Page 1

360

Create.pdf

1

4/26/2561 BE

6:37 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 1

1 11/5/2561 0:39:08


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 2

2 11/5/2561 0:39:34


ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 พฤษภาคม 2561

ConTenT Green Hot Issue Green Good Green Touch Green Think รายงานพิเศษ “เปิดตัวโครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4”

9 18

5 7 9 11 12

12 27

ไอทีสิ่งแวดล้อม รายงานพิเศษ “พาออเจ้าทัวร์” Green Touch ข่าวสั้น 360o รายงานพิเศษ “ต้านภัยแล้ง” 360o Entertainment ข่าวสั้น 360o 360o Entertainment

15 18 24 25 27 30 31 32

eXECUTIVe EdItor สวัสดี แฟนๆ ผูอ้ �่ นนิตยส�ร TV360° on Magazine ทุกท่�นครับ เมื่อกาลเวลาโลก เดินเข้าสู่เดือนพฤษภาคมของทุกปี ปรากฏการณ์เกี่ยวกับความ เปลีย่ นแปลงของฤดูกาลในไทยก็เด่นชัดขึน้ มาทันที นัน่ คือ เดือนนีเ้ ป็นเดือนทีเ่ ราต้องโบกมือ ลาจากฤดูร้อนประจำาปี 2561 เข้าสู่ฤดูฝนแห่งปีฤดูกาลเดียวกัน นับจากนี้ไปอีก 5 เดือน คุณผู้อ่านจึงต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับการดำาเนินชีวิตที่มี “ฝน” เข้ามาป่วนการดำาเนินชีวิต ประจำาวัน ทีห่ นักกว่าฝนหน้าร้อนแบบทีผ่ า่ นมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ขณะทีเ่ รือ่ งความร้อน บางวันก็ไม่ได้หายไปไหน ยังมีแซมได้ ตามประสาบ้านเราทีอ่ ยูใ่ นเขตร้อน ซึง่ หนีความร้อนไป ไม่ได้แม้วา่ ฤดูรอ้ นจะจบไปแล้วก็ตาม นีค่ อื ความเป็นไปของสภาพแวดล้อมที ่ TV360o on Magazine แจ้งเตือนคุณผูอ้ า่ นให้ เตรียมพร้อมตัวเองเพือ่ รับมือกับธรรมชาติอยูเ่ สมอ และเพือ่ การเข้าถึงทีเ่ ป็นรูปธรรมมากขึน้ เนือ้ หาภายในฉบับเดือนพฤษภาคมฉบับนี ้ จึงมาพร้อมเรือ่ งราวรับหน้าฝน ด้วยการรายงานการ ทีร่ ายการ “ทีว3ี 60องศา” ได้ออกทำากิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อมในช่วง 1 - 2 เดือนทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะเป็นการพาแฟนข่าวออกไปต้านภัยแล้ง ทีอ่ าำ เภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี มั ย์ และการพา “ออเจ้า”... แฟนๆ ละครช่อง 3 ไปสืบสานสิง่ แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมไทยตามรอยละคร บุพเพนิวาสถึงแผ่นดินประวัติศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ เมืองละโว้ โดยการ สนับสนุนขององค์กรเครือข่ายพันธมิตรสำาคัญ คือ “ตราแม่ครัว” ผูผ้ ลิตซอสหอยนางรมตรา แม่ครัว และผลิตภัณฑ์ปรุงรส ตรา “ฉลากทอง” ที่เรารู้จักกันดี ซึ่งคุณผู้อ่านจะได้เรียนรู ้ การปรับตัวต่อสูก้ บั ความเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติ และการเกาะกระแสละครฮิต ให้เกิดการ รักความเป็นไทยอย่างยัง่ ยืน...อย่างไร นอกจากนี ้ TV360o on Magazine ฉบับเดือนพฤษภาคมยังให้นาำ้ หนักกับกระแสละคร ช่อง3 เพือ่ ส่งผ่านความบันเทิงถึงผูอ้ า่ นอย่างเต็มทีด่ ว้ ย คอลัมน์ 360o Entertainment จึงนำา ความเคลื่อนไหวการเปิดละครซีรีส์ใหม่ของช่อง 3 มานำาเสนอ พร้อมกับข่าวเบื้องหลังการ สัมภาษณ์ดาราทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบ อย่าง หมาก ปริญ ก็อต จิรายุ และเก้า สุภสั สรา รวมถึงคอลัมน์ Green Touch ยังพาไปดูธุรกิจของดารารักษ์โลก ที่นอกจากจะทำาการค้าการขายแล้ว ยังไม่ทาำ ลายสิง่ แวดล้อมเพือ่ เป็นแบบอย่างให้กบั คนในธุรกิจเดียวกัน และท่านผูอ้ า่ นทีส่ นใจด้วย อ่านทีผ่ มเขียนมานี ้ คงไม่จใุ จเท่า การทีท่ กุ ท่านจะพลิกเข้าไป ดูเนือ้ หาด้านในหรอกนะครับ และหวังว่า TV360o on Magazine ฉบับนี ้ จะมีประโยชน์แก่คนรักสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะเดินไปข้างหน้าด้วย อุดมการณ์เดียวกัน เพร�ะนีค่ อื ..ทีว!ี ! ส�มมมมมมมม ร้อยหกสิบองศ� สวัสดีครับ ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ คุณประวิทย์ มาลีนนท์ ที่ปรึกษ� คุณสำาราญ ฉัตรโท คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย คุณคชาชาญ มงคลเจริญ คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ บรรณ�ธิก�รบริห�ร ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร ปิติ จงรักษ์ระวีวรรณ หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร สุภางค์วิไล นาทองบ่อจรัส กองบรรณ�ธิก�ร กัญญาภัทร บุญญารัตนศิริ ธัญญะสุภางค์ นาทองบ่อจรัส ทีมข่�ว พลัฏฐ์ พงษ์หิรัญศรุต พฤษภาคม อิสราอังกูล ดาวใจ หลักคำา ทิพเนตร เลขมาศ ช่�งภ�พ วีระพล เชื้อบุญมี กร�ฟิกดีไซน์ เกรียงศักดิ์ ทองจันทร์ ยุวนิดา บุญยศ ฝ่�ยประช�สัมพันธ์ก�รตล�ด สุภางค์วิไล นาทองบ่อจรัส จัดทำ�โดย บริษัท มาร์ค อิน มีเดีย จำากัด 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2519-5559 โทรสาร 0-2519-5545 ผลิตโดย บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำากัด 190 ถ.รัชดา-รามอินทรา แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0-2519-5559 www.tv360entertainment.com

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 3

3 11/5/2561 1:53:11


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 4

4 11/5/2561 1:54:15


Green Hot Issue กองบรรณาธิการ

สร้างสถิติใหม่ทั่วโลก เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

รวมพลังปิดไฟ Earth Hour 2018 วันนี้ขอน�ำเสนอสถำนกำรณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นรอบโลก เป็นภำพที่เรำ อยำกให้เกิดมำนำนมำกแล้ว ในเรื่องของกำรเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ เพรำะต้องยอมรับว่ำปัจจุบนั เทคโนโลยี ควำมเจริญ ก้ำวหน้ำในเรือ่ งเศรษฐกิจของโลก ต้องแลกมำด้วยกำรเสียสละของธรรมชำติ คนส่วนใหญ่คงเคยจะได้ยนิ ได้ศกึ ษำเกีย่ วกับค�ำว่ำ “ภาวะโลกร้อน” กันบ้ำง แล้ว แต่จะมีสักกี่คนที่เข้ำถึงและลงมือปฏิบัติเพื่อหยุดหรือชะลอภำวะ ดังกล่ำว กำรละลำยของน�ำ้ แข็งขัว้ โลกนับเป็นหลักฐำนของกำรเปลีย่ นแปลง ทีเ่ รำไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ำภำวะโลกร้อนมีจริงหรือไม่ อย่ำงประเทศไทยของ เรำเองก็มกี ำรใช้พลังงำนน�ำ้ มัน ก๊ำซธรรมชำติและถ่ำนหินเป็นจ�ำนวนมำก จนติดอันดับของโลก ซึง่ ถ้ำเรำยังเดินหน้ำด�ำรงอยูใ่ นวิถเี ดิมๆ ธรรมชำติและ สิง่ แวดล้อมอำจจะไม่สำมำรถทนต่อกำรรับมือไหวอีกต่อไป จำกสถำนกำรณ์ทเี่ กิดขึน้ นีท้ ำ� ให้ประชำชน ภำคเอกชน และองค์กร ต่ำงๆ ทัว่ โลก กว่ำ 188 ประเทศ มิอำจอยูเ่ ฉยได้อกี ต่อไป จึงร่วมมือกันสร้ำง สถิตใิ หม่กบั กิจกรรม Earth Hour 2018 ด้วยกำรรณรงค์ให้ทกุ ครัวเรือน สถำนประกอบหลำยๆ แห่ง ร่วมปิดไฟดวงที่ไม่จ�ำเป็น และท�ำกิจกรรม เพือ่ สนับสนุนกำรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและลดภำวะโลกร้อน เพือ่ หยุดยัง้ กำร สูญเสียทรัพยำกรธรรมชำติ โดยมีสถำนทีส่ ำ� คัญเกือบ 18,000 แห่ง ทีร่ ว่ ม แสดงพลังด้วยกำรปิดไฟเป็นเวลำหนึง่ ชัว่ โมง ขณะทีผ่ คู้ นมำกกว่ำ 3.5 พัน ล้ำนคน ได้รว่ มแสดงควำมเห็นและเผยแพร่กจิ กรรมทีต่ นเองท�ำเพือ่ สะท้อน ควำมห่วงใยต่อโลกใบนี้ ซึง่ จำกกำรรวบรวมข้อมูลโดยองค์กำรกองทุนสัตว์ปำ่ โลกสำกล หรือ WWF พบว่ำในปีนี้ กิจกรรม Earth Hour ที่ผ่ำนมำมีรำยงำนภำพและ คลิปวิดโี อวินำทีสำ� คัญในกำรร่วมลดพลังงำนไฟฟ้ำ ตลอดจนส�ำรวจควำม สนใจกำรเข้ำร่วมของประชำชนในประเทศต่ำงๆ พบว่ำ สถำนทีส่ ำ� คัญซึง่ เป็น สัญลักษณ์ของประเทศ และเมืองต่ำงๆ เกือบ 18,000 แห่ง อำทิโอเปร่ำ เฮ้ำส์ ทีซ่ ดิ นีย ์ ออสเตรเลีย หอนำฬิกำ บิก๊ เบน กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โตเกียว สกำยทรี กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ ตึกเอมไพร์สเตท กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกำ และ หอไอเฟล กรุงปำรีส ประเทศฝรัง่ เศส ได้รว่ มกิจกรรม ครัง้ นี ้ และส�ำหรับกิจกรรมในปี 2561 จะเน้นควำมเชือ่ มโยงในระดับสำกล TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 5

5 11/5/2561 2:07:47


เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ เกีย่ วกับการร่วมรักษาสิง่ แวดล้อม เพือ่ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และยังได้ใช้สอื่ โซเชียลมีเดียเพือ่ เข้าถึงคนในยุคปัจจุบนั โดยการติดแฮชแท็ก #connect2earth หรือ #ปิดเพือ่ โลกเปลีย่ นเพือ่ อนาคต #ลดเพราะรักษ์ ในส่วนของประเทศไทยจากข้อมูลจากหน่วยราชการกรุงเทพมหานคร เผยว่า ตัง้ แต่ปี 2551 เป็นต้นมา หลังจากที่ กทม.ได้รว่ มกับ มูลนิธิ FEED องค์กร WWF ประเทศไทย และ 188 ประเทศ 7,000 เมืองทัว่ โลก ร่วมกัน “ปิดไฟ 1 ชัว่ โมง เพือ่ ลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)” ปิดไฟ ในเวลาทีไ่ ม่จา� เป็น เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง ตัง้ แต่เวลา 20.30 - 21.30 น. ซึง่ ความร่วมมือในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ สามารถลดการใช้ ไฟฟ้าได้ 16,371 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า 56.91 ล้านบาท และสามารถ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถงึ 9,233 ตัน ส�าหรับปี 2560 สามารถลด การใช้ไฟฟ้าได้ 1,953 เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่า 7.68 ล้านบาท และสามารถ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,016 ตัน นอกจากนีก้ ทม.ยังได้กา� หนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ 6 จุด ได้แก่ วัด พระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหารเสาชิงช้า สะพานพระราม 8 และภูเขาทอง พร้อมก�าหนดให้ อาคารสถานที่ราชการทุกแห่งปิดไฟหากไม่จ�าเป็นต้องใช้ ในส่วนของ 50 ส�านักงานเขตได้รณรงค์ขอความร่วมมือผูป้ ระกอบการ เจ้าของอาคาร/ สถานที่ ร่วมปิดไฟในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าว เราสามารถร่วมกันท�าได้ โดยไม่ตอ้ งรอเพียงช่วงเวลาการท�ากิจกรรมเท่านัน้ แต่ควรจะตระหนักอยูใ่ น ทุกวินาทีของการใช้ชวี ติ ประจ�าวัน หากเราท�าอยูส่ ม�า่ เสมอ ความเคยชินก็ จะเกิดขึน้ เหมือนความเคยชินทีร่ กั ความสะดวกสบายทีเ่ กิดขึน้ ฉะนัน้ หัวใจ ส�าคัญก็คอื การท�าเริม่ เพราะหากยังรอหรือผลัดวันประกันพรุง่ ความเคยชิน ทีจ่ ะอนุรกั ษ์พลังงานจะเกิดขึน้ ได้อย่างไร นอกจากเรือ่ งการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้ว มนุษย์อย่างเราทีไ่ ด้เอา เปรียบธรรมชาติมาอย่างยาวนาน ยังมีอกี หลายภารกิจทีต่ อ้ งช่วยกันท�า เพือ่ ให้โลกใบนีย้ งั คงอยูไ่ ว้ให้ลกู หลานในอนาคต ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของ ทุกภาคส่วน หากเราสามารถลดการใช้พลังงานได้ มลภาวะทีส่ งั่ สมมาตัง้ แต่ อดีตถึงปัจจุบนั จะลดน้อยลง แต่พวกเราทุกคนต้องมีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะ ช่วยกันลดการใช้พลังงานกันอย่างมุง่ มัน่ จริงจังต่อไป

