Page 1

 AU TO M O B I Ļ I | M OTO C I K L I | J A H TA S(%,,/Ĉ%6/15%Ĉ 0 ,&$ă0-4$0ă$4-/3$ă (8+ŖŤ(,ňÇ3+ ă!0 3"($,1 ŒŋőŒ˶ìŐňӞʼnď2!.'%ď2/6%2ď%6/15%

%0 ,)%302ă +-2-0ă 1'-5

!$!342!˝.Ş+/4.%3*!(4!

!$!342!˝ĘDzDZǧįİĨİĥǪǩǭ

/V


']ƯYRDUNDLVOL

NRSƗDU5XQDERDW ,QRYƗFLMDVXQQHYDLQRMDPDNYDOLWƗWHLU)UpGpULTXH&RQVWDQWNRPSƗQLMDVJDOYHQƗVLH]ƯPHV3ƗUƼHPWLHDUQHSƗUVSƝMDPRNDLVOL SƝFSUHFL]LWƗWHVXQPHLVWDUƯEDVPnjVXSXONVWHƼPHLVWDULL]JDWDYRPnjVGLHQƯJDNODVLVNDGL]DLQDXQHNVNOX]ƯYDVYƝUWƯEDVSXONVWHƼXVäHQƝYƗ 9DLUƗNLQIRUPƗFLMDVZZZIUHGHULTXHFRQVWDQWFRP (NVNOX]ƯYVURNDVSXONVWHƼX)UHGHULTXH&RQVWDQWSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ±-XYHOLHUXXQSXONVWHƼXVDORQL³/$,.6³


Alarm Chronograph

Ekskluzīvs rokas pulksteņu SEIKO pārstāvis Latvijā - Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS”


2


.8OPDƼDJDWYH5ƯJD7Æ—OUPREHSDVWVJUHEHUV#FRVPRVOYZZZJUHEHUVDXWROY

3


4


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜ6HFWRUɜɅɚɬɜɢɢ6,$³$]DOLMD³

5


2!3412ĊZĊǠǝêǚǟçǗǜÑǚ

&P@LIESPRĊ,MRMPĊ2GMU

8

&RANKFURTď-OTORď3HOW

(DJJMĊ%TMOSD

32

(ELLOď%VOQUE

+DŪDLC@

40

êŕøŕÿùŔ

/DSFDMRĊ(7ĊLŐIMRLDĊÐ@SĊRDN@RĊJŰCXŐQ

48

0EUGEOTď(8ďĎśùśąŕŕďśúŕďřĊùŗþ

!C@QRP@Ċ€ĊLŐIMRLDQĊÐ@GR@Ċ

64

!DASTRAď€ďĊŜāŔďĎśùśąŕøŗ

1@NNMPRĊIŐPAHƇ@QĊP@CŰR@QĊN@PDHX@ĊJ@HI@ĊBHDLŰRŐÐHDK

68

åŖŔāśýŖüď2APPORTďŚŗûùŔÿćďùýĊďĂŕÿüāŕýŕĀďāŗăÿŗøŗď÷řŕþŕÿü

8

32

48

64

)ZNƜKďďREIZESďGADƜ 2EƸď.Rď 4ƜLRďďďďďďď ďďďďďďďďďďďďďďď E PASTSďMPB MPBLV ƷERTRǮDESďIELAď ď2ƾGA ď,6 )ZDEVƪJSď3)!ď«-EDIAď0ARKď"ALTIJAƒ 6

40


!43.2!+.-2ĊZĊǗǘǡǝǠǗÜǝǜ

8


&QAMJETQSĈ -NSNQĈ 3GNV

*$)1$Ç1ă

*$)1$Ç$41

.NĈ Ĉ KűCYĈ Ĉ RDOSDLËQHLĈ AQĈ KNYTMFTĈ ·.ŏJNSMDĈ HDSUDQSAĈ ËŏYDRĈ JNLOKDJSŏBHIŏĈ %QʭQODÅ BLJDPÅ @PÅ Pʭ@KC@OCÅ&QAMJETQSŝĈMNSHJAĈUHDMRĈMNĈ OKAĘŏJAIHDLĈ ATSNRAKNMHDLĈ OARATKŝĈ 4NĈ AOLDJKŝIAĈ AOSTUDMHĈ Ĉ SơJRSNĘHĈ BHKUŝJTĈ ǥĈ Ĉ ǫǪĈ Ĉ ǭǩðñûåǬûĈ ǫǪèĈ îǪêǮð çǪïĈ zÒǮèǮõǩǩĈ æíîúóǩðǪĈ æĈ åǨêǪæǮúĈ íǪïǫîǩíñǨòëú{Ĉ %QʭQODÅ BLJDPÅ @PÅ Pʭ@KC@OCĈ æǪĈ ÚǬǨðíąǮǬñǩĈ ǫǬǪôǩîĈ ǪèëðĈ ëêĈ íǬǮǫðǩìôëǯĈ ǨæñǪǭǨîǪðǪæĈ æĈ ïëǬǩĈ ǢåõǩǩĈ óëǭîǪĈ ǫǪǭǩñëñǩîǩìĈ ǭǪ ǭñǨæëîǪĈǪíǪîǪĈĈñ÷ǭĈóǩîǪæǩí

9


.ODK1 *D Kompānija Opel domā sākt sērijveidā ražot divvietīgu elektromobili RAK e, kura masa ir tikai 380 kg. Divvietīgā prototipa pamatā ir tērauda konstrukcija, bet pārējās detaļas izgatavotas no kompozītmateriāliem. Automobilis apgādāts ar elektrisko spēka iekārtu, kas ļauj attīstīt maksimālo ātrumu līdz 120 km/st un bez bateriju papilduzpildīšanas nobraukt līdz 97 km. Ātrumu līdz 100 km/st sasniedz 13 sekundēs. Šādas mašīnas cena būs aptuveni 10,2 tūkstoši eiro.

Компания Opel думает о запуске в серию 2-местного электрокара RAK e. В основе 2-местного прототипа, масса которого составляет всего 380 кг, лежит стальная конструкция, а остальные части изготовлены из композитных материалов. RAK e оснащен электрической силовой установкой, которая позволяет разгоняться до максимальной скорости 120 км/ч и проезжать без подзарядки батарей до 97 км. До 100 км/ч автомобиль способен достигать за 13 с.. Стоимость такой машины может составить около 10,2 тысячи евро.

5NKJRV@FDM-HKR"NMBDOS To, kas Volkswagen uztverē sagaida nākotnē, šis koncerns parādīja, nodemonstrējot supervieglo elektromobili Nils Concept. Atbilstoši ražotāja iecerei šā vienvietīgā, tikai 460 kg smagā automobiļa mērķauditorija ir priekšpilsētu iedzīvotāji, kuriem vajadzīgs neliels, ekonomisks, turklāt komfortabls automobilis braukšanai uz darbu pilsētā. Automobiļa karkass pilnībā izgatavots no alumīnija, durvis atveras pēc principa „kaijas spārns”, tā izmēri 3 х 1,39 х 1,2 metri. Nils apgādāts ar elektroniskās stabilizācijas ESP, ekstrabremzēšanas un automātiskās distances kontroles sistēmām. Elektromotors ar 15 kW jaudu var šim mazulītim nodrošināt ātrumu līdz 130 km/st. Savukārt ātrumu līdz 100 km/st auto sasniedz nepilnās 11 sekundēs. Ar vienreizēju akumulatora uzpildīšanu Nils nobrauc 65 кm

5NKJRV@FDM4Oß Subkompaktais pilsētas automobilis up! ir par 430 mm īsāks, par 40 mm šaurāks un par 20 mm augstāks nekā trīsdurvju hečbeks Polo. Vismazākais Volkswagen tiks piedāvāts ar diviem trīscilindru benzīna dzinējiem, kuru tilpums ir viens litrs, jauda – 60 un 75 zirgspēki. Motori darbosies pārī ar piecpakāpju mehānisko pārnesumkārbu, bet vēlāk pievienosies automatizētās transmisijas. Ar ieslēgtu sistēmu „starts-stop” bāzes up! degvielas izlietojums jauktajā ciklā būs 4,2 litri uz 100 km, bet jaudīgākajam variantam – 4,3 litri. Braucot ar ātrumu līdz 30 km stundā, mašīna ar lāzera radara palīdzību seko stāvoklim uz ceļa. Ja rodas sadursmes draudi, patstāvīgi apstājas. Automobiļa cena – sākot no 9,5 tūkstošiem eiro.

10

Субкомпактный городской автомобиль up! получился на 430 мм короче, на 40 мм уже и на 20 мм выше 3-дверного хэтчбека Polo. Самый маленький Volkswagen будет предлагаться с двумя 3-цилиндровыми бензиновыми двигателями объемом 1 л, развивающими 60 и 75 л.с.. Моторы будут работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а позже в гамму добавятся автоматизированные трансмиссии. При включенной системе «старт-стоп» расход топлива базового up! в смешанном цикле составит 4,2 л на 100 км пробега, а у наиболее мощного варианта – 4,3 л. Машина может отслеживать дорожную ситуацию на скоростях до 30 км/ч с помощью лазерного радара, а в случае возникновения опасности столкновения – самостоятельно останавливаться. Цена автомобиля – от 9,5 тыс.евро.

Концерн Volkswagen представил свой взгляд на будущее, показав сверхлегкий электромобиль Nils Concept. По замыслу производителя, основная целевая аудитория этого 1-местного автомобиля весом всего 460 кг – жители пригородов, которым нужен небольшой, экономичный, но при этом комфортный автомобиль для поездок на работу в город. Каркас электромобиля полностью алюминиевый, двери открываются по принципу «крыло чайки», а размеры составляют всего 3 х 1,39 х 1,2 м. Nils оснащен системами электронной стабилизации ESP, экстренного торможения и автоматического контроля дистанции. Электромотор мощностью 15 кВт может разогнать этого малыша до 130 км/ч. Разгон до «сотни» занимает чуть менее 11 с. На одном заряде аккумулятора Nils может проехать 65 км.


„BRĪVA PIEE JA VISIEM CILVĒKU ZINĀŠANĀM. DAŽI SAUCA TO PAR NEIESPĒ JAMĪBU, ES TO SAUCU PAR VIKIPĒDIJU”. Dži D žimmi mm mijs js Veil js e s, ei s Viki ikipēd ik p ija pēd ijass dibi ibināt ib nāt ātājs ājjs

2 033.g 20 gad adāā Dž D im immi mmi mijs jss Vei eillss pal eils a ikka uz u ti t cī cīgs gss sav g avie vieem uz uzsk skkattieem un pāārvvei p eido doja do ja „„V ja Vikkip pēd ēdijijiju” u” par u” a bez ezpe peļņ eļņ ļ as a org rgan gaan niz niz izāc ā iijju. āc u Mau auri rice ri ce Lac ce a ro r ixx ko ompān mpān mp nijjā, m mēs ē vei ēs eido do ojā j m mū mūsu uni nikā kāālo kālo os meehā h ni n sm smus us un go oda dalg lg got o us d za di zain ain inus nu uss rok okām ām,, jo mē ām m s, s tā pa p t kaa Dži žimm m ijijs, s, sekoj s, ekkojjām ā mūs ūsu u uz uzsk skat a ie iem. m m. Vai airā rāk rā āk in info form fo rmāc rm ācijijijai a apm ai pmek eklēējijiet jiet et:: w ww ww. w.Mau w.M a ri rice c Lac ce acro roixx.com ro .ccom m

Maastter M ep piiec e e Sq que uele leettte

11


 RŰQHI@R!,6 Frankfurtē bija otrās paaudzes pirmās sērijas automobiļa BMW pasaules mēroga debija. Acīs duras hipertrofētā priekšgala optika un aizmugures lukturi hečbeka Volkswagen Polo stilā. Visi virsbūves ārējie paneļi ir citi, ar sarežģītāku reljefu. Turklāt ārējā izskata dizaina nianses var pieslīpēt pēc savas gaumes – automobilis tiek piedāvāts divos izpildījuma variantos. Piemēram, Sport Line piedāvā firmas radiatora režģi ar melnām vertikālām platēm un izteiksmīgāku priekšējo bamperu, bet Urban Line – mierīgāku veidolu ar lielāku hroma daudzumu. Jaunā modeļa gabarīti jūtami izpletušies. Augstums ir parastais – 1421 mm, bet garums palielinājies par 85 mm (līdz 4324 mm), platums – par 17 mm (līdz 1765). Attālums starp asīm pieaudzis par 30 mm (kopā – 2690), bet priekšas un aizmugures šķērsbāze kļuvusi platāka attiecīgi par 51 mm (līdz 1535) un 72 mm (līdz 1569). Automobilis bāzējas uz modernizētiem līdzšinējiem aizmugures piedziņas „ratiņiem”, kas reducēti no 3. sērijas BMW platformas. Priekšā uzstādīti McPherson statņi, bet aizmugurē – tā pati piecu sviru konstrukcija. Modifikācijai 116i „četrinieks” Prince 1.6 nodrošina 136 zirgspēkus un 220 Nm. Versija ar sešpakāpju „mehāniku”100 km/st sasniedz 8,5 sekundēs. BMW 118i apgādāts ar turbodzinēju 1.6 (170 zirgspēki un 250 Nm). Ātrumu līdz 100 km/st automobilis kāpina 7,4 sekundēs. No BMW 116d atdeve ir 116 zirgspēki un 260 Nm, no BMW 118d – 143 zirgspēki un 320 Nm, no BMW 120d – 184 zirgspēki un 380 Nm. Visekonomiskākā ir 116. versija, kas jauktajā ciklā izmanto 4,3 litrus uz 100 km. Ja pilnībā atslēdz stabilizācijas sistēmu, aizmugures bremzes imitēs pašbloķējoša diferenciāla darbu. Bāzes „vieniniekiem” ir seši drošības spilveni, stabilizācijas sistēma, kondicionētājs, elektriskie logu vērēji priekšā un aizmugurē.

Во Франкфурте прошел мировой дебют автомобиля BMW 1 серии второго поколения. В глаза бросаются гипертрофированная головная оптика и задние фонари в стиле хэтчбека Volkswagen Polo. Все внешние панели кузова другие, с более сложным рельефом. К тому же нюансы дизайна внешности можно подогнать под свой вкус – автомобиль предлагается в двух исполнениях. Например, Sport Line подразумевает фирменные «ноздри» фальшрадиаторной решетки с черными вертикальными планками и более выразительный передний бампер, а Urban Line – более спокойное «лицо» с большим количеством хрома. Новая «единичка» ощутимо раздалась в габаритах. Высота равняется прежним 1421 мм, но длина увеличилась на 85 мм (до 4324 мм), а ширина – на 17 мм (до 1765). Расстояние между осями стало больше на 30 мм (итого – 2690), а передняя и задняя колеи расширились на 51 мм (до 1535) и 72 мм (до 1569) соответственно. Автомобиль базируется на модернизированной прежней заднеприводной «тележке», которая является производной от платформы BMW 3 серии. Спереди установлены те же стойки McPherson, а сзади – та же 5-рычажная конструкция. Для модификации 116i «четверка» Prince 1.6 выдает 136 л.с. и 220 Нм. Версия с 6-ступенчатой «механикой» разгоняется до «сотни» за 8,5 с. BMW 118i оснащен наддувным двигателем 1.6 в 170-сильном исполнении (250 Нм). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,4 с. На BMW 116d отдача равняется 116 «лошадям» и 260 Нм, на BMW 118d – 143 л.с. и 320 Нм, а на BMW 120d – 184 л.с. и 380 Нм соответственно. Самой экономичной версией является «сто шестнадцатая», потребляющая в смешанном цикле 4,3 л на 100 км. Если систему стабилизации полностью отключить, задние тормоза будут имитировать работу самоблокирующегося дифференциала. Базовые «единички» имеют 6 подушек безопасности, систему стабилизации, кондиционер, электростеклоподъемники спереди и сзади.

TCH Modelis uzbūvēts uz saīsinātas hečbeka A1 platformas. Tā garums ir 3,8, platums – 1,69, augstums – 1,49 metri. Izjaucot visu automobiļu Audi nosaukumu hierarhiju, šis auto ir par 15,4 cm īsāks, par 5 cm šaurāks un par 8 cm augstāks nekā trīsdurvju A1 – pats jaunākais kompānijas modelis. Interjers ir diezgan neparasts. Uz grīdas uzstādīti četri atsevišķi plastikāta sēdekļi. Vadītājs automobiļa sistēmas vada, izmantojot sensoru zonas stūres iekšpusē un papildu sensoru ekrānu pāri. Konceptauto apgādāts ar lukturiem, kas diožu apgaismoja tehnoloģijā iezīmē jaunu posmu. Tā saucamais matriču stars jeb gaismas diožu un mikroatstarotāju komplekts veido spēcīgu gaismas kūli, kas neapžilbina citus kustības dalībniekus. Konceptauto apgādāts ar elektrisko spēka iekārtu. Kad tiks uzsākta Audi A2 sērijveida ražošana, tas saņems arī tradicionālākus dzinējus.

Модель построена на укороченной платформе хэтчбека A1. Длина составляет 3,8 м, ширина 1,69 м, а высота 1,49 м. Спутав всю иерархию названий автомобилей Audi, автомобиль оказался на 15,4 см короче, на 5 см уже и на 8 см выше 3-дверки A1 – самой младшей модели компании. Интерьер получился довольно необычным. На полу установлены 4 раздельных пластиковых сиденья. Водитель управляет системами автомобиля посредством сенсорных областей на внутренней стороне руля и с помощью пары дополнительных сенсорных экранов. Концепт оснастили фарами, представляющими собой новый этап в технологии диодного освещения. Так называемый матричный луч, или набор светодиодов и микроотражателей, формирует мощный световой поток, не слепящий других участников движения. Концепт оснащен электрической силовой установкой, но когда Audi A2 поступит в серийное производство, новинка получит и более традиционные двигатели.

