Page 1


Innhold Innledning...................................................................................................................................................................................................... 4 Lesetips om hvordan vi har beregnet verdien............................................................................................................................4 Verdivurdering.............................................................................................................................................................................................. 5 Bedriftsverdi.......................................................................................................................................................................................... 5 Grunnforutsetninger i analysen..................................................................................................................................................... 5 Aksjeverdi............................................................................................................................................................................................... 5 Indikativ historisk verdiutvikling................................................................................................................................................... 6 Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad WACC*......................................................................................................................... 6 Grunnforutsetninger i analysen.................................................................................................................................................... 6 Sensitivitetsanalyse.............................................................................................................................................................................7 Markedsbasert verdivurdering........................................................................................................................................................8 Sammenligningspopulasjon............................................................................................................................................................8 Konjunkturläge.................................................................................................................................................................................... 8 Omsetning og vekst.................................................................................................................................................................................... 9 Prognose for utvikling av nettoomsetning................................................................................................................................. 9 Kostnader og lønnsomhet....................................................................................................................................................................... 10 Prognose for utvikling av driftskostnader................................................................................................................................. 10 Prognose for utvikling av EBITDA.................................................................................................................................................. 11 Prognose for utvikling av avskrivninger..................................................................................................................................... 12 EBIT..........................................................................................................................................................................................................13 Skatt....................................................................................................................................................................................................... 14 Anleggsmidler..................................................................................................................................................................................... 15 Capex..................................................................................................................................................................................................... 16 Omløpsmidler......................................................................................................................................................................................17 Kortsiktig gjeld................................................................................................................................................................................... 19 Endring i arbeidskapital NWC...................................................................................................................................................... 20 Fri kontantstrøm FCF.........................................................................................................................................................................21 Øvrige kommentarer.................................................................................................................................................................................22 Fullstendig regnskap................................................................................................................................................................................. 23 Resultatregnskap............................................................................................................................................................................... 23 Balanse.................................................................................................................................................................................................. 23 Noter...................................................................................................................................................................................................... 23 Nøkkeltall..............................................................................................................................................................................................23 Faqtums ansvar...........................................................................................................................................................................................25

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

3


Innledning I denne bedriftsanalysen beregnes bedriftsverdien ved at vi nåverdiberegner fremtidig kontantstrøm som tilhører bedriften i sin helhet, dvs. både aksjonærer og långivere. Når det gjelder verdivurdering med fokus på selve driften, er ikke denne metoden justert for bedriftens transaksjoner med långiveren (som er tilfelle ved en direkte aksjevurdering). Å beregne bedriftsverdien innebærer i praksis å skille avkastningen fra driften fra finansieringen av den samme. Det gjør at man ved verdivurderingen måler kontantstrømmen fra driften uten finansieringskostnader (rentekostnader) og netto låneopptak. Finansieringskostnaden tas derimot med i betraktningen av diskonteringsrenten. Den vektede kapitalkostnaden (WACC) brukes som diskonteringsrente og beregnes ved å slå sammen vektet kostnad for egenkapital og fremmedkapital. Långivernes avkastningskrav tas dermed med i beregningen av diskonteringsrenten i stedet for i avkastningsprognosen. Driftsverdien kan være av interesse ved et potensielt kjøp av en bedriftsdivisjon eller kjøp av en hel bedrift. En aksjeanalytiker kan dog være mer interessert i verdien av egenkapitalen og den endelige verdien av den enkelte aksje. (aksjeverdien) Den vanligste tilnærmingen er å først beregne bedriftsverdien, for deretter å justere denne verdien etter markedsverdien på lån(ene) til bedriften. Slik oppnås verdien av egenkapitalen, altså aksjeverdien. Denne tilnærmingen kalles vanligvis indirekte metode og brukes i denne analysen. I analysen finner man den potensielle teoretiske verdien. Denne verdien skal ikke sammenlignes med en markedsverdi, da sistnevnte avhenger av en rekke andre faktorer som kan få verdien til å skille seg markant fra den teoretiske verdien. Et eksisterende marked med potensielle kjøpere er naturligvis et grunnleggende krav for en markedsverdi. Finansiering, markedsposisjon og synergieffekter er andre faktorer som kan skape avvik mellom markedsverdi og teoretisk verdi. Det bør til slutt påpekes at det ikke finnes en absolutt sannhet om den virkelige verdien til en bedrift, ettersom verdivurderingen stort sett bygger på antakelser om fremtidige utfall. Denne analysen viser imidlertid på en pedagogisk måte hvordan vi har kommet frem til bedriftsverdien og aksjeverdien ut fra en rad antakelser om utviklingen av de viktigste bedriftsøkonomiske parametrene. Disse antakelsene bygger delvis på bedriftens historiske utvikling, men det legges også vekt på utviklingen til andre sammenlignbare bedrifter. Framtidsanslagene til eksterne prognosebyråer har dessuten blitt tatt med i betraktningen.