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 6

6 11/5/2561 2:08:31


Green GooD

กองบรรณาธิการ

กระตุ้นจิตสำนึก อนุรักษ์ชายหาด

จะสวย หรือ โทรม อยู่ที่เรา ปัจจุบันเราได้เกิดปัญหาน�้าเสียบนชายหาดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หลายพืน้ ที ่ จนอาจสร้างความเสียหายให้กบั การขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจ ของประเทศด้านการท่องเทีย่ วได้ การแก้ไขปัญหาน�า้ เสียในพืน้ ทีช่ ายหาด จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงให้ชายหาดใสสะอาดไร้มลพิษ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์คณ ุ ภาพน�า้ ทะเลชายฝัง่ ระยะทาง 2,800 กิโลเมตร ครอบคลุม อ่าวไทยฝั่งตะวันออก อ่าวไทยฝั่งตะวันตก อ่าวไทยตอนใน และชายฝั่ง อันดามัน ซึ่งจากการด�าเนินการตรวจวัดทั้งหมด 210 จุด พบว่าคุณภาพ น�า้ ทะเลอยูใ่ นเกณฑ์ดรี อ้ ยละ 54 เกณฑ์พอใช้รอ้ ยละ 35 เกณฑ์เสือ่ มโทรม ร้อยละ 3 และเกณฑ์เสือ่ มโทรมมากร้อยละ 8 ส่วนสถานการณ์ขยะทะเลใน ประเทศไทยพบว่า ในแต่ละปีจะมีขยะพลาสติกลงทะเล 5 หมื่นตันต่อปี โดย 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลมีปริมาณขยะประมาณ 5 ล้านตัน ที่ไม่ได้รับ การจัดการอย่างถูกต้อง และมีโอกาสถูกชะพัดพาลงทะเลกลายเป็นขยะ ทะเลทีย่ ากต่อการก�าจัด ตัวการท�าลายระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล อีกด้วย “ปัจจุบนั แหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลและชายหาดของประเทศไทยเป็น ที่รู้จักทั่วโลก มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการ

คุณสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สร้างอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวน มาก แต่การพัฒนาดังกล่าวท�าให้มีปัญหามลพิษในด้านต่างๆ ตามมาด้วย โดยเฉพาะน�้าเสียที่เกิดจากชุมชนและสถานประกอบการในขณะที่ระบบ การจัดการยังมีไม่เพียงพอ และมีการระบายน�า้ เสียลงสูแ่ หล่งน�า้ สาธารณะ ท� า ให้ คุ ณ ภาพน�้ า ทะเลชายฝั ่ ง บริ เ วณชายหาดท่ อ งเที่ ย วหลายแห่ ง มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง” คุณสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว ปัจจุบันได้มีการคัดเลือก 4 พื้นที่ ได้แก่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ อ่าวนางจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะอาศัยการบูรณาการการท�างานร่วมกันของ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิ ผู้ประกอบการเจ้าของร้านค้าต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการให้ความรู้ความเข้าใจการแก้ปัญหาน�้าเสีย ตลอดจน ความตระหนักและตื่นตัวในการมีส่วนร่วมรักษาพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และที่ส�าคัญเราทุกคนในฐานะนักท่องเที่ยวก็ต้อง ให้ความร่วมมืออย่างมาก ต้องร่วมกันรักษาความสะอาดในทุกๆ จุด ไม่ควรท�าลายธรรมชาติที่สวยงาม เพราะความอุดมสมบูรณ์ที่เราเห็นใน วันนี้จะยังคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นหลังหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 7

7 10/5/2561 9:03:35


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 8

8 10/5/2561 9:04:07


Green Touch กองบรรณาธิการ

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เปิดธุรกิจครอบครัวสุดเก๋ ตอบโจทย์คนรักษ์โลกสไตล์วินเทจ

สวยสาวสุดน่ารักนักแสดงวัยรุ่น “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ทีห่ นั มาจับธุรกิจร่วมกับครอบครัว ในคอนเซ็ปต์โดนใจวัยโจ๋ กับ ร้าน “นมประจ�ำชั้น” ฟังดูแล้วหลายคนอาจจะดูว่าเป็นร้านนมธรรมดา ทั่วไป แต่ตอ้ งขอบอกเลยว่างานนี้ใบเฟิร์นไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเธอได้ใส่ใจ ทุกรายละเอียดทั้งเรื่องเมนู ของร้านนี้ยังตั้งชื่อได้เข้ากับร้านแบบสุดๆ ไม่ ว่าจะเป็น ปังเย็นเนตรนารี ปังเย็นหัวหน้าห้อง ปังภูเขาไฟสหศึกษา ปัง ภูเขาไฟภาษาไทยปังเย็นหญิงล้วน ปังเย็นเด็กหลังห้อง และอีกหลากหลาย เมนู ใครที่ชอบเมนูของของหวานต้องถูกอกถูกใจอย่างแน่นอน และอี ก หนึ่ ง สิ่ ง ที่ ใ ห้ ค วามส� า คั ญ มากๆ นั่ น ก็ คื อ การค� า นึ ง ถึ ง สิ่งแวดล้อมบ้านเราด้วย ใบเฟิร์นได้เลือกวิธีการตกแต่งภายในร้านด้วย สิ่งของต่างๆ ที่ใช้แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ใหม่ เปลี่ยนของที่ถูกมองข้ามให้ กลับมีประโยชน์ขนึ้ มาอีกครัง้ โดยเนรมิตร้านนมสุดน่ารักให้เป็นห้องเรียน ทีห่ ลายคนเคยสัมผัสมา ไม่วา่ จะเป็นโต๊ะเรียน กระดานด�า เก้าอีไ้ ม้ เหมือน นั่งกินนมกันในห้องเรียนเลยทีเดียว รวมถึงของตกแต่งประดับต่างๆ ก็คง คอนเซ็ปต์ไม่แพ้กนั ทัง้ ถาดเก่า สังกะสี ปิน่ โต และหนังสือเรียนสมัยประถม ยิ่งเมื่อได้ลองสัมผัสกับบรรยากาศแล้วก็พาให้นึกถึงสมัยเรียนจริงๆ

“ของทุกชิน้ ในร้านนมประจ�าชัน้ เป็นของใช้ของเฟิรน์ เอง รวมถึงของ ที่เพื่อนๆให้มา เรียกได้ว่า ประมาณแค่ 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เราไปหา ซื้อมาตกแต่งเพิ่มเติม และด้วยแนวคิดที่ทางครอบครัวและทางตัวเราเอง อยากเปิดร้านน่ารักๆ ด้วยความที่เฟิร์นเริ่มท�างานมาตั้งแต่เด็กๆ ท�าให้ ไม่ค่อยมีเวลาไปไหนเท่าไหร่ พอเรียนหนังสือเสร็จก็กลับบ้าน หรือนานๆ ครัง้ ก็จะนัดเจอเพือ่ น ซึง่ สถานทีจ่ ดุ นัดพบหรือจุดรวมพลส่วนใหญ่กจ็ ะเป็น ที่ร้านกาแฟแล้วจะดีกว่าไหม .. ถ้าเรามีร้านเป็นของตัวเอง ที่ตกแต่งจาก สิ่งของๆตัวเอง และถ้าใครได้มาสัมผัสก็จะรู้สึกได้ว่าย้อนกลับไปในวัยเด็ก หันไปมองทางไหนของร้านก็จะเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แถมยัง เป็นการใช้ของเก่าให้กลับมามีคุณค่า มีประโยชน์อีกครั้ง” ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ กล่าว .. สุดยอดเลยครับส�าหรับสาวสวยยุคใหม่คนนี้ ที่ไม่เพียงมีความคิด สร้างสรรค์แต่ยังให้ความส�าคัญกับแนวคิด Reuse น�าของเก่าที่ใช้แล้ว มา เปลีย่ นเป็นสิง่ ทีใ่ ห้เป็นประโยชน์อกี ครัง้ เชือ่ ว่านีจ่ ะเป็นอีกพลังในการดึงวัย รุ่นในยุคนี้ให้หันกลับมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวให้มากขึ้น

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 9

9 10/5/2561 9:10:38


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 10

10 15/5/2561 9:37:30


Green Think กองบรรณาธิการ

เจาะลึกประเด็น ขวดพลาสติก

สะดวก หรือ สะสม? หลายคนอาจมีขวดน�้าพลาสติกพกติดตัวไว้ในกระเป๋า ทั้งกระเป๋า ถือ กระเป๋าเป้ กระเป๋าสะพาย แม้กระทัง่ มีตดิ ไว้ในรถ วางไว้ขา้ งโต๊ะท�างาน หรือซุกเอาไว้ใต้โต๊ะเรียน แต่เมื่อเราไหร่ที่เราดื่มน�้าหมด ขวดเหล่านี้ก็จะ กลายสภาพเป็นขยะทันที ซึง่ เป็นหนึง่ ในปัญหาใหญ่ทเี่ ราก�าลังเผชิญอยูใ่ น ปัจจุบันนี้อาจเป็นเพราะการมีขวดน�้าพลาสติกไว้ในครอบครองเป็นเรื่อง ง่ายแสนง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพราะราคาถูก มีจ�าหน่ายทั่วไป มีสีสันและ รสชาติที่แตกต่างหลากหลาย หรือบางคนเลือกเพราะความสวยงามของ packaging เลือกเพราะยีห่ อ้ ทีบ่ ง่ บอกถึงสถานะบางอย่าง แต่สดุ ท้ายแล้ว ปลายทางของขวดเหล่านี้ก็ต้องไปนอนอยู่ในก้นหลุมขยะเดียวกันอยู่ดี “ขวดพลาสติก” ที่เราคิดว่าลงไปอยู่ในถัง แต่ความจริงแล้วกลับ ก�าลังคุกคามธรรมชาติอยู่ เพราะ 90% ของขยะในทะเลมาจากขวดน�้า พลาสติก ซึ่งทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นขวด ฝา พลาสติกหุ้มปากขวด หรือ แม้แต่ฉลากทางการค้า ก็ต่างกระจัดกระจายหลบซ่อนอยู่ในซอกหิน ปะการัง ฝังตัวในชายหาด หรือบางทีก็นอนกลิ้งอยู่บนหาดทราย ให้นัก ท่องเที่ยวได้เห็นอยู่เป็นประจ�า มีข้อมูลหนึ่งที่น่าตกใจเกี่ยวกับขวด พลาสติก ในสหรัฐอเมริกามีการใช้ขวดพลาสติก 9 หมื่นใบต่อนาที ส่วน ประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้า ท�าสถิติใช้ขวดพลาสติก 4,000 ล้านขวดต่อปี ถ้าลองคิดเล่นๆ ให้น�าขวดเหล่านี้มาเรียงต่อกัน เราก็อาจจะได้ตึกใบหยก 3-5 ตึก ก็เป็นได้ ถึงแม้วา่ ขวดพลาสติกจะเป็นขยะทีข่ ายได้มรี าคา หรือมีฉลากรับรอง ว่าสามารถน�าไปรีไซเคิลใหม่ได้ แต่กระบวนการในการท�าขวดพลาสติก จ�าเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาล เพื่อขวดพลาสติกใบใหม่ ที่ถูกใช้เพียง 5 นาทีและกลายเป็นขยะ ปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากเพียงเริ่มต้นกันใหม่ ช่วยกันลดการใช้ขวด พลาสติก หากลองค�านวณถ้าเราใช้ขวดวันละ 1 ขวด ในหนึ่งปี เท่ากับเรา ใช้ทั้งหมด365 ขวด ถ้าคนไทยหนึ่งล้านคนใช้วันละขวด เท่ากับเราจะมี ขวดพลาสติก 365 ล้านขวด ฉะนัน้ ถ้าเราลดจ�านวนลงในการใช้ของแต่ละ คน 50เปอร์เซ็นต์ เพียงเท่านี้ก็ลดปริมาณขยะพลาสติกได้แบบง่ายๆ ซึ่ง