,DQBDCDR !DMY "K@RR Paša jaunākā kompānijas Mercedes-Benz modeļa jauno paaudzi pārstāvēja klasiskā divapjomu virsbūve uz jaunās priekšējās piedziņas platformas. Konceptauto interjers piedāvā dizainu reaktīvo lidmašīnu stilā ar centrā novietotu sensoru displeju un reaktīvās lidmašīnas dzinēju formā veidota sildītāja gaisa vadiem. Zem konceptauto motora pārsega ir 210 zirgspēku un 2,0 litru spēka agregāts M270, kas izmanto tehnoloģiju BlueEFFICIENCY un tiešo degvielas iesmidzināšanu. Vērpes momentu tas vada uz priekšējiem riteņiem, izmantojot ātrumkārbu ar divsajūgu. Automobilis apgādāts ar šķēršļa konstatēšanas radiolokācijas sistēmu, kas vadītāju pasargā no sadursmes. Turklāt ir uzstādīta sistēma palīdzības sniegšanai ārkārtas bremzēšanas gadījumā, kas efektīvi sadala spēku pēc straujas gāzes pedāļa nospiešanas. 12

Новое поколение самой младшей модели компании Mercedes-Benz представлено в классическом 2-объемном кузове, построенном на новой переднеприводной платформе. Интерьер концепта предлагает дизайн в стиле реактивных самолетов с центрально расположенным сенсорным дисплеем и воздуховодами отопителя в форме двигателей реактивного самолета. Под капотом концепта расположен 210-сильный 2,0-литровый силовой агрегат M270, который использует технологию BlueEFFICIENCY с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Он передает крутящий момент на передние колеса при помощи коробки передач с двойным сцеплением. На автомобиле установлена радиолокационная система обнаружения препятствия, которая предостерегает водителя от столкновения. Кроме этого установлена система помощи при экстренном торможении, эффективно распределяющая усилие при резком нажатии на педаль тормоза.


.ROHNFLMD9LQWDJH5DFLQJ/LPLWƝWVL]ODLGXPV±JDE 9HOWƯMXPVOHƧHQGƗULHPSDJƗWQHVDXWRPRELƺLHP


śJNC@,HRRHNM+ Sērijveida paraugam tuvais konceptuālais sedans rāda, kāds būs koncerna Škoda jaunais kompaktais modelis. Eksterjers izdevies vienkāršs, taču iespaidīgs. Automobilim ir spēcīgs, sportisks veidols, kurā apvienojas vienkāršība, jauneklīga ievirze un mūsdienīgums.

Близкий к серийному образцу концептуальный седан показывает, какой станет новая компактная модель концерна Škoda. Экстерьер получился простым, но впечатляющим. Автомобиль обладает сильным, спортивным обликом, который сочетает в себе простоту, молодежную направленность и современность.

2D@S(!+"NMBDOS Tieši uz šā prototipa pamata Seat veidos savu jauno pilnizmēra sedanu. Novitātei ir diezgan agresīvas virsbūves iezīmes. Tās akcentē šaurie lukturi un jaunā radiatora režģa forma. Seat IBL garums ir 4,67 m, riteņu bāze – 2,71 m. Mašīna ieguvusi mehatronisko šasiju, Google kartes tiešsaistes režīmā un iespēju tās atjaunināt, kā arī jaunu „bezvēja” kondicionēšanas sistēmu.

*H@&3 Kompānija Kia demonstrēja markas vēsturē pirmo aizmugures piedziņas sporta sedanu. Dizaineri ir orientējušies uz aerotematiku, kura radusi spilgtu atspoguļojumu riteņu diskos ar spieķiem, kas atgādina propellerus, atpakaļskata kamerās, kas līdzinās reaktīvo dzinēju sprauslām, un citos aerodinamiski pārbaudītos papildu elementos. Salonā, kuram ir tagad modernās divviru durvis, atrodas tikai četras monolītas sēdvietas, ko sadala spēcīgs centrālais tunelis. Aparātu paneļa sastāvā ir trīs organisku gaismas diožu slāņi, kas ne tikai nodrošina trīsdimensiju attēlu, bet arī vienlaikus sniedz daudz informācijas. Atpakaļskata kameru rādījumi redzami uz diviem kompaktiem durvju paneļos iemontētiem monitoriem.

14

Компания Kia продемонстрировала прототип первого в истории марки заднеприводного спортивного седана. Дизайнеры ориентировались на аэро-тематику, которая нашла самое яркое отражение в колесных дисках со спицами, напоминающими пропеллеры, камерах заднего вида, похожих на сопла реактивных двигателей и прочих аэродинамически выверенных дополнительных элементах. Салон, вход в который организован с помощью модных сегодня распашных дверей, содержит только 4 индивидуальных посадочных кресла, выполненных «одним куском» и разделенных мощным центральным тоннелем. Панель приборов содержит 3 слоя органических светодиодов, которые не только позволяют выводить 3-мерное изображение, но и отображают большое количество информации одномоментно. Показания камер заднего вида воспроизводятся на двух компактных мониторах, размещенных на дверных панелях.

Именно на основе этого прототипа Seat создаст свой новый полноразмерный седан. Новинка получила довольно агрессивные черты кузова. Это подчеркнуто узкими фарами и новой формой решетки радиатора. Длина Seat IBL составляет 4,67 м, колесная база – 2,71 м. Машина получила мехатронное шасси, карты Google с возможностью обновления в режиме «онлайн», а также новую систему кондиционирования «без ветра».


Ekskluzīvs rokas pulksteņu SEIKO pārstāvis Latvijā - Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS” „LAIKS”, T/C „Mols”, Krasta 46, Rīga, Tālr.: 67030312 15


5NKUN"NMBDOS8NT Kompānija Volvo savu skatījumu uz premium klases automobiļu nākotni apliecināja modelī Concept You. Konceptauto apgādāts ar vairākiem augsto tehnoloģiju gadžetiem, „piebāzts” ar sensoru ekrāniem, kas izvietoti uz centrālās konsoles un starp aizmugures sēdekļiem, kā arī izmantoti stūres pogu vietā. Saikne „vadītājs-automobilis” tiek uzturēta pēc tehnoloģijas no drosmīgo fantāziju pasaules. Tā, piemēram, displejs uz centrālās konsoles ieslēdzas brīdī, kad vadītājs tam pievērš savu skatienu, kuram seko speciāla infrasarkanā kamera. Informāciju no „sava” ekrāna vadītājs var pārsūtīt uz priekšas loga stiklu un aizmugures pasažieriem. Automobiļa augsto klasi uzsver dārgie salona apdar

Компания Volvo продемонстрировала свое видение будущего в премиум-классе автомобилей в виде модели Concept You. Концепт оснащен несколькими сверхтехнологичными гаджетами. Он напичкан сенсорными экранами, которые находятся на центральной консоли и между задними сиденьями, а также использованы вместо кнопок на подрулевых переключателях. Связь «водитель-автомобиль» осуществляется по технологии, достойной самых смелых фантазий. Так, дисплей на центральной консоли включается в момент, когда водитель переводит на него свой взгляд, за которым следит специальная инфракрасная камера. Водитель может переводить информацию, выводимую на «своем» экране, на лобовое стекло и передавать задним пассажирам. Высокий класс автомобиля подчеркнут дорогими материалами отделки салона: кожей, замшей, ореховым деревом и алюминиевыми вставками.

"@CHKK@B"HDK Lai ceļotājiem radītu ideālu luksusa kabrioletu ar nosaukumu Ciel (franciski „Debesis”), Cadillac dizaineri gāja oriģinālu ceļu. Viņi sakrustoja leģendāro kabrioletu mūsdienīgās iezīmes un proporcijas, pievienoja retrostilu un nedaudz futūrisma. Rezultāts ir visai lepns. Gabarītu ziņā konceptauto ir viens no pašiem lielākajiem firmas vieglajiem automobiļiem. Tam ir milzīga riteņu bāze – 3,175 m, garums – 5,174 m, augstums – 1,27 m. Nedaudz stūrainais motora pārsegs ar masīvu hromētu režģi un izstieptā virsbūve pagājušā gadsimta 70. gadu stilā labi sader ar modernajiem šaurajiem vertikālajiem un aizmugures diožu lukturiem. Kabriolets apgādāts ar 425 zirgspēku biturbinētu 3,6 litru dzinēja V6 versiju, kurā notiek tiešā iesmidzināšana no GM, kas papildināts ar bateriju hibrīdsistēmu. Braucot ar nelielu ātrumu, konceptauto izmanto tikai elektrovilci un enerģiju no litija jonu baterijām.

Для создания идеального люксового кабриолета для путешественников под названием Ciel (по-французски «Небо») дизайнеры Cadillac пошли оригинальным путем. Они скрестили современные черты и пропорции легендарных кабриолетов, добавили ретро-стиль и немного футуризма. Получилось действительно роскошно. По габаритам концепт можно смело назвать одним из самых больших легковых автомобилей фирмы. У него огромная колесная база – 3,175 м, длина – 5,174 м, высота – 1,27 м. Немного угловатый капот с массивной хромированной фальшрадиаторной решеткой и вытянутый кузов в духе 1970-х сочетаются с современными узкими вертикальными фарами и диодными задними фонарями. Кабриолет оснащен 425-сильной битурбированной версией 3,6-литрового двигателя V6 с непосредственным впрыском от GM, который дополняется гибридной системой на батареях. На малых скоростях концепт передвигается исключительно на электротяге, используя накопленный в литиево-ионных батареях запас энергии.

"GDUQNKDS,HQ@X Miray apliecina cieņu sporta automobiļu Chevrolet mantojumam. Tas ir neliels, vaļējs Corvair Super Spyder tipa modelis, kura aerodinamiskā fizelāža atgādina reaktīvo dzinēju. Korpuss un iekšējais apšuvums galvenokārt ir no oglekļa šķiedras. Starp gaismas diožu lukturiem atrodas priekšējais dubultais režģis. Karbona spoilers palīdz kontrolēt gaisa plūsmas piespiedējspēku un ātrumu. Tradicionālie atpakaļskata spoguļi nomainīti ar izbīdāmu kameru. Miray darbina divi 15 kW jaudas elektrodzinēji, ko baro litija jonu akumulatori, kurus uzlādē ar rekuperatīvās bremzēšanas enerģiju, un 1,5 litru četrcilindru turbodzinējs. Automobilis spēj vērpes momentu pārcelt no priekšas uz aizmugures riteņiem. 16

Miray отдает дань спортивному наследию автомобилей Chevrolet. Это небольшая и открытая модель по типу Corvair Super Spyder. Ее аэродинамический фюзеляж напоминает современный реактивный истребитель. Корпус и внутренняя обивка в основном изготовлены из углеродного волокна. Между светодиодными фарами расположена мощная передняя двойная решетка. Карбоновый спойлер помогает контролировать прижимную силу и скорость потока воздуха. Традиционные зеркала заднего вида заменяет выдвижная камера. Miray приводится в движение двумя электродвигателями мощностью по 15 кВт, рассчитанных на питание от литий-ионных аккумуляторов, которые заряжаются энергией рекуперативного торможения, и 1,5-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем. Автомобиль имеет возможность переносить крутящий момент с передних колес на задние.


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜ6HFWRUɜɅɚɬɜɢɢ6,$³$]DOLMD³ 17


,@RDQ@SH*TA@MF KompÄ nija Maserati parÄ dÄŤja savÄ vÄ“sturÄ“ pirmo apvidus maĹĄÄŤnas Kubang modeli, kas izstrÄ dÄ ts kopÄ ar Jeep. TÄ kÄ gan Jeep, gan Maserati kontrolÄ“ Fiat, ĹĄÄ da tehnoloÄŁiju pÄ rņemĹĄana nav nekas neparasts. Piecdurvju virsbĹŤve izvietota uz tÄ das paĹĄas platformas kÄ jaunÄ kÄ s paaudzes maĹĄÄŤna Jeep Grand Cherokee. Ĺ os greznos apvidus automobiÄźus pat montÄ“t plÄ nots SavienotajÄ s ValstÄŤs, tajÄ paĹĄÄ rĹŤpnÄŤcÄ , kur top arÄŤ Jeep. No itÄ Äźu puses modelÄŤ Kubang ir dzinÄ“js (tÄ ds pats kÄ kupejai Gran Turismo, tilpums 4,2 litri) un dizains. Nav grĹŤti paredzÄ“t to, ka Kubang, kad tas parÄ dÄŤsies pÄ rdoĹĄanÄ , veidos lauvas tiesu no visiem Maserati realizÄ“tajiem automobiÄźiem.

КОПпаниŃ? Maserati ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛Đ¸ĐťĐ° ĐźĐžĐ´ĐľĐťŃŒ порвОгО в Ń Đ˛ĐžĐľĐš Đ¸Ń Ń‚ĐžŃ€Đ¸Đ¸ внодОрОМника Kubang, раСрайОтаннОгО Ń ĐžĐ˛ĐźĐľŃ Ń‚Đ˝Đž Ń Jeep. Đ&#x;ĐžŃ ĐşĐžĐťŃŒĐşŃƒ и Jeep, и Maserati ĐżĐžĐ´ĐşĐžĐ˝Ń‚Ń€ĐžĐťŃŒĐ˝Ń‹ Fiat, такОо ĐˇĐ°Đ¸ĐźŃ Ń‚Đ˛ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ¸Đľ тохнОНОгиК но ŃƒĐ´Đ¸Đ˛Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒĐ˝Đž. Đ&#x;Од ОйвОдаПи 5-дворнОгО ĐşŃƒĐˇĐžĐ˛Đ° Ń ĐşŃ€Ń‹Đ˛Đ°ĐľŃ‚Ń Ń? Ń‚Đ° Мо пНатфОрПа, чтО и Ńƒ Jeep Grand Cherokee ĐżĐžŃ ĐťĐľĐ´Đ˝ĐľĐłĐž пОкОНониŃ? – Đ˝ĐľŃ ŃƒŃ‰Đ¸Đš ĐşŃƒĐˇĐžĐ˛, Đ˝ĐľĐˇĐ°Đ˛Đ¸Ń Đ¸ĐźŃ‹Đľ ĐżĐžĐ´Đ˛ĐľŃ ĐşĐ¸. ДаМо Ń ĐžĐąĐ¸Ń€Đ°Ń‚ŃŒ Ń?ти Ń€ĐžŃ ĐşĐžŃˆĐ˝Ń‹Đľ внодОрОМники ĐżĐťĐ°Đ˝Đ¸Ń€ŃƒĐľŃ‚Ń Ń? в ХШĐ?, на тОП Мо СавОдо, чтО и Jeep. Đ˜Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ?Đ˝Ń ĐşĐžĐłĐž в Kubang – Đ´Đ˛Đ¸ĐłĐ°Ń‚ĐľĐťŃŒ (ОйъоПОП 4,2 Đť, такОК Мо, как и на ĐşŃƒĐżĐľ Gran Turismo) и диСаКн. Đ?ĐľŃ‚Ń€ŃƒĐ´Đ˝Đž ĐżŃ€ĐľĐ´Ń ĐşĐ°ĐˇĐ°Ń‚ŃŒ, чтО, кОгда Kubang пОŃ?Đ˛Đ¸Ń‚Ń Ń? в прОдаМо, на огО дОНю ĐżŃ€Đ¸Đ´ĐľŃ‚Ń Ń? ĐťŃŒĐ˛Đ¸Đ˝Đ°Ń? дОНŃ? Đ˛Ń ĐľŃ… Ń€ĐľĐ°ĐťĐ¸ĐˇŃƒĐľĐźŃ‹Ń… автОПОйиНоК Maserati.

$SDQMHSH'DLDQ@ Britu autoraĹžotÄ js Eterniti Motors uz Frankfurti atveda savu pirmo modeli – Hemera. Automobilis uzbĹŤvÄ“ts uz paĹĄas modernÄ kÄ s apvidus auto platformas (tas uzreiz pamanÄ ms – izskatÄ s kÄ Porsche Cayenne). VirsbĹŤves paneÄźi izgatavoti no oglekÄźa plastikÄ ta. MaĹĄÄŤna apgÄ dÄ ta ar astoņcilindru 4,8 litru tilpuma dzinÄ“ju Twin-Turbo, kas attÄŤsta 620 zirgspÄ“kus. MaksimÄ lais Ä trums – 288 km/st. MaĹĄÄŤnas izlaide sÄ ksies 2012. gadÄ LielbritÄ nijÄ . NovitÄ tes cena, sÄ kot no 150 tĹŤkstoĹĄiem sterliņu mÄ rciņu.

Đ‘Ń€Đ¸Ń‚Đ°Đ˝Ń ĐşĐ¸Đš Đ°Đ˛Ń‚ĐžĐżŃ€ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐžĐ´Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒ Eterniti Motors привоС вО Đ¤Ń€Đ°Đ˝ĐşŃ„ŃƒŃ€Ń‚ Ń Đ˛ĐžŃŽ ĐżĐľŃ€Đ˛ŃƒŃŽ ĐźĐžĐ´ĐľĐťŃŒ – Hemera. Đ?Đ˛Ń‚ĐžĐźĐžĐąĐ¸ĐťŃŒ ĐżĐžŃ Ń‚Ń€ĐžĐľĐ˝ на Ń Đ°ĐźĐžĐš Ń ĐžĐ˛Ń€ĐľĐźĐľĐ˝Đ˝ĐžĐš внодОрОМнОК пНатфОрПо (Ń?Ń‚Đž и Ń‚Đ°Đş СаПотнО – выНитыК Porsche Cayenne). ĐšŃƒĐˇĐžĐ˛Đ˝Ń‹Đľ паноНи иСгОтОвНоны иС ŃƒĐłĐťĐľĐżĐťĐ°Ń Ń‚Đ¸ĐşĐ°. ĐœĐ°ŃˆĐ¸Đ˝Đ° ĐžŃ Đ˝Đ°Ń‰ĐľĐ˝Đ° 8-циНиндрОвыП двигатоНоП TwinTurbo ОйъоПОП 4,8 Đť, раСвивающиП 620 Đť.Ń .. ĐœĐ°ĐşŃ Đ¸ĐźĐ°ĐťŃŒĐ˝Đ°Ń? Ń ĐşĐžŃ€ĐžŃ Ń‚ŃŒ – 288 кП/ч. Đ’Ń‹ĐżŃƒŃ Đş ĐźĐ°ŃˆĐ¸Đ˝Ń‹ Đ˝Đ°Ń‡Đ˝ĐľŃ‚Ń Ń? в 2012 ĐłĐžĐ´Ńƒ в ВоНикОйритании. Ќоны на Đ˝ĐžĐ˛Đ¸Đ˝ĐşŃƒ ĐąŃƒĐ´ŃƒŃ‚ Đ˝Đ°Ń‡Đ¸Đ˝Đ°Ń‚ŃŒŃ Ń? От 150 Ń‚Ń‹Ń Ń?ч Ń„ŃƒĐ˝Ń‚ĐžĐ˛ Ń Ń‚ĐľŃ€ĐťĐ¸Đ˝ĐłĐžĐ˛.

