Page 1

ART ON STREET 2012 VOL.2 PRESENT ZIDS NO.1 GRAFFITI THAI STYLE

Alex Face Present The Underground Adventure New Wave Thai Street Art 2012 Meeting Of Ghost Shirt Hawaii Hit Again AL PACINO STENCIL BY PHAI A.M.P Shoegaze (Post Rock + Post Metal)

JULY 2012 NO.03


 กับฉายาสวยรอยแรงเทียน ความลับของเอมมี่

“กอนหนานี้ เอมมี่ไมคอยไดดูแลผิวหนามากนัก แตพอมีคนแนะนำใหลองใช ผลิตภัณฑของเมลิซา เอมมี่พบวาสุขภาพผิวหนาดูดีขึ้น ผิวหนากระจางใสขึ้น อยางเปนธรรมชาติ กระ และจุดดางดำที่มีก็จางลง”

เพิ่มความมั่นใจใหเอมมี่มากขึ้น แมไมได make up

Melizza Intensive Repair

Skin Miracle White

Tourmaline Whitening SPF 60

Malizza Deep Moisturizing

บำรุงผิวชุมชื้นดูกระจางใสดวย (เชา – กอนนอน) 2,000 $

ชวยใหจุดดางดำดูจางลง ผิวหนาดูกระจางใส ลดฝา กระ (เชา – กอนนอน) 2,000 $

ปกปองผิวจากแสงแดดและบำรุง ใหผิวชุมชื่นสดใส (เชา) 1,800 $

ลบริ้วรอยรอบดวงตา และรองลึกบนใบหนา

ปกติ 7,800 $ เหลือเพียง 6,900 $

สั่งซื้อสินคา : 089-886-6090, 089-440-2044 (ราน Walk in closet หวยขวาง)

2,000 $


E-MAGAZINE TO NEW FORMAT !!

MARCH 2012 NO.SPECIAL EDITION

.

.

.

sqweez animal Street Artists ‘Kozik’ x ‘Nychos’ ‘Sqweez Animal’ Duo Pop Music Should & Not Be Music By Artists The Photo a Printing T-Shirt Onesto, David Choe, Roa, Bon, Bonus The ‘Native’ Of Style Art Trend It Cool

ILLUSTION

E-Magazine “Goplay” : Zero Edition Issue

E-MAGAZINE TO NEW FORMAT !!

FREE DOWNLOAD

E-MAGAZINE GOPLAY : NO.1 ISSUE !!

กลับมาอีกครั้ง กับรูปแบบใหมเปน e-magazine และ website ดวยเนื้อหาและรูปแบบการจัดหนา ที่พวกเราจะพาคุณไปสูโลกที่เลิศและเดิรน ในแบบฉบับ goplay (street & culture of the world by ไทยทำ) ติดตามไดแลวที่ www.goplaymagazine.com


.

CONTENT GOPLAY MAGAZINE 5/75 Banklangmuang ( Monte-Carlo) Soi 4 Tadsabansongklor Road Ladyao,jatujak,Bankok 10900 Tel. 02-196-2351-2 Fax. 02-196-2353 E-MAIL : goplaymag@hotmail.com HTTP : //www.goplaymagazine.com FACEBOOK : goplaymagazine


.

. - COVER 1 - FLASH 16 - 25 - PREVIEW ART 26 - 67 - PREVIEW FASHION 68 - 81 - PREVIEW MUSIC 82 - 85 - SCOOP 102 - 141 - PREVIEW ARTIST 150 - 155 - SET FASHION 156 - 165 - FEATURE 166 - 169 - SHOULD BE 174 - 177 - HOW TO 180 - 181 - SOME ONE 184 - 189


EDITOR’S ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา คุณกำ�ลังหาอะไร คุณกำ�ลังหาสิ่งที่อยู่บนฟ้า สิ่งที่บนดวงดาวอันไกลโพ้น สิ่งอยู่เหนือความสุขทางวัตถุ ความจริง หรือบางอย่างที่เรียกว่า สัจจะ หรือสภาวะไร้กาลเวลา เป็นบางอย่างที่ไม่อาจถูกรบกวนด้วย สิิ่งแวดล้อม หรือความคิดคนทั้งหลาย ชีวิต คือความหมายใด ความสับสน ความโหดร้าย การกร้าวร้าวของเด็ก ความโลภมากของแม่ค้า ความรักของ โรมิโอ การก่อร้ายในดินแดนนักบริโภค การเดินทางสำ�รวจโลกใหม่ของ นาซ่า มีอะไรอยู่เบื้องหลัง สิ่งมีชิวิตอันประเสริฐนี้ แต่อย่างไรก็ตามหาสิ่งที่ถูกขนามนามหลายพันชื่อไม่พบ ในการดิ้นรนอันซํ้าซากของการมีชิวิตอยู่ รีบลุกจากเตียงอันเหม็นอับ เพื่อมาขึ้นรถที่ไม่มีที่นั่งหรือแม้แต่ที่จับพยุงตัว แล้วจัดการมื้อเช้าด้วยอาหารเลวๆ เท่านี้ก้พร้อมเข้าสู่ออฟฟิศเหี้ยๆ เล่นอินเตอร์เน็ตจนหมดเวลางาน ทุกวันจนหัวหงอก แก่ตาย หมดไป 1 ชีวิต

เราพยายามตั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ตัวเองใช้ พยายามให้สอดคล้องกับสังคมที่เกิดมา เพื่อให้ใครๆกดถูกใจ เรายอมรับมาตรฐานในสังคมนั้น และปฎิบัติตาม เป็นส่วนหนึ่งในสังกัด ที่เรียกว่าขนบธรรมเนียม เราอยากหาใครสักคนที่ยอมรับเรา คอยบอกเราว่าทำ�เช่นไรถูก เช่นไรผิด คอยปลอบประโลม ให้ก�ำ ลังใจอันเหี่ยวเฉาได้พองฟู ชื่มชมเมื่อสมหวัง อยู่กับเราไปจนตาย คอยทำ�ให้ระบบความคิดเป็นกลไลสมบูรณ์ การตอบสนองเป็นไปโดยอัตโนมัติ ใช่ ไม่มีใคร ตัวของคุณเองเท่านั้น

EDITOR IN CHIEF : Akkaraphon Monthathong (BONUS)


CONTRIBUTORS TEAM COLUMNIST : Pratran Komonhirun (SPACE LIMO) จากหลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา เรารู้ สึ ก ได้ เ ลยว่ า คำ � ว่ า ‘Goplay’ หลายคนที่ ไ ม่ รู้ จั ก ได้ ม ารู้ จั ก ต่ า งก็ แ สดงความคิ ด เห็ น ในด้านที่ดี ให้การสนับสนุน ถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่ ‘กระแสนิยม’ ซึ่งมันก็ดีจะตายไป รู้สึกได้ว่ากราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ท ในเมืองไทยมีแต่จะถอยลง ! เพราะอะไร ก็ไม่รู้ มีเพียงการด่าทอกันเท่านัน้ ล่ะ ทีย่ งั คงอยูใ่ นวงการนี.้ ......เมือ่ เปรียบกับเมืองนอกแล้ว ก็เข้าใจว่ามันต้องมีแบบนี้นะ เมืองไทยมีก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ไม่มีมันก็ดีกว่าหรือเปล่า.....หลายต่อหลายคนบอกว่าจับมือกัน เถอะ แต่ก็เท่านั้นแหละ มันจึงเป็นหมอกควันที่ยังไงก็ไม่จางหายไปซะที การแก้ไขคืออะไร คงต้องใช้พระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ ขัดเกลาก็อาจจะหรือฝึกคำ�ว่า ความเข้าใจและความสามัคคีกันให้มากขึ้น (มึงเล็กกูใหญ่กูมาก่อนมึงทีหลังงานดังแต่ไม่สวยงาน สวยแต่ไม่ดังงานมึงก็อปกูไม่ก็อป......นี่แหละคือ Art on Street of Thailand)

GRAPHIC DESIGNER : Kritsada Keawtroranin (21CARD BD) ไง! เป็นไงกันบ้างสหาย โกเพลย์ ทั้งหลาย สบายดีกันซินะ ชีวิตยังต้องการอะไรกันอีกมั๊ย พอรึยังสำ�หรับสิ่งที่มีอยู่ ใช้ ชี วิ ต แต่ ล ะวั น มั น ราบรื่ น รึ ป่ า ว สำ � หรั บ ตั ว ผมเอง ผมยั ง คงต้ อ งการอะไรอี ก ไม่ กี่ อ ย่ า งหรอก อยากที่ จ ะสั ม ผั ส อยากที่จะเรียนรู้ อยากเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นบ้าง รู้สึกเหนื่อยๆนะช่วงนี้ รู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เพราะมันรูส้ กึ ได้ จริงๆนะ นีก่ เ็ ล่มที่ 4 แล้ว เป็นไงบ้างล่ะ ไอตัวอีแม็กกาซีน มันโอเคมัย๊ มีจดุ ผิดพลาดรึปา่ ว สมควรทีต่ อ้ ง เพิ่มเติมอะไรอีก ไงก็บอกมานะ...........คิดถึงเสมอ

PHOTOGRAPHER : Suppha-riksh Phattrasitthichoke (Lenticular) ช่ ว งนี้ อ ากาศแปรปรวนบ่ อ ยไม่ ฝ นตกตอนเช้ า ก็ ต อนเย็ น ทำ � ให้ ไ ปไหนไม่ ส ะดวก (คนที่ ขี่ ม อไซต์ จะรูก้ ันดีว่ามันน่าเบือ่ ขนาดไหน) ทำ�ให้ผมต้องเลือกใช้การเดินทางของ ก.ท.ม จัดให้ บางทีไม่ว่าเราขึ้นรถเมล์ หรือรถตู้เราก็จะได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆ ของแต่ละคนแต่ละถิ่นว่า...เออมีคนแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ย ? ยังไงรักษาสุขภาพและฝากติดตาม Goplay ฉบับนี้ด้วยนะครับ


Art on Street

Victor

MEETING OF GHOST Gizmo & 7Same


Stec

Superfah Jellyfish

DMC crew

Bigk

Bish

หมายเลข 3


ART STREET.

Phai A.M.P 10

Lenticular


ART STREET.

Space Limo

Rukkit 11


ART STREET.

Mister Bows

12


ART STREET.

Mr. Cartoon

13


ART STREET.

Mamacup 14


ART STREET.

Chz 15


FLASH.

FLASH.

SKW CREATION PRESEN

“Wait For It Crave For I

BARBIES 16


FLASH.

NTS

สุดยอด 3 วงดนตรีแห่งยุค ที่จะมาโชว์ในงานเดียวกัน หาดูยากมากๆ สำ�หรับวงอย่าง BARBIES, ABUSE THE YOUTH, THE YERS ระเบิดความเท่ห์ของดนตรีกันได้ที่ COSMIC CAFE (RCA ZONE C) ใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2012 นี้

It”

ABUSE THE YOUTH

THE YERS 17


FLASH.