ปัจจุบันก็มีหลากหลายองค์กรที่ได้ร่วมเร่งรณรงค์เรื่องปัญหาของขวด พลาสติก ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ได้เริ่มให้ความส�าคัญ อย่างเช่น โครงการ Chula Zero Waste ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้จัดตั้ง ตู ้ ก ดน�้ า ดื่ ม สี ช มพู ข องโครงการที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารมากกว่ า 40 ตู ้ ทั่ ว ทั้ ง มหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาหันมาใช้วิธีการพกขวดน�้าของ ตัวเองแทนการใช้ขวดน�้าพลาสติก แข็งแรงทนทาน ท�าความสะอาดง่าย มีลวดลายรูปแบบให้เลือกมากมาย เชื่อว่าหากทุกองค์กร หน่วยงาน สถาบันต่างๆ ร่วมช่วยกันรณรงค์ สังคมของเราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 11

11 10/5/2561 9:11:06


special reporT กองบรรณาธิการ

360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ฯ เปิดเวทีค้นหาสุดยอดเยาวชน

สู่วงการบันเทิงแบบมืออาชีพ

ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วส�าหรับโครงการคิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 เวทีที่เปิดรับเยาวชนที่มีความฝัน เป็นคนเก่ง คนดี กล้าแสดงออก พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเอง ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบมืออาชีพ ซึ่งบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด ผู้จัดท�าโครงการฯนี้ ได้มี เป้าหมายเพือ่ สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยให้เข้ามาเป็นสายเลือดคิดใสด้วย กัน เพื่อเป็นก�าลังในการขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์สังคม โดยเน้นเรื่องการ สือ่ สารทีด่ จี ากภายในสูภ่ ายนอก ปลุกพลังด้านบวกของวัยรุน่ ในยุคปัจจุบนั ทีต่ อ้ งเผชิญกับความเสีย่ งทีห่ ลากหลายรอบตัวมากขึน้ ในทุกๆ ปีโครงการ คิดใส ไทยแลนด์ ไม่เพียง เปิดพื้นที่ในการพิสูจน์ตัวเองให้กับเยาวชน เท่านั้น แต่ยังได้มอบสิ่งต่างๆ ที่มีค่ามากกว่าเงินรางวัลอีกด้วยนั่นก็คือ ประสบการณ์จริงที่ทุกคนได้สัมผัส เป็นการกระตุ้นจิตวิญญาณการเป็น กระบอกเสียง การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อๆ ไปอีกด้วย ฉะนั้น การจัดตั้งโครงการฯ นี้ จึงคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้าง รากฐานความงดงามทั้งกายวาจาใจให้กับเยาวชนคิดใสอย่างยั่งยืน ส�าหรับในปีนี้ทางโครงการฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและกติกา การรับสมัครให้เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้น โดยเยาวชนผู้เข้าประกวดอายุ 15-18 ปีจะมีสิทธิการเลือกสมัคร 3 ประเภท (ประเภทใดก็ได้) ดังนี ้ 1. Music Contest ค้นหาวงดนตรีรุ่นใหม่ 2.Dancing Contest ค้นหา TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 12

12

12/5/2561 14:30:43


ทีมเต้นเท้าไฟ 3.Acting Contest ค้นหาหนุ่มสาววัยใสบุคลิกภาพดี ซึ่งการประกวดทุกประเภทยังคงให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะ พื้นฐาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านศาสนา ด้านกีฬา และด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นรากฐานในการใช้ชวี ติ ต่อไป ดังนัน้ ผูส้ มัครจะต้องมีทงั้ ความสามารถและทักษะพืน้ ฐานในแต่ละประเภทอย่าง ชัดเจน รวมทั้ง ความคิดใส คิดดี ทั้งกาย วาจา ใจ และความพิเศษในปีนี้อีกประการหนึ่ง นั่นก็คือเหล่าคณะกรรมการ ตัดสิน ที่นอกจากจะคงความขลังเหมือนเดิม น�าทีมโดย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้ประกาศข่าวสาวสวยและประธานโครงการฯ ร่วมกับ คุณบัณฑิต ทองดี ผู้ก�ากับมือทอง และคุณพศิน เรืองวุฒิ นักแสดงขั้น เทพ ทางโครงการฯ ยังได้เพิ่มดีกรีความมันส์โดยการคว้าตัวนักร้องสาว สวย ที่มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมามากกว่า 10 ปี และโด่งดังมากๆ กับเพลง “ก็หมวยนี่คะ” ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเบลล์ ไชน่าดอล ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในซีซั่นนี้ด้วย “ต้องถามก่อนว่า คุณเกิดมา คุณมีความฝันไหม มีความฝันอะไร แล้วคุณได้ท้าทายความฝันของตัวเองหรือยัง...ต้องลงมือท�า อย่าหยุดอยู่ กับที่เพราะเมื่อได้ท�าแล้ว คุณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณชอบหรือรักมันหรือ เปล่า นั่นใช่ตัวตนของคุณจริงๆ มั้ย เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกของความ ส�าเร็จ นั่นก็คือความกล้าที่จะเดินเข้าหาโอกาส ซึ่งเวทีคิดใส ไทยแลนด์ แห่งนี้ รอคุณอยู่ น้องๆ เยาวชนไทยทุกคนมีความสามารถที่หลากหลาย ไม่แพ้ชาติอื่นเลย ไม่ว่าจะเป็นด้านการร้องเพลง การเล่นดนตรี การแสดง ฟ้อนร�า หรือพิธีกร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งความสามารถทุกอย่างที่อยู่ ในตัวเขา เราเปิดโอกาสให้เขาได้ดึงความสามารถ ดึงศักยภาพออกมา

เพื่อร่วมตามล่าความฝัน และลงมือท�า ท้าทายความสามารถ เพื่อพิสูจน์ ตัวเอง...” ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กล่าว “ทีมนักเต้นที่ดีต้องมีความสามัคคีกัน โดยเฉพาะเรื่องการฝึกซ้อม การเตรียมตัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะการที่แต่ละคนมีความ สามารถ มีทักษะการเต้นเก่งที่ดีแล้ว แต่ถ้าการฝึกไม่พร้อมเพรียงกัน ก็ อาจจะท�าให้โชว์ไม่สมบูรณ์แบบได้เช่นกัน ฉะนั้นการเป็นทีมเวิร์คมีความ จ�าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างมาตรฐานและความแข็งแกร่งให้กับทีม หลาย คนมักจะเผชิญกับอุปสรรคเหมือนๆ กัน นั่นก็คือความตื่นเต้น ซึ่งจริงมัน เกิดจากความไม่มนั่ ใจ เพราะฉะนัน้ ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมทีด่ ี เชือ่ ว่าจะ ช่วยสร้างความมัน่ ใจในโชว์ได้ ความตืน่ เต้นทีม่ กี จ็ ะน้อยลงหรืออาจจะไม่มี เลยก็ได้ และอีกอย่างที่ส�าคัญคือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งส�าคัญ มากที่เราต้องช่วยกันออกแบบท่าเต้นโชว์ต่างๆ ให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เป็นการสร้างตัวตนให้กับทีม” คุณเบลล์ ไชน่าดอล กล่าว “พี่เคยท�าวงดนตรีร่วมกับเพื่อนๆ ที่ก�ากับภาพยนตร์ด้วยกัน ชื่อว่า Director Band จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็อยากจะแนะน�าให้น้องๆ ที่ จะสมัครเข้าประกวดในประเภทวงดนตรี ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่อง performing การสร้างสรรค์โชว์บนเวที จุดส�าคัญคือการถ่ายทอดอารมณ์ ไปยังผู้ชม เมื่อเรายืนอยู่จุดนั้นแล้ว การให้ความบันเทิงถือเป็นหน้าที่ของ ผู้แสดงโชว์ บางครั้งเราจะเห็นว่าคนร้อง ร้องมันมาก แต่มือกีต้าร์หน้านิ่ง เฉยไม่ส่งอารมณ์ร่วม เพราะฉะนั้นต้องโชว์ศักยภาพที่ดีออกมาให้ครบทุก ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคต่างๆ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ต้องเต็มที่กับ ทุกๆ วินาทีทโี่ ชว์ พีเ่ ชือ่ ว่าทุกคนมีความเก่งอยูใ่ นตัว เพียงแค่ตอ้ งแสดงออก ให้ผู้ชมได้รับรู้และเข้าถึงให้ได้” คุณบัณฑิต ทองดี กล่าว

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส เบลล์ ไชน่าดอล

บัณฑิต ทองดี

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 13

13 12/5/2561 14:15:01


พศิน เรืองวุฒิ

“การเป็นนักแสดงทีด่ ี อันดับแรกต้องกล้าแสดงออกก่อน ทีพ่ บบ่อยๆ คือ เมือ่ ขึน้ เวทีแล้วหลายๆ คนไม่มคี วามมัน่ ใจ ท�าให้แสดงได้ไม่เต็มที ่ และ ที่ส�าคัญต้องเข้าใจ บริบทของตัวละครที่เราก�าลังสวมบทบาทนั้นๆ เพราะ ฉะนั้นในเบื้องต้นควรจะเลือกบางอย่างที่เราถนัดและมีศักยภาพเพียงพอ ไม่จา� เป็นต้องเลือกบททีท่ า้ ทายเกินตัวมากไป แต่เลือกบททีเ่ ราเข้าใจจริงๆ อย่างลึกซึ้ง และต้องระวังเรื่องของโอเวอร์แอคติ้งด้วย เพราะการแสดง ต้องมีความเป็นธรรมชาติให้มากทีส่ ดุ และทีส่ า� คัญต้องมีไหวพริบปฏิภาณ ที่ดีในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า น้องๆ อาจจะลองฝึกซ้อมที่บ้านและคุณ พ่อคุณแม่หรือคนใกล้ชิดเป็นกรรมการ เพื่อทดสอบว่าการแสดงของเรา ท�าให้คนดูชอบและรู้สึกไปกับเราหรือเปล่า” คุณพศิน เรืองวุฒิ กล่าว ผู้สมัครเข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Online Audition จะ ได้พบกับคณะกรรมการเหล่านี้แน่นอน ในรอบ Audition ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ที่จะได้รับโอกาสเข้าอบรมพัฒนา ทักษะในทุกๆ ด้าน แบบ 360 องศา พร้อมทดสอบศักยภาพ สร้างความ พร้อมสูก่ ารเป็นคนบันเทิงมืออาชีพ เรียนรู ้ เข้าใจ การท�างานทัง้ เบือ้ งหน้า และเบื้องหลัง โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในวงการบันเทิง ไม่ว่าจะ เป็นด้านการร้องเพลง ดนตรี เต้น ศิลปะการพูดสือ่ สาร รวมถึงการปลูกฝัง เรือ่ งของสิง่ แวดล้อมและการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ในทุกๆ ด้าน ผ่านการ ร่วมกิจกรรม ภารกิจ มากมาย และแน่นอนที่ขาดไม่ได้คือสีสันการ เซอร์ไพรส์ตา่ งๆ จากเหล่าดาราศิลปินขวัญใจของน้องๆ ทีจ่ ะมาพูดคุยแชร์ ประสบการณ์แบบใกล้ชิด ซึ่งในซีซั่นนี้จะเป็นใครและจะมาท�าอะไรต้อง ติดตาม คิดใส ไทยแลนด์ คือเวทีที่จะน�ำพำ คนมีฝัน ให้เดินไปสู่ควำม ส�ำเร็จที่เป็นจริง หำกคุณเป็นเยำวชนที่มีควำมสำมำรถ มีควำมกล้ำ อย่ำรอช้ำ เมื่อก้ำวเร็ว ควำมส�ำเร็จก็ยิ่งใกล้เข้ำมำ เวลำและโอกำส ไม่เคยคอยใคร หำกน้องๆ เยำวชนสนใจอยำกพิสูจน์ตัวเอง เวทีนี้ได้ เปิดรับสมัครแล้วอย่ำงเป็นทำงกำร ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎำคม 2561 เพียงอัดคลิปแสดงควำมสำมำรถประเภทใดก็ได้ ควำมยำว 3 นำที พร้ อ มกรอกใบสมั ค ร ที่ www.kidssai.com หรื อ สอบถำมโทร. 0-2519-5559 #12 หำกคุณเป็นวงดนตรีรุ่นใหม่ ทีมเต้นเท้ำไฟ ทรงพลัง หรือนักแสดงเจ้ำบทบำท เรำรอคุณอยู่ คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 พัฒนำเยำวชน สร้ำงคนคุณภำพ สู่โลกอนำคต

