Page 1

НОВА ЕРА ЗА ДЕЛЧЕВО

ИВАН СОКОЛОВ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

I. ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1.1. ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА НОВИОТ РЕГИОНАЛЕН ПАТ ДЕЛЧЕВО-С.БИГЛА-ВИНИЦА Главен приоритет за постигнување побрз економски развој е изградбата на автопатот М-5, при што веќе е реализирана јавната расправа за Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за проектот: „Изградба на автопатот М-5 на делницата, граничен премин на Република Бугарија (Црна Скала) -Делчево-Виница-Кочани-Штип-Велес “. Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира со директна поддршка од Владата на РМ во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта. Рок: континуирано 2020 -2021 година

1.2. ЦЕЛОСНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАТОТ КОЧАНИПРЕВАЛЕЦ-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА-ДЕЛЧЕВО Со рехабилитацијата на овој патен правец, значително ќе се подобрат безбедноста и квалитетот на сообраќајот за жителите на Делчево. Средствата се обезбедени од меѓународни финансиски институции. Буџет: 6 милиони евра Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира со директна поддршка од Владата на РМ во соработка со Јавното претпријатие за државни патишта. Рок: 2019 година

1.3. ИСТРАЖУВАЊА И ИЗРАБОТКА НА ФИЗИБИЛИТИСТУДИИ ЗА НОВИ НАОЃАЛИШТА НА ЈАГЛЕН ВО ДЕЛЧЕВО Досега се спроведени истражувањата на локалните наоѓалишта на јаглен во Ѕвегор-Стамер (Општина Делчево)со задоволителни резултати на застапеност на лежишта на јаглен. Врз основа на истражувањата и студиите за оправданост, ќе се иницира транспарентна и сеопфатна постапка за донесување одлука за отворање на рудниците за јаглен во Пехчевско. Проектот ќе се реализира доколку се обезбедат финансиски средства од АД ЕЛЕМ Македонија. Буџет: 2 000 000 евра Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира со директна поддршка од АД ЕЛЕМ Македонија. Рок: 2019година

1.4. ИЗРАБОТКА НА ПРЕТСТУДИЈА И СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТ ЗА МОЖНОСТ ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА ИСТОК (РЕГИОН ДЕЛЧЕВО И ПЕХЧЕВО) Врз основа на добиените резултати од јагленовите наоѓалишта во Ѕвегор-Стамер (Делчевско) и Панчарево (Пехчево), ќе бидат изработени студии за оправданост за користење на јагленот во термоелектрични централи. Оваа термоелектрична централа се очекува да има инсталиран капацитет меѓу 50 MW и 60 MW и ќе биде прв производствен термоенергетски објект во Источна Македонија во регионот меѓу Делчево и Пехчево. Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи зголемување на сигурното и безбедно снабдување со електрична енергија на жителите од овој регион и стабилност на целиот електроенергетски систем и ќе се создадат услови за потенцијален развој на Источниот Регион. Доколку се реализира оваа инвестиција, заедно со отворањето на рудниците Ѕвегор-Стамер (Делчевско) и Панчарево (Пехчево), ќе се овозможи отворање на околу 500 нови работни места што ќе претставува дополнителен импулс за социо-економски развој на источниот дел од Република Македонија. Можноста за користење на јагленот

4


5

од овие наоѓалишта, како и постојната варијанта за изградба на една нова термоелектрична централа, истовремено значително ќе ја зголеми стратегиската вредност на локациите и ќе придонесе за реализација на нови инвестиции во овој регион. Проектот ќе се реализира доколку се обезбеди финансиска поддршка од АД ЕЛЕМ Македонија. Буџет: 500 000 евра Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира со директна поддршка од АД ЕЛЕМ Рок: 2018-2019 година

1.5. ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ ЗА ОПРАВДАНОСТ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ХИДРОАКУМУЛАЦИЈА НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА НИЗВОДНО НАД СЕЛО РАЗЛОВЦИ Врз основа на направени анализи и изработен идеен проект за изградба на нова брана на река Брегалница низводно над село Разловци, ќе се започне постапка за донесување на неопходната техничка документација за изградба на овој нов капитален објект. Оваа брана би требало да служи првенствено за заштита од поплави и основа за развој на хидромелиоративен систем за наводнување на Делчевско Поле, а ќе има позитивно влијание како од економски така и од хидробиолошки карактер. Буџет: 2 милиона денари Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира во соработка со ЦРИПР и АД Водостопанство на Македонија. Рок: 2020 година