18


FLASH.

BIFF & BIL 2012 ‘Bangkok International Fashion Fair & International Leather Fair 2012’ ระดมผู้ ประกอบการชัน้ นำ�กว่า 700 คูหา 500 บริษทั โชว์ศักยภาพสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังไทย แบบครบวงจรภายใต้ ค อนเซ็ ป ต์ ‘AseanIntegration : Success & Beyond’ ระหว่าง วันที่ 27 มิถนุ ายน – 1 กรกฎาคม 2555 ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

19


FLASH.

M

Live

Megadet ไม่ตอ้ งสา แต่ที่พิเศ มาร่วมเฉ และ Ebo

20


FLASH.

Megadeth

e In Bangkok & Bangkok Metal Fest 1

th หนึ่งในผู้บุกเบิกดนตรี Metal, Trash Metal, Speed Metal คงไม่ต้องพูดอะไรกันมาก าธยายให้ยายมาซือ้ ขนมยายกินกันแล้ว พบกับพวกเขาแน่นอน ใน วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นี้ ศษกว่านั้น วันนั้นจะเป็นการรวมตัวของวงที่ร่วมกันสร้างผลงาน Metal ในเมืองไทย ฉลิมฉลอง กันใน Bangkok MetalFest 1 โดยจะมีวงหัวหอกอย่าง The Sun, Dezember ola มาร่วมสร้างพลังเสียง Metal ให้ร้อนแรง ณ Moonstar Studio 8

21


FLASH.

เทศกาลดนตรีแห่งยุค 90s ภายใต้ชื่องาน “Sonic Attack 2012: 90s – The Best!!!” โดยจะมีบรรดาสุดยอดศิลปิน อัลเทอร์เนทีฟไทย มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ โมเดิร์น ด๊อก, อรอรีย์, สี่เต่าเธอ, แบล็คเฮด, มาโนช พุฒตาล & The Lamb, Suharit, พราว, ซีเปีย, อะไรจ๊ะ, Siam Secret Service, The Must, P.O.P และโยคีเพลย์บอย และพบกับไฮไลท์เด็ด “Suede”  วงบริทพ็อพระดับตำ�นานจากประเทศอังกฤษ ให้ชมกันอย่างจุใจ 2 ชัว่ โมงเต็ม! ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 106 ตั้งแต่ 13.00-00.00 น.เป็นต้นไป 22


FLASH.

Sonic Attack 2012 : 90s – The Best !!

23


FLASH.

ภูมิจิต Live In Bangkok Fever @ AUA

บทพิสูจน์ความสำ�เร็จ ของวงดนตรีอิน ที่ ใ นงานนี้ ป ระชาชนคนภู มิ จิ ต แน่ น หอ ต้าร์ พาราด็อกซ์ , ตุล อพาร์ทเมนท์คุณ คุณ ‘แมก’ ขอบคุณแฟนๆ

คุณ ‘ตอง’ นักร้องนำ� มาร่วมแจมกับผู้ชม 24


FLASH.

นดี้ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยบนเส้นทางดนตรี กับคอนเสิร์ต ‘ภูมิจิต’ LIVE IN BANGKOK FEVER อประชุ ม เอยู เ อกั น เลยที เ ดี ย ว แถมยั ง มี แ ขกรั บ เชิ ญ สุ ด พิ เ ศษมาร่ ว มสร้ า งบทเพลงสุ ด มั น ส์ อ ย่ า ง ณป้า อีกซะด้วย.....ภูมิจิตจริงๆ คุณ ‘บอม’ มือเบส แห่ง ‘ภูมิจิต’

คุณ ‘ตอง’ ได้อารมณ์มาก

‘ต้าร์’ พาราด็อกซ์ ร่วมแจม

‘ตุล’ อพาร์ทเมนท์ ร่วมแจม 25


Meeting Of Ghost : เมื่อเหล่าอาร์ทติสต์มาวาดรูปผีๆ นั บ ว่ า เป็ น ปรากฏการณ์ ก ารรวมพลคนสตรี ท อาร์ ท และกราฟฟิ ตี้ ข องไทยแบบ เรียลลิตี้ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งงานนี้เป็นงานที่จัดโดยทีมงาน Go play เป็นเวลา 2 วันเต็ม ตั้งแต่ 13-14 มินายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ตึกสูงร้าง ย่านบางนา


PREVIEW ART.

SEVEN SAME 28

TON E

CHZ


PREVIEW ART.

420

MISTER BOWS

DOMUNTAM - YEAR - 208 - GUN G 29


PREVIEW ART.

BISH

NORMAL - WARHEAD 28 30

KUKER


PREVIEW ART.

STEC

OMER ONE 29 31


PREVIEW ART.

CHILDREN MESSAGE

32


PREVIEW ART.

?

SWEPK

CHK - POP ROCKER

หมายเลข 3

BISH 33


PREVIEW ART.

A.M.P

PAIN

SUPERFAH JELLYFISH 34

MAMACUP


PREVIEW ART.

W.

?

VICTOR

DD3 CREW 35


PREVIEW ART.

BD

TRK

RUKKIT

NOAH - BON

36


PREVIEW ART.

P7 LENTICILAR

CHAIYO - MISTER BOWS

NUS

37


PREVIEW ART.

DAY 1 : ARTISTS JAM

38


PREVIEW ART.

DAY 2 : ARTISTS JAM

39


PREVIEW ART.

Muddled

40

‘Anon Lulitananda’ / ‘Who is followed?’ / 145x200 cm / oil on canvas

นัมเบอร์วันแกลเลอรี่ ยินดีนำ�เสนอ Mu ต่างๆ ได้ดำ�เนินพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มึนงง ฟุ้งซ่าน ในสภาพแวดล้อมความ ความรัก เรื่องเพศ ความเข้าใจที่หลงผ ตอบแน่ชัดถึงความถูกต้องหรือผิดพลา

‘Poom Pechavanish’ / ‘Subconscious fantasy’ / 38X38 cm / ink & acrylic on paper


PREVIEW ART.

uddled โดย อานนท์ ลุลิตานนท์ , ภูมิ พีชวณิชย์ ปัจจุบันความก้าวหน้าในด้าน ว เกินกว่าความคิด สติปัญญาของมนุษย์จะตามทัน ทำ�ให้เกินสภาวะสับสน มเป็นอยู่ และความนึกคิดของคนทั่วไป ทั้งในเรื่องค่านิยมแบบผิดๆถูกๆ เรื่อง ผิด เรื่องไม่ปกติกลายเป็นเรื่องปกติ จนก่อเกิดคำ�ถามในหัวมากมายที่ไม่มีคำ� าด แสดงถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2555

‘Anon Lulitananda’ / ‘Scan boy’ / 150x130 cm / oil on canvas

41

‘Anon Lulitananda’ / ‘Make-up’ / 200x145 cm / oil on canvas


Muddled

PREVIEW ART.

‘Poom Pechavanish’ / ‘Lust controller’ / 100X120 cm / oil on canvas 42

‘Poom Pechavanish’ / ‘Just after love’ / 160X120 cm / oil on canvas


PREVIEW ART.

‘Poom Pechavanish’ / ‘Pitiful puppet’ / 150X120 cm / oil on canvas

‘Anon Lulitananda’ / ‘Family’ / 200x145 cm / oil on canvas 43


PREVIEW ART.

Very Good by ‘US AND THEM and 44


PREVIEW ART.

d Friends’ 45


PREVIEW ART.

Very Good by ‘US AND THEM and Friends’ นิทรรศการนี้เป็นการประมวลผลชีวิตในอดีตและปัจจุบัน กลั่นกรองด้วยความคิด, ทักษะ และความชื่นชมในผลงานที่ตนเอง รักที่จะทำ�ออกมา จนต้องเอ่ยออกมาเองว่า “สวยว่ะ” เป็นที่นายเอก แห่ง us & them ได้ลั่นวาจาเอาไว้ สำ�หรับงานสุดพิเศษ ชุดนี้ นิทรรศการนี้เปิดแสดงแล้วตั้งแต ่วันที่ 8 มิ.ย. – 6 ก.ค. 2555 ณ อาร์ตกอริลล่าส์ อาร์ตแกลเลอรี่ 46


PREVIEW ART.

Open the Eye Unforgive Desire

47


PREVIEW ART.

48


PREVIEW ART.

Light the Fire

Untitled 49


PREVIEW ART.

“​ ธรรมะ แกลอรี่“

Tikkywow 50

ธรรมะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุก ความโกรธ ความรัก ธรรมมะ “ว่าง “ ที่จะมองเห็นทัน ธรรม

TRK


PREVIEW ART.

กคน เกี่ยวกับความสุข ความทุกข์ ความอยาก ความไม่อยาก ความชอบ ความโลภ ะอยู่กับเราตอนรถติด อยู่ที่หน้าจอ อยู่ตอนรอคิว ธรรมะอยู่กับเราทุกที่ แต่เราไม่ มะแกลอรี่ ณ บริเวณชั้น 5 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Tawan

Yuree

Mamacup 51


PREVIEW ART.

W.

52

Rukkit

P7


PREVIEW ART.

Mamafaka

Ise

53


Graffiti Competition

‘Wall Lords’ Thailand 2012


PREVIEW ART.

ROIDS TAG ON T-SHIRT Graffiti Competition ‘Wall Lords’ Thailand 2012

งานแข่งขันประชันฝีมอื ของเหล่านักกราฟฟิตไี้ ทยสไตล์กบั ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ‘Wall Lords Asia’ ที่ไต้หวัน ในงา และนักกราฟฟิตสี้ ญ ั ชาติอเมริกนั แต่อยูไ่ ทย ‘Chip7’ มาร่ว ฟิตจี้ บั คูร่ ว่ มชิงชัยกันอย่างเนืองแน่นและผูท้ คี่ ว้าชัยไปครอ ได้แก่ ‘Coad’ สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้รางวัล ผลงานของท่านแต ด้วยเช่นกัน ยังไงก็ส่งแรงใจเชียร์ 2 หนุ่มตัวแทนจากปร

56

บูธ BKK GRAFF

กรรมการผู้จัด


บูธ NEVER SAY CUT

CHIP 7

PREVIEW ART.

บ ‘Wall Lords 2012’ เพือ่ หาสุดยอดผลงาน านมีนักกราฟฟิตี้ชื่อดังจากอังกฤษ ‘Roids’ วมสร้างสีสนั ให้กบั งานนี้ เเละเหล่านักกราฟ องได้แก่ ‘Leo’ และ ‘Klone’ และรองชนะเลิศ ต่ละงานก็เรียกได้ว่าเหมาะสมที่จะได้รางวัล ระเทศไทยด้วยแล้วกัน

ดการ บริษัท อี ซูซุ ไทยแลนด์ กล่าวเปิดงาน

มิเชล ซีเกรฟ เดลี่

ROIDS 57


PREVIEW ART.

58

BNA CREW

DB-K CREW

WRITE EYE VIEW

PMT CREW


PREVIEW ART.