/DTFDNS17' Peugeot piedÄ vÄ ja universÄ lÄ automobiÄźa 508 RXH limitÄ“tu versiju – 300 eksemplÄ rus Brun C alern krÄ sÄ . Automobili darbina spÄ“ka hibrÄŤdiekÄ rta, kuras sastÄ vÄ ir dÄŤzeÄździnÄ“js un elektromotors. AutomobiÄźa summÄ rais energobruņojums ir 200 zirgspÄ“ki. CO2 izmeĹĄu lÄŤmenis – 109 g/km. NovitÄ tes apdare atbilst statusam: Ä da un alkantara, elektropievadi un apsildÄ mi sÄ“dekÄźi, Ä?etrzonu klimata kontrole, augstas klases audiosistÄ“ma, priekĹĄas un aizmugures adapteri maĹĄÄŤnas novietoĹĄanai, bagÄ Ĺžnieku atvÄ“rĹĄanas elektropiedziņa, dzinÄ“ja iedarbinÄ ĹĄana no attÄ luma.

18

Peugeot продНОМиН ĐťĐ¸ĐźĐ¸Ń‚Đ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ˝ŃƒŃŽ Đ˛ĐľŃ€Ń Đ¸ŃŽ ŃƒĐ˝Đ¸Đ˛ĐľŃ€Ń Đ°ĐťĐ° 508 RXH в ĐşĐžĐťĐ¸Ń‡ĐľŃ Ń‚Đ˛Đľ 300 Ń?кСоПпНŃ?рОв. Đ’ĐľŃ€Ń Đ¸Ń? ĐżŃ€ĐľĐ´Ń Ń‚Đ°Đ˛ĐťĐľĐ˝Đ° в ĐľĐ´Đ¸Đ˝Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžĐź цвото Brun Calern. Đ&#x;Ń€Đ¸Đ˛ĐžĐ´Đ¸Ń‚ŃŒ Đ°Đ˛Ń‚ĐžĐźĐžĐąĐ¸ĐťŃŒ в двиМонио приСвана гийриднаŃ? Ń Đ¸ĐťĐžĐ˛Đ°Ń? ŃƒŃ Ń‚Đ°Đ˝ĐžĐ˛ĐşĐ°, Ń ĐžŃ Ń‚ĐžŃ?щаŃ? иС Đ´Đ¸ĐˇĐľĐťŃŒĐ˝ĐžĐłĐž двигатоНŃ? и Ń?НоктрОПОтОра. ĐĄŃƒĐźĐźĐ°Ń€Đ˝Đ°Ń? Ń?Đ˝ĐľŃ€ĐłĐžĐ˛ĐžĐžŃ€ŃƒĐśĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ автОПОйиНŃ? Ń ĐžŃ Ń‚Đ°Đ˛ĐťŃ?от 200 Đť.Ń .. ĐŁŃ€ĐžĐ˛ĐľĐ˝ŃŒ Đ˛Ń‹ĐąŃ€ĐžŃ ĐžĐ˛ CO2 Ń ĐžŃ Ń‚Đ°Đ˛ĐťŃ?от 109 Đł/кП. ОтдоНка нОвинки Ń ĐžĐžŃ‚Đ˛ĐľŃ‚Ń Ń‚Đ˛ŃƒĐľŃ‚ Ń Ń‚Đ°Ń‚ŃƒŃ Ńƒ: кОМа и Đ°ĐťŃŒĐşĐ°Đ˝Ń‚Đ°Ń€Đ° в Ойивко, Ń?НоктрОпривОды и пОдОгров Ń Đ¸Đ´ĐľĐ˝Đ¸Đš, 4-СОнныК кНиПат-ĐşĐžĐ˝Ń‚Ń€ĐžĐťŃŒ, Đ˛Ń‹Ń ĐžĐşĐžĐşĐťĐ°Ń Ń Đ˝Đ°Ń? Đ°ŃƒĐ´Đ¸ĐžŃ Đ¸Ń Ń‚ĐľĐźĐ°, породнио и Саднио датчики паркОвки, Ń?НоктрОпривОд ОткрытиŃ? двори йагаМника, Đ´Đ¸Ń Ń‚Đ°Đ˝Ń†Đ¸ĐžĐ˝Đ˝Ń‹Đš ĐˇĐ°ĐżŃƒŃ Đş двигатоНŃ? и Đ´Ń€ŃƒĐłĐžĐľ.


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜ6HFWRUɜɅɚɬɜɢɢ6,$³$]DOLMD³


!,6H BMW i3 Concept, kas iesākumā bija pazīstams kā Megacity Vehicle, kļūs par pirmo automobili, kas piepulcēsies zīmolam i. Tā ražošana ieplānota jau nākamajā gadā. Virsbūve galvenokārt veidota no alumīnija un karbona. Līdz ar to mašīnas svars samazināts, un reizē tā kļuvusi drošāka. Elektromotors ar 170 zirgspēku jaudu un 250 Nm vērpes momentu izvietots virs mašīnas aizmugures ass. Ātrumu līdz 60 km/st i3 kāpina nepilnās 4 sekundēs. Vēl 8 sekundes būs vajadzīgas, lai ātrums sasniegtu 100 km/st. Mašīnas maksimālo ātrumu elektronika ierobežo līdz 150 km/st.

BMW i3 Concept, который изначально был известен как Megacity Vehicle, станет первым автомобилем, который будет выпущен под брендом i. Его производство запланировано уже на следующий год. Кузов i3 изготовлен в основном из алюминия и карбона. Это позволило снизить вес машины и в то же время сделать ее более безопасной. Электромотор мощностью 170 л.с. и 250 Нм крутящего момента располагается над задней осью машины. До 60 км/ч i3 разгоняется менее чем за 4 с. Еще 8 с автомобиль потратит на разгон до «сотни». Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке в 150 км/ч.

1DM@TKS%QDMYX Elektromobilis Frenzy ir ievērojams ne tik daudz ar savu 60 zirgspēku jaudas spēka iekārtu, bet vairāk ar absolūti jauno mašīnas koncepciju – automobilis transformējams atbilstoši saimnieka vajadzībām. Frenzy var būt gan birojs uz riteņiem – centrālajā konsolē ir iebūvēts planšetdators, gan komercautomobilis – navigācijas sistēma ar sensoriem salonā kontrolē kravas maršrutu, svaru un apjomu. Elektromobiļa jumts un aizmugures durvis var manīt formu, lai uzņemtu nestandarta formas kravu. Automobilis spēj pārtapt par ģimenes mašīnu – salonu var transformēt attiecīgo vajadzību apmierināšanai. Pie aizmugures pasažieriem „izbrauc” konsole ar monitoriem, uz kuriem var skatīties filmas vai spēlēt datorspēles. Atkarībā no tā, kurā režīmā strādā automobilis, mainās interjera pagaismas krāsa.

"HSQNDM3TAHJ Veidojot šo šovauto, dizaineri pievērsās miniveniem Type H, kurus kompānija Citroen izlaida četrdesmitajos gados. Mūsdienu ģimenes automobiļa prototips nav nekāds mazais: garums – 4,8 m, platums – 2,08 m, augstums – 2,05 m. No ārpuses automobilis visdrīzāk atgādina kosmisko kuģi. Acīs duras lielais režģis un giljotīnas tipa durvis – vadītājam un pasažieriem. Auto ir deviņvietīgs. Visi pasažieri var izvietoties trijās sēdekļu rindās, turklāt aizmugurējo rindu iespējams transformēt par gultu. Futūristiskais interjers ieturēts sārti violetos toņos, mājīgumu rada arī mainīgās apļveida pagaismas krāsas. Dzinējs ir dīzeļhibrīda spēka iekārta Hybrid4.

20

При создании нынешнего шоу-кара дизайнеры обратились к минивэнам Type H, которые выпускались компанией Citroen в 40-ых годах. Прототип современного семейного автомобиля далеко не малого размера – в длину 4,8 м, в ширину 2,08 м, в высоту 2,05 м. Снаружи автомобиль скорее напоминает космический корабль. В глаза бросаются крупная фальшрадиаторная решетка и двери гильотинного типа – водительская и пассажирская. Концепт – 9-местный. Все пассажиры могут разместиться на 3-х рядах сидений, при этом задний может быть трансформирован в кровать. Футуристичный интерьер выполнен в розово-фиолетовых тонах, уюта атмосфере добавляет и меняющая цвет круговая подсветка. Двигатель – дизель-гибридная силовая установка Hybrid4.

Электрокар Frenzy примечателен не столько своей силовой установкой мощностью 60 л.с., сколько абсолютно новой концепцией машины, которая трансформируется в зависимости от потребностей хозяина. Frenzy может быть как офисом на колесах – в центральной консоли есть встроенный планшетный компьютер, так и коммерческим автомобилем – система навигации вместе с сенсорами в салоне контролирует маршрут, вес и объем груза. Крыша и задняя дверь электрокара могут менять свою форму, чтобы вместить груз нестандартной формы. Автомобиль может превращаться в семейную машину – салон трансформируется под соответствующие нужды. Для задних пассажиров выезжает консоль с мониторами, на которых можно смотреть кино или играть в компьютерные игры. В зависимости от того, в каком режиме работает автомобиль, меняется цвет подсветки интерьера.


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶɱɚɫɨɜ6HFWRUɜɅɚɬɜɢɢ6,$³$]DOLMD³


KE@1NLDN" Kompānija Alfa Romeo demonstrēja atjauninātā versijā sporta kupeju 4C ar virsbūvi šķidra metāla krāsā. Divvietīgā aizmugurējās piedziņas kupeja ar centrālo dzinēja izvietojumu ir aptuveni 4 metrus gara. Automobilī, kura riteņu bāze ir nepilni 2,4 metri, plaši izmantoti tādi materiāli kā alumīnijs un oglekļa šķiedra. Rezultātā tas sver tikai 850 kilogramus. Vēl viena modeļa priekšrocība ir septiņpakāpju transmisija TST ar divsajūgu. Automobilim ir 1,75 litru četrcilindru dzinējs ar turbokompresoru, tas sasniedz 200 zirgspēku jaudu un ātrumu līdz 100 km/st kāpina piecās sekundēs. Maksimālais ātrums – 250 km/st. Automobilis, ko sērijveidā sāks ražot jau 2012. gada pirmajā pusē, kļūs par zīmola flagmaņmodeli.

Компания Alfa Romeo представила обновленную версию спортивного купе 4C с кузовом цвета «жидкий металл». 2-местное заднеприводное купе с центральным расположением двигателя имеет длину около 4 м и колесную базу менее 2,4 м. В автомобиле широко используются такие материалы как алюминий и углеволокно, в результате чего вес составляет всего 850 кг. Еще одним достоинством модели является 7-ступенчатая трансмиссия ТСТ с двойным сцеплением. Автомобиль оснащен 1,75-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим мощность 200 л.с.. Купе разгоняется до 100 км/ч за 5 с.. Максимальная скорость – 250 км/ч. Купе поступит в серийное производство уже в первой половине 2012 года и станет флагманской моделью бренда.

%DQQ@QH2OHCDQ Šis ir pasaulē vienīgais superautomobilis ar cietu saliekamo divu sekciju jumtu, kas atliecas atpakaļ. Tā daļas uzslīd viena otrai virsū kā dakstiņi un tiek horizontāli ievietotas nodalījumā sēdekļu aizmugurē, daļēji virs motora. Cietajam alumīnija jumtam ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar tradicionālo mīksto jumtu, piemēram, tas ir par 25 kg vieglāks un tā atvēršanai ir vajadzīgas tikai 14 sekundes. Dzinējs rodsteram ir tāds pats kā kupejai. Automobilim ir 4,5 litru dzinējs V8, jauda 570 zirgspēki, E-Diff, integrētā vilces kontrole. Ātrumu līdz 100 km/st kāpina 3,4 sekundēs. maksimālais ātrums – 335 km/st. Starp tehniskajiem jauninājumiem ir no jauna noregulētā uzkare un izplūdes sistēmas skaņa. Mainījies arī laiks, kurā gāzes pedālis reaģē uz tā nospiešanu.

Это единственный в мире суперкар с жестким складным верхом. 2-секционная крыша переворачивается назад, ее части наползают одна на другую, как черепица, и умещаются горизонтально в отсек позади кресел, частично над мотором. Полностью алюминиевый жесткий верх обладает рядом преимуществ перед традиционной складной мягкой крышей, в том числе меньшим на 25 кг весом и временем открытия, которое составляет всего 14 секунд. Двигатель родстеру достался тот же, что и купе. Автомобиль имеет 4,5-литровый двигатель V8, мощность в 570 л.с. с которого передается через трансмиссию E-Diff, с интегрированным контролем тяги и ABS. Разгон до 100 км/ч – 3,4 с. Максимальная скорость – 335 км/ч. Что касается технических изменений, то родстер получил перенастроенную подвеску и звук выпускной системы. Кроме того, изменилось время отклика на нажатие педали газа.

RSNM,@QSHM59@F@SN Automobilis veltīts kompānijas Aston Martin un virsbūvju ateljē Zagato sadarbības 50. gadskārtai. Tam par pamatu ņemts parastais Aston Martin V12 Vantage, taču, pateicoties Milānas meistariem, tas ieguvis pilnīgi jaunus no alumīnija un oglekļa plastikāta izgatavotus virsbūves paneļus. Zem automobiļa motora pārsega ir standartveida sešlitrīgs dzinējs V12 ar 517 zirgspēku jaudu (570 Nm), kas darbojas agregātā ar sešpakāpju „robotu” un divu disku sajūgu. Auto ieguvis no jauna noregulētu uzkari, kā arī aktīvos amortizatorus Multimatic DSSV. Ātrumu līdz 100 km/ st superauto kāpina 4,2 sekundēs. Maksimālais ātrums – 305 km/st. Plānots samontēt kopskaitā 150 superkārus. 22

Автомобиль посвящен 50-летнему юбилею сотрудничества компании Aston Martin и кузовного ателье Zagato. За основу был взят обычный Aston Martin V12 Vantage, однако благодаря миланским мастерам он приобрел совершенно новые кузовные панели, выполненные из алюминия и углепластика. Под капотом автомобиля находится стандартный 6-литровый двигатель V12 мощностью 517 л.с. (570 Нм). Агрегатируется он с 6-ступенчатым «роботом» с усиленным 2-дисковым сцеплением. Купе получило перенастроенную подвеску, а также активные амортизаторы Multimatic DSSV. До 100 км/ч суперкар разгоняется всего за 4,2 с.. Максимальная скорость составляет 305 км/ч. Всего планируется собрать 150 экземпляров суперкара.


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶ

23


!TF@SSH5DXQNM&Q@MC2ONQS+s.Q!K@MB Lai gan par retu tiek uzskatīts ikviens Bugatti Veyron saimes pārstāvis, taču arī starp šiem hiperautomobiļiem ir mašīnas, ko var raksturot kā ekskluzīvu auto kvadrātā. Viens no tiem ir rodsters Bugatti Veyron Grand Sport L’Or Blanc („Baltais zelts”), kas piepulcējies tādiem superdārgiem hiperautomobiļiem kā Bugatti Veyron Pur Sang, Blue Sentenaire, Sang Noir. Šāds nosaukumus, kas pirmajā brīdī šķiet dīvains, nav izraudzīts nejauši. Viduslaikos par balto zeltu dēvēja porcelānu, bet Bugatti Veyron Grand Sport L’Or Blanc ir superkāru ražošanas un Berlīnes Karaliskās porcelāna manufaktūras (Königliche Porzellan Manufaktur) kopīgās „jaunrades” produkts. No porcelāna izgatavoti riteņu disku dekoratīvie noslēgi, degvielas tvertnes vāciņa uzlikas, kā arī burti EB priekšgalā. Salonā ir porcelāna ieliktnis starp sēdekļu atzveltnēm un uz centrālās konsoles – porcelāna paliktnis dažādiem sīkumiem. Visus šos elementus rotā uz pakaļkājām izslējies zilonis. Šāda figūriņa bija uz viena no pašiem greznākajiem pagājušā gadsimta automobiļiem – Bugatti Type 41 Royale 41111, kura autors ir slavenais tēlnieks animālists Etores Bugati brālis Rembrants (1884–1916). Diemžēl Grand Sport L’Or Blanc savu ekskluzīvo raksturu apliecina, pateicoties pilnveidotajam eksterjeram un interjeram. Turpretī dzinēju Bugati inženieri nav aiztikuši – mašīnai joprojām ir 16 cilindru W veida astoņlitru motors ar 1001 zirgspēka jaudu (vērpes moments 1250 Nm). Tātad arī dinamiskie raksturlielumi nav mainījušies – ātrumu 100 km/st automobilis joprojām sasniedz 2,5 sekundēs, tā maksimālais ātrums ir 407 km/st. Šis četrriteņu šedevrs ar porcelāna apdari potenciālajiem pircējiem izmaksās 1,65 miljonus eiro.