1.6. ИЗГРАДБА НА НОВ СОВРЕМЕН ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПАТ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО Од страна на Општина Делчево е изработен Идеен проект за градскиот пазар во Делчево. Ќе спроведеме системска иницијатива за изнаоѓање на јавен приватен партнер, со јавно и транспарентно спроведена постапка. Проектот ќе се реализира доколку се најде инвеститор согласно со оваа постапка. Буџет: 27 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, јавен приватен партнер Рок: 2021 година

1.7. ИЗГРАДБА НА СКИЈАЛИШТЕ НА ПЛАНИНАТА ГОЛАК Досега е изработена техничка документација за скијалиштето на туристичкиот локалитет Голак што ги има предвидено следниве елементи: ски-лифт со капацитет 1 200 скијачи на час, ски-патека со широчина од 50 метри, систем за технички снег за заснежување на ски-патеката од околу 600 метри, угостителско-технички објект со паркиралиште, пристап и дворно уредување, акумулација за вода, механизација за подготовка на ски-патеката и инфраструктурна опрема. Ски-патеката е на локалитетот Голак, оддалечен околу 12 километри од Делчево. За безбедно и успешно оперирање на скијалиштето, потребни се 12-18 вработени лица во една смена. Проектот ќе се реализира доколку продолжи започнатата постапка чиј носител на активности е државната компанија АД МЕПСО. Буџет: 1,1 милион евра Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира со директна поддршка од Владата на РМ Рок: 2018-2021 година

1.8. ОСНОВАЊЕ НА НОВА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ВО БЛИЗИНА НА МИЛКОВО БРДО ВО ДЕЛЧЕВО И ТИРЗ - ДЕЛЧЕВО Во изминатиот период беше започната постапка за донесување урбанистичка планска документација на нова индустрисказона во Делчево. Процесот ќе го продолжиме со донесување на потребната урбанистичка документација и усвојување на приоритетна техничка документација за изградба на основна инфраструктура во зоната. Буџет: 1,2 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и Министерство за транспорт и врски на РМ Рок: континуирано

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

1.9. ИНИЦИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА ПОСТАПКА ЗА БРЕНДИРАЊЕ НА ДЕЛЧЕВСКАТА СЛИВА И ВИШНА, КАКО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД НИВ,ВО СОРАБОТКА СО ПРИВАТЕН СЕКТОР Проект за започнување постапка и директна поддршка на приватниот сектор за формирање препознатлив бренд на производство на слива и вишна. Реализацијата на овој проект ќе зависи од интересот на приватниот бизнис-сектор. Буџет: 600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

1.10. ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ Формирање на нов буџетски фонд за поддршка и развој на мали претпријатија, во соработка со АВРМ. Буџет: 2 милиона денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

1.11. ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА Интензивно ќе се посвети голем акцент на подобрувањето и оптимизирањето на услугите на општинската администрација и на услугите на ЈПКД „Брегалница” - Делчево, согласно со потребите на граѓаните на Општина Делчево, а особено за потребите на бизнис-секторот во Делчево. Буџет: 4 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и ЈПКД „Брегалница”- Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

1.12. ИЗРАБОТКА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТСКИ БИЗНИС-ПОРТАЛ ЗА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Проектот ќе придонесе за поттикнување на соработката на бизнис-секторот со институциите во Општина Делчево, како и поголема препознатливост и видливост на локалните компании. Буџет: 360 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021година

II. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1.1. ПОДДРШКА СО СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ ЗА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ОД ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

6


7

1.2. ВОВЕДУВАЊЕ НА НОВИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМЦИ Буџет: 500 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018 година, континуирано

1.3. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ООУ „ВАНЧО ПРЌЕ” »

Реконструкција на фасадата на училишната зграда со имплементација на енергетско-ефикасни мерки Буџет: 3 милиони денари Извори на финансирање: ИПА-фондови, Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Реконструкција и санација на подовите во просториите на ООУ „Ванчо Прќе”- Делчево Постапката за реализација на овој проект е започната. Неговата имплементација ќе продолжи и ќе биде завршена доколку биде спроведена целата постапка од страна на Министерството за образование и наука на Р Македонија. Извори на финансирање:Министерство за образование и наука на РМ Рок: 2019 година

1.4. РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СОУ „М.М. БРИЦО” Реконструкција на фасадата на училишната зграда со имплементација на енергетско-ефикасни мерки. Буџет: 10,5 милиони денари Извори на финансирање: ИПА-фондови Рок: 2018 година

