Page 1


¥ÀƪÀðeÕÁ£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ GµÀÚv ÉA iÀÄ £ÀÄ ß PÀA qÀÄ »rAiÀÄ ÄªÀ ªÀi Á¥À£ À AiÀi ÁªÀÅ zÀÄ . GµÀÚv ÉA iÀÄ «zsÀU À¼ À£ ÀÄ ß w½¹. GµÀÚ¢ AzÀ ªÀ¸ ÀÄ ÛU À¼ À ªÁåPÉÆ ÃZÀ£ É JAzÀg Éà £ÀÄ ? WÀ£ ÀU À¼ À° è GµÀÚ ªÁåPÉÆ ÃZÀ£ É AiÀi ÁªÀj Ãw GAmÁUÀÄ vÀÛz É.  GµÀÚv Á¸Àé¨ sÁ ªÀª À£ ÀÄ ß «ªÀj ¹.


 GµÀÚz À ¸Àé¨ sÁ ªÀ UÀGµÀÚzÀ PÁå®jPï ¹zÁÝAvÀ ºÁUÀÆ ZÀ®£À ¹zÁÝAvÀUÀ¼À §UÉÎ ¤ÃªÀÅ

JAl£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «ªÀgÀªÁV PÀ°wzÉÝÃj ¤ªÀÄUÉ w½¢gÀĪÀAvÉ GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀ¸ÀÄÛ«£À°è£À CtÄUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀÄvÀÛgÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À ZÀ®£É PÀA¥À£À, ¨sÀæªÀÄt CxÀªÁ ¸ÁÜ£ÁAvÀgÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀzÀ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ. CtÄUÀ¼ÀÄ ZÀ°¸ÀÄvÀÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C§PÉÌ ZÀ®£À ±ÀQÛ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ WÀ£À ¸ÀÜwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CzÀgÀ CtÆUÀ¼À ZÀ®£À±ÀQÛ CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ zÀæªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è vÀĸÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀ¸ÀÄÛªÀÅ C¤® ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CtÄUÀ¼À ZÀ®£À ±ÀQÛ E£ÀÆß ºÉZÁÑVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀ¸ÀÄÛ«£À J®è CtÄUÀ¼À ZÀ®£À ±ÀQÛUÀ¼À ªÉÆvÀÛªÀÅ D ªÀ¸ÀÄÛ«£À°ègÀĪÀ GµÀÚzÀ ¥ÀjªÀiÁtªÁVgÀÄvÀÛzÉ.  GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EzÀPÉÌ K£ÁzÀgÀÆ DzsÁgÀ«zÉAiÉÄÃ? PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÉà ±ÀQÛ. ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ gÀÆ¥À¢AzÀ E£ÉÆßAzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸À§ºÀÄzÀÄ. GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÉà DVzÀÝ°è, CzÀPÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀ£ÀÄß EvÀgÀ ±ÀQÛ gÀÆ¥ÀUÀ½UÉ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EvÀgÀ gÀÆ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß GµÀÚ gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.  GµÀÚªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥À JAzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ KPÀªÀiÁ£ÀªÀÅ ±ÀQÛAiÀÄ KPÀªÀiÁ£ÀªÉà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ C®èªÉÃ? CAvÀgÁ¶ÖöçÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝjAiÀÄ°è GµÀÚzÀ KPÀªÀiÁ£ÀPÉÌ ‘dÆ¯ï‘ J£ÀÄßvÁÛgÉ. PÁå®j JAzÀgÉ JµÀÄÖ? MAzÀÄ UÁæªÀiï ¤Ãj£À vÁ¥ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ rVæ ¸É°ìAiÀĸÀßµÀÄÖ Kj¸À®Ä ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛªÀ GµÀÚPÉÌ MAzÀÄ PÁå®j J£ÀÄßvÁÛgÉ.  1 PÁå®gÀÄ=4.18 dƯï


GµÀÚz À ¥Àj uÁªÀÄ UÀ¼ ÀÄ GµÀÚz À ¥Àj uÁªÀÄ UÀ¼ ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É GµÀÚzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ

