Page 1


GOPLAY MAGAZINE NO. 7 ISSUE DEA ONE  

โกเพลย์ ฉบับออนไลน์ เล่มที่ 7 พวกเราพร้อมแล้วที่จะให้พวกคุณทั้งหลายจากหลากวงการ ได้ลองเสพและค้นหาในสิ่งที่พวกเราสรรสร้างมันขึ้นมา และเล่มนี้...