та грубі порушення Статуту або правил внутрішнього трудового розпорядку, у випадку якщо інші заходи впливу, передбачені законодавством та даним Статутом, не вплинули на дії члену Товариства. В такому разі член Товариства може бути виключений з нього рішенням загальних зборів Товариства. Питання про виключення з членів Товариства виноситься на загальні збори правлінням або членами Товариства. Рішення про виключення з членів Товариства може бути прийнято правомочними загальними зборами більшістю 2/3 голосів, присутніх на зборах. У місячний термін з дня ухвалення такого рішення правління зобов'язане запропонувати виключеному члену Товариства укласти договір про користування

майном загального користування Товариства на умовах і в порядку, встановленому законодавством і цим Статутом відносно громадян, ведучих на території Товариства садівництво в індивідуальному порядку. У випадку, якщо у виключеного члена Товариства є заборгованість перед Товариством чи у Товариства є заборгованість перед ним, сума такої заборгованості враховується при визначенні суми платежів за договором. 10.10. Виключення з членів Товариства здійснюється Правлінням з наступним затвердженням рішення на загальних зборах, з попереднім повідомленням члена Товариства про час, місце, дату засідання правління, загальних зборів. У випадку неявки члена Товариства на засідання правління та загальних зборів без поважних причин питання про виключення розглядається без його присутності. На земельні ділянки виключених членів Товариства припиняється подача води та електроенергії. Стаття 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, встановлених цим Статутом, члени Товариства несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України. 11.2. За порушення цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших правил та законодавчих актів (далі в цьому розділі - "порушення") до членів Товариства можуть застосовуватися відповідальність на підставах та в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. 11.3. За незначні порушення, допущені членом Товариства або членами його родини або гостями, правління, голова правління, член правління, а в питаннях фінансової дисципліни - бухгалтер має право оголосити порушнику зауваження з вимогою, якщо необхідно, усунути порушення або його наслідки. 11.4. За істотне порушення, яке може завдати збитку майну чи інтересам Товариства або його членів, порушити права інших садівників, правління Товариства має право оголосити членові Товариства громадський осуд і роз'яснити можливі наслідки такого порушення. Правління може також проінформувати усіх членів Товариства про прийняте рішення, помістивши виписку з протоколу засідання правління на стенді. 11.5. За грубе порушення, що спричинило нанесення збитку майну або інтересам Товариства, або його членів, або що порушило права інших садівників, правління або загальні збори членів Товариства мають право попередити порушника про неприпустимість подібних дій та можливість застосування до нього суворих заходів дії та прийняти рішення покласти на порушника обов'язок відшкодувати заподіяний збиток та сплатити штраф, в розмірі, встановленому правлінням або загальними зборами. Інформація про прийняте рішення має бути 15


доведена до всіх членів Товариства в порядку, передбаченому для доведення до членів Товариства рішень загальних зборів. 11.6. За грубе порушення, що виражається в тривалій затримці або відмові від сплати внесків, комунальних і інших платежів, відмові відшкодувати заподіяну з вини порушника шкоду, правління або загальні збори членів Товариства мають право прийняти рішення про позбавлення члена Товариства, що допустило таке порушення, права користування об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства до погашення заборгованості. Правління в цьому випадку зобов'язане вжити заходи відключенню земельної ділянки, що належить порушникові, від інженерних мереж Товариства та забезпечити дієвість заборони на користування іншим загальним майном. Інформація про прийняте рішення має бути доведена до усіх членів Товариства в порядку, передбаченому для доведення до членів Товариства рішень загальних зборів. 11.7. У разі невиконання членами Товариства своїх зобов'язань по внесенню внесків та платежів Товариство має право пред'явити позов з вимогою компенсувати несплату внесків та платежів, вимагати повного відшкодування заподіяних збитків, у встановленому законом порядку, у тому числі судовому. 11.8. За неодноразові та грубі порушення Статуту або правил внутрішнього розпорядку, у разі, якщо інші заходи впливу, передбачені законодавством та Статутом, не здобули дії, член Товариства може бути виключений з нього рішенням правління в порядку, визначеному Статутом Товариства. Стаття 12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА. ОПЛАТА ПРАЦІ 12.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту), а також члени їх родин становлять трудовий колектив Товариства. 12.2 На трудові відносини Товариства з працівниками, що не мають постійного місця проживання в Україні, розповсюджується право України. 12.3. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом Товариства, питання охорони праці та соціального розвитку додатково регулюються цим Статутом, колективним договором, трудовим договором (контрактом) з працівником. Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом Товариства і трудовим колективом згідно з чинним законодавством України. 12.4. Повноваження трудового колективу Товариства реалізують Загальні збори його членів та їх представник, який має право представляти інтереси трудового колективу у відносинах із Загальними зборами членів та головою правління Товариства. 12.5. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством України. 12.6. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників Товариства. 12.7. Товариство забезпечує охорону праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, нанесену здоров'ю і працездатності працівників, при виконанні ними своїх трудових обов'язків. 12.8. Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм працівникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного 16