ROIDS

XND TEAM

ENDLESS BEWITCH

MMT CREW 59


PREVIEW ART.

LEO & KLONE : THE NO.1 WINNER 60


PREVIEW ART.

FUNKY FAT GRAFFITI

ISUZU CAR BY CHIP7 61


PREVIEW ART.

62


PREVIEW ART.

‘Alex Face’ Present

The Underground Adventure ศิลปินกราฟฟิตี้และจิตรกรร่วมสมัยที่ได้ชื่อว่า เป็นหนึ่ง ในศิลปินไม่กี่คนที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดของประเทศไทย ที่มีการเดินทางจากงานศิลปะบนแคนวาสสู่บนถนนและ แกลเลอรี่ได้อย่างน่าสนใจและเป็นที่น่าเคารพมากที่สุด กับนาย ‘Alex’ ในผลงานล่าสุดที่สร้างความเฉพาะตัวและ รักษาเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแถมในงานเปิด แสดงในวันนัน้ ก็สร้างความประทับใจให้แก่ผทู้ ไี่ ด้มาร่วมงาน ในวันนั้นให้มีความสุขไปกับผลงานของเขา แถมผลงานทุก ชุดของคุณ ‘Alex’ ก็ถูกซื้อไปจนหมดเกลี้ยงแกลลอรี่เลย ทีเดียว....นับได้วา่ เขาได้สร้างแรงบันดาลใจทีด่ ที สี่ ดุ สำ�หรับ ศิลปินรุ่นหลังๆ ที่จะยึดศิลปินอย่างเขาเอาไว้เป็นตัวอย่าง ณ Artery Post Modern Gallery ซอยสีลม 19 63


PREVIEW ART.

64


PREVIEW ART.

65


PREVIEW ART.

66


PREVIEW ART.

special thank : lenticular, dbt for photo

67


PREVIEW FASHION.

68

KICKSHI ‘Good Moods’


PREVIEW FASHION.

PREVIEW FASHION

แบรนด์หมวกจากแคลิฟอร์เนีย ‘Kickshi’ กับคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดต้อนรับแสงแดด ด้วยหมวกทีท่ �ำ ขึน้ มาเพือ่ คนและบรรยากาศ ดีๆ ในคอลเลคชั่นที่มีชื่อว่า ‘Good Moods’ ผสมผสานลู ก เล่ น ด้ ว ยลวดลายแบบ ฮาวาย ลงไป ถือว่าน่าสวมใส่และน่าสนใจ เป็ น อย่ า งมาก ตามกระแสในยุ ค นี้ ไ ด้ ดี เลยทีเดียวกับ ‘beach style’

69


PREVIEW FASHION.

แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า น้ อ งใหม่ ม าแรงจาก “ลอสแองเจลิส Acrylick” กับคอลเลคชั่น ใหม่ลา่ สุด ต้อนรับช่วงซัมเมอร์ ทีใ่ นครัง้ นี้ ทำ�ออกมาในบรรยากาศทีด่ พู อดีมากๆ ไม่ ว่าจะทัง้ เสือ้ ผ้า นางแบบ รวมถึงภาพถ่าย ด้วยทีด่ ลู งตัวซะจริงๆ เปรียบได้ราวกับคติ ประจำ�แบรนด์ของพวกเขา ‘การเดินทาง หาจิตวิญญาณที่แท้จริงของตัวเอง อย่าง สงบและเยือกเย็น’

‘ACRYLICK’ Su 70


PREVIEW FASHION.

ummer 2012 71


PREVIEW FASHION.

DROP DEAD SUMMER 2012 72


PREVIEW FASHION.

73


PREVIEW FASHION.

แบรนด์ เ สื้ อ ผ้ า สุ ด คู ล จากเมื อ ง Sheffield ประเทศ อังกฤษ ‘Drop Dead’ กับการออกคอลเลคชัน่ ใหม่ลา่ สุด ในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยได้เหล่านางแบบนายแบบและการ วางภาพกราฟฟิกทีด่ ลู งตัวและมีเสน่หเ์ ข้ากันกับแบรนด์ ของพวกเขาได้อย่างดีทีเดียวเชียว แถมสถานที่ถ่ายทำ� เซทในครั้งนี้ ไปไกลถึงตุรกีกันเลย

52


PREVIEW FASHION.

53


PREVIEW FASHION.

‘New Balance’ M1300 BG สุดยอดรองเท้ากีฬานักวิ่งที่อยู่มาตั้งแต่ยุค 80 ออกมาไม่รู้ว่ากี่คอลเลคชั่นแล้ว จนล่าสุดออกมาใหม่ในชื่อชุดว่า ‘M1300 BG’ เป็นรองเท้าที่มีการระบายอากาศตามตาข่าย สีนํ้ำ�เงินบวกเทา สร้างเฉดให้ดูหม่นๆ แต่ก็น่าสนใจ และมีเสน่ห์มากๆ สนใจยังไงติดตามได้ทุกช็อปทั่วประเทศ

76


PREVIEW FASHION.

77


PREVIEW FASHION.

แบรนด์ ส ตรี ท แวร์ ชื่ อ ดั ง อย่ า ง ‘Bape’ จั บ มื อ กั บ ท า ง ม า ร์ เ ว ล ค อ มิ ก ส์ อ อ ก คอลเลคชั่ น สุ ด เย้ า ยวนคอการ์ ตู น ซู เ ปอร์ ฮี โ ร่ อ ย่ า ง ‘Spider Man’ ที่ มี ทั้ ง หมวก, เสื้อยืด, กระเป๋า และเคสของiPhone

Bape x Marvel Comics ‘SPIDER MAN’

78


PREVIEW FASHION.

79


PREVIEW FASHION.

80


PREVIEW FASHION.

‘WXY’

Shoe Brand in Taiwan ผลงานการออกแบบรองเท้าสุดลาํ้ ของดีไซเนอร์ สาวชาวไต้หวัน ‘Weng (Xin-YU Weng)’ ที่มา ร่วมสร้างสรรค์ให้กับแบรนด์รองเท้าสุดหรูอย่าง ‘wxy’ และก็มีการโฆษณาได้ดึงดูดน่าสนใจเป็น อย่างยิ่ง ผสมผสานท่วงท่าของนางแบบเข้าไป อีก ถือว่าลงตัวและน่าซื้อมาใส่ซักคู่....ว่ามั้ย สาวๆ

81


PREVIEW MUSIC.

PREVIEW

MUSIC

แน

SHOEGAZE

(Post Rock + Post Metal) 82

เสีย ดนต จาก ดนต นั้น หมด เท่า เฉพ Und

วิจา


PREVIEW MUSIC.

นวดนตรีร่วมสมัยที่ใครคิดว่ามันใหม่ แต่ที่จริงมันไม่ใช่ !

ยงกีตาร์แตกพร่า อื้ออึง สับสน รกรุงรัง เสียงดังแบบหม่นๆ เหมือนคนเป็นไข้หวัดแล้วคัดจมูก สรรพคุณที่กล่าวมานี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ดนตรีที่ดีอะไรเลย แล้ว ตรีที่ดีคืออะไร ? บางทีดนตรีที่ดีหรือวงที่ดีก็มีอยู่เยอะเต็มโลกใบนี้ไปหมด แต่ที่จะจรรโลงโลกหรือจรรโลงจิตใจได้นั้น ใช่ว่าจะหาได้จากวงดีๆ ที่ได้รับการยอมรับ กประชาชนคนตามกระแส (แต่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกัน คงเป็นเพราะเรื่องของภาพลักษณ์ซะมากกว่า) อย่างสไตล์งานดนตรีแนว ‘Shoegaze’ ก็ถือว่าเป็น ตรีที่ถูกจับจ้องถึงกระแสการยอมรับที่น่าสนใจแนวหนึ่ง เพราะแนวนี้ด้วยลักษณะของการเล่นหรือซาวด์ดนตรีนั้น มีความเฉพาะตัวเป็นอย่างมาก อย่างการเล่น นักดนตรีก็จะก้มลงมองที่พื้นอย่างไม่สนใจใครหน้าไหน ตั้งใจเล่นมากๆ ส่วนซาวด์ดนตรีนั้น แทบจะแยกแยะเครื่องดนตรีไม่ถูกเลยแหละ เพราะมันสับสนปนเปไป ด มีเพียงเมโลดีเ้ พราะๆ เท่านัน้ ทีฉ่ ายออกมาได้ชดั เจนสุด จนเป็นเอกลักษณ์ของงานดนตรีแนวนีไ้ ปโดยปริยาย Shoegaze มีการผสมผสานงานดนตรีเพียงไม่กแี่ นว านั้นอย่าง ‘Post Rock’, ‘Punk’, ‘Alternative’ และ ‘Post Metal’ เพียงหยิบอารมณ์ของแต่ละแนวมาผสมกันอย่างละนิดอย่างละหน่อย จนเป็นซาวด์ที่มีเอกลักษณ์ พาะตัว สังเกตได้จากเสียงกีตาร์ที่มีการสับนานถี่ยิบและก็ฟังดูรกหูแบบหม่นๆ วงดนตรีที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆ ก็มีอย่าง ‘Sonic Youth’, ‘The Velvet derground’, ‘My Bloody Valentine’ ที่ถือว่าเป็นตัวชูโรงได้เยี่ยมที่สุดของแนวนี้เลยทีเดียว

ารณญาณเท่านั้นที่คุณจะสามารถฟังดนตรีแนวนี้ได้ 83


PREVIEW MUSIC.

sonic youth มีเพลงที่น่าสนใจอย่าง KoolThing, Titanium Expose ที่ ฟั ง แล้ ว คุ ณ จะได้ รั บ รสถึ ง กลิ่นอาย shoegaze ขนานแท้ แถมยังถูกผสมผสานด้วยดนตรี อัลเทอร์เนทีฟได้อย่างน่าสนใจ

my bloody valentine มีเพลงที่น่าสนใจอย่าง Sueisfine, Lose My Breath ทีถ่ กู เปิดตัวออกได้อย่างน่าเกรงขามมากทีส่ ดุ ถึงความเป็น shoegaze วงแรกๆ ของโลก

84


PREVIEW MUSIC.

the velvet underground มีเพลงทีน่ า่ สนใจอย่าง I’m Waiting For The Man, Sunday Morning ที่ใครฟังวงนี้ก็เชื่อได้ว่า วงนี้คือ ตำ�นานทีย่ งั สอนและบอกกล่าวจุด เริ่มแรกของดนตรีแนว shoegaze ได้เหมาะและดีที่สุด

85


PREVIEW BOOK.

PREVIEW

BOOK

Rad Rid

จักรยาน BMX มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เ แต่แล้วยุคสมัยเปลี่ยนไป ผู้ใหญ่สมัยใหม่นิยมช มากๆ และสำ�หรับหนังสือรวมเล่มที่ดีที่สุดเล่ม จำ�นวนหน้าทั้งหมด 160 หน้า สามารถหาดูได

86


PREVIEW BOOK.

des: The Best Bmx Bikes Of All Time

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดูยังไงก็เป็นของเด็กเล่น ชมชอบกันมากขึ้น ด้วยรูปแบบและลูกเล่นที่มีเสน่ห์ ม จะเป็นอีกเล่มที่บรรดากูรูในแนวนี้ไม่น่าพลาด ! มี ด้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ

87


PREVIEW BOOK.