24

Уж на что редким считается любой представитель семейства Bugatti Veyron, но и среди этих гиперкаров встречаются автомобили, которые можно охарактеризовать как эксклюзив в квадрате. Одним из них стал родстер Bugatti Veyron Grand Sport L’Or Blanc («Белое золото»), который составил компанию таким штучным и сверхдорогим гиперкарам, как Bugatti Veyron Pur Sang, Blue Sentenaire, Sang Noir. Такое странное, на первый взгляд, имя выбрано не случайно. В средние века белым золотом называли фарфор, а Bugatti Veyron Grand Sport L’Or Blanc есть ни что иное, как продукт совместного «творчества» суперкаростроителей и берлинской Королевской мануфактуры фарфора (Königliche Porzellan Manufaktur). Из фарфора выполнены декоративные заглушки на колесных дисках, накладки на крышки топливного бака и маслозаливной горловины, а также буквы EB на корме. В салоне – вставка из фарфора между спинок кресел и фарфоровая подставка для мелочей на центральной консоли. На всех этих элементах изображен слон, вставший на задние ноги – подобная фигурка некогда украшала один из самых роскошных автомобилей 20-х годов прошлого века – Bugatti Type 41 Royale 41111, автором которой является брат Этторе Бугатти – Рембрандт (1884-1916), известный скульптор-анималист. К сожалению, эксклюзивность Grand Sport L’Or Blanc заключается только в «доработке» экстерьера и интерьера. А вот двигатель инженеры Bugatti трогать не стали – машина по-прежнему имеет 16-цилиндровый W-образный 8-литровый мотор мощностью 1001 л.с. (1250 Нм крутящего момента). Следовательно, и динамические характеристики не изменились – разгон до первой «сотни» по-прежнему занимает 2,5 с., а максимальная скорость составляет 407 км/ч. Этот 4-колесный шедевр с фарфоровой «отделкой» обойдется потенциальному покупателю в 1,65 млн евро.


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶ

-XVW&DYDOOL


)@FT@Q" 7 Konceptauto ieguvis alumīnija virsbūvi, spēka hibrīdiekārtu ar maināmu jaudu, intelektuālo ventilācijas sistēmu un neskaidras sērijveida izlaides perspektīvas. Savu jauno konceptuālo projektu briti pirmām kārtām vērtē kā iespēju demonstrēt jaunu markas attīstības vektoru. Interjera veidošanā dizaineri izmantojuši gaisa kuģa kokpita un klasisko sporta modeļu Jaguar motīvus. Konceptauto apgādāts ar oriģinālu spēka hibrīdiekārtu, kurā turbodzinējs V6 apvienots ar elektrodzinēju, turklāt kustības nodrošināšanai galvenokārt tiek izmantots benzīna motors ar 380 zirgspēku jaudu un 450 Nm vērpes momentu. Nospiežot Push to Pass pogu, vadītājs var iedarbināt elektrodzinēju un papildus iegūt 95 zirgspēkus un 235 Nm. Tādējādi sporta mašīna līdz 100 km/st ieskrienas 4,4 sekundēs. Ar elektrovilci vien konceptauto sasniedz ātrumu līdz 80 km/st. Akumulatori tiek uzlādēti, pārveidojot kinētisko enerģiju pēc sistēmai KERS līdzīga darbības principa.

Концепт получил алюминиевый кузов, гибридную силовую установку с изменяемой мощностью, интеллектуальную систему вентиляции и неясные серийные перспективы. Британцы рассматривают свой новый концептуальный проект в первую очередь как способ продемонстрировать новый вектор развития марки. При создании интерьера дизайнеры использовали мотивы кокпита воздушного судна и классических спортивных моделей Jaguar. Концепт получил оригинальную гибридную силовую установку, в которой турбированный двигатель V6 сочетается с электродвигателем, причем для движения используется в основном бензиновый мотор, развивающий 380 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Нажатием кнопки Push to Pass водитель может задействовать электродвигатель и получить дополнительно 95 л.с. и 235 Нм. Таким образом, спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с. На одной электротяге концепт может разогнаться до 80 км/ч. Заряд аккумуляторов осуществляется с помощью преобразователя кинетической энергии по принципу действия схожего с системой KERS.

%HRJDQ2TQE Lai gan priekšdaļu jau pazīstam no Karma, novitātes dizains ir savdabīgs un spilgts, bet īpašu attieksmi rada izteiksmīgie aizmugures spārni un jumts, kas sašaurinās virzienā uz aizmuguri. Tehniskais „arsenāls” pilnībā patapināts no sedana Fisker Karma. Automobilis apgādāts ar spēka hibrīdiekārtu – 260 zirgspēku benzīna motoru 2.0, kas griež 175 kilovatu ģeneratoru, un diviem 204 zirgspēku elektromotoriem, kas kustina aizmugures asi. Centrālajā tunelī atrodas 22 kWh litija-dzelzs-fosfātu bateriju bloks. Divi elektrodzinēji nodrošina 1330 Nm vilci, bet piecdurvju auto dinamika ir atkarīga no izraudzītā spēka agregāta darba režīma. Režīmā Sport mašīna ātrumu 100 km/st sasniedz 5,9 sekundēs, savukārt režīmā Stealth šis laiks palielināsies par 2 sekundēm. Gandrīz pilnībā no alumīnija izgatavotais Fisker Surf, izmantojot tikai elektrovilci, spēj nobraukt attālumu līdz 80 km; ja pievienojas arī benzīna motors, šis rādītājs pieaug līdz 483 km. No četrvietīgā automobiļa īpatnībām atzīmējams svara sadalījums uz asīm proporcijā 47:53, rekuperatīvie bremžu mehānismi Brembo un nepārspējamie 22 collu riteņu diski bāzes aprīkojumā.

Хотя передняя часть нам уже знакома по Karma, дизайн новинки самобытен и ярок, а особенные чувства будят выразительные задние крылья и сужающаяся к корме крыша. Техническая начинка полностью заимствована у седана Fisker Karma. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. Это 260-сильный бензиновый мотор 2.0, вращающий 175-киловаттный генератор, и 2 электромотора мощностью 204 л.с., приводящие в движение заднюю ось. В центральном тоннеле расположен блок литиевожелезо-фосфатных батарей емкостью 22 кВт/ч. Пара электродвигателей выдает 1330 Нм тяги, а динамика 5-дверки зависит от выбранного режима работы силового агрегата. Выставляете Sport – до 100 км/ч Surf разгонится за 5,9 с. А в режиме Stealth это время увеличится на 2 секунды. Почти полностью алюминиевый Fisker Surf на одной электротяге способен покрыть до 80 км, а при вступлении в действие бензинового мотора этот показатель увеличится до 483 км. Из особенностей 4-местного автомобиля стоит отметить развесовку по осям в соотношении 47:53, рекуперативные тормозные механизмы Brembo и бесподобные 22-дюймовые колесные диски в качестве базового оснащения.

1HL@B"NMBDOS.MD Horvātijas kompānija Rimac Automobili parādīja efektīgu superauto One, kas lielākoties sastāv no karbona un alumīnija. Unikāla ir One piedziņa: tā spēka iekārta sadalīta četrās apakšsistēmās. Katras sastāvā ir elektromotors, pārnesumkārba un invertors. Visas četras sistēmas ir neatkarīgas, un katra atbild par vienu riteni. Tātad Concept One ir apgādāts ar pilnpiedziņu, bet tā spēka iekārtas summārā jauda ir iespaidīga – 1088 zirgspēki. Šis 1650 kg smagais superauto ātrumu 100 km/st sasniedz 2,8 sekundēs. Maksimālais ātrums – 305 km/st. Ar vienreizēju bateriju uzpildīšanu var nobraukt 600 km. Rimac Automobili izlaidīs ierobežotu partiju – 88 Concept One eksemplārus. Jauno hiperauto varēs iegādāties 2013. gadā.

26

Хорватская компания Rimac Automobili представила эффектный суперкар One, состоящий в основном из карбона и алюминия. One получил уникальный привод: его силовая установка разделена на 4 подсистемы, каждая из которых имеет в своем составе электромотор, коробку передач и инвертор. Все 4 системы независимы и каждая отвечает за одно из колес. Соответственно, Concept One имеет полный привод, а суммарная мощность его силовой установки составляет внушительные 1088 л.с.. 1650-килограммовый суперкар разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 с. Максимальная скорость ограничена 305 км/ч. Одного заряда батарей достаточно для того, чтобы проехать 600 км. Rimac Automobili выпустит ограниченную партию из 88 экземпляров Concept One, а приобрести электрический гиперкар можно будет в 2013 году.


3LHUUH&DUGLQ


!,6H Sporta mašīnas i8 pamatā ir no i3 modificētā eletropiedziņa, kas apvienota ar 1,5 litru trīscilindru 220 zirgspēku jaudas iekšdedzes dzinēju, kura vērpes moments ir 300 Nm. Elektrodzinējs atrodas virs priekšējās ass, bet iekšdedzes dzinējs – mašīnas aizmugures daļā. Šāds izvietojums ļāvis pazemināt smaguma centru un ietaupīt nedaudz vietas salonā. Kad darbojas abi motori, i8 sasniedz sporta mašīnas dinamiku, bet degvielas izlietojums atbilst mazlitrāžas automobiļa līmenim. Ātrumu līdz 100 km/st i8 kāpina nepilnās 5 sekundēs. Jauktajā režīmā sporta mašīnas apetīte ir tikai trīs litri uz 100 km. Baterijas var uzlādēt no parastā sadzīves elektrotīkla. Ar vienreizēju uzlādēšanu var nobraukt 35 km.

В основе спорткара i8 – модифицированный электропривод от i3, который сочетается с 1,5-литровым 3-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 220 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Электродвигатель расположен над передней осью, а ДВС – в задней части машины. Такое расположение позволило снизить центр тяжести и сэкономить немного места в салоне. При работе обоих моторов i8 выдает динамику спорктара и расход топлива малолитражки. С места до «сотни» i8 разгоняется менее чем за 5 с. «Аппетит» спорткара при этом ограничен всего 3 л на 100 км пути в смешанном режиме. Заряжать батареи можно через обычную бытовую электросеть. Пробег на одной зарядке составляет 35 км.

%NQC$UNR Šā 4,5 m garā automobiļa riteņu bāze ir 2,74 , platums – 1,97 un augstums – tikai 1,36 metri. Automobilim ir savulaik Savienotajās Valstīs populārā fāstbeka virsbūve ar trapecveida režģi, skulpturāls motora pārsegs un slīpi diožu lukturi. Dizaineri ir oriģināli atrisinājuši durvju jautājumu – tās atveras uz augšu un atgādina „kaijas spārnu” pāri. Maskēšanas nolūkā un lai saglabātu mašīnas sportisko siluetu, aizmugures durvis veidotas kā vienots vesels ar virsbūves paneļiem. Četrvietīgais konceptauto interjers ir futūristisks. Mašīnas vadītāja zona ieskauj pie stūres sēdošo cilvēku. Bortsistēmu vadības sensoru ekrāni atrodas pie rokas kreisajā pusē uz durvīm un labajā pusē. Prototips apgādāts ar spēka hibrīdiekātu – divlitrīgu benzīna „četrinieku”, elektromotoru un litija jonu akumulatora baterijām. Ar pilnu degvielas tvertni un uzlādētu bateriju Evos bez papilduzpildīšanas var nobraukt līdz 800 kilometriem.

Ǥ łǷĿĸŁŇ Frankfurtē notika Krievijas zīmola Ё-мобиль vispasaules mēroga debija. Visoriģinālākā konceptauto daļa ir durvis, kādas vēl nebija redzētas. Atveroties durvis bīdās mašīnā iekšā un uz augšu, bet pēc tam vēl viena puse „uzlien” virsū otrai pusei. Izskatās visnotaļ iespaidīgi, bet ir ārkārtīgi nepraktiski, kā jau daudziem konceptautomobiļiem.

28

Во Франкфурте состоялась мировая премьера российского бренда Ё-мобиль. Самой оригинальной частью концепта являются двери, которые ранее еще не встречались. Двери при открывании сдвигаются внутрь и вверх машины, а потом еще и «наползают» друг на друга. Вживую выглядит довольно впечатляюще, но, как и у большинства концептов, крайне непрактично.

При длине 4,5 м автомобиль имеет колесную базу – 2,74 м, ширину – 1,97 м и совсем небольшую высоту – 1,36 м. Концепт с некогда популярным в США кузовом фастбек демонстрирует трапециевидную фальшрадиаторную решетку, скульптурный капот с выпирающими вверх крыльями, а также свирепый прищур диодных фар. Оригинально решили дизайнеры вопрос с дверьми – они представляют собой две пары «крыльев чайки», открывающихся вверх. Причем задние для маскировки и сохранения обворожительного спортивного силуэта машины выполнены единым целым с кузовными панелями, идущими до самой кормы. 4-местный интерьер концепта футуристичен. Зона водителя словно построена вокруг сидящего за рулем человека. Сенсорные экраны управления бортовыми системами находятся под рукой слева на двери и справа на тоннеле. Прототип оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 2-литровой бензиновой «четверки», электромотора и литиево-ионной аккумуляторной батареи. При полном баке топлива и заряженной батарее Evos способен проехать без дозаправок до 800 км.


3LHUUH&DUGLQ


,DQBDCDR !DMY% Pēc konceptauto F800 motīviem uzbūvētais Mercedes-Benz F125 liek nojaust, kādi 2013. gadā varētu būt visvairāk pieprasītie šīs markas automobiļi. Skaitlis prototipa nosaukumā rāda, pirms cik gadiem šī marka ir nodibināta. Kompānija Mercedes-Benz jau apstiprinājusi, ka daži konceptauto F125 dizaina elementi tiks izmantoti S klases sedana un kupejas CL eksterjerā. Pirmām kārtām runa ir par radiatora režģi un reljefajiem sānu štancējumiem. Konceptauto ir par 97 mm īsāks nekā pašreizējās īsās bāzes S klases mašīnas, taču gandrīz minimālo pārkaru dēļ tā riteņu bāze ir pat garāka nekā pagarinātajam S klases sedanam. Konceptauto virsbūve veidota no alumīnija un uzstādīta uz milzīgiem 23 collu riteņiem. F125 ieguvis kombinētu spēka iekārtu: ūdeņraža degvielas šūniņas ražo elektroenerģiju, ko izmanto četri elektromotori ar aptuveni 230 zirgspēku kopējo jaudu. Šie motori savukārt griež riteņus. Degvielas tvertne dzinēja ūdeņraža daļai integrēta virsbūves spēka struktūrā, tādējādi to pasargājot no bojājumiem. Ātrumu līdz 100 km/st konceptauto kāpina 4,2 sekundēs un līdz ar to ir ātrāks par daudziem mūsdienu S klases saimes pārstāvjiem. Ar vienreizēju uzlādēšanu konceptauto nobrauc līdz 1000 km, sasniedzot ātrumu 220 km/st.

30

Mercedes-Benz F125, построенный по мотивам концепта F800, намекает на то, какими могут стать топовые модели марки к 2013 году. Цифра в названии прототипа означает количество лет со дня основания марки. В Mercedes-Benz уже подтвердили, что некоторые элементы дизайна, воспроизведенные на концепте F125, могут впоследствии найти применение в экстерьере седана S-класса и купе CL. В первую очередь речь идет о решетке радиатора и рельефных боковых подштамповках. Концепт на 97 мм короче, чем нынешнее поколение короткобазного S-класса, однако за счет почти минимальных свесов его колесная база даже длиннее, чем у удлиненного седана S-класса. Кузов концепта выполнен из алюминия и установлен на гигантские 23-дюймовые колеса. F125 получил комбинированную силовую установку: водородные топливные ячейки вырабатывают электроэнергию, которая используется для работы 4-х электромоторов совокупной мощностью около 230 л.с. Они, свою очередь, вращают колеса. Топливный бак для водородной части двигателя интегрирован в силовую структуру кузова, что защищает его от повреждений. Концепт ускоряется до 100 км/ч за 4,2 с, что делает его быстрее многих современных представителей семейства S-класса. На одной заправке концепт проезжает до 1000 км, разгоняясь при этом до 220 км/ч.


0RUHOODWR

31


3%232Ċ ZĊǡǚǠǡ

'CIILď$SLNRC )ZMƪƸINƜJUMAďBRAUCIENƜďď 2ANGEď2OVERď%VOQUEďARďDZINƪJUďď4$ ŒŕŚā ùřŔĀ÷ď2ANGEď2OVERď%VOQUEď Śďù÷üøŔāŕýŕþďď4$ *$)1$Ç1ă

32

*$)1$Ç$41


!,6Å7ĈTMĈ QCHÅ0ĈAJSűUHĈAODKŝĈOHDĈ ONSDMBHŏKŏĈ OHQBŝIAĈ RAOQŏSA Ĉ STQOQDSűĈ 1@KFDÅ1LʪDOÅ!@AʬĈHQĈSDMCŝSRĈTYĈRHQCHĈ

ǝĈ ñǪĈ æǬǩïûĈ íǨíĈ !,6Å 7Ĉ ëĈ QCHÅ 0Ĉ ǨíñëæðǪĈ æê÷æǨúñĈ íĈ ǬǨêǮïǮĈ ǫǪñǩðòë ǨîøðǪçǪĈǫǪíǮǫǨñǩîû Ĉ1@KFDÅ1LʪDOÅ!@AʬĈ ïǩñëñĈæĈǭǩǬèòǩ

33


Jaunā apvidus auto Range Rover vēsture ir sena. Konceptauto LRX pirmo reizi tika parādīts tālajā 2008. gadā. Publika to uzņēma atsaucīgi: beidzot angļu marku bija papildinājis moderns sportiska izskata automobilis. Gandrīz tūlīt Land Rover vadība paziņoja, ka tiks uzsākta mašīnas ražošana. Taču gāja gadi, pievilcīgais konceptauto ceļoja no viena jauno auto salona uz nākamo, bet no ražošanas nebija ne ziņas, ne miņas. Beidzot, 2010. gadā angļi parādīja sērijveida modeli. Tīmeklī tika ievietotas daudzas kvalitatīvas fotogrāfijas un pat video. Un tūlīt kļuva skaidrs, kāpēc projekta realizācija tā ievilkusies. Bija īstenoti visdrosmīgākie risinājumi, ieskaitot ļoti mazo stiklojumu, sarežģīto virsbūves paneļu štancējumu un zemo virsbūvi! Droši vien angļu ražotājs nebija gatavs uzsākt masveidīgu novitātes ražošanu, jo pirmo reizi Land Rover vēsturē šai mašīnai, kuru vēl neviens nav redzējis, tika saņemti 20 000 iepriekšēju pasūtījumu! Lai nacionālo ražotāju atbalstītu, Lielbritānijas valdība kompānijai piešķīra grantu – 27 miljonus sterliņu mārciņu ar noteikumu, ka Evoque tiks montēts rūpnīcā Halewood Liverpūles tuvumā.

