Page 16RSKLVWLFDWHG/LYLQJ

HOHJDQWVG]ƯYHVVWLOVDUPnjVGLHQƯJDPWHQGHQFƝP6DQNMAĈĈ )ZSTşDES!BITAREIL4EMPOAPSKATS ǭŋĻǶǸķŇǹŁdzķǵļ!BITAREIL4EMPO

%LOJʼnQPăRKăD?HQƛO? "OLOǕASďIZSTƜDESď#ERSAIEďAPSKATS ÙŗřþŔāďüďčŔŖāśřŔ

ŎĎûŗřď÷ćŚāŔ÷Ŗüď#ERSAIEď÷ďàŗýŗÿĈŕ

!?OPCILK?ă?OFGQCHQƛO?PăDCKLJCKP įdzǸǹǴľǶŀdzdzǸǻļŁǴǵŁǺǸŀŇĽŌǴŀǶĿǴŀ

/V


3XONVWHƼXXQURWDVOLHWX-XVW&DYDOOLL]SODWƯWƗMV/DWYLMƗ 3XONVWHƼXVXQURWDVOLHWDV-XVW&DYDOOLYDULHJƗGƗWLHVWLUG]QLHFƯEDVFHQWURV 5ƯJD3OD]D YHLNDOV6W\OH 3DQRUDPD3OD]D ZZZD]DOLMDZDWFKOY


Alarm Chronograph

Ekskluzīvs rokas pulksteņu SEIKO pārstāvis Latvijā - Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS”


0ICO

-USTITALIA

:ANABONI

#ORTEZARI

-USSI

"ITOSSI


0OLIFORM

0OLIFORM

2OBERTOď#AVALLI

&RIGERIO

3AINTď"ABILA

%GO


*AUNMOKUďď ďBLAKUSď4Cď«3PICEƒ ď2ƾGA ď4ƜLRď ď INFO COLOMBINICASALV VVVBNKNLËHMHBARAKU


У НАС ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: arttek@arttek.lv www.arttek.lv


EDOWLD

Krasta 68 b, Rīga Tālr.: 67504379 e-pasts: info@arttek.lv www.arttek.lv


10

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

6ERONAďďTUVƜKďPIEďLIETAS &ORMƜTSďUNďFAKTǮRA 2OBERTOď#AVALLIďťIKS "ARSELONAďARHITEKTǮRASďFENOMENS #ILDENAďELEGANCE 0IENSďUNďťOKOLƜDE -ELNAISď ďBALTAIS 6ILLAď!ZǮRAďKRASTƜ "RILJANTIďUZďLAIKUďLAIKIEM

        

ʼnŕřŗÿŔďďĎýüúŕďŖďùŕýś ÙŗřþŔāďüďčŔŖāśřŔ åüŖďŗāďŐŗĎŕřāŗďØŔ÷Ŕýýü àŔřŚŕýŗÿŔďŔřŜüāŕŖāśřÿćĀďčŕÿŗþŕÿ àýŔøŗřŗùÿŔĊď͌ýŕøŔÿāÿŗŚāĈ ŌŗýŗŖŗďüďĄŗŖŗýŔù éŕřÿŗŕď ďĎŕýŗŕ ʼnüýýŔďÿŔďêŔûśřÿŗþďĎŕřŕøś àřüýĈĊÿāćďÿŔ÷ŚŕøùŔ

28

12

18 50

56

72

38

Godājamie arhitekti un dizaineri! Mēs bez maksas publicējam labākos interjera projektus. Savus darbus varat sūtīt pa elektronisko pastu uz adresi: mpb@mpb.lv

Уважаемыe господа архитекторы и дазайнеры! Мы бесплатно публикуем лучшие проекты интерьеров. Прислать свои работы можно на электронную почту: mpb@mpb.lv

UZ VĀKA: Kellijas Hopenas interjers IZNĀK 4 REIZES GADĀ Reģ. Nr. 000702805 Tālr.: 67311333 22321155 e-pasts: mpb@mpb.lv Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011 Izdevējs: SIA „Media Park Baltija“

INTERJERA DIZAINERI ŽURNĀLU VAR SAŅEMT

kontakttālrunis 67311333, 22321155

BEZ MAKSAS


12

INTERJERS IZSTĀDE / /ВЫСТАВКА ИНТЕРЬЕР

6DQNMAĈĈSTUŏJĈOHDĈKHDSAR ʼnŕřŗÿŔďďĎýüúŕďŖďùŕýś Ç-,

„Abitare il Tempo – šovs, kurš pagātni pārvērš nākotnē!” – ar šādu devīzi no 21.-23.oktobrim Veronā (Itālija) norisinājās ikgadējā mēbeļu un interjera dizaina izstāde. Tāpat kā iepriekšējos gados, izstrādes ekspozīcija sastāvēja no 3 galvenajām daļām: Market, Innovation un Emotion. Emotion daļa tradicionāli ir viskonceptuālākā izstādes daļa, kurā arhitekti, interjeristi un dizaineri piedāvā kopīgiem spēkiem radītus komercizstrādājumus un materiālus ar neparastu radošo kontekstu. Šādas ekspozīcijas interesē ne tikai „elitāros” patērētājus, bet arī ražotājus, kuri gūst savu izstrādājumu estētisko vērtējumu, palūkojoties uz tiem no malas, kā arī izplatītājus, kuri meklē jaunas idejas tirdzniecības pārstāvības noformēšanai un klientu piesaistei. Īpašs uzsvars tiek liekts uz ārvalstu viesu piesaistīšanu, pirmkārt, profesionāļu un izplatītāju piesaistīšanu, kuri ir ieinteresēti

1ă+

Ź(,

«Abitare il Tempo – шоу, превращающее прошлое в будущее!» – под таким девизом с 21 по 23 октября в Вероне (Италия) прошла ежегодная выставка дизайна мебели и интерьера. Как и в предыдущие годы, экспозиция выставки состояла из 3-х основных разделов: Market, Innovation и Emotion. Раздел Emotion традиционно является наиболее концептуальным разделом выставки, в котором архитекторы, интерьеристы и дизайнеры совместными усилиями представляют коммерческие изделия и материалы в необычном творческом контексте. Такие экспозиции вызывают интерес не только у «продвинутых» потребителей, но и у производителей, получающих эстетическую оценку своих изделий со стороны, а также у дистрибьюторов, ищущих новых идей для оформления торговых представительств и привлечения клиентов. Особый упор делался на

31)


pasaules brenda Made in Italy importā. Intensīvais mārketings ir nesis savus augļus – ārvalstu apmeklētāju skaits palielinājies līdz 12% no kopējā skaita, pateicoties tādiem nozīmīgiem tirgiem kā Austrumeiropai, Tuvajiem Austrumiem, Brazīlijai un Kanādai. Emotion daļa aptvēra tematiskās ekspozīcijas tādas kā 100% Projects, kas demonstrēja atsevišķu mājokļa zonu noformēšanas paraugus, Shop Lab, kas demonstrēja pārdošanas vietām paredzētās inovācijas, un Design Lab, kas tika veltīta praktiskajiem pētījumiem interjera dizainā. Attiecīgi arī izstādes daļu tēmas tika piemeklētas tā, lai rosinātu kā izglītojošo, tā arī komerciālo interesi. Atsevišķas ekspozīcijas tika koncentrētas nevis tradicionālajos firmu un uzņēmumu stendos, bet uz kompaktām saliņām – laukumiņiem ar atklātām telpām, kas pieejamas gan biznesa partneriem, gan plašākai publikai. Šāda integrēta pieeja sniedza uz apmeklētājiem daudz lielāku emocionālo iedarbību, nekā daudzkalibru komerciālo stendu organizēšana. No konkrētām Emotion ekspozīcijām jāatzīmē bioarhitektūras un dizaina parauga kolekcija Adriani&Rossi dizaina biroja atveidotajā dzīvojamās mājas maketā. Lai radītu ekoloģisko atmosfēru, līdzās stendam ierīkots mini – parks austrumu stilā, kurā tiek eksponēti mīksto mēbeļu modeļi, kas piemēroti izmantošanai dabā. Ekoloģisko māju savā stendā eksponējusi arī kompānija Una, kas ekoloģiskā mājokļa radīšanā iedvesmojusies no alpu koksnes, kā arī koka detaļu izgatavošanas un utilizācijas vienkāršības. Pamata modulis ar laukumu 25m² ļoti atgādina tradicionālo kalnu būdiņu, bet tam ir visas nepieciešamās funkcionālās zonas, ieskaitot arī papildus guļamistabu zem jumta. Interesanti, ka mājiņu piegādes pārdošanai Una ieplānojusi īstenot, izmantojot mēbeļu veikalu tīklu pakalpojumus, t.i. klientiem būs iespēja iegādāties visu māju kā piedevu mēbelēm, nevis otrādi, kā tas notiek šobrīd. Viens no galvenajiem itāļu dizaina trumpjiem ir uzticība ilggadējām amatniecības tradīcijām. Tomēr 21.gadsimtā daudzām tradicionālajām tehnoloģijām un ražošanas organizācijas metodēm ir nepieciešama būtiska at-

привлечение зарубежных гостей, в первую очередь, профессионалов и дистрибьюторов, заинтересованных в импорте мирового бренда Made in Itally. Интенсивный маркетинг принес свои плоды – доля иностранных посетителей увеличилась до 12% от общего числа за счет таких важных рынков, как Восточная Европа, Ближний Восток, Бразилия и Канада. Раздел Emotion включал в себя тематические экспозиции, такие как 100% Projects, демонстрирующую образцы оформления отдельных зон жилища, Shop Lab, показывающую инновации в местах продажи и Design Lab, посвященную прикладным исследованиям в дизайне интерьера. Собственно, темы разделов выставки были подобраны так, чтобы возбуждать и познавательный, и коммерческий интерес. Отдельные экспозиции были сосредоточены не на традиционных стендах фирм и предприятий, а на компактных островах-площадках с прилегающими открытыми пространствами, доступными и для деловых партнеров, и для широкой публики. Такой интегрированный подход оказал на посетителей большее эмоциональное воздействие, чем организация разнокалиберных коммерческих стендов. Из отдельных экспозиций Emotion следует отметить коллекцию образцов биоархитектуры и дизайна, представленную в макете жилого дома дизайн-бюро Adriani&Rossi. Ради создания экологической атмосферы рядом со стендом был разбит мини-парк в восточном стиле, на площадке которого экспонировались модели мягкой мебели, пригодные для использования на природе. Экологический дом выставила на своем стенде и компания Una, воспринимающая экологичность жилища как близость поставок альпийской древесины, а также простоту изготовления и утилизации деревянных деталей. Базовый модуль площадью 25 кв.м. сильно смахивал на традиционную горную избушку, но обладал всеми необходимыми функциональными зонами, включая и дополнительную спальню под крышей. Интересно, что поставки домиков на продажу Una намеревается осуществлять через сеть мебельных магазинов, т.е. клиенты будут иметь возможность приобрести весь дом в придачу к мебели, а не наоборот, как происходит сейчас. Одним из главных козырей итальянского дизайна является приверженность многолетним традициям ремесленного мастерства. Однако в XXI веке многие традиционные технологии и методы организации производства нуждаются в существенном обновлении. Этому, в частности, была посвящена экспозиция The Square of Excellence. Здесь были представлены проекты известных современных мастеров: столяра Пьерлуиджи Гианда, стеклодува Джанни Сегусо, ткача гобеленов Ренаты Бонфанти, обладающих уникальными навыками, которые делают их несравненными мастерами и в то же время достойными представителями современного итальянского дизайна. Например, кузнец Артуро Веронезе проектирует

Загляните в будущее. Самая значимая в мире выставка потребительских товаров с идеями известных дизайнеров и творчеством фирм-новичков откроет перед Вами новые горизонты. Специальные презентации, шоу и церемонии награждения представят последние тенденции. Они станут для Вас настоящим источником вдохновения. info@astrature.lv Teл. +371 6 735 86 99

15. – 19. 2. 2013 www.ambiente.messefrankfurt.com


14

jaunināšana. Tam būtībā tika veltīta The Square of Excellence ekspozīcija. Šeit tika demonstrēti mūsdienu ievērojamo meistaru projekti: galdnieka Pjerluidži Gianda, stikla pūtēja Džanni Seguso, gobelēnu audējas Renātes Bonfanti darbi, kuriem piemīt unikālas prasmes, kas padara viņus par izciliem meistariem un tajā pašā laikā mūsdienu itāļu dizaina cienīgiem pārstāvjiem. Piemēram, kalējs Arturo Veronēze projektē kaltas kāpnes, izmantojot 3D datortehnoloģijas, bet Renāte Bonfanti pašrocīgi koriģē nākamo audeklu rastra grafiskos failus. Ekspozīcijas kurators Elvilino Zangrandi ir pārliecināts, ka viņu darbi un izmantotās „know-how” metodes „caur pagātni bruģē ceļu uz nākotni, vienlaicīgi atgādinot mums par vērtībām, kuras mums vienmēr jāpatur uzmanības centrā”. Minēto vērtību saglabāšanas un nodošanas jautājumiem bija veltīta ekspozīcija Comparisons („Salīdzinājumi”), kur plecu pie pleca strādājuši

кованые лестницы с применением компьютерных 3D-технологий, а Рената Бонфанти собственноручно корректирует растровые графические файлы будущих полотен. По утверждению куратора экспозиции Эльвилино Зангранди, их работы и применяемые ноу-хау «прокладывают дорогу в будущее через прошлое и одновременно напоминают нам о ценностях, которые мы должны всегда удерживать в центре внимания». Вопросам сохранения и передачи упомянутых ценностей была посвящена экспозиция Comparisons («Сравнения»), на которой рука об руку трудились пожилые мастера и начинающие дизайнеры. Мероприятие, проводившееся во второй раз по инициативе Торговой палаты Вероны, наглядно показало, как общие цели позволяют избежать напряжения и недоразумений между естественным консерватизмом тех, «кто знает» и столь же естественным инновационным и бунтарским духом молодежи. Кстати, результаты пре-


16

vecie meistari un jaunie dizaineri. Pasākums, kurš norisinājās otro reizi pēc Veronas Tirdzniecības palātas iniciatīvas, uzskatāmi parādīja, ka kopējie mērķi ļauj izvairīties no saspīlētības un pārpratumiem starp tiem „kuri zina” un viņu dabisko konservatīvismu un tikpat dabisko inovatīvo un dumpiniecisko jaunatnes garu. Starp citu iepriekšējā pasākuma rezultātā tapuši unikāli paraugi, kuri jau palaisti ražošanā. Craftsmanship of XXI Century daļā kā viena no jauno tehnoloģiju piekritējām bija liela juvelieru firma no Toskānas Baldi Home Jewels, kura jau daudzus gadus strādā ar cēliem materiāliem - varu, kristālu un pusdārgakmeņiem tādā pašā garā kā viduslaiku florenciešu meistari. Tomēr zinātniski pētnieciskās laboratorijas ThinkDesign izveide, kas aprīkota ar specializētu programmatūru, palīdz sasniegt pārsteidzošus rezultātus. Baldi ražošanas vadītājs Leonardo Boni apgalvo: „Mēs patiešām uzskatām sevi par jaunajiem 21.gadsimta amatniekiem, kas atteikušies no ikdienišķajām ražošanas problēmām, lai kļūtu par pasaules mēroga uzņēmumu, attīstot monobrenda veikalus visā pasaulē. Pateicoties Red Design Lab programmai, kas palaista 2012.gadā sadarbībā ar akadēmiskajām institūcijām, mēs esam uzlabojuši savu produkciju, tās loģistiku un paātrinājuši savu iziešanu tirgū. Mūsu komandai raksturīga meistarība, greznums un Made in Italy gars, kas veicina ekonomisko izaugsmi”. Protams, kvalitatīvs dizains, kā arī ikviens amats nav iespējams bez jauno tehnoloģiju un materiālu radošas apguves. Next in Design ekspozīcijā netriviālas koka, metāla, ādas, stikla, plastikas, pārstrādāto materiālu izmantošanas iespējas demonstrēja tādas slavenas kompānijas kā Agape, Alessi, Artemide, Azucena, B&B Italia, Cappellini, Cassina, De Padova, Driade, Flaminia, Flos, Foscarini, Kartell un daudzas citas. Viņu tagadnes un nākotnes dizaina tendenču rūpīgā vērošana ļauj ražotājiem un pārdevējiem vienmēr būt lietas kursā par nākotnes patērētāju gaumi un vēlmēm. Protams, katram rodas savs spriedums par stendos redzēto, bet viens secinājums ir skaidrs visai ekspozīcijai: tradīciju, praktiskās pieredzes, inovāciju un komerciālo iniciatīvu saplūšana palīdz Made in Italy brendam pārvarēt grūtības un noturēt savas pasaules līdera pozīcijas interjera dizainā.

дыдущего мероприятия привели к созданию уникальных образцов, уже запущенных в производство. Одним из приверженцев новых технологий в разделе Craftsmanship of XXI Century выступила крупная ювелирная фирма из Тосканы Baldi Home Jewels, которая в течение многих лет работает с благородными материалами, такими как медь, хрусталь и полудрагоценные камни в том же ключе, что и флорентийские средневековые мастера. Однако основание ThinkDesign, научно-исследовательской лаборатории, оснащенной специализированным программным обеспечением, позволило добиться удивительных результатов. Леонардо Бони, руководитель производства Baldi, утверждает: «Мы действительно воспринимаем себя в качестве новых ремесленников XXI века, отказывающихся от повседневных производственных проблем, чтобы стать предприятием мирового масштаба за счет развития монобрендовых магазинов по всему миру. Благодаря программе Red Design Lab, запущенной в 2012 году в сотрудничестве с академическими институциями, мы улучшили нашу продукцию, ее логистику и темпы выхода на рынок. Мастерство, роскошь и дух Made in Italy сосуществуют в нашей компании, вызывая экономический подъем». Конечно же, качественный дизайн, как и любое ремесло, невозможен без творческого освоения новых технологий и материалов. В экспозиции Next in Design нетривиальные возможности использования дерева, металла, кожи, стекла, пластика, переработанных материалов демонстрировали такие известные компании, как Agape, Alessi, Artemide, Azucena, B&B Italia, Cappellini, Cassina, De Padova, Driade, Flaminia, Flos, Foscarini, Kartell и многие другие. Их пристальные наблюдения за текущими и будущими тенденциями дизайна позволили производителям и продавцам «держать нос по ветру» относительно вкусов и предпочтений потребителей завтрашнего дня. Конечно, каждый из них делает собственные умозаключения об увиденном на стендах, но один вывод очевиден для всей экспозиции: слияние традиций, практического опыта, инноваций и коммерческих инициатив помогает бренду Made in Italy преодолевать трудности и удерживать позиции мирового лидера в дизайне интерьера.