เป็นหนังสือสัญชาติญี่ปุ่น ที่ไม่บอ นักออกแบบชาวญี่ปุ่น 32 ชีวิตส แต่ละคนให้ได้ศึกษาและยลโฉมกัน

88


อกก็รู้ๆ กันอยู่ สำ�หรับ ‘100% cutie’ ที่รวบรวมเหล่า สุดหวาน มานำ�เสนอเป็นประวัติและรูปภาพของผลงาน สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ

PREVIEW BOOK.

100% CUTIE

89


PREVIEW BOOK.

The A-Z of Visual Ideas เป็ น หนั ง สื อ สั ญ ชาติ อ เมริ ก า ที่ ว่ า ด้ ว ย ไอเดียทีจ่ ะมาคลายสมองอันตีบตันของท่าน ผู้อ่าน ที่ในเล่มนี้จะว่าด้วยระบบความคิด ขั้นเริ่มแรกไล่ต่อไปยังระบบไอเดียแล้วพุ่ง เข้าสู่ระบบปฏิบัติ ได้อย่างน่าสนใจและน่า ซื้อซะจริงๆ ปกก็สวยซะด้วย มีจำ�หน่าย แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ

90


PREVIEW BOOK.

91


PREVIEW BOOK.

THE DARK KNIGHT MANUAL : 92

Tools, Weapons, Vehicles & Documents from the B

อภิมหาหนังสือแห่งการรวบรวมสุดยอดฮีโร่ของคนทั้งโลกอย่าง ‘Batman’ ที่จะมาล้วงลึกถึงบทปฐมบทจน ต่อหลายคนเพรียกหามันมาตลอด มีแล้วในเล่มนี้สำ�หรับคำ�ตอบ, คำ�ถามและสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเลย มีจ 112 หน้า หาซื้อได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ


PREVIEW BOOK.

Batcave

นถึงบทสรุปที่หลาย จำ�นวนหน้าทั้งหมด

93


PREVIEW BOOK.

GOOGLE BOOK 2012

94


PREVIEW BOOK.

นี่ ก็ เ ป็ น หนั ง สื อ แห่ ง การ รวบรวมอีกเล่ม สำ�หรับ เจ้ า พ่ อ แห่ ง การค้ น หา ‘Google’ ที่ ม าในคราบ ของหนังสือ ที่จะมาพูด ถึงข้อมูลและรูปภาพที่ได้ รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด ของบรรดานั ก หาข้ อ มู ล ทั้งหลาย เล่มนี้มีจำ�นวน หน้าทัง้ หมด 1,240 หน้า หาซือ้ ได้แล้วทีร่ า้ นหนังสือ ชั้นนำ�ทั่วประเทศ

95


PREVIEW FILM.

The Expendables 2 PREVIEW

FILM

16 สิงหาคม 2555

ภาพยนตร์ภาคต่อเรือ่ ง The Expendables 2 ของผูก้ �ำ กับ Simon West ที่ขณะนี้กำ�ลังตั้งหน้าตั้งตาถ่ายทำ�กันอยู่ด้วย ถึงแม้จะยังไม่มี กำ�หนดการฉายออกมาอย่างเป็นทางการ แต่ก็ปล่อยโฉมทีม โครตคนมหากาฬมาอวดให้แฟนๆได้ชมกันก่อนแล้ว ทีมโคตรคน ใน The Expendables 2 นัน้ เรียกได้วา่ รวมตัวพ่อของพระเอกบูๆ๊ แถวหน้ามาไว้เพียบ ไม่ว่าจะเป็น Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme และคน เหล็ก Arnold Schwarzenegger รวมถึงรุ่นเล็กอย่างหนุ่มหล่อ Liam Hemsworth เข้าร่วมทีมคนมหากาฬในภาคนี้ด้วย 96

IN 2D


PREVIEW FILM.

Brave IN 2D

9 สิงหาคม 2555

ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล เรื่องราวมหากาพย์การต่อสู้และตำ�นาน ลึกลับได้ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นไปทั่วดินแดนที่ราบสูงอันรกร้าง และเป็นปริศนาแห่งสก็อตแลนด์ “เบรฟ – นักรบสาวหัวใจ มหากาฬ” เรื่องเล่าเรื่องใหม่จะถูกรวมอยู่ในตำ�นานที่เล่าขาน เมือ่ เมริดา้ (พากย์โดย เคลลี่ แมคโดนัลด์) ผูก้ ล้าหาญ ต้องเผชิญ หน้ากับกฎประเพณี, โชคชะตา และ เหล่าอสูรร้าย

97


PREVIEW FILM.

P-047

แต่เพียงผู้เดียว

19 กรกฏาคม 2555

IN 2D

ช่างทำ�กุญแจ ที่ไม่เคยใส่ใจกับการใช้ชีวิตและยังคง ไม่เคยพบเจอกับความรักอย่าง เล็ก กับหนุ่มร้าน ขายหนังสือแผงลอย ที่กำ�ลังจะโดนไล่ออกจากงาน ซึ่ ง มี ค วามหลั ง กั บ เพลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรั ก แรกสมั ย มหาวิทยาลัย อย่าง ก้อง เค้าทั้งสองตัดสินใจ ค่อย ๆ เปิดประตูเข้าไปตามห้องต่าง ๆ ในเวลากลางวันที่คน ออกไปทำ�งาน เค้าทัง้ สอง รือ้ ค้นชีวติ ความลับ ข้าวของ ต่าง ๆ จนมาพบกับห้อง ๆ หนึ่งซึ่งเป็นความลับของ ความรักที่ไม่อาจเปิดเผย 98


PREVIEW FILM.

Rock of Age

s

IN 2D

9 สิงหาคม 2555

ภาพยนตร์เพลงทีด่ ดั แปลงจากละครบรอดเวย์ จากผลงานการกำ�กับ อดัม แชงแมน ที่เคย ฝากผลงานการกำ�กับมาแล้วไม่วา่ จะเป็น Hairspray , Bedtime Stories , The Wedding Planner กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ได้นักแสดงมาก ฝีมือมากมายไม่ว่าจะเป็น ทอม ครูซ, รัสเซลล์ แบรนด์, อเล็ค บอลด์วิน, แคทเธอรีน ซีต้า-โจนส์, ฯลฯ ปี 1987 ที่ Los Angeles, Drew และ Sherrie สองคนหนุ่มสาวที่จะไปไล่ล่าความฝัน ของเขาในเมืองใหญ่ทมี่ ี ทัง้ เขาและเธอจะฝ่าฟัน อุปสรรค ล่าความฝันได้สมดั่งใจหรือเปล่า 99


“NEW WAVE” 5 แขนง 5 สไตล์ 5 ความคิด กับนักศิลปะบนกำ�แพงรุ่นใหม่ ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองไทย


SCOOP.

‘Miss Ink’

: Old School Rock Style

104


SCOOP.

ตอนนี ้ ท ำ �อะไรอยู่ ? - เป็นช่างสักแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์อาร์ทติสต์ทำ�งานศิลปะ สไตล์ งานศิ ล ปะโดยรวมของคุณ ? - เราก็จะวาดเรือ่ งราวเกีย่ วกับผูห้ ญิงทีม่ รี อยสัก เราดึงความสนใจของ ตัวเองมาทำ�งานศิลปะ แรงบั น ดาลใจในงานศิลปะของคุณ ? - เริม่ แรกทีเ่ ราเริม่ วาดเกีย่ วกับผูห้ ญิง ก็คงเป็นเพราะว่าเราได้อทิ ธิพล มาจากดนตรีและแฟชัน่ ทีต่ วั เองชอบ ส่วนใหญ่มนั ก็จะเกิดมาจากความ ชอบของตัวเองทั้งหมด แรกเริ ่ ม ต่ อการมาทำ� งานศิลปะบนกำ� แพง ? - ตอนแรกเราก็ยังวาดบนแคนวาสอยู่เลย ก็คงเป็นเพราะพี่ P7 ล่ะ เขาชวนเรามาลองเพ้นท์บนกำ�แพงดูให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม เสน่ ห ์ ข องงานศิ ลปะบนกำ� แพง ? - เราว่ามันเป็นเรื่องของความท้าทาย คือเราก็ทำ�งานชิ้นเล็กๆ มา ตลอด พอมาเจอกำ�แพงมันเหมือนไม่มขี อบเขตอะไรเลย คือเราก็ตอ้ ง มีกระบวนการความคิดที่ดีๆ ก่อนที่จะเอางานของเรามาใส่บนกำ�แพง

105


SCOOP.

งานศิลปะของคุณที่ถูกทำ�ขึ้นมาทั้งห - เราว่าเราทำ�เพื่อตัวเองล้ว เรามันสไตล์ไหน เราก็ไม่รู้ว่าเราจ งานศิลปะของคุณ คุณมองหรือคิด - ถ้างานที่ตอบโจทย์ของตัว ถ้าเป็นงานของลูกค้า เราก็ต้องด งานของเราเข้าไป ถึงลูกค้าเขาจะ ท่าไม้ตายในงานศิลปะของคุณ ? - เราว่ามันคงเป็นเรื่องของด งานศิลปะของคุณ ตอบโจทย์หรือให - ถ้าสังคมได้เห็นงานของเร ตายตัวว่าต้องเรียลลิสต์อย่างเดีย มีงานศิลปะแบบนีด้ ว้ ยนะ เพราะค ตัวเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะ งานศิลปะของคุณ ส่งเสริมหรือวงร - จริงๆ แล้วเราว่ามันเป็นเ เรา ก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น คุณทำ�งานศิลปะไปเพื่ออะไร ? - เราก็ทำ�เพื่อตัวเอง เราอย สิ่งเดียวเท่านั้น ที่คุณอยากบอกคนท - พยายามขยันๆ ทำ�งานศิล พยายามอย่าท้อ เราว่าจุดนี้มันได 106


SCOOP.