споживання та всіма видами послуг соціально-побутового спрямування, відповідно до чинного законодавства України. З метою розвитку матеріальної бази соціальної сфери і створення умов для здорового побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво. Товариство має право заохочувати працівників медичних, дитячих, культурноосвітніх, спортивних та інших установ та організацій, які обслуговують працівників Товариства, надають йому допомогу у вирішенні завдань Товариства, хоча при цьому і не входять до його складу. 12.9. Загальні збори або правління Товариства мають право приймати рішення про проведення робіт, що виконуються колективно членами Товариства та пов'язаних з благоустроєм земельної ділянки загального користування та прилеглих територій ремонтом об'єктів інфраструктури, будівництвом об'єктів загального користування, ліквідацією наслідків аварій, стихійних лих і тому подібне. 12.10. Правління Товариства на підставі повної самостійності та самофінансування, створює умови для формування трудового колективу, здатного вирішувати завдання, які стоять перед ним, а саме: • раціонального використання землі; • підвищення врожайності вирощуваних овочів і фруктів; • охорони особистого та громадського майна; • дотримання правил електропожежної безпеки; • виховання в членах Товариства високої культури поведінки, спрямованої на зміцнення згуртованості колективу; • організацію участі членів Товариства у суспільних заходах; • дбайливого відношення до колективної власності, недопущення безгосподарного відношення до громадського майна. 12.11. Соціально-організаційні рішення, що сприяють підвищенню колективної активності членів товариства розробляються правлінням та приймаються на загальних зборах з наступним обговоренням результатів проведеної роботи на засіданнях правління й зборах. 12.12. Члени Товариства зобов'язані брати участь в таких роботах особистою працею або працею членів своїх сімей. Кожен член Товариства зобов'язаний відпрацювати не менше одного людино-дня в рік на таких роботах. Обов'язок брати участь в колективних роботах поширюється на тих працівників, що подали заяву про прийом в члени Товариства, а також на громадян, що ведуть садівництво на території Товариства в індивідуальному порядку, якщо це передбачено укладеними з ними договорами.

12.13. Садівник, що не має можливості взяти участь в колективних роботах, зобов'язаний сплатити компенсацію за неучасть в колективних роботах у сумі, визначеній рішенням загальних зборів або правління. Сума компенсації спрямовується до спеціального фонду Товариства. 12.14. У разі ухилення члена Товариства від участі в колективних роботах та від сплати компенсації за неучасть в них, Товариство має право застосувати до такої особи заходи, передбачені цим Статутом і законодавством України, або укладеним з ним договором. 12.15. Для виконання необхідних робіт Товариство має право приймати на роботу по трудовим договорам або договорам цивільно-правового характеру виконавчого директора, бухгалтера, сторожів, електрика, інших робітників та фахівців. 12.16. Посади працівників (персоналу) Товариства, які можуть бути прийняті на роботу по трудовим договорам та договорам цивільно-правового характеру, визначаються штатним розкладом, що є додатком до прибутково-видаткового кошторису, затвердженим загальними зборами членів Товариства. У штатному розкладі вказуються оклади працівників, а також умови оплати їх праці. Нарахування заробітної плати штатним працівникам робиться щомісячно з утриманням усіх податків та обов'язкових платежів. Заробітна плата виплачується за рахунок засобів фонду оплати праці. Стаття 13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА 13.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність щодо своєї діяльності, інші дані визначені законом. 13.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. 17