III. СПОРТ И МЛАДИ 1.1. ИЗГРАДБА НА НОВО МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО СРЦ „ПИЈАНЕЦ” ВО ДЕЛЧЕВО Проектот ќе се реализира доколку се обезбеди финансиска поддршка од Агенцијата за млади и спорт. Буџет: 8 милиони денари Извори на финансирање: Агенцијата за млади и спортна РМ Рок: 2019 година

1.2. ИЗГРАДБА НА НОВО МУЛТИНАМЕНСКО ИГРАЛИШТЕ ВО 3-ТИ РЕОН- Т.Н. „МАЏИР МААЛО” Извори на финансирање:Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

1.3. ИЗГРАДБА НА ИГРАЛИШТЕ ЗА КОШАРКА ВО 1-ВИ РЕОН (STREET BASKET) Проектот е застапен во програмата за работа на Агенцијата за млади и спорт на Р Македонија, а ќе се реализира доколку продолжи постапката од страна на Агенцијата. Извори на финансирање:Агенција за млади и спорт на РМ Рок: 2019 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

1.4. ИЗГРАДБА НА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ ВО НАСЕЛБА СТАР РАСАДНИК Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

1.5. ИЗГРАДБА НА ИГРАЛИШТЕ ЗА КОШАРКА ВО СЕЛО РАЗЛОВЦИ СО ДИРЕКТНА ПОДДРШКА ОД ВЛАДАТА НА РМ (STREET BASKET) Проектот е застапен во програмата за работа на Агенцијата за млади и спорт на Р Македонија, а ќе се реализира доколку продолжи постапката од страна на Агенцијата. Извори на финансирање: Агенција за млади и спорт на РМ Рок: 2019 година

1.6. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКА ПАТЕКА НА РЕЛАЦИЈАТА СЕЛО ТРАБОТИВИШТЕ-ЛОКАЛИТЕТ СВЕТИ ВОДИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

1.7. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКА ПАТЕКА НА РЕЛАЦИЈАТА СЕЛО РАЗЛОВЦИ-ВРВ НА ПЛАНИНА ГОЛАК Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

1.8. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ МАРШЕВИ ДО ПРИРОДНИ, ТУРИСТИЧКИ И ИСТОРИСКИ ЛОКАЦИИ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ОД РЕГИОНАЛЕН И МЕЃУНАРОДЕН КАРАКТЕР Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.9. ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.10. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА СПОРТСКА ВЕЧЕР ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО И ДОДЕЛУВАЊЕ ПРИЗНАНИЈА ЗА ЗАСЛУГИ НА НАЈДОБРИТЕ СПОРТИСТИ ОД ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.11. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ НАСТАНИ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

8


9

IV. ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ 1.1. ОТВОРАЊЕ НА ИНФОРМАТИЧКИ, МУЛТИМЕДИЈАЛЕН ЦЕНТАР ЗА МЛАДИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

1.2. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ БЕСПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ ВО ЦЕНТАРОТ НА ГРАДОТ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок:континуирано

V. УРБАНИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 1.1. ПРОМЕНА НА КРИТИЧНИ ДЕЛОВИ НА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ДЕЛЧЕВО. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.2. ПРОМЕНА НА КРИТИЧНИ ДЕЛОВИ НА ДЕТАЛНИТЕ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ГРАДОТ ДЕЛЧЕВО ПО ПРИОРИТЕТНА ЛИСТА НА РЕАЛИЗАЦИЈА Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.3. УСВОЈУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НОВА ОПШТИНСКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и Министерство за транспорт и врски Рок: 2018 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

1.4. ИЗРАБОТКА НА НОВ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПРОЕКТИТЕ „КУПИ КУЌА ЗА МЛАДИ” И „КУЌА ЗА НАД 36” Општина Делчево, во соработка со Министерството за транспорт и врски, со АКН и со АПП, започна постапка за изработка на урбанистички за потребите на граѓаните во Делчево. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.5. ИЗРАБОТКА НА СООБРАЌАЈНИ ПРОЕКТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ ПО ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано.