Slamp | Itālija

Voltolina | Itālija

Possoni | Itālija

Possoni | Itālija

Possoni | Itālija

Slamp | Itālija

T/c „Spice Home” Jaunmoku 13, Rīga Tālr.: 66100047, 27477774 info@gaismasmagija.lv www.gaismasmagija.lv

Slamp | Itālija

Axo Light | Itālija

Bover | Spānija

Brīvības 99, Rīga Tālr.: 66047077, 27709909 info@gaismasmagija.lv www.gaismasmagija.lv


18

INTERJERS IZSTĀDE / /ВЫСТАВКА ИНТЕРЬЕР

Bardelli

Apavisa

Bisazza

Porcelanosa

Vives

Artceram

Lineatre


&ORMƜTSďUNďFAKTǮRA ΅ǶǸĿdzŁļŌdzǵŁǺǸdz Rubriku piedāvā salons Arttek Jau sen zināms, ka Itālija ir pasaules līmeņa modes noteicēja ne tikai mēbeļu rūpniecībā, bet arī santehnikas un keramikas flīžu ražošanā. Kārtējo reizi to apliecināja izstāde Cersaie, kas šā gada septembra beigās notika Boloņā. Šo izstādi, kas šogad atzīmēja 30 gadu jubileju, piecās dienās apmeklēja vairāk nekā 100 tūkst. cilvēku, no kuriem viena trešdaļa bija ārzemju viesi. Vizuļzelts bija rets izņēmums no kopējās tendences keramikas flīžu un santehnikas apdarē izmantot dabiskos toņus. Turklāt ne tikai attiecībā uz krāsu, bet arī faktūru: modernās cipartehnoloģijas ļauj uz presētās keramikas iespiest dažādu veidu dabisko akmeņu (granīta, marmora un kaļķakmens) imitācijas, kuras faktiski nav iespējams atšķirt no oriģināla. Turklāt izturība pret nodilumu bieži vien ir lielāka nekā dabiskajam materiālam! Gandrīz visi keramikas flīžu ražotāji prezentēja keramikas parketa, keramikas granīta kolekcijas, kas imitē dabīgo akmeni: marmoru, oniksu, slānekli, šūnakmeni. Piemēram, fabrika Fap demonstrēja sienas flīžu Supernaturals sēriju, kas imitē dabīgo marmoru. La Fabbrica devusi dienasgaismu jaunam brendam Ava, zem kā vārda radītas sienas flīžu Axel un grīdas keramikas granīta Everstone kolekcijas. Lord prezentēja Scultura Fossile kolekciju – grīdas flīzes ar spieduma efektu. Pēdējos gados imitējamo materiālu skaitā parādījušies arī keramikas paneļi ar rūpīgi atveidotu koka tekstūru. No dabiskas koksnes to var atšķirt vienīgi ar taustes palīdzību. Lai gan klasiskajā dizainā materiālu imitācija nekāda labdarība nav, taču koka nomaiņa ar keramiku sola lielas priekšrocības dzīvokļa mitrajās zonās – vannasistabā, priekštelpā un virtuvē, nemaz jau nerunājot par istabām ar apsildāmām grīdām. Taču izstādē Cersaie-2012 ražotāji gājuši vēl tālāk un koku imitējošu keramiku piedāvājuši izmantot... korpusa mēbeļu frontāliem paneļiem, turklāt ne tikai virtuvē. Iespējams, ka nav aiz kalniem laiks, kad parādīsies keramikas krēsli... Aktuāli ir arī uz keramikas flīzēm uzklātie pilnkrāsainie attēli, kuri precizitātes un spilgtuma ziņā neatpaliek no fotogrāfijām. Sienas flīžu kolekciju trends ir apjomīgas formas. Piemēram, Apavisa fabrika demonstrēja kolekciju, kas imitē viļņus. Stabila būvkeramikas tendence, kas atkal iezīmējās izstādē, ir keramikas flīžu gabarīta palielināšana. Izmēru 37,5х25 vai 30х30 cm jau droši var pieskaitīt pie pieticīgajiem: Boloņā nevienu nepārsteidza arī izmērs 30х90 un pat 120х120 cm! Tās jau vairs nav nekādas flīzes, bet īsts piemineklis... Turklāt izstrādājumi kļūst arvien plānāki: daudzslāņu presēta akmens masas flīze ar izmēru 120х60 cm ir tikai 3,5 mm bieza. Pateicoties tam, ne tikai samazinās uzglabāšanas un transportēšanas izmaksas, bet rodas iespēja vienkāršot telpu remonta un atjaunošanas procesu – jaunās flīzes tiek līmētas tieši uz vecajām vai uz cita seguma bez tā iepriekšējas tīrīšanas. Protams, šādi izmēri izvirza īpašas prasības virsmas kvalitātei, bet tā jau ir tehnikas lieta. Lielformāta flīzes izmanto ne tikai sienām un griestiem, bet arī ārējo ventilējamo fasāžu apdarei. Tādējādi paveras iespēja veidot jaunas krāsas un faktūras un ēkas interjeru saistīt ar tās eksterjeru. Izmēru palielināšana bija vērojama ne tikai apdares ma-

Ç-,

1ă+

Ź(,

31)

Рубрику представляет салон Arttek www.arttek.lv Давно известно, что Италия является мировым законодателем мод не только в мебельной промышленности, но и в производстве сантехники и керамической плитки. Очередным подтверждением этого стала выставка Cersaie, прошедшая в Болонье в конце сентября нынешнего года. Выставку, отмечающую в этом году 30-летний юбилей, за 5 дней посетило более 100 тыс. человек, более трети которых составили зарубежные гости. Сусальное золото явилось редким исключением из общей тенденции отделки керамической плитки и сантехники в натуральные, природные тона. Причем не только в отношении цвета, но и фактуры: современные цифровые технологии позволяют оттиснуть на прессованной керамике имитации различных видов натурального камня, в том числе гранита, мрамора и известняка, практически неотличимые от оригиналов. При этом устойчивость к трению зачастую превышает натуральный материал! Практически все производители керамической плитки презентовали коллекции керамического паркета, керамогранита, имитирующего натуральный камень: мрамор, оникс, сланец, травертин. Так, фабрика Fap представила серию настенной плитки Supernatural, воспроизводящую натуральный мрамор. La Fabbrica вывела в свет новый бренд Ava, под именем которого вышли коллекции настенной плитки Axel и напольного керамогранита Everstone. Lord презентовала коллекцию Scultura Fossile – напольную плитку с эффектом тиснения. В последние годы в число имитируемых материалов попали и керамические панели с тщательно воспроизведенной текстурой дерева. Ее можно отличить от натуральной древесины разве что на ощупь. Хотя имитация одного материала другим не является добродетелью в классическом дизайне, но замена дерева керамикой сулит большие преимущества во «влажных» зонах жилища – в ванной, прихожей и на кухне, не говоря уже о комнатах с обогреваемыми полами. Однако на Cersaie-2012 производители пошли еще дальше, предложив керамику «под дерево» для... фронтальных панелей корпусной мебели, причем не только на кухне. Возможно, керамические кресла и стулья уже не за горами... Актуальны и нанесенные на керамическую плитку полноцветные изображения, которые по своей четкости и яркости не уступают фотографиям. Трендом в коллекциях настенной плитки стали объемные формы. Так, фабрика Apavisa представила коллекцию, имитирующую волны. Одной из стабильных тенденций строительной керамики, вновь проявившейся на выставке, является наращивание габаритов керамической плитки. Размеры 37,5х25 или 30х30 см уже можно смело отнести к категории скромных: в Болонье никого не удивляли размеры 30х90 и даже 120х120 см! Это уже не плитка, а целое надгробие... При этом толщина изделий продолжает уменьшаться: толщина многослойной прессованной плиты из каменной массы размером 120х60 см составляет всего 3,5 мм. Помимо сокращения расходов на хранение и транспортировку, это позволяет существенно упростить процесс ремонта и обновления помещений – новые плиты наклеиваются прямо на старую плитку или другое покрытие без предварительной зачистки. Конечно, такие размеры предъявляют особые требования к качеству поверхности, но это уже, как говорится, дело техники. Плиты большого формата успешно применяются не только для стен и полов, но и для отделки внешних вентилируемых фасадов, открывая новые цветофактурные возможности и увязывая интерьер здания с его экстерьером. Увеличение линейных размеров проявилось не только в секторе отделочных материалов, но и сантехнической керамики. Например, легендарный итальянский дизайнер Стефано Джованнони пополнил крупногабаритными изделиями серию Il bagno Alessi, изготовляемую швейцарской фирмой Laufen. Фарфоровая раковина умывальника, объединенная с туалетной полкой, имеет в длину аж 160 см! Помимо изящества обтекаемой формы, изделие отличается и идеальным качеством изготовления, труднодостижимым при таких габаритах. Аналогичный объект также создал дизайнер Антонио Читтерио для итальянской фирмы Pozzi Ginori.


20

Kol. Supernatural. Fap

Aparici

Kol. Scultura Fossille. Lord

Kol. Supernatural. Fap

teriālu, bet arī santehnikas keramikas sektorā. Piemēram, leģendārais itāliešu dizainers Stefano Džovannoni ar lielgabarīta izstrādājumiem papildinājis Šveices firmas Laufen sēriju Il bagno Alessi. Ar tualetes plauktu apvienotā izlietne ir 160 cm gara! Tā izceļas ar skaistu pludlīnijas formu un ideālu izgatavošanas kvalitāti, kas, ņemot vērā gabarītus, ir grūti sasniedzama. Līdzīgu objektu radījis dizainers Antonio Čiterio Itālijas firmai Pozzi Ginori. Savā jaunajā kolekcijā Itālijas fabrika Lineatre demonstrēja baltas fasādes ar zelta dekoru, apzeltītu spoguļa rāmi. Zelta motīvi sastopami arī pārējo sērijas elementu apdarē. Formas ziņā skaista ir brīvi stāvošā Itālijas firmas Hidra Ceramica (diz. S.Meneljo un M. Paolelli) ar vizuļzeltu pārklātā izlietne Miss par neadekvāto 6 tūkst. eiro cenu. Itāļu fabrika Bianchini&Capponi demonstrēja jaunas oriģinālas kolekcijas, kas tapušas dažādos

Kol. Opera. Vallelunga

Kol. Opera. Vallelunga

Итальянская фабрика Lineatre в своей новой коллекции представила белые фасады с золотым декором, зеркальную раму с позолотой. Золотые мотивы присутствуют в отделке остальных элементов серии. Изяществом формы отличалась свободностоящая раковина Miss итальянской фирмы Hidra Ceramica (диз. С. Менельо и М. Паолелли) с покрытием из сусального золота и неадекватной ценой в 6 тыс. евро. Итальянская фабрика Bianchini&Capponi представила новые оригинальные коллекции в разных стилевых направлениях: этника, барокко, ар деко. Коллекции выполнены вручную из натуральных материалов и не имеют аналогов. Среди новинок – копии версальского антиквариата, отделка которых навеяна китайскими мотивами. Интересна коллекция, расписанная под гжель. Роскошной премьерой стала новинка от

Kol. Woodays Bath.Tagina

Italgraniti

Italgraniti

Kol. Nature. Sant Agostino.


22

Lineatre

Lineatre

stila virzienos – etniskajā, baroka, art deko stilā. Kolekcijas gatavotas ar rokām no dabīgiem materiāliem, un tām nav analogu. Starp jaunumiem izceļas Versaļas antikvariāta kopijas, kuru apdarē izmantoti ķīniešu motīvi. Interesanta ir kolekcija, kas apgleznota Gžeļas stilā. Krāšņu „pirmizrādi” piedzīvoja itāļu fabrikas Glass Design jaunums – ekskluzīva kompakta izlietne no Krystallo materiāla – tīra kristāla ar 24% svina saturu un komplektā konsole. Jaunās kolekcijas prezentēja itāļu fabrika Devon&Devon. Dīvāns, kas gatavots no vecas čuguna vannas leģendārajā filmā “Brokastis pie Tifānijas”, iedvesmoja fabrikas dizainerus radīt dīvānu Holly. Vannas istabas interjerā lieliski iederēsies elegantais Jetset skapītis zem izlietnes no Devon&Devon art deko stilā. Par negaidītiem itāļu fabrikas Etrusca jaunumiem, kura agrāk ražoja ekskluzīvās klasisko vannas istabas

Bianchini & Capponi

Bianchini & Capponi

Lineatre

итальянской фабрики Glass Design – эксклюзивный компактный умывальник из материала Krystallo из чистого хрусталя с содержанием 24% свинца и консоль к нему. Новые коллекции презентовала итальянская фабрика Devon&Devon. Диван, сделанный из старой чугунной ванны, из легендарного фильма «Завтрак у Тиффани» вдохновил дизайнеров фабрики на создание дивана Holly. Прекрасно впишется в интерьер ванной комнаты элегантная тумбочка под умывальник Jetset от Devon&Devon в стиле ар деко. Неожиданными новинками от итальянской фабрики Etrusca, которая ранее выпускала эксклюзивные коллекции классической мебели для ванной, стали коллекции мебели Ebany и Dream. Использование нестандартных цветовых оттенков в классической мебели для ванной придает сериям современную ин-

Bianchini & Capponi Bianchini & Capponi

Bianchini & Capponi

Kol. Regal Bath. Gentry. Bianchini & Capponi


5DSLHU

ȞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉ&#x;ɞɜÉ&#x;ɪɢ ɇÉ&#x;ɨÉ?ÉŞÉšÉ§É˘ÉąÉ˘ÉœÉšÉŁÉŹÉ&#x;ÉŤÉ&#x;ɛɚɍɏɚɧɞɚɪɏɧɾɌɢ ɞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉŚÉ˘É­É?ɨɼɤɚɌɢ ÉŤÉŚÉŤÉŚ ɢ ɨɏɤɪɨɣɏÉ&#x;ÉœÉ¨ÉĄÉŚÉ¨É É§É¨ÉŤÉŹÉ˘ɞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉŻɞɜÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŁ ȞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉ&#x;ɞɜÉ&#x;ɪɢ5DSLHUÉŠÉ¨ÉĄÉœÉ¨ÉĽÉšÉŹɍɨɥɞɚɏɜɞɭɲÉ&#x;ÉœÉ¨ÉŁÉ­É?ɨɼɨɤɊɨÉŤÉœÉ¨É&#x;ÉŚÉ­ÉœÉ¤É­ÉŤÉ­ ɤɨɏɨɪɾɣɢɞÉ&#x;ɚɼɜɧɨÉœÉŠÉ˘É˛É&#x;ÉŹÉŤÉšÉœÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉšÉ§ÉŤÉŹÉœÉ¨ȟɚɲÉ&#x;ÉŁÉœÉšÉ§É§É¨ÉŁɤɨɌɧɚɏɾ

NRDP2

ȟɾɛɢɪɚɣɏÉ&#x; ɞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉ&#x; ɞɜÉ&#x;ɪɢ 15'3 ɲɢɪɢɧɨɣ   ɢɼɢ  ÉŤÉŚ Éš É&#x;ɍɼɢ É§É­É É§É¨ ɛɨɼÉ&#x;É&#x; ɭɞɨɛɧɨÉ&#x; ÉŠÉŞÉ¨ÉŤÉŹÉŞÉšÉ§ÉŤÉŹÉœÉ¨  ɞɜÉ&#x;ɪɢ 15'3 ɲɢɪɢɧɨɣɢɼɢɞɚɠÉ&#x;ÉŤÉŚ

NRDP4

ɋɨɹÉ&#x;ɏɚɧɢÉ&#x;ɧÉ&#x;ÉŠÉ¨ÉžÉœÉ˘É É§É¨ÉŁÉŤÉŹÉ&#x;ɧɤɢ536ɢɞɭɲÉ&#x;ÉœÉ¨ÉŁɞɜÉ&#x;ɪɢ15'3 ÉŠÉ¨ÉĄÉœÉ¨ÉĽÉ˘ÉŹȟɚɌɍɨɥɞɚɏɜɞɭɲÉ&#x;ÉœÉ¨ÉŁÉ­É?ɨɼÉŤɪɚɥɌÉ&#x;ɪɚɌɢɨɏÉŻ ɞɨÉŻÉŤÉŚÉ‰É¨ÉœÉľÉŤÉ˘ÉŹÉśɤɨɌɎɨɪɏɜɨÉœÉŞÉ&#x;ÉŚÉšɊɪɢɧɚɏɢɚɞɭɲɚ ɊɨɌɨɠÉ&#x;ÉŹÉ?ɢɞɪɨɌɚɍɍɚɠɧɚɚɊɚɧÉ&#x;ÉĽÉśɢɍɢɞÉ&#x;ɧɜÉ&#x;

É—ÉĽÉ&#x;É?ɚɧɏɧɨɊɨɞɹÉ&#x;ɪɤɧÉ&#x;ÉŹȟɚɲɭɜɚɧɧɭɸɤɨɌɧɚɏɭ ȞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉ&#x; ɞɜÉ&#x;ɪɢ 5DSLHU ÉŠÉŞÉ&#x;ɞɼɨÉ?ÉšÉ&#x;ÉŚ ÉŤ ɊɪɨɥɪɚɹɧɾɌ ɢɼɢ ÉŚÉšÉŹÉ¨ÉœÉľÉŚ ÉŤÉŹÉ&#x;ɤɼɨɌ É?ÉœÉ&#x;ÉŹ ɪɚɌɾ  É›É&#x;ɼɾɣ ɢɼɢ Ɍɨɞɧɾɣ ɍɚɏɢɧ É‹ÉŹÉ&#x;ɤɼɨÉœÉŤÉ&#x;ÉŻɞɭɲÉ&#x;ÉœÉľÉŻɞɜÉ&#x;ÉŞÉ&#x;ÉŁɊɨɤɪɾɏɾɣɍɼɨÉ&#x;ÉŚ5$9$. $QWL&DOFɤɨɏɨɪɾɣɥɚɳɢɳɚÉ&#x;ÉŹɨɏÉŠÉ¨ÉœÉŞÉ&#x;É ÉžÉ&#x;ɧɢɚɍɨɼÉ&#x;ÉœÉľÉŚÉ˘ ɨɏɼɨɠÉ&#x;ɧɢɚɌɢɢÉ?ɚɪɚɧɏɢɪɭÉ&#x;ÉŹÉĽÉ&#x;É?ɤɢɣɭɯɨɞ

UAB RAVAK BALTIC, Butrimoniu 5, LT-50203, Kaunas www.ravak.lt; www.ravak.lv; www.ravak.ee

NRDP4+RPS


24

Glass Design

Mod. Miss. Hidra Ceramica.

Mod. Jetset Art Deco stilā. Devon & Devon

Dīvāns Holly. Devon & Devon.

Kol. Etrusca

Kol. Etrusca

Kol. Joyce. Villeroy&Boch

mēbeļu kolekcijas, kļuva mēbeļu kolekcijas Ebany un Dream. Nestandarta toņu izmantojums klasiskajās vannas istabas mēbelēs piešķir sērijām mūsdienīgu interpretāciju. Vācu fabrika Villeroy & Boch ar tai piemītošo pedantiskumu un virzību uz funkcionalitāti eksponēja jauno mēbeļu un Joyce keramikas kolekciju, kas veidota mūsdienu noskaņās. Itāļu fabrika Bisazza piedāvāja jauno vannas istabas mēbeļu sēriju Nendo. Kolekciju izstrādājusi japāņu dizaina studija Nendo. Pirmo reizi vannas istabas mēbeļu radīšanā Bisazza izmantojusi zeltīto lapegles koksni, kas kļuvusi par ideālu dabas materiālu, lai paustu eleganci un tai pat laikā mūsdienīgu kolekcijas minimālismu. Vācu kompānija Dornbracht demonstrēja inovatīvo horizontālo dušu. „Pateicoties horizon-

терпретацию. Немецкая фабрика Villeroy & Boch с присущей ей педантичностью и нацеленностью на функциональность, экспонировала новую коллекцию мебели и керамики Joyce, созданную в современном духе. Итальянская фабрика Bisazza представила новую серию мебели для ванной комнаты Nendo. Коллекция разработана японской дизайн-студией Nendo. Впервые при создании мебели для ванной комнаты Bisazza использовала золотистую древесину лиственницы, которая стала идеальным природным материалом для выражения элегантности и в тоже время современного минимализма коллекции. Инновационный горизонтальный душ представила немецкая компания Dornbracht.

Kol. Nendo. Dizains: Nendo. Bisazza Bagno

Kol. Nendo. Dizains: Nendo. Bisazza Bagno

Kol. Nendo. Dizains: Nendo. Bisazza Bagno


26

Dušas sistēma. Dornbracht.

Dušas sistēma. Dornbracht.

Dušas sistēma. Fantini.

tālajai dušai, mazgāšanos dušā mēs piedāvājam izmēģināt pilnīgi jaunā dimensijā. Rezultātā iespējams gūt pilnīgu relaksāciju, ko var sasniegt tikai guļus stāvoklī”, atzīmēja izpilddirektors Andreass Dornbrahts. Dizaineru uzmanību aizvien vairāk piesaista vannasistabas objekti, piemēram, apkures radiatori – mūsu „čūsku” attāli radinieki. Vispārēju vērību izstādē piesaistīja firmas Cordivari izstrādājumi, tai skaitā Blow (diz. Žans Marī Maso), kas jau paspējis saņemt prestižo prēmiju Red Dot, kā arī dekoratīvais Jungle (diz. Mariano Moroni). Jaunums no itāļu fabrikas Margaroli – radiators Quadri neatstāja vienaldzīgus daudzus. Izstāde Cersaie uzskatāmi parādīja, ka baumas par stagnāciju Itālijas keramikas un santehnikas ražošanā ir stipri pārspīlētas. Neraugoties uz spēcīgo starptautisko konkurenci, nepārspētā kvalitāte, izcilais dizains un inovatīvās tehnoloģijas, ko apvieno zīmols Made in Italy, joprojām ir nacionālās ekonomikas gods un lepnums.

«Благодаря горизонтальному душу, мы переносим опыт принятия душа в новое измерение. В результате наступает полная релаксация особого рода, которая достижима только в положении лежа», – отметил исполнительный директор Андреас Дорнбрахт. Внимание дизайнеров все более привлекают вспомогательные обьекты ванной комнаты, например, радиаторы отопления – дальние родственники наших змеевиков. Всеобщее внимание на Cersaie привлекли изделия фирмы Cordivari, в том числе Blow (диз. Жан-Мари Массо), уже успевший получить престижную премию Red Dot, а также декоративно-знаковый Jungle (диз. Мариано Морони). Новинка от итальянской фабрики Margaroli радиатор Quadri многих оставил неравнодушными. Выставка Cersaie наглядно показала, что слухи о застое в производстве итальянской керамики и сантехники сильно преувеличены. Несмотря на сильную международную конкуренцию, непревзойденное качество, совершенный дизайн и иновативные технологии, объединенные в единый бренд Made in Italy, по прежнему составляют гордость и славу национальной экономики.

Salonā Arttek ir plaša keramikas flīžu un santehnikas izvēle. Jums ir no kā izvēlēties.

В салоне Arttek богатый выбор керамической плитки и сантехники. Вам есть из чего выбирать.

Salons Arttek Krasta 68b, Rīga www.arttek.lv Radiatora modelis Jungle. Dizains: Mariano Moroni. Cordivari. Radiatora modelis Quadri. Margaroli.