Lesetips om hvordan vi har beregnet verdien På sidene 8 – 19 viser vi samtlige av våre antakelser vedr. selskapets fremtidige utvikling. Antakelser for utviklingen av omsetning og resultat for de neste 5 årene, i tillegg til en rekke andre variabler og nøkkeltall, utgjør basisen for verdivurderingen. Vi redegjør for disse antakelsene både grafisk og i tall på sidene 8 – 19. I tillegg vises historiske gjennomsnitt for selskapet og sammenligningspopulasjonen. Generelt sett brukes det historiske resultatet som utgangspunkt for fremtidsprognosen.

4

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Verdivurdering Bedriftsverdi Faqtum Norsk Foretaksvurdering AS har vurdert Epicurum AS til

FAQTUM

TRETTONMILJONERNIOHUNDRANITTIOÅTTATUSEN

Sidon Benjaminsson

NOK 13 998 000

VIRKSOMHEDSVURDERING A/S

Vurderingsobjekt Epicurum AS Postboks 7203 1022 Oslo

NO999999999 2013-04-19 NOK 13 998 000 Vær oppmerksom på at verdien kan variere mellom NOK 12 431 000 og NOK 16 154 000.

Bedriftsverdi Bedriftens verdi består delvis av fem års nåverdiberegnede prognoser for frie kontantstrømmer (FCF) og delvis av en såkalt sluttverdi (terminal value) som viser hvilket tilskudd kontantstrømmen bidrar med til totalverdien etter den femårige prognoseperioden. Sluttverdien kan stå for opptil 75 % av den totale driftsverdien. Det finnes to måter å beregne sluttverdien på. Metoden for bærekraftig vekst og metoden basert på multipler. Vi bruker begge metodene i vår analyse. Total driftsverdi NOK 13 998 000 Min NOK 12 431 000

Målverdi NOK 13 998 000

Maks NOK 16 154 000

Grunnforutsetninger i analysen Nåverdiberegnet FCF i prognoseintervallet på 5 år NOK 5 129 000 Utgående prognoseårs frie kontantstrøm NOK 1 448 000 WACC* 12,79 % Antatt bærekraftig vekst 3,00 % Restverdi etter prognoseintervallet på 5 år NOK 15 240 000 Nåverdifaktor 58,19 % Nåverdiberegnet verditilskudd NOK 8 869 000

Aksjeverdi For å beregne aksjeverdien justeres den totale driftsverdien med summen av rentebærende gjeld og likvide midler. Dette beløpet deles på antall aksjer for å vise verdien per aksje. Sum rentebærende gjeld NOK 2 021 000 Likvide midler NOK 12 064 000 Minoritetsinteresser NOK 0 Antall aksjer 7 500 Total aksjeverdi NOK 24 041 000 Verdi per aksje NOK 3 205,47 Min NOK 22 474 000

Målverdi NOK 24 041 000

Maks NOK 26 197 000

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

5


Indikativ historisk verdiutvikling Vær oppmerksom på at verdihistorikken i tabellen viser indikative verdier basert på neddiskonterte kontantstrømmer justert for Inflasjonen (KPI). 2003-12

2004-12

2005-12

2006-12

2007-12

2008-12

2009-12

2010-12

2011-12

2012-12

CAGR (%)

Bedriftsverdi

12 011

11 899

13 089

13 747

15 688

16 755

14 104

15 597

14 038

13 998

1,72

Aksjeverdi

20 839

15 240

15 882

8 676

10 236

14 180

13 835

18 839

21 448

24 041

1,60

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad WACC* Den kapitalkostnaden vi bruker i analysen er en faktor som defineres ut fra en såkalt vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC). Den vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden, WACC, består av to komponenter: kostnaden for eksterne lån (cost of debt) og kostnaden for interne lån (cost of equity). Kostnaden for eksterne lån, dvs. lånerenten, antas ofte å ligge på mellom 5 – 6 %. Denne prosentandelen justeres deretter ned med hensyn til gjeldende skattesats på 28,00 %. Kostnaden for interne lån regnes ut med den såkalte Capital asset pricing-modellen, CAPM, hvor markedets aktuelle risikopremie, statens gjennomsnittlige lånerente for året, størrelsen på selskapet og risikonivået for selskapet legges til grunn for beregningen. Til slutt beregnes den optimale kapitalstrukturen (target capital structure) ved å beregne bransjens historiske forhold mellom egenkapital og rentebærende gjeld.

Grunnforutsetninger i analysen Lånerente 6,00 % Skattesats 28,00 % Ekstern lånekostnad 4,32 % Risikofri lang statslånerente 3,35 % Markedets risikopremie 5,80 % Størrelsespremie 4,89 % Bedriftsrisiko 8,49 % Intern lånekostnad 22,52 % Optimal kapitalstruktur 46,51 % WACC 12,79 %

6

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Sensitivitetsanalyse Verdivurdering av bedrifter er ingen nøyaktig vitenskap hvor man med sikkerhet kan anslå hva som er rett og galt. Derfor rapporteres vanligvis et verdiintervall i en såkalt sensitivitetsanalyse. I denne analysen bruker vi to ulike modeller ut fra de to ulike metodene for å beregne sluttverdien. Prognosen for bedriftsverdien varierer derfor avhengig av den vektede kapitalkostnaden (WACC), utgangsmultippelen (exit multiple) og den bærekraftige veksten som vist i matrisen under, der variabelintervallet er ca. pluss minus 10. % fra målverdien. WACC (%) 11,51 12,15 12,79 13,42 14,06 WACC (%) 11,51 12,15 12,79 13,42 14,06