หมด ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าหรือทำ�เพื่อตัวเอง ? วนๆ เลย แรกๆ ก็มีคนอื่นเขามาถามเราเหมือนกันว่า งานของ จะตอบเขายังไงเหมือนกัน คืองานของเรามันคือสิ่งที่เราเป็น ดอะไรเป็นสิ่งสำ� คัญที่สุด ? วเอง เราจะผูกเรื่องราวของผู้หญิง, ดนตรี และรอยสัก เอาไว้ แต่ ดูก่อนว่าธีมหลักในงานของลูกค้ามันเป็นยังไง แล้วก็ค่อยๆ แทรก ะสนใจในงานของเราจริงๆ ก็เถอะ เราก็ต้องดูธีมเป็นหลักไว้ก่อน

ดีเทล เป็นเรื่องรอยสักบนตัวของผู้หญิง เอาดีเทลเข้าใส่ไว้ก่อน ห้อะไรกับสังคม ? รา เราอยากให้เขาได้รับรู้ว่า งานศิลปะบางทีมันไม่จำ�เป็นต้อง ยว งานศิลปะของเราคือความหลากหลาย อยากให้เขาได้รู้ว่ามัน คนไทยยังคิดอยูว่ า่ งานศิลปะมันต้องอยูบ่ นแคนวาส ซึง่ สมัยก่อน

ระดับอะไรในวงการศิลปะ ? เรื่องของความคิดมากกว่า อย่างน้องๆ ที่สนใจพอเห็นงานแบบ น มันสามารถกระตุ้นวัยรุ่นในยุคนี้ให้ทำ�งานศิลปะกันมากขึ้น

ยากวาดรูปเพื่อตอบสนองจิตใจของเรา ทำ�งานศิลปะรุ่นใหม่ๆ ? ลปะเยอะๆ ถึงแม้เส้นทางนีเ้ ราคิดว่ามันจะเป็นหนทางทีย่ ากก็เถอะ ด้กับตัวเราเองเหมือนกันนะ 107


SCOOP.

ตอนนี้ท ำ � อะไรอยู่ ? - เรียนอยู่ครับตอนนี้ เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ปี 2 สไตล์งานศิลปะโดยรวมของคุณ ? - ส่วนใหญ่ที่ทำ�ก็จะเป็นแนวคาแรคเตอร์ อย่างแต่ก่อนเราก็ทำ�ทั้ง ฟอนท์บวกคาแรคเตอร์ดว้ ย เราว่ามันใช้เวลาในการทำ�นาน ก็เลยตัดเหลือ แค่คาแรคเตอร์อย่างเดียว แรงบันดาลใจในงานศิลปะของคุณ ? - ทั่วๆ ไป บางทีเราคิดอะไรไม่ออก เราก็ท�ำ ในสิ่งที่เราชอบเราสนใจ มันจะตามอารมณ์ซะส่วนใหญ่ แรกเริ่มต่อการมาทำ�งานศิลปะบนกำ�แพง ? - ตอนแรกเราก็ชอบก่อนเลย ดูแล้วมันท้าทายดีกเ็ ลยลองทำ�มาเรือ่ ยๆ ปีนี้เข้าปีที่ 4 แล้วที่เราทำ�กราฟฟิตี้มา เสน่ห์ของงานศิลปะบนกำ�แพง ? - สภาพแวดล้อมของแต่ละสถานที่, กำ�แพง ที่เราคิดว่ามันมีเสน่ห์ งานศิลปะของคุณที่ถูกทำ�ขึ้นมาทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าหรือทำ�เพื่อตัวเอง ? - มันก็จะผสมผสานกันไป แต่ถ้างานของลูกค้าเขาไม่จ�ำ กัดอะไร มัน ก็เป็นงานของเราเหมือนกัน หรือถ้าเกิดว่าเขาจำ�กัดงานขึ้นมา เราก็จะ พยายามดัดแปลงให้มันมีความเป็นตัวเราที่สุด เราก็จะได้ทำ�งานแบบไม่ เกร็งจนเกินไป

108


SCOOP.

“Joker” EB Crew : Graffiti Realist Style

109


SCOOP.

งานศิลปะของคุณ คุณมองหรือคิดอะไรเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ? - งานของตัวเองสำ�คัญกว่า ความอิสระมันจะเกิดขึ้นมากับงานของเรา พอคนส่วน ใหญ่เห็นงานแบบนี้ เขาจะคิดได้ว่างานแบบนี้สไตล์แบบนี้มันเป็นของเรานะ ท่าไม้ตายในงานศิลปะของคุณ ? - ตอนนี้ก็คงจะเป็นพวกหน้าพอร์ทเทรต ทำ�บ่อยสุด ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปผู้หญิง งานศิลปะของคุณ ตอบโจทย์หรือให้อะไรกับสังคม ? - เราว่ามันตอบยากนะ เพราะต้องให้สังคมเป็นคนตัดสินเอง คือมันมีทั้งคนชอบ และคนไม่ชอบ แต่เราก็จะพยายามทำ�งานออกมาให้ดี ถ้าเราไปจำ�กัดตัวเองมากๆ มันจะกดดันตัวเอง ทำ�งานยาก งานศิลปะของคุณ ส่งเสริมหรือยกระดับอะไรในวงการศิลปะ ? - อาจจะเป็นตัวทีท่ �ำ ให้ศลิ ปินรุน่ หลังๆ พัฒนาฝีมอื ให้ดขี นึ้ ไปกว่าเดิม เราเองก็อยาก ให้วงการกราฟฟิตี้ในบ้านเราพัฒนามากไปกว่านี้ คุณทำ � งานศิลปะไปเพื่ออะไร ? - สนุกแหละ ตอบโจทย์ตัวเองเลย สิ่งเดียวเท่านั้น ที่คุณอยากบอกคนทำ�งานศิลปะรุ่นใหม่ๆ ? - ทำ�สิ่งที่เราชอบและถูกต้อง

110


SCOOP.

111


SCOOP.

ตอนนี้ท ำ � อะไรอยู่ ? - ตอนนี้ก็ท�ำ งานศิลปะและก็งานออกแบบเป็นฟรีแลนซ์อย่างเดียวเลย สไตล์งานศิลปะโดยรวมของคุณ ? - จะออกเป็นแนวๆ พวกฮาร์ดคอร์ หลังๆ เราสนใจในเรื่องของ comic ในยุค 50’ จะเป็นสไตล์คล้ายๆ พวก hot rot แรงบันดาลใจในงานศิลปะของคุณ ? - มันก็จะมาจากตรงนี้ด้วย พวก comic พวก hot rot แรกเริ่มต่อการมาทำ � งานศิลปะบนกำ �แพง ? - เราก็สนใจกราฟฟิตี้มาก่อน เราพ่นมาประมาณ 6 ปีแล้ว เสน่ห์ของงานศิลปะบนกำ � แพง ? - งานแบบนี้เหมือนเป็นงานพวก public art คือมันสามารถเห็นได้ทั่วไป แต่ ส่วนใหญ่เราก็จะทำ�ในที่ถูกกฎหมายซะส่วนใหญ่ งานศิลปะของคุณทีถ่ กู ทำ�ขึน้ มาทัง้ หมด ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าหรือทำ�เพือ่ ตัวเอง ? - ส่วนมากเราจะทำ�ที่อยากทำ�มากกว่า คือถ้าเป็นงานของลูกค้า เราอาจจะ ไม่ใส่เป็นชื่อลายเซนต์ของเราเลยด้วยซํ้า เพราะเราคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเอง งานศิลปะของคุณ คุณมองหรือคิดอะไรเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ? - มันต้องคุยกัน คือคุณโอเคมั้ย ถ้าเราจะทำ�ในสไตล์ของเรา ถ้าเขาโอเคเรา ก็จะทำ�เต็มที่เลย

112


SCOOP.

“CHZ”

: Character Hardcore Style

113


SCOOP.

114


SCOOP.

ท่าไม้ตายในงานศิลปะของคุณ ? - เราว่าเราตอบไม่ได้นะ ต้องให้คนอื่นมาตอบ คนอื่นๆ เขาก็บอกกันมา ว่า งานของเรามันต้องดูที่เส้น บางคนก็บอกว่าต้องดูที่สี งานศิลปะของคุณ ตอบโจทย์หรือให้อะไรกับสังคม ? - มันเป็นการสะท้อนมากกว่านะ มันเหมือนกับว่าเราก็เป็นพวกชนกลุ่ม น้อยในสังคม พวกศิลปะหรือศิลปินมันจะไม่ค่อยมีใครสนใจซะเท่าไหร่ งานศิลปะของคุณ ส่งเสริมหรือยกระดับอะไรในวงการศิลปะ ? - เราว่าเราทำ�อะไรทีค่ อ่ นข้างแปลกกว่าคนอืน่ นะ เราพยายามจับอะไรที่ คนอื่นเขาไม่ทำ�กัน หลังๆ เราก็มาจับพวกอาร์ทเวิร์คแนว old school ซึ่งค่อนข้างจะมีน้อย คุณทำ�งานศิลปะไปเพื่ออะไร ? - ใจรักครับ เกิดมาทัง้ ทีท�ำ อะไรทีม่ คี วามสุขดีกว่า จบไปทำ�งานอยูใ่ นห้อง สี่เหลี่ยม ชีวิตมันไม่มีความสุขหรอก สิ่งเดียวเท่านั้น ที่คุณอยากบอกคนทำ � งานศิลปะรุ่นใหม่ๆ ? - ต้องขยัน ต้องศึกษาเยอะๆ พรแสวงสำ�คัญที่สุด

115


SCOOP.

“Fawal : Semi Real + Po

116


lai” op Style

SCOOP.

ตอนนี้ทำ�อะไรอยู่ ? - งานหลักๆ ของเราก็เพ้นท์รูปบนผนังตามรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร งาน รองก็คือเขียนภาพประกอบ สไตล์งานศิลปะโดยรวมของคุณ ? - อาจจะเป็นลายเส้นของเรา คือทุกงานเราจะไม่มีคาแรคเตอร์เฉพาะ แรงบันดาลใจในงานศิลปะของคุณ ? - เราเป็นคนที่ชอบพวกหน้าขาวเหมือนพวกตัวตลกหน้าขาว ทุกงานมันก็จะ มีคาแรคเตอร์ต่างๆ ของพวกตัวตลก สีก็อาจจะเน้นไปที่โทนขาวดำ�ซะส่วนใหญ่ แรกเริ่มต่อการมาทำ � งานศิลปะบนกำ�แพง ? - ตอนนั้นเรามีกลุ่มทำ�งานศิลปะกับเพื่อนๆ ชื่อว่ากลุ่ม ‘space’ แล้วก็จัดงาน แสดงขึ้นมา เป็นการเพ้นท์ผนังทั้งหมด หลังจากนั้นก็มีคนติดต่อกันมาเรื่อยๆ เสน่ห์ของงานศิลปะบนกำ � แพง ? - หลักๆ ที่ชอบงานบนกำ�แพง คงเป็นเรื่องของขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ เราใส่ ดีเทลหรือเส้นของเราได้ละเอียดมาก เราว่ามันเป็นความสดทีไ่ ม่เหมือนบนแคนวาส งานศิลปะของคุณที่ถูกทำ � ขึ้นมาทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าหรือทำ�เพื่อตัวเอง ? - ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ท�ำ ขึ้นเพื่อลูกค้ามากกว่า

117


SCOOP.