JA§ÄzÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ »A¢£À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà w½¢¢ÝÃj. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀägÀuÉUÉ vÀAzÀÄPÉƼÉÆîÃt. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É G¸ÀÚ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ EAwªÉ. ªÁåPÉÆÃZÀ£É 2. vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉ 3. ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¹Üw §zÀ¯ÁªÀuÉ


GµÀÚ¢ AzÀ ªÀ¸ ÀÄ ÛU À¼ À ªÁåPÉÆ ÃZÀ£ É  ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÁ¬Ä¹zÁUÀ CªÀÅUÀ¼À UÁvÀæ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV

ºÉZÁÑUÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ C£ÀĨsÀªÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ «µÀAiÀÄ. GµÀÚzÀ F ¥ÀjuÁªÀÄPÉÌ GµÀÚ ªÁåPÉÆÃZÀ£É J£ÀÄßvÉÛêÉ. ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À vÁ¥ÀzÀ°è KjPÉAiÀÄÄAmÁzÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV CªÀÅ ªÁåPÉÆÃa¸ÀÄvÀÛªÉ. F ¤AiÀĪÀÄPÉÌ ¤ÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¥À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀvÁVzÉ. F «£Á¬ÄwAiÀÄ£ÀÄß ©lÖgÉ G½zÀAvÉ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ- CªÀÅ WÀ£À, zÀæªÀ CxÀªÁ C¤® ¹ÜwAiÀÄ°ègÀ° - GµÀÚ¢AzÀ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄvÀÛªÉ. ªÀåPÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjªÀiÁt ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV C¤®UÀ¼ÀÄ zÀæªÀåQÌAvÀ®Æ zÀæªÀUÀ¼ÀÄ WÀ£ÀUÀ½VAvÀ®Æ ºÉZÀÄÑ ªÁåPÉÆÃa¸ÀÄvÀÛªÉ. FUÀ £ÁªÀÅ WÀ£ÀUÀ¼À°è GµÀÚªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ w½zÀÄPÉƼÉÆÃt.


WÀ£ ÀU À¼ À° è GµÀÚ ªÁåPÉÆ ÃZÀ£ É ¤ªÀÄUÉ®è V½¢gÀĪÀAvÉ WÀ£ÀUÀ½UÉ ¤¢ðµÀÖ DPÁgÀ«zÉ.

EzÀjAzÁV WÀ£ÀUÀ¼À°è 3 jÃwAiÀÄ GµÀÚ ªÁåPÉÆÃZÀ£É EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀå. £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ WÀ£ÀªÀÅ MAzÀÄ vÀAw CxÀªÁ ¸À¯ÁPÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è EzÉ. JAzÀÄPÉƽî CzÀ£ÀÄß SÁ¬Ä¹zÁUÀ UÁvÀæ vÀĸÀÄ ºÉZÁÑUÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÆ CzÀgÀ GzÀÝzÀ°è KjPÉAiÀÄÆ UÀt¤ÃAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀÄ ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÉÃTÃAiÀÄ ªÀåPÉÆÃZÉ£É J£ÀÄßvÁÛgÉ.  £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀ¸ÀÄÛ MAzÀÄ ¥ÀoÀå CxÀªÁ ¥sÀ®PÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ ªÀåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄÆ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV JgÀqÀÄ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼À°è GAmÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À «¹ÛÃtðzÀ°è KjPÉ UÀt¤ÃAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÁªÀÅ «¹ÛÃtð ªÁåPÉÆÃZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj£Àt¸À¨ÉÃPÀÄ.


D E student's project-Process document Project topic Subject Project period Teacher DE Coordinator Name of the Students

Resources used

Data Collected methods

Technology used Project sharing

Students learning

Heat

School:GHS Dinnahalli

Science

Class 9th

From: 9-11-12

To: 30-11-12

VK

Month: Nov

Manjunatha H.V

District Kolar

Archana, Sahana, Manjunatha, Nayana, Prakasha, Sindu, Text Book, Library Books,

Survey Method

Computer

Date 23-11-2012 The Learn About Wahat is democracy, how it built and its, types extra.

Date: 23-11-2012 Project evaluation

Evaluators: VK & manjunatha Grades: “B+�

stud4ent ppt of nov  

stud4ent ppt of nov

stud4ent ppt of nov  

stud4ent ppt of nov

Advertisement