4,92

5,20

Utgangsmultippel 5,47

5,74

6,02

13 869 13 583 13 305 13 035 12 773

14 231 13 935 13 647 13 368 13 097

14 602 14 295 13 998 13 709 13 429

14 980 14 664 14 356 14 058 13 768

15 366 15 038 14 721 14 412 14 113

2,70

2,85

15 866 14 833 13 931 13 136 12 431

15 934 14 881 13 964 13 157 12 443

Kontinuerlig vekst (%) 3,00 3,15 16 005 14 931 13 998 13 179 12 455

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

16 078 14 983 14 033 13 202 12 467

3,30 16 154 15 037 14 070 13 225 12 480

7


Markedsbasert verdivurdering Ved markedsbasert verdivurdering baserer man seg på at verdien av en eiendel kan beregnes ved å studere hvordan markedet prissetter lignende eller sammenlignbare eiendeler. Verdivurderingen baserer seg da på prismultippler, som for eksempel aksjeverdien hos sammenlignbare bedrifter i forhold til resultatnivået hos de samme. Metodens utgangspunkt kan være en eller flere bedrifter på børsen eller, hvis det gjelder private bedrifter, gjennomførte bedriftskjøp hvor man kan finne en pris på transaksjonen. I stedet for å bruke aksjeverdien som variabel i vår analyse vurderes verdien på selve bedriften, EV, mot fortjeneste, kontantstrøm, nettoomsetning og den justerte egenkapitalen. Ettersom vi i beregningen av bedriftens verdi ser bort fra finansieringen, dvs. kapitalstrukturen (utenom ved beregning av den vektede kapitalkostnaden), bruker vi det historisk vektede driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) som resultatvariabel. Fordelen med dette er at en slik multippel muliggjør direkte sammenligning av forskjellige type bedrifter. EV/EBITDA EV/CF EV/S EV/BV

6,89 11,84 0,57 1,38

EV = Bedriftens verdi EBITDA = Historisk gjennomsnittlig driftsresultat før avskrivninger. CF = Historisk gjennomsnittlig fri kontantstrøm, FCF. S = Historisk gjennomsnittlig nettoomsetning BV = Historisk gjennomsnittlig netto verdijustert egenkapital

Sammenligningspopulasjon Bedriften er blitt sammenlignet med bransjen: 4642: Engroshandel med klær og skotøy. Det er viktig for alle bedrifter å holde seg informert om hvordan bedriften er posisjonert i forhold til andre bedrifter i samme sektor. Følgende utdypende nøkkelanalyse illustrerer bedriftens posisjon gjennom en rekke grunnleggende nøkkeltall. Foruten å fokusere på tallene for enkelte år, er det viktig å se på trenden, dvs. nøkkeltallenes forandring over tid. Nøkkeltallene viser medianverdien for bransjen, og rapporteres lengre frem i en liste med samtlige nøkkeltall. Faqtum Norsk Foretaksvurdering AS henter informasjon om bedriftens NACE-kode (bransjetilhørighet) fra Foretaksregisteret. Vær oppmerksom på at Foretaksregisteret har registrert den NACE-kode bedriften oppga da den ble registrert, og at hvis bedriftens virksomhet eventuelt har endrets, har bedriften ansvar for å gi slik beskjed til Foretaksregisteret og derved endring av tilhørende NACE-kode. Hvis bedriftens virksomhet er blitt endret, uten tilsvarende endring i NACE kode, kan det føre til at sammenligningspopulasjonen ikke blir relevant. Faqtum kan manuelt justere NACE-koden for å reflektere bedriftens gjeldende virksomhet.

Konjunkturläge Foretaket har økt/redusert sin markedsandel fra 1,09 % i 2009 til 5,63 % i 2012. Blandt 78 selskaper i bransjen havner selskapet på 13. plass i forhold til omsetning, og på 9. plass i forhold til driftsresultat. Når det gjelder prosentuell vekst i omsetning havner   selskapet på 6. plass og 27. plass når det gjelder egenkapital.

8

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Omsetning og vekst Prognose for utvikling av nettoomsetning Som første trinn i verdivurderingsprosessen skal man vurdere fremtidig omsetningsutvikling. En utviklingsprognose for de kommende 5 årenes nettoomsetning blir laget med støtte fra opp til 10 år med historiske omsetningsresultater. Også den historiske utviklingen for en relevant sammenligningspopulasjon (bransje, størrelse, alder, region, m.m.) i tilsvarende historiske tidsintervall, kan brukes som støtte for antakelser om fremtidig omsetningsutvikling for bedriften. Bedriftens eget syn på fremtiden, samt andre eksterne prognosebyråers fremtidsbedømmelser, bør naturligvis tas hensyn til i prognosen. Vær oppmerksom på at prognosen gjøres manuelt av en erfaren analytiker ved hjelp av informasjonskildene nevnt oven. Selskapet (NOK 000)

Omsetning Omsetningsutv. (CAGR %)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

24 380

28 704

29 612

30 539

2,14

-0,16

3,16

3,13

2016

2017

Prognosegjennomsn.