Margaroli

Radiatora modelis Blow. Dizains: Žans Marī. Массо. Cordivari.


28

INTERJERS DIZAINS / ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР

2NËDQSNĈ#AUAKKHĈĘHJR

åüŖďŗāďŐŗĎŕřāŗďØŔ÷Ŕýýü

Aprīlī notikušās Milānas izstādes Salone Del Mobile ietvaros modelētājs Roberto Cavalli piedāvāja pirmo mājas aksesuāru kolekciju – Roberto Cavalli Home Collection. Viņa stends slīka dzīvnieku rakstos, ādās, kažokādās un spīdošo aksesuāru pārpilnībā, atgādinot modes podiumu. Visi kolekcijas izstrādājumi – mēbeles, segas, spilveni, pledi, paklāji, gultas veļa, svečturi un vāzes darināti modernai mājai raksturīgā tradicionālā stilā ar nemainīgiem dzīvnieku rakstiem. „Mēbeles es sāku radīt pirms daudziem gadiem un pilnvērtīgu kolekciju plānoju ļoti ilgi – jaunībā es sapņoju kļūt par arhitektu un interjera dizaineru. Bet es netiecos pēc vienota interjera, man patīk eklektika. Es gribu, lai katram cilvēkam mājās būtu daļiņa manas gaumes, manu kaislību, manu

36%4,!.!ď,5+*!./6!

В рамках прошедшей в апреле миланской выставки Salone del Mobile кутюрье Роберто Кавалли представил первую коллекцию аксессуаров для дома - Roberto Cavalli Home Collection. Его стенд утопал в анималистических принтах, коже, мехах и обилии блестящих аксессуаров, напоминая модный подиум. Все изделия коллекции, будь-то предметы мебели, одеяла, подушки, пледы, ковры, постельное белье, подсвечники или вазы выполнены в традиционном стиле модного дома с неизменными анималистическими принтами. «Я начал создавать мебель много лет назад и очень долго планировал полноценную коллекцию - в молодости я мечтал быть архитектором и дизайнером интерьеров. Но я не стремлюсь к единому интерьеру, мне нравится эклектика. Мне хочется, чтобы у каждого чело-


30

panākumu... Izstrādājot kārtējo kleitu, es vienmēr cenšos uzsvērt tās meitenes sievišķību, kas nēsās šo kleitu. Tāpat bija arī izstrādājot šo kolekciju mājai. Home Collection es gribēju iemiesot savu iekšējo filozofiju un savu dzīves stilu, kurš bieži vien pakļauts dažādām kaislībām un jūtām”, uzsvēra Roberto Cavalli. Sadarbībā ar JC Passion kompāniju Roberto Cavalli radīja oriģinālas mēbeles savai kolekcijai, starp kurām izcēlās krēsls ar dzīvnieku rakstiem un dīvāns ar zīda pārklājumu, kurš apvilkts ar pitona ādas siksnu. Maestro, iedvesmojoties no ahāta skaistuma un elegantās struktūras, radīja arī savas keramikas flīžu kolekcijas. Roberto Cavalli Home Luxury Tiles kolekcijas ražošanu veic Ceramiche Richetti fabrika. Cersaie izstādē, kas norisinājās Boloņā septembra beigās, tika demonstrētas ekskluzīvās grīdas flīžu Signoria un Rinascimento kolekcijas pārsteidzošos koka toņos un ar koka struktūru.

S Kol. Signoria

S Kol. Rinascimento

S Kol. Rinascimento

века дома была частица моего вкуса, моей страсти, моей удачи…Разрабатывая очередное платье, я всегда стремлюсь подчеркнуть женственность той девушки, которая будет его носить.Так же было и при разработке коллекции для дома. В Home Collection я хотел воплотить свою внутреннюю философию и стиль своей жизни, который зачастую подвержен самым различным страстям и чувствам», - подчеркнул Роберто Кавалли. Для коллекции в сотрудничестве с компанией JC Passion Роберто Кавалли создал оригинальные предметы мебели, среди которых выделялись кресла с фирменным анималистическим принтом и диван с шелковой накидкой, обтянутый ремнем из кожи питона. Маэстро, вдохновившись красотой и элегантностью структуры агата, создал и собственные коллекции керамической плитки. Производством коллекции Roberto Cavalli Home Luxury Tiles занимается фабрика Ceramiche Richetti. Эксклюзивные коллекции напольной плитки Signoria и Rinascimento потрясающих оттенков и структуры дерева были представлены на выставке Cersaie в конце сентября в Болонье.

S Kol. Signoria

S Kol. Signoria


3XONVWHƼXXQURWDVOLHWX3LHUUH&DUGLQR¿FLƗODLVSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ 3XONVWHƼXVXQURWDVOLHWDV3LHUUH&DUGLQYDULHJƗGƗWLHVWLUG]QLHFƯEDVFHQWURV5ƯJD3OD]D 6W\OH  3DQRUDPD3OD]D2ULJR6N\ 0RUH$]XUXQVDORQƗ'LPDQWV %UƯYƯEDVLHOƗ5ƯJƗ  ZZZD]DOLMDZDWFKOY


32

INTERJERS ZĪMOLS// ИНТЕРЬЕР БРЕНД

$!2*!ď3,!"+/63+!


2LMGHPʭHB@ʭDCÅ+HʪHKFĈ~ĈDKDFAMSRĈCYűUDRĈRSHKRĈAQĈLơRCHDMTĈSDMCDMBŝLĈ 2NOGHRSHB@SDCÊ+HUHMFď€ď͌ýŕøŔÿāÿćĀďŚāüýĈďúüûÿüďŚďŚŗ÷řŕþŕÿÿćþüďāŕÿùŕÿĂüĊþü Oktobrī notikušajā Baltic Furniture izstādē kompānijas Eliza stends, tāpat kā iepriekšējos gados, bija atšķirīgs no pārējiem. Stends priecēja ar savu oriģinalitāti – tajā tika piedāvāta jaunā Sophisticated Living kolekcija. Šodien kompānija Eliza ir viens no lielākajiem mēbeļu ražošanas uzņēmumiem Latvijā ar veiksmīgu attīstības stratēģiju.

На прошедшей в октябре выставке Baltic Furniture стенд компании Eliza, как и в предыдущие годы, был отличен от остальных. Стенд порадовал нас своей оригинальностью – на нем была представлена новая коллекция Sophisticated Living. Компания Eliza сегодня – одно из крупнейших и успешно развивающихся производственных мебельных предприятий Латвии.

Kompānijas Eliza mārketinga direktore Darja Slabkovska: – Ikviens cilvēks instinktīvi tiecas pēc ērtībām, un mīkstās mēbeles pavada viņu visu dzīvi. Dīvāns, gulta vai krēsls vairāk kā citi iekārtojuma priekšmeti palīdz pa īstam atslābināties, atpūsties un gūt spēkus. Tiesa, tikai ar vienu nosacījumu: ja mēbele ir komfortabla un kvalitatīvi izstrādāta. Kompānija Eliza ražošanā izmanto pēdējās tehniskās izstrādes materiālu un mehānismu jomā, parasti – no vadošajiem Eiropas ražotājiem. Tas ir ļoti svarīgi patērētājam, īpaši, kad ienāk daudz preču piedāvājumu no Dienvidaustrumāzijas un Austrumeiropas. Par pildvielu savos izstrādājumos Eliza izmanto tikai pārbaudītus un augsti kvalitatīvus materiālus, tādus kā atsperu bloki, ļoti elastīgu porolonu un porolonu ar „atmiņu”, kurš spēj ieņemt ķermeņa formu. Tas viss mēbeles padara komfortablas un izturīgas. Eliza piedāvā lielu tapsēšanas audumu un dabīgās ādas izvēli no Itālijas, Francijas, Beļģijas. Un tas viss tikai papildina priekšrocību sarakstu pircējam. Pirmie mīksto mēbeļu Sophisticated Living kolekcijas modeļi parādījās tikai pirms dažiem gadiem, bet īsā laika sprīdī brends kļuva par vienu no brendiem ar visdinamiskāko attīstību: tikai Vācijā pārdošanas apjoms katru gadu pieaug par 20-25 procentiem. Sophisticated Living kolekcija ir pieprasīta Dānijā, Zviedrijā, Austrijā, Itālijā, tagad arī Latvijā

Рассказывает директор по маркетингу компании Eliza Дарья Слабковская: – Любой человек инстинктивно тянется к удобству, и мягкая мебель сопровождает его всю жизнь. Диван, кровать или кресло больше, чем другие предметы обстановки, позволяют по-настоящему расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Правда, при одном условии: если мебель комфортна и сделана качественно. Компания Eliza в производстве использует последние технические разработки в области материалов и механизмов, как правило, – от ведущих европейских производителей. Это важно для потребителя, особенно, когда много предложений товаров из Юго- Восточной Азии и Восточной Европы. В качестве наполнителей Eliza использует в своих изделиях исключительно проверенные и высококачественные материалы, такие как пружинные блоки, высоко-эластичный поролон и поролон с «памятью», способный принимать форму тела. Все это делает мебель комфортной и долговечной. Eliza также предоставляет большой выбор обивочных тканей и натуральной кожи из Италии, Франции, Бельгии. А это только дополняет список преимуществ для покупателя. Первые модели коллекции мягкой мебели Sophisticated Living появились лишь несколько лет назад, но за короткий срок бренд стал одним из самых динамично развивающихся: только в Германии объем продаж ежегодно возрастает на 20-25 процентов. Коллекция Sophisticated Living пользуется спросом в

33


34

un ir kā svaigs triepiens mēbeļu paletē. Neskatoties uz salīdzinoši īso vēsturi, Sophisticated Living iekarojusi pietiekamu popularitāti Vācijas, Šveices, Austrijas, Norvēģijas un Igaunijas iedzīvotāju vidū. Panākumi ir saprotami un likumsakarīgi. Interjera un dizaina žurnālos un rakstos visbiežāk sastopamas atsauces uz Sophisticated Living kolekciju. Sophisticated Living – augsta Eiropas līmeņa mēbeles. Elegants dizains, komforts, praktiskums un, kas nav mazsvarīgi patērētājam, pievilcīga cenu un kvalitātes attiecība. Eiropas tirgū Sophisticated Living kolekcija ieņēmusi pienācīgu vietu līdzās vadošo itāļu un vācu ražotāju produkcijai, pateicoties atbilstošam kvalitātes un dizaina līmenim, bet daudz pievilcīgākām cenām. Kolekcijas līdzautors un lielākās modeļu daļas autors ir vācu dizainers un arhitekts Ralf Hüllemann. Viņš ir aizrautīgs un azartisks cilvēks, kurš veiksmīgi darbojas daudzās sfērās: noformē interjerus, rada dizainu paklājiem, konstruē mēbeles, bet paralēli paspējis aizstāvēt zinātniskos grādus mākslas jomā un saņemt savu kolēģu atzinību. Sophisticated Living kolekcijā iekļauti kā mūsdienu, tā arī klasiskā dizaina izstrādājumi: priekšmeti viesistabām, kabinetiem, guļamistabām un sabiedriskajām telpām. Sophisticated Living koncepcija – tā ir absolūti jauna telpa miegam un atpūtai. Dažādas kombinēšanas un funkcionēšanas iespējas piešķir jaunajai Sophisticated Living kolekcijai īpašas iezīmes, pauž tās raksturu, kas pasvītro kolekcijas individualitāti – pretstatā ikdienībai. Katrs modelis pircējam piedāvā plašu moduļu asortimentu, atstājot vēsturē tradicionālās komplektācijas „dīvāns plus divi krēsli”.

Дании, Швеции, Австрии, Италии, а теперь и в Латвии, как свежий штрих в мебельной палитре. Несмотря на сравнительно короткую историю Sophisticated Living завоевал достаточную популярность среди жителей Германии, Швейцарии, Австрии, Норвегии и Эстонии. Успех объясним и закономерен. В журналах и статьях по интерьеру и дизайну все чаще встречаются ссылки на коллекцию Sophisticated Living. Sophisticated Living – мебель высокого европейского уровня с элегантным дизайном, комфортом, практичностью, и, что немаловажно для потребителя, привлекательным соотношением цены и качества. На европейском рынке коллекция Sophisticated Living заняла достойное место в одном ряду с продукцией ведущих итальянских и немецких производителей, благодаря соответствующему уровню качества и дизайна, но более привлекательной цене. Соавтором коллекции и автором большинства моделей стал немецкий дизайнер и архитектор Ralf Hüllemann. Он – человек увлеченный и азартный – с успехом работает во многих сферах: оформляет интерьеры, создает дизайн ковров, конструирует мебель, а параллельно успел защитить научные степени в области искусства и получить признание коллег по профессии. В коллекцию Sophisticated Living включены изделия как современного, так и классического дизайна: это предметы для гостиных, кабинетов, спален и общественных помещений. Концепция Sophisticated Living – это абсолютно новое пространство для сна и отдыха. Различные возможности комбинаций и функционирования придают новой коллекции Sophisticated Living особые черты, выявляют характер. Что подчеркивает индивидуальность коллекции – в противовес обыденности. Каждая модель предоставляет покупателю широкий ассортимент модулей, в то время как традиционные комплектации «диван плюс два кресла» уходят в историю.


35

Atšķirībā no daudziem high klases mēbeļu ražotājiem, kuri nepieļauj novirzes no ierastajiem trafaretiem, Sophisticated Living kolekcijas radītājiem imponē risinājumu un stila netradicionalitāte: piemēram, jaunā 2013.gada kolekcija ir uz metāla rāmjiem un koka platformām. Tas nešaubāmi ieinteresēs un piesaistīs interjera dizainerus. Saviem pircējiem kompānija Eliza piedāvā iespēju izveidot to, par ko viņi patiešām sapņo. Savukārt pircēju vēlmes palīdz atrast jaunus risinājumus un idejas. Nepārtraukta saskarsme un uzmanīga attieksme pret patērētāju vēlmēm ļauj saprast pēdējos trendus „mēbeļu” modē.

В отличие от многих производителей мебели high-класса, которые не допускают отклонений от привычных трафаретов, создателям коллекции Sophisticated Living импонирует нестандартность решений и стиля: например, новая коллекция-2013 – на металлических рамах и деревянных платформах. Что, несомненно, заинтересует и привлечет дизайнеров по интерьеру. Компания Eliza предлагает своим покупателям возможность создать то, о чем они действительно мечтают. А пожелания покупателей помогают найти новые решения и идеи. Постоянное общение и внимательное отношение к предпочтениям потребителей позволяют понимать последние тренды в «мебельной» моде.

Latvijā kolekcija atrodama Rīgā Eliza salonos tirdzniecības centrā Spice Home un A.Deglava ielā 50. Mēs vēlamies raudzīties nākotnē kopā ar jums un attīstīt savas jaunās idejas. Mēs vienmēr esam jums pateicīgi par to, ka izvēlaties Eliza mēbeles.

В Латвии коллекция представлена в салонах Eliza в торговом центре Spice Home и на улице А.Деглава, 50. Вместе с вами мы хотим смотреть в будущее и развивать свои новые идеи. Всегда благодарны вам за то, что вы выбираете мебель от Eliza.

Jūsu Eliza P.S. Aicinām apmeklēt mūsu stendu C031 (Hall 3,1) mēbeļu izstādē IMM 2013 Ķelnē (2013.gada 14.-20.janvārī).

Ваша Eliza P.S. Приглашаем посетить наш стенд C031 (Hall 3,1) на мебельной выставке в Кельне IMM 2013 (с 14 по 20 января 2013 года).

www.eliza-k.lv


36

ZĪMOLS / БРЕНД

%ODCDOHNQDÅ"LKPʭ@KʭĈFAKCAĈOTKJRSDƈH

ōŔŚāŗýĈÿćŕďăŔŚćď%QDCDQHPTDÊ"NMRS@MS

Marka Frederique Constant samērā ātri kļuvusi slavena, pateicoties saviem tehniskajā ziņā pilnīgajiem un estētiskajā ziņā nevainojamiem pulksteņiem. Šie pulksteņi, kas izceļas ar aktuālu dizainu, izgatavoti no vislabākajiem materiāliem, izmantojot visjaunākās zinātniskās izstrādnes. Turklāt daudzas šīs izstrādnes, kas nodrošina nepārspējamus raksturlielumus, izturību un ilgu kalpošanas laiku, radījuši savam darba uzticīgie Frederique Constant mehāniķi, inženieri un meistari. Sasniegtie rezultāti kompānijai ļāvuši ieņemt savu vietu starp elitāro Šveices pulksteņu ražotājiem. Tomēr nav jābaidās par to, ka kompānija dīki atdusēsies uz lauriem: nevienam, kas ar to saistīts, šāda īpašības nepiemīt. Un tomēr, domājot par sasniegto, neviļus rodas jautājums: „Kā gan viņi var kļūt vēl labāki?” Šogad atbilde bija šāda... „Izgatavojot lielākus pulksteņus!” Visa meistarība un prasme, kas tiek izmantota Frederique Constant rokas pulksteņu izgatavošanā, tika likta lietā, lai radītu pārsteidzošus, absolūti jaunus galda pulksteņus. Šie efektīvie laikrāži apvieno visus tos raksturlielumus, kas piemīt Frederique Constant rokas pulksteņiem, un, protams, efektīgi un moderni, aktuāli un eleganti, nepretenciozi izskatīsies vēl 100 gadus. Nav šaubu, ka Frederique Constant galda pulksteņu slīpēta un pulēta nerūsoša tērauda korpuss lieliski izskatīsies uz jebkura galda. Šiem unikālajiem laikrāžiem nav nedz kvadrāta, nedz taisnstūra forma, kas parasti asociējas ar galda pulksteni. Tie izskatās kā ļoti liels rokas pulkstenis, kuram labajā pusē ir pat uzvilkšanas poga. Vispirms skatiens apstājas pie ciparnīcas. Lielisko sudraba ciparnīcu ar brīnišķīgu rakstu ieskauj spīdīgs slīpēta un pulēta nerūsoša tērauda korpuss ar 94 mm diametru. Uz apaļās skalas izvietoti lieli romiešu cipari, laiku rāda ar rokām pulēti rādītāji melnā krāsā. Pulksteņiem ir divi kvarca mehānismi, kas ļauj cilvēkiem, kuri ceļo pa pasauli, otro laika joslu noregulēt uz mazās ciparnīcas stāvoklī „6”. Visbeidzot jūs ievērojat pulksteņa pamatni – liels loks savienots ar aizsargvāciņu, kas pilda paliktņa funkciju.

Марка Frederique Constant получила известность за относительно короткое время благодаря своим технически совершенным и эстетически безупречным часам. Эти имеющие неизменно актуальный дизайн часы изготовлены из наилучших материалов с использованием передовых научных разработок, многие из которых были созданы преданными своему делу механиками, инженерами и мастерами Frederique Constant, и воплощают в себе непревзойденные рабочие характеристики, надежность и долговечность. Полученные результаты позволили компании стремительно занять свое место среди производителей элитных швейцарских часов. Однако опасности, что компания станет почивать на лаврах, нет; такая черта просто отсутствует в характере любого, кто с ней связан. Тем не менее, когда думаешь о достигнутом, не может не возникнуть вопрос «Как они могут стать еще лучше?» В этом году ответом было... «Сделать часы больше!» Все то мастерство и умения, которые применяются при изготовлении всех наручных часов Frederique Constant, были использованы для создания ошеломляющих, абсолютно новых настольных часов. Эти эффектные часы сочетают в себе все те характеристики, которые присущи наручным часам Frederique Constant, и в то же время, без сомнения, будут выглядеть эффектно и при этом сдержанно, современно, но вечно актуально и элегантно без претенциозности на протяжении еще 100 лет. Нет сомнений, что изготовленный из отшлифованной и отполированной нержавеющей стали корпус настольных часов Frederique Constant будет превосходно смотреться на любом столе. Эти уникальные часы имеют не квадратную или прямоугольную форму, которая обычно ассоциируется с настольными часами. Они выглядят как очень большие наручные часы, вплоть до заводной головки с правой стороны. Первое, на что падает взгляд, это циферблат. Сияющий корпус диаметром 94 мм из тщательно отшлифованной и отполированной нержавеющей стали обрамляет великолепный серебряный циферблат с прекрасным гильошированным узором. На круговую шкалу нанесены крупные римские цифры, время показывают отполированные вручную, насыщенно-черные оксидированные стрелки. Часы имеют два кварцевых механизма и позволяют тем, кто путешествует по миру, настроить второй часовой пояс на малом циферблате в положении «6 часов». Наконец, вы замечаете основание часов – огромную дужку, которая словно бы предназначена для гигантского ремня, но вместо этого соединяется с защитной крышкой, также выполняющей функцию подставки.