13.3. Фінансовий рік Товариства починається з 1 січня і закінчується 31 грудня поточного року. 13.4. Товариство подає до органів державної статистики статистичну інформацію в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України. 13.5. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 13.6. Розміри та структура прибутків Товариства, а також відомості про розміри і склад майна Товариства, його витрати, чисельність та склад працівників, відомості про оплату їх праці, про використання безвідплатної праці громадян в діяльності Товариства не можуть бути предметом комерційної таємниці. 13.7. Товариство створює в обов'язковому порядку і зберігає таку документацію: - протоколи Загальних зборів; - протоколи засідань правління Товариства; - протоколи засідань ревізійної комісії Товариства; - списки членів Товариства з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, місць проживання, місць робіт, розмірів їх вступних, цільових і членських внесків та ін. даних. 13.8. Протоколи загальних зборів членів Товариства підписують голова та секретар зборів; ці протоколи завіряються печаткою Товариства та зберігаються в його справах постійно. 13.9. Протоколи засідань правління Товариства підписує голова правління або заступник голови правління. 13.10. Протоколи засідань ревізійної комісії Товариства підписує голова ревізійної комісії. 13.11. Протоколи засідань правління та ревізійної комісії Товариства завіряються печаткою Товариства та зберігаються в його справах постійно. 13.12. Копії протоколів Загальних зборів членів Товариства, засідань правління та ревізійної комісії Товариства, завірені виписки з цих протоколів надаються в користування будь-якому членові Товариства на його вимогу. 13.13.Річний звіт та річний кошторис Товариства перед твердженням загальними зборами підлягають перевірці ревізійною комісією. 13.14. Річний звіт та річний кошторис Товариства затверджуються Загальними зборами. Стаття 14. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 14.1. Всі питання та розбіжності, які можуть виникнути з цього Статуту по можливості вирішуються шляхом переговорів між членами. 14.2. Спори, що виникають у зв'язку з виходом члена із складу Товариства вирішуються судом. Стаття 15. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 15.1. В цілях попередження та ліквідації забруднення поверхневих, підземних вод, ґрунту та атмосферного повітря побутовими відходами та стічними водами, дотримання санітарних та інших правил змісту земель загального користування садових земельних ділянок та прилеглих до них територій, забезпечення виконання правил пожежної безпеки при експлуатації печей, електромереж, електроустановок, засобів пожежогасінні на загальних зборах членів Товариства може обиратися комісія Товариства з контролю за дотриманням законодавства, яка працює під керівництвом правління Товариства. 15.2. Комісія Товариства з контролю за дотриманням законодавства надає консультативну допомогу членам Товариства, забезпечує виконання садівниками земельного, природоохоронного, лісового, водного законодавства, законодавства про 18