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 14

14 12/5/2561 14:33:02


ไอทีสิ่งแวดล้อม นกขมิ้นเหลืองอ่อน

ตามรอย ‘บุพเพสันนิวาส’ ไปกับแอปพลิเคชั่น

Museums Pool

วินาทีนใี้ ครไม่คยุ เรือ่ งนีก้ บั เพือ่ นๆคงจะมีนอ้ ยมากๆ กลายเป็นทีก่ ล่าว ขานกันทั่วบ้านทั่วเมืองส�าหรับละครย้อนยุคเรื่อง ‘บุพเพสันนิวาส’ ที่มา ท�าให้เวลานี ้ จะได้ยนิ ผูค้ นเรียกขาน “ออเจ้า” กันทัว่ สุดสัปดาห์น.ี้ .. ใครที่ ยั ง ไม่ มี โ ปรแกรมไปเที่ ย วที่ ไ หน เนคเทคขอชวนไปตามรอยละคร บุพเพสันนิวาสที่ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา” จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึง่ เป็นทีร่ วบรวมโบราณวัตถุสมัยอยุธยามาจัดแสดง ซึง่ นอกจากที่นี่จะใช้เป็นสถานที่ถ่ายท�าฉากห้องเรียนของเกศสุรางค์และ เพือ่ นๆ แล้ว เครือ่ งกรองน�า้ โบราณก็มจี ดั แสดงไว้ทนี่ ดี่ ว้ ยเช่นกัน

ภาพจาก Museum Siam

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 15

15 11/5/2561 23:47:42


เทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์แบบมีไกด์สว่ นตัวพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและ อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ได้พฒ ั นาแอปพลิเคชัน Museums Pool ขึน้ มาเพือ่ เป็นไกด์สว่ นตัวให้กบั ผูเ้ ข้าชมทุกท่าน โดยจะมี QR Code ติดกับวัตถุให้สแกน เพือ่ รับชมข้อมูลเกีย่ วกับ วัตถุโบราณชิน้ นัน้ ท�าให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเรียนรูข้ อ้ มูลโบราณ วัตถุได้ดว้ ยตัวเอง ส�าหรับห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้า สามพระยา ทีอ่ ยูใ่ นฉากของละครบุพเพสันนิวาส เช่น ห้องมหาธาตุ เป็นโลเคชั่นที่ใช้ถ่ายท�าฉากที่เกศสุรางค์ และ เพื่อนๆ ก�าลังนั่ง เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย โดยห้องนี้อยู่ที่ชั้นบนของอาคารตึก เจ้าสามพระยา

แอปพลิเคชัน Museums Pool สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทัง้ ระบบ Android และ IOS ภาพจากละคร “บุพเพสันนิวาส” TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 16

16 11/5/2561 2:36:31


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 17

17 12/5/2561 0:45:23


special reporT กองบรรณาธิการ

สืบสานวัฒนธรรมไทย ตอกย�้า กระแสออเจ้า แรงแบบฉุดไม่อยู่

ครอบครัวข่าว3 ทีวี 360 องศา ร่วมกับ ตราแม่ครัว

ค่ายละครบรอดคาซท์ฯ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จัดกิจกรรม“ทีวี 360 องศา พาออเจ้าทัวร์ด้วยใจตราแม่ครัว”

ตอน ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส ศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองละโว้ อีกหนึ่งพลังที่ได้ร่วมกันสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมไทย กับการ ท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และสิง่ แวดล้อมของชาติไทยให้ยงั่ ยืน ด้วยการ จับมือขององค์กรพันธมิตร น�าโดย ครอบครัวข่าว 3 คุณส�าราญ ฉัตรโท รองกรรมการผูจ้ ดั การ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหารบริษัท360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้น จ�ากัด พิธีกรรายการ ทีวี360 องศา คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล ที่ปรึกษา ประธานกรรมการและผูจ้ ดั การโรงงาน บริษทั จิว้ ฮวด จ�ากัด และบริษทั ตราแม่ครัว จ�ากัด คุณอรุโณชา ภานุพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิ ชั่ น จ� า กั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมเชิญชวนออเจ้าปลุก จิตวิญญาณความเป็นไทยไปกับโครงการ “ทีวี 360 องศา พาออเจ้าทัวร์ ด้วยใจตราแม่ครัว” ที่ได้คัดเลือกเหล่าออเจ้าผู้โชคดี แฟนข่าว 50 ชีวิต จากทางบ้าน พาย้อนอดีตไปสัมผัสและศึกษาอย่างใกล้ชดิ พร้อมสร้างสีสนั เชิญชวนออเจ้าชาวไทยทั่วประเทศอวดโฉมความงามด้วยการแต่งกาย ชุดไทยให้งดงามอืดตะปือนังทั่วเมืองละโว้

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 18

18 11/5/2561 2:39:46


เริม่ ต้นด้วยการเรียนรูศ้ กึ ษาเส้นทางประวัตศิ าสตร์ในแผ่นดินรัชสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตามรอยละคร “บุพเพสันนิวาส” ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี พร้อมเยีย่ มชม บ้านหลวงราชทูต วิ ช าเยนทร์ หรื อ คอนสแตนติ น ฟอลคอน และพระปรางค์ ส ามยอด สถานที่ต้องมนต์เปรียบเสมือนได้ย้อนเวลาไปในห้วงยุคของแม่การะเกด และพี่หมื่นศรีสุนทรวาจาอย่างแท้จริง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๒๗ แห่งกรุง ศรีอยุธยา ทรงโปรดให้วศิ วกรชาวฝรัง่ เศสและอิตาลีรว่ มกันออกแบบและ สร้ า งพระราชวั ง ก� า แพงเมื อ งและป้ อ มปราการต่ า งๆ ณเมื อ งละโว้ ใน พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับว่าราชการงานเมือง ต้อนรับแขกเมือง พักผ่อนและล่าสัตว์ จนมีค�าเปรียบที่ว่า ละโว้เป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในยุค รัชสมัยของพระองค์ สร้างขึน้ เพือ่ ต้อนรับคณะทูตจากฝรัง่ เศสชุดแรกทีเ่ ข้า มาในกรุงศรีอยุธยา แม้ปัจจุบันจะไม่สวยงามเหมือนดั่งในละคร แต่เราก็ ยั ง รู ้ สึ ก ได้ ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข องสถานที่ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลจาก พระราชวังนารายณ์มากนัก ในบันทึกกล่าวว่า บริเวณรอบประดับด้วยน�า้ พุ มีห้องใต้ดิน มีโรงเรือนและอาคารที่พักมากมาย และแม้ปัจจุบันจะเหลือ เพียงโครงสร้าง แต่อิฐทุกก้อนที่เราเห็นก็เป็นของจริง ที่ตั้งอยู่จากรุ่นสู่รุ่น กว่า 300 กว่าปีมาแล้ว เชื่อว่าหากใครที่มีโอกาสได้มา ต้องอยากศึกษา เรื่องราวในประวัติศาสตร์มากขึ้นอย่างแน่นอน

พระปรางค์สามยอด ศิลปะขอมสุดยิ่งใหญ่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 มีอายุเกือบ 400 ปีมาแล้ว โครงสร้างของปราสาทท�าจาก ศิลาแลงฉาบปูนเรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน เรียกว่า มุขกระสัน คล้ายกับฝักข้าวโพด ตั้งตรงขึ้นไปบนฐานรูป 4 เหลี่ยม ต่อกันช่วงบ่ายด้วยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว เปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร แฟนข่าว พี่น้องชาวบ้านลพบุร ี ร่วมชมการแสดงเปิดเวทีในชื่อชุดประวัติศาสตร์ในจินตนาการ เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บูรพมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินสยาม “ในส่ ว นของกระทรวงฯ ก็ ไ ด้ มี ก ารสนั บ สนุ น ต่ า งๆ อย่ า งเช่ น การเยีย่ มชมโบราณสถานได้มกี ารปรับปรุงให้มรี ะบบการชมทีท่ นั สมัยด้วย ระบบเออาร์โค้ด วีอาร์โค้ด ซึ่งประชาชนสามารถสแกนและอ่านบันทึก ต่างๆ เพื่อศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ได้ ส่งเสริมให้จัดเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดเรื่องราว ประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ ผ ลิ ต หนั ง สื อ จิ น ดามณี ซึง่ ขณะนีเ้ ผยแพร่แล้วในรูปแบบของ e-Book และทีส่ า� คัญทางกระทรวงฯ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างละครอิงประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป...” ฯพณฯ วีระ โรจพจนรัตน์ กล่าว

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 19

19 12/5/2561 0:46:47


“กิจกรรมในครัง้ นี ้ ออเจ้าทุกคนแต่งชุดไทยกันสวยงามมากๆ ดีใจที่ กระแสละครท�าให้คนไทยตื่นตัวในเรื่องของความเป็นไทยและถึงแม้ บุพเพสันนิวาสจะเพิง่ ลาจอไป แต่กอ็ ยากให้สบื สานความเป็นไทยกันอย่าง ต่อเนื่อง อย่างเช่นการเที่ยวชมในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอื่นๆ ที่มีสถาน ที่ทางประวัติศาสตร์อีกมากมายที่น่าสนใจ น่าค้นหา เพื่อตอกย�้าว่าเรามี วัฒนธรรมที่สวยงามดีงามสืบมาอย่างยาวนาน...และขอฝากแฟนๆ แม่ การะเกดพีห่ มืน่ ติดตามบุพเพสันนิวาสทีจ่ ะมารีรนั ในช่วงเดือนพฤษภาคม นี ้ ออเจ้าทัง้ หลายเป็นก�าลังใจให้ดว้ ยนะคะ” คุณอรุโณชา ภานุพนั ธ์ กล่าว เต็มอิม่ ด้วยเวทีเสวนาใน หัวข้อ “บุพเพสันนิวาส สร้างชาติยงั่ ยืน” เจาะลึ ก ทุ ก ประเด็ น กระตุ ้ น การสื บ สานวั ฒ นธรรมของชาติ ไ ทยมิ ใ ห้ เลือนหายตามกาลเวลา น�าทีมเสวนาโดย คุณส�าราญ ฉัตรโท รอง กรรมการผู ้ จั ด การ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ไ ทยที วี สี ช ่ อ ง 3 พร้ อ มด้ ว ย ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด คุณปราปต์ปฎล สุวรรณบาง นักแสดงผูร้ บั บท ขุนหลวงนารายณ์จากละครบุพเพสันนิวาส และ คุณนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งทุกท่านได้ น�าเสนอประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

“โบราณสถานแห่งนี้ท�าให้เรารู้สึกถึงความเป็นไทยจากหลายสิ่ง หลายอย่าง โดยเฉพาะพระทีน่ งั่ สุทธาสวรรย์ทเี่ คยเป็นทีป่ ระทับของสมเด็จ พระนารายณ์ ท�าให้เราเกิดความสุข อิม่ เอมใจมากๆ... ผมไม่อยากให้ความ เป็นไทยแท้ของเราหายไป ผมเชื่อว่าแค่เราลงมือท�า เพียงคุณแต่งชุดไทย ไปท่องเทีย่ วโบราณสถานต่างๆ ทีเ่ ป็นของไทย แล้วเริม่ เรียนรูใ้ ห้หยัง่ ลึกลง ไป เพื่อเข้าถึงและเข้าใจ และน�าไปสู่การปฏิบัติ กระแสรักความเป็นไทย ทีไ่ ด้เริม่ ขึน้ ก็จะถูกสานต่อจนกลายเป็นวิถไี ทยทีแ่ ท้จริง เกิดการอนุรกั ษ์ได้ อย่างยั่งยืน” คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ กล่าว “ในฐานะตัวแทนผู้บริหารของ บริษัท ตราแม่ครัว จ�ากัด ผมรู้สึก ยินดีและภูมใิ จอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยของเรา กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นและปลุกจิตวิญญาณความรักชาติของ พวกเราทุกคนให้มากขึ้น ผ่านการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัย แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการปรับภูมิทัศน์ของโบราณ นอกจากนีเ้ ราทุกคนควรจะให้ความส�าคัญทางด้านอืน่ ๆด้วย ไม่วา่ จะเรือ่ ง การละเล่นพื้นบ้าน เพลงไทย ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และที่ส�าคัญนั่นก็คือ เรื่องอาหาร อยากจะให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมอาหารไทยของเราให้เป็นที่ “เราทุกคนมีหน้าที่สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไป เพราะว่าละครออ นิยมทั่วโลกครับ” คุณอัศวินต์ กาญจนวิสิษฐผล กล่าว เจ้าได้สร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจ การศึ ก ษา อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรมสิ น ค้ า ไทยๆ อี ก มากมาย แต่ เ ราจะท� า อย่ า งไรที่ จ ะเพิ่ ม มู ล ค่ า และคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยให้มากกว่านี ้ นัน่ คือการสืบสานทีเ่ ราจะต้องท�ากัน ต่อไปภายใต้ความสามัคคีของคนในชาติ ดังพระราชด�ารัสของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที ่ 9 ทรงตรัสว่า “...การรูร้ กั สามัคคีเป็นหัวใจ ส� า คั ญ ..” จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องพวกเราทุ ก คนที่ จ ะสื บ สานต่ อ ไปครั บ ” คุณส�าราญ ฉัตรโท กล่าว “ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ดีที่จะ สืบทอดรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เรามีอารยธรรมที่เจริญ รุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระสุพรรณกัลยา สืบเนื่องต่อๆ มา ดังเช่นในยุคของสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ทุกพระองค์ทรงมีบทบาทส�าคัญในเรื่องของการ TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 20