Ekskluzīvs Frederique CONSTANT pulksteņu pārstāvis Latvijā – Juvelieru un pulksteņu saloni „LAIKS”. www.laikswatches.lv


38

INTERJERS STILS // СТИЛЬ ИНТЕРЬЕР

"ARSELONAďARHITEKTǮRASďFENOMENSď įdzǸǹǴľǶŀdzdzǸǻļŁǴǵŁǺǸŀŇĽŌǴŀǶĿǴŀ

36%4,!.!ď,5+*!./6! S Katalonijas mūzikas pils zāle. Barselona. Luiss Domeneks i Montaners. 1905 – 1908 Зал Дворца каталонской музыки. Барселона. Луис Доменек-и-Монтанер. 1905 – 1908


Vieta: Katalonija – Spānijas province un tās galvaspilsēta Barselona. Laiks: XIX gadsimta beigas – XX gadsimta sākums. Tieši Barselonā (dibināta kā Romas kolonija, kas I gadsimtā bija pazīstama kā Faventia Pia Augusta Paterna Barcino) – pilsētā, kura savā ilgajā vēsturē sakoncentrējusi daudzus dažādu laikmetu arhitektūras pieminekļus, tolaik savā fantastiskajā, savdabīgajā stilā projektus izstrādāja izcilais arhitekts Antonio Gaudi.

Visā pasaulē tikai daži arhitekti ir tik ļoti ietekmējuši savas pilsētas veidolu vai radījuši kaut ko tik nozīmīgu tās kultūrai kā Antonio Gaudi. Būtu atzīmējami arī citi kataloņu arhitekti – Luiss Domeneks i Montaners un Hosē Puidžs i Kadafalčs, kam bijusi svarīga nozīme Katalonijas arhitektūrā un īpaša kataloņu virziena iezīmēšanā jūgendstilā. Luiss Domeneks i Montaners uzbūvējis Barselonā vairākas izcilas ēkas, no kurām īpaši gribētos atzīmēt slimnīcu kompleksu De Sant Pau i de la Santa Creu (1900 – 1910) un jo sevišķi Katalonijas mūzikas pili (Palau de la Musica Catalana), kas tika uzcelta laikā no 1905. gada līdz 1908. gadam Kataloņu kora biedrībai. Pils dizains ir tipisks kataloņu jūgendstilam – dominē liektas līnijas, dinamiskas formas un bagātīgs rotājums, kurā plaši pārstāvēti puķu un citi organiskās pasaules motīvi. Izmantoti vismodernākie XX gadsimta sākumā pieejamie materiāli un tehnoloģijas (piemēram, tērauda karkass). Pils fasādes rotājumā ir ietverti spāņu un arābu arhitektūras elementi. Sarkanie ķieģeļi un tērauds, mozaīkas, vitrāžas un podiņi piemeklēti un izvietoti tā, lai radītu atklātas un caurspīdīgas telpas ilūziju. Galvenās fasādes balkona līmenī dominē divas kolonādes. Katru kolonnu sedz daudzkrāsainas flīzes ar puķu rakstiem un vainago kandelabrs. Virs kolonām novietoti Džovanni Pjerluidži, Johanna Sebastjana Baha un Ludviga van Bēthovena krūšutēli, bet pie galvenās fasādes – Riharda Vāgnera krūšutēls. Koncertzāle, kura spēj uzņemt aptuveni 2200 cilvēku, ir viena no skaistākajām visā pasaulē. Tā ir vienīgā skatītāju zāle Eiropā, kuru gaišajā dienas laikā izgaismo tikai dabiskā gaisma. No divām pusēm sienas veido krāsains stikls, bet virs galvas atrodas milzīgs krāsaina stikla lukturis, kas veidots kā ieliekts kupols. Tā noformēšanā izmantoti zeltotie un zilie toņi, kas simbolizē sauli un debesis. Koncertzāles arhitektoniskais dekors ir jaunrades un fantāzijas šedevrs, bet visas tā detaļas veicina pareizu akustiku. Skatuves aizmugures daļas sānos puslokā izvietotas 18 jaunu sieviešu skulptūras, kas simbolizē pasaules valstu mūziku. Sieviešu ķermeņa augšdaļa no sienas izvirzīta, bet lejasdaļu iezīmē krāsaina sienas mozaīka. Hosē Puidža i Kadafalča izcilākie darbi ir mājas Ametller (1898 – 1900) un De les Punxes (1903 – 1905), kā arī pils Palau Kuardas (1902 – 1904). Mājas De les Punxes celtniecībā izmantotas gan greznās renesanses laika formas, gan atturīgās gotikas līnijas. Sešstūru ēkas sešos stūros slejas seši smaili torņi, tāpēc ēka tiek dēvēta par „māju ar ērkšķiem”. Ēkai ir sešas fasādes. Uz dažām ir panno par alegoriskiem tematiem, dažas sedz akmens ornamenti. Galvenā pils Palau Kuardas rota ir ļoti sarežģīta skulpturāla frīze, kas pušķo pirmā stāva logus. Antonio Gaudi (pilnā vārdā Antonio Gaudi i Kornets) atstātajam mantojumam pievērsīsimies detalizētāk. Antonio Gaudi dzimis 1852. gada 25. jūnijā Reusā, netālu no Barselonas, kur no 1873. gada līdz 1878. gadam mācījās Augstākajā arhitektūras skolā. Dažādus amatus (galdniecību, metālkalšanu) Gaudi apguva E. Punti darbnīcā. Jaunībā Antonio Gaudi aizrāvās ar neogotikas entuziastu idejām, bet vēl vairāk viņu ietekmēja reālā vietējā gotika, kurā gleznieciski bija apvienojušies Eiropas, Austrumu un mauru motīvi. Visensa māja (Casa Vicens; 1883 – 1888) Pirmais lielais Antonio Gaudi darbs saistīts ar Manuelu Visensu Montaneru, fabrikantu – keramikas flīžu ražotāju. Tas ir visnotaļ svarīgi, jo Visensa māja aizsāk māksliniekam tik raksturīgo rotaļāšanos ar keramikas iespējām. Hronoloģiskajā ziņā Visensa mājas eksterjers ir tikai Gaudi bagātīgās plastiskās fantāzijas prelūdija. Izmantojot brīvi veidotas telpas

Место: Каталония – провинция Испании и ее столица Барселона. Время: конец XIX – начало XX века. Именно в Барселоне – городе, собравшим за свою долгую историю (основан как римская колония, называвшаяся в I веке Фавентия Пиа Аугуста Патерна Барсино) большое количество архитектурных памятников разных эпох, и в это время в фантастическом, полном неповторимого своеобразия стиле творил великий архитектор Антонио Гауди.

Немногие архитекторы в мире оказали столь значительное влияние на облик своего города или создали нечто столь знаковое для своей культуры, как это сделал Антонио Гауди. Стоит отметить и других каталонских архитекторов, таких как Луис Доменек-и-Монтанер и Хосе Пуидж-и-Кадафалч, которые играли важную роль в архитектуре Каталонии и создании особого каталонского направления в стиле ар нуво. Луис Доменек-и-Монтанер построил в Барселоне несколько выдающихся сооружений, среди которых хотелось бы отметить больничный комплекс De Sant Pau i de la Santa Creu (1900 – 1910) и особенно Дворец каталонской музыки (Palau de la Musica Catalana), который был построен между 1905 и 1908 годами для каталонского хорового общества. Дизайн Дворца является типичным для каталонского ар нуво – кривые преобладают над прямыми линиями, динамические формы предпочтительнее статических форм и богатое убранство, которое широко использует цветочные и другие органические мотивы. В здании в полной мере использовались самые современные материалы и технологии, доступные в начале ХХ века (например, стальной каркас). Богатое убранство фасада Дворца включает в себя элементы испанской и арабской архитектур. Красный кирпич и железо, мозаика, витражи и изразцы были выбраны и расположены, так чтобы дать ощущение открытости и прозрачности. Две колоннады занимают господствующее положение на уровне балкона главного фасада. Каждая колонна покрыта разноцветными плитками с цветочными узорами и завершается канделябром. Над колоннами расположены большие бюсты Джованни Пьерлуиджи, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, а на главном фасаде – бюст Рихарда Вагнера. Концертный зал является одним из самых красивых в мире, он вмещает около 2200 человек. Это единственный зрительный зал в Европе, который в светлое время суток освещен полностью естественным светом. Стены с двух сторон состоят в основном из цветного стекла, а над головой огромный фонарь из цветного стекла, который является перевернутым куполом. В его оформлении использованы золотые и синие тона, обозначающие солнце и небо. Архитектурный декор в концертном зале является шедевром творчества и фантазии, но все его детали подчинены правильной акустике. Полукругом по бокам задней части сцены расположены скульптуры 18 молодых женщин, символизирующих музыку стран мира. Верхние части тел женщин выступают из стены, а их нижние части изображены красочными мозаиками, которые являются частями стены. Знаковыми работами Хосе Пуиджа-и-Кадафалча стали дома Ametller (1898 – 1900) и De les Punxes (1903 – 1905), а также дворец Palau Kuardas (1902 – 1904). Для строительства дома De les Punxes использовались как пышноватые формы эры возрождения, так и строгие черты готического стиля. В 6-угольном строении по углам размещены 6 остроконечных башен, что привело ко второму названию – «дом с шипами». Дом имеет 6 фасадов, некоторые из них оформлены панно на аллегорические темы, а другие резьбой по камню. Главным украшением дворца Palau Kuardas является очень сложный скульптурный фриз, который украшает окна на первом этаже. На творчестве же Антонио Гауди (полное имя Антонио Гауди-и-Корнет) мы остановимся поподробнее. Антонио Гауди родился 25 июня 1852 года в городе Реусе, недалеко от Барселоны, в семье, принадлежащей к роду потомственных каменщиков. С 1868 года жил в Барселоне, где с 1873 по 1878 год занимался в Высшей технической школе архитектуры. Гауди изучал различные ремесла (столярное дело, ковку металлов) в мастерской Э. Пунти. В юные годы Антонио Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики, но в еще большей степени он испытывал воздействие реальной местной готики с ее живописным сочетанием европейских и восточных, мавританских мотивов. Дом Висенса (Casa Vicens; 1883 – 1888) Первая крупная работа архитектора Антонио Гауди была выполнена для Мануэля Висенса Монтанера, крупного фабриканта керамической плитки,– деталь не без значения, поскольку с дома Висенса начинается столь характерная для Гауди игра с возможностями керамики.

39


40

S Māja El Capricho. Antonio Gaudi. 1883 – 1885 Дом El Capricho. Антонио Гауди. 1883 – 1885

S Katalonijas mūzikas pils fasāde. Luiss Domeneks i Montaners. 1905 – 1908 Фасад Дворца каталонской музыки. Луис Доменек-и-Монтанер. 1905 – 1908

kolāžas tehniku, Gaudi kombinē viegli atpazīstamā spāņu-mauru mudahēras stila figūras (baltu un zaļu podiņu kvadrāti uz galvenajām vertikālēm un virs logiem, konsoļu „stalaktīti”, daudzstūru arkas), izteiktus mauru motīvus (smēķētāju istabas viltusgriestu „stalaktīti” un lukturi ar vijīgajiem arābu rakstiem) un orientālos motīvus (apgleznojumi). Projekti Eusebio Guelam Gaudi 1883. gadā iepazinās ar tekstilmagnātu Eusebio Guelu, kas viņam kļuva ne tikai par galveno pasūtītāja un aizbildni, bet arī par labāko draugu. Arhitekts 35 gadus viņa ģimenei projektēja visu dzīvei nepieciešamo: no sadzīves priekšmetiem līdz savrupnamiem un parkam. Viens no bagātākajiem Katalonijas cilvēkiem Eusebio Guels, kam sveša nebija arī estētika, kļuva par Gaudi mecenātu. Antonio Gaudi ieguva to, par ko sapņo katrs radošs cilvēks: iespēju izpaust savu talantu, neskatoties uz izmaksām. Guela ģimenei Gaudi projektē muižu Pedralbesā netālu no Bar-

S Visensa māja. Antonio Gaudi. 1883 – 1888 Дом Висенса. Антонио Гауди. 1883 – 1888

Хронологически экстерьер дома Висенса – всего лишь прелюдия к пластической изобретательности Гауди. В технике свободного пространственного коллажа Гауди комбинирует легко опознаваемые стилистические фигуры испано-мавританского стиля «мудехар» (белые и зеленые квадраты изразцов на основных вертикалях и над перемычками окон, «сталактиты» консолей, многоугольные арки), чисто мавританские мотивы («сталактиты» фальшпотолка курительной комнаты и фонари в ней, покрытые вязью арабских изречений) и ориентальные мотивы (в росписях). Проекты для Эусебио Гуэля В 1883 году Гауди познакомился с текстильным магнатом Эусебио Гуэлем, который стал для него не только основным заказчиком и покровителем, но и лучшим другом. В течение 35 лет архитектор проектировал для его семьи все необходимое для жизни: от предметов домашней утвари до особняков и парка. Эусебио Гуэль, богатейший человек Каталонии, не чуждый эстетических озарений, стал для Гауди меценатом.


41

Антонио Гауди получил то, о чем мечтает каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету. Гауди выполняет для семейства Гуэль проекты усадьбы в Педральбесе близ Барселоны, винных погребов в Гаррафе, часовни и крипты Колонии Гуэль (Санта Колома де Сервельо), дома Гуэля и Парка Гуэля в Барселоне. S Guela pils. Antonio Gaudi. 1886 – 1890 Дворец Гуэля. Антонио Гауди. 1886 – 1890

Усадьба Гуэля (Finca Guell; 1884 – 1887)

selonas, vīna pagrabus Garrafā, kapelas un kriptu Colonia Guell, Guela māju un Guela parku Barselonā. Guela muiža (Finca Guell; 1884 – 1887) Guela muižā spilgti izpaužas Gaudi centieni rafinētus, literārus sižetus apvienot ar kataloņu tautas arhitektūras motīviem. Gaudi uzstāja, ka līdztekus iemīļotajam dekoratīvajam paņēmienam, kas saistīts ar mozaīku veidošanu no keramikas lauskām, tiktu izmantots noteikts mūrēšanas paņēmiens, proti, muižas iebraucamās daļas sienas tiktu mūrētas no akmeņiem ar ķieģeļu pilastriem. Visas Guela muižas kompozīcijas noslēgums un vainagojums ir vārti, pareizāk sakot, to režģis, kuru Gaudi uzzīmēja 1885. gadā un kurš izgatavots Valjeta un Pikera darbnīcās. Vārtiem ir viena veramā puse. Tās lejasdaļā ir vienkāršs režģis ar rožu reljefu. Augšdaļu pilnībā aizņem ķēdēs iekalts pūķis – dārza sargs. Ir ļoti daudz pūķu, kas veidoti atbilstoši viduslaiku un renesanses tradīcijām, taču Gaudi pūķis ir visnotaļ oriģināls. Guela pils (Palau Guell; 1886 – 1890) Guela pils bija kļuvusi par vienu no Barselonas ievērojamām vietām jau pirms būvdarbu pabeigšanas. Interesanti, ka par pili sāka dēvēt ēku, kas ir neliela: aizņem zemesgabalu 18 x 22 metru platībā. Tomēr Gaudi radījis tik sarežģītu un iespaidīgu ēku, ka apzīmējums „pils” nešķiet pārspīlēts. Atšķirībā no līdzšinējām būvēm, kas dažu pazīmju dēļ pieskaitāmas mudahēras stilam, Guela pils aizsāk īsu Gaudi celtņu sēriju, ko dažkārt pieskaita neogotikai. Šī ēka – līdzīgi kā renesanses palaco – veidojas ap iekšpagalmu, bet pats pagalms sākas tikai no beletāžas līmeņa un to sedz kupols.

В усадьбе Гуэля особенно ярко проявилось стремление Гауди к острому соединению наиболее рафинированных, сугубо литературных сюжетов с мотивами народной каталонской архитектуры. Помимо превращения мозаики из битой керамики в один из своих излюбленных декоративных приемов Гауди настоял на том, чтобы для кладки стен въездной группы усадьбы был использован определенный тип кладки – камень с пилястрами из кирпича. Завершением и символическим ключом ко всей композиции усадьбы Гуэля являются ворота, вернее, их решетка, нарисованная Гауди в 1885 году и выполненная в мастерских Вальета и Пикера. В воротах одна створка. Нижняя часть створки представляет собой простую решетку с рельефными изображениями роз. Верхняя же полностью занята закованным в цепи драконом – хранителем сада. При всем обилии изображений драконов в средневековой и ренессансной традициях дракон, созданный Гауди, совершенно оригинален. Дворец Гуэля (Palau Guell; 1886 – 1890) Дворец Гуэля превратился в достопримечательность Барселоны еще до завершения строительных работ. Любопытно, что наименование «дворец» закрепилось сразу же за сооружением весьма скромных размеров: участок имел размеры 18 на 22 м. На этом небольшом участке Гауди, однако, создал постройку такой исключительной сложности и насыщенности впечатлениями, что выражение «дворец» не кажется преувеличением. В отличие от предыдущих построек, соотносимых по некоторым признакам со стилем «мудехар», дворец Гуэля открывает короткую серию построек Гауди, которые иногда причисляют к «неоготике». Подобно ренессансному палаццо, здание «развивается» вокруг внутреннего двора, но сам двор начинается лишь с уровня бельэтажа и выше перекрыт куполом.

T Milas mājas jumts. Antonio Gaudi. 1906 – 1910 Крыша дома Мила. Антонио Гауди. 1906 – 1910

S Milas māja (La Pedrera). Antonio Gaudi. 1906 – 1910 Дом Мила (La Pedrera). Антонио Гауди. 1906 – 1910


42

Guela parks (Parc Guell; 1901 – 1914) Pēc daudzajiem braucieniem uz Angliju donam Eusebio Guelam radās kvēla vēlēšanās uzcelt „pilsētu dārzu”. Viņš nopirka zemi (15 ha) toreizējās Barselonas nomales augstākā kalna nogāzē. Guels „pilsētu parku” bija iecerējis 60 apbūves gabaliem un tā plānojuma projektu pasūtīja Gaudi. Celtniecības priekšdarbi – teritorijas apgūšana – virzījās uz priekšu ļoti strauji. Jau 1902. gadā bija pabeigts iežogojums ar septiņiem vārtiem, vārtu sargu paviljoni, vairums viaduktu un tirgus „doriskais templis”. Gandrīz visi plānošanas darbi 1904. gadā bija pabeigti. Taču pēc gada dons Guels no savas ieceres atteicās.

