Page 1

vÀg ÀU Àw : 10 £Éà vÀg ÀU Àw

¸ÀP Áðj ¥Ëæq sÀ ±Á¯É ,PÀÄ CzsÁ åAiÀÄ : fêÀ dUÀv ÀÄ Û

UÀÄt ®PÀëtUÀ¼ÀÄ §ºÀÄPÉÆòAiÀÄ ±ÉʪÀ®AiÀÄU¼ÀÄ

ºÁªÀ¸É ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ

gÀZÀ£É

ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁzÀ xÁ宸ï PÉÆñÀ ©üwÛAiÀÄÄ ¸É®Æå¯ÉÆøï + ¥ÉQÖ£ï ¤AzÁVzÉ.

ZÀ¥ÀàmÉ zÉúÀ ,PÁAqÀ , J¯ÉUÀ½ªÉ. ¨ÉÃj£ÀAvÀºÀ gÉÊeÁ¬Äqï.

d®ªÁ¹ . ªÁºÀPÀ CAUÁA±À gÀ»vÀ.

G¨sÀAiÀĪÁ¹. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À gÀ»vÀ.

CAUÁA±À ®PÀët

ªÀÄÆgÀĪÀUÀðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ jÃwAiÀÄ ¸ÀAvÀw A)PÉA¥ÀÄ ±ÉʪÀ®:PÉÆèÃgÉÆæü¯ï A&B ¥sÉÊPÉÆÃJjyæ£ï- (PÉA¥ÀÄ ªÀUÀð) ¥ÉÊPÉÆÃ, ¸ÀAiÀĹ£ï-(¤Ã°ªÀUÀð). A) °AUÁtÆ B) PÀAzÀıÉʪÀ®: A&CPÁåAxÉÆæü¯ï. C) ºÀ¹gÀıÉʪÀ®: PÉÆèÃgÉÆæü¯ï. d£ÀPÀ: zÉÆqÀØzÀÄ ¥ÀvÀæ ºÀjvÀÄÛ EzÉ.°AUÁtÆ GvÀàwÛ. B) ©ÃeÁtÄ d£ÀPÀ : aPÀÌzÀÄ DºÁgPÁÌV °AUÁtÄd£ÀPÀ CªÀ®A©vÀ ©ÃeÁtÄ GvÀàwÛ.


¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàw

¯ÉÊAVPÀ : UÀAqÀÄ+ºÉtÄÚ ¯ÉÊAVPÀ : DQðUÉÆäAiÀÄA °AUÁAtÄ ¸ÀAAiÉÆÃUÀ. →CAqÁtÄ. ¤°ðAUÀ : ©ÃeÁtÄ GvÀàwÛ. PÁAiÀÄd: DAxÀgÉÃrAiÀÄA → «ÃAiÀiÁðtÄ. PÁAiÀÄd → ¸À¸Àå zÉúÀ vÀÄAqÁV. ¸À¸Àå zÉúÀ vÀÄAqÁV.

¨ÉlæPÉÆøÀÖªÀÄðªÀÄA , ¥Á°¸ÉÊ¥ÉÆäAiÀÄ jQìAiÉÆ, ªÀiÁ¸ï, ªÀiÁPÁåð¤ëAiÀiÁ , GzÁºÀguÉUÀ¼ÀÄ ¸Àgï UÁå¸ÀA, JPÉÆÖÃPÁ¥Àð¸ï ¸ÉàöÊgÉÆÃUÉÊgÁ, ¥ÀÆå£ÉÃjAiÀiÁ . AiÀÄįÉÆÃyæPïì .


¸ÀP Áðj ¥Ëæq sÀ ±Á¯É ,PÀÄ rAiÀÄ £ÀÆ gÀÄ , ªÀÄ ®ÆgÀÄ vÁ || PÉÆ Ã¯ÁgÀ f ||. vÀg ÀU Àw : 10 £Éà vÀg ÀU Àw CzsÁ åAiÀÄ : fêÀ dUÀv ÀÄ Û PÀ± ÃÉ gÀÄ PÀU À¼ ÀÄ ¥ÀP Àëö ät UÀ¼ ÀÄ gÀZ À£ É

ªÀÇ åºÀ ªÀÇ åºÀ

(PÀ± Éà gÀÄ PÀ ¸ÀÛA ¨sÀ, Q

«ÄãÀÄ UÀ¼ ÀÄ PÀzÀÄj£ÁPÁgÀ . ±À®ÌUÀ¼ÀÄ _ gÀPÀëuÉ. ±ÉèõÀäUÀæAy -eÁgÀ®Ä. FdÄgÉPÉÌ-ZÀ®£É /¸ÀªÀÄvÉÆî£À. d®.

