Page 1

ÃÒËÙãμŒ ºÍ¡ Soul Patterns - ¾ÄμÔ¡ÃÃÁź«éÓ«Ò¡¨Ò¡ªÒμÔ·ÕèáÅŒÇ ÃÒËÙà˹×Í ºÍ¡ Soul Mission - ÀÒáԨ´Ç§ÇÔÞÞҳ㹪ÒμÔÀ¾¹Õé ราหูเปนจุดคราส ไมใชดวงดาว ราหูในดวงไทยจะเปนเลข 8 ซึ่งก็ คือ Moon Nodes ของดวงสากลนั่นเอง บางตำราก็เรียก Lunar Nodes ในโหราศาสตรไทยระบุวา ราหูคือ ”ตัวราคจริต ลุมหลงมัวเมา„ ในโหราศาสตรแผนใหมซึ่งไมสอนเรื่องอดีตชาติเลย ระบุวา ราหู เหนือ (North Node หรือ True Node - บานเราคือตัวราหู เลข 8 ตรง ๆ เลย) คือจุดบอก Soul Potential-ศักยภาพของดวงวิญญาณ และราหูใต (South Node) บอก Soul Patterns - รูปแบบพฤติกรรมผิด ๆ ที่ติดเปน ”นิสัยเดิม ๆ„ หากเราจะใชศัพทแบบ psychotherapy หรือจิตบำบัด เขาไปจับ ราหูใตคงหมายถึง behavior patterns - รูปแบบพฤติกรรมเชิง ลบที่เราทำซ้ำซากจนติดเปนนิสัยโดยไมรูตัว (ภาษาพุทธเรียกการทำซ้ำ ๆ จนเปนนิสัยวา อาจิณกรรม) ไดแก พฤติกรรมการดื่ม (ราหูใตอยูราศีมีน หรือเรือน 12) พฤติกรรมการหนีเขาวัดปาเปนที่พึ่งทุกครั้งที่มีปญหา (ราหู ใตอยูเรือน 9 หรือราศีธนู) พฤติกรรมดื้อรั้นไมฟงใคร บาทรัพยศฤงคาร จนขึ้นสมอง (ราหูใตอยูพฤษภ หรือเรือน 2) เปนตน โหราศาสตร ป ฏิ วั ติ ก รรมระบุ ใ กล เ คี ย งกั บ โหราศาสตร แ ผนใหม แต โ ยงให เ กี่ ย วข อ งกั บ อดี ต ชาติ โ ดยตรงว า ราหู เ หนื อ คื อ จุ ด บอก Soul Mission - ภารกิจดวงวิญญาณของเราในชาติภพนี้ ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมา จากราหูใตที่เปนจุดบอก Soul Patterns - รู ป แบบพฤติ ก รรมด า นลบ ซ้ำซากที่ติดในเนื้อจิตของเรา (หรือเราจะเรียก ”สันดานเดิม„ ก็ยอมได) หมายถึงวาถาเราอยากรูวิธีที่จะแกไขรูปแบบพฤติกรรมซ้ำซากเดิม ๆ เราจะ ตองดูที่ตำแหนงราหูเหนือในดวงเกิด นั่นแหละ - กุญแจทางออกจากหนทาง เดิ ม อั น มื ด มิ ด อยู ณ ตรงนั้ น [เช น ราหู ใ ต ร าศี มี น อดี ต ชาติ เ ราเคยมี พฤติกรรมการหนีโลกเขาหาสุราหรือยาเสพติดมาแลวซ้ำซาก ราหูเหนือตรง Í‹Ò¹´Ç§ ª¹Ð¡ÃÃÁ

325


ขามมีนคือกันย หมายถึงวาเราจะแกไขความรูสึกตัวเองไรคาจนอยากหนี โลกได เราตองละวาง ”การกนสงสารตนเอง„ (นิสัยประจำชาวมีน) ลงกอน แลวหันมาอุทิศตนชวยผูอื่นที่โศกเศราเชนเดียวกับเรา และใชชีวิตอยาง สะอาด (ขอดีประจำชาวกันย) เปนตน] ราหูใตในวิชาโหราศาสตรปฏิวัติกรรมบอกไดละเอียดมากกระทั่งวา รูปแบบพฤติกรรมดานลบเดิม ๆ ของเราคืออะไร เราเคยเปนใคร เราเคยทำ อะไรไว ราหูเหนือในวิชาโหราศาสตรปฏิวัติกรรมบอกไดละเอียดมากกระทั่ง วาเราควรแกไขดวยขั้นตอนใด เราจะพบขั้นตอนนี้ไดจากไหน เราควรทำตัว เชนไร ขอบอกวาดิฉันเคยอึ้งมากมายมาแลวกับการเปดอานคำแปลราหู ของตนเองเปนครั้งแรก กอนหนาที่ดิฉันจะเจอตำราโหราศาสตรปฏิวัติกรรม หลายป และกอนที่ดิฉันจะเจอหนังสือ ”เราจะขามเวลามาพบกัน„ เสียอีก ดิฉันไมไดมีความรูใด ๆ เรื่องลางสังหรณหรือเรื่องศาสตรวันเดือนปเกิด ตกฟากเลย แตเกิด ”วูบในใจ„ ขึ้นเองหลายครั้งวา ”ทาเราจะเคยเปนคน โหดเหี้ยมอำมหิตมากอน เคยฆาฟนแยงชิงผูอื่นดวยความหลงอำนาจมา มากเหมือนกันนะ„ และเมื่ อ ได อ า นตำแหน ง ราหู เ หนื อ ใต ข องตนเองเป น ครั้ ง แรก... โอย...มันตรงกับสังหรณนั้นเปะ! คำแปลราหูเหนือและใตอยูใน ภาค 2: คูมือคำแปลดวงชะตา บทที่ 14 แลวคะ

Ẻ½ƒ¡ËÑ´: ÃÒËÙ ราหูเหนือของคุณ ราศี....................................เรือน................................. ราหูใตของคุณ ราศี....................................เรือน.................................

Á³±Ò¹Õ μѹμÔÊØ¢

326

ราหู  

birth chart ,book,thai,thai,nanmeebooks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you