34

История нового внедорожника Range Rover началась очень давно. Впервые концепт LRX показали в далеком 2008 году. И публика приняла его радушно: наконец-то в ряду английской марки появится автомобиль с современной спортивной внешностью. Почти сразу руководство Land Rover объявило о том, что машина будет запущена в производство. Однако шли годы, проходили новые автосалоны, привлекательный концепт кочевал с одного шоурума на другой, но производством не пахло. И вот, наконец, в 2010 году англичане показали серийную модель, выложив в Сеть кучу качественных фотографий и даже видео. Тогда же и сразу стало понятно, почему проект так сильно затянулся. Самые смелые решения, включая сверхмалое остекление, сложную штамповку кузовных панелей и маленькую высоту кузова оказались реализованными в жизнь! Скорее всего, английский производитель оказался не готов к столь массовому старту производства новинки. Еще бы – впервые в истории Land Rover на машину, которую еще никто не видел, удалось собрать почти 20 000 предварительных заказов! Чтобы поддержать отечественного производителя, правительство Великобритании выделило компании грант в размере 27 млн. фунтов стерлингов, с тем условием, что Evoque будет собираться на заводе Halewood в окрестностях Ливерпуля.


)DOAYűĘAMŏRĈ Range Rover Evoque ir kompakts apvidus automobilis uz pēdējās paaudzes Land Rover Freelander bāzes. Izmēru un apvidus aprīkojuma ziņā tas ir tiešs BMW X1 un nesen debitējušā Audi Q3 konkurents, bet paši angļi to uzskata par universālāku. Lai gan mašīnai nav pneimouzkares un pazeminošā pārvada, Evoque pārgājība savā klasē ir vislielākā. Pārkares minimālas, klīrenss 212 mm, pilnpiedziņa strādā ar sajūgu Haldex. Turklāt mazais Range Rover ir apgādāts ar firmas sistēmu Terrain Response. Izvēloties jebkuru no režīmiem, mainās amortizatoru stingrums, atsaucība uz gāzes pedāli, stūres vadības asums. Pirmais skatiens uz „dzīvu” mašīnu faktiski šokē – angļi spējuši sērijveida automobilī reāli saglabāt konceptauto proporcijas. Konkurenti blakus izskatīsies kā piecgadīgas vai pat desmitgadīgas novecojušas mašīnas. Turklāt dizaineri ir ļāvuši pilnu vaļu fantāzijai – pat riteņu arku moldingiem ir dekoratīva mala, kas akcentē futūristisko formu. Iekšienē sajūtas ir atšķirīgas – no vienas puses, tādas sajūsmas par formām nav, bet, no otras puses, – ir ļoti daudz kvalitatīvu materiālu – viss panelis, ieskaitot centrālo konsuli un durvis, apšūts ar ādu. Multimediju sistēmas ekrāns, gaisa vadi, dzinēja iedarbināšanas poga un daudzi citi elementi ietērpti patiešām izcilā alumīnijā. No plastmasas darinātas tikai dažas pogas un sviras. Piederība pie premiumklases nav apšaubāma. Bet šis nav arī konceptauto, kā šķita, raugoties no ārpuses.

4DRSRĈ Izmēģinājuma braucienam izvēlējāmies automobili bāzes komplektācijā ar turbodīzeli 2.2 TD4. Testa maršruts tika plānots tā, lai izbrauktu visu tipu ceļus, sākot ar ātrgaitas šosejām un beidzot ar pusmetru dziļa (!) brasla pārvarēšanu. Dizaineriskie automobiļi tradicionāli dara piesardzīgu, īpaši attiecībā uz šasijas regulējumu. Tur, kur lielu uzmanību veltī formai, bieži vien maz vērības pievērš saturam. Elegantu automobiļu ar noslīpētām braukšanas kva-

ÕðǨíǪïǭñæǪ Range Rover Evoque представляет собой компактный внедорожник, построенный на базе Land Rover Freelander последнего поколения. По размерам и наличию внедорожного вооружения он оказывается непосредственным конкурентом BMW X1 и недавно дебютировавшего Audi Q3. Хотя сами англичане считают его более универсальным. Несмотря на отсутствие пневмоподвески и понижающей передачи, Evoque – самый проходимый в своем классе. Свесы минимальны, дорожный просвет 212 мм, а полный привод работает с муфтой Haldex. Кроме того, маленький Range Rover оснащен и фирменной системой Terrain Response. При выборе любого из режимов меняется жесткость амортизаторов, отклик на педаль газа, острота рулевого управления. Первый взгляд на живую машину практически шокирует – англичане реально смогли сохранить пропорции концепт-кара в серийном автомобиле. Конкуренты рядом будут смотреться как устаревшие машины 5, а может и 10-летней давности. Причем дизайнеры, похоже, не были ограничены в фантазиях – даже молдинги колесных арок имеют декоративный выступ, подчеркивающий футуристичность форм. Внутри ощущения расходятся – с одной стороны такого восторга от форм не испытываешь, с другой – в Evoque изобилие качественных материалов – вся панель обшита кожей, включая центральную консоль и двери. Экран мультимедиа-системы, воздуховоды, кнопка запуска двигателя и многие другие элементы «одеты» в действительно классный тисненый алюминий. Пластиковыми остались только кнопки и несколько крутилок. То, что это премиум-класс, сомнений нет. Но уже и не концепт-кар, как казалось снаружи.

Ǧǩǭñ Для тест-драйва мы выбрали автомобиль в базовой комплектации с турбодизелем 2.2 TD4. Маршрут теста был спланирован таким образом, чтобы прокатиться удалось на всех типах дорог, начиная от скоростных шоссе и заканчивая преодолением брода глубиной в полметра (!). «Дизайнерские» автомобили, особенно в массовых сегментах, традиционно настораживают, когда речь заходит о настройках шасси. Там, где много тратят на форму, зачастую мало внимания отводится содержанию. Элегантных автомобилей с вышколенными ездовыми повадками гораздо меньше, чем про-

35


litātēm ir daudz mazāk nekā vienkāršu, bet labi vadāmu mašīnu. Evoque ir visnotaļ atzīstams kā automobilis, kura klīrenss ir 212 mm, lai gan es nemaz necerēju, ka tas būs flegmātisks. Ir diezgan grūti Evoque nosaukt par dinamisku – tā izskats salīdzinājumā ar braukšanas spējām ir daudz sportiskāks. Toties auto ir labi vadāms, stūre samērā „asa”, izturīgā virsbūve ļauj labi tikt galā ar asiem pagriezieniem.

36

стых, но хорошо управляемых. Evoque вполне вменяем на асфальте для автомобиля с дорожным просветом 212 мм, хотя я и не рассчитывал на то, что он окажется флегматиком. Назвать Evoque динамичным достаточно сложно – выглядит он гораздо спортивнее, чем едет. Зато управляется хорошо, в меру острый руль и крепко сбитый кузов позволяют с удовольствием «облизывать» острые повороты.


Varētu šķist, ka maksa par pieklājīgo vadāmību būs viduvēja gaitas līganība. Vismaz atsperes un stabilizatori te ir daudz stingrāki kā Freelander gadījumā. Taču bažas ir nepamatotas: braukšanas komforts ir augstā līmenī. Evoque atgādina īsbāzes Discovery. Mazliet grūdienu, mazliet šūpošanās. Uzkare ir pietiekami universāla, lai filtrētu asfalta druskas un stātos pretī akmeņaino bezceļu likstām. Evoque trokšņo, taču troksnis nav uzbāzīgs: visvairāk dzirdamas riepas, uz šosejas tām pievienojas vējš priekšējo statņu rajonā. Parasta motora rūkoņa pievērš uzmanību tikai tad, kad piedota pilna gāze. Tiklīdz nobraucām no asfalta, mazais Range vislabākajā veidā parādīja, uz ko īsti ir spējīgs. Vieglu grantējumu pārvarēja, to pat nepamanot, bet „netīra” ceļa izskalotajās grambās jutās gandrīz kā zivs ūdenī. Protams, palīdzēja Terrain Response. Ierastā sistēmas Terrain Response grozāmā kontrollera vietā te ir divi taustiņi. Taču algoritmu izvēle ir standartveida. „Zāle, grants, sniegs” ar strupu akseleratoru līganai gaitai. „Dubļi”, kad automātiski tiek iedarbināts nolaišanas palīgs, bet uz displeja aparātu kombinācijā parādās padoms, kurp griezt riteņus. „Smiltis” – visatsaucīgākais un visagresīvākais režīms ar atslābinātu stabilizācijas sistēmu, kas ļauj pārvarēt irdenu grunti... Ja mašīna aprīkota ar adaptīvajiem amortizatoriem MagneRide, tad ir pieejams arī dinamiskais režīms. Šajā gadījumā uzkare cenšas pēc iespējas minimizēt sānsveri, palielinās stūres piepūle un atsaucība uz degvielas padevi. Kad mašīna brauc pa zemes ceļu, jūtama neatsperoto (ir taču 19 collu riteņi) masu vibrācija, taču tad, kad amortizatori izsmēluši savu resursu, tas notiek ar troksni. Ir arī gareniskā virsbūves šūpošanās, tāpēc iespējams ar priekšgalu aizķert smiltis. Taču, ja izraudzīts saprātīgs ātrums, Evoque turas braši. Vairākas reizes šķita, ka apvidus mašīna nespēs pārvarēt kārtējo šķērsli – stāvu krauju vai nobraucienu. Taču turpināja pārsteigt. Pat žēl, ka lielākā daļa mazo Range Rover nekad no asfalta nenobrauks. Evoque prot daudz vairāk, nekā no tās tiks prasīts.

Кажется, что платой за вменяемую управляемость должна стать посредственная плавность хода. По крайней мере, пружины и стабилизаторы здесь гораздо жестче, чем у Freelander. Но тревоги напрасны: ездовой комфорт на высоте. Evoque напоминает этакий короткобазный Discovery. Щепотка тычков, пучок покачиваний. Подвеске хватает универсальности, чтобы фильтровать асфальтовую мелочь и противостоять невзгодам каменистого бездорожья. Evoque шумит, хотя и ненавязчиво: сильнее всего слышны шины, на шоссе к ним добавляется ветер в районе передних стоек. Простоватое рычание наддувного мотора обращает на себя внимание только под полным газом. Как только мы съехали с асфальта маленький Range в самом лучшем виде показал, на что он способен. Легкую грунтовку он проскакивал не замечая, а в размытой колее «грязной» дороги чувствовал себя почти как рыба в воде. Конечно, происходило это не без помощи Terrain Response. Вместо привычного вращающегося контроллера системы Terrain Response тут две клавиши. Но выбор алгоритмов стандартный. «Трава, гравий, снег» с притупленным акселератором для плавной езды на моменте. «Грязьколея», когда автоматически задействуется помощник спуска, а на дисплей в комбинации приборов выводится подсказка, куда повернуты колеса. «Песок» – наиболее отзывчивый и агрессивный режим с расслабленной системой стабилизации, позволяющий ходом преодолевать сыпучий грунт... Если машина оборудована адаптивными амортизаторами MagneRide, то доступен еще динамический режим. Тут подвеска пытается по возможности минимизировать крены, вырастает усилие на руле и обостряется отклик на подачу топлива. При движении по проселочной дороге заметны вибрации неподрессоренных масс (колеса-то 19-дюймовые), а если уж амортизаторы выбирают весь ход и замыкаютсятаки на отбой, то с грохотом. Присутствует и продольная раскачка кузова при знакопеременных нагрузках, так что, если увлечься, можно зацепить носом грунт. Но если разумно выбирать скорость, то Evoque держится молодцом. Несколько раз казалось, что внедорожник преодолеть очередное препятствие, будь то сильный подъем или спуск или просто огромная яма, не способен. Но Evoque продолжал удивлять. Даже жалко, что большая часть маленьких Range Rover никогда не сойдет с асфальта. Evoque умеет гораздо больше, чем понадобится ему в жизни.

37


ǦǩGMNKNūHIARĈ Ja salīdzinām ar konkurentu piedāvāto iekārtu izvēli, Evoque uz šā fona ir visai pieticīgs. No modernajām novitātēm te ir tikai sistēma, kas seko „mirušajai” zonai, un mašīnas novietošanas autopilots. Evoque pagaidām arī neprot no ceļazīmēm nolasīt ātruma ierobežojumus un atšķirt blakus un pretī braucošos automobiļus gaismas stara pielāgošanai. Lai gan šo trūkumu pārvarēšana ir tikai laika jautājums, jo uzstādīt elektroniku ir daudz vienkāršāk nekā virsbūves konceptuālo formu pielāgot ražošanai uz konveijera. Automobilī ir daudz risinājumu, kas palīdz uzlabot komfortu, piemēram, tādi kā iPod un iPhone balsts. Atcerēsimies, ka pat izsmalcinātu autovadītāju var iepriecināt arī viena elektroniskā rotaļlieta. Par papildu samaksu Evoque tiek apgādāts ar astoņu collu dubulta attēla displeju – vadītājs un pasažieris redz kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Zaudētāji ir tikai aizmugures pasažieri – viņi daļēji redz gan vienu, gan otru. Tiesa, viņiem var piepirkt multimediju sistēmu ar atsevišķiem displejiem priekšējo sēdekļu atzveltnēs.

38

ǦǩǯðǪîǪçëë На фоне доступного опционального оборудования относительно конкурентов Evoque выглядит достаточно скромно. Из «модных» новшеств – здесь только система слежения за мертвой зоной и парковочный автопилот. А вот считывать ограничения скорости с дорожных знаков и различать попутные и встречные автомобили для адаптации светового пучка, Evoque пока не умеет. Впрочем, это, скорее всего, дело времени – уж установить электронику явно проще, чем довести концептуальную форму кузова до конвейера. В автомобиль встроено большое количество решений, помогающих улучшить комфорт, например, такие, как поддержка iPod и iPhone. Хотя, одна электронная игрушка может порадовать даже искушенного любителя автомобильных гаджетов. За дополнительную плату в Evoque устанавливается 8-и дюймовый дисплей с функцией двойного отображения – водитель и пассажир могут видеть абсолютно разную картинку. Не у дел оказываются только задние пассажиры – они примерно на половину видят и то и другое! Правда, для них есть возможность докупить мультимедиа систему с отдельными дисплеями в подголовниках передних кресел.


2AKSTUROJUMI

œŔřŔŖāŕřüŚāüŖü ÜǨïǤë

4GOP@ƛSC 6IRSBƯVESTIPS

PIECDURVJUHEũBEKS

DZļǷǵǺĻǶķdz

 ĹķǴǸŀŇĽǻĜŁŃŋǴǵ

6IETUSKAITSĝļǹľǶĿǴǹŁ'ARUMS MMĨľļŀdz ĿĿ0LATUMS MMĤļǸļŀdz ĿĿ!UGSTUMS MMǨŇǹǶŁdz ĿĿ2ITEƖUBşZE MMėǶľǴǹŀdzŊŋdzĻdz ĿĿ!PRƁKOTşMASA KGǰŀdzǸŊĺǴŀŀdzŊĿdzǹǹdz ǵĸ4IPS

TURBODƁZELIS

DZļǷ

ŁǺǸŋǶĹļĻǴľň

)ZVIETOJUMS

PRIEKŚş ŚƊŭRSşM

ǯdzǹǷǶľǶĺǴŀļǴ

ǹǷǴǸǴĹļ ǷǶǷǴǸǴŃŀǶ

#ILINDRUSKAITSUNIZVIETOJUMS

 RINDş

ĝļǹľǶļǸdzǹǷǶľǶĺǴŀļǴłļľļŀĹǸǶķ

 ķǸŊĹ

6şRSTUSKAITSĝļǹľǶǵľdzǷdzŀǶķ$ARBATILPUMS ǹMͿǯdzŋǶŃļĽǶŋņǴĿ ǹĿͿ-AKSJAUDA :3APGRMINǫdzǵǹĿǶŅŀǶǹŁň ľǹǶŋĿļŀ0şRNESUMKşRBA

MEHşNISKş SEŚPAKşPJU

ėǶǸǶŋǵdzǷǴǸǴĹdzŃ

ĿǴǻdzŀļŃǴǹǵdzŊ ǹŁǺǷǴŀŃdzŁdzŊ

0IEDZIƖA

PIESLŭDZAMAPILNA

ǮǸļķǶĹ

ǷǶĹǵľʼnŃdzǴĿŇĽǷǶľŀŇĽ

0RIEKŚŭJşUZKARE

NEATKARƁGA ATSPERU -C0HERSON

ǮǴǸǴĹŀŊŊǷǶĹķǴǹǵdz

ŀǴĻdzķļǹļĿdzŊ ǷǸǺĺļŀŀdzŊ -C0HERSON

!IZMUGURESUZKARE

NEATKARƁGA ATSPERU -C0HERSON

ĕdzĹŀŊŊǷǶĹķǴǹǵdz

ŀǴĻdzķļǹļĿdzŊ ǷǸǺĺļŀŀdzŊ -C0HERSON

0RIEKŚŭJşSBREMZES

DISKUVENTILŭJAMAS

ǮǴǸǴĹŀļǴŁǶǸĿǶĻdz

ĹļǹǵǶķŇǴķǴŀŁļľļǸǺǴĿŇǴ

!IZMUGURESBREMZES

DISKU

ĕdzĹŀļǴŁǶǸĿǶĻdz

ĹļǹǵǶķŇǴ

+LƁRINGS MMĨǶǸǶĺŀŇĽǷǸǶǹķǴŁ ĿĿØëðìdzõǢòü

#WGKŗÈPă

ǠǦdzôǧóðǧǧðÿ

2O?KPJGPGÈ?ă

ǡǤíǤëdzÿă÷dzǧõü

&?GQ?PăB?ź?ă

çǣǧǥòǨdzõdzöðǤôôûǢăǩdzǦdzǣõǢǦðǧõðǣð

$HPMIR?QʼnAGÈ?PăO?HPQROIGCIRJGă -AKSşTRUMS KMSTǫdzǵǹļĿdzľňŀdzŊǹǵǶǸǶǹŁň ǵĿŃ

,AIKSIESKRŭJIENAMNOLƁDZKMST SEK

 