Парк Гуэль (Parc Guell; 1901 – 1914) В результате многократных поездок в Англию дон Эусебио Гуэль загорелся желанием построить «город-сад». Выкупленный им значительный участок (15 га) находился на склоне горы, на самой высокой точке тогда окраинного района Барселоны. Задумав свой «город-сад» на 60 застройщиков, Гуэль заказал Гауди проект планировки. Подготовительная стадия строительства – освоение территории – продвигалась весьма быстро. Уже в 1902 году были закончены ограждение с 7 воротами, павильоны привратников, большая часть виадуков и «дорический храм» для рынка. В 1904 году почти все планировочные работы были завершены. Но через год дон Гуэль отказался от всей этой затеи. Из предполагавшихся 60 домов в Парке существу-

S Māja Ametller (pa kreisi). Hosē Puidžs i Kadafalčs. 1898 – 1900. Batlo māja. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Дом Ametller (слева). Хосе Пуидж-и-Кадафалч. 1898 – 1900. Дом Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

S Batlo māja (skats no pagalma puses). Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Дом Батло (вид со двора). Антонио Гауди. 1904 – 1906


T Batlo mājas jumta fragments. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент крыши дома Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

43

S Batlo mājas jumta fragments. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент крыши дома Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

No paredzētajām 60 mājām parkā atrodas tikai divas. Pirmajā mājā (Hulio Batlevela projekts) apmetās dons Guels. Otro par saviem līdzekļiem uzbūvēja darbuzņēmējs (Fransisko Berengera projekts), bet pircējs tai neatradās, un beigu beigās māju par tēva ietaupītajiem līdzekļiem nopirka Gaudi. Šajā mājā Gaudi dzīvoja līdz 1925. gadam, kad viņš pilnībā pārcēlās uz topošo baznīcu Sagrada Familia. Laikā no 1907. gada līdz 1910. gadam tika uzbūvēts slavenais „bezgalīgais sols”, kas kā čūska vijas vairāku simtu metru garumā. Apdarei izman-

ют лишь 2. Первый дом (проект Хулио Батльевеля) был занят доном Гуэлем. Второй на свои средства построил подрядчик работ (проект Франциско Беренгера), но так и не нашел покупателя, и в конце концов Гауди приобрел дом на сбережения отца. В этом доме Гауди жил до 1925 года, когда он полностью перебрался на строительство собора Sagrada Familia. Между 1907 и 1910 годами была сооружена знаменитая «Бесконечная скамья», длиной несколько сотен метров, извивающаяся словно

S Batlo māja fasādes fragments. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент фасада дома Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

S Batlo māja fasādes fragments. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент фасада дома Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906


44

змея. Она отделана разноцветными керамическими осколками. Особый интерес в Парке представляет зачарованный мир каменных скульптур, спроектированных Гауди. Дом Батло (Casa Batllo; 1904 – 1906)

S Svētās ģimenes (Sagrada Familia) baznīca. Antonio Gaudi. Храм «Святого Семейства» (Sagrada Familia). Антонио Гауди.

totas daudzkrāsainas keramikas lauskas. Īpaši interesantas parkā ir Gaudi projektētās akmens skulptūras. Batlo māja (Casa Batllo; 1904 – 1906) Ar lielrūpnieka dona Hosē Batlo Kasanavasa māju saistīto darbu formāli varētu saukt par rekonstrukciju, lai gan runa faktiski ir par vecas ēkas pilnīgu pārbūvi. Jau parka Guell veidošanā Gaudi izmantoja dažus palīgus, bet šoreiz viņu skaits palielinājās. Būvdarbos iesaistījās arhitekti Domingo Sugranjess un Hosē Kanaleta; interjera veidošanā – Huans Rubio un Hosē Marija Huhols, tēlnieki Hosē Limona un Karloss Mani. Autoriem jāpieskaita arī Gaudi pastāvīgie darbinieki – galdnieki un mēbeļnieki Kasas un Bardess, kalēji (brāļi Vadias), keramiķi (firma „Huhols un Bausis”). Batlo māja ir liriska celtne, kurā virtuozi izmantota krāsas harmonija un materiāla plastiskā faktūra. Šķiet, ka arhitektūras skulpturālo dekoru veido dzīvas, tikai uz mirkli sastingušas formas. Šo dzīvīguma iespaidu vainago jumta noformējums pūķa muguras veidā. Izmantojot Barselonai raksturīgo ēkas „dziļo” plānu (starp kaimiņiem iespiestās fasādes ir divarpus reizes šaurākas par mājas platumu dziļumā), Gaudi namu veidojis kā labirintu ar daudziem noapaļotiem pagriezieniem. Batlo mājai ir tikai piecas ailes pirmajā stāvā, līdz pat piektajam stāvam tā saglabā stingru simetriskumu, līdz plūstoši pāriet uz līdzsvarotu, krasi asimetrisku noslēgumu. Pirmajā variantā Gaudi bija ieprojektējis fasādes centrā apaļu torni, taču vēlāk, ņemot vērā kaimiņmājas neogotiskās kores stingro simetriju (ēku 1901. gadā būvējis arhitekts Hosē Puidžs i Kadafalčs) un nevēloties daļu brandmūra atstāt atklātu, meistars

Работу по дому для крупного промышленника дона Хосе Батло Касанаваса формально следовало бы назвать реконструкцией, хотя в действительности речь идет о практически полной перестройке старого здания. Уже в работах по Парку Guell Гауди опирался на нескольких помощников, здесь их число увеличилось. Это по общестроительным работам – архитекторы Доминго Суграньес и Хосе Каналета; по интерьерам – архитекторы Хуан Рубио и Хосе Мариа Хухоль и скульпторы Хосе Льимона и Карлос Мани. В число авторов необходимо включить и постоянных сотрудников Гауди – столяров и мебельщиков Касаса и Бардеса, кузнецов (братья Вадиа), керамистов (фирма «Хухоль и Баусис»). Дом Батло – лирическое творение, где виртуозно используются гармония цвета и пластическая фактура материала. Архитектурно-скульптурный декор кажется состоящим из живых, застывших только на мгновение форм. Символика живого завершается в оформлении крыши в виде спины дракона. Опираясь на характерный для Барселоны «глубокий» план здания (фасады в два с половиной раза меньше, чем глубина дома, зажатого между соседними), Гауди придал ему характер лабиринта с множеством скругленных поворотов. Дом Батло имеет всего 5 проемов по первому этажу, вплоть до 5-го этажа сохраняет строгую симметричность с плавным переходом к уравновешенному, но резко асимметричному завершению. В первом варианте Гауди запроектировал круглую башню по центру фасада, однако позже, приняв во внимание жесткую симметрию неоготического щипца, венчающего соседнее здание (построено в 1901 году архитектором Хосе Пуиджем-и-Кадафалчем), и, не желая оставлять открытой часть брандмауэра, мастер сдвинул башенку в сторону соседнего щипца, организовал маленькую террасу и видоизменил рисунок ограждения балкона. В результате при всем различии стилистической манеры соседние постройки оказались соединены чрезвычайно мягким зрительным переходом. Этот переход тем мягче, что высота удивительно сложного по пластическому рисунку бельэтажа почти точно соответствует высоте эркера соседнего здания, так что эркер прочитывается едва ли не как продолжение бельэтажа дома Батло. За счет того, что над бельэтажем место центральных проемов занято на 4 этажа пустым простенком, композиционная роль чердачного окна с маленьким балконом весьма велика – ось симметрии вновь жестко фиксируется только для того, чтобы несколькими метрами выше расплыться в сложном навершии. Фактурное и колористическое богатство дома Батло охватывает всю поверхность здания. На кровле установлено несколько групп дымовых труб – их сложные стволы переменного сечения облицованы кусками стекла, вентиляционные трубы – многоцветной битой керамикой. Покрытие кровли со стороны заднего фасада по контрасту с чешуйчатой поверхностью с уличной стороны сделано в той же системе, что и сам фасад. Здесь стены полностью облицованы керамическими плитками, смоделированными самим архитектором,— часть плитки плоская, часть – рельефная. При этом под карнизом плитки имеют интенсивный кобальтовый цвет, а по мере приближения к нижнему этажу их цвет постепенно разбеливается, доходя в самом низу до абсолютно белого. Декор главного фасада организован по нескольким ступеням сложности. Начинаясь упрощенными базами, колонны первого этажа развертываются в арки плавных очертаний, на


45

tornīti pabīdīja kaimiņu kores virzienā, ierīkoja nelielu terasi un mainīja balkona režģa zīmējumu. Rezultātā abas ēkas, neraugoties uz stilistisko atšķirību, vienoja iluzori ārkārtīgi maiga pāreja. Īpaši maiga tāpēc, ka plastiskā zīmējuma ziņā ārkārtīgi sarežģītās beletāžas augstums gandrīz precīzi atbilst kaimiņmājas erkera augstumam, tāpēc tas tiek uztverts gandrīz kā Batlo mājas beletāžas turpinājums. Tā kā virs beletāžas centrālās ailes četru stāvu augstumā aizņem tukša starpsiena, svarīga loma kompozīcijā ir bēniņu logam ar mazo balkonu – simetrijas ass atkal tiek stingri fiksēta tikai tālab, lai dažus metrus augstāk izplūstu sarežģītā nobeigumā. Batlo mājas bagātīgā faktūra un koloristika aptver visu ēkas virsmu. Uz jumta ir vairākas atšķirīgi nošķeltu skursteņu grupas – šķēlumu apdarei izmantots stikls, ventilācijas cauruļu apdarei – daudzkrāsainas keramikas šķembas. Jumta segums no fasādes aizmugures puses, veidojot kontrastu ar zvīņaino segumu no ielas puses, atbilst fasādes apdares sistēmai. Te sienas pilnībā apdarinātas ar keramikas flīzēm, ko modelējis pats arhitekts: daļa flīžu ir plakanas, daļa – reljefas. Turklāt flīzes zem karnīzes ir intensīvā kobalta krāsā, bet virzienā uz lejasstāvu krāsa pakāpeniski izbalo, pašā apakšā kļūstot pilnīgi balta. Galvenās fasādes dekoram ir vairākas komplicētības pakāpes. Pirmā stāva kolonnas pārtop par arkām, uz kurām gluži kā lava uzplūduši un sastinguši beletāžas galerijas kronšteini, bet pašas beletāžas ierāmējums šķiet veidots no monolīta gabala. Un šo monolītumu pastiprina tas, ka virs galerijas malējām ailēm novietoti tādas pašas formas erkeri. Šie erkeri veido plastiski pārliecinošu pāreju uz balkonu iežogojuma metāla skulptūrām. Gaudi saglabājis visu fasādes logu izvietojumu virs beletāžas, bet licis noņemt sienas slāni starp logiem tādā veidā, lai tiktu iegūta viļņveida virsma, kas pārklāta ar apaļām keramikas flīzēm un dažādas krāsas stikla lauskām. Batlo mājas iekšpuse ir visai vienkārša, taču Gaudi arī te ieviesis vairākus interesantus dekoratīvus risinājumus. Telpā valdošie ir skulpturālie zāles griesti, bet ar keramiku apdarinātais kamīns iebūvēts sienā atbilstoši seno katoļu māju pavarda ierīkošanas tradīcijai.

которые, словно потоки лавы, наползают и застывают в движении кронштейны галереи бельэтажа; его обрамление кажется отлитым из одного куска. Эта монолитность усилена тем, что над крайними проемами галереи в свою очередь нависают эркеры тех же форм. Введение этих эркеров создает пластически убедительный переход к металлической скульптуре ограждений балконов с их гигантскими «глазницами». Гауди сохранил расположение всех окон на фасаде выше бельэтажа, но распорядился снять слой стены между ними таким образом, что возникла волнистая поверхность, покрытая круглыми керамическими плитками и кусками битого стекла разных цветов. Внутреннее убранство дома Батло достаточно скромное, но Гауди и здесь добился ряда интересных декоративных решений. В помещении «господствует» скульптурный потолок зала, а облицованный керамикой камин встроен в стену в соответствии с традицией устройства очага «эско» в старинных каталонских домах.

S Svētās ģimenes (Sagrada Familia) baznīcas fragments. Antonio Gaudi. Фрагмент храма «Святого Семейства» (Sagrada Familia). Антонио Гауди.


T Skulptūra Guela parkā. Antonio Gaudi. 1907 – 1910 Скульптура в парке Гуэль. Антонио Гауди. 1907 – 1910

T „Bezgalīgais sols” Guela parkā. Antonio Gaudi. 1907 – 1910 «Бесконечная скамья» в парке Гуэль. Антонио Гауди. 1907 – 1910

46

Milas māja (Casa Mila; 1906 – 1910) Pie mūsdienu arhitektūras šedevriem pieskaita arī Milas māju – pēdējo pabeigto briedumu sasniegušā meistara darbu. Laikabiedri, kas neko līdzīgu nebija redzējuši, to ironiski sāka dēvēt par La Pedrera – „akmeņlauztuvi”. Ēkai, tāpat kā dzīvokļiem, ir sarežģīts līklīniju plānojums. Sākumā Gaudi gribēja līklīniju veidā ielikt visas iekšējās šķērssienas, bet vēlāk no šī nodoma atteicās un izšķīrās par lauztām līnijām, kas kontrastē ar viļņaino fasādes virsmu. Milas mājā izmantoti jauni konstruktīvi risinājumi: nav iekšējo nesošo sienu, bet visus starpstāvu pārsegumus notur kolonnas un ārsienas, kurās balkoniem ir konstruktīva loma. Slavenajā Milas mājā Gaudi stipri apsteidzis savu laiku. Viņš radījis ēku, kurā iemiesotas elastīgā plānojuma idejas (visu slodzi notur karkass, bet iekšējās šķērssienas var sadalīt brīvi). Karkasam tika izgatavotas speciālas līklīniju sijas, kas kalpo kā masīvo sienu elastīgi balsti. Viļņveida fasādes forma papildināta ar savdabīgiem balkonu režģiem; uz jumta arhitekts novietojis veselu „skulptūru dārzu”: skursteņi un ventilācijas šahtas nomaskētas ar akmens veidojumiem.

Дом Мила (Casa Mila; 1906 – 1910) К числу шедевров современной архитектуры причисляют и дом Мила. Дом Мила – последняя завершенная работа зрелого мастера. Безусловная странность этого сооружения в глазах современников, не имевших образца для сравнения, отразилась в не лишенном иронического оттенка названии дома, закрепившемся среди барселонцев: La Pedrera – «каменоломня». Здание, как и квартиры, имеет сложный криволинейный план. Первоначально Гауди намеревался придать криволинейные очертания всем внутренним перегородкам, но впоследствии отказался от этого, придав им ломаные очертания, контрастирующие с волнистой поверхностью фасада. В доме Мила применены новые конструктивные решения: отсутствуют внутренние несущие стены, а все межэтажные перекрытия поддерживаются колоннами и наружными стенами, в которых балконы играют конструктивную роль. В знаменитом доме Мила Гауди намного опередил свое время, создав сооружение, где воплотились идеи гибкой пла-

T Kripta Kolonijai Guelai, fragments. Antonio Gaudi. 1898 – 1908 Интерьер крипты Колонии Гуэль. Антонио Гауди. 1898 – 1908


47

S Batlo mājas halle. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Холл в доме Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

S Batlo mājas halles fragments. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент холла дома Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

Svētās ģimenes baznīca (Sagrada Familia) Ar baznīcas Sagrada Familia celtniecību saistītie darbi tika uzsākti jau 1882. gadā arhitektu Huana Martorela un Fransisko de Vilāra vadībā. Bet 1891. gadā celtniecību sāka vadīt Antonio Gaudi. Sagrada Familia kļuva par viņa opera magna – galveno darbu un meistara fantāzijas augstāko lidojumu. Antonio Gaudi šo celtni uzskatīja par Katalonijas nacionālās un sociālās atdzimšanas monumentālo simbolu, tāpēc kopš 1910. gada pilnībā koncentrējās uz to, arī savu darbnīcu pārcēla turp. Mākslinieks saglabāja savu priekšteču plānu – latīņu krustu ar piecām gareniskām jomām un trijām šķērsjomām, taču izdarīja savus labojumus: mainīja kriptas kolonnu kapiteļu formu, arkas paaugstināja līdz 10 metriem, kāpnes pārcēla uz spārniem, nomainot to frontālo izvietojumu. Celtniecības gaitā viņš plānu nemitīgi slīpēja. Pēc Gaudi ieceres Svētās ģimenes baznīcai jākļūst par simbolu, grandiozu Kristus dzimšanas alegoriju trijās fasādēs. Austrumu fasāde veltīta Dzimšanai; rietumu fasāde – Kristus ciešanām, dienvidu, pati iespaidīgākā fasāde atspoguļo Krustus augšāmcelšanos.

нировки (всю нагрузку несет каркас, а внутренние перегородки могут распределяться свободно). Для каркаса были изготовлены специальные криволинейные балки, создающие ощущение упруго пружинящих опор массивных стен. Волнистые формы фасада были дополнены причудливыми балконными оградами; на крыше архитектор поместил целый «сад скульптур»: дымовые трубы и вентиляционные шахты были замаскированы каменными изваяниями. Храм «Святого Семейства» (Sagrada Familia) Работы над созданием храма Sagrada Familia начались еще в 1882 году под руководством архитекторов Хуана Мартореля и Франциско Де Вильара. В 1891 году строительство возглавил Антонио Гауди. Храм Sagrada Familia стал его opera magna – главным произведением и высшим плодом фантазии мастера. Придавая особое значение этой постройке как монументальному символу национального и социального возрождения Каталонии, Антонио Гауди с 1910 года целиком сосредоточился на ней, разместив здесь свою мастерскую. Зодчий сохранил план своих предшественников – латинский крест с 5 продольными и 3 поперечными нефами, но внес свои изменения. В частности, им была изменена форма капителей колонн крипты, высота арок увеличена до 10 м, лестницы перенесены им в крылья вместо предполагавшегося фронтального их размещения. Он постоянно дорабатывал замысел в ходе строительства. По замыслу Гауди, храм «Святого семейства» должен был стать зданием-символом, грандиозной аллегорией Рождества Христова,

S Batlo mājas kāpnes uz otro stāvu. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Лестница, ведущая на II-ой этаж в доме Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

S Sienā iebūvētais Batlo mājas kamīns. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Встроенный в стену камин в доме Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906


48

S Vārtu režģis Guela muižā. Antonio Gaudi. 1884 – 1887 Решетка ворот в усадьбе Гуэля. Антонио Гауди. 1884 – 1887

S Milas mājas (La Pedrera) balkonu fragments. Antonio Gaudi. 1906 – 1910 Фрагмент балконов в доме Мила (La Pedrera). Антонио Гауди. 1906 – 1910

S Režģis Guela parkā. 1900 – 1914 Решетка в парке Гуэль. 1900 – 1914

Sagrada Familia portāli un torņi bagātīgi rotāti ar skulptūrām, kas atspoguļo visu dzīvo pasauli. Galvu reibinošie sarežģītie profili un detaļas pārspēj visu, kas jebkad gotikā pieredzēts. Tas ir sava veida gotikas modernisms, kura pamatā ir izteiktas viduslaiku baznīcas plāns. Gaudi ļoti labi saprata, ka nevar pat sapņot par darba pabeigšanu līdz mūža galam, un bieži teica, ka tas ir darbs trim paaudzēm. Lai gan Gaudi baznīcu Sagrada Familia cēla 35 gadus, viņam izdevās uzbūvēt un noformēt tikai Dzimšanas fasādi, konstrukcijas austrumu daļu un četrus torņus virs tās. Apsīdas rietumu daļa, kas veido šīs majestātiskās celtnes lielāko daļu, nav pabeigta līdz pat šim laikam. Celtniecība turpinās. Cilvēku pūliņus un ilūzijas, upurēšanos un kaisli iemiesojošā baznīca Sagrada Familia paceļas pāri Barselonai kā tās simbols. Antonio Gaudi gāja bojā Barselonā 1916. gada 7. jūnijā – viņu notrieca tramvajs netālu no baznīcas Sagrada Familia. Bezsamaņā esošu viņu nogādāja Svētā krusta slimnīcā, kuru viņam nebija lemts atstāt. Viņš apglabāts baznīcas Sagrada Familia kapličā. Īpašais Gaudi nopelns ir tas, ka viņš prata dabā atrast un uz arhitektūras pasauli pārcelt vairākas formas, kurām veselas arhitektu paaudzes bija pagājušas garām. Īpašu uzmanību Gaudi pievērsa hiperboliskiem paraboloīdiem un to šķēlumiem,

представленного 3 фасадами. Восточный посвящен Рождеству; западный – Страстям Христовым; южный, самый внушительный, должен стать фасадом Воскресения. Порталы и башни храма Sagrada Familia оснащены изобильной скульптурой, воспроизводящей как бы весь живой мир. Головокружительная сложность профилей и деталировки превосходит все, что было когда-либо известно готике. Это своего рода готический модерн, в основу которого, однако, положен план сугубо средневекового собора. Гауди прекрасно сознавал, что не может и мечтать о завершении работы при жизни, и часто говорил, что это дело для 3-х поколений. Несмотря на то, что Гауди строил храм Sagrada Familia на протяжении 35 лет, ему удалось возвести и оформить только Рождественский фасад, конструктивно являющийся восточной частью трансепта, и 4 башни над ним. Западная часть апсиды, составляющая большую часть этого величественного здания, до сих пор не достроена. Строительство храма продолжается и по сей день. Воплощая в себе человеческие усилия и иллюзии, жертвенность и страстность, храм Sagrada Familia вырастает над Барселоной как ее символ. Антонио Гауди погиб в Барселоне 7 июня 1926, сбитый трамваем неподалеку от собора Sagrada Familia. В бессознательном состоянии его доставили в больницу Святого Креста, из которой ему уже не суждено было выйти. Останки его покоятся в склепе храма Sagrada Familia. Особенная заслуга Гауди заключается в том, что он сумел извлечь из природного окружения и ввести в мир архитектуры ряд форм, мимо которых проходили поколения зодчих. Гауди обратил особое


49

S Batlo mājas ēdamistabas interjers. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Интерьер столовой в доме Батло. Антонио Гауди. 1904 – 1906

hiperboloīdiem un helikoīdiem. Gaudi izvēlējās tieši šīs telpiskās formas par savas arhitektoniskās formu veidošanas ģeometrijas „stūrakmeņiem”. Varētu šķist, ka Gaudi raksturīgajai formu veidošanas principu tīrībai vajadzētu izdarīt pavērsienu arhitektūrā. Taču meistara ideju raksturs bija pārlaicīgs, tāpēc nekas tāds nenotika. Antonio Gaudi, kuram darbs bija viss un laiks bija pilnīgi vienaldzīgs, pēc daudzu mākslas zinātnieku pārliecības, ir „XX gadsimta Leonardo da Vinči”. Viņš bija ne tikai ģeniāls arhitekts un mākslinieks, bet arī spīdošs izgudrotājs.

внимание на гиперболические параболоиды и их сечения, гиперболоиды и геликоиды. Гауди избрал именно эти пространственные формы в качестве основных «кирпичей» своей геометрии архитектурного формообразования. Казалось бы, чистота принципов формообразования, свойственная Гауди, должна была произвести некоторый общий поворот в архитектуре. Но этого не произошло изза вневременного характера идей мастера. Живший одной лишь работой, безразличный ко времени Антонио Гауди, по словам многих искусствоведов, стал «Леонардо да Винчи ХХ века», воплотив в себе качества не только гениального архитектора, художника, но и блистательного изобретателя.

