Page 1

CATALOG 1. 2.

3. 4. 5. 6.


什麼是設計競賽?

1.


什麼是創意?

2.


文化 傳統 現代


科學 科技 生活品質


政治 利益團體 新思惟 新運動 策


什麼是創意

3.

設計競賽?


創新

大眾化 可行性


我想

4.

參加?


2012「無菸生活」設計大賞


2012「無菸生活」設計大賞


2012「無菸生活」設計大賞


2012「無菸生活」設計大賞


2012「無菸生活」設計大賞

123  

creativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecreativecrea...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you