ǨǸǴĿŊǸdzĻĸǶŀdzǹĹǶǵĿŃ ǹ

 

$EGVIELASIZLIETOJUMS LKM •PILSŭTASCIKLS •şRPILSŭTASCIKLS •JAUKTAISCIKLS

    

ǯdzǹǻǶĹŁǶǷľļķdz ľǵĿ •ĸǶǸǶĹǹǵǶĽłļǵľ •ĻdzĸǶǸǶĹŀŇĽłļǵľ •ǹĿǴńdzŀŀŇĽłļǵľ

    

4OKSISKUMANORMA

ǪURO 

ǬǶǸĿdzŁǶǵǹļŃŀǶǹŁļ

ǪķǸǶ 

$EGVIELASTVERTNESTILPUMS LǪĿǵǶǹŁňŁǶǷľļķŀǶĸǶŋdzǵdz ľDƁZEƎDEGVIELA

DZǶǷľļķǶ

ĹļĻŁǶǷľļķǶ

$EGVIELA39


+%ũ%-$!ĊZĊÜǚǙǚǜêǗ

Bugatti Type 57SC Atlantic. 1938 4?GăCP?QăHʼnBOCGWăEOG@ŗÈGPăRWWGKʼnQ ăHROĒăGOăM?P?RIŗă SGPBʼnOEʼnH?GPă?RQLJL@GIGPă2?PăGOă ăE?B?ăGWI?GBR

J?ă!RE?QQGă2VMCă1"ă QI?KQGAă?OăĒ?PGÈRă,O ă ă H?PăGWPLIŗă ăE?B?ăJ?GÈʼnăQGH?ăMʼnOBLQPăM?OăăJGI

ÈLKGCJăBLIʼnOR ă

40

Ǘûă ǣǤìídz ôðêǨíüă ǩǤõǢòðă Ǩïôdzõü ă ǣdzǣǤñă ǧdz

óûñă íǤǦǤìǤñă dzëõǤóǤêðòüă ëă óðǦǢxă çõǤă !RE?QQGă 2VMCă1"ă QI?KQGAăăìǤídzăëûǥǨǧǣdzăǧăødzǧǧðăÕă ă Ǘă ódzǢă ă ìǤídză ǥǦǤøòǤìǤă ìǤídză Ǥôă êûòă ǥǦǤídzôăôdzădzǨǣöðǤôǢăïdzăăóðòòðǤôǤëăíǤòòdzǦǤë ă


Bugatti Type 57SC Atlantic pamatoti tiek uzskatīts par vienu no pašiem dārgākajiem, neparastākajiem un noslēpumainākajiem automobiļiem. Tika izgatavoti kopskaitā četri šādi auto, taču tikai divi „nodzīvojuši” līdz mūsdienām. Šis ļoti zemais un vieglais automobilis ar 210 zirgspēku dzinēju un pilienveida virsbūvi, viegli attīstīja ātrumu līdz 200 kilometriem stundā un, šķiet, bija pirmais superautomobilis. Žans Bugati, kas sērijas Type 57 attīstīšanā devis lielu ieguldījumu, pats personiski piedalījās modeļa Atlantic izstrādāšanā. Impulsu tik neparasta projekta īstenošanai deva fakts, ka vācu kompānija IG Farben bija radījusi ļoti vieglu magnija un alumīnija sakausējumu, ko nosauca par „elektronu”. Tas bija ugunsnedrošs, tāpēc ar metināšanu detaļas nedrīkstēja savienot. Tātad vienīgais virsbūves paneļu savienošanas paņēmiens bija kniedēšana, turklāt Žans savā projektā kniedētās šuves, kas parasti bija apslēptas, izvērsa uz āru, izveidojot izteiksmīgu formas un funkcijas kombināciju. Pirmais eksperimentālais pēc šā projekta no „elektrona” veidotais paraugs debitēja kā jaunais sporta modelis Bugatti Type 57 Parīzes autosalonā 1935. gadā ar nosaukumu Aerolithe (“Meteors”). Par automobili tika izrādīta milzīga interese, taču ieguvums no neparastās formas un izpildījuma veida bija tikai trīs pasūtījumi. Ražošanas uzsākšanas laikā – 1936. gadā – priekšroka tika dota alumīnijam, nevis ugunsnedrošajam „elek-

Bugatti Type 57SC Atlantic по праву считается одним из самых дорогих, необычных и загадочных автомобилей. Всего было произведено 4 таких автомобиля, но только 2 из них «дожили» до наших дней. Очень низкий и легкий, с двигателем мощностью 210 л.с. и каплеобразным кузовом, он легко разгонялся до 200 км/ч и был, пожалуй, первым из существующих суперавтомобилей. Жан Бугатти, сыгравший большую роль в развитии серии Type 57, лично занимался разработкой модели Atlantic. Импульсом к развитию столь необычного проекта послужило создание немецкой компанией IG Farben очень легкого сплава магния и алюминия. Обладая низким весом этот сплав, названный «электроном», был очень огнеопасен, и соединение деталей методом сварки было недопустимо. Это означало, что единственным способом соединения панелей кузова могла быть только клепка, и Жан в своем проекте вывел, обычно скрываемые, клепаные швы наружу, создав выразительную комбинацию формы и функции. Первый опытный образец, созданный по этому проекту из «электрона», дебютировал как новая спортивная модель Bugatti Type 57 на Парижском Автосалоне 1935 года под именем Aerolithe («Метеор»). Автомобиль пользовался огромным интересом, но необычность формы и исполнения обернулись

41


tronam”, taču virsbūves kniedēšanas paņēmiens palika nemainīgs. Ārējās kniedētās šuves tikai akcentēja modeļa neordināro raksturu, tehnoloģiski tās nebija vajadzīgas. Atlantic konstrukcija atkārtoja Bugatti Type 57. Uz stiprās, zemās un īsās sporta mašīnas šasijas atradās 3257 kubikcentimetru kompresordzinējs ar 210 zirgspēku jaudu. Uzkare bija tradicionālā: priekšējā tilta sija ar puseliptiskām, aizmugures tilta sija ar ceturtdaļeliptiskām atsperēm. Tika izmantoti amortizatori De Rams, 15 collu kluču bremzes un spieķu riteņi ar stiprinājumu Rudge Witworth (centrālo uzgriezni). Automobili Bugatti Type 57SC Atlantic ar šasiju Nr. 57374 pasūtīja lords Filips Rotšilds 1936. gadā. Atbilstoši pasūtījumam automobilis bija gaiši zils ar tumši zilu salonu. Automobili 1939. gadā nosūtīja atpakaļ uz fabriku Molsheimā kompresora uzstāstīšanai. Par otru mašīnas īpašnieku kļuva Bobs Olivers no Losandželosas, kas ievērojami mainīja mašīnas ārējo izskatu – palielināja aizmugures logus un automobili regulāri pārkrāsoja, kādu laiku tas bija pat sarkans. Pīters Viljamsons šo eksemplāru iegādājās 1971. gadā par tiem laikiem pasakainu summu – 59 000 dolāru un tā atjaunošanai atbilstoši 1936. gada specifikācijai veltīja vairākus gadus. Bet 1910. gada izsolē mašīna tika pārdota par rekordsummu – 40 miljoniem dolāru.

42

лишь тремя заказами. К моменту начала производства в 1936 году, алюминий был предпочтен огнеопасному «электрону», но способ сборки кузова на заклепках остался прежним. Наружные клепаные швы только подчеркивали неординарность модели, технологической необходимости в них не было. Конструкция Atlantic повторяла Bugatti Type 57. На мощном, низком и коротком спортивном шасси стоял компрессорный двигатель объемом 3257 см3 мощностью 210 л.с.. Подвеска – традиционная: балка переднего моста на полуэллиптических рессорах, заднего на обратных четвертьэллиптических. Использовались амортизаторы De Rams, 15-дюймовые колодочные тормоза и спицованные колеса с креплением Rudge Witworth (центральной гайкой). Автомобиль Bugatti Type 57SC Atlantic с шасси № 57374 был заказан лордом Филиппом Ротшильдом в 1936 году. В соответствии с заказом автомобиль был светло-голубым с темносиним салоном. В 1939 году автомобиль был отправлен обратно на фабрику в Мольсхайм для установки компрессора. Вторым владельцем машины стал Боб Оливер из Лос-Анжелеса, который внес достаточно изменений во внешний облик машины – увеличил размеры задних окон и регулярно перекрашивал автомобиль, некоторое время он был даже красным. В 1971 году Питер Вилльямсон приобрел этот


Šo eksemplāru ar šasiju Nr. 57491 savukārt 1939. gadā nopirka R.V. Poups no Londonas. Mašīnas oriģinālā krāsa ir Dark Sapphire Blue. Automobilis tika reģistrēts un ieguva britu numurzīmi EXK6. Sešdesmitajos gados par automobiļa īpašnieku kļuva Barrijs Praiss, bet kopš 1988. gada – Ņujorkas modelētājs Ralfs Lorēns, kura kolekcijas zvaigzne ir tieši Bugatti Type 57SC Atlantic. Lai gan automobilis bija ļoti labi saglabājies, to divus gadus vispusīgi pētīja un oriģinālajā kondīcijā atjaunoja restauratoru komanda ar Polu Rasselu priekšgalā. Darbi tika pabeigti 1990. gadā. No oriģināla mašīna atšķiras ar krāsu – tā ir melna kā visiem Bugatti Ralfa Lorēna kolekcijā.

экземпляр на аукционе за баснословную для того времени сумму 59 000 долларов и потратил несколько лет на его восстановление в соответствии со спецификацией 1936 года. А в мае 2010 года на аукционе он был продан за рекордные 40 миллионов долларов. Данный экземпляр с шасси № 57491 был приобретен Р. В. Поупом из Лондона в 1939 году. Оригинальный цвет машины – Dark Sapphire Blue. Автомобиль был зарегистрирован и получил британский номерной знак EXK6. В 60-ые годы автомобилем владел известный писатель Барри Прайс, а с 1988го – нью-йоркский модельер Ральф Лорен, сделавший Bugatti Type 57SC Atlantic звездой своей коллекции. Автомобиль, сохранившийся в очень хорошем состоянии, тем не менее, в течение 2-х лет был подвергнут всестороннему изучению и восстановлению до оригинального состояния командой реставраторов во главе с Полом Расселом. Работы были закончены в 1990 году. Единственное отличие от оригинала – черный цвет машины, как, впрочем, и у всех Bugatti в коллекции Ральфа Лорена.

43


Stout Scarab. 1936 0ARATKŝĈOHQLAHRĈLHMHUDMR Viljams Stauts bija aviokonstruktors, taču dzīvoja Detroitā. Tāpēc nav jābrīnās, ka viņš nolēma uzbūvēt savu automobili. No alumīnija izgatavoto virsbūvi pārvērtis par nesošo un Ford dzinēju V8 novietojis aizmugurē, viņš atbrīvojās no rāmja un kardāna, tādējādi iegūstot zemu grīdu un plašu salonu. Tā radās pasaulē pirmais minivens! Ir acīm redzams, ka dizainu caurstrāvo aviomotīvi. Vienapjoma virsbūve un apsegtie riteņi ir fantastisks risinājums. Fantastiska bija ne tikai āriene un komponējums, bet arī salons – tolaik pats plašākais: milzīgs divmetrīgs dīvāns aizmugurē, vidējā rindā grozāmi sēdekļi, atvāžams galdiņš. Pirmais automobilis tika samontēts 1932. gadā. Otrais eksemplārs parādījās pēc diviem gadiem. Taupības nolūkā virsbūve bija no tērauda. Stauts sapņoja par mašīnas ražošanu mazās sērijās, bet par to prasīja 5000 dolārus (luksa Crysler cenu). Stout Engineering Laboratories izlaida kopskaitā deviņus automobiļus Scarab. Bet 1946. gadā tika izlaista desmitā Scarab. Šoreiz ar oglekļa plasta virsbūvi kā modernajiem superkāriem.

44

ǣǩǬæ÷ìĈæĈïëǬǩĈïëðëæǩð Уильям Стаут был авиаконструктором, но жил в Детройте. Неудивительно, что он решил построить собственный автомобиль. Сделав кузов, выполненный из алюминия, несущим и расположив двигатель V8 от Ford сзади, он избавился от рамы и кардана, таким образом, добившись низкого пола и простора в салоне. Так родился первый в мире минивэн!


Līdz mūsu dienām „izdzīvojuši” tikai pieci. Īso, pludlīnijas priekšgalu un uz aizmuguri sašaurināto pakaļgalu tolaik uzskatīja par kroplīgu. Lai gan var teikt, ka Stout Scarab kļuva par mikroautobusu priekšteci. Pasaulē pirmais minivens Stout Scarab tika uzskatīts par futūristisku, taču smalki izstrādātais priekšgals kļuva par art deco stila simbolu. Видно, что дизайн навеян авиационными мотивами. Однообъемный кузов и закрытые колеса – фантастическое решение. Кроме внешности и компоновки, фантастическим был и салон, который для того времени был самым просторным: огромный 2-метровый диван сзади, кресла среднего ряда вращались, присутствовал откидной столик. Первый автомобиль был собран в 1932 году. Второй экземпляр появился на свет через два года. Ради экономии кузов был стальным. Стаут мечтал поставить машину в мелкосерийное производство, но просил за нее 5000 долларов (цену люксового Crysler). Всего Stout Engineering Laboratories выпустил 9 автомобилей Scarab. А в 1946 году был выпущен 10-й Scarab. На этот раз с кузовом из углепластика, как у современных суперкаров. До наших дней «дожили» только 5. Короткий, обтекаемый перед и сужающийся к заду кузов в то время посчитали уродливыми. Хотя на тот момент, Stout Scarab можно сказать предвосхитил эволюцию микроавтобусов. Дизайн первого в мире минивена Stout Scarab будут считать футуристическим, а тонко проработанный «нос» станет одним из символов стиля ар деко.

45


AC Shelby Cobra 427. 1965 !FQDRűURĈYUŝQR Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados britu autoražošanas kompānija AC Cars, kas automobiļus montēja jau kopš 1904. gada, izlaida elegantus divvietīgus automobiļus Асе. Amerikāņu autobraucējs Kerols Šelbijs, piedaloties sacensībās Eiropā, pievērsa uzmanību Асе potenciālam. Tiesa, vājā vieta bija dzinējs. Viņš izdomāja, ka varētu izmantot Ford dzinēju V8 ar 4,2 litru tilpumu. Ražošana tika uzsākta 1962. gadā. АС automobiļus montēja un kuģos nogādāja uz Losandželosu (ASV), kur Šelbijs pabeidza montāžu un regulēšanu.

46

ǜçǬǩǭǭëæð÷ìĈêæǩǬø В 1960-ые годы старая британская компанияавтопроизводитель AC Cars, собиравшая автомобили еще с 1904 года, выпускала элегантные 2-местные автомобили Асе. Американский гонщик Кэрролл Шелби, принимая участие в европейских гонках, обратил внимание на потенциал Асе. Правда, слабым местом был двигатель. Он задумал использовать двигатель V8 от Ford объемом 4,2 литра. Производство началось в 1962 году. АС собирал автомобили и на кораблях переправлял


Līdz brīdim, kad Ford dzinēju modificēja līdz 4681 kubikcentimetra apjomam un 271 zirgspēka jaudai, bija uzbūvētas 75 šādas modeļa АС Cobra Mark I mašīnas. Ar minēto dzinēju mašīnas Cobra Mk II apgādāja jau 1963. gadā (tika izlaisti kopskaitā 500 šā modeļa eksemplāri). Un tieši pateicoties šim dzinējam, Cobra uzvarēja sacensībās Amerikas Savienotajās Valstīs un visā pasaulē. Ford 1965. gadā iepazīstināja ar jauno 6997 kubikcentimetru jaudas dzinēju V8, kam drīz tika ierādīta vieta zem motora pārsega automobilī, ko nosauca par AC Shelby Cobra 427. Dzinēja jauda bija 425 zirgspēki, un tas sasniedza 6000 apgriezienus minūtē. Tāpēc bija nepieciešama nopietna šasijas modifikācija un četrpakāpju mehāniskā transmisija. Mašīna jau bija ieguvusi jaunus milzīgus riteņu diskus, platas arkas virs riteņiem, ventilācijas atveres priekšējos paneļos un vienas plankas režģi. Auto, kas sākotnēji tika veidots kā eleganta, samērā vienkārša sporta mašīna, kļuva par īstu agresīvu superkāru. Automobilis AC Shelby Cobra 427 100 km/st sasniedza 4,5 sekundēs, attīstot maksimālo ātrumu 290 km/st.