31 486

32 451

33 435

31 505

3,10

3,07

3,03

3,10

40 000

30 000

20 000

10 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjon (NOK 000)

Omsetning Omsetningsutv. (CAGR %)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

30 730

42 140

45 832

49 319

14,59

-6,18

8,76

7,61

2015

2016

Prognosegjennomsn.

52 504

55 289

57 585

52 106

6,46

5,30

4,15

6,44

60 000

40 000

20 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt en gjennomsnittlig økning i omsetning de kommende 5 år på 3,10 %. Denne antakelsen baserer seg bl.a på den historiske utviklingen som viser en gjennomsnittlig tilvekst på 2,14 %.   Tilsvarende historiske gjennomsnittlig tilvekst for sammenligningspopulasjonen har vært 14,59 %.  

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

9


Kostnader og lønnsomhet Prognose for utvikling av driftskostnader Kostnadsutviklingen vurderes indirekte ved at utviklingen i EBITDA, dvs. driftsresultat før avskrivninger, prognostiseres med samme tilnærmingsmåte og samme historiske regnskapsintervall som da framtidig nettoomsetning ble prognostisert. Differansen mellom prognostisert omsetning og prognostisert resultat gir på den måten kostnadsprognosen. Selskapet (NOK 000)

Lønnskostnader Lønnskostnader/Oms. (%) Andre kostnader Andre kostn./Oms. (%) Kostnader Kostnader/Omsetning (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

2 956

3 185

3 590

3 702

3 817

3 934

4 053

3 819

12,12 19 392

11,10 22 087

12,12 23 554

12,12 24 292

12,12 25 044

12,12 25 812

12,12 26 595

12,12 25 059

79,54

76,95

79,54

79,54

79,54

79,54

79,54

79,54

22 348

25 272

27 144

27 994

28 861

29 746

30 648

28 879

91,67

88,04

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

91,67

40 000

30 000

20 000

10 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjon (NOK 000)

Kostnader Kostnader/Omsetning (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

29 160

39 202

43 490

46 800

94,89

93,03

94,89

94,89

2015

2016

Prognosegjennomsn.

49 821

52 464

54 643

49 444

94,89

94,89

94,89

94,89

60 000

40 000

20 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at kostnader i forhold til omsetning for de kommende 5 år vil ligge på det historiske gjennomsnittet, dvs 91,67 %. Dette kan sammenlignes med 94,89 % hvilket er det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen.  

10

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Prognose for utvikling av EBITDA Å prognostisere EBITDA, dvs. driftsresultat før avskrivninger, er en viktig del av kontantstrømberegningen. I praksis går vi ut fra historisk EBIT, dvs. driftsresultat etter avskrivninger, og 28 % bedriftsskatt hvor avskrivningene tilbakeføres til det resultatet som er blitt benyttet i utregningen av den frie kontantstrømmen. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn. EBITDA EBITDA-tilvekst (CAGR %) EBITDA-margin (%)

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

2 032

3 432

2 468

2 545

2 624

2 705

2 787

2 626

8,70 8,33

-16,68 11,96

-28,09 8,33

3,13 8,33

3,10 8,33

3,07 8,33

3,03 8,33

-4,08 8,33

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjon (NOK 000)

EBITDA EBITDA-tilvekst (CAGR %) EBITDA-margin (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

1 570

2 938

2 342

2 520

2 683

2 825

2 942

2 662

21,22 5,11

21,12 6,97

-20,29 5,11

7,61 5,11

6,46 5,11

5,30 5,11

4,15 5,11

0,03 5,11

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) kommer til å øke med i gjennomsnitt -4,08 % de kommende 5 år og at marginen derfor vil ligge på det historiske nivået, 8,33 %.   Dette kan sammenlignes med den historiske gjennomsnittlige tilveksten og marginal for sammenligningspopulasjonen på 21,22 %   respektive 5,11 %.  

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

11


Prognose for utvikling av avskrivninger Nøkkeltallet for avskrivninger/anleggsmidler er historisk sett en støtte for å vurdere kommende års avskrivningsnivåer. Merk deg at avskrivningsprognoser også brukes ved beregning av selskapets kommende nettoinvesteringer (Capex). Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn. Avskrivninger Avskr./Anl.midl. (%)

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

251

124

102

105

108

112

115

108

32,51

40,79

32,51

32,51

32,51

32,51

32,51

32,51

400

300

200

100

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjon (NOK 000) Historisk gjennomsn. Avskrivninger Avskr./Anl.midl. (%)

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

592

779

704

757

806

849

884

800

27,87

33,56

27,87

27,87

27,87

27,87

27,87

27,87

1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at avskrivninger i forhold til anleggsmidler for de kommende 5 år vil ligge på det historiske gjennomsnittet, dvs 32,51 % Dette kan sammenlignes med 27,87 % hvilket er det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen.  

