Page 1

2006 #2

Milānas izstāde Ìèëàíñêàÿ âûñòàâêà

Ņujorkas izstāde Íüþ-Éîðêñêàÿ âûñòàâêà

Swarovski kolekcija Êîëëåêöèÿ Swarovski

Tendences Òåíäåíöèè

2006#2


Visprestižākais modes žurnāls Ñàìûé ïðåñòèæíûé æóðíàë î ìîäå


DZĪVES KVALITĀTE!

Projekta „Tomsona terases” otrais posms – māja Rīgā, Tomsona ielā 39 – 1 Stāvu skaits: 10 Dzīvokļu skaits: 96

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!

Второй этап проекта Tomsona Terases – дом в Риге на ул. Томсона, 39, к.1 Количество этажей: 10 Количество квартир: 96

2

Dzīvokļu platība: 40 – 200 m

Площадь квартир: 40 – 200 m2

Balkonu platība: 14 – 18 m2

Площадь балконов: 14 – 18 m2

Terašu platība: 37 – 164 m2

Площадь террас: 37 – 164 m2

Autostāvvieta: pazemes un virszemes

Тālr.

Автостоянки: подземная и наземная

7303039

www.terases.lv


Greznas un ekskluzīvas mājas ar terasēm tiek būvētas ne tikai lielākajās galvaspilsētās pasaulē. Pirmā šāda māja izaugusi Rīgā, klusajā Tomsona ielā, apliecinot jaunas dzīvokļu kultūras ienākšanu Latvijas nekustamo īpašumu tirgū.

“Tomsona terašu” pirmais nams Tomsona ielā 30, Rīgā Первый дом “Tomsona Terases” в Риге на ул. Томсона, 30

Jaunais dzīvojamais komplekss „Tomsona Terases” – tā ir māja mūsdienīgam pilsētniekam, kuram ir svarīga kvalitāte, komforts un prestižs. Savukārt mājas vizītkarte – tie ir lieli logi, interesanti balkoni un ekskluzīvas terases, no kurām paveras skats uz pilsētas centru. Māja atrodas klusā, zaļā centra rajonā ar attīstītu infrastruktūru. Celtniecībā izmantoti vismodernākie un paši kvalitatīvākie materiāli. Mājas dzīvokļi tiks nodoti līdz „pelēkajai” apdarei, lai to īpašnieki savu dzīves telpu varētu iekārtot atbilstoši pašu gaumei. Būtiska uzmanība veltīta dzeramā ūdens kvalitātei, elastīgai apkures sistēmai, modernai ventilācijai un drošībai. Visos dzīvokļos būs pieejams internets, kabeļtelevīzija, telefona tīkls un videonamrunis.

Роскошные и эксклюзивные террасные дома строятся не только в крупнейших столицах мира. Первый такой дом уже появился в Риге на тихой улице Томсона, который заявил о новой культуре жилья на рынке недвижимости Латвии.

Новый жилой комплекс Tomsona Terases – дом для современного горожанина, для которого важны качество, комфорт и престиж. Большие окна, интересные балконы и эксклюзивные террасы с видом на центр города – визитная карточка дома. Он расположен в тихом зеленом районе центра с развитой инфраструктурой. При строительстве использованы самые современные и качественные материалы. Квартиры дома будут сделаны до «серой» отделки, с тем чтобы их владельцы могли сами обустроить свое жизненное пространство по своему вкусу. Существенное внимание уделено качеству питьевой воды, гибкой системе отопления, современной вентиляции и безопасности. Во всех квартирах будет доступен Интернет, кабельное ТВ, телефонная сеть и видеодомофон.


6

SATURS / СОДЕРЖАНИЕ

Centras design show Milāna: pirmizrāde uz „urā” Ņujorkas mēbeļu gadatirgus Modeļu piedāvājums Dabiska vide Tendences Daudzveidīgais art nouveau Ziemas brīnumzeme Fotogrāfija kā interjera pamats Skaistuma un ērtuma harmonija

12 16 24 26 32 34 40 54 58 60

Centras design show Ìèëàí: ïðåìüåðà ñ àíøëàãîì Íüþ-éîðêñêàÿ ÿðìàðêà ìåáåëè Ìîäåëüíûé ðÿä Åñòåñòâåííàÿ ñðåäà Òåíäåíöèè Ìíîãîëèêèé Àð Íóâî Çèìíÿÿ ñòðàíà ÷óäåñ Ôîòîãðàôèÿ êàê îñíîâà èíòåðüåðà Ãàðìîíèÿ êðàñîòû è óäîáñòâà