งานศิลปะของคุณ คุณมองหรือคิดอะไรเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด ? - เอาง่ายๆ เลยคือถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน เราก็จะไม่ค่อยแคร์ลูกค้าซะเท่าไหร่ ถ้า เขาคอมเมนต์มาเยอะ เราก็จะพยายามตุกติกให้เป็นตัวเองที่สุด ท่าไม้ตายในงานศิลปะของคุณ ? - ก็คงเป็นเรื่องลายเส้นกับแสงเงานะ คืองานทุกงานของเราจะมีแสงเงา ดูสมจริง งานศิลปะของคุณ ตอบโจทย์หรือให้อะไรกับสังคม ? - เรายังไม่เคยทำ�งานที่มีคอนเซปต์แรงๆ สะท้อนสังคมเท่าไหร่ อารมณ์มันแค่เราชอบ ตัวนี้เราอยากแสดงมันออกมาเราก็ทำ�เลย ไม่มีใครได้อะไรจากงานของเราหรอก มันก็ แค่ความสวยงามเท่านั้น งานศิลปะของคุณ ส่งเสริมหรือยกระดับอะไรในวงการศิลปะ ? - เราจะไม่ทำ�งานเพื่อให้มันจบๆ ไป เราจะตั้งใจทำ�งานทุกครั้ง เราจะได้เทคนิคใหม่ๆ จากงานของเรา คุณทำ � งานศิลปะไปเพื่ออะไร ? - คือเราทำ�งานศิลปะมาตั้งแต่ไม่รู้ว่ามันทำ�ไปเพื่ออะไร สิ่งเดียวเท่านั้น ที่คุณอยากบอกคนทำ � งานศิลปะรุ่นใหม่ๆ ? - เป็นตัวของตัวเอง อย่าเพิ่งไปมองว่าเทคนิคไหนที่ดูสวยก็เอามาใช้เลย หยิบแบบนี้มา สีแบบนี้มา สวยแน่ๆ ดังแน่ๆ พยายามหาให้ได้ว่าเรามีความสุขกับการทำ�แบบไหน 118


SCOOP.

119


SCOOP.

ตอนนี้ท ำ � อะไรอยู่ ? - ทำ�งานศิลปะอย่างเดียว เราเรียนมาทางนี้ด้วยว่าจะลองดูซักตั้งหนึ่ง สไตล์งานศิลปะโดยรวมของคุณ ? - จริงๆ แล้วเราเรียนประติมากรรมมานะ ใช้ทั้งประติมากรรม งานเพ้นท์ มาผสมผสานกัน แรงบันดาลใจในงานศิลปะของคุณ ? - มันมาจากอีโก้ของตัวเองทั้งนั้นเลย งานของเราจะพูดถึงเรื่องของอัตตาการหาตัวตน ให้ มันชัดเจนให้มันรู้จักตัวเองมากที่สุด แรกเริ่มต่อการมาทำ � งานศิลปะบนกำ�แพง ? - อยากจะหาที่ยืนให้กับตัวเองในวงการศิลปะบ้าง อย่างที่ขอนแก่นมันไม่ค่อยเปิดกว้างซะ เท่าไหร่ แล้วอย่างงานศิลปะบนกำ � แพงที่ขอนแก่นกับกระแสตอบรับ ? - ก็ดีนะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคำ�ถามโง่ๆ ว่า “วาดทำ�ไม” ก็เราอยากวาดแค่นั้น เสน่ห์ของงานศิลปะบนกำ � แพง ? - เราว่าเป็นเรื่องของแรงปะทะ เข้าถึงรวดเร็วดี ดังเร็วดี งานศิลปะของคุณที่ถูกทำ � ขึ้นมาทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าหรือทำ�เพื่อตัวเอง ? - ตอนแรกทีเ่ ราทำ�ขึน้ มาเนีย่ เราต้องทำ�ให้คนเขาเห็นขึน้ มาก่อน แรกๆ คนมันจะงงๆ หน่อย พอเขาสงสัยเขาก็จะเริ่มมาถามว่าทำ�ไปทำ�ไม

120


SCOOP.

: Big Concept Style

121


SCOOP.

งานศิลปะของคุณ คุณมองหรือคิดอะไรเป็นสิ่งสำ � คัญที่สุด ? - ถ้าลูกค้าเขาอยากซื้องานของเรา เขาก็ต้องอยากได้งานของเราจริงๆ เหมือนประมาณแบบว่า เขาอยากให้วาด อะไรที่สื่อถึงจังหวัดขอนแก่นให้หน่อยซิ วาดไดโนเสาร์ วาดผ้าไหม ให้หน่อย เราจะวาดสมรักษ์ให้เท่านั้น อะไร แบบนี้แหละ ท่าไม้ตายในงานศิลปะของคุณ ? - โดยส่วนตัวแล้ว เราลงสีไม่ค่อยเก่งนะ แต่เราดรออิ้งได้ เราก็จะใช้พวกเส้น ลงสีแบบพื้นๆ เลย แต่เราจะมาเน้น หนักๆ ในเรื่องของเส้นและนํ้าหนักแทน และงานของเรามันก็จะดูใหญ่ๆ หน่อย เราอยากทำ�ให้มันเหมือนแลนด์ มาร์คไปเลย จริงๆ เราอยากทำ�เป็นประติมากรรมใหญ่ๆ แหละ แต่งบเรามันไม่มี เรามีแค่นี้เราก็ท�ำ แบบนี้ไปก่อน งานศิลปะของคุณ ตอบโจทย์หรือให้อะไรกับสังคม ? - เราก็แค่อยากทำ�เท่านั้นแหละ และก็อยากให้มันเปิดกว้างๆ ได้แล้ว ไม่อยากให้คิดว่าเป็นพวกมือบอน งานศิลปะของคุณ ส่งเสริมหรือยกระดับอะไรในวงการศิลปะ ? - ก่อนหน้าเนี่ย เราก็จะแสดงงานกันที่แกลเลอรี่ แรกๆ เขาก็งงว่าพวกเรามาทำ�อะไรกัน เราก็บอกเขาว่าเราจะ ทำ�แบบนี้ๆ นะ หลังๆ มาเขาก็เข้าใจ เนี่ยเราว่ามันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของงานศิลปะ คุณทำ � งานศิลปะไปเพื่ออะไร ? - ตอบแบบเท่ห์ๆ เลย เพื่อเงิน เดี๋ยวพอมันเท่ห์แล้ว ดังแล้ว เดี๋ยวเงินมันก็มาเอง สิ่งเดียวเท่านั้น ที่คุณอยากบอกคนทำ � งานศิลปะรุ่นใหม่ๆ ? - ทำ�ต่อไป ทำ�ไปเหอะ ไม่ต้องสนใจอะไร 122


SCOOP.

123


“ZIDS”

NO.1 GRAFFITI THAI STYLE


จะเป็นไปได้มั้ย ที่คนไทยคนหนึ่งได้ก้าวเข้าสู่ ความเป็นระดับเอเชีย? แต่ส ำ�หรับเขา ‘Zids’ ระดับเอเชีย คือหนทางอันดับต้นเพียงเท่านัน้ ก้าวไปอีกและก็ก้าวไปอีก


SCOOP.

Zids คือ ?

- เป็นชื่อที่มาจากรุ่นพี่ที่เพาะช่างเขาตั้งให้ ตอนแรกมันคือ คำ�ว่า zeed มันดูเผ็ดๆ แล้วเราก็เอามาดัดแปลงอีกนิดหน่อย อีกอย่างหนึง่ ก็คอื เราชอบวง ‘sex pistol’ และก็ ‘sid vicious’ มั น ก็ เ ลยกลายมาเป็ น ชื่ อ ของเรา ส่ ว นกราฟฟิ ตี้ เ ราเริ่ ม มาตัง้ แต่ปี 2000 – 2001 มันคาบเกีย่ วกันอยู่ จนถึงปัจจุบนั นี้ก็ 11 ปี ส่วนสไตล์งานของเราในยุคแรกๆ จนถึงตอนนี้มัน เปลี่ยนไปเยอะมากเลย แรกๆ เราก็มั่วๆ ไป เดี๋ยวก็โค้งๆ บับเบิล้ ๆ บางทีก็ 3D หลังจากนัน้ เราก็เริม่ จับทางได้ พวกฝรัง่ ชอบเรียกงานเราว่า ‘style monster’ เป็นพวกสัตว์ประหลาด หน่อยๆ คือเราชอบพวกมุมแหลม ชอบอนาโตมี่ ซึ่งเรา ชอบมาก

การเตรียมตัวสำ�หรับการออกไปทำ�งานกราฟฟิตขี้ า้ งนอก ในแบบของคุณ ?

- จริงๆ กำ�แพงทีเ่ ราออกไปทำ�เราก็ไม่รวู้ า่ มันจะเป็นยังไง เรา ก็ต้องดูขนาดของกำ�แพงด้วยว่ามันเล็ก มันแคบ ยังไงบ้าง แล้วเราก็จะมาอะแดปงานเราอีกที เราชอบกำ�แพงอิฐบล็อค ที่เขาก่อเป็นตารางสีเทาๆ กลิ้งสีขาวนะ สวยมาก เราว่ามัน ซึมซับสีได้ดี สีมันก็จะดูสดๆ 126

ความรู้สึกของคุณกับโปรเจคในครั้งนี้ ? - เราว่ามันเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นอ้ งๆ ได สตรีทอาร์ท ว่าเขาทำ�กันยังไง เขาผ่านอ เขาเริ่ ม จากอะไร สรุ ป คื อ มั น เป็ น โปรเจค สนุกมาก


ด้รจู้ กั กราฟฟิต,ี้ อะไรกันมาบ้าง คที่ ดี ม ากครั บ

SCOOP.

ขั้นตอนในการทำ � งานของคุณ เป็นแบบไหน ? - ส่วนใหญ่ เราไม่คอ่ ยกลิง้ สีนะ นอกจากทำ�กันหลายๆ คน เราก็จะกลิง้ ส่วนเรือ่ งการสเก็ตแบบ เราเป็นคนทีไ่ ม่คอ่ ย สเป็ ค เรื่ อ งสี เ อาไว้ คื อ เราไม่ อ ยากกำ � หนดตั ว เอง มาก ส่วนใหญ่พอไปถึงที่ที่เราจะทำ�เราก็จินตนาการสี ออกมาเลย ระหว่างพู่กันกับสเปรย์ ความต่างที่เห็นชัดที่สุดต่อผลงาน ของคุณคือ ? - คือถ้าป็นงานคมๆ เนีย่ พูก่ นั มันจะเนีย้ บกว่า ส่วนบน กำ�แพงความเนี้ยบมันก็มี แต่สู้พู่กันไม่ได้ มี ง านศิ ล ปะหรื อ กราฟฟิ ตี้ ส ไตล์ ไ หนบ้ า งมั้ ย ที่ ไ ม่ เ คยทำ � แต่อยากลอง ? - เราอยากยิงเลเซอร์ เลเซอร์แบบทีไ่ ม่ใช่ปาร์ตนี้ ะ มันเป็น แบบเลเซอร์ทยี่ งิ เป็นตัวอักษรบนตึก แล้วมันมีอกี อย่าง หนึง่ มันจะเป็นโปรเจคเตอร์บอมบ์ พอวิง่ ตามท้องถนน แล้วมันจะเป็นแสง มันแค่ชั่วคราว สร้างความตื่นเต้น ให้เราเพียงเท่านั้น แล้วอีกอย่างก็อยากทำ�โดยใช้ถัง ดับเพลิง มันน่าจะสนุกดี