12

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


EBIT EBIT, driftsresultatet, er grunnlaget for utregningen av den frie kontantstrømmen for respektive prognoseår. EBIT minus skatt pluss avskrivninger minus nettoinvesteringer (Capex) minus endring av operativ arbeidskapital gir FCF, den frie kontantstrømmen. Selskapet (NOK 000)

EBIT EBIT-margin (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

1 781

3 308

2 366

2 440

2 516

2 593

2 672

2 517

7,30

11,52

7,99

7,99

7,99

7,99

7,99

7,99

4 000

3 000

2 000

1 000

0

-1 000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

978

2 159

1 638

1 763

1 876

1 976

2 058

1 862

3,18

5,12

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

EBIT EBIT-margin (%)

2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 -500 -1 000 2003

2004

2005

2006

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13


Skatt For tiden er selskapsskatten i Norge 28 %, som er den skatten som prognostiseres for alle fremtidige 책r i modellen. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige 책r

2013

495

966

663

Skatt

Prognoseperiode 2014 2015 683

704

2016

2017

Prognosegjennomsn.

726

748

705

1 200 1 000 800 600 400 200 0 -200 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige 책r

2012

273

641

431

Skatt

Prognoseperiode 2013 2014 388

413

2015

2016

Prognosegjennomsn.

435

453

424

800 600 400 200 0 -200 -400 2003

14

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Anleggsmidler Å prognostisere nivåene på kommende års immaterielle og materielle anleggsmidler, og på den måten også definere forandring av anleggsmidler for de respektive prognoseårene, er avgjørende for å fastslå framtidige investeringsnivåer (Capex). Akkurat som i de andre analysestrinnene, brukes historikken som et viktig prognosegrunnlag, men selvsagt er selskapets egen oppfatning av kommende års investeringer i anleggsmidler enda viktigere å ta hensyn til. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn. Anleggsmidler Anl.midler/Oms. (%) Anleggsmidler diff

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

773

304

314

323

333

344

354

334

3,17 9

1,06 -96

1,06 10

1,06 10

1,06 10

1,06 10

1,06 10

1,06 10

1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000)

Anleggsmidler Anl.midler/Oms. (%) Anleggsmidler diff

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

2 124

2 322

2 525

2 718

2 893

3 046

3 173

2 871

6,91 236

5,51 -620

5,51 203

5,51 192

5,51 175

5,51 153

5,51 126

5,51 170

6 000

4 000

2 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at gjennomsnittlig bokført verdi av anleggsmidler vil være NOK 334 000.   Dette resulterer i et gjennomsnittlig forhold til antatt omsetning på 1,06 %.   Historisk har dette nøkkeltall ligget på 3,17 %.  

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

15


Capex Viser på selskapets nettoinvesteringer/forandringer i anleggsmidler. Beløpet beregnes ved at avskrivninger legges til forandringen i materielle + immaterielle anleggsmidler for de respektive prognoseårene Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn. Capex Capex/Omsetning (%)

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

63

28

112

115

118

122

126

118

0,24

0,10

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

2 000

1 500

1 000

500

0

-500 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000) Historisk gjennomsn. Capex Capex/Omsetning (%)

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

221

160

907

949

982

1 002

1 011

982

0,96

0,38

1,98

1,93

1,87

1,81

1,76

1,87

6 000

4 000

2 000

0

-2 000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Kommentar

Vi har forutsatt at investeringer i anleggsmidler (CAPEX) i forhold til omsetning for de kommende 5 år vil ligge på 0,38 %, og at denne antakelsen baserer seg på det historiske gjennomsnittet. Det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen har ligget   på 0,96 %.  

16

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Omløpsmidler Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar hensyn til fordringer på konsern og tilknyttede selskaper når omløpsmidler blir beregnet. I likvide middel inkluderes bankinnskudd, kontanter og kortfristige plasseringer. Egentlig bør kun det kapital som ansees nødvendig for å drive bedriften, inngå i omløpsmidler. Nivået på et slikt beløp kan dog være vanskelig å skille ut og vi har derfor valgt å inkludere alle likvide midler. I posten andre kortsiktige fordringer, inngår utsatte inntekter og påløpte kostnader. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

Varebeholdning

2 256

1 385

2 740

2 826

2 913

3 003

3 094

2 915

Varebeholdning (%) Kundefordringer

9,25 2 079

4,83 1 256

9,25 2 525

9,25 2 604

9,25 2 685

9,25 2 767

9,25 2 851

9,25 2 686

Kundefordringer (%) Bankinnskudd, kontanter og l.

8,53 8 040

4,38 12 064

8,53 9 765

8,53 10 071

8,53 10 383

8,53 10 701

8,53 11 026

8,53 10 389

Bankinnskudd, kont. og l. (%) Andre fordringer

32,98

42,03

32,98

32,98

32,98

32,98

32,98

32,98

Andre fordringer (%) Omløpsmidler Omløpsmidler (%)

586

872

712

735

757

781

804

758

2,41

3,04

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

2,41

12 961

15 577

15 742

16 235

16 738

17 251

17 775

16 748

53,16

54,27

53,16

53,16

53,16

53,16

53,16

53,16

20 000

15 000

10 000

5 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000)

Omløpsmidler Omløpsmidler (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

10 992

16 432

16 394

17 642

35,77

38,99

35,77

35,77

2015

2016

Prognosegjennomsn.