1.6. ИЗРАБОТКА НА НОВА ДЕТАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИОТ ДУП НА ГОЛАК Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок:2021 година

1.7. УСВОЈУВАЊЕ НА НОВА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТУРИСТИЧКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ГРАДИШТЕ” ВО СЕЛО ГРАД Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

1.8. УСВОЈУВАЊЕ НА НОВА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТУРИСТИЧКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „СВЕТИ ВОДИ” ВО СЕЛО ТРАБОТИВИШТЕ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021

1.9. ИЗРАБОТКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (МАПИРАЊЕ) ЗА СИТЕ ЦРКВИ, МАНАСТИРИ, СВЕТИ МЕСТА И ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПРИРОДНИ, АРХЕОЛОШКИ И ОСТАНАТИ ЛОКАЛИТЕТИ, НАДВОР ОД ГУП ДЕЛЧЕВО Рок:континуирано2018-2021 година

10


11

VI. КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 1.1. ИЗГРАДБА НА НОВИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНИТЕ ТРОТОАРИ И ПАРКИНГ-МЕСТА ВО ДЕЛЧЕВО ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ ЗА ТОВАРНИ ВОЗИЛА И АВТОБУСИ Со реализацијата на овој проект значително ќе се подобри хаотичната состојба на паркирање на ваков вид возила низ целата општина. Буџет: 2 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

ИЗГРАДБА НА НОВ ТРОТОАР НА УЛИЦА „ИНДУСТРИСКА” Со изградбата на овој тротоар, значително ќе се подобрат условите за движење на пешаците на оваа сообраќајна делница. Буџет: 1 200 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

ИЗГРАДБА НА ПАРКИНГ-ПРОСТОР НА ТУРИСТИЧКИОТ ЛОКАЛИТЕТ НА ГОЛАК Буџет: 900000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

ИЗГРАДБА НА ТРОТОАР ВО НАСЕЛБАТА 1-ВИ РЕОН (ТАУШАНСКО МААЛО) Со изградбата на овој тротоар, значително ќе се подобрат условите за движење на пешаците на оваа сообраќајна делница. Буџет: 1 200 000денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

ИЗГРАДБА НА ТРОТОАРИ ВО НАСЕЛБАТА МИЛКОВО БРДО Буџет: 2 300 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

ИЗГРАДБА НА ТРОТОАР ОД НАСЕЛБАТА ЅВЕГОРСКА РЕКА ДО НАСЕЛБАТА ШУМСКИ РАСАДНИК ПОКРАЈ „УЛИЦА БР.7” ВО СРЦ „ПИЈАНЕЦ” Со изградбата на овој тротоар, значитечно ќе се зголеми безбедноста на пешаците покрај регионалниот пат Делчево-Пехчево-Берово. Буџет: 750 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.2. ИЗГРАДБА НА НОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА ВОДОВОДНА МРЕЖА ИЗГРАДБА НА НОВА ФИЛТЕР-СТАНИЦА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА БРАНАТА „ЛОШАНА” Со овој проект ќе се реши проблемот со постојана и сигурна вода за пиење за градот Делчево и за селата Габрово и Очипала, како и за дел од Полето. Значително ќе се подобри квалитетот на водата за пиење и ќе се создадат услови за проширување на постојната водоводна мрежа. Буџет: 8 508 000 швајцарски франци Извори на финансирање: Дел од средствата се обезбедени како грант од Швајцарската агенција за развој, дел се грант од Владата на Република Македонија и дел е учество на Општина Делчево Рок: 2018-2021 година

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛ ОД ГЛАВНИОТ АЗБЕСТЕН ЦЕВКОВОД НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ НА ПОТЕГОТ ДЕЛЧЕВО-ТРАБОТИВИШТЕ Поради комплексноста и обемот, овој проект ќе почне да се спроведува во фази на годишна основа. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА ВО НАСЕЛБА МИЛКОВО БРДО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНАТА МРЕЖА ВО НАСЕЛБАНОВО ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

12


13

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВИ ОД ВОДОВОДНАТА МРЕЖА ВО СТАРО ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ ВО СЕЛО ЅВЕГОР Реализацијата на овој проект подразбира целосна замена на постојните стари и дотраени водоводни цевки низ целото село, како и реконструкција на главиот водоводен довод заедно со каптажните објекти.Проектот ќе се реализира доколку се обезбеди финансиска поддршка од Владата на РМ. Буџет: 22,5 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и Влада на РМ Рок: континуирано 2018-2021 година

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВИ ОД ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ ВО СЕЛО ГРАД Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕЛОВИ ОД ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ ВО СЕЛО ВИРЧЕ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНА МРЕЖА НА ТУРИСТИЧКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ГОЛАК Проектот предвидува фазна реализација - од подготовка на техничка документација, преку реконструкција и доградба на каптажните зафати, изградба на доводни примарни водоводни линии и секундарна водоводна мрежа на самиот локалитет. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и Влада на РМ Рок: континуирано 2018-2021 година

ИЗГРАДБА НА НОВА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО СРЦ „ПИЈАНЕЦ” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, Влада на РМ и странски донатори Рок: континуирано 2018-2021 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