S Guela pilij darinātie krēsli. Antonio Gaudi. 1889 Пара кресел, выполненная для дворца Гуэля. Антонио Гауди. 1889

S Kalveta mājai darinātais sols. Antonio Gaudi. 1900 Скамья, выполненная для дома Кальвет. Антонио Гауди. 1900

S Sols kriptā Kolonijai Guelai. Antonio Gaudi. 1908 Скамья, выполненная для крипты Колонии Гуэль. Антонио Гауди. 1908

S Kalveta mājai darinātais krēsls. Antonio Gaudi. 1900 Стул, выполненный для дома Кальвет. Антонио Гауди. 1900

S Milas mājas (La Pedrera) sienas pulkstenis. Antonio Gaudi. 1909 Настенные часы, выполненные для дома Мила (La Pedrera). Антонио Гауди. 1909


50

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

#HKCDMAĈDKDFAMBD àýŔøŗřŗùÿŔĊď͌ýŕøŔÿāÿŗŚāĈ

/,'!ď"/"2/6! &/4/ď'5.!ď+6)%3%


51

Tā var raksturot šā divlīmeņu dzīvokļa interjeru. Te valda īsta greznība. Atturīga, eleganta, stilīga. Tāda, kam piemīt neapšaubāms valdzinājums.

Так можно охарактеризовать интерьер этой двухуровневой квартиры. Здесь царит истинная роскошь. Сдержанная, элегантная, стильная. И обладающая безусловным обаянием.


52

,!2)3!ď0/-%Ťƥ)+/6!

Mob.: 26333680 www.dizainalinija.lv

Kā pastāstīja projekta vadītāja, dizainere Larisa Pomeščikova (kompānija „Dizaina līnija”), šis interjers tika veidots inteliģentiem cilvēkiem, kas prot novērtēt augstu kvalitāti un lietu funkcionālismu, dod priekšroku dabiskiem materiāliem un elegantai vienkāršībai – bez mākslotības un pārmērībām. Tāpēc Larisa ar savu dizaineru komandu visam pamatā lika smalku maigumu, ērtību un racionālismu. Un vēl, klasiķa līdzībās runājot, – algebras pārbaudītu harmoniju. Izrādījās, ka darbs ir grūts. Lieta tā, ka daudzdzīvokļu māja, kurā atrodas apartamenti, būvēta pēc visai sarežģīta projekta. Platību pārplānot faktiski nebija iespējams: piemēram, likvidēt sijas, kas koncepcijā neiederējās. Tās gluži vienkārši apspēlēja, padarot par dizaina elementiem. Pirmajā stāvā ierīkoja kopēju telpu, kuras interjers veidots pēc „atvērtas sabiedrības” principa. Proti, tiek sapludinātas savstarpēji saistītas telpas, kas pāriet cita citā. Vizuāli viss ir atvērts. Un reizē katra kopējās platības daļa strikti pilda savu funkciju kā virtuve, pusdienu zona, viesistaba. Dalīšanas paņēmieni ir dažādi. Piemēram, virtuves zonu no ēdamistabas daļas šķir galds, virtuves un ēdamistabas daļu no viesistabas telpas – aile, ko rotā ažūrs dekoratīvs panelis. Vēl viens sadalītājelements ir televizors, kas ievietots starp apvienotajām galdu virsmām. Vispār te nav nekādu pārmērību – prevalē nomierinoši toņi. Turklāt dekora un mēbeļu „krāsu temperatūra” saskan – brūnie toņi labi sader ar palsas krēmkrāsas un smilškrāsas gammu. Un vēl – viesistabas sienu rotājošo dekoratīvo paneļu forma sabalsojas ar virtuves un sienas skapīšu virsmām. Šo mierīgo noskaņu paspilgtina saimnieces iemīļotā violetā krāsa lustru piekariņos un Murāno baltā stikla sienas gaismekļos, tas pats tonis piemeklēts gaismekļa abažūram virs virtuves galda un trauku paliktņiem. – Violetajai krāsai piemīt cildenums un elegance, – saka Larisa. – Tāpēc ka tā veidojas no mierīgās zilās un kaisles pilnās sarkanās krāsas. Un kā jebkura krāšņa lieta izmantojama mērenās devās. Tāpēc to izmantojām nedaudz. Līdztekus viesistabai-ēdamistabai-virtuvei pirmajā stāvā atrodas arī viesu istaba un īpašnieku guļamistaba, divas tualetes istabas un veļas mazgātava. Pirmajā brīdī šķiet, ka viesu istaba lec laukā no kopējās koncepcijas: tā ieturēta pelēkos un olīvzaļos toņos. Taču tikai pirmajā brīdī. „Radniecību” ar citām telpām uztur... tā pati pelēkā un olīvzaļā krāsa, kas izmantota arī viesistabas un ēdamistabas krēslu apdarei. Gluži vienkārši šo toņu te ir vairāk. Bet tā taču ir viesiem domāta istaba un tāpēc īpaši izcelta. Uz otro stāvu ved vieglas konstrukcijas kāpnes. To baltā krāsa sasaucam ar Murāno stikla gaismekļiem, bet margu izliekumi atkārto žurnālu galdiņa, viesistabas dīvāna galvgaļa, ēdamistabas krēslu atzveltņu formu. Uz otro stāvu ved ne tikai kāpnes, bet arī tā saucamais produktu lifts, kas apslēpts speciāli ierīkotā šahtā un gatavās maltītes nogādā minivirtuvē. Otrajā stāvā (tas nedaudz mazāks par pirmo) atrodas atpūtas istaba ar mājas kinozāli un kamīnu (būtībā krāsni) un viesu tualetes telpa ar dušas kabīni. Lielas stikla durvis ved uz plašu terasi. Kamīna apdarei izmantots dabiskais onikss, kuram daba piešķīrusi siltu persiksārtu toni. Šis akmens izmantots arī žurnālu galdiņa apdarei: to rotā oniksa ielaidumi. Šī savdabīgā izsaukuma zīme nosaka toni otrā stāva interjera koloristiskajam risinājumam: dekoratīvie apdares paneļi kinozāles zonā, mājīgā krēsla apvilkums atkārto persiku sārtumu. Faktiski visas mēbeles darinājuši Latvijas meistari pēc Larisas un viņas kolēģu skicēm. Un nejaušu mēbeļu dzīvoklī nav. Ja runājam par mēbeļu koloristisko risinājumu, tad jāteic, ka dominējošie ir brūnās krāsas toņi. Bet brūnā krāsa visās tās „izpausmēs” , kā uzskata projekta vadītāja, uzsver interjera eleganci un respektablo raksturu, tā apliecina pat zināmu statusu. Šā dzīvokļa interjers, neapšaubāmi, ir mūsdienīgs. Taču,

Как рассказала руководитель проекта, дизайнер Лариса Помещикова (компания Dizaina līnija), этот интерьер создавался для людей интеллигентных, умеющих ценить высокое качество и функциональность вещей, предпочитающих натуральные материалы и элегантную простоту убранства – без вычурности и излишеств. Поэтому Лариса со своей командой дизайнеров во главу угла поставила утонченную мягкость, удобство и рациональность. А еще, перефразируя классика, – проверенную алгеброй гармонию. Работа оказалась трудной. Дело в том, что проект многоквартирного дома, в котором расположены апартаменты, был достаточно сложный. Перепланировать пространство было практически невозможно: например, убрать не вписывающиеся в концепцию балки. Их просто обыграли, сделав элементами дизайна. На первом этаже создали общее пространство, интерьер которого сформирован по принципу «открытого общества». Это когда в единое целое сливаются взаимосвязанные, перетекающие друг в друга пространства. Визуально все открыто. И одновременно каждая часть этого общего пространства четко выполняет свою функцию – кухня, обеденная зона, гостиная. Приемы разделения выбраны различные. Например, зону кухни от столовой части отделяет «рабочая» столешница, совмещенная со стойкой, расположенной на уровне обеденного стола. Кухонную и обеденную части пространства от гостиной отделяет проем, украшенный ажурной декоративной панелью. Еще один элемент-разделитель – телевизор, помещенный в торец объединенных столешниц. Вообще здесь нет ничего чрезмерного – превалирует умиротворяющие спокойные тона. При этом «цветовая температура» декора и мебели совпадают – оттенки коричневого прекрасно сочетаются с палевым и цветами топленого молока и песка. При этом и цвет, и форма декоративных панелей, украшающих одну из стен гостиной, процитированы фартуком кухни и поверхностями навесных шкафчиков. «Разбавляет» это спокойствие любимый цвет хозяйки – фиолетовый. Он присутствует в подвесках люстр и бра белого муранского стекла, тот же оттенок выбран для абажура светильника над кухонной столешницей и подставок для посуды на стойке. – Фиолетовый цвет благороден и элегантен, – говорит Лариса. – Потому что образован он из спокойного синего цвета со страстным красным. И как любая роскошная вещь, хорош лишь в умеренных дозах. Поэтому использовали мы его в небольших количествах. Помимо гостиной-столовой-кухни, на первом этаже разместились также гостевая и спальня владельцев, две туалетные комнаты и прачечная. Гостевая спальня, на первый взгляд, выбивается из общей концепции: она выполнена в оттенках благородного серого и оливкового цветов. Но только на первый. «Роднят» ее с другими помещениями… те самые серый и оливковый цвета, которые присутствуют в обивках кресла в гостиной и стульев в столовой. Просто этих цветов здесь немного больше. Но ведь это комната для гостей – особо выделенная. На второй этаж ведет легкая лестница. Своим белым цветом она перекликается с муранским стеклом светильников, а изгибы перил повторяют округлые формы журнального столика и изголовья дивана в гостиной, спинок стульев в столовой. К слову, на второй этаж ведет не только лестница, но и так называемый продуктовый лифт, спрятанный в специально оборудованную шахту и поднимающий приготовленные яства на мини-кухню. На втором этаже (он немного меньше первого) расположились комната отдыха с домашним кинозалом и камином (по сути, печью) и гостевой туалетной комнатой с душевой кабиной. Большие застекленные двери ведут на просторную террасу. Камин отделан натуральным ониксом, который природа создала в теплых румяно-персиковых тонах. Использован камень и в отделке журнального столика: его украшают вставки из оникса. Этот своеобразный восклицательный знак в интерьере второго этажа задал тон его цветовому решению: декора-


ja vērīgāk ieskatās, saskatāmas arī klasiskas iezīmes. Nē, klasikas, tā teikt, tīrā veidā gan nav. Ir tikai mājieni uz to: piemēram, noapaļotas formas, kuras lieliski sadzīvo ar izteiktām taisnstūra līnijām. Un vēl – ir pietiekami daudz elementu, kas atkārtojas. Pirmkārt, tās ir saimnieces gleznas. Otrkārt, pamatkrāsu toņi – brūnais, persiku, olīvzaļais un, protams, violetais. Tie vairāk vai mazāk sastopami katrā telpā. Šāda atkārtošanās stilistiski vieno visa dzīvokļa iekārtojumu. Un vēl. Var šķist, ka interjeram nav izteiktas dominantes (ja nu vienīgi par tādu var uzskatīt oniksu). Lai gan patiesībā tāda ir. Un tas ir īstens aristokrātisms.

тивные отделочные панели в зоне кинозала, обивка уютного кресла повторяют «персиковый румянец» оникса. Практически вся мебель выполнена латвийскими мастерами по эскизам Ларисы и ее коллег. И случайных предметов в убранстве квартиры нет. Что касается цветового решения мебели, то выбран благородный коричневый цвет различных оттенков. А коричневый во всех его «проявлениях», по мнению руководителя проекта, подчеркивает элегантность и достойную респектабельность интерьера, несет с собой даже определенную статусность. Интерьер этой квартиры, несомненно, современен. Но стоит внимательно приглядеться, то можно увидеть и классические черты. Нет, классика, что называется, в чистом виде отсутствует. Есть только намеки: округлые формы, например, которые, к слову, прекрасно уживаются с жесткими прямоугольными линиями. А еще в достатке присутствуют здесь повторяющиеся элементы. Во-первых, картины, написанные рукой хозяйки. А во-вторых, оттенки основных цветов. Это коричневый, палевый, персиковый, оливковый и, конечно, фиолетовый. Они в той или иной мере присутствуют в каждом помещении. Такие повторы создают стилистическое единство убранства всей квартиры. И еще. Кажется, что в интерьере нет какой-то явной доминанты (разве что оникс можно отнести к таковой). На самом деле, она есть. Это истинный аристократизм.

53


54


55


56

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

0HDMRĈTMĈĘNJNKŏCD ŌŗýŗŖŗďüďĄŗŖŗýŔù

/,'!ď"/"2/6!

&/4/ď!,%+3!.$23ď+%.$%.+/63

...Viss sākās ar pasūtītāju – kāda jaunā Rīgas mikrorajona dzīvokļa īpašnieku – vēlmi: telpām jābūt gaišām un siltām, pieļaujami tumši akcenti. Visā pārējā tiek dota pilnīga rīcības brīvība. Klientiem piedāvātajam projektam tā autore – dizainere Inna Mamina deva nosaukumu „Piens un šokolāde».

…Все началось с пожелания заказчиков – владельцев квартиры в одном из новых микрорайонов Риги: пространство должно быть светлым и теплым, допускаются темные акценты. В остальном – полная свобода. Предложенный клиентам проект его автор – дизайнер Инна Мамина назвала «Молоко и шоколад».


57


58

)..!ď-!-).!

Mob.: 29254049 www.dizaingrad.lv

Simt kvadrātmetru platībā izveidotā interjera krāsu gamma pilnībā atbilst nosaukumam: telpu noformēšanā izmantoti materiāli krēmkrāsā un pienbaltā tonī, kā arī šokolādes krāsā... Jāatzīmē, ka starp pienu un šokolādi pastāv harmonija, nevis pretruna, abi toņi viens otru papildina, tāpēc dizainere lika akcentu uz kontrastiem: apvienoja mēbeļu uzsvērti pareizās līnijas ar vairāklīmeņu griestu izliekumu plastiku, kā arī dažādas faktūras – sienu dekoratīvā apmetuma glancētās un tumši brūno flīžu matētās virsmas... Līdzīgi kā teātris, pēc klasiķa vārdiem, sākas ar garderobi, tāpat arī jebkura mītne – ar priekštelpu. Lai vizuāli paplašinātu teritoriju, kas platības ziņā nav pati lielākā, dizainere iebūvēto skapi apgādāja ar spoguļdurvīm, kas spēlē ieejas zonas „paplašinātājas” lomu. Pie ieejas izvietotā viesu sanitārā mezgla vietā ierīkoja ērtu garderobi. Caur priekštelpu pa atvērtu eju (lai telpu nepadarītu smagnēju un nesadalītu, durvis netika ieliktas) var nokļūt teritorijā, kas izveidota no viesistabas, ēdamistabas un virtuves. Ceļu uz šo apvienoto telpu, it kā „citējot” griestu līniju plastiku, iezīmē gaišas flīzes, kas viesistabas zonā veido izliekumu uz virtuvi. Lai gan telpa apvienota pēc principa trīs vienā, katra daļa ir individuāla. Interesantu lomu – pareizāk sakot, divas lomas – spēlē akvārijs uz „šokolādes” postamenta. No vienas puses, tas ir rotājums, bet, no otras puses, pilda ieejas un ēdamistabas zonas „sadalītāja” funkciju. Dzīvoklim, ņemot vērā tā plānojuma īpatnības, ir arī apvienota platība open space, kura sadalīta funkcionālās zonās nevis ar iebūvētām starpsienām, bet ar tā saucamās zonēšanas palīdzību. Tas panākts, zonās izvietojot gaismas, kā arī veidojot dažādas mēbeļu kompozīcijas un lietojot atšķirīgas grīdu seguma faktūras. Ieejot lielajā un gaišajā telpā, skatienam paveras divas funkcionālās zonas: ēdamistabas zona un viesistabas zona. Ēdamistabas zonu iezīmē atsevišķa kristāla lustra virs pusdienu galda. Tas izgatavots no venges koka, kompozīciju papildinošie krēsli – no baltas ādas. Ēdamistabas zonā ir arī niša ar kompozīciju, kas projektēta pēc dizaineres skicēm. Tā veiksmīgi izmantojama kā interjera aksesuāru plaukts. Arī kompozīcija izgatavota no venges koka. Jāpiebilst, ka Inna Mamina ir visu dzīvokļa konstruktīvo elementu autore. Viesistabas zonas kompozīcijā ietilpst gaišs dīvāns un oriģināls žurnālu galdiņš. Tur atrodas arī otra niša, kur izvietota TV grupa. Noteikti jāatzīmē, ka nišas sienu sedz dekoratīvs apmetums ar sudrabotu ornamentu. Logu aizkari arī ieturēti krēmīgā šokolādes krāsu gammā. Tie vairo mājīgumu un visu zonu sasaista vienotā platībā. Nelielo sienu, kas apvieno virtuves, viesistabas un ēdamistabas zonu, rotā jaunā pāra melnbaltas fotogrāfijas. Arī šī siena pārklāta ar faktūrmateriālu, taču izmantota cita tehnika. Rodas iespaids, ka uz sienām uzlīmēts zīds. Tas kompozīcijai piešķir šiku un glamūru. Arī virtuvē lieliski izmantota „rotaļāšanās ar kontrastiem”. Apakšējie skapīši un kolonnas ir no tīkkoka, bet augšējie skapīši – balti glancēti. Segumam izmantotas tumšbrūnas faktūrflīzes, virtuves darba virsmai – granīts. Tā saucamais brokastu galdiņš būtībā ir miniatūra bāra lete, kas izgatavota no tīkkoka. No vienas puses, tā pilda izteiktu praktisku funkciju, bet, no otras puses, – virtuvi atdala no viesistabas. Un katrai šīs vienotās atvērtās telpas daļai ir savs funkcionālais apgaismojums. Visas lustras un griestu gaismekļi ņemti no vienas kolekcijas. Neliels gaitenis no apvienotās telpas ved uz tā saucamo privāto zonu. Tajā atrodas kabinets, guļamistaba un bērnistaba, kā arī vannasistaba. Kabinets ir īsts vienkārša funkcionālisma paraugs: tajā ir neliels rakstāmgalds, ādas krēsls, aizstiklots grāmatskapis. Visas korpusa mēbeles, kā jau paredzams, ir šokolādes krāsā. Sienas – krēmkrāsā. Pie vienas no tām – fotogrāfijas kopējā ietvarā. Apgaismojumu nodrošina pa griestu perimetru izkārtotās halogēn-

На 100 квадратных метрах был создан интерьер, цветовая гамма которого полностью отвечает названию: ведь при оформлении пространства использовались материалы сливочного и цвета топленого молока, а также оттенки шоколада… Надо отметить, и молоко, и шоколад живут в гармонии, не противореча, а дополняя друг друга, дизайнер «играла на контрастах»: соединив четкость и подчеркнутую правильность линий мебели и пластику изгибов многоуровневых потолков, а также различные фактуры – глянцевые поверхности декоративной штукатурки на стенах и матовые поверхности темно-коричневой плитки… Как театр, по выражению классика, начинается с вешалки, так любое жилище – с прихожей. Чтобы визуально расширить не самую большую по площади территорию, встроенный шкаф дизайнер снабдила зеркальными дверями, которые и сыграли роль «увеличителя» входной зоны. На месте гостевого санузла, расположенного у входа – удобная гардеробная. Из прихожей через открытый проход (дверь не устанавливали, чтобы не утяжелять и грубо не разбивать пространство) можно попасть на территорию, созданную из гостиной, столовой и кухни. Ведет в это объединенное пространство светлая плитка, которая в зоне гостиной плавно изгибается, уходя в кухню – словно «цитирует» пластику линий потолка. Остальные полы – паркетная доска из беленого дуба. Кстати, несмотря на то, что пространство объединенное, – этакое три в одном – каждая его часть индивидуальна. Интересную роль – точнее, сразу две – играет здесь аквариум на «шоколадном» постаменте. Он с одной стороны, служит явным украшением, а с другой выполняет и функцию «разделительной полосы» между входной и столовой зонами. Квартира, учитывая особенности ее планировки, имеет одно объединенное пространство open space, разделенное на функциональные зоны не с помощью выстроенных перегородок, а благодаря так называемому зонированию. Это осуществлено за счет размещения по зонам света, а также различными композициями мебели и различных фактур напольного покрытия. При входе в большое и светлое помещение, перед нами открываются сразу две функциональные зоны: зона столовой и зона гостиной. Зона столовой обозначена отдельной хрустальной люстрой над обеденным столом. Он сделан из дерева венге, стулья, дополняющие композицию, – из кожи белого цвета. Также в зоне столовой расположена ниша, в которой разместилась композиция, спроектированная по эскизам дизайнера. Она удачно выполняет функцию полок для интерьерных аксессуаров. Композиция также выполнена из дерева венге. Кстати, Инна Мамина – автор всех конструктивных элементов, разработанных в квартире. Зона гостиной – это композиция из светлого дивана и оригинального журнального столика. Здесь же расположена вторая ниша, где разместилась TV-группа. Нельзя не отметить, что на стене в нише нанесена декоративная штукатурка с серебристым орнаментом. Шторы на окнах также выполнены в кремово-шоколадной гамме. Они великолепно добавляют уюта и объединяют все пространства в единое целое. Небольшая стена, соединяющая зоны кухни, гостиной и столовой, украшена черно-белыми фотографиями молодой пары. Покрытие этой стены также выполнено из фактурного материала, но в другой технике. Создается впечатление, что на стенах наклеен шелк. Это придает композиции шика и гламура. Кухня также отлично демонстрирует «игру на контрастах». Нижние шкафы и колонны выполнены из дерева тик, верхние – это белый глянец. Фартук – фактурная темно-коричневая плитка. Рабочая поверхность кухни – натуральный гранит. Так называемый столик для завтрака – по сути миниатюрная барная стойка тоже из тика. С одной стороны, она несет чисто практическую функцию, с другой – отделяет собственно кухню от гостиной. И у каждой части этого единого открытого пространства – свое функциональное освещение. Все люстры и потолочные светильники – из одной коллекции. Из объединенного пространства небольшой коридор ведет в так называемую приватную зону. Здесь расположены кабинет, спальня и детская комната, а также ванная. Кабинет – настоящий образец скромного функционализма: небольшой письменный стол, кожаное кресло, застекленный книжный шкаф. Вся корпусная мебель, как нетрудно догадаться, – шоколадного цвета. Стены – цвета топленого молока. На одной из них – фотографии в единой раме. Освещение – это галогеновые светильники по периметру потолка, а в его центре


59


60


lampas, bet centrā novietota griestu lustra. Šajā telpā arī ir niša (gluži kā interjera vizītkarte, kā atkārtotais elements). Pateicoties dekoratīvajam apmetumam, ko izmantojusi dizainere, niša sienā ir līdzīga zeltītam šokolādes ietinamam papīriņam. Tūlīt aiz kabineta ir bērnistaba ar dīvānu, kumodi un gultiņu brūnā krāsā. Interesanti noformēta viena siena: uz figurāla izciļņa – trīs kvadrātveida nišas ar pagaismu. Turklāt izvirzītās sienas daļa kopē daudzlīmeņu griestu līniju plastiku. Ļoti skaisti ir aizkari: šķiet, ka tie ir pīti no platām pienbaltām lentām... Guļamistaba iekārtota ar tīkkoka mēbelēm. Gultas galvgalī – niša ar dekoratīvu apmetumu. Visā padziļinājuma perimetrā – maiga pagaisma. Punktveida halogēngaismekļi izvietoti pa griestu perimetru. Guļamistabā, līdzīgi kā bērnistabā, logu apdare izceļas ar savu rozīnīti (šis salīdzinājums ir tik tiešām vietā!): aizkari atgādina dekoratīvu ūdenskritumu. Vannasistabā izmantots granīts (izlietnes virsma) un akmens struktūrflīzes ar vieglu spīdumu (sienas un grīda), kas sasaucas ar virtuves segumu. Interesanti un neparasti izskatās spoguļa abās pusēs simetriski izvietotie, ar vieglu patinu klātie sienas gaismekļi. Būtu atzīmējama vēl viena nianse. Stilu vienotību, ko uzsver krāsas, faktūras, līniju plastika, apgaismojums, pastiprina tāds šķietams sīkums: visas grīdlīstes dzīvoklī, kā arī iekšējās durvis izgatavotas no venges koka. Kopā ar gaišajām sienām un balināta ozolkoka grīdu tās vēlreiz apliecina visu projekta ideju un koncepciju, ko raksturo piena un šokolādes caurausts mājīgums un komforts. Virtuves mēbeles no salona Inventa; pārējās mēbeles – no salona Lex Interior.