G¨sÀA iÀÄ ªÁ¹UÀ¼ ÀÆ gÀÄAqÀ -ªÀÄÄAqÀ -PÉÊPÁ®Ä ZÀªÀÄðzÀ UÀæAyUÀ½AzÀ vÉêÀ ZÀªÀÄð ZÀvÀĵÁÖ¢ -»AUÁ®Ä zÉÆqÀتÀÅ 5+4 ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ . £É® -d®.

C£ÀߣÁ¼À , UÀæAyUÀ½ªÉ.

doÀgÀ, ¦vÀÛPÉÆñÀ , ªÉÄÃzÉÆÃfÃgÀPÀ, PÀgÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArzÉ. Q«gÀÄ/±Áé¸ÀPÉÆñÀ/ZÀªÀÄð/ ¨Á¬Ä CAUÀ¼À.

Q«gÀÄ.


¥Àj ZÀ® £ÁAUÀ

2PÉÆÃuÉUÀ¼À ºÀÈzÀAiÀÄ ²ÃvÀ gÀPÀÛ ¥ÁætÂ.

£Àg Àª ÀÇ åºÀ

«ÄzÀļÀÄ/«ÄzÀļÀÄ §½î / £ÀgÀºÀÄj.

«¸Àd ð £ÁAUÀªMAzÀ ÀÇ åºÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄÆvÀæd£ÀÀPÁAUÀUÀ¼ÀÄ. C¹Ü ¥ÀA dgÀ ªÀÄÆ¼É / ªÀÄÈzÀé¹Ü¬ÄAzÁ 1PÀAPÁ®. ¥Àæd £À£ À

¯ÉÊAVPÀ jÃw -KPÀ °AV.

3 PÉÆÃuÉUÀ¼À ²ÃvÀ gÀPÀÛ ¥ÁætÂ. GvÀÛªÀĪÁVzÉ. «ÄzÀļÀÄ /¸ÉÖöÊ£À¯ï £ÀgÀºÀÄj/10eÉÆvÉ «ÄzÀĽ£À £ÀgÀUÀ¼ÀÄ/ ¸ÀéAiÀÄA¤AiÀÄAvÀæPÀ £ÀgÀªÀÇåºÀ. MAzÀÄ eÉÆvÉ.

¯ÉÊAVPÀ jÃw - KPÀ°AV ¨ÁºÀå UÀ¨sÀðzsÁgÀuÉ / gÀÆ¥ÀÄ¥ÀjªÀvÀð£É.

GzÁºÀg Àu ÉU À¼ À ±ÁPïð, gÉëÄãÀÄ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÀÄzÀÄgÉ , PÀ¥Éà ¸À¯Á ªÀiÁAqÀgï £É®UÀ¥Éà , PÁ®ÄUÀ½®èzÀ Ä ºÁgÀĪÀ «ÄãÀÄ , «zÀÆåvï gÀµÀä «ÄãÀÄ. ¸Àj¸ÀÈ¥À EQÛAiÉÆæ¸ï (»vÀ® Û Ä ªÀÄAqÀ®).


¸ÀP Áðj ¥Ëæq sÀ ±Á¯É ,PÀÄ rAiÀÄ £ÀÆ gÀÄ , ªÀi Á®ÆgÀÄ vÁ || PÉÆ Ã¯ÁgÀ f ||. vÀÄ Û ¸À¸ Àå ¸ÁªÀi Áæd å UÀÄ A¥ÀÄ CzsåÀ AiÀÄ £À ¥ÀÄZÀÒ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ

C£ÁªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ

PÁAqÀ ,J¯É, ¨ÉÃgÀÄUÀ½ªÉ.

zÉÆqÀØ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉÆzÉUÀ¼ÀÄ, ©ÃdªÀÅ ºÀtÂÚ£À PÀªÀZÀ ¢AzÀ DªÀÈvÀªÁV®è.

vÀA¥ÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ.