1.3. ИЗГРАДБА НА НОВА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНАТА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА ПОДГОТОВКА НА ПЛАНСКА И ОСТАНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ НА ГРАДОТ ДЕЛЧЕВО Планот за управување со речниот слив на реката Брегалница го предложи како приоритетен проектот за изградба на нова станица за пречистување на отпадни води за градот Делчево. За таа цел, планирано е да се изгради нова современа пречистителна станица за третман на отпадни води за жителите на градот Делчево. Буџет: 30 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, Влада на РМ и странски донатори Рок: континуирано 2018-2021 година

ПОДГОТОВКА НА ПЛАНСКА И ОСТАНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ НА СЕЛО ГРАД Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

ПОДГОТОВКА НА ПЛАНСКА И ОСТАНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ НА СЕЛО ВИРЧЕ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано 2018-2021 година

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛО СТАМЕР Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЛ ОД НАСЕЛБА 1-ВИ РЕОН Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018 година

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА „ПРОЛЕТ” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

14


15

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА „БАСАРИЦА” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИОТ ЛОКАЛИТЕТ ГОЛАК Буџет: 10 100 000денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и Влада на РМ Рок: континуирано 2018-2021 година

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО СЕЛО ПОЛЕТО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018 година

ИЗГРАДБА НА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛБА СРЦ „ПИЈАНЕЦ” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛ ОД МИЛКОВО БРДО И РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО АКУМУЛАЦИЈА НА ГОЛЕМ ПОПЛАВЕН БРАН ПОКРАЈ ДЕЛ ОД БУЛ. „МАКЕДОНИЈА” КАЈ КОМПЛЕКСОТ КОЛЕКТИВНИ СТАНБЕНИ ЗГРАДИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈА СО ОДВОДЕН ОРГАН НА ПОПЛАВЕН БРАН НА ЕНДЕКОТ„ГРОЗДАНЕЦ” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

ИЗГРАДБА НА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ДЕЛОВИ ОД СТАРО ДЕЛЧЕВО (УЛИЦА ИЛИНДЕНСКА И ДР.) Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

1.4. ИЗГРАДБА НА ОСТАНАТА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ИЗГРАДБА НА НОВА ГРАДСКА КАПЕЛА Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2017-2019 година

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ПОСТОЈНИТЕАРМИРАНО-БЕТОНСКИ ПРОПУСТИ НА УЛИЦА „МАРШАЛ ТИТО“ ВО НАСЕЛБА „СТРЕЛИШТЕ” Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018-2019 година

ИЗГРАДБА НА ПОТПОРЕН ЅИД НА УЛИЦА „МАРШАЛ ТИТО“ КАЈ ОБЈЕКТОТ СТАРА КАСАРНА ВО НАСЕЛБА 1-ВИ РЕОН Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018-2019 година

ИЗГРАДБА НА СТАКЛЕНИЦИ ЗА СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦВЕЌИЊА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ПАРКОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ Извори на финансирање: Буџет на ЈПКД „Брегалница”- Делчево Рок: 2018година

ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈАТА НА РЕКАТА БРЕГАЛНИЦА ВО ЦЕНТРАЛНОТО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ Буџет: 10,5 милиони денари Извори на финансирање: Буџет наОпштина Делчево иевропски фондови Рок: 2019 година

ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД РЕГУЛАЦИЈАТАНА РЕКАТАГАБРОВЧИЦА ВО УРБАНИСТИЧКИ ОПФАТ НА ГРАДОТ ДЕЛЧЕВО Буџет: 7 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево иевропски фондови Рок: 2021 година

16


17

VII. З . ЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 1.1. ПРОБИВАЊЕ И ОСПОСОБУВАЊЕ ЗА СООБРАЌАЈ НА ЛОКАЛНИ СЕЛСКИ ПАТИШТА ДО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ Буџет: 1 200 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.2. АДМИНИСТРАТИВНА ПОДДРШКА ЗА АПЛИКАЦИИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА И ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ПРИ АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ДОНАТОРСКИ ФОНДОВИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ На располагање ќе бидат ставени човечки материјални ресурси на општинската администрација за поддршка при аплицирање за проекти од интерес за граѓаните на Општината. Буџет: 450 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

1.3. ИЗРАБОТКА НА ПЛАНСКА И ОСТАНАТА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗГРАДБА НА КАНАЛ НА ВОДОТЕКОТ ВО СЕЛО ВИРЧЕ Поради постоење на голем поплавен бран во врнежливи периоди од годината во село Вирче, значително се нарушуваат условите и квалитетот на животот на жителите на селото. Со реализацијата на овој проект значително ќе се промени ваквата состојба на подобро. Буџет: 6 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: фаза проек тирање-2018 година, фаза изградба-2021 година