– потолочная люстра. И в этом помещении есть ниша (словно визитная карточка интерьера, повторяющийся элемент). С помощью декоративной штукатурки дизайнер сделала нишу в стене похожей на золотистую обертку шоколадки. Сразу за кабинетом – детская с диваном, комодом и кроваткой коричневого цвета. Интересно оформлена одна из стен: на фигурном выступе – три квадратные ниши с подсветкой. При этом контур выступающей части стены повторяет пластику линий многоуровневого потолка. Очень красивы шторы: они словно сплетены из широких молочно-белых лент… Что касается спальни, то здесь расположена мебель из тика. В изголовье кровати – ниша, на которую нанесена декоративная штукатурка. По периметру углубления – мягкая подсветка. Точечные галогеновые светильники разместились по периметру потолка. Как и в детской, в спальне декорирование окна выполнено с «изюминкой» (по-другому и не скажешь!): штора представляет собой декоративный фонтан. Ванная комната – это натуральный гранит (столешница раковины) и каменная плитка (стены и пол) – структурная, с легким блеском (как и фартук кухни). Интересно и необычно выглядят светильники-бра с нанесенной легкой патиной, расположенные симметрично у зеркала. И еще один нюанс необходимо отметить. Цвет, игра фактур, пластика линий, освещение, подчеркивающие единство стиля, подкреплены и такой, казалось бы, «мелочью»: абсолютно все плинтусы в квартире, как и внутренние двери, выполнены из дерева венге. В сочетании со светлыми стенами и полом из выбеленного дуба они еще раз подтверждают всю идею и концепцию данного проекта: мягкость и уют, навеянные молоком и шоколадом. Мебель для кухни – салон Inventa; остальная мебель – салон Lex Interior.

61


62


63


64

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР


65

-DKMAHRĈ~ĈËAKSAHR ÖǢǦùǤǢć·ćĄǢ÷ǤǢ

*/.!3ď-!nj).!53+!3


Kaut arī mūsu dzīve viscaur sastāv no kontrastiem, galējības tajā ir sastopamas ārkārtīgi reti – izņemot tos gadījumus, kad mēs tās apzināti radām. Jaunajā dzīvojamajā interjerā Arhitekte Daiva Česnauskaite pielietojusi ļoti kontrastējošu krāsu risinājumu, izmantojot tikai divas krāsas – melno un balto.

66

$!)6!ďƥ%3.!53+!)4%

Vispār jau Daivas Česnauskaites jaunradei kontrasti nav sveši, bet šajā gadījumā radīt ekstrēmo interjeru pamudināja nevis autora fantāzijas, bet pasūtītāja vēlmes: melnā un baltā apvienojums bija mīļākās krāsas vientuļai darījumu sievietei vidējos gados. Dzīvokli klusās kūrortpilsētiņas Trāķu centrā viņa iegādājās nevis pastāvīgai dzīvošanai, bet patīkamai laika pavadīšanai kopā ar savu veco māti un daudzajiem paziņām savu neilgo atvaļinājumu laikā. Jaunās divstāvu mājas pirmā stāva telpu plānojums, kas sākotnēji tika paredzēts veikalam un birojiem, nebija pārāk veiksmīgs: atsevišķa ieeja no pagalma puses veda uz nelielu halli, ko garš un tumšs koridors savienoja ar galveno istabu, kuras logi iziet uz pilsētas centrālo ielu. Kopējā telpu platība bija 70 m². Dzīvokļa sākotnējās pozitīvās īpašības bija augstie griesti (3,30 m) un lielā logu platība. Projektēšanas sākumā galvenais jautājums bija mājokļa funkcionālo zonu sadale. No kopējās telpas tika izdalīta atsevišķa istaba saimnieces mātei, kas tika norobežota ar sienu, kā arī vannas istaba un garderobe, turklāt vannas istabas durvis bija atbīdāmas. Tā kā ejas platums starp istabām bija gandrīz 3 m, virtuves bloku nolēma ierīkot tieši tur, bet galvenajā istabā tika nolemts ierīkot viesistabu un mājas saimnieces guļamistabu. Viesistabas telpa ar nelielu starpsienu sadalīta divās daļās, tās lejas daļa apdarināta ar tumšu finieri, bet augšējā daļa darināta no caurspīdīga stikla un pārklāta ar dekoratīvu plēvi, kuras ritmiskais ornaments atkārtojas arī logu aizkaros. Starpsiena nodala ēšanas zonu, kurā atrodas ēdamgalds, kas paredzēts četriem cilvēkiem, no viesistabas zonas, kurā atrodas mīksto mēbeļu komplekts, kumode un televizora plaukts. Ēdamgalds un krēsli (ražoti Pedrini, Itālija), kā arī dīvāns (Nube) un krēsli (De padova), kā arī plūksnainais paklājs ir tumšos toņos, bet žurnālu galdiņš un dīvāna spilveni – gaišos. Un tomēr galvenais kontrasts slēpjas nevis tajos, bet platajā uzvelkamo griestu joslā, melnā lenta pāršķeļ viesistabas griestus divās daļās un vijas lejup pa sienu aiz dīvāna muguras. Turklāt daļa griestu noslēpumaini atspoguļojas uz sienas tumšās virsmas, vizuāli palielinot telpu. Daļa pretējās sienas pārklāta ar dekoratīvu ķieģeļu klājumu, kas nokrāsoti melnā krāsā. Virsmu savienojumi nostrādāti daudz pilnīgāk, nekā šķiet pirmajā brīdī: visa uzvelkamās plēves stiprinājuma armatūra iestrādāta griestu plaknē un ierāmēta ar dekoratīvu gaismas diožu ķēdi, kas paslēptas aiz ģipškartona. Ķieģeļu klājums, kas saskaņā ar autora iecerēm rada autentisku pirmsrekonstrukcijas sienas virsmu, arī ir iestrādāts sienā, precīzāk sakot, sienas pamatdaļa mazliet izvirzīta uz priekšu, ierāmējot nišu ar ķieģeļu apdari. Tamlīdzīga shēma izmantota arī mazajā dzīvojamā istabā, bet tur ir daudz mazāk gai-

Хотя наша жизнь сплошь и рядом состоит из контрастов, крайности в ней встречаются крайне редко – за исключением тех случаев, когда мы их умышленно создаем. В новом жилом интерьере архитектор Дайва Чеснаускайте применила крайне контрастное цветовое решение, использовав всего лишь два цвета – черный и белый. Вообще-то контрасты не чужды творчеству Дайвы Чеснаускайте, но в данном случае экстрим был вызван не фантазией автора, а пожеланиями заказчика: сочетание черного с белым было любимым цветом одинокой деловой женщины средних лет. Квартиру в самом центре тихого курортного городка Тракай она приобрела не для постоянного проживания, а для приятного времяпровождения с пожилой матерью, а также многочисленными знакомыми во время недолгих отпусков. Планировка помещений на первом этаже новой 2-этажки, изначально предназначенной для магазина и офисов, была не самой удачной: отдельный вход со двора вел в небольшой холл, соединенный длинным темным коридором с основной комнатой, выходящей окнами на главную городскую улицу. Общая площадь помещения составляла 70 кв. м. Среди изначально положительных качеств квартиры следует отметить высокие потолки (3.30 м) и большую площадь окон. Главным вопросом в начале проектирования было разделение функциональных зон жилища. Из общего пространства была выделена и отгорожена стеной отдельная комната для матери хозяйки, а также ванная и гардеробная комнаты, при этом дверь ванной сделана сдвижной. Поскольку ширина прохода между комнатами составляла почти 3 м, было решено оборудовать кухонный блок непосредственно в нем, а в основной комнате оборудовать гостиную и спальню хозяйки дома. Пространство гостиной разделено на 2 части легкой перегородкой, нижняя часть которой отделана темной фанерой, а верхняя выполнена из прозрачного стекла и покрыта декоративной пленкой, ритмичный орнамент которой повторяется и на оконных занавесках. Перегородка отделяет зону столовой с обеденным столом на 4-х человек от зоны гостиной с комплектом мягкой мебели, комодом и стойкой для телевизора. При этом обеденный стол и стулья (пр-во Pedrini, Италия), а также диван (Nube) и кресла (De Padova), а также ворсистый ковер выполнены в темных тонах, а журнальный столик и подушки дивана – в светлых. И все же главный контраст кроется не в них, а в широкой полосе натяжного потолка, черной лентой рассекающей потолок гостиной надвое и спускающейся вниз по стене за спинкой дивана. При этом часть потолка таинственно отражается в темной поверхности стены, визуально увеличивая помещение. Часть противоположной стены покрыта декоративной кирпичной кладкой, также окрашенной в черный цвет. Сочленения поверхностей выполнены гораздо совершеннее, чем кажется на первый взгляд: вся арматура крепления натяжной пленки утоплена в плоскость потолка и обрамлена цепью декоративных светодиодов, спрятанных за гранью гипсокартона. Кирпичная кладка, воссоздающая по замыслу автора аутентичную поверхность стены до реконструкции, тоже утоплена в стену, точнее говоря, основная часть стены слегка вынесена вперед, обрамляя нишу с кирпичной отделкой. Подобная схема применена и в малой жилой комнате, но там светлых акцентов гораздо меньше – помимо ковров и мебели в черный цвет окрашены даже потолочные кессоны, хотя в этом и не было особой необходимости – достаточно было просто выявить ниши прямоугольной формы. Из прочих структурных элементов комнаты выделяются вытянутый во всю стену по горизонтали туалетный столик и стенная деревянная панель


šo akcentu – bez paklājiem un mēbelēm melnā krāsā nokrāsoti pat griestu kesoni, kaut arī nebija īpašas vajadzības pēc tā – būtu pilnīgi pieticis vienkārši atklāt taisnstūrveida formas nišas. No citiem istabas struktūrelementiem izceļas pa visu sienu horizontāli izstieptais tualetes galdiņš un atbilstoša garuma koka sienas panelis. Ne mazāk eleganti izskatās arī televizora plauktiņš, kas izstiepts garumā un mazliet pacelts virs zemas koka kumodes. Grāmatu plauktu trūkumu attaisno tas, ka dzīvoklis paredzēts sezonālai dzīvošanai, kurā liela laika daļa tiek veltīta saskarsmei un pasīvai atpūtai. Uz istabas aizmugurējās sienas ir tapetes ar oriģinālu ģeometrisku zīmējumu. Istabas kopējais krāsu risinājums ir daudz siltāks nekā viesistabā – to nosaka dabiskā koka toņu pārpilnība. Jāatzīmē, ka tik radikāli telpu risinājumi ir grūti realizējami parastos daudzdzīvokļu apbūves apstākļos, kur katrs telpas augstuma un dziļuma centimetrs ir zelta vērtībā. Šajā interjerā kontrasts izpaužas ne tikai krāsās, bet arī faktūrās. Lietuvas kompānijā Lino baldai ražotā virtuves bloka nišas aizmugurējā siena apdarināta ar dekoratīviem reljefa ķieģeļiem, kas kontrastē ar spožo mēbeļu fasādi; spraugā starp sienas skapi un galda darba virsmu viens no praktiskiem apsvērumiem ir piesegts ar caurspīdīgu stiklu. Oriģināla reljefa apdare ir arī skapja bīdāmo durvju un garderobes istabas virsmām. Viegls ritmisks zīmējums ir arī dienas žalūzijām pie logiem. Būtiska nozīme mājokļa stilistikā ir arī nedaudzajiem aksesuāriem. Viesistabas sienas rotā ahromatiskas glezniecības kompozīcijas, kuras veidojuši interjera autori. Uz kumodēm atrodas dažas keramikas vāzes, bet tumšo ķieģeļu klājumu atdzīvina neparastas formas sienas pulkstenis. Protams, mājokļa iemītnieku prombūtnē viss izskatās mazliet vienveidīgi, bet līdz ar saimnieku atgriešanos dzīvoklis dažu dienu laikā piepildās ar papildus detaļām un krāsu akcentiem – tieši tad interjers dzīvo savu pilnvērtīgu dzīvi.

соответствующей длинны. Не менее элегантно смотрится и полка под телевизор, сильно вытянутая в длину и приподнятая над низким деревянным комодом. Отсутствие книжных полок оправдывается тем, что квартира выполняет роль сезонного жилища, большая часть времени в котором тратится на общение и пассивный отдых. Задняя стена комнаты покрыта обоями с оригинальным геометрическим рисунком. Общее цветовое решение комнаты гораздо теплее, чем гостиной – сказывается обилие тонов натурального дерева. Следует отметить, что столь радикальные пространственные решения труднореализуемы в условиях обычной многоквартирной застройки, когда каждый сантиметр высоты и глубины помещения оценивается буквально на вес золота. Контраст в данном интерьере проявляется не только в цветах, но и фактурах. Задняя стенка ниши кухонного блока, изготовленного литовской компанией Lino baldai, отделана декоративным рельефным кирпичом, контрастирующим с глянцевым фасадом мебели; в промежутке между навесным шкафом и рабочей поверхностью стола она из практических соображений прикрыта прозрачным стеклом. Поверхности сдвижных дверей шкафа и гардеробной комнаты также имеют оригинальную рельефную отделку. Легкий ритмический рисунок имеют и дневные жалюзи на окнах. Существенную роль в стилистике жилища играют и немногочисленные аксессуары. Стены гостиной и украшены ахроматичными живописными композициями, выполненными автором интерьера. На комодах выставлено несколько керамических ваз, а темную кирпичную кладку оживляют настенные часы необычной формы. Конечно, в отсутствие жильцов все они выглядят несколько однообразно, но в течение нескольких дней по приезде хозяев квартира наполняется дополнительными деталями и цветовыми акцентами – и именно тогда интерьер живет своей полнокровной жизнью.

67


68


69


70


71


72

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

4GII?ă WƛO?ăHO?PQʼn ǨļľľdzŀdzĢdzĻǺǸŀǶĿŋǴǸǴĸǺ

* / . ! 3 ď - ! , ) . ! 5 3 + ! 3


73

Interjera veidošana villai gleznainā vietā Francijas dienvidos, netālu no Antibas britu dizainerei Kellijai Hopenai kļuva par savdabīgu izaicinājumu.

Создание интерьера виллы, расположенной в живописном местечке на юге Франции, недалеко от Антиба, стало своего рода вызовом для знаменитого британского дизайнера Келли Хоппен.

Villas īpašnieka, respektabla londonieša, īstena brita gaume bija stipri tradicionālāka par Kellijas gaumi. Pasūtītājs lūdza māju iekārtot klasiskā stilā, noteikti daudzkrāsainu, ļoti skaistu un ne pārāk sievišķīgu. Kellija, kā jau vienmēr, iesākumā izveidoja neitrālu pamatu, bet pēc tam, izmantojot efektīgus audumus, mākslas darbus un mēbeles, kuru autori ir pasaules dizaina zvaigznes, katrā telpā salika unikālus, raksturīgus akcentus. Mājas īpašnieku iemīļota vieta ir plašā terase ar skatu uz brīnišķīgu parku. Par šīs telpas smaguma centru Kellija izvēlējās fabrikas Heveningham vienkāršu krāsota koka taisnstūra galdu. Sēžot pie tā, saimnieki un viesi var baudīt gan maltīti, gan skaisto ainavu. Ar lakoniskajām mēbelēm harmonējošie plānie linu audumi neitrālos toņos rada relaksējošu atmosfēru, savukārt smalkie, bagātīgi rotātie Guadarte gaismas ķermeņi terases dizainam piešķir glamūra noskaņu. Par priekštelpas galveno kompozicionālo, koloristisko un emocionālo akcentu kalpo Moissonnier spilgti sārtais galdiņš (sārtā ir mājas īpašnieku mīļākā krāsa). Lai šo krāsas dominanti atbalstītu, dizainere portjeru un spilvenu apdarē lietoja dažādas sārtā toņa nokrāsas – maigākas un arī vairāk pieklusinātas. Telpas augšdaļā noteicēja ir Birgit Israel elegantā stikla lustra. Kā stāsta Kellija Hopena, halles interjers viņas potfolio ieņem īpašu vietu: līdz šim neko līdzīgu viņa neesot darījusi. Kamīnistabu piepilda no lielajiem logiem plūstošā dabiskā gaisma. Kellija Hopena gribēja saglabāt tās radīto viegluma un gaisīguma sajūtu, tāpēc devusi priekšroku gaišai apdarei, kompaktām, ļoti elegantām mēbelēm un ierobežojusi dekoratīvo elementu skaitu. Dizainere likusi akcentu uz dabiskumu. Viena no interjera dominantēm ir skapis visā istabas augstumā ar vecinātu fasādi, kura lejasdaļā atrodas kamīns. Viesistabā Kellija ietur neitrālu krāsu gammu, jo šajā telpā labi jājūtas visiem ģimenes locekļiem. Šis interjers, kurā apvienoti tumšie un gaišie toņi, ir ļoti elegants. Saimnieku guļamistabā ņemtas vērā visas pasūtītāju vēlmes. Svarīga nozīme istabas dizainā ir puķu apdrukai, kas uzsver interjera maigo, romantisko interjera raksturu. Krāšņa guļamistabas rota ir fabrikas Valerie Wade riekstkoka kabinets, kas inkrustēts. ar perlamutru Katrai viesu guļamistabai (tādas ir četras) Kellija Hopena ir atradusi individuālu risinājumu. Vienā akcentu likusi uz košām krāsām, otrā – uz vintāžu un laika izjūtu, ko panāk ar vecinātām mēbelēm; trešā – uz smalkām apdrukām par augu valsts tematiku; ceturtajā – uz saules zibšņiem dzeltenā un oranžā krāsā.