их в Лос-Анджелес (США), где Шелби заканчивал монтаж и настройку. 75 моделей АС Cobra Mark I были построены до того, как Ford модифицировал двигатель до объема 4681 куб. см мощностью 271 л.с.. Такой двигатель устанавливали на Cobra Mk II в 1963 году (всего было выпущено 500 экземпляров этой модели). И именно этот двигатель бесчисленное количество раз приводил Cobra к победе на гонках в США и по всему миру. В 1965 году Ford представил новый двигатель V8 с объемом 6997 куб. см, который вскоре нашел свое место под капотом автомобиля, названного AC Shelby Cobra 427. Двигатель имел мощность 425 л.с. при 6000 об/мин. Эта мощь потребовала серьезной модификации шасси и 4-ступенчатой механической трансмиссии. Машина также получила новые огромные колесные диски, широкие выступающие надколесные арки, вентиляционные отверстия в передних панелях и решетку с одной планкой. Автомобиль, который рождался как элегантный, относительно скромный спорткар, превратился в настоящий агрессивный суперкар. Автомобиль AC Shelby Cobra 427 разгонялся до 100 км/ч за 4,5 с., развивая максимальную скорость в 290 км/ч.

47


*.-#%/32ĊZ ĊÒǝǜÝǚǞǡ

0DTFDNSĈ(8

.ŏJNSMDĈIATĈSDOASĈKűCYŏR àśùśąŕŕďśúŕďřĊùŗþ

*$)1$Ç1ă

48

*$)1$Ç$41


49


50


&QAMJETQSDRĈ ATSNRAKNMŏĈ IATMAHRĈ JNMBDOSATSNĈ /DQFDLʭÅ '7Ĉ RABŝKAĈ űRSTĈETQNQTĈ

ǡǨĈ ÚǬǨðíąǮǬñǭíǪïĈ ǨæñǪǭǨîǪðǩĈ ðǪæ÷ìĈ íǪðòǩǫñĈ /DQFDLʭÅ '7Ĉ ǫǬǪëê æǩîĈąǮǬǪǬ

51


52


Peugeot HX1 atspoguļo kompānijas viedokli par to, kā tuvākajā nākotnē varētu izskatīties automobilis. Ir mēģināts izteikti utilitārajai konceptauto virsbūvei piešķirt pievilcīgāku un emocionālāku veidolu. Īpatnējas ir tās proporcijas: garums – 4954 mm, platums – 1990 mm, augstums – tikai 1373 mm. Šajā gadījumā runa ir ne vien par estētiku, bet arī par aerodinamiku. Frontālās pretestības koeficients ir tikai 0,28. Aerodinamikai kalpo arī unikālie septiņspieķu riteņu diski: spieķi braukšanas gaitā var „atvērties”, radot riteņiem plakanu virsmu. Automobilis ir apgādāts ar izbīdāmu spoileru un sporta tipa izplūdes sistēmu.

Peugeot HX1 демонстрирует соображения компании по поводу того, как бы мог выглядеть автомобиль ближайшего будущего. Концепт – это попытка придать сугубо утилитарному типу кузова некую привлекательность и эмоциональность. Его особенность в пропорции: 4954 мм в длину и 1990 мм в ширину, но при этом только 1373 мм в высоту. Дело тут не только в эстетике, но и в аэродинамике. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,28. На аэродинамику работают и уникальные 7-спицевые колесные диски: спицы могут «раскрываться» на ходу, создавая колесам плоскую поверхность. Оснащен автомобиль выдвижным спойлером и спортивной выхлопной системой.

53


Automobilim ir unikāla sēdekļu konfigurācija 4+2. Pa durvīm, kas veras sānos uz augšu, pasažieri nokļūst četrvietīgā salonā, kas viegli pārvēršams sešvietīgā: divi papildu krēsli tiek izbīdīti no priekšējiem sēdekļiem un izveido vidējo rindu. Franču autoražotāji, pateicoties dabiskajiem materiāliem un daudzajiem futūristiskajiem elementiem, interjerā apvienojuši eleganci un mūsdienīgu stilu. Mājīgumu salonā rada dabiskie apdares materiāli: āda, koks un metāls, bet aizmugures pasažieru rīcībā ir minibārs un kafijas automāts. Peugeot HX1 izmanto jaunākajiem franču konceptauto tradicionālo spēka hibrīdiekārtu Hybrid4. Tā apvieno 2,2 litru dīzeļdzinēju HDi ar 204 zirgspēku jaudu un elektromotoru ar 95 zirgspēku jaudu (75 kWt), kas griež aizmugures riteņus. Dzinējs darbojas pārī ar sešpakāpju automātisko pārnesumkārbu. Ar pilnībā uzlādētām litija jona baterijām, izmantojot aizmugures piedziņu un elektrovilci, var nobraukt 30 kilometrus. Kombinētā degvielas izlietojuma līmenis ir 3,2 litri uz 100 kilometriem, bet CO2 izmeši veido 83 g uz vienu kilometru.

54

Отличительной чертой концепта является и уникальная конфигурация сидений 4+2. Через распашные двери, открывающиеся вбок-вверх, пассажиры попадают в 4-местный салон, который можно легко превратить в 6-местный: 2 дополнительных кресла выдвигаются из передних сидений, образуя средний ряд. В интерьере французский автопроизводитель объединил элегантность и современный стиль, благодаря натуральным материалам и многочисленным футуристическим элементам. Уют в салоне создают натуральные материалы отделки: кожа, дерево и металл, а к услугам задних пассажиров минибар и кофейный аппарат. Peugeot HX1 использует традиционную для последних французских концептов гибридную силовую установку Hybrid4, которая объединяет в себе 2,2-литровый дизельный двигатель HDi мощностью 204 л.с. и электромотор мощностью 95 л.с. (75 кВт), который приводит в движение задние колеса. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Полного заряда литий-ионных батарей достаточно, чтобы проехать на одном заднем приводе и электротяге около 30 км. Комбинированный же расход топлива зафиксирован на уровне 3,2 л на 100 км, а выбросы CO2 составляют 83 г на 1 км.


55


56


,ʼnHLQKCăÈ?RăQCM?QăIūBWʼnP àśùśąŕŕďśúŕďřĊùŗþ

57


58


59


60


61


62


63


Ï!(3!ĊZĊâǢǡǗ

C@PʭO@Ĉ~ĈMŏJNSMDRĈIAGSAĈ C@RSQ@ď€ďĊŜāŔďĎśùśąŕøŗ 14$2*

Dizaina studija John Shuttleworth Yacht Designs, kuras specializācija ir ar jūru saistīts dizains, radījusi lielisku projektu – superjahtu Adastra Superyacht. Tā ir īsts dizaina, stila un tehnoloģiju brīnums, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Šis ir 42,5 metrus garš trimarāns, kas attīsta līdz 22 mezgliem lielu kreiserātrumu.

64

,

ă*3)Ç

Превосходный проект, созданный студией дизайна John Shuttleworth Yacht Designs, специализирующейся на морском дизайне – суперяхта Adastra Superyacht. Это настоящее чудо дизайна, стиля и технологий, которое никого не оставит безразличным. Это тримаран длиной 42,5 м, который развивает крейсерскую скорость до 22 узлов.

,-4


Tiem, kam patīk piedzīvojumi uz jūras, superjahta Adastra noteikti būs pa prātam. Šķiet, ka kuģis ir ņemts no kāda plakāta par kosmiskās telpas apgūšanu. Tiesa, lidot tā nespēj, bet tas arī nav vajadzīgs. Konceptkuģa dizainers Džons Šatvords ilgi strādāja, iekams projekts bija gatavs un kļuva par ideālu nākotnes jahtas iemiesojumu.

Любителям морских приключений определенно приглянется суперяхта Adastra. Это судно словно сошло с какого-то плаката о покорении космических просторов. Летать она, правда, не может, но это и не важно. Дизайнер концепта Джон Шаттлворд долго работал над проектом суперхяты, дабы она стала идеальным воплощением яхты будущего.

65


Adastra korpuss izgatavots no oglekļa šķiedras – materiāla, kas samazina kuģa svaru un reizē jahtu padara ļoti izturīgu. Savukārt kabīne veidota no putustikla, piešķirot jahtai lielu stabilitāti augstos viļņos. Visvairāk pārsteidz jahtas salons – no vienas puses, elegants, bet, no otras puses, – futūristisks.

66

Корпус Adastra выполнен из углеродного волокна, что значительно облегчает вес судна и одновременно делает его очень прочным. Рубка, в свою очередь, выполнена из пеностекла, что обеспечивает судну высокую устойчивость во время сильных волн. Больше всего поражает салон яхты – с одной стороны, изысканный и, с другой – футуристичный.


Tiesa, jahtai Adastra ir viens trūkums, kas neļauj to simtprocentīgi nosaukt par nākotnes jahtu. Radītāji ir ignorējuši šobrīd moderno tendenci šādus kuģus apgādāt ar spēka iekārtām, kas izmanto alternatīvos enerģijas avotus. Jahtu darbina nevis elektrība vai ūdeņradis, bet visparastākais iekšdedzes dzinējs. Un tomēr, pat jahtas izskats vien iepriecina. Vēl vairāk –vienā no Ķīnas kuģu būvētavām Adastra jau tiek montēta.

Есть у Adastra, правда, один изъян, который не позволяет назвать ее яхтой будущего стопроцентно. Создатели проигнорировали модную нынче тенденцию оснащать подобные разработки силовыми установками, функционирующими за счет альтернативных источников энергии. Adastra работает не на электричестве или водороде: на яхте стоит самый обычный двигатель внутреннего сгорания. Тем не менее, один уже вид и убранство судна радует. И, более того, Adastra уже находится в стадии сборки на одной из верфей в Китае.

67


9ů ,.+2ĊZĊÛǟǚǜê

1@OONQSKƜRBIǕASď RADƾTASďPAREIZAďLAIKAď CIENƾTƜJIEM ĤǵdzŁǺľǵļ1@OONQSǹǶĻĹdzŀŇĹľŊ łǴŀļŁǴľǴĽŁǶŃŀǶĸǶķǸǴĿǴŀļ

68


.RIHPQCƂRăEI?@ʼnĒ?K?GăM?OCBWŗQʼnPă0?M

MLOQă HʼnO@GƂ?Pă SGCKJŗOă GOă @GÈRĒ?Pă RKă @ƛPă PQGI?ăRKăHS?IGQʼnQCPăGCJGCPLÈRJPăzăÈ?RKʼnăRKă GKQOGťŗÈLĒʼnăBGW?GK? ăăHʼnă?OūăGKQCOCP?KQRăQCF

KGPHLăKLSGQʼnĒRăBŗź ă.ŗBŗÈʼnăHLICHAGÈʼnăGOăHʼnO

@GƂ?Pă?Oă?RQLJʼnQGPHLăMRIHPQCƂRăRWSGIHĒ?

K?PăGCOūAG ăHRO?Pă?MJGCOGKʼnPăÈC@HRORăE?RJG

âǣdzõǨòǣðă íòÿă ǩǦdzôǢôðÿă ÷dzǧǤëă 0?MMLOQăëǧǢìídzăêûòðăðăêǨíǨõăëǤǥòǤùǢôð

Ǣóăǧõðòÿăðăǣdz÷Ǣǧõëdz ăǟăôǤëûóăðăëǤòôǨþ

ùðóăíðïdzñôǤó ăǧăðôõǢǦǢǧôûóðăõǢǩôð÷Ǣ

ǧǣðóðăôǤëðôǣdzóð ăǝǤǧòǢíôÿÿăǣǤòòǢǣöðÿă ëǣòþ÷dzǢõăëăǧǢêÿăøǣdzõǨòǣðăǧăǨǧõǦǤñǧõëǤóă ǥǤíïdzëǤídzădzëõǤódzõð÷Ǣǧǣðǩă÷dzǧǤëăôdzăòþ

êǤñăëǣǨǧ

69


1898.gadā enerģisks 20 gadus vecs jauneklis eklis izkāpa no vilciena Kārdifas centrālajā stacijā. Jaunais cilvēks ēks bija atbraucis no Londonas, kur viņa tēvam piederēja fabrika Black Eagle Tea.   Toess, kuru viņš atvedis reiz Moriss A. Raports diez vai cerēja, ka bizness, uz Kārdifu, reiz kļūs par pasaulslavenu vārdu pulksteņu ražošanas un tirdzniecības jomā un viņa kompānijas saražotās pulksteņu kārbiņas būs atrodamas visās pasaules malās.. Mūsdienu modes tendences diktē savuss noteikumus ikvieestižu un stilu. Pulknam, kurš grib uzturēt veiksmīga cilvēka prestižu mu mehānismu, bet steņi kļuvuši ne vien par ikdienā nepieciešamu etiek ar to, ka tev ir arī par modes aksesuāru. Nu jau vairs nepietiek dījumiem. Tāpēc nav pāris pulksteņu, kas kalpo visiem dzīves gadījumiem. nekāds brīnums, ka dažam labam cilvēkam ir pieci, desmit vai pat vairāk dažādu pulksteņu. Turklāt pulksteņi ir kļuvuši par populāru kolekcionēšanas objektu. Pret labu pulksteņa mehānismu tāpat kā pret jebkuru citu labu lietu jāizturas ļoti uzmanīgi, tas ir rūpīgi kopjams un saudzīgi glabājams. ētu pulksteņa gaitu, Rapport kārbiņu kolekcija ir radīta, lai imitētu kamēr tas tiek nēsāts uz rokas. Pulksteņi tiek nostiprināti un griežas noteiktā leņķī, turklāt kārbiņa aprīkota ar uzvilkšanas ierīci, enis nebūtu uzvilkts kura darbojas ar pārtraukumiem, lai pulkstenis līdz galam visu laiku. ehānismu, kas regu  Automātiskie pulksteņi ir aprīkoti ar mehānismu, lāri jāuzvelk jāu uzvellk papildus, papi pa p ld pi dus us,, lai llaai iekšējo iekš ie kšēj ējo ēj o spirāli sp pirāl irāl ā i vi vvisu su u la aiku uzturētu darba laiku st tāv āvok oklīlīī. Parasti Parast Pa sti ta ttas ass no otiek ek, ka kkad d pu pulk lkkstten e is ir ir uz rokas. r stāvoklī. notiek, pulkstenis Ar rokas

Rubber Pod

В 1898 году энергичный молодой человек 20 лет сошел с поезда на Центральной станции Кардифа, приехав из Лондона с фабрики отца Black Eagle Tea.   Морис А. Раппорт не мог и подумать тогда, что бизнес, который он привез в Кардиф, станет всемирно известным именем в часовом деле, и что шкатулки для хранения часов,  производи имые его компанией, можно будет найти во всех уголках мир ра. Современные модные тенденции дикттуют свои условия в поддержании престижности и стиля усп пешного человека. Часы стали не только необходимым в повсседневности механизмом, но и модным аксессуаром. Сейчасс уже не достаточно иметь одну пару часов на все случаи жизни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что порой чел ловек может иметь 5, 10 и более различных пар часов. Кроме того, часы стали популярным предметом коллекционироваания. Хороший часовой механизм, как и люб бая хорошая вещь, требует очень аккуратного обращения, вни имательного ухода и бережного хранения. Коллекция шкатулок Rapport создана для имитации движения часов, когда их носят на руке. Часы закрепляются и вращаются под определенным углом, подзаводный механизм коробки может работать прерываясь, поэтому часы не находятся в полном заводе постоянно. Автоматические часы оборудованы механизмом, который требует регулярного подзавода для того, чтобы поддерживать внутреннюю пружину в постоянно заведенном состоянии. Обычно это происходит когда часы носят на руке. Подзавода при помощи движений руки хватает на несколько часов, а затем часы необходимо подзаводить вручную. Когда Вы владеете более чем одними часами с автоматическим заводом, то при их смене Вы постоянно вынуждены заводить их заново. Кроме того многие автоматические часы не только

70

Uno


Tetra Range

Cube

Tetra Range

71


kustību izraisīto papilduzvilkšanu pietiek dažām stundām, bet pēc tam pulksteni nākas atkal uzvilkt manuāli. Kā jau tika minēts, daudzi automātiskie pulksteņi ne tikai rāda laiku, bet arī ietver sevī dažādus papildu mehānismus, proti, norāda nedēļas dienu un datumu, Mēness fāzi, citu joslu laiku, bet vēl sarežģītākos gadījumos: mēnesi, gadu, garo gadu utt. Katrs attiecīgais mehānisms savā darbībā ir saistīts ar pašreizējā laika atspoguļošanu un tātad arī ar galveno uzvelkamo atsperi. Jo sarežģītāks mehānisms, jo vairāk enerģijas tas patērē. Lielākajai daļai pulksteņu līdz galam uzvilktas atsperes enerģijas pietiek 36–42 stundām. Ja šāds pulkstenis apstājas, tad visi rādītāji ir jāiestata no jauna, un, jo vairāk pulkstenim funkciju, jo vairāk laika šī iestatīšana prasa un aizvien lielāks kļūst risks, ka mehānisms var sabojāties tāpēc, ka netiek precīzi ievērotas instrukcijas. Ja jums ir pulksteņa kārbiņa, tad varat būt droši: jūsu pulkstenis būs vienmēr gatavs, tiklīdz kļūs vajadzīgs. Taču pats galvenais iemesls, kura dēļ vajadzīga automātiskā kārbiņa, papildus faktam, ka atkritīs nepieciešamība iestatīt rādītājus, ir tas, ka pulksteņa mehānisms būs pastāvīgi ieeļļots un tātad arī kalpos ilgāk. Pulkstenim visu laiku jāiet, citādi smērviela granulējas un sabiezē, smalkās detaļas, kas mehānisma uzvilkšanas brīdī ir spiestas izturēt paaugstinātu slodzi, ar laiku deformējas un nodilst, bet tas savukārt negatīvi ietekmē pulksteņa precizitāti un saīsina mehānisma kalpošanas laiku. Lūk, kāpēc pat visprestižāko marku pulksteņi, kas ilgu laiku nostāvējuši veikalā un netika pastāvīgi uzvilkti, nebūt nav tik precīzi, kā to pavaddokumentos norādīts. Turklāt, ja uzvilkšanas podziņa ar mehānismu ir savienota pēc vītnes principa, pastāvīgā skrūvēšana var novest pie tā, ka uzvelkamais stienītis tiek pakļauts pārmērīgai slodzei,

Evo Piramid

показывают время, но и содержат разнообразные допол лнительные механизмы, такие как указатели дня недели и дааты, фазы Луны, времени второго часового пояса, а в более сложных случаях: месяца, года, високосного года и т.д. Каждый й из этих механизмов связан в своей работе с отображением те екущего времени, и, соответственно, с главной заводной пруж жиной. Чем сложнее механизм, тем он потребляет больше энер нергии. У большинства часов энергии полностью заведенной заводной пружины хватает на 36-42 часа. Такие часы после остановки требуют выставления всех указателей заново, и чем больше функций в часах, тем дольше их надо выставлять, и тем больше вероятность повреждения механизма, если не следовать инструкциям в точности. Поэтому, имея шкатулку для часов, Вы будете всегда уверены в том, что Ваши часы всегда готовы, когда Вам это необходимо. Но самое главное, для чего Вам нужна автоматическая шкатулка, помимо отсутствия необходимости в установке указателей, это, прежде всего, постоянная смазка часового механизма и, соответственно, продление срока его службы. Часы должны непрерывно идти, иначе гранулируется и густеет смазка, тонкие детали, вынужденные испытывать повышенные нагрузки при запуске механизма, со временем деформируются и стачиваются, что сказывается на точности хода и времени службы механизма. Вот почему часы даже самых престижных марок после долгого нахождения в магазине без постоянного завода не демонстрируют заявленную в документах точность. Кроме того, если заводная головка имеет резьбовое соединение, то постоянная необходимость ее завинчивать может привести к излишней нагрузке на заводной стержень, сокращению срока службы самой заводной головки и износу прокладок, что может привести к потере водонепроницаемости.