18 781

19 777

20 599

18 639

35,77

35,77

35,77

35,77

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at omløpsmidler i forhold til omsetning for de kommende 5 år vil ligge på det historiske gjennomsnittet, dvs 53,16 %. Dette kan sammenlignes med 35,77 % hvilket er det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen. VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

17


18

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Kortsiktig gjeld Vi gjør oppmerksom på at vi ikke tar hensyn til gjeld til konsern eller tilknyttede selskaper når kortsiktig gjeld blir beregnet. I posten øvrig kortsiktig gjeld inngår forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn. Leverandørgjeld Leverandørgjeld (%) Annen kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld (%) Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld (%)

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

2016

2017

Prognosegjennomsn.

382

218

464

478

493

508

523

493

1,57 1 053

0,76 1 702

1,57 1 279

1,57 1 320

1,57 1 360

1,57 1 402

1,57 1 445

1,57 1 361

4,32

5,93

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

4,32

1 435

1 920

1 743

1 798

1 853

1 910

1 968

1 854

5,89

6,69

5,89

5,89

5,89

5,89

5,89

5,89

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000)

Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

5 118

8 560

7 633

8 214

8 745

9 209

9 591

8 678

16,66

20,31

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

16,66

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at kortsiktig gjeld i forhold til omsetningen for de kommende 5 år vil ligge på det historiske gjennomsnittet, dvs 5,89 %. Dette kan sammenlignes med 16,66 % hvilket er det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen.  

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

19


Endring i arbeidskapital NWC Arbeidskapital = omløpsmidler – kortsiktig gjeld. Den historiske medianverdien for nøkkeltallet NWC/nettoomsetning er grunnlaget for å prognostisere kommende års arbeidskapitalnivåer. Analytikeren kan selvfølgelig avvike fra dette og bruke resultatet fra seneste år eller til og med se på hvordan arbeidskapitalen for den sammenlignbare populasjonen har utviklet seg. Selskapet (NOK 000)

Omløpsmidler Oms.midler/Oms. (%) Kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld/Oms. (%) Arbeidskapital Arbeidskapital/Oms. (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2013

Prognoseperiode 2014 2015

12 961

15 577

15 742

16 235

53,16 1 435

54,27 1 920

53,16 1 743

53,16 1 798

2016

2017

Prognosegjennomsn.

16 738

17 251

17 775

16 748

53,16 1 853

53,16 1 910

53,16 1 968

53,16 1 854

5,89

6,69

5,89

5,89

5,89

5,89

5,89

5,89

11 526

13 657

13 999

14 438

14 885

15 341

15 806

14 894

47,28

47,58

47,28

47,28

47,28

47,28

47,28

47,28

Selskapet (NOK 000) 20 000

15 000

10 000

5 000

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000)

Arbeidskapital Arbeidskapital/Oms. (%)

Historisk gjennomsn.

Forrige år

2012

Prognoseperiode 2013 2014

2015

2016

Prognosegjennomsn.

5 874

7 873

8 761

9 428

19,12

18,68

19,12

19,12

10 036

10 569

11 008

9 960

19,12

19,12

19,12

19,12

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kommentar

Vi har forutsatt at netto driftskapital i forhold til omsetningen for de kommende 5 år vil ligge på 47,28 % og at dette tilsvarer det historiske gjennomsnittet. Dette kan sammenlignes med 19,12 %   hvilket er det historiske gjennomsnittet for sammenligningspopulasjonen.  

20

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Fri kontantstrøm FCF Den frie kontantstrømmen for de respektive prognoseårene regnes ut i henhold til følgende formel: EBIT minus skatt, pluss avskrivninger, minus Capex, minus endring i arbeidskapital. Den fremtidige diskonterte kontantstrømmen beregnes ved å bruke en såkalt nåverdifaktor. Selskapet (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige år

Prognoseperiode

Prognosegjennomsn.

Fri kontantstrøm Nåverdifaktor (%) Diskontert

5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 -1 000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Sammenligningspopulasjonen (NOK 000) Historisk gjennomsn.

Forrige år

Prognoseperiode

Prognosegjennomsn.

Fri kontantstrøm Nåverdifaktor (%) Diskontert

4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 2004

2005

2006

2007

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

21


Øvrige kommentarer Den optimale kapitalstrukturen er blitt beregnet til 46,51 % og bygger på bransjens historiske forhold mellom egenkapital og rentebærende gjeld. Rating 0 - 14 Ikke kredittverdig   15 - 29 Kreditt mot sikkerhet   30 - 49 Kredittverdig   50 - 74 God kredittverdighet   75 - 100 Beste kredittverdighet   Poeng pr. dato: 25.03.2013 87 poeng

22

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Fullstendig regnskap Resultatregnskap (NOK 000) Salgsinntekter Råvarekostnader Personellkostnader Avskrivninger Driftsresultat Sum finansinntekter Eksterne rentekostnader Sum finanskostnader Resultat før skatt Resultat etter skatt Skatt Årsresultat