20 12/5/2561 0:47:08


รั ก ษาแผ่ น ดิ น ให้ กั บ ลู ก หลานและชาติ ไ ทยมาอย่ า งยาวนาน ฉะนั้ น หากเราละทิ้งไทย แล้วไทยจะเป็นไทยได้อย่างไร...” ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กล่าว “ละครเรือ่ งนีป้ ระสบความส�าเร็จได้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของ ทุกฝ่าย และปรากฏการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคนดูไม่รับในสิ่งที่ เราน�าเสนอไป เราจะเห็นได้วา่ บนโลกออนไลน์จะมีการตอบสนองเร็วมาก อย่างเช่น เมนูมะม่วงน�า้ ปลาหวาน กระแสทีเ่ กิดขึน้ นัน่ ก็เพราะคนดูมสี ว่ น ร่วมในการโพสต์และแชร์ เรียกได้วา่ ละครเรือ่ งนีไ้ ด้เข้าถึงจิตใจของคนดูได้ อย่างลึกซึ้งครับ” ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง กล่าว “ต้องยอมรับว่าจากกระแสละครบุพเพสันนิวาส ท�าให้จ�านวนผู้เข้า ชมพิพิธภัณฑสถานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งก็เป็นการส่งเสริมเชิงการท่อง เที่ยวด้วย ช่วยกระตุ้นเชิงเศรษฐกิจในเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ในการศึกษาเข้าชมประวัติศาสตร์นั้น ก็อยาก ฝากประชาสั ม พั น ธ์ ข อความร่ ว มมื อ ทุ ก คนเยี่ ย มชมกั น อย่ า งสุ ภ าพ เรียบร้อยไม่ท�าให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ เพราะบางแห่งก็ทรุดโทรม ไปมากตามกาลเวลา” คุณนิภา สังคนาคินทร์ กล่าว

จริงๆ แล้วความเป็นไทยมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลา เพียงแต่เราได้ซุกซ่อน หรือถูกปิดกั้นจากสิ่งเร้าต่างๆ เท่านั้นเอง” คุณจรรยา ธนาสว่างกุล ผู้รับบท ผิน กล่าว “ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออเจ้าทุกคนใส่ชุดไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โรงเรียนทั่วประเทศ อาจจะมีการรณรงค์ให้แต่งกายด้วยผ้าไทย เพราะชุดไทยของเราสวยที่สุดแล้วคะ” วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ ผู้รับบท จวง กล่าว “บางคนก็แต่งชุดไทยไปต่างประเทศด้วย เชื่อว่าวิถีไทยดีๆ แบบนี้ ก็ไม่เลือนหายแน่นอน เราหลงรักหลายๆ อย่างในละครเรื่องนี้ ก็อยากให้ คนไทยหลงรักวัฒนธรรมของเราตลอดไปเช่นกันค่ะ” ซูซานน่า เรโนล ผู้รับบท คาล่า กล่าว ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ์สถานที่ ประวัติศาสตร์และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ สวยงามบริเวณโดยรอบพระทีน่ งั่ สุทธาสวรรย์ ด้วยการปลูกต้นปีป ต้นพิกลุ และดอกดาวเรือง อันเป็นการส่งเสริมการอนุรกั ษ์โบราณสถานของไทยให้ งดงามสืบทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไป การสืบสานวัฒนธรรมไทย ตามรอยละคร บุพเพสันนิวาสยังไม่จบเพียงเท่านี้ กิจกรรมดีๆ แบบนี้จะถูกจัดขึ้นเรื่อยๆ ต่อกันด้วยการพูดคุยกับเหล่านักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาสทีม่ า อย่างแน่นอน ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นอะไรนั้นและหากผู้อ่านท่านใดสนใจ พร้อมกับมินิคอนเสิร์ตกับเพลงเพราะๆ ประกอบละครบุพเพสันนิวาส อยากจะเป็นส่วนหนึง่ ในการสืบสานความเป็นไทย ก็สามารถติดตามความ ท�าเอาแฟนข่าวมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า แต่ส�าหรับใครที่พลาดโอกาส เคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : TV360องศา หรือ YouTube Chanel ควงแขนนักแสดงในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะแต่ละคนได้ฝากข้อความ สถานีรักโลก และ www.tv360ch3.com ห้ามพลาดครับ มาให้หายคิดถึงกันด้วย “รูส้ กึ ยินดีทมี่ โี อกาสได้มาร่วมกิจกรรมด้านการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อม...ละครท�าให้ผชู้ มมีความสุข สร้างความบันเทิง สนุกสนาน แต่ สุดท้ายเราก็ต้องช่วยกันร่วมอนุรักษ์ ทั้งประเพณี ชุดไทย ขนม อาหาร ต่างๆ ด้วยกันครับ” วิศววิท วงษ์วรรณลภย์ ผู้รับบทหลวงศรียศ กล่าว “ดีใจครับทีเ่ ห็นคนไทย ไม่เขินเวลาใส่ ชุดไทย ในหลากหลายโอกาส มากขึ้น ไม่เพียงพิธีส�าคัญๆเท่านั้น ไปเดินห้างก็ใส่ชุดไทยได้ ใส่แล้วน่ารัก ด้วย อย่าละทิ้ง ท�าต่อไปเรื่อยๆครับให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับ” ณฐณพ ชื่นหิรัญ ผู้รับบท ศรีปราชญ์ กล่าว “ที่ผ่านมาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกคนอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้น TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 21

21 12/5/2561 0:47:42


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 22

22 11/5/2561 2:42:34


ข่าวประชาสัมพันธ์

Blue Carbon Society

รวมพลังพิทักษ์ระบบนิเวศชายฝั่ง ชะลอภาวะโลกร้อน

เมือ่ กล่าวถึงตัวช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลายท่าน อาจนึกถึงป่าไม้เป็นอันดับแรก แต่ในความเป็นจริงยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ สามารถท�าหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมเช่นกัน นั่นคือการดูดซับคาร์บอนโดย มหาสมุทรและระบบนิเวศชายฝั่ง หรือ Blue Carbon ซึ่งมีความส�าคัญ ต่อการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเป็นอย่างมาก สามารถช่วยดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้เร็วกว่าป่าทั่วไปถึง 4 เท่า เนื่องจากป่าชายเลนเป็นที่ราบน�้าท่วมถึงและเป็นแหล่งหญ้าทะเล ที่ท�าหน้าที่กักเก็บคาร์บอนในรูปแบบชีวมวล และการทับถมของตะกอน ลงสู่ชั้นดินสามารถดึงคาร์บอนลงไปกักเก็บไว้ในใต้ดินได้ถึง 50 – 99 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ระบบนิเวศชายฝั่งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้าที่ ส�าคัญ เป็นเกราะป้องกันห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ เป็นทีห่ ลบภัยของสัตว์ ทีใ่ กล้จะสูญพันธุ ์ ช่วยลดความรุนแรงของคลืน่ ป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นดินตามแนวชายฝั่งให้อีกด้วย อย่างไรก็ตามจาก รายงานของสหภาพยุโรปพบว่า ปัจจุบนั ระบบนิเวศทางทะเล และชายฝัง่ ทัว่ โลกได้ลดจ�านวนอย่างรวดเร็วในช่วง 50 ปีหลัง ส่งผลให้ความสามารถ ในการกักเก็บคาร์บอนในแต่ละปีลดลงตามไปด้วยถึง 2 - 7 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราสามารถที่จะยับยั้งแนวโน้มดังกล่าวได้ บลูคาร์บอนก็จะช่วยให้ สถานการณ์ของก๊าซเรือนกระจก และการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศโลก เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

คุณทิพพาภรณ์ และ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ จึงได้กอ่ ตัง้ สมาคม Blue Carbon Society (BCS) เพือ่ ร่วมปกป้องและอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ ของมหาสมุทรและชายฝั่งทะเล ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เช่น โกงกาง ทุ่งหญ้าทะเล และบ่อเกลือ เพราะที่อยู่อาศัยที่อุดมด้วยสิ่ง เหล่านีจ้ ะช่วยปกป้องสัตว์ปา่ และมีสว่ นร่วมมากในการดูดซับของคาร์บอน มากกว่าครึ่งหนึ่งที่ก่อนที่จะเข้าสู่ตะกอนทะเลในแต่ละปี และเมื่อพื้นที่ อยู่อาศัยเหล่านี้ถูกฟื้นฟูจนกลับมาสมบูรณ์ มันก็จะกลายเป็นเกราะ ป้องกันให้กบั ธรรมชาติ นับว่าเป็นรากฐานของการพัฒนาของสิง่ แวดล้อม ทางทะเลและตามแนวชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน ทัง้ นีท้ างสมาคม Blue Carbon Society (BCS) มีความมุง่ หวังทีจ่ ะ จุดประกายให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความส�าคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทาง ทะเลและตามแนวชายฝั่ง เพื่อต่อกรกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ อากาศของโลก ภายใต้ภารกิจหลัก ดังนี้ 1. Blue Content - เพิ่มศักยภาพของระบบนิเวศทางทะเลและ ชายฝั่งในการดูดซับคาร์บอน 2. Blue Diversity - ปกป้องและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 3. Blue Activity - พัฒนากิจกรรมทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนมนุษย์และระบบ นิเวศตามธรรมชาติให้สามารถร่วมอยู่ได้อย่างสมดุล 4. Blue Research- เป็นศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับการอนุรักษ์ระบบ นิเวศทางทะเลและชายฝั่ง 5. Blue Partnership - สร้างเครือข่ายพันธมิตรทีย่ งั่ ยืนร่วมกัน เพือ่ ที่จะท�ากิจกรรมของบลูคาร์บอน 6. Blue People - พัฒนาบุคลากรเพือ่ ช่วยค�า้ จุนความหลากหลาย ทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง ล่าสุดทางสมาคมได้รว่ มเปิดตัวภาพยนตร์ Earth One Amzing Day โดยสามารถย้อนชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและสามารถเข้าร่วมเป็น สมาชิก Blue Carbon Society ได้ท ี่ http://www.bluecarbonsociety. org และ https://www.facebook.com/bluecarbonsociety

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 23

23 11/5/2561 2:42:57


Green TOUCH กองบรรณาธิการ

พี่อู๊ดเป็นต่อชวนกิน !!!