Вкусовые предпочтения владельца виллы, респектабельного жителя Лондона и британца до мозга костей, были значительно более традиционными, чем у Келли. Заказчик попросил дизайнера сделать дом классическим, непременно многоцветным, очень красивым и не слишком женственным. Как и всегда, Келли сначала сформировала нейтральную основу, а затем, используя эффектные ткани, произведения искусства и предметы мебели, созданные звездами мирового дизайна, расставила в каждом помещении уникальные, характерные акценты. Одна из самых любимых зон владельцев дома – большая терраса с видом на великолепный парк. Ядром этого пространства Келли сделала простой прямоугольный стол из крашеного дерева фабрики Heveningham. Расположившись вокруг него, хозяева и гости могут наслаждаться и едой, и прекрасным пейзажем. Легкие льняные ткани нейтральных оттенков, прекрасно гармонирующие с лаконичной мебелью, создают атмосферу релакса, в то время как витиеватые, богато украшенные светильники Guadarte привносят ноты гламура в дизайн террасы. Главным композиционным, цветовым и эмоциональным акцентом прихожей стал яркий розовый столик Moissonnier (розовый – любимый цвет владельцев дома). Чтобы поддержать эту цветовую доминанту дизайнер применила различные оттенки розового, но более нежные или приглушенные, в бархатной отделке портьер и подушках. Пространство в верхней части организует элегантная стеклянная люстра Birgit Israel. По словам Келли Хоппен, интерьер холла занимает совершенно особое место в ее портфолио: до сих пор она не делала ничего подобного. Пространство каминной комнаты наполнено естественным светом, льющимся из больших окон. Келли Хоппен хотела сохранить эти ощущения легкости и воздушности, поэтому она отдала предпочтение светлым отделкам и обивкам, компактной, очень изящной мебели и ограничила число декоративных элементов. Дизайнер сделала акцент на натуральности и естественности. Одна из доминант интерьера – шкаф в высоту комнаты, с состаренными фасадами, в нижней части которого расположен камин. В гостиной Келли решила придерживаться нейтральной цветовой гаммы, ведь это помещение должно быть комфортным для всех членов семьи. Построенный на сочетании темных и светлых тонов, этот интерьер очень элегантен. В спальне хозяев были учтены все пожелания заказчиков. В палитре интерьера дизайнер соединила светлые, легкие цвета и оттенки: белый, бежевый, зеленый. Значимую роль в дизайне комнаты играет цветочный принт, подчеркнувший нежный, романтический характер интерьера. Роскошное украшение спальни – кабинет орехового дерева, инкрустированный перламутром фабрики Valerie Wade. Для каждой из гостевых спален (их 4) Келли Хоппен нашла индивидуальное решение. В одной она сделала акцент на ярких красках, в другой – на винтажности и ощущении времени, переданном через состаренную мебель; в третьей – на изысканных растительных принтах; в четвертой – на солнечных вспышках желтого и оранжевого.

+ % , , ) * ! ď ( / 0 % . !


74


75

P.S. Šobrīd Kellija Hopena ar savu bagāto pieredzi dalās skolā Kelly Hoppen Design School, veido savu aksesuāru, tapešu, mēbeļu un tekstiliju līniju, kopš 2011. gada telekanālā Channel 5 vada šovu Superior Interiors. Starp viņas jaunrades cienītājiem ir Eltons Džonss, Bekhemu laulātais pāris, Donalds Tramps, Hilarija Klintone un daudzi citi. Kellija sarakstījusi astoņas grāmatas par dizainu.

P.S. В настоящее время Келли Хоппен делится своим богатым опытом в Kelly Hoppen Design School, выпускает собственную линию аксессуаров, обоев, мебели и текстиля, с 2011 года ведёт шоу Superior Interiors на телеканале Channel 5. В число поклонников ее творчества входит Элтон Джон, чета Бэкхемов, Дональд Трамп, Хилари Клинтон и многие другие. Келли является автором 8 книг о дизайне.


76


77

Smalkais DK Home sienas gaismeklis un Kellijas Hopenas svečturis interjeru dara glamūru. Изысканные бра ot DK Home и подсвечники от Келли Хоппен делают интерьер более гламурным.


78


79


80


81

Džimija Mārtina darinātā gultas galvgaļa bagātīgā detalizācija trešajā viesu istabā šķietami saplūst ar skaisto zieda attēlu uz sienas virs gultas. Богатая детализация спинки кровати от Джимми Мартина в 3-ей гостевой комнате, кажется, сливается с красивым изображением цветка на стене над ней.


82


83

3XONVWHƼXXQURWDVOLHWX0RUHOODWRR¿FLƗODLVSƗUVWƗYLV/DWYLMƗ 3XONVWHƼXVXQURWDVOLHWDV0RUHOODWRYDULHJƗGƗWLHVWF5ƯJD3OD]D 6W\OH


84

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

"QHKIAMSHĈTYĈKAHJTĈKAHJHDL įǸļľňŊŀŁŇŀdzķǹǴĸĹdz Ç-,

Par šīs pasaules vareno greznības un prestiža vainagojumu kopš seniem laikiem uzskatītas jūras jahtas. Pagājušā gadsimta beigās pilnīgi un galīgi tika kliedēts priekšstats par tām kā par kuģiem, kas saistīti ar burinieku avantūristisko romantiku. Jahtas kļuvušas par milzīgām peldošām pilīm, kas saviem nedaudzajiem pasažieriem piedāvā neiedomājamu greznību. Viena no superjahtu būves līderēm ir Itāļu kompānija Benetti, kas pieder pie grupas Azimut Benetti. Kopš 1873. gada Lorenco Beneti dibinātā kompānija Livorno un Viaredžio būvē atpūtai un izklaide paredzētus kuģus. Pagājušā gadsimta 90. gados kompānija sāka sērijveidā būvēt no 28 līdz 45 metriem garas motorjahtas un plašāk izpildīt unikālus pasūtījumus – piedāvāt vairāk nekā 50 metrus garas jahtas ar ūdens izspaidu līdz 2 tūkstošiem tonnu. 2011. gada novembrī ūdenī nolaistā motorjahta Diamonds Are Forever ir četru klāju kuģis. Tā garums – 61 m (200 pēdas), platums – 10,4 m un iegrime – 2,9 m. To pasūtīja kuģīpašnieks Džons Stalupi, kam ir tendence savām jahtām izvēlēties slavenā Džeimsa Bonda filmu nosaukumus. Kuģa korpuss izgatavots no tērauda, bet virsbūve – no alumīnija. Pateicoties vieglajai konstrukcijai, jahta var nopeldēt 5 tūkstošus jūras jūdžu ar kreiserātrumu 15 mezgli (28 km/st). Korpusa formas koncepciju izstrādāja inženieris Stefano Natuci, bet interjera projektu – dizainers Evans K.Māršals. Jahtas interjeram ir nosliece uz južnstilu ar klasikas elementiem. Interjerā dominē firmas Benetti jahtām tradicionālā baltā krāsa. Kuģa plānojuma mērķis ir apmierināt visu čarterreisu pasažieru vajadzības. Interjera kompozīcijas ass ir cilindriskā lifta šahta, ko ieskauj vītņu kāpnes

1ă+

Ź(,

31)

1

Венцом роскоши и престижа сильных мира сего издавна являлись морские яхты. В конце прошлого века они окончательно утратили связь с авантюрной романтикой парусных судов, превратившись в огромные плавающие дворцы, окружающие немыслимой роскошью своих немногочисленных пассажиров. Одним из мировых лидеров по постройке суперяхт является итальянская компания Benetti, входящая в группу Azimut Benetti. С 1873 года компания, основанная Лоренцо Бенетти, на верфях в Ливорно и Виареджио занимается строительством судов, предназначенных для отдыха и развлечений. В начале 90-х годов компания освоила серийное строительство моторных яхт длиной от 28 до 45 м, а кроме того, расширило выполнение уникальных заказов по строительству яхт длиной более 50 м и водоизмещением до 2 тыс. т. Спущенная на воду в ноябре 2011 года моторная яхта Diamonds Are Forever является 4-палубным судном длиной 61 м (200 футов), шириной 10,4 м и осадкой 2,9 м. Она построена по заказу судовладельца Джона Сталуппи, имеющего склонность к именованию своих яхт в честь фильмов незабвенного Джеймса Бонда. Корпус судна выполнен из стали, а надстройки – из алюминия. Благодаря легкой конструкции яхта имеет дальность хода 5 тыс. морских миль при крейсерской скорости 15 узлов (28 км/ч). Концепция формы корпуса была разработана инженером Стефaно Натуцци, а проект интерьера выполнен дизайнером Эваном К. Маршалом. Стилистически интерьер яхты тяготеет к стилю фьюжн с элементами классики. Доминирующий цвет интерьера – белый, традиционный для яхт, построенных фирмой Benetti. Планировка судна выполнена с прицелом на удовлетворение всех потребностей пассажиров в чартерных рейсах. Композиционной осью интерьера является цилиндрическая шахта лифта, окруженная винтовой лестницей и пронизывающая насквозь все 4 палубы с выходом даже на верхнюю террасу (sun deck),


85

un kas aptver visus četrus klājus, izejot pat uz augšējās terases (sun deck). Ceļoties uz augšu, lifta stikla kabīne pilnībā izbrauc no šahtas. Vairumā jahtu ir tikai apartamenti, bet uz Diamonds augšējā un vidējā klāja ir pāris apartamentu, no kuriem paveras burvīga panorāma, un stāvu zemāk – četras komfortablas divvietīgas kajītes viesiem. Īpaši iespaidīga ir milzīgā „saimnieka” kajīte vidējā klāja priekšdaļā: lai pavērtos labāks skats, gulta, ko par tādu gan ir grūti nosaukt, pamatīgi pacelta virs pārējās zāles daļas. Neapšaubāmi, visiespaidīgākās telpas uz jahtas ir saloni. Sky lounge uz augšējā klāja ir paredzēti laika pavadīšanai vakarā un naktī: tur ir bārs, daudzkanālu akustiskā sistēma, bet dzīvās mūzikas cienītājiem – koncertklavieres. Bīdāma stikla siena paver izeju uz nelielu balkonu pūpē. Pie izejas ir apaļš spēļu galds, bet vēl viens galds sešām personām ar skatu uz jūru novietots pie kreisā borta. Visas mīkstās mēbeles apvilktas ar baltu ādu, bet koka paneļi apdarināti ar riekstkoku un sarkankoku. Der atgādināt, ka visas mēbeles un apdares detaļas izgatavojuši firmas Benetti pieredzējušie meistari. Galvenais salons vidējā klājā ir vēl greznāks. Kopā ar tumšajiem koka paneļiem sienu un bīdāmo šķērssienu apdarei izmantoti matēta stikla paneļi, kuros iegravēti savdabīgi ornamenti. Uz grīdas baltas keramikas flīzes mijas ar krāsainiem apdares akmens ielaidumiem. Interjera „nagla”, protams, ir lielais ēdamgalds 12 personām zāles dziļumā, kuram ir tikai divi atbalsta punkti. Lai risinātu tradicionālo zemo griestu problēmu, te, tāpat kā stāvu augstāk, izmantoti apaļi un taisnstūra spoguļplafoni. Vienu no tiem, kas atrodas virs ēdamgalda, vainago iespaidīga kristāla lustra, bet otrs, kas samontēts pakaļgalā, aprīkots ar dekoratīvu pagaismu zem grīdas. Abus salonus, kā arī kajītes rotā speciāli šim interjeram radītas gleznas. Redzot šo greznību, rodas doma, ka jahtas pasažieriem vajadzētu visu diennakti ļauties laiskumam, vēdera priekiem un citiem netikumiem. Taču viņi var laiku pavadīt visai aktīvi: piemēram, augšējā klājā ir ne tikai džakuzi, bet arī vairāki sporta trenažieri, bet kuģa tilpnē – ūdens motocikli, ūdensslēpes, piepūšama laiva ar spēcīgu piekarināmu motoru. Kuģa pakaļgalā atrodas nolaižama platforma parastajai un zemūdens peldēšanai, zvejošanai. Ja adrenalīna vēl ir par maz, uz augšējās terases, izmantojot metodi touch and go, var nolaisties neliels helikopters – tiesa, jahtas komplektā tas neietilpst. Un visi šie prieki ir pieejami... par nieka 330 tūkstošiem dolāru nedēļā.

причем при подъеме на самый верх стеклянный стакан лифта полностью выезжает из шахты. В то время как на большинстве яхт оборудованы только одни апартаменты, Diamonds имеет пару апартаментов с панорамными видами на верхней и средней палубе и 4 комфортабельные 2-местные каюты для гостей этажом ниже. Особенно впечатляет огромная «хозяйская» каюта, находящаяся в передней части средней палубы: для улучшения обзорности спальное ложе (сооружение, которое трудно назвать кроватью) основательно приподнято над остальной частью зала. Наиболее впечатляющими помещениями на яхте, бесспорно, являются салоны. Sky lounge, находящийся на верхней палубе, предназначен для вечернего и ночного времяпровождения: здесь оборудован бар, многоканальная акустическая система, а для поклонников живой музыки установлен концертный рояль. Сдвижная стеклянная стена открывает выход на небольшой балкон на юте. Возле выхода установлен круглый игральный стол, a еще один стол на 6 персон с прекрасным видом на море установлен по левому борту. Вся мягкая мебель обшита белой натуральной кожей, а деревянные панели отделаны шпоном ореха и красного дерева. Не лишне напомнить, что всю мебель и детали отделки опытные мастера фирмы Benetti выполняют собственными силами. Главный салон на средней палубе выглядит еще роскошнее. Кроме темных деревянных панелей, для отделки стен и сдвижных перегородок здесь применены матовые стеклянные панели, гравированные причудливым орнаментом. На полу белая керамическая плитка чередуется с цветными вставками отделочного камня. Гвоздем интерьера, бесспорно, является большой обеденный стол на 12 персон, установленный в глубине зала и имеющий только 2 точки опоры. Для решения традиционной проблемы низких потолков здесь, как и этажом выше, применены зеркальные плафоны круглой и прямоугольной формы. Один из них, находящийся над обеденным столом, увенчан внушительной хрустальной люстрой, а другой, смонтированный у кормового выхода, оборудован декоративной подпольной подсветкой. Оба салона, как и каюты, украшены живописными полотнами, выполненными специально для данного интерьера. При первом взгляде на все это великолепие возникает мысль, что пассажирам яхты суждено круглые сутки предаваться неге, чревоугодию и прочим порокам. Однако при желании они могут вести весьма активный образ жизни: например, на открытой палубе за ходовой рубкой, которую можно назвать «самой верхней», установлены не только джакузи, но и несколько спортивных тренажеров, а в трюме кроме водных мотоциклов и водных лыж имеется надувная лодка с мощным подвесным мотором. На корме расположена откидная площадка, пригодная для дайвинга, купания и рыбалки. А если адреналина всетаки не хватает, на задней кромке верхней террасы может приземлиться методом touch and go небольшой вертолет – правда, он в комплект яхты не входит. И все эти радости доступны… за скромные 330 тыс. долларов в неделю.


86


87


88


89


90


91


ìŗþďŘŗŚāřŗüāĈ ďùŕřŕ÷ŗďŘŗŚŔùüāĈ}ďüýü ŏřŗùýüāĈďŗăŔřŗ÷ŔÿĈŕ ŏŗăŕþś āŗď ŚăüāŔŕāŚĊ ď ăāŗď þśúăüÿŔď €ď ŕŚýüď ŗÿď ÿŔŚāŗĊąüĀ ď řŔûśþŕŕāŚĊď €ď ùŗýúŕÿď ûŔď Ś÷ŗĉď úüûÿĈď řŗùüāĈďŚćÿŔ ďŘŗŚāřŗüāĈďùŗþďüďŘŗŚŔùüāĈďùŕřŕ÷ŗďŏŗû÷ŗýĈāŕďÿŕďŚŗøýŔŚüāĈŚĊ Во-первых, мужчина по определению, как говорят математики, не может родить. Разве что идею. И потом, почему обязательно сына?! Кто сказал, что лапочку-дочку не надо? Впрочем, возражения по первому пункту получаются какие-то буквоедские, буквальные, а утверждение-то – всего лишь фигура речи. Во-вторых, почему обязательно дом? А не два или целый ряд из строений… А то и вовсе комплекс. Или замок. Здесь налицо диктат какой-то. А мужчина – если он настоящий, разумеется – никакого диктата не потерпит. Разве что, находясь в армии, будет выполнять чужие указания. Наконец, в-третьих, ну, почему же именно дерево?! А кусты, цветы, травку – нельзя? Или целый сад? Парк? Короче говоря, мелковатые предложения-утверждения для мужчины – если он, разумеется, настоящий. Но самое главное даже не это. Что? Вот где этот самый мужчина (в нашем случае – и дама) будет осуществлять эти с позволения сказать предписания? Есть такое место – Mežezeri. Название говорящее: в сосновом лесу, что рядом с поселком, есть два чистых лесных озера. Купаться в них – одно удовольствие. Но это так, к слову. В почти построенном поселке расположены более трех сотен участков земли (площадь каждого в среднем составляет 1200 кв. м). К слову, большая часть этих участков


уже продана. Поселок находится в 12 км от центра Риги, в 500 м от черты города. Рядом – станция Дарзини. В двух километрах – Саласпилс. До остановки общественного транспорта – всего 400 м. К поселку подведены электричество и газ, построены дороги. Таким образом, приобретая участок в Mežezeri, можно получить, что называется, два в одном. Что именно? Жизнь на природе и одновременно в столице (или в провинциальном городке, если иметь в виду Саласпилс. Кому как нравится). Цена участка составляет в среднем 9 тысяч евро. А уж как организовать приобретенное пространство – решать владельцам. Можно на самом деле построить дом и использовать его в качестве дачи. Или – для жития-бытия в нем круглый год. Вариантов загородных домов – множество. По душе классика – стройте соответствующий особняк, есть желание организовать этакое шале в альпийском стиле – не забудьте только о террасе по периметру здания. Хочется вкусить прелести деревенской жизни – оформляйте дом-кантри… Можно не ограничиваться одним домом, а выстроить пару, стена к стене – для своей и семьи каких-нибудь близких (или дальних) родственников. Или возвести рядные дома, где поселятся не только любимые братья и кузины, но и друзья. Вместе осваивать пространство легче. Да и праздновать веселее. Эти (и другие, не описанные) варианты предназначены для тех, кто любит стабильность. А если душа постоянно просит разнообразия? Надоело наблюдать закатное солнце, заглядывающее в окна спальни! Хочется, чтобы по утрам будили, кроме птиц с их трелями и щебетом, еще и лучи небесного светила. Что же делать? Неужели строить избушку на курьих ножках? Не обязательно, хотя идея неплоха: дом с поворотным механизмом… Но сложно. Гораздо проще приобрести дом на колесах (американский вариант) и регулярно путешествовать по участку, поворачивая свое жилище то к лесу передом, то, простите, задом. А можно построить на участке помещения для малого бизнеса. Что это будут за предприятия, решать владельцам наделов: здесь разрешено обустраивать частный детский сад, автосервис, столярную мастерскую, банный комплекс… Что касается земли, окружающей строение (-ия), то здесь «вариаций на тему» тоже множество. Можно разбить грядки, посадить фруктовые деревья, чтобы позже превратить свое жилище в мини-заводик по переработке плодов и овощей. И это не все. Лес, что рядом с поселком, буквально наполнен грибами и ягодами. Вкушать все эти разносолы зимой – одно удовольствие. Можно засеять весь участок травкой, а потом, представляя себя англичанином, подстригать газон сначала самому, а потом наказать продолжать это милое занятие детям и внукам-правнукам. А можно устроить спортивную площадку с различными приспособлениями, чтобы чад и домочадцы могли поддерживать достойную телесную форму. Можно… Да много, что можно! Главное – изъявить желание. И устроить себе размеренную жизнь в тихом приятном месте, на свежем воздухе практически в городе: обитать на даче или продлить очарованье, оставшись здесь на зиму. Напоминаем: цена участка в Mežezeri в среднем составляет 9 тысяч евро. Естественно, большая часть этих участков уже продана. Тел.: 27420077, 26725614, 297570043XONVWHƼXXQURWDVOLHWX-XVW&DYDOOLL]SODWƯWƗMV/DWYLMƗ 3XONVWHƼXVXQURWDVOLHWDV-XVW&DYDOOLYDULHJƗGƗWLHVWLUG]QLHFƯEDVFHQWURV 5ƯJD3OD]D YHLNDOV6W\OH 3DQRUDPD3OD]D ZZZD]DOLMDZDWFKOY
6RSKLVWLFDWHG/LYLQJ

HOHJDQWVG]ƯYHVVWLOVDUPnjVGLHQƯJDPWHQGHQFƝP6DQNMAĈĈ )ZSTşDES!BITAREIL4EMPOAPSKATS ǭŋĻǶǸķŇǹŁdzķǵļ!BITAREIL4EMPO

%LOJʼnQPăRKăD?HQƛO? "OLOǕASďIZSTƜDESď#ERSAIEďAPSKATS ÙŗřþŔāďüďčŔŖāśřŔ

ŎĎûŗřď÷ćŚāŔ÷Ŗüď#ERSAIEď÷ďàŗýŗÿĈŕ

!?OPCILK?ă?OFGQCHQƛO?PăDCKLJCKP įdzǸǹǴľǶŀdzdzǸǻļŁǴǵŁǺǸŀŇĽŌǴŀǶĿǴŀ

/V

Interior_2012-04  

Interior magazine Latvija

Advertisement