±ÀĵÀÌ , ²ÃvÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ PÉåöÊ®A, ¥ÉÆèÃAiÀÄA ªÀÈ¢Þ.

A) °AUÁtÄ d£ÀPÀ: ¸À¸Àå aPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀAvÀæ¥ÉÆæÃxÁ宸ï. B) ©ÃeÁtÄ d£ÀPÀ : ¸À¸Àå.

JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ©ÃeÁtÄ GvÀàw ¸ÀÆPÀëöä ©ÃeÁtÄ PÉÆñÀ : ¸ÀÆPÀëöä ©ÃeÁtÄ. ¸ÀÆÜ® ©ÃeÁtÄ PÉÆñÀ : ¸ÀÆÜ® ©ÃeÁtÄ , ±ÀAPÀÄ«£ÁPÁgÀzÀ gÀZÀ£É : UÀAqÀÄ ±ÀAPÀÄ, ºÉtÄÚ ±ÀAPÀÄ.


¯ÉÊAVPÀ : °AUÁtÄ ¯ÉÊAVPÀ : ¸ÀÆPÀëöä °AUÁtÄ d£ÀPÀ ¸À¸Àå UÀ¼À°è. d£ÀPÀ : UÀAqÀÄ °AUÁtÄ→¸ÀÆÜ® °AUÁtÄ→ ºÉtÄÚ DQðUÉÆäAiÀÄA → CAqÁtÄ. °AUÁtÄ. DAxÀgÉÃrAiÀÄA→ «ÃAiÀiÁðtÄ. ¤°ðAUÀ : ©ÃeÁtÄ d£ÀP ¸À¸ÀåUÀ¼À°è ©Ãd GvÀàwÛ¬ÄAzÀ. ¸É¯Áf£É¯Á è, £É¥ÉÆæïɦ¸ï CrAiÀiÁlA , ¸ÉÊPÁ¸ï ,¥ÉÊ£À¸ï. ¯ÉÊPÉÆÃ¥ÉÆÃrAiÀÄA.


¼ÀÄ

(PÀ± Éà gÀÄ PÀ ¸ÀÛA ¨sÀ, Q«gÀÄ ¹Ã¼ÀÄ «PÉ , ºÉÆ A¢ªÉ) . ¸Àj øÀÈ ¥ÀU À¼ ÀÄ GzÀÝzÉúÀ -MtZÀªÀÄð -ºÀÄgÀÄ¥É-±À®Ì -ºÉÆgÀ C¹Ü¥ÀAdgÀ ZÀvÀĵÀÖ¢- 5+5 ¨ÉgÀ¼ÀÄ. £É®- ªÉÆzÀ® PÀ±ÉÃgÀÄPÀ . ZÉ£ÁßV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. ±Áé¸ÀPÉÆñÀ.

¥ÀQ ëU À¼ ÀÄ §tÚzÀ UÀjUÀ¼À ºÉÆ¢PÉ - gÀPÀëuÉ . GµÀÚvÉ ¤AiÀÄAvÀæt, ¤Ãj£À £ÀµÀÖ vÀqÉ,¯ÉÊAVPÀ DPÀµÀðuÉ, ªÁAiÀÄÄ«PÀ ªÀÄƼÉUÀ¼ÀÄ , ªÀÄÄAUÁ®Ä gÉPÉÌUÀ¼ÁV. ¤ÃgÀÄ £É® EvÀgÉ. PÁæ¥ï, VdgïØ DºÁgÀ fÃtð ªÁUÀ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄP.À ±Áé¸ÀPÉÆñÀ ¹jAPïì zsÀé¤ ¥ÀnÖUÉ.