містобудування, про санітарно-епідеміологічному благополуччі населення, про пожежну безпеку, складає акти про порушення законодавства і передає такі акти для вжиття заходів на розгляд правління Товариства, яке має право представляти їх в державні органи, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства. Комісія та її члени мають право вказувати садівникам на порушення, що допускаються ними, вимагати усунення порушень попереджати про можливість застосування до них заходів дії, передбачених законодавством та Статутом Товариства. 15.3. Члени Комісії з контролю за дотриманням законодавства у встановленому порядку можуть бути призначені громадськими інспекторами державних органів, що здійснюють контроль за дотриманням законодавства та наділені відповідними повноваженнями. 16. ВЕДЕННЯ САДІВНИЦТВА У ІНДИВІДУАЛЬНОМУ ПОРЯДКУ 16.1. Громадянин, що володіє садовою земельною ділянкою в межах Товариства, має право вести садівництво в індивідуальному порядку. Садівником, що веде садівництво в індивідуальному порядку, стає громадянин, який добровільно вийшов або виключений з членів Товариства. Громадянин, що отримав право володіння садовою земельною ділянкою у спадок або в результаті угоди, якщо він не подав заяву про вступ або не прийнятий правлінням в члени Товариства. На громадянина, що розпоряджається земельною ділянкою на правах оренди цієї ділянки у члена Товариства, орендодавець може покласти усі свої права та обов'язки, як члена Товариства передбачивши це в умовах договору оренди. 16.2. Громадяни, що ведуть садівництво в індивідуальному порядку на території Товариства, мають право користуватися об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства за плату, на умовах договорів укладених з Товариством у письмовій формі в порядку, визначеному цим Статутом. 16.3. Голова правління від імені Товариства укладає з громадянами, що ведуть садівництво в індивідуальному порядку, підготовлений правлінням договір про користування об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства, на умовах та в порядку, встановленому законодавством та справжнім Статутом. Садівник, що відмовився або більше місяця ухиляється від укладення такого договору, втрачає право користуватися об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства. 16.4. Розмір плати за користування об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства для громадян, ведучих садівництво в індивідуальному порядку, за умови внесення ними внесків на придбання (створення) вказаного майна встановлюється загальними зборами та не може бути менше суми річних членських та цільових внесків членів Товариства. Терміни внесення плати за договором та розмір пені за прострочення платежів можуть відрізнятися від термінів внесення внесків та розмірів пені за несвоєчасну сплату внесків і визначаються договором. 16.5. У випадку, якщо громадянин, який вийшов або виключений з членів Товариства або попередній власник садової земельної ділянки при виході з членів Товариства отримав свою долю загального майна, положення попереднього пункту до садівника, що веде садівництво в індивідуальному порядку на вказаній ділянці, не застосовуються. Розмір плати за користування загальним майном Товариства в цьому випадку визначається на договірній основі. Новий власник може відшкодувати Товариству суму отриману колишнім власником ділянки в якості долі в майні. У такому разі до нього повністю застосовуються положення попереднього абзацу даного пункту Статуту. 16.6. У разі несплати встановлених договорами платежів за користування 19


об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства, на підставі рішення правління або загальних зборів, громадяни що ведуть садівництво в індивідуальному порядку, втрачають права користуватися об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства. Неплатежі за користування об'єктами інфраструктури та іншим майном загального користування Товариства стягуються в судовому порядку. 16.7. Договір повинен передбачати покладання на садівника, ведучого садівництво в індивідуальному порядку, обов'язків, які несуть члени Товариства (у тому числі обов'язки брати участь в колективних роботах, що проводяться за рішенням органів управління Товариства), а також містити перелік заходів відповідальності до порушника, аналогічний переліку таких заходів, застосовуваних до членів Товариства. 16.8. В договорі може бути передбачене право садівника на присутність на загальних зборах Товариства без права голосу. 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 17.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або ліквідації. 17.2. Реорганізація та ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів більшістю голосів, за участю 3/4 членів Товариства. 17.3. Злиття, приєднання, поділ або перетворення (реорганізація) Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. 17.4. Товариство ліквідується: - за рішенням Загальних зборів членів Товариства; - на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; 17.5. Усі питання щодо порядку ліквідації, реорганізації Товариства вирішуються згідно діючого законодавства України. Стаття 18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 18.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації. 18.2. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України. 18.3. Усі зміни та доповнення до Статуту набувають чинності лише після їх державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України. 18.4. Якщо за рішенням суду будь-яке положення цього Статуту буде визнане недійсним, це не буде вважатися підставою для припинення дії решти його положень. Недійсне положення повинно бути замінене на положення, в правовому відношенні близьке до положення, що змінюється.

20

Устав  
Устав  

Устав садоводческого товарищества

Advertisement