1.4. ДОИЗГРАДБА НА МОСТ КАЈ СЕЛО ИЛИОВО НА РЕКА ТУРЕШНИЦА Буџет: 1 200 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

VIII. ТУРИЗАМ 1.1. УРЕДУВАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА НА ПЛАНИНАТА ГОЛАК Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и странски донатори Рок: континуирано

1.2. УРЕДУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИ И НА ТРИМПАТЕКИ НА ПЛАНИНАТА ГОЛАК Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и странски донатори Рок: континуирано

1.3. МАПИРАЊЕ, СИГНАЛИЗАЦИЈА, ПРОМОЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И АРХЕОЛОШКИ ПЕРЦЕПТИВНИ ВРЕДНОСТИ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и странски донатори Рок: континуирано

1.4. ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ: » » »

Киселичка Пештера; палеонтолошки наоѓалишта во село Стамер; природен локалитет „Илин камен” во село Ѕвегор. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево и странски донатори Рок: континуирано

1.5. ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФОРМИРАЊЕ ТУРИСТИЧКА ЗОНА ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

18


19

IX. КУЛТУРА Реализација на концептот „Културата во функција на локалниот економски развој на Општина Делчево”.

1.1. РАЗВОЈ НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ПИЈАНЕЧКИ ДЕНОВИ НА СЛИВАТА” 1.2. ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ГОЦЕВИ ДЕНОВИ” 1.3. ПОДДРШКА И РАЗВОЈ НА ФЕСТИВАЛ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ УМЕТНОСТИ 1.4. СОЗДАВАЊЕ И РАЗВОЈ НА МАНИФЕСТАЦИЈАТА „ДЕЛЧЕВСКО КУЛТУРНО ЛЕТО” НА ПОВИСОКО НИВО 1.5. РЕАЛИЗАЦИЈА, РАЗВОЈ И ПОДДРШКА ЗА СИТЕ ТЕКОВНО ВОСПОСТАВЕНИ КУЛТУРНИ НАСТАНИ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО: » » » » » » » »

Голачки фолклорни средби, Пијанечко-малешевска свадба, Велигденски празнувања, одбележување на годишнини од Разловечкото востание, богата новогодишна културно уметничка програма, одбележување на 7-ми Септември (Ден на ослободување на Дeлчево) и 24-ти Мај (Денот на Општината), одбележување на сите државни празници и значајни датуми и личности (според веќе воспоставен календар), промоција и поддршка на роднокрајни автори.

1.6. ИЗГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО ДЕЛЧЕВО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

1.7. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СООДВЕТЕН ПРОСТОР ЗА ВЕЖБАЊЕ НА ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА „КОПАЧКА“ Орото „Копачка” од село Драмче е културно наследство на човештвото впишано на Репрезенатативната листа на УНЕСКО, како и културно наследство од особено значење на Република Македонија. Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево , ИПА фондови и граѓански сектор Рок: 2018-2021 година

1.8. НЕПОСРЕДНА ЗАШТИТА НА СПОМЕН-ДОМОТ НА РАЗЛОВЕЧКОТО ВОСТАНИЕ ВО С. РАЗЛОВЦИ, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО , ТРЕТА ФАЗА Проектот ќе се рализира доколку се обезбедат финансиски сретства од страна на носителот на активностите за заштита на овој значаен културен објект. Извори на финансирање: НУ Национален конзерваторски центар- Скопје, Министерство за култура на РМ Рок: 2019година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

X. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 1.1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРЕКУГРАНИЧНАТА СОРАБОТКА СО ОПШТИНИ ОД Р БУГАРИЈА Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, странски донатори Рок: континуирано

1.2. УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО ЗБРАТИМЕНИТЕ ОПШТИНИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, странски донатори Рок: континуирано

XI. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И СОЦИЈАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА 1.1. ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗГРАДБА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНКА ВО НАСЕЛБАТА МИЛКОВО БРДО Буџет : 9 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, Буџет на Влада на РМ Рок: 2018-2021година

1.2. ДИРЕКТНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ ГРАЃАНИ 1.3. АНГАЖИРАЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЈАВНИ РАБОТИ НА ГРАЃАНИ ОД СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ ГРУПИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

20


21

1.4. ИЗГРАДБА НА НОВИ ПАРКОВИ И ДЕТСКИ ИГРАЛИШТА ВО НАСЕЛБАТА МИЛКОВО БРДО Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