2003-12 23 727 15 944 2 948 235 1 385 247 157 207 1 425 1 023 402 1 023

2004-12 22 670 14 788 2 920 346 657 113 218 273 497 356 141 356

2005-12 21 705 14 066 2 853 355 650 116 271 295 470 338 132 338

2006-12 19 442 13 700 2 900 354 -925 170 123 173 -928 -822 -106 -822

2007-12 18 903 12 257 2 568 327 231 208 425 466 -28 -22 -6 -22

2008-12 25 811 15 980 2 892 314 2 140 323 522 577 1 886 1 358 528 1 358

2009-12 26 530 16 819 3 218 169 2 942 95 167 216 2 821 2 028 793 2 028

2010-12 27 557 16 562 2 908 142 3 447 154 140 142 3 460 2 491 969 2 491

2011-12 28 751 17 153 3 165 147 3 972 139 90 90 4 021 2 894 1 128 2 894

2012-12 28 704 18 307 3 185 124 3 308 161 31 31 3 438 2 472 966 2 472

2003-12 225 0 810 1 035 2 266 2 682 0 7 667 12 615 13 650 525 7 201 7 726

2 491 13 650

2004-12 187 1 193 59 1 439 2 843 1 531 440 7 325 12 139 13 578 7 500 188 7 688 4 378 4 378 528 984 1 512 13 578

2005-12 182 1 059 59 1 300 2 742 2 291 275 6 908 12 216 13 516 7 500 526 8 026 4 405 4 405 483 603 1 086 13 516

2006-12 288 1 135 59 1 482 2 027 2 958 427 5 699 11 111 12 593 525 251 776 10 315 10 315 405 1 097 1 501 12 592

2007-12 294 779 59 1 132 2 869 2 217 368 5 833 11 288 12 420 525 229 754 10 874 10 874 366 426 791 12 419

2008-12 157 465 59 681 3 077 1 566 448 8 048 13 139 13 820 525 1 588 2 113 10 467 10 467 360 879 1 239 13 819

2009-12 34 482 59 574 1 900 2 285 1 435 6 309 11 929 12 503 525 3 616 4 141 6 565 6 565 500 1 297 1 797 12 503

2010-12 55 490 57 603 1 700 2 389 962 9 698 14 749 15 352 525 6 107 6 632 6 556 6 556 463 1 700 2 164 15 352

2011-12 13 387 57 457 1 750 1 614 637 10 845 14 846 15 303 525 9 000 9 525 3 551 3 551 381 1 846 2 226 15 302

2012-12 41 263 57 362 1 385 1 256 872 12 064 15 576 15 938 525 11 472 11 997 2 021 2 021 218 1 702 1 919 15 937

2003-12 9 235

2004-12 9 346

2005-12 n.a. 355

2006-12 n.a. 354

2007-12 n.a. 327

2008-12 n.a. 314

2009-12 n.a. 169

2010-12 n.a. 142

2011-12 7 147

2012-12 7 124

2003-12 5,84 3,34 6,01 6,20 18,44 23,80 11,96 12,00 12,06 13,35 6,83 4,84 5,30

2004-12 2,90 3,81 2,19 5,61 6,46 18,25 5,67 10,33 6,38 16,17 4,42 5,61 3,10

2005-12 2,99 4,75 2,17 5,89 5,86 21,48 5,67 11,42 6,16 17,58 4,63 6,13 3,19

2006-12 -4,76 5,50 -4,77 5,53 -119,59 43,33 -6,00 12,12 -6,81 17,92 -2,94 7,19 -2,41

2007-12 1,22 6,02 -0,15 6,11 -3,71 48,77 3,53 14,02 3,78 21,73 2,95 7,45 1,61

2008-12 8,29 1,75 7,31 2,40 89,26 11,76 17,82 7,27 19,58 10,26 9,51 4,53 6,48

2009-12 11,09 -1,74 10,63 -1,38 68,12 -8,64 24,29 1,63 28,37 2,24 11,73 0,09 8,28

2010-12 12,51 3,25 12,56 4,20 52,17 24,09 23,46 10,47 27,30 14,87 13,02 5,40 9,55

2011-12 13,82 5,12 13,99 7,18 42,22 39,97 26,86 14,74 31,44 23,09 14,33 6,97 10,58

2012-12 11,52

Balanse (NOK 000) Sum immaterielle anleggsmidler Sum materielle anleggsmidler Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum varebeholdning Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld

3 433 113

Noter (NOK 000) Ansatte Sum avskrivninger

Nøkkeltall Lønnsomhet Driftsmargin (%) Driftsmargin (%)* Nettomargin (%) Nettomargin (%)* Avkastning på egenkapital (%) Avkastning på egenkapital (%)* Avkastning på totalkapital (%) Avkastning på totalkapital (%)* Avkastning på anvendt kapital (%) Avkastning på anvendt kapital (%)* EBITDA-margin (%) EBITDA-margin (%)* Kontantstrøm/omsetning (%)