คอนเซปต์ต่างๆ ที่สื่อออกมา ไม่ว่าจะด้วยงานกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ท ในสถานที่ต่างๆ คุณว่าความหมายที่ถูกสื่อออกมานั้น มันเป็นเพียงแค่ รสนิยมหรือความจริงที่อยากบอกสังคม ? - มันคืออยู่ที่ส่วนบุคคลมากว่า แต่ถ้าเป็นภาพรวมแล้ว มันก็คือ การพรีเซนท์ในสิง่ ทีเ่ ราชอบ เพราะว่าส่วนใหญ่กราฟฟิตเี้ ขาใช้แท็กชือ่ กันอยู่แล้ว ส่วนสตรีทอาร์ทมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ตัวเองชอบ ในฐานะทีค่ ณ ุ คือหนึง่ ในกราฟฟิตที้ โี่ ดดเด่นทีส่ ดุ ของเมืองไทย กราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ท ในบ้านเรากับกระแสในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ? - เราว่ากระแสดีมากเลยนะ เมืองนอกเขารู้ว่าเมืองไทยมีกราฟฟิตี้ เยอะมาก เราไม่ได้ล้าหลังไปจากเขาเลยนะ เพียงแต่ว่าเขาเริ่มก่อน แต่เราก็สามารถตามเขาทันนะ เราเชื่อว่าคนไทยเก่ง ขึ้นอันดับท็อปๆ ของเอเชียเลยนะ คือเราอย่าไปวัดทีก่ ารแข่งขัน เราวัดกันทีส่ กิลบนถนน ดีกว่า แล้วยิ่งตอนนี้เรามีสีดีๆ ให้เข้ามาใช้มากมาย แล้วเราจะสู้เขา ไม่ได้ได้ยังไง ถ้าให้คุณเป็นคนกลาง กับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องกราฟฟิตี้ของ ประเทศไทย ? - เราคิดว่าไม่วา่ ทีไ่ หนมันก็จะเรือ่ งแบบนีอ้ ยูแ่ ล้ว ใครหรือเขาไม่ถกู กัน แต่ท�ำ ในสิง่ เดียวกัน มันย่อมเกิดปัญหาอยูแ่ ล้ว เราคิดว่าในอนาคตเนีย่ ถ้าคนไทยสามารถรวมพลังกันได้ ประเทศเราจะไปไกลกว่านีเ้ ยอะเลย เราอยากให้ทกุ คนจับมือกัน ลดทิฏฐิตวั เองลงซะครึง่ นึง ลองมาร่วมงาน บนกำ�แพงด้วยกัน 127


SCOOP.

ZIDS MAKE STEP DOCUMENTARY SET

128 90


SCOOP.

91 129


SCOOP.

130


SCOOP.

MAKESTEP 131


SCOOP.

132


SCOOP.

PAINTED STEP

133


SCOOP.

134


SCOOP.

PAINTED STEP

135


SCOOP.

136


SCOOP.

FULLSTEP

137


SCOOP.

POWERFUL H

138


SCOOP.

HAND STYLE

139


SCOOP. SCOOP.

ZIDS POWERF

DOCUMENTAR

140 84


SCOOP. SCOOP.

RY SET

FUL HAND STYLE 85 141


ART STREET.

142


ART STREET.

- Victor - Lenticular - Chaiyo

143


ART STREET.

- GFL CREW 144


ART STREET.

Chz & Vicki

145


ART STREET.

420

146


ART STREET.

TRK

147


ART STREET.

Bns

From TMC crew : Skull

‘งามอย่างบานตะไท ใหญ่โตซะจน ได้อีกแล้ว’ สำ�หรับผลงานในเวอร์ช มาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไหล่ยากซะจริง

148


l

ART STREET.

Dog x Cow

น หาที่หยุดเขาไม่ ชั่นสัตว์ที่เขาทำ�ออก หาใครมาเทียบข้าง

149


PREVIEW ARTIST.

PREVIEW ARTIST Gary Panter

ROCK AB

Lowbrow art คือ ศิลปะป๊อปอาร์ตทีม่ ตี น้ กำ�เ ข้างถนน และวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย lo (pop surrealism) ศิลปะประเภทนี้นั้นเต็มไป และเสียดสีสังคม รวมถึงความหมายที่ค่อนข

ศิลปินคนแรกๆ ที่สร้างงานศิลปะแนวนี้ที่เป Gary Panter ความเคลื่อนไหวทางศิลปะ ความคิดนี้ไปปรับใช้หลายร้อยชีวิต จนนิตยส การเขียนวิจารณ์ถกแถลงและนำ�เสนอเกี่ยวก เติบโตขึ้นของความเคลื่อนไหวนี้ กล่าวไว้ว่า ต้นกำ�เนิดของมันได้อย่างชัดเจน อเมริกาฝั่งตะ hot rod car - culture มากกว่าที่อื่น เมื่อ low ในสถานที่นั้นๆ เข้ากับศิลปะแนวนี้ทำ�ให้เกิดเอกล หลากหลายสาขาหรือแม้กระทั่งความเคลื่อนไหว

150


PREVIEW ARTIST.

BILLY ART ศิลปะใต้ดิน (Lowbrow Art)

เนิดมาจากคอมมิกส์ใต้ดนิ , พังค์รอ็ ค, hot-rod วัฒนธรรม owbrow art มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป๊อป เซอเรียลลิสซึ่ม ปด้วยอารมณ์ขัน ร่าเริง แจ่มใส ซุกซน ประชดประชัน ข้างอุจาดและหยาบคาย

ป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ Robert Williams และ ะนี้ค่อยๆ งอกเงยจากยุคเริ่มต้น จนมีศิลปินที่นำ �แนว สาร Juxtapoz ของ Robert Williams เป็นแกนนำ�ใน กับ Lowbrow art ซึ่งช่วยชี้แนวทางและสนับสนุนการ “ตอนนี้ลักษณะพิเศษของ Lowbrow art สามารถบ่งบอก ะวันตก นั้นได้รับอิทธิพลจาก underground comic และ wbrow art ได้กระจายไปทั่วโลก มันได้หลอมรวมวัฒนธรรม ลักษณ์เฉพาะถิ่น ศิลปะชนิดนี้ยังสามารถแบ่งแยกออกเป็น วทางศิลปะใหม่ๆ ” ยกตัวอย่างเช่น robert williams 151


PREVIEW ARTIST.

Sylvia_Ji

แนวดนตรี rockabilly ที่ในงานศิลปะนั้นไม่มีปรากฏชัดเจนว่า rockabilly ar และหยิบใส่ลงไปในงานเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นศิลปะในแนวไหนก็ตามที่ถูกใส่องค์ป ศิลปะแนว rockabilly แต่อย่างใดเลย แต่มันคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและเชื่อ lowbrow art ข้อมูลตรงนี้มันก็ยังไหลต่อกันไปอีกว่ามันเชื่อมโยงกันยังไง ก็คือ lowbrow artist ทั้งหลาย ตรงกันข้ามนักดนตรีแนวนี้ก็ชอบศิลปะในลักษณะน เกิดขึ้นในช่วงของปีใกล้ๆ กัน และมีลักษณะของความร่วมสมัยคือเป็นการผสมผ หรืออีกปัจจัยที่เป็นน่าสังเกตุอีกอย่าง ก็คงดูได้จากรอยสักในยุคนั้น ที่ลักษณะขอ เช่น ผู้หญิงเอวบางตูดใหญ่โชว์รอยสัก, ลูกไฟเพลิง, ลูกเต๋า (การพนันยอดฮิตในยุค กฏเกณท์ต่างๆ, รถยนต์,ใยแมงมุม, สิ่งเสพติดทุกชนิด และสรรพสิ่งเหนือจริงในรูป Schorr, Mark Ryden, Sylvia Ji, Ray Ceaser และ Camille Rose Garcia 152


PREVIEW ARTIST.

Mark Ryden

rt ต้องเป็นแบบนี้ มีเพียงแค่กลิ่นอายและองค์ประกอบที่ถูกจัด ประกอบของวัฒนธรรม rockabilly ลงไปโดยรวมแล้วก็ยังไม่ใช่ อมโยงกันเท่านั้นระหว่างแนวดนตรี rockabilly กับ ศิลปะแนว อว่า แนวเพลง rockabilly เป็นแนวที่ชื่นชอบของบรรดาศิลปิน นี้เหมือนกันอาจจะเป็นได้ว่าทั้ง 2 วัฒนธรรมนี้ และมีจุดกำ�เนิด ผสานจากทางฝั่งของดนตรีและศิลปะในยุคนั้นอีกด้วยก็เป็นไปได้ องงานในด้านนี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ lowbrow แทบทั้งนั้น คนั้น), กระโหลก, นก swallow 2 ตัวที่สื่อถึงความสันติภาพออกจาก ปแบบต่างๆ ศิลปินรุ่นใหม่ๆ ในช่วงศตวรรษนี้ที่น่าสนใจก็จะมี Todd

153


PREVIEW ARTIST.

todd schorr

Ale

154


PREVIEW ARTIST.

ถ้าสรุปกันแบบง่ายๆ เลย ความเป็นศิลปะของ แนวนีผ้ สมผสานกันมัว่ จนไม่มอี ะไรทีย่ ดึ ติดว่าแนว นี้ต้องแบบนี้เท่านั้น ชัดเจนเพียงแค่แนวดนตรี เท่านัน้ ทีส่ ามารถยึดติดได้วา่ กลิน่ ดนตรีแบบนีต้ อ้ ง แนวนี้เท่านั้น !!

ex Garcia

Camille Rose Garcia 155


SET FASHION

PREDUCE SERIES

X

Photographer : Suppha-riksh Phattrasitthichoke

MAKE NATURAL

Model : Nicki Natchalalai


Model : Nicki Natchalalai Photographer : Suppha-riks


sh Phattrasitthichoke

Lenticular

(Preduce) ‘Shoes’ Nike Zoom Stefan Janoski Black/ Metallic Gold-White Price : 3,290 THB Nike Zoom Stefan Janoski Mid Nori/Black-White Price : 3,290 THB Nike Blazer Low SB Nori/Noble Green-White Price : 2,590 THB Nike Zoom Stefan Janoski “420” Birch/Noble Green-Grey-Gum Light Brown Price : 3,290 THB


Model : Nicki Natchalalai Photographer : Suppha-riksh Phattrasitthichoke

Lenticular


(Preduce) ‘T-Shirt’ Preduce X TRK Logo t-shirt Price : 690 THB Preduce X TRK Medusa t-shirt Price : 690 THB Preduce X TRK Alien t-shirt Price : 690 THB


Model : Nicki Natchalalai Photographer : Suppha-riksh Phattrasitthichoke

Lenticular


(Preduce) ‘Decks’

Tao Kitpullap pro model Price : 1,300 THB Geng Jakkarin pro model Price : 1,300 THB Lert Saeri pro model Price : 1,300 THB


Model : Nicki Natchalalai Photographer : Suppha-riksh Phattrasitthichoke

Lenticular


FEATURE.

