Page 140

가야성

장/단기하숙

청솔 (SAPA SAIGON)

신메뉴

양념족발

한식전문

중화요리전문

Add: 11A Hau Giang, P.14, Q.Tan Binh (슈퍼볼 정문 앞) Tel: (08) 6292-4236 H/P: 0942-177-306 / 0121-7288-781

소/대형 룸완비(50석가능),단체예약 환영,배달가능(빈증)

냉채족발

한방오리/닭 백숙

54 Dai Lo BD, KP. Binh Hoa, Binh Duong 문의:0650) 3759 401, 090 445 0365

정·통·중·국·요·리

빈증성

오픈 배달합니다

등심 탕수육 / 코스요리 전문 2~3시간 전 필히 예약

푸미흥 예약/배달 08. 2212 6724, 012 12926198 R4-87 Khu Pho, Hung Phuoc 3, PMH

빈 증 예약/배달 0650. 384 4704, 012 6492 1255 132/3 To 5 Khu 7, Phu Hoa W, Thu Dau Mot City, BD

매주 첫째주 화요일 휴무

무이네 한국식당

광고문의 090 625 8062 이메일 gmvietnam01@gmail.com

광수네

용이네

숯불구이전문점 항아리

회떴다

동나이점

씨푸드 바베큐 전문 사시미, 용봉탕, 한식전문 예약전화 090-689-7274(한국인) 093-697-4142(베트남)

189 Nguyen Dinh Chieu - Ham Tien - Mui Ne

Korean Restaurant

사랑채

예약: 090 209 3800

80 Dai Lo Binh Duong, KP. Binh Hoa, TX. Thuan An, T. Binh Duong Tel: 0650 363 6548 - MP: 090 209 3800 가야밀면 012-8461-7598 강남떡뽁이(탄롱) 0120-365-7469 갈비지존(빈증점) 093-869-5762 광수의갈비생각(동나이) 0618823416(7), 0904770213 광수의 치맥생각 0613991205(6), 0908303590 밥도둑1번지(빈증) 0650-368-9299 고향우시장 061-325-4634/094-535-7400 고향(빈증) 0650-382-4024/094-890-1004 김치식당(구 서라벌가든) 090-292-2265 놀부네(동나이점) 061-393-1818 금도(빈증) 0650-376-2974

138 Good Morning Vietnam

남경 0613-560-465 놀부네(동나이) 0613-931-818 대발이네 061-383-3031 명일관(빈증) 0168-209-6008 산수갑산 061-260-8499 새댁 090-241-8869 십년지기 012-8570-6261 송림 061-393-2857 수라온 3722-5235/016-2753-0288 스시야(빈증) 0650-3769-370/094-920-5676 영구야 098-285-4994

Yellow Page 호치민

817 Xa Lo Ha Noi-KP.4-Long Binh-BH-DN

0613991205, 0904770213

0938341004 / 0650 6290144

고향 한식 전문점

M : 094 890 1004 / 094 855 1004 T : 0650. 382. 4024 147 Dai Lo Binh Duong, Thi Xa Thu Dau Mot, Binh Duong 오늘 093-368-7916 용이네(무이네) 090-689-7274 왕손이네(동나이) 061-393-2539 우리집 0613-849-766 장수촌 093-521-1628/090-831-6558 진국 0650-3814-161 해뜰날 0650-3834-010 한울(빈증) 090-908-3021 항아리 0650-6290-112 화신각(빈증) 0650-384-4704 회모리(탄롱) 3842-1678

청솔 090-445-0365 Chicken Korea(달랏) 063-655-0609

광고문의 TEL : 090 625 8062 / 08 3898 0073 E-mail: gmvietnam01@gmail.com

굿모닝베트남 제209호 [2017년 1월7일 발행]  
굿모닝베트남 제209호 [2017년 1월7일 발행]  
Advertisement