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

11,98 28,66 21,77 24,75 11,96 9,04

23


Kontantstrøm/omsetning (%)*

6,57

6,06

5,82

5,87

6,27

4,72

2,13

5,71

7,51

2003-12 1,74 1,53 7,88 4,82 41,26 65,68 1,74 24,00

2004-12 1,67 1,53 2,82 5,89 24,65 35,62 8,50 19,20

2005-12 1,61 1,64 2,60 6,56 38,53 36,26 8,12 22,14

2006-12 1,54 1,77 -4,36 5,19 55,53 53,64 7,60 15,51

2007-12 1,52 1,91 0,94 5,92 42,81 72,12 7,07 15,17

2008-12 1,87 1,59 4,27 2,11 22,15 50,47 5,09 15,36

2009-12 2,12 1,81 14,06 0,39 31,44 39,10 6,88 14,58

2010-12 1,80 1,80 25,36 3,59 31,64 34,64 6,13 17,86

2011-12 1,88 1,76 45,68 6,94 20,49 38,98 4,84 17,84

2012-12 1,80

2003-12 506,42 141,56 415,46 94,94 225,05 308,55 56,60 39,97 0,77 1,50

2004-12 802,84 147,29 614,81 92,75 175,61 433,15 56,62 47,00 0,77 1,13

2005-12 1 124,86 167,46 872,38 117,10 182,20 375,59 59,38 45,06 0,68 1,15

2006-12 740,24 211,87 605,20 167,54 7,52 49,36 6,16 22,58 15,23 3,43

2007-12 1 427,05 212,04 1 064,35 189,07 6,93 58,80 6,07 23,89 15,47 3,19

2008-12 1 060,45 145,88 812,11 109,12 20,19 101,52 15,29 32,44 5,54 2,08

2009-12 663,83 173,30 558,10 123,02 63,08 70,96 33,12 29,06 2,02 2,44

2010-12 681,56 168,04 603,00 132,35 101,16 90,26 43,20 31,34 1,31 2,19

2011-12 666,94 163,74 588,32 119,87 268,23 118,53 62,24 31,56 0,61 2,17

2012-12 811,67

2003-12 158 109 2 636 1 759 12,42 16,38 328 288 858 458 1 504 1 031 1 517 1 147

2004-12 55 89 2 519 1 586 12,88 17,86 324 283 854 488 1 341 663 1 509 1 037

2005-12

2006-12

2007-12

2008-12

2009-12

2010-12

2012-12 491

756

-37

3 777

12 846 13,14 17,59

2 661 12,13 12,06

89 828 10,55 12,21

2 259

321

10 964

3 522

426

15 678

5 077

1 072

35 216

7 817

1 467

50 029

2011-12 574 906 4 107 12 606 11,01 13,58 452 1 712 1 361 2 265 1 868 4 581 2 186 7 179

Kapitalomløp Kapitalens omsetningshastighet Kapitalens omsetningshastighet* Rentedekningsgrad Rentedekningsgrad* Kredittid (dager) leverandører Kredittid (dager) leverandører* Kredittid (dager) kunder Kredittid (dager) kunder*

111,90 15,97 2,77

Struktur Likviditetsgrad I (%) Likviditetsgrad I (%)* Likviditetsgrad II (%) Likviditetsgrad II (%)* Kapitaliseringsstruktur (%) Kapitaliseringsstruktur (%)* Soliditet (%) Soliditet (%)* Gjeldsgrad (%) Gjeldsgrad (%)*

739,50 593,62 75,27 0,33

Per ansatt Driftsresultat per ansatt Driftsresultat per ansatt* Omsetning per ansatt Omsetning per ansatt* Personellkostn. / Driftsinntekter (%) Personellkostn. / Driftsinntekter (%)* Gjennomsnittskostnad per ansatt Gjennomsnittskostnad per ansatt* Egenkapital per ansatt Egenkapital per ansatt* Anvendt kapital per ansatt Anvendt kapital per ansatt* Totalkapital per ansatt Totalkapital per ansatt*

14,92 13,62

13,59 10,18

11,20 11,66

4 101 11,10 455 1 714 2 003 2 277

* Sammenligningspopulasjon: 4642: Engroshandel med klær og skotøy

24

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)


Faqtums ansvar Det finnes ingen absolutt korrekt verdi på et selskap. Verdien baserer seg på de inngangsverdier som man har gått ut fra i vurderingsmodellen. Faqtum kan derfor ikke garantere at bedriftsverdien som blir presentert, overensstemmer med den endelige verdien ved f.eks. et salg. Informasjonen er blitt satt sammen fra kilder som anses som pålitelige. Vi kan dog verken garantere kildenes pålitelighet eller at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Rapporten er ikke ment å ligge til grunn som en ekspertuttalelse ved forhandlinger i domstol eller hos andre myndigheter. Oppdraget har ikke omfattet noen avsløringer av eventuelle feil, uregelmessigheter eller ulovligheter som for eksempel bedrageri eller underslag. Faqtum påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller skader av noe slag på grunn av bruken av vedivurderingen.

Laget 2013-04-19 av Sidon Benjaminsson, analytiker.

FAQTUM-gruppen vurderer bedrifter i mer enn femti land.

VERDIVURDERING Epicurum AS (NO999999999)

25

Demo verdivurdering  
Demo verdivurdering  

Demo verdivurdering Norge

Advertisement