Page 1

Adv er t i s i nga ndMa r k er t i ngCommuni c a t i ons BURAPHAUNI VE RS I TY Iwas born i n sum m ery

__

PORT FOLI O

KA N T A CHOENGWAI


/


C ONT E NT S /

I L L US T RAT OR&COL L A G E I D E AS P ROD UCTD E S I GN CONT E NTWRI T I NG F I L MP HOT OGRAP HY OT HE RS


¨ 0 0 I D E AS


B A N G S A E N d e s t i n a t i o nb r a n d


B A N G S A E N r e l a t i o ng i v e


B A N G S A E N r e l a t i o ng i v e


B ANGK OKHOS P I T AL


B A N G K O K H O S P I T A L d o c t o rb r a c e l e t


MUS T ARDAGE NCY


MUS T ARDAGE NCY


T I ME ’ SCOF F E E


T I ME ’ SCOF F E E


B L Kb o b a


B L Kb o b a


B L Kb o b a


¨ 0 1


/


0 2


COFFEE?


/


0 3


0 3


/

0 4 OT HE RS


/

I NT E RNS HI Pa tNa n g ma e wp aCo . , L t d . C RE AT I VEP ROD UC T I ON

ä ·Âª Ò ‹ §¤ỐB yD I T PE P . 5: Ê ¹¤Œ Ô Ò Ê Ò ํ Ëà ºÊ Ñ µÇ Ñ à  Š§ ้ Õ à »š ¹§ Ò ¹·Õ ä́Œ ่ à ºÁÍ Ñ ºËÁÒ Âã ËŒ à ¢ Õ Â¹S c r i p tµÍ ¹·Õ ä ่ »½ƒ ¡§ Ò ¹·Õ ºÃ ่ ÉÑ Ô ·¹Ò § á ÁÇ »† Ò Å ¡¤Œ Ù Ò ¤× ÍD I T PËÃ × Í¡Ã ÁÊ § ‹ à Ê Ã Á¡Ò Ô Ã ¤Œ Ò Ã Ð ËÇ Ò ‹ § »Ã Ð à ·È « § ่ Ö ã ¹e p 5¹Õ ้ à »š ¹Ê ¹¤Œ Ô Ò Ê Ò ํ Ëà ºÊ Ñ µÇ Ñ à  Š§á ้ Õ ºÃ ¹´ K AF B O á Å Ð à Á× ÍS ่ c r i p t¹Õ ¶Ù ้ ¡Å ¡¤ÒAp Ù r o v eá Å Ç¡็ Œ ä́Œ ¹ํ Ò ä »¶‹ Ò Â·ํ Ò á Å Ð à ¼Âá ¾Ã ¼‹ ‹ Ò ¹·Ò § ª Í ‹ § ·Ò § Í Í ¹ä Å ¹


/


/ T HANKYOU

Profile for Kanta

PORTFOLIO KANTA  

PORTFOLIO KANTA  

Profile for 97kanta
Advertisement