บุฟเฟ่ ชาบู อิ่มอร่อยแบบคนรักษ์โลก อีกหนึ่งธุรกิจของนักแสดงตลกมากความสามารถ กับ ธีระชาติ ธีระวิทยากุล หรือที่เรารู้จักกันดีในฉายา อู๊ด เป็นต่อ ที่หันมาจับธุรกิจ ร้านอาหารแบบจริงจังเอาใจคนชอบทานชาบูซงึ่ เป็นอีกหนึง่ เมนูยอดนิยม อย่างมาก ร้าน “ชาบูอดู๊ เป็นต่อ” ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนี้สามารถขยายสาขาได้ถึง 15 สาขา ภายใน 1 ปี ความพิเศษของ ร้านนี้อยู่ที่น�้าซุป ที่มีด้วยกันถึง 5 รสชาติ ทั้ง ซุปชาบูรสดั้งเดิม รสต้มย�า น�้าข้น รสต้มย�าน�้าใส ซุปน�้าด�าญี่ปุ่น และน�้าซุปหม่าล่า พร้อมด้วยน�้าจิ้ม ทั้ ง หมด 4 แบบ น�้ า จิ้ ม สุ กี้ น�้ า จิ้ ม ซี ฟู ้ ด น�้ า จิ้ ม พอนสึ และน�้ า จิ้ ม งา เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆ อย่างไรก็ตามการเปิดร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ก็มักจะหนีไม่พ้น ปัญหาเรือ่ งของเศษอาหารเหลือทิง้ ปริมาณมากหากทิง้ ไปก็จะสร้างปัญหา

ต่อโลกและสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ แต่พอี่ ดู๊ ของเราก็ไม่ทา� ให้คนรักษ์โลก ผิดหวัง เพราะมีวิธีจัดการอาหารเหลือทิ้งเหล่านั้นได้อย่างสร้างสรรค์ พี่อู๊ดได้มีการรวบรวมเศษอาหาร เศษผักที่เหลือทิ้งจากลูกค้าในแต่ละวัน ส่งให้กับคนที่จะมารับเอาไปใช้ประโยชน์ต่อ “คนส่วนใหญ่เมื่อมาร้านบุฟเฟ่ต์ก็จะตักอาหารกันแบบเต็มที่ แบบ ไม่รู้ว่าตัวเองว่าจะกินหมดไหม ผมก็อยากจะขอรณรงค์นะครับ ว่าเวลา เรากินบุฟเฟ่ต์ก็ควรตักแบบพออิ่มนะครับ ลองนึกถึงคนที่ยากไร้บ้าง แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารที่ตักเหลือของคุณ สามารถเป็นอาหารให้เค้าได้ มากกว่า 1 มื้อ...และด้วยความที่ผมเปิดร้านชาบู เป็นอาหารประเภท บุฟเฟ่ต์ ท�าให้ต้องมีอาหารเหลือทิ้งจ�านวนมาก แต่มันมีคนที่เค้าจะคอย เก็บอาหารที่เหลือทิ้งเหล่านี้ แล้วพวกพืชผักที่เราทิ้งไป เค้าก็น�าไปท�า น�้าหมักหรือเป็นอาหารสัตว์ ผมว่ามันดีกว่าทิ้งไปแบบไม่มีประโยชน์” คุณธีระชาติ ธีระวิทยากุล กล่าว ใครที่ก�าลังเปิดร้านอาหารเหมือนพี่อู๊ดก็สามารถลองเอาไอเดียดีๆ ไปใช้ได้นะครับ หรือใครทีเ่ ป็นผูบ้ ริโภคในครัง้ ต่อไปทีใ่ ช้บริการร้านอาหาร ประเภทบุฟเฟ่ต์ก็อย่าลืมที่จะนึกถึงการทานที่พอดี เพื่อลดปริมาณเศษ อาหารเหลือทิง้ ทีจ่ ะกลายเป็นขยะเน่าเสีย การบริโภคอย่างพอดีเป็นสิง่ ที่ เราควรตระหนักและปรับเปลีย่ นให้เร็วทีส่ ดุ เพราะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั ในชีวติ ประจ�าวัน ยิ่งเราเปลี่ยนได้เร็วเท่าไหร่ สิ่งแวดล้อมของเราก็จะน่าอยู่เร็ว มากขึ้นเช่นกัน นะครับพี่น้อง...!!

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 24

24 11/5/2561 2:43:00


Green Touch กองบรรณาธิการ

360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ร่วมงาน สำนักงานสลากฯ

สร้างความเชื่อมั่นสู่สังคมไทย

ดร.วีรนิ ทร์ทริ า นาทองบ่อจรัส กรรมกำรผูจ้ ดั กำร บริษทั 360 องศำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ำกัด ได้รบั เกียรติรว่ มเป็นวิทยำกรในกำรอบรมพัฒนำ ศักยภำพ บุคลิกภำพให้แก่เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล ภำยใต้หลักสูตร The Power of Life กำรพัฒนำบุคลิกภำพ เพื่อสร้ำง ควำมประทับใจ (Smart personality to success and impress) โดยเน้นกำรสื่อสำรจำกภำยในสู่ภำยนอก พร้อมทั้งกำรทดสอบสร้ำงสรรค์โมเดล ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมแนวคิดสู่กำรปฏิบัติ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และเพื่อประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป นอกจำกนี้ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธำนบริหำร บริษัท 360 องศำ เอ็นเตอ์เทนเม้นท์ จ�ำกัด ก็ได้ร่วมเป็นกรรมกำรออกผลรำงวัลสลำก กินแบ่งรัฐบำลที่ผ่ำนมำซึ่งถือเป็นตัวแทนในฐำนะของสื่อมวลชนและพี่น้องชำวไทยทุกคนในกำรจับรำงวัลอีกด้วย

มี่มี่ ลี ตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียว

บนเวทีระดับนานาชาติ Produce101China ไม่พูดถึงไม่ได้แล้ว ส�ำหรับสำวน้อยเสียงทรงพลัง มีมี่ ลี พร้อมวิไล หลี่ศิริโรจน์ ศิลปินจำกค่ำย 360 องศำ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ล่ำสุดได้บิน กลับไทยเพื่อมำเยี่ยมแฟนๆ และร่วมงำนสมำคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เอำใจแฟนคลับคนไทยเชื้อสำยจีน ก่อนที่จะบินลัดฟ้ำเพื่อสำนฝันอีกครั้ง ในกำรร่วมเข้ำแข่งขันในรำยกำร Produce 101 ณ กรุงปักกิง่ สำธำรณรัฐ ประชำชนจีน โดยมีมี่ถือเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวบน เวทีกำรประกวด งำนนี้เรียกได้เลยว่ำหินสุดๆ เพรำะต้องสู้กับคู่แข่ง 100 คนที่โชว์ควำมสำมำรถกันอย่ำงเต็มที่ ทั้งร้อง เต้น ใครจะได้เป็น 11 คน สุดท้ำย และมีมี่จะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ ต้องร่วมลุ้นร่วมเชียร์ สำมำรถติดตำมควำมเคลือ่ นไหว ได้ท ี่ Fanpage: mimilee fanclub และส่วนใครที่อยำกจะฟังเสียงน่ำรักของ มีมี่ ลี ก็สำมำรถรับชม รับฟัง ในมิวสิควิดโี อเพลงSearching for Love กันได้เลยที ่ Youtube Channel สถำนีรักโลก TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 25

25 12/5/2561 13:06:28


TV 360 On Magazine aw-November60.indd 2

2 8/11/2560 10:05:30


special reporT กองบรรณาธิการ

ทีวี 360 องศา ต้านภัยแล้ง ด้วยใจตราแม่ครัว

ปี 2

ต้านภัยแล้ง@บุรีรัมย์ เมืองต้องห้ามพลาด ฤดูร้อน ภัยแล้ง เป็นของคู่กันที่หลายๆ พื้นที่ทั่วประเทศไทยต้อง เผชิญกับภัยพิบัตินี้ในทุกๆ ปี พี่น้องชาวไทยต้องต่อสู้ เพื่ออยู่รอด ท่ามกลางวิกฤตภัยแล้ง.....ในคอลัมน์นี้เราจึงขอพาคุณร่วมย้อนรอย ภารกิจ “ต้านภัยแล้ง” พลิกฟืน้ ผืนดินแห้งแล้ง ด้วย “ทฤษฎีนา�้ ทองค�า” ภายใต้โครงการ “ทีวี360 องศา ต้านภัยแล้งด้วยใจตราแม่ครัวปี 2” ณ อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง รายการทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว 3 บริษัท ตราแม่ครัว จ�ากัด และบริษัท จิ้วฮวด จ�ากัด

องค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสถานีรักโลก พร้อมด้วยจิตอาสา ทุกชีวิตร่วมส่งพลังกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเป็นสัญลักษณ์เปิดกิจกรรมออก เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปต้านภัยแล้งที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภารกิจแรก คือศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง โดย อาจารย์ทอง หลอมประโคน เจ้าของทฤษฎีน�้าทองค�า สถานทีท่ แี่ ฟนข่าว จิตอาสาจะได้มาเรียนรูว้ ธิ ตี า้ นภัยแล้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเรียน

เยือนถิ่นอีสาน 3 วัน 2 คืน วันแรก : ความพร้อมจัดเต็ม!ระยะทางกว่า 393 กิโลเมตร จะมีอะไรรออยู่ มาร่วมเดินทางไปพร้อมๆ กัน แฟนข่าวจิตอาสาผู้โชคดี 50 ท่าน แพ็คกระเป๋าเดินทางมาจากทั่ว ประเทศ เพือ่ เข้าสูพ่ ธิ เี ปิดอย่างเป็นทางการและประกาศพลังความพร้อม ก่อนการเดินทาง โดยมีจุดนัดพบรวมพล ณบริษัท 360 องศาเอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จ�ากัด โดย คุณส�าราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ สถานี วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร บริษัท 360องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด และพิธีกร รายการทีวี 360 องศา และ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้อ�านวยการส�านักสื่อสาร TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 27

27 12/5/2561 13:23:52


รู้การท�าโรงเรือนเพาะเห็ดการเลี้ยงสุกรการท�าปุ๋ยหมักการท�าโรงเรือน เลี้ยงไก่การท�าแปลงผักพร้อมทดสอบโดยการน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้ ศึกษา ซึง่ แต่ละทีมต่างก็โชว์ความคิดสร้างสรรค์ วิธกี ารน�าเสนอต่างๆ ออก มาจนได้รับเสียงปรบมือ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนาน “ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงแห่งนี้ เป็นการเกษตร แบบไร่ น าสวนผสมตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และที่ ส� า คั ญ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นการน�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้จัดการ ในพืน้ ทีท่ างการเกษตรเนือ่ งจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทีส่ ะอาด ที่สามารถแปลงให้เกิดกระแสไฟฟ้า เพื่อสูบน�้าขึ้นมาจากบ่อบาดาล และล�าเลียงน�้าไปในแปลงเกษตรด้วยระบบน�้าพุ่ง ซึ่งแน่นอนว่าน�้า

ในพื้นดินแปลงเกษตรก็จะสร้างความชุ่มชื้น กักเก็บน�้า เป็นน�้าใต้ดิน เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ห มุ น เวี ย นต่ อ ไป เพราะฉะนั้ น ทฤษฎี น�้ า ทองค� า จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถต้านภัยแล้งได้อย่างมีคุณค่า ประหยัด และ ยัง่ ยืน” คุณรักษา ลอยประโคน รองประธานศูนย์การเรียนรูพ้ ลังงานเพือ่ ชีวิตที่พอเพียง กล่าว วันที่สอง : พลังล้นเหลือ ลุยพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ ดังเดิม เริม่ ต้นวันด้วยบรรยากาศธรรมชาติบริสทุ ธิ์ ณ วนอุทยานเขากระโดง สถานทีร่ วมความเชือ่ และความโชคดีรวมถึงความมหัศจรรย์ตา่ งๆมากมาย วนอุทยานเขากระโดง เป็นพื้นที่บริเวณของปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท แล้ว ทีม่ อี ายุประมาณ 3 แสนรายล้อมด้วยป่าไม้ทอี่ ดุ มสมบูรณ์ เป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กโดยเฉพาะนกนานาชนิด ถึงเวลาของการเริ่มกิจกรรม “ทีวี 360 องศา ต้านภัยแล้ง ด้วยใจ ตราแม่ครัว ปี 2” อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ ต�าบล บ้านไทรอ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ น�าทีมโดย คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ดร.วีรนิ ทร์ทริ า นาทองบ่อจรัส พร้อมกับดารารักษ์โลก เจมส์ กิจเกษม บอย ภาสกร แจ๊ค ธนพล มิเชล เบอร์แมน และไข่มกุ The Voice โดยมีเหล่าผูบ้ ริหารส่วนจังหวัด ผูน้ า� ท้องถิน่ ชาวบ้าน และน้องๆ นักเรียน ที่น่ารักให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยการน�าผ้าขาวม้า ผ้าพื้นเมืองของ ชาวอีสาน น�ามาผูกที่เอวของผู้มาเยือน สร้างความประทับใจร่วมกันเป็น อย่างมาก

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 28

28 12/5/2561 13:42:51


“ทีวี 360 องศา ครอบครัวข่าว3 ได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดบ้าน ไพบูลย์แห่งนี ้ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของการเอาชนะภัยแล้ง โดยเราได้ น�าเรือ่ งของทฤษฎีนา�้ ทองค�า มาสร้างเป็นโมเดลองค์ความรูใ้ ห้กบั ชาวบ้าน ที่นี่ ในการบริหารจัดการน�้า และการสร้างรายได้ ท่ามกลางความแห้ง แล้งแต่ใช้นา�้ ทีน่ า� มาจากใต้ดนิ อย่างประหยัด” คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ กล่าว บริษัท ตราแม่ครัว จ�ากัด และ บริษัท จิ้วฮวด จ�ากัด มอบแผงโซล่า เซลล์ให้ติดตั้งภายในโรงเรียนบ้านไพบูลย์ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดึง น�้าจากใต้ดิน ตามทฤษฎีน�้าทองค�า สร้างพื้นที่ทางการเกษตรให้สมบูรณ์ ยั่งยืน และการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนด้วย ภารกิจคืนปัญญาให้เกษตรกรไทย จากการเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียงในวัน แรกที่ผ่านมา แฟนข่าวจิตอาสาแต่ละกลุ่ม จะต้องน�าองค์ความรู้ที่ได้ น�า มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่พี่ น้องในพื้นที่ ภารกิจคืนชีวิตให้แผ่นดิน เรียนรู้วิธีการหุงข้าวเช็ดน�้า วิถีดั้งเดิมของคนไทย พร้อมภารกิจ