Shirt

Hawaii Hit Ag

การกลับมาของเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ ที่มีลูกไม้ร้อยเรื่อง

‘สีสันสดใส ดูมีชีวิตชีวา’ กับเสื้อเชิ้ตฮาวาย ที่แสนจะลายตา ส ขึ้นมาทันทีว่ามันกลับมาฮิตในหมู่ชนคนร่วมสมัยได้อย่างใด ในยุคนี้ ได้เข้าสู่หมวดย้อนยุคมีการนำ�กลับมาใช้อีกครั้ง ไม่ว่า วงการแฟชัน่ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็นตัวนำ�กรุยทางมาและความร้อนของ นึกถึงสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ‘ฮาวาย’ เป็นอีกสิ่งที่แสดงความชัดเจนอ ตรงมาที่สุด “ว่าฉันต้องการความสดใสและฉันต้องการการผ่อนคล อีกหนึ่งปัจจัยทางเหตุผลก็ได้ ที่เสื้อฮาวายโดนมองและใส่ใจอีก ประดิดประดอยสร้างแพทเทิร์นปะติดปะต่อกันได้อย่างมีเสน่ห์แล หยิบทิวทัศน์อนั เป็นจุดเด่นของฮาวายมาเป็นลวดลาย บ้างก็ใช้ธร หญ้า ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแสดงออกมาได้ดีที่สุด ต่อเสื้อเชิ้ตท จนในยุคนี้บรรดาแบรนด์ต่างๆ ดึงเสน่ห์ของเสื้อตรงนี้เข้ามา สร้า ตัวเองเกิดการแข่งขันกันอย่างเบาๆ ค่อยๆ ไม่สูงมาก

166


gain

FEATURE.

FEATURE

งสร้างวัฒนธรรม

ร้างคำ�ถามปนสงสัย กระแสเสื้อผ้าต่างๆ าจะด้วยกระแสของ งช่วงซัมเมอร์ ทีท่ ำ�ให้ ออกมาได้อย่างตรงไป ลายนะ” นี่อาจจะเป็น กครั้ง ลวดลายต่างๆ ละน่าหลงใหล บ้างก็ รรมชาติและต้นไม้ใบ ที่ให้อารมณ์เบาที่สุด างสรรค์ลวดลายของ

167


FEATURE.

Shirt Hawaii Hit Again

“ ความเท่ห์จึง 168


FEATURE.

งบังเกิดเมื่อเห็นคนใส่ มันจะเป็นเสื้อที่ดูปรกติอีกครั้ง ไม่ดูเป็นเสื้อสงกรานต์อีกต่อไป ” 169


ART STREET.

- 21CARD 170


ART STREET.

- DBT

171


ART STREET.

- RDIO & PAIN

172


ART STREET.

173


SHOULD BE.

SHOULD BE

Art Change : อิทธิพลของน

P7 (artist mural art) อยากให้เลิกก็อปงานของฝรัง่ ด้วยตัวของงานถ้ามันเกิดขึ้น จากตัวเราล้วนๆ มันจะเกิด ความภูมิใจ

Alex (artist graffiti) ขอเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วกัน ของตัวเองให้มีมากกว่าเดิม

174


SHOULD BE.

นักศิลปะ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงวงการศิลปะ ไผ่ (artist graffiti & shop owner ‘a.m.p’ street wear) เราว่ า งานกราฟฟิ ตี้ มั น โตขึ้ น มากเลยนะ คนในเอเชี ย ด้ วยกั นมองงานกราฟฟิ ตี้ใ น บ้ า นเราดู โ ตขึ้ น มาก เราเองก็ ภู มิ ใ จนะ เราจึงไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรหรอก เราอยากเปลี่ยนแปลงสมาธิ

175


SOME ONE.

รั(graphic กกิจdesigner) เราอยากให้ ส ตรี ท อาร์ ท ในบ้านเรามันฮิตๆ หน่อย เราว่ าตอนนี้ คนส่ วนใหญ่ แยกไม่ออกว่าอะไรอาร์ท อะไรไม่ อ าร์ ท เราเองก็ อยากทำ � ให้ ค นเขาเข้ า ใจ ในงานแบบนี้

176

เติ้ล TRK (graphic designer)

Art C

เราว่าตอนนี้ข้อมูลต่างๆ มันเยอะขึ้น มันได้เสพง่ายขึ้น การเปลีย่ นแปลงมันก็จะเปลีย่ นไปด้วยตัวของแต่ละคนเอง

อิทธิพลข ที่สามาร วงการศ


Change

ของนักศิลปะ รถเปลี่ยนแปลง ศิลปะ

SOME ONE.

เอก W. (graphic designer & shop owner ‘us and them’ street wear)

เราก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรเลย เป็น แบบนี้แหละเราว่ามันสมดุลกันดีแล้ว

เต้าหู้ (artist d.i.y & creative) เราอยากย้อนเวลาไปตอนจุดเริม่ ต้นของวงการศิลปะ เพราะเรารูส้ กึ ว่าเขาปลูกฝังศิลปะ มาในแบบผิดๆ มันเลยทำ�ให้คนทั่วๆ ไปคนเข้าใจศิลปะยากหรือบางทีก็ไม่เข้าใจเลย

177


TAW 3358 17,18

TAW 3365 17,18, 20, 22

TAW 3392 17 (หนŒา8 หลัง9)


HOW TO

HOW TO 1.

2.

‘AL PACINO’ STENCIL : ‘PHAI’ A.M

ผลงานสเตนซิลหนึ่งในที่สุดของเจ้าพ่ออย่าง ‘Al Pa ในฝีมือของคุณ ‘ไผ่ เอเอ็มพี’ เจ้าพ่อแบรนด์สตรีทแว ศิลปินสตรีทอาร์ทชื่อดังของเมืองไทย ที่ทำ�ออกมาได้อ เอกลักษณ์เฉพาะตัวซะจริงๆ ศึกษาแล้วนำ�ไปทำ�ลวดลา เมืองให้สวยงามกันนะวัยรุ่น 180


M.P

acino’ วร์และ อย่างมี ายบ้าน

HOW TO.

3.

4. 1. เตรืยมเครื่องมือ รูปถ่ายต้นแบบ (ผมเลือก Tony Montana จากหนั ง เรื่ อ ง Scarface), กระดาษเปล่า, ปากกามาร์เกอร์, และคัตเตอร์ 2. เอากระดาษเปล่าวางบนรูปต้นแบบแล้วใช้ โต๊ะดราฟฉายแสง 3. จากนั้นก็คัดเอานํ้าหนักขึ้นมา 4. เอารูปที่คัดน้ำ�หนักแล้วไปสแกนแล้วขยาย แปะลงบนกระดาษแข็ง 5. ตัดส่วนที่เป็นน้�ำ หนักออก ลองดูส่วนที่ต้อง จับยึดกันให้ดีๆนะครับ 6. เสร็จแล้วก็เอาไปพ่นเล่นได้เลยครับ ระวัง โดนจับด้วยล่ะ

5.

6. 181


SOME ONE.

184


SOME ONE.

SOME ONE

“GALAXY” Favor

ความงามบนนอกโลก คื อ สั ง คมของสิ่ ง มี ชี วิ ต อั น หลากหลายที่ เ รี ย กว่ า ‘จักรวาล’ นานับไปด้วยบรรดาดาวและกาแล็กซี่ที่สวยงามเหมือนดั่งหยิบสี ไประบายเอาไว้ เรื่องราวต่างๆ บนนอกโลก เกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งจริงและ ไม่เชื่อ แต่กระนั้นจะมีอะไรสำ�คัญไปกว่าความสวยงามของจักรวาล เราจะมา พูดถึงรอยสักลายจักรวาลทีซ่ งึ่ ในปัจจุบนั นีน้ บั มีมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ รูปแบบและ เทคนิค เรื่องราวของรอยสักแนวจักรวาลนั้น แรกเริ่มเองเราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้น มาได้ยังไง เพียงแต่คนนิยมชมชอบกันมากขึ้น เต็มไปทั่วร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น แขน, ขา, หลัง, หน้าอก ล้วนแล้วสร้างความสวยงามได้อย่างน่าทึ่งซะจริงๆ ทั้งการลงสีของอวกาศ ดาวต่างๆ 185


SOME ONE.

สร้ า งมู ฟ เมนต์ ก ารเคลื่ อ นไหวได้ ร าวกั บ ว่ า มันมีชีวิตจริงๆ บ้างก็สร้างรอยสักนี้ขึ้นมา เพราะชอบดาวเคราะห์ต่างๆ ที่ตรงกับตัวเอง หรือชอบเพราะว่าอีกไม่นานโลกก็จะแตก แล้ว เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นมันจริงๆ หลายร้อย เรื่องราวที่เกิดขึ้น นับได้ว่าเป็นเหตุผลที่น่า สนั บ สนุ น ดั่ ง คำ � กล่ า วของนั ก กวี ชื่ อ ดั ง “รักเป็นเหมือนรอยสัก เจ็บปวดแต่งดงาม”

186


SOME ONE.

187


SOME ONE.

188


SOME ONE.

189


ART STREET.

W. : Jaws Style ‘ดึงดูด น่ากลัว แต่งดงาม’ สำ�หรับผลงานศิลปะ สุดพิเศษจากเขา ที่ทำ�ออกมาได้อย่างน่ากลัว จริงๆ ที่เล่นกับขากรรไกรได้เวิร์คสุดๆ 190


ART STREET.

KUKER : Scare Mural ‘หลอนสุดๆ หลอนสุดๆ งานศิลปะของใคร ใครกันที่ทำ�ให้พื้นที่แห่งนี้ มีเรื่องราว’ ผลงานที่สร้างความตื่นเต้นให้กับงาน ‘meeting of ghost’ มากที่สุดงานหนึ่ง 191


ART STREET.

192


ART STREET.

P7 : Streeter Of Thailand ‘ผลงานสุดอลัง จะเรียนเชิญ ก็ไม่พลาด’ เป็นผลงานที่ถูกทำ�ขึ้นมาได้อย่าง ใหญ่โต แถมสร้างเอกลักษณ์เป็นตัวนกได้อย่างน่าสนใจปนสงสัยซะจริงๆ

193


Free Download For E-Magazine ‘Goplay’ No.3 Issue ZIDSLAY  

เรียบร้อย ! สำหรับ Goplay No. 3 กับในครั้งนี้ที่เราได้หนึ่งในศิลปินกราฟฟิตี้ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง ‘Zids’ กับโปรเจค ‘Art on St...

Free Download For E-Magazine ‘Goplay’ No.3 Issue ZIDSLAY  

เรียบร้อย ! สำหรับ Goplay No. 3 กับในครั้งนี้ที่เราได้หนึ่งในศิลปินกราฟฟิตี้ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง ‘Zids’ กับโปรเจค ‘Art on St...

Advertisement