3 PÉÆÃuÉUÀ¼À ²ÃvÀ gÀPÀÛ ¥ÁætÂ.

4 PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ ©¹ gÀPÀÛ ¥ÁætÂ.

«ÄzÀļÀÄ /«ÄzÀļÀħ½î / £ÀgÀUÀ¼ÀÄ / 12 ¸ÀjøÀÈ¥ÀUÀ½VAvÀ «PÁ¸À 12 eÉÆvÉ «ÄzÀļÀÄ £ÀgÀUÀ¼ÀÄ. eÉÆvÉ «ÄzÀļÀÄ £ÀgÀUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ eÉÆvÉ. MAzÀÄ eÉÆvÉ. §»gï PÀAPÁ® ªÀåªÀ¸ÉÜ (ºÉÆgÀ ºÀUÄÀ gÀ C¹Ü ¥ÀAdgÀ. C¹Ü ¥ÀAdgÀ). ¯ÉÊAVPÀ jÃw -KPÀ°AVUÀ¼ÀÄ CAqÀdUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÊAVPÀ jÃw -KPÀ°AVUÀ¼ÀÄ CAqÀdUÀ¼ÀÄ -PÁå°ìAiÀÄAPÁ¨sÉÆÃð£ÉÃmï. ºÁªÀÅ ,ªÉÆøÀ¼É, UÉÆøÀÄA¨É, DªÉÄ, ¥ÁjªÁ¼À ,¥ÉVéA£ï , D¹ÖöçZï Q« . qÉÊ£ÉÆøÀgÀ¸ï. PÁ®ÄUÀ½zÀ ¸ÀjøÀÈ¥À ºÁªÀÅ.


CªÀÈvÀ ©Ãd ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ «PÁ¸À UÉÆAqÀ ºÀÆ©qÀĪÀ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ©ÃdªÀÅ ºÀtÂÚ£À PÀªÀZÀ¢AzÀ DªÀÈvÀ ªÁVzÉ. eÁUÀģɮ, ªÀÄgÀĨsÀÆ«Ä, ¹»¤ÃgÀÄ EvÀgÉ PÀqÉ. ªÁºÀPÀ CAUÁA±À ¸À»vÀ PÉåöÊ®A, ¥ÉÆèÃAiÀÄA ZÉ£ÁßV ªÀÈ¢Þ. KPÀzÀ¼À ¢éÃzÀ¼À ©Ãd: MAzÀÄ zÀ¼À. JgÀqÀÄzÀ¼À. J¯É : ¸ÀªÀÄ£ÁAvÀgÀ eÁ®§AzsÀ£Á¼À £Á¼À«£Áå¸À. : vÀAvÀĨÉÃgÀÄ. vÁ¬Ä¨ÉÃgÀÄ .

¨ÉÃgÀÄ


¯ÉÊAVPÀ : "ºÀÆ" ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ CAUÀ : ¥ÀĵÀà ªÀÄAdj. UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ °AUÁtÄ.

¸Á¹ªÉ ,ªÉÄPÉÌeÉÆüÀ ,ºÀÄgÀĽ .


¸ÀÛ¤ UÀ¼ ÀÄ ¸ÀÀÛ£À UÀæAyUÀ¼ÀÄ , gÉÆêÀÄzÀ ºÉÆ¢PÉ PÀtÂÚ£À gÉ¥Éà , ºÉÆgÀ Q« D°PÉ , PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À°è GUÀÄgÀÄ ,ºÀ®ÄèUÀ¼À zÀªÀqÉ. £É® -d®. ZÉ£ÁßV gÀÆ¥ÀÄUÉÆArzÉ. ±Áé¸ÀPÉÆñÀ ªÀ¥É -GzÀgÀ.


4 PÉÆÃuÉUÀ¼ÀÄ {ºÀÈvÀÌtðUÀ¼ÀÄ ,ºÀÈvÀÄ̶UÀ¼ÀÄ} ©¹ gÀPÀÛ ¥ÁætÂ. ºÉZÀÄÑ «PÁ¸À «ÄzÀļÀħ½î / £ÀgÀUÀ¼ÀÄ.

MAzÀÄ eÉÆvÉ. C¹Ü ¥ÀAdgÀ. ¯ÉÊAVPÀ jÃw -KPÀ°AVUÀ¼ÀÄ. PÁAUÀgÉÆà ,w«ÄAV® ªÀÄ£ÀĵÀå ºÁgÀĪÀ ¸ÀÛ¤ ,¨ÁªÀ° ,w«ÄAUÀ® ªÉÆmÉÖ EqÀĪÀ ¸ÀÛ¤UÀ¼ÀÄ. ¥Áèn ¥Àè¸ï.

JQqÀß

school 6 ppt  

school 6 ppt