รังสรรค์เมนูสุดพิเศษส�าหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ ครัว ตราฉลากทอง และตราแม่ครัวฉลากทองในการปรุงรสให้อร่อยเลิศ ทุกเมนู ภารกิจอบรมส่งเสริมความรู้หัวใจเกษตรกรที่ยั่งยืน การระดมความคิดกันอย่างเต็มที ่ ไม่วา่ จะเป็นเชิงวิชาการ ภูมปิ ญ ั ญา ท้องถิน่ หรือ จากประสบการณ์จริง โดยเป้าหมายเดียวกันคือช่วยบรรเทา ปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมองค์ความรู้ให้เกษตรกรชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ภารกิจปันความสุขสู่เยาวชนอนาคตของชาติ พัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณอาคารเรียนเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี ห้นอ้ งๆ นักเรียน เพิ่มสีสันในการเรียนเพราะความสวยงามเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสิ่ง แวดล้อมที่ดึงดูดให้เด็กมีความสุขในการมาโรงเรียน ภารกิจคืนทรัพย์สินให้ชาวบ้าน การปล่อยปลาน�้าจืดลงสู่สระน�้า การท�านาหว่านข้าว การปลูกพืช ผสมผสาน และการส่งมอบแท้งน�้าขนาดใหญ่จาก บริษัท ตราแม่ครัว จ�ากัดบริษัท จิ้วฮวด จ�ากัด เพื่อกักเก็บน�้าไว้ส�าหรับพื้นที่แปลงเกษตรกร ปิดท้ายด้วยการเปิดป้ายโครงการส่งมอบศูนย์การเรียนรูใ้ ห้กบั ชาวบุรรี มั ย์ ให้กับพี่น้องชาวอ�าเภอประโคนชัย

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 29

29 12/5/2561 13:53:29


ตรึงใจฝากไว้ในความทรงจ�า งำนเลี้ยงแบบฉบับอีสำน ที่ทุกคนมำในธีมผ้ำขำวม้ำ สวย หล่อ เท่ เก๋ หลำกสไตล์ พร้อมโชว์สุดพิเศษจำกแต่ละทีมที่เรียกรอยยิ้ม เสียง หัวเรำะจำกทุกคน ไม่เพียงเท่ำนี้เพิ่มควำมสุขกันอีกนิดกับมินิคอนเสิร์ต จำกดำรำรักษ์โลกและผู้บริหำรของเรำที่ไม่ท�ำให้ผิดหวังจริงๆ ก่อนกลับ ทำงโครงกำรฯ ได้มอบทีร่ ะลึกเป็นสัญลักษณ์เครือ่ งดนตรีอสี ำนทีเ่ มือ่ ได้ยนิ เสียงก็จะรู้ได้ทันทีว่ำคือ โหวด กำรเดินทำง ภำรกิจ และงำนเลี้ยงควำม

ผูกพัน ท�ำให้ควำมประทับใจเหล่ำนี้ยำกที่จะลืมและจะถูกบันทึกไว้ใน ควำมทรงจ�ำว่ำ ควำมสุขเกิดขึ้นได้ง่ำยๆ เพียงเริ่มจำกกำรเป็นผู้ให้ กิจกรรมดีๆ เหล่ำนี้จะถูกจัดขึ้นเรื่อยๆ เพรำะกำรท�ำดีเป็นหน้ำที่ ของทุกคน หำกผู้อ่ำนท่ำนใดสนใจอยำกจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ก็สำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook : Tv360องศำ หรือ YouTube Chanel สถำนีรักโลก และ www.tv360ch3.com แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปครับ

มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเครำะห์ โดย คุณจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธำนมูลนิธิ ตระกูลเล้ำแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้ำอัตโนมัติ จ�ำนวน 2 เครื่อง เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช โดยส่งมอบ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ตัวแทนจำกโรงพยำบำล อ�ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในกำรช่วยชีวิตผู้ป่วย และลดอัตรำ กำรสูญเสียจำกภำวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต่อไป กำรร่วมมือของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน ระหว่ำง นางกัลญา กงแก้ว ประธำน กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสระแก้ว กับ นางวิภารัตน์ ปานเกิด ประธำนวิสำหกิจกลุม่ โคกระบือเพือ่ เกษตรกรตำมแนวพระรำชด�ำริ จังหวัดบุรรี มั ย์ เพื่อด�ำเนินรอยตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ำนกำรใช้แนวคิดกำรแลกเปลี่ยน สินค้ำ โดยวิสำหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ได้น�ำเศษผ้ำมำแลกเปลี่ยนกับไข่ไก่ของ วิสำหกิจกลุ่มโคกระบือฯ เศษผ้ำนั้นสำมำรถน�ำมำรีไซเคิลเป็นอุปกรณ์ท�ำควำม สะอำดได้ และไข่ไก่สำมำรถน�ำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มสมุนไพร ใบเตย

เซอร์ไพรส์พิเศษ จำก แก่น อนุรักษ์ เวียงสีมำ และ ฟ้ำ สิรินยำ ชำรีดี คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 3 ที่มำพร้อมแคนคู่ใจ มำมอบควำมสุขให้กับ แฟนข่ำวและชำวบ้ำน ขับกล่อมเพลงหมอล�ำอีสำนขนำนแท้ งำนนี้แต่ละคนเซิ้งกระจำยม่วนอีหลี

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 30

30 12/5/2561 13:54:49


.

ข่าวสั้น 360 กองบรรณาธิการ

รวมพลังศีลห้า พุทธมนต์ สองแผ่นดิน

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้จัดกิจกรรมรวมพลังศีลห้า พุทธมนต์ สองแผ่นดิน ณ อาคารมาลีนนท์ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี อ่ ง 3 ภายในงานได้มกี ารสมาทานศีล ๕ และการเจริญจิตตภาวนาเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ สองแผ่นดิน ระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนมา โดยในการนี้สมเด็จพระสังฆนายกแห่งสหภาพเมียนมา ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุแด่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมี คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ยังมี คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ อดีตผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณส�าราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทน ผู้ประกาศข่าว คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส และเจ้าหน้าที่พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลนี้ด้วย หลังเสร็จสิ้นพิธีการรับมอบพระบรมสารีริกธาตุ พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ ประธานกรรมการขับเคลื่อน โครงการฯได้เมตตาประทานโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดโครงการ กุลบุตร กุลธิดา ศีล ๕ เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้ เยาวชนได้ตระหนัก ปฏิบัติ และสืบสานหลักพระธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าสืบต่อไป

CEO 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ

“เทวะจตุโลกบาล”

คณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนและศิลปินรักถิ่นไทย ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดโครงการรณรงค์สง่ เสริมการท�าดีดว้ ยหัวใจ มอบรางวัล “เทวะจตุโลกบาล” ต้นแบบ คนดีสที่ ศิ ครัง้ ที ่ 1 ประจ�าปี 2561 เนือ่ งในวันนักข่าวและวันสือ่ สารมวลชน แห่งชาติ โดยมี หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เป็นประธานในพิธีประทาน รางวัล เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สอื่ มวลชน ศิลปินดารา นักแสดง และบุคคล ที่มีผลงานคุณธรรมความดีที่โดดเด่น สร้างคุณประโยชน์แก่ สังคมส่วนรวม ทั้งนี้ คุณธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ ประธานบริหาร และ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จ�ากัด ได้รบั เกียรติเข้ารับประทานรางวัลอันทรงเกียรติ ในครัง้ นีด้ ว้ ยส�าหรับศิลปินดาราทีไ่ ด้รบั รางวัลนีร้ ว่ มกันด้วย อาทิ เดือนเต็ม สาลิตุลย์ สุชาติ ชวางกูร สายธาร นิยมกาญจน์ เป็นต้น TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 31

31 12/5/2561 13:55:58


36o' enTerTaInmenT

กองบรรณาธิการ

ก็อต – จิรายุ

เก้า – สุภัสสรา

ข้ามภพจากพระเจ้าเสือ ในละครพีเรียดกระแสดี “บุพเพสันนิวาส” มาเป็น แสนราชสีห์ ในละครรีเมก บู๊ระห�่าสุดมัน “คมแฝก” ส�าหรับหนุ่ม หล่อกล้ามโต ดีกรีสามีแห่งชาติของเหล่าชะนีเก้งกวาง ก็อต – จิรายุ ผ่าน งานละครมาพอสมควร ทั้งแนวพีเรียด ดราม่า รักกุ๊กกิ๊ก ครั้งนี้หนุ่มก็อต รับบทสุดโหดในบท แสน ราชสีห์ คู่ปรับตลอดกาลของ กัลป์ เกรียงไกร (หมาก – ปริญ) จากเพื่อนรักกลายเป็นศัตรู หนุ่มก็อตเผยหลังจากได้ ร่วมงานละครเรื่องนี้ว่า......... “บทที่ได้รับเป็นบทแสน ราชสีห์ ครับ พี่นก (ผู้จัด) และพี่ต้อม (ผู้ก�ากับ) มาตีความใหม่ว่าจริงๆ แล้ว แสน ราชสีห์ เป็นคนที่มีความ ร้ายกาจมาตั้งแต่วัยรุ่น แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ แล้วเขาจะร้ายนะครับ มันไม่ได้ ผุดขึ้นมาเอง เพราะว่าหนึ่งสังคมรายล้อมได้เพื่อนคือกัลป์ (หมาก–ปริญ) แต่พอวันหนึ่งต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันไปท�างาน กัลป์เองเป็นต�ารวจ สิ่งที่เรามีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆ คือ ไม่ว่าเราจะท�าอะไร เราแพ้กัลป์ตลอด มันเลยสะสมมาเรือ่ ยๆ พอมันสะสมจนถึงจุดหนึง่ มันระเบิด มันเลยกลาย เป็นว่า เป็นคนดีมันไม่เวิร์ค ก็เป็นคนเลวเลยละกัน กัลป์เองก็มีความ ร้ายกาจ แต่ใช้ความร้ายกาจในการปกป้องเมืองพล ตัวแสน ราชสีห์ เอง ใช้ความร้ายกาจในการข่มเหงคน รังแกคน ยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของ ตัวเอง ในบทที่ได้รับ ผมต้องท�าการบ้านเยอะครับ การเวิร์คชอป การคุย กันจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ตัวผมเอง พี่นก พี่ต้อม ก็จะคุยกันตลอดครับ เพื่อจะ ให้ได้สิ่งที่ทุกคนมองไว้ เราจะต้องเข้าใจว่าพี่เขาต้องการที่จะสื่ออะไร ตัว เราเองเป็นนักแสดง เต้องเป็นคนถ่ายทอด หลังจากได้รวู้ า่ ได้เล่นตัวละคร นี้ อย่างแรกคือดีใจครับ ผมอยากร่วมงานกับพี่นกอยู่แล้ว พอเขาให้บทนี้ เรามา เราก็รู้สึกว่าพี่เขาไว้ใจเรานะ ที่มันได้นอกเหนือกว่าบทคือมันได้ใจ แมนๆของผมเอง อยากเป็นนักแสดงมืออาชีพอย่างที่พี่เค้าเป็น อยากจะ ฝากละครเรือ่ งนีน้ ะ่ ครับ อยากให้เห็น แสน ราชสีหใ์ นมุมมองใหม่ๆ ทีเ่ ห็น เขาร้าย เขาร้ายเพราะอะไร เรือ่ งเป็นมายังไง ฝากให้ตดิ ตามด้วยน่ะครับ” เมื อ งพลจะลุ ก เป็ น ไฟขนาดไหน ติ ด ตามชมละคร “คมแฝก” ได้ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 – 22.50 น. ทางช่อง 3 ช่อง 33 และทาง Appication 3live