XII. Здравствена заштита

1.1. ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИТЕЛИТЕ НА ДЕЛЧЕВО ОД ИНСЕКТИЦИДНО-ПРЕНОСЛИВИ БОЛЕСТИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, странски донатори Рок: континуирано

1.2. ДИРЕКТНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА ГРАЃАНИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА СОЦИЈАЛНО РАНЛИВИ КАТЕГОРИИ Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, странски донатори Рок: континуирано

XIII. ТРАНСПОРТ И ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА 1.1. ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РЕГИОНАЛНИ И НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ИЗГРАДБА НА НОВИ ЛОКАЛНИ ПАТИШТА: »

Изградба на нов локален пат Делчево-с.Тработивиште (стара траса) во должина од 5,2 км Проектот е од особено значење за сообраќајна комуникација на жителите на предвидената траса, како и повеќе стопански објекти во овој дел од Општината.Проектот ќе се реализира доколку се обезбеди финансиска поддршка од страна на Владата на РМ. Буџет: 21 милион денари Извори на финансирање:Проектот ќе се реализира со директна поддршка од Владата на РМ Рок: 2019 година

»

Изградба на нов локален пат с.Тработивиште-локалитет „Свети води” во должина од 4,13 км Буџет: 18,8 милиони денари Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира во соработка со ЦРИПР доколку се обезбеди финансиска поддршка од Владата на РМ Рок: 2021 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

»

Продолжување на изградбата на локалниот пат на релација село Турија-село Трстија во должина од околу 900 метри Со реализацијата на овој проект ќе се заокружи оваа патна делница како целина за подобрување на сообраќајната комуникација на жителите во овој дел од Општина Делчево. Буџет: 3,6 милиони денари Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира во соработка со ЦРИПР и поддршка од Владата на РМ Рок: 2020 година

» Изградба на дел од локален пат на релација од отклонот на локалниот пат с.Турија-с.Трстија до село Бигла во должина од 1780 метри Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи асфалтно поврзување на жителите од селата Трстија, Калиманци, Турија, Бигла, Илиово. Овој патен правец ќе овозможи заживување и унапредување на различни стопански дејности за овој дел од Општина Делчево. Буџет: 7,3 милиони денар Извори на финансирање: Проектот ќе се реализира во соработка со ЦРИПР и поддршка од Владата на РМ Рок: 2021 година

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЈНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ: »

Реконструкција на дел од меѓународниот пат А3 од Делчево до влезот во с. Ѕвегор Оваа патна делница, што е дел од главната градска магистрала во Делчево, е од примарно значење за остварување квалитетен и безбеден сообраќај. Нејзината реконструкција е неопходна како за жителите на Делчево така и за сите што транзитираат низ градот. Проектот ќе се реализира доколку се обезбеди финансиска поддршка од Министерството за транспорт и врски. Буџет: 250 000 евра Извори на финансирање:ЈП Државни патишта на РМ Рок: 2019 година

» Реконструкција и доградба на булеварот„Индустриска” (дел од бул. „Македонија“ до „Маршал Тито“) во централното градско подрачје Реконструкцијата на бул. „Индустриска” ќе се реализира во три главни фази на изградба поради потребата за формирање на целиот профил на оваа градска магистрала дел од регионалниот пат Р2343. Оваа делница е предвидена да биде изградена на ниво на градска магистрала со две ленти за сообраќај, разделна лента и тротоари. Нејзината изградба особено ќе придонесе во квалитетот на сообраќајот низ овој дел на градот, за самите жители на Делчево, како и за патниците кои транзитираат кон туристичкиот локалитет Голак. Буџет: 12 милиони денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, ЈП Државни патишта на РМ Рок: 2018-2021 година

»

Реконструкција на дел од улицата„Орце Николов” во населба Ново Делчево Реконструкцијата на оваа улица, која е една од двете главни улици во населбата Ново Делчево, е неопходна поради големиот број дупки и сериозна оштетеност на асфалтната површина. Нејзината реконструкција ќе придонесе за зголемување на безбедноста на возачите. Буџет: 2.405.582,34 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Реконструкција на улицата „Скопска” во населба Ново Делчево Оваа улица е една од сообраќајно најоптоварените улици во населбата Ново Делчево. Нејзината реконструкција значително ќе ја подобри безбедноста на возачите. Буџет: 1.413.131,42 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

22


23

»