Obelisk 72


Lumina

Sector

73


Commander Mono

sarūk pašas podziņas kalpošanas laiks un blīves nolietojas tiktāl, ktāl, ka vairs nenodrošina ūdensnecaurlaidību. Īstas automātisko pulksteņu kārbiņas nebūt neliek pulkstesteāvīnim griezties bez mitas. Nepārtraukta griešanās kustība pastāvīgi uzturētu pulksteni pilnībā uzvilktu, bet tādā gadījumā zobratu ratu ušās mehānisms visu laiku būtu spiests izturēt pārmērīgo izvērsušās vieatsperes maksimālā vērpes momenta radīto slodzi, smērviektu, la pārāk ātri izsīktu un mehānisms nolietotos. Lai tā nenotiktu, īmu kārbiņu regulē mikroprocesors, kas pulkstenim nosaka režīmu «griešanās-un-atpūta». Dažādu firmu ražotajiem pulksteņu mestehānismiem ir vajadzīgs dažāds griešanās virziens. 85% pulkstetāja ņu var griezties uz abām pusēm, 10% – tikai pulksteņrādītāja nas virzienā, bet pārējie 5% – pretēji tam. Turklāt nereti pat vienas ams un tās pašas firmas dažādu modeļu pulksteņiem nepieciešams atšķirīgs griešanās virziens. Tāpēc kārbiņas ir ieprogrammētass tā, lai pulkstenis grieztos pulksteņrādītāja virzienā, tam pretēji vai tpūpamīšus uz vienu un otru pusi, periodiski apstājoties un «atpūnās šoties», bet pēc tam viss cikls atkārtotos no jauna. Šāda griešanās urēt ļauj pazemināt mehānisma noslodzi un tomēr pastāvīgi turēt m zipulksteni uzvilktu. Tā kā, pēc pulksteņu ražotāju sniegtajām ņām, parasti pulksteņa pilnīgai uzvilkšanai pietiek ar 600 līdz 800 ētas rotora svārstībām diennaktī, visas kārbiņas tiek ieprogrammētas enu uz maksimālo apgriezienu skaitu – ne vairāk kā 1800 apgriezienu ņas diennaktī vai aptuveni pieci apgriezieni minūtē. Visas kārbiņas rīgs darbina pastāvīgs strāvas avots vai baterija. Vēl viens svarīgs apstāklis ir tas, ka šīs kārbiņas parasti atrodas guļamistabās vai kabinetos un tāpēc tajās tiek izmantoti superklusi motori, kuru radītais troksnis nepārsniedz piecus decibelus. Настоящая шкатулка для автоматических часов нико огда не вращает часы непрерывно. Непрерывное вращение будет постоянно держать часы полностью заведенными, что будет заставлять шестереночный механизм часов посто оянно испытывать избыточную нагрузку максимального круутящего момента разворачивающейся пружины. Это приведет к ускоренному потреблению смазки и быстрому износу механизма. Чтобы этого не происходило, шкатулки упр равляются микропроцессором, который заставляет часы вращаться в режиме «вращение-и-отдых». Различные часовые марки производят часовые механизмы, которые требуют различного направления вращения. Для 85% часов допустимо вращение в обоих направлениях, для 10% – по только часовой стрелке, для оставшихся 5% - против часовой. Причем зачастую в различных моделях одной и той же марки могут быть необходимы различные направления вращения. Поэтому шкатулки запрограммированы так, что они, позволяют вращать часы по часовой стрелке, против часовой или поочередно в разных направлениях, периодически останавливаться «на отдых», а затем повторять цикл заново. Такое вращение позволяет снизить нагрузки на механизм и при этом держать часы постоянно заведенными. Поскольку, согласно данным производителей часов, обычно для полного завода часам достаточно от 600 до 800 колебаний ротора в сутки, все шкатулки программируют на максимальное количество оборотов не более 1800 в сутки или приблизительно 5 оборотов в минуту. Все шкатулки работают от постоянного источника тока или от батареек. Еще одной важной особенностью является то, что шкатулки, как правило, размещают в спальнях или в рабочих кабинетах, и поэтому в шкатулках используют сверхтихие моторы, уровень шума которых не превышает 5dB.

74

Cogwheel Automātisko pulksteņu uzvilkšanas mehānisms ar savu rūpīgi izstrādāto dizainu izskatās pēc sarežģītam darbam paredzētas mašīnas. Pulkstenis tiek ievietots alumīnija cilindra centrā, un to darbina precīzi izstrādāti pulēti zobrati, kas atrodas ierīces aizmugurē. Устройство для завода автоматических часов с тщательно разработанным дизайном производит впечатление машины, созданной для сложной работы. Часы устанавливаются в центре алюминиевого цилиндра, который приводится в движение с помощью точно обработанных полированных шестеренок, находящихся с обратной стороны устройства.


Time Capsule Futūristiskā dizaina ierīce ar nosaukumu «Laika kapsula» ir pulēts un uz stikla pamata atbalstīts alumīnija cilindrs. Устройство с футуристическим дизайном под названием «Капсула времени» представляет собой цилиндр из полированного алюминия, который опирается на стеклянную основу.

75


Gada sākumā par kompānijas Seiko partneri kļuva futbola klubs FC Barcelona – viena no panākumiem visbagātākajām komandām pasaules futbolā, kuras sastāvā ir daudzas zvaigznes. Atzīmējot šo partnerību, 2011./12. gada sezonas sākumā tika izlaista jauna hronogrāfu kolekcija tradicionālajās komandas krāsās. Visi sporta cienītāji zina, cik liela nozīme ir sīkām detaļām, tieši tās palīdz sasniegt pilnību. Paraugieties uz pulksteņu Seiko Sportura FC Barcelona garajām izliektajām „austiņām”, kuras ērti pieguļ plaukstas pamatam. Novērtējiet koniskās formas pogas, kuru platā virsma garantē precīzu regulēšanu. Pievērsiet uzmanību pulksteņu indeksiem un jūs ievērosit, ka atzīmes 2, 4, 8 un 10 ir no sudraba, bet pērējās – baltas, tāpēc ciparnīca ir mazāk noslogota un ļauj ērti novērtēt rādījumus. Paskatieties uz bultveida rādītājiem, kas labi pamanāmi jau no pirmā acu uzmetiena. Vienīgi pulksteņmeistars ar ilgu darba pieredzi spēj optimizēt vissīkākās dizaina detaļas tā, lai sporta pulkstenis patiešām atbilstu savam uzdevumam. Jaunajam pulksteņmeistaru darinājumam uz ciparnīcas ir FCB ģerbonis, un tas ieturēts kluba firmas krāsās. Uz aizmugures vāciņa ir arī kluba ģerbonis un devīze «més que un club». Hronogrāfs Seiko Sportura FC Barcelona ir globālā mērogā nepārspēts līderis sporta hronogrāfu jomā. Pasaulē labākās futbola komandas un labāko sporta pulksteņu vienotība spoži uzsver kompānijas Seiko un sporta kluba Barcelona kopējo iezīmi – uzticību pilnībai. Pulksteņi tiek izlaisti speciālā futrālī. Tehniskie raksturlielumi Mehānisms: SNAE75, kalibrs 7T62. Korpuss: nerūsošs tērauds. Diametrs: 42 mm. Stikls: safīra stikls ar pretatspulga pārklājumu. Ūdensizturīgums: 10 bāri.

76

В начале года компания Seiko стала партнером футбольного клуба FC Barcelona – наиболее успешной командой в мировом футболе, в состав которой входят множество звезд. В начале сезона 2011/12 это партнерство было ознаменовано выпуском новой коллекции хронографов в традиционных цветах команды. Всем, кто любит спорт, известно, как важно внимание к мелким деталям, именно оно позволяет достичь совершенства. Посмотрите на длинные изогнутые наконечники часов Seiko Sportura FC Barcelona, удобно облегающие запястье и обеспечивающие комфортную посадку. Оцените кнопки конической формы, широкая поверхность которых гарантируют точное выполнение настройки. Обратите внимание на индексы часов и вы заметите, что отметки 2, 4, 8 и 10 часов выполнены из серебра, а остальные белые, что делает циферблат менее «загруженным» и обеспечивает удобство оценки показаний. Взгляните на стрелки в форме указателей, заметные с первого взгляда. Только многолетний опыт работы позволяет часовщику оптимизировать мельчайшие детали дизайна, чтобы спортивные часы действительно соответствовали своему назначению. Новое творение часовых мастеров несет на циферблате герб FCB и выполнено в фирменных цветах клуба. Также герб и девиз клуба «més que un club» выгравированы на задней крышке. Хронограф Seiko Sportura FC Barcelona является непревзойденным мировым лидером в области спортивных хронографов. Единство лучшей футбольной команды мира и лучших спортивных часов наиболее полно подчеркивает общую черту компании Seiko и спортивного клуба Barcelona – преданность совершенству. Часы выпускаются в специальном футляре. Технические характеристики Механизм: SNAE75, калибр 7T62. Корпус: нержавеющая сталь. Диаметр: 42 мм. Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водостойкость: 10 бар.


77


ďďďďďďďďďďď%FEKTƾVAďUNďEKONOMISKAďALTERNATƾVAďď

ďďďďďďďďďďďďIERASTAJAIďVIDESďREKLƜMAI

78


ďďď-ǮSDIENƜSďPATƪRƪTƜJUďPRASƾBASďSTRAUJIďPIEAUGď%SAMďPƜRLIECINƜJUťIES ďKAďTRADICIONƜLUď REKLƜMUďPATƪRƪTƜJIďUZTVERďMINIMƜLIďVAIďPATďNEMAZďNEPAMANAď4ASďNOZƾMƪ ďKAďIZMANTOJOTď TRADICIONƜLUďREKLƜMU ďVAIRSďNAVďTIKďVIEGLIďPIEVƪRSTďUZMANƾBUďUNďIEINTERESƪTďMƪRLjAUDITO RIJU ďďďď,AIďREKLƜMAďKǍǮTUďNEďTIKAIďEFEKTƾVƜKAďUNďIEDARBƾGƜKA ďBETďARƾďIEVƪROJAMIďIETAUPƾTUďLƾ DZEKǍUS ďNOZARESďSPECIƜLISTI ďATTƾSTOTIESďREKLƜMASďINDUSTRIJAI ďIRďATKLƜJUťIďJAUNUSďVEIDUS ď KƜďUZRUNƜTďAUDITORIJUď4ASďNOZƾMƪ ďKAďPƪDƪJOďGADUďLAIKƜďVIDESďREKLƜMASďINDUSTRIJƜďIRďNOTI KUťASďIEVƪROJAMASďIZMAIǕASď!Rƾď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜďIRďVƪROJAMIďJAUNIďSTANDARTIď ďAIZ VIENďBIEŦƜKďTIEKďIZMANTOTAďNETRADICIONƜLAďREKLƜMA ďKASďǍAUJďSASNIEGTďAUGSTUďREKLƜMASď EFEKTIVITƜTIďPARďǍOTIďPIEǕEMAMƜMďCENƜMďďď ďďď-ƪSďNEBAIDƜMIESďATťLjIRTIESďNOďPƜRƪJIEM ďTƜPƪCďNEPƜRTRAUKTIďMEKLƪJAMďALTERNATƾVUďTIKď ǍOTIďďIERASTAJAIďVIDESďREKLƜMAI ďKOďESAMďPIERADUťIďREDZƪTďLƾDZďťIMď-ƪSďSTRƜDƜJAMďPIEďTƜ ďLAIď ,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜďTIKTUďIZMANTOTSďKAUTďKASďPƜRSTEIDZOťS ďJAUNSďUNďNEBIJISďŤISďCEǍťď NAVďVIEGLSďUNďVIENKƜRťSď%SAMďPƜRVARƪJUťIďDAUDZUS ďTAJƜďSKAITƜďARƾďBIROKRƜTISKUSďťLjƪRťǍUSď 4AGADďVARAMďTEIKT ďKAďIZMAIǕASďIRďNOTIKUťAS ďUNďUZLABOJUMIďIRďJǮTAMIď4ƜPƪCďIRďPAMATOTASď CERƾBAS ďKAďJAUďDRƾZUMƜďMUMSďIZDOSIESďIEVIESTďJAUNINƜJUMUď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMƜ ďUNď BǮSď JǮTAMIď PIRMIEď AUGǍI ď KASď PATƪRƪTƜJIEMď VAIRƜKď ASOCIƪSIESď ARď KAUTď KOď ESTƪTISKU ď BETď MAZƜKď ďARďTRADICIONƜLUďREKLƜMUď4ƜPATďLAIďMODERNIZƪTUď,ATVIJASďVIDESďREKLƜMASďTIRGU ď ESAMď KǍUVUťIď PARď 2'"ď 4ECHNOLOGYď PƜRSTƜVJIEM ď KASď RAŦOď ,%$ď PRODUKCIJUď 0ASAULƪď ,%$ď VAIRSďNAVďNEKASďJAUNSďUNďUNIKƜLS ďSAVUKƜRTď,ATVIJASďTIRGǮďťƾďPRODUKCIJAďVƪLďNAVďTIKďIZPLA TƾTAďUNďPAZƾSTAMAď5NďTAMďIRďARƾďSAVSďIZSKAIDROJUMSď€ďKADď,%$ďPRODUKCIJUďSƜKAď,ATVIJƜď PIEDƜVƜT ďPIRMKƜRT ďTƜSďCENAďBIJAďNEADEKVƜTIďAUGSTA ďOTRKƜRT ďďBIJAďVƪROJAMAďPIESARDZƾGAď ATTIEKSMEď4AGADďPIEREDZEďIRďUZKRƜTA ďUNď,%$ďPRODUKCIJUďJAUďPAZƾSTďďVISƜďPASAULƪď0ƪTƾJUMIď LIECINA ďKAď,%$ďPRODUKCIJAďǍOTIďEFEKTƾVIďPIESAISTAďUZMANƾBUď€ďUNďTIKďAKTƾVAIďďREKLƜMAIďNE VARďPAIETďGARƜM ďTOďKƜRTƾGIďNEAPLǮKOJOTď4ƜďIRďGANďEFEKTƾVA ďGANďIEDARBƾGAď6ARďPROGNOZƪT ď KAďJAUďTUVƜKAJƜďLAIKƜď,%$ďPRODUKCIJASďPATƪRIǕťďNOTEIKTIďPALIELINƜSIESď6IENSďNOďťOďďPROCESUď VEICINOťAJIEMďFAKTORIEMď€ďTAGADď,%$ďEKRƜNIďUNď{SKREJOťƜS|ďRINDASďIRďPIEEJAMIďPARďƾPAťIď PIEǕEMAMƜMďCENƜM

79


Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɟɥɶ 80

-XVW&DYDOOL


']ƯYRDUNDLVOL

NRSƗDU5XQDERDW ,QRYƗFLMDVXQQHYDLQRMDPDNYDOLWƗWHLU)UpGpULTXH&RQVWDQWNRPSƗQLMDVJDOYHQƗVLH]ƯPHV3ƗUƼHPWLHDUQHSƗUVSƝMDPRNDLVOL SƝFSUHFL]LWƗWHVXQPHLVWDUƯEDVPnjVXSXONVWHƼPHLVWDULL]JDWDYRPnjVGLHQƯJDNODVLVNDGL]DLQDXQHNVNOX]ƯYDVYƝUWƯEDVSXONVWHƼXVäHQƝYƗ 9DLUƗNLQIRUPƗFLMDVZZZIUHGHULTXHFRQVWDQWFRP (NVNOX]ƯYVURNDVSXONVWHƼX)UHGHULTXH&RQVWDQWSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ±-XYHOLHUXXQSXONVWHƼXVDORQL³/$,.6³


 AU TO M O B I Ļ I | M OTO C I K L I | J A H TA S(%,,/Ĉ%6/15%Ĉ 0 ,&$ă0-4$0ă$4-/3$ă (8+ŖŤ(,ňÇ3+ ă!0 3"($,1 ŒŋőŒ˶ìŐňӞʼnď2!.'%ď2/6%2ď%6/15%

%0 ,)%302ă +-2-0ă 1'-5

!$!342!˝.Ş+/4.%3*!(4!

!$!342!˝ĘDzDZǧįİĨİĥǪǩǭ

/V

Motor Magazine 2011 #3  

автомобили | мотоциклы | яхты