หลังจากย้ายสังกัดเข้าสู่อ้อมอก ช่อง 3 ได้ไม่นาน สาวน้อย เก้า – สุภัสสรา ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี พร้อมกับชิมลางละครบู๊สนั่นเมือง เรื่องแรก ในละคร “คมแฝก” ของผู้จัดมากความสามารถ นก – ฉัตรชัย ส�าหรับงานแรกกับทางช่อง 3 สาวเก้าก็เจองานหิน โหด พอสมควร โดยในครั้งนี้สาวเก้าได้รับบท ตะเภา สาวน้อยลูกสาวร้านกาแฟสุดห้าว ผู้หลังรัก กัลป์ (หมาก – ปริญ) โดยเก้าเผยหลังได้ร่วมละครเรื่องนี้ว่า “หลังจากได้รับเล่นละครเรื่องนี้ ส�าหรับหนูเป็นการพลิกบทบาท เลยค่ะ ไม่เคยเล่นบู๊ เคยแต่รับบทใสๆ เด็กๆ ในเรื่องเล่นเป็น ตะเภา ค่ะ ลูกสาวร้านกาแฟ เป็นผู้หญิงห้าวๆ ปากไม่ตรงกับใจ ส�าหรับละครเรื่องนี้ ยากมากค่ะ ไม่เคยเล่นบู๊ ครั้งแรกที่เข้าฉากบู๊กลัวมากค่ะ กลัวจะท�าคนที่ เข้าฉากด้วยเจ็บตัว แล้วก็พลาดจริงๆ ค่ะ พลาดโดนพีห่ มากค่ะ คือในฉาก พี่หมากต้องสอนหนูตีคมแฝก ก็ฟาดไปโดนมือพี่หมากจนเขียวเลยค่ะ ในเรื่อง ตะเภา จะคู่กับ กัมปนาท คือพี่ อเล็กซ์ ก็เข้าคู่กันได้ง่ายค่ะ พี่อเล็กซ์เป็นคนเฟรนลี่ เข้ากับทุกคนง่าย มันเลยท�าให้เรารีแลกซ์ค่ะ เรา ก็ต้องยอมรับเลยค่ะ เข้าฉากกุ๊กกิ๊กกับพี่อเล็กซ์ช่วงแรกๆ โหดมากค่ะ ซีนแรกก็เลิฟซีนเลย จูบเลยค่ะ เราก็กลัวมันจะออกมาไม่ดี แต่ภาพ ออกมาคือดีเลยค่ะ ร่วมงานกับนักแสดงท่านอื่น มันอบอุ่นค่ะ เป็นกองที่ ประทับใจที่สุดแล้วค่ะ เอ็นจอยมากทุกครั้งที่มาท�างาน ร่วมงานกับพี่นก (ผู้จัด) พี่ต้อม (ผู้ก�ากับ) ตอนแรกก็แอบกลัวค่ะ คือหนูพึ่งมาเล่นช่อง 3 เป็นทางละครด้วย เราก็กลัวจะท�าได้ไม่ดีกลัวพี่เขาจะดุ แต่ไม่เลยค่ะ พี่เขาใจดีมาก ท�าให้เราไม่ต้องเกร็งไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยค่ะ ฝากถึงแฟนๆ ละครทุกคนนะคะ อยากให้ติดตาม “คมแฝก” เวอร์ชั่นนี้ พวกเราทีมงานทุกคนตั้งใจท�างานนี้มาก ตัวละครอาจจะมีการ ดัดแปลงเพื่อให้มันทันยุคทันสมัย ทุกตัวละครมีมิติมากขึ้น ละเอียดมาก ขึ้น ยังไงเก้าก็ฝากละครเรื่องแรกกับทางช่อง 3 ของเก้าด้วยนะคะ” เรือ่ งราวจะสนุกเข้มข้น บูล๊ า้ งผลาญหรือจะดราม่าขนาดไหน ติดตาม ชมละคร “คมแฝก” ได้ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.20 – 22.50 น. ทางช่อง 3 ช่อง 33 และทาง App 3live

ข้ามภพจากกษัตริยอ์ ยุธยา เป็นอันธพาลเมืองพล เจองานหิน หลังย้ายสังกัดเข้าบ้านใหม่ ช่อง 3 ในละครบู๊สุดมันแห่งปี “คมแฝก” ในละครบู๊สนั่นเมือง “คมแฝก”

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 32

32 11/5/2561 2:53:17


36o' enTerTaInmenT

กองบรรณาธิการ เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มหล่อแถวหน้ามากฝีมือของสังกัดช่อง 3 “หมาก-ปริญ สุภารัตน์” การันตีฝมี อื จากการแสดงมาแล้วหลายต่อหลาย เรื่อง ซึ่งในครั้งนี้จะต้องมารับบทบาทท้าท้ายกับบทของ กัลป์ ในละคร เรือ่ ง “คมแฝก” ทีเ่ จ้าตัวเต็มทีก่ บั การแสดงบทบูส๊ ดุ ระห�า่ ฟาดฟันกันแทบ ทั้งเรื่อง โดยต้องผ่านการแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยไม้คมแฝกพระเอก ของเรื่องนี้ ที่งานนี้รับรองว่าจะต้องมันส์และกระแทกใจคุณผู้ชมกัน อย่างแน่นอน หมาก เผยว่า “ครับส�าหรับเรือ่ งนีผ้ มรับบทเป็น “กัลป์-เกรียงไกร” ครับ เป็นละครรีเมคทางช่อง 3 ซึ่งเรื่องนี้บทเรานั้นจะออกไปแนวบู๊เป็น ส่วนใหญ่และในเวอร์ชั่นนี้จะมีเรื่องของคาถาอาคมเข้ามาเกี่ยวข้องสร้าง ความเข้มข้นแก่ละครมากยิง่ ขึน้ ครับ ส่วนความเป็นมาคือเดิมผมกับพีก่ อ็ ต เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อัคนีโดยที่เราทั้งสองได้ลงอักขระจากอาจารย์ แล้วอาจารย์กม็ อบไม้คมแฝกศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้กบั เราทัง้ สองกันคนละไม้ ท�าให้ เราทั้งสองคนมีฤทธิ์เดชอยู่ยงคงกะพันแต่ต้องไม่จะท� าลายกันเสียเอง สุดท้ายเราทั้งสองก็ได้มีจุดยืนที่ต่างกันและมาห�่าหั่นกันเองโดยที่มีไม้คม แฝกเป็นอาวุธในการต่อตีกนั ทุกครัง้ ซึง่ เวลาก่อนจะมีซนี ถ่ายฉากต่อสูก้ นั เราก็ต้องท�าการบ้านกับเพื่อนนักแสดงกันก่อนหน้านั้นครับเพราะท่าใน แต่ละท่ามันยากเราก็ตงั้ ใจให้มนั ออกมาสวยก็ตอ้ งซักซ้อมกันหนักพอควร แต่เรื่องนี้ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างเหนื่อย ตั้งแต่เปิดกล้องจนถึง

“หมาก-ปริญ”

กับศิลปะการต่อสู้ด้วยไม้คมแฝก ในละครสุดระห�่า ตอนนี้ยอมรับครับว่าเหนื่อยมาก แต่พอเราได้มาเช็คในทวิตเตอร์ได้ดูใน ละครก็ชื่นใจและหายเหนื่อยไปเลยเพราะว่ามันสุดยอดจริงๆ ทั้งภาพ ทั้งองศาการขยับท่าทางมันดีไปหมดครับ ส่วนเรื่องการเข้าฉากกับคิมก็ ไม่มีปัญหาครับเรารับส่งอารมณ์กันได้ดีอยู่แล้ว จริงๆ เรื่องนี้คือเปลี่ยน สไตล์การเล่นของเราสองคนไปเลยเพราะเรือ่ งก่อนๆ ทีเ่ ราเล่นด้วยกันจะ เป็นละครรักใสๆ แต่เรื่องนี้เป็นการย้อนอดีตจะดราม่ามาพ่วงซึ่งในการ มองตากันของเราในแต่ละครั้งจะไม่ใช่แบบเดิมที่เราเคยท�ากัน ส่วนเรื่อง การคาดหวังกับละครจริงๆ ทุกเรื่องผมหวังอยู่แล้วครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็น ละครรีเมคผมก็อยากบอกว่าผลงานชิ้นเดียวกันแต่คนท� าคนละคนกัน ยังไงมันก็ออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ เปิดใจว่าสิ่งเก่าบางอย่างอาจจะดี สิ่งใหม่บางอย่างอาจจะมีข้อดีของมัน ในอีกแบบอย่าไปคาดหวังหรือจับผิดอยากให้คนดูดูกันเพื่อความบันเทิง มากกว่าครับ”

“คมแฝก” ติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะพาคุณผู้ชมไปบู๊ระห�่ากัน แบบสุดขีดจ�ากัดได้ในละครสุดโด่งดัง “คมแฝก” ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 20.00–22.50 น. ทางช่อง 3 และช่อง 33 และ Application Ch3 Thailand

TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 33

33 11/5/2561 2:53:29


36o' enTerTaInmenT

กองบรรณาธิการ

BECI เปิดกล่องซีรีส์ใหม่

“Meo Me & You แมวของเขาและรักของเรา” พร้อมคว้าตัวคู่จริงสุดฟิน “เคน-เอสเธอร์” ประกบคู่กันครั้งแรก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ Aphrodite Studio บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (บริษัทสื่อดิจิตอลของช่อง 3) ถือฤกษ์ดีบวงสรวงเปิด กล่องซีรีส์น้องใหม่ Meo Me & You แมวของเขาและรักของเรา ซึ่งได้คู่จริงสุดฟินอย่าง เคน ภูภูมิ และ เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา ที่โคจรมาร่วมเล่นซีรีส์ ด้วยกันครั้งแรก ร่วมด้วยทีมนักแสดงอย่าง ป๊อป พิชฌพัฒน์ เบสท์ อนาวิล จ๊อบ ธัชพล กิ๊ฟท์ สิรินาถ วิคเตอร์ โชว บุ๊ค สิคพัชศ์ ลูกแก้ว ขวัญแก้ว และนิวตั้น ปัณณภัสร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณประชุม มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จ�ากัด (มหาชน) และคุณ สุธิดา มาไลยพันธุ์ หัวหน้าหน่วยงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เข้าร่วมพิธีการบวงสรวงในครั้งนี้ Meo Me & You แมวของเขาและรักของเรา ซีรีส์รักโรแมนติกของสาวน้อยช่างฝันที่อยากเป็นนักเขียนนิยายรัก แต่เสนอเรื่องเท่าไรก็ไม่ผ่าน สักที เพราะเธอยังไม่เคยมีความรักจริงๆ สักครัง้ นอกจากมโนแอบรักข้างเดียวไปวันๆ จนวันหนึง่ เจ้าแมวหลงทางจะพาเธอไปหลงรักและได้รจู้ กั ความ รักกับเขาสักที แต่บทจะมาก็มาให้เลือกรักถึง 5 คนกับอีก 1 ตัว งานนี้นิยายรักเล่มแรกที่ถูกเติมเต็มของเธอจะจบลงอย่างไร ติดตามชมเรื่องราวความ น่ารักในซีรีส์ “Meo Me & You แมวของเขาและรักของเรา” ทาง Error! Hyperlink reference not valid. Application MelloThailand

ผูจ้ ดั “คิง สมจริง” ถือฤกษ์ดนี ำ� ทีมนักแสดงบวงสรวง “เพลิงพรางเทียน” พร้อมจับตำ “เต้ย-ณิชำ-โยเกิร์ต” ประชันฝีมือสุดเข้มข้น เมื่อเช้าวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ช่อง 3 หนองแขม ค่าย กู๊ดฟิลลิ่ง จ�ากัด โดยผูจ้ ดั คิง-สมจริง ศรีสภุ าพ พร้อมด้วยพระนาง เต้ย พงศกร และ ณิชา ณัฎฐณิชา น�าทีมทัพนักแสดง โยเกิรต์ ณัฐฐชาช์ ภณ ณวัสน์ สายไหม มณีรัตน์ เหมียว ชไมพร ขวัญ ขวัญฤดี และนักแสดงมากฝีมือ ร่วม บวงสรวงละครเรือ่ งใหม่สดุ เข้มข้น “เพลิงพรางเทียน” ผลงานการก�ากับ ของ วิทย์-วรวิทย์ ศรีสุภาพ เพลิงพรางเทียน เรื่องราวหนุ่มหล่อไฮโซ อินทร์ เวียงระมิงค์ ที่เป็น ลูกชายคนเดียวของคุณหญิงดุษฏี ไปกิก๊ กัก๊ ตกหลุมรักกับนางแบบสุดฮอต กลินทร์ ทั้งๆ ที่มี ปติมา เป็นภรรยาอยู่แล้ว อินทร์ไม่สนใจใดๆ เมื่อต้อง ตกเป็นข่าวเมาท์ที่มีคนเห็นอินทร์กับกลินทร์แอบคบกัน อินทร์ก็ปฏิเสธ ว่าไม่เคยมีอะไรกับกลินทร์ และเขายังหว่านล้อมกลินท์ด้วยวิธีต่างๆ อ้าง สามารถติ ด ตามเรื่ อ งราวความรั ก สุ ด เข้ ม ข้ น ของเขาและเธอ ถึงความรักต้องการปกป้องชือ่ เสียง ท�าให้กลินทร์ออกมาปฏิเสธเสียงแข็ง “เพลิงพรางเทียน” ได้ทางช่อง 3 ช่อง 33 และ Application Ch3 Thailand เร็วๆ นี้ ว่าเธอกับอินทร์ไม่ได้มีอะไรกัน TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 34

34 11/5/2561 2:53:39


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 35

35 11/5/2561 3:05:37


TV 360 On Magazine aw360-June61.indd 36

36 12/5/2561 14:11:31

TV360 on Magazine เดือนพฤษภาคม 2561  

TV360 on Magazine เดือนพฤษภาคม 2561

TV360 on Magazine เดือนพฤษภาคม 2561  

TV360 on Magazine เดือนพฤษภาคม 2561

Advertisement