24

32 14

54 26

m-interior (no 2004.gada maija žurnāls iznāca kā mi: mēbeles un interjers) Iznāk 4 reizes gadā Reģ. Nr. 000702805 Tālr.: 7311333 Fakss 7311222 e-pasts: mpb@versia.lv Ģertrūdes iela 20, Rīga, LV-1011 Dibinātājs un izdevējs: SIA „Media Park Baltija”

Izdevuma indekss – 2258. Abonēšanas noteikumus varat uzzināt pa bezmaksas tālruni 8008001 vai internetā www.pasts.lv

40


Pārmērīgai alkohola lietošanai ir negatīva ietekme


8

Mājas sakrālais klusums Borisa Bekera māja: atturīga, harmoniska, vīrišķīga Senās Ēģiptes maģija Zīmola kārdinājums Queen Mary-2: peldošā māja Kūrorta komplekss ar golfa klubu

66 70 72 78 84 90

Ñàêðàëüíàÿ òèøèíà äîìà Äîì Áîðèñà Áåêêåðà: ñäåðæàííûé, ãàðìîíè÷íûé, ìóæñêîé Ìàãèÿ äðåâíåãî Åãèïòà Èñêóøåíèå áðåíäîì Queen Mary-2: ïëàâó÷èé äîì Êóðîðòíûé êîìïëåêñ ñ ãîëüô-êëóáîì

90

78

70

60

84

72


 

  


10

JAUNUMI / НОВОСТИ

Lukas Traci instalācijas Ellise Metropolitana idejiskais mērķis bija parādīt renesanses laikmeta arhitektūras savienojumu ar progresīvu dizainera domu un mūsdienīgām tehnoloģijām. Идея инсталляции Ellisse Metropolitana Луки Трацци – продемонстрировать сочетание архитектуры эпохи Возрождения и современных технологий с учетом передовой дизайнерской мысли.

Jaunā klasiskā stila interpretācijas piemēru nodemonstrēja kompānija Vismara Design pēdējā izstādē Milānā. Пример новой интерпретации классического стиля показала компания Vismara Design на прошедшей миланской выставке.

Milānā notikušajā izstādē kompetentās publikas īpašu uzmanību piesaistīja kompānijas Emmebi izgatavotā skapja fasādes oriģinālās formas un krāsa. Оригинальные формы и цвет фасада шкафа, выполненного компанией Emmebi, привлек особое внимание искушенной публики.

Endorphin – tā saucas prieka un baudas hormons. Endorphin – tā saucas itāliešu kompānijas Pathos CD atskaņotāja jaunais modelis. Par pilnīgu savstarpēju atbilstību nav nekādu šaubu.

Endorphin – так называется гормон радости и удовольствия. Endorphin – так называется новая модель CD-проигрывателя итальянской компании Pathos Соответствие – вне всякого сомнения.

Salons Hi End Collection, basteja bulvāris 16, 2.stāvs, Rīga, tālr.: 7214303, www.hi-end.lv

Kompānija LG sākusi ražot ar Swarovski kristāliem inkrustētus Lux klases ledusskapjus. Sērija būs ierobežota. Katram saskaņā ar inovatīvo tehnoloģiju pēdējo vārdu aprīkotajam ledusskapim nepieciešami 4900 kristāli. Компания LG начала производство ограниченной серии холодильников класса Lux, инкрустированных кристаллами Swarovski. На каждый холодильник, оснащенный по последнему слову инновационных технологий, потребовалось 4900 кристаллов.

Itāļu uzņēmuma Cordivari dizainera Lukas Skačeti radītā dekoratīvā radiatora Stradivari nosaukums komentārus neprasa. Название декоративного радиатора Stradivari, созданного дизайнером Лука Скачетти для итальянской компании Cordivari, говорит само за себя. Arhitektūras un celtniecības centrs Reaton, Rīga, Viskaļu 21. Decorum, mc2, Rīga, Krasta 68a.


12

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

Centras design show

Инсталляция Centras design show.

Izstādē Centras design show , kas notika gadatirgus Baldai’2006 (23. – 26.marts) ietvaros, bija iekļautas trīs skates Noformat (temats – nacionālās mēbeles sēdēšanai. 100 pretendenti, 36 – galvenās izstādes dalībnieki), Forma+Materia и Chich. Sacensības uzvarētājus nosauca starptautiskās žūrijas locekļi no Igaunijas, Itālijas, Čehijas, Vācijas un Lietuvas. Centras design show bija Centras design week sastāvdaļa.

Кушетка Billy-goat. Автор: Павел Алексюк.

Скамейка