Реконструкција на улицата„Маршал Тито” од касарната до Таушанско Маало во населба 1-ви реон Постојната состојба на оваа сообраќајница не ги задоволува основните стандарди за безбеден сообраќај на возила и движење на пешаци. Досега е изработена целокупната техничка документација неопходна за самата реконструкција, се очекува буџетирање на проектот и негова имплементација. Буџет: 12.059.961,55 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

» Реконструкција на улицата„Вера Јоциќ” во населба Милково брдо Постојната состојба на оваа сообраќајница не ги задоволува основните стандарди за безбеден сообраќај на возила и движење на пешаци. Досега е изработена целокупната техничка документација неопходна за самата реконструкција, се очекува буџетирање на проектот и негова имплементација. Буџет: 8.758.992,50 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Реконструкција на дел од улицата„Македонска” во населба Милково брдо во должина од 220 метри Буџет: 1 700 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

»

Реконструкција на дел од улицата„Пере Тошев” во населба Милково брдо Буџет: 1 200000денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчев Рок: 2021 година

» Реконструкција на дел од улицата„Рударска” во населба Милково брдо Буџет: 600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

» Рехабилитација на дел од улицата„Мито Хаџивасилев-Јасмин” во населба Стар Расадник во должина од 150 метри Буџет: 1 200 000 Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

»

Рехабилитација на ул. „Иво Лола Рибар” во населба 1-ви реон во должина од 200 метри Буџет: 1 600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

»

Рехабилитација на ул. „Јане Сандански” во населба 1-ви реон во должина од 200 метри Буџет: 1 400 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

ИЗГРАДБА НА НОВИ УЛИЦИ ВО ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО »

Изградба на улициво приградскатанаселба „Пролет” Буџет: 3500 000денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018 година

»

Изградба на нова улица во населбата СРЦ „Пијанец” Буџет: 5 634 896 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВАТА ЕРА ПОЧНУВА

»

Изградба на дел од улицата„Орце Николов” со краци во населбата Ново Делчево Буџет: 2500 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018 година

»

Изградба на нова улица во населба 1-ви реон – „Стрелиште” во две фази Буџет: 4000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018-2019 година

» Изградба на делови од улицата„Разловечка” во населба 1-ви реон Со изградбата на овие недоизградени делови на улицата „Разловечка”, конечно ќе се надминат долгогодишните проблеми на жителите на оваа улица, кои произлегуваа од физичките препреки коионевозможуваа безбедна сообраќајна комуникација. Во рамките на изградбата на улицата се предвидениизградба на делници,на потпорни ѕидови и осигуривање и отстранување на природна карпа од профилот на улицата. Буџет: 1 600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2018-2019 година

»

Изградба на улицата „СТ. Ул. 1” во централното градско подрачје на Делчево во должина од 233 метри Буџет: 6700 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Изградба на улицата „СТ. Ул. 3” во централното градско подрачје на Делчево во должина од 600 метри Буџет: 14 233 477 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

»

Изградба на улицата „СТ. Ул. 4” во централното градско подрачје на Делчево во должина од 380 метри Буџет: 8619704 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок:2021 година

» Изградба на нови улици во 3-ти реон „Маџир Маало” (краци на улицата „Плачковица”)во должина од 750 метри Буџет: 3 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

» Изградба на нови улици во населба „Басарица” Буџет: 3000000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

»

Изградба на нови сообраќајници на туристичкиот локалитет Голак Буџет: 2 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2021 година

»

Изградба на нова улица во Габрово во должина од 260 метри Буџет: 1 200 000денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Изградба на нови улици во Вирче во должина од 550 метри Буџет: 2200 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

24


25

»

Изградба на нови улици во Град во должина од 800 метри Буџет: 3 100 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2019 година

»

Изградба на нови улици во Стамер Буџет: 1200 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

» Изградба на нови улици во Звегор во должина од 520 метри Буџет: 2 600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020година

»

Изградба на нова улица во Тработивиште во должина од 330 метри Буџет: 1600 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020година

»

Изградба на нови улици во Разловци во должина од 320 метри Буџет: 1 800 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: 2020 година

»

Изградба на нови улици во Звегорска река Буџет: 7 000 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево, Влада на РМ Рок: 2021 година

1.2. ИЗГРАДБА НА НОВИ ПРИСТАПНИ УЛИЦИ НИЗ ЦЕЛА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО Буџет: 2 800 000 денари Извори на финансирање: Буџет на Општина Делчево Рок: континуирано

НОВО УТРО, НОВИ ПОБЕДИ


НОВА ЕРА ЗА ДЕЛЧЕВО  

Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ 2017-

НОВА ЕРА ЗА ДЕЛЧЕВО  

Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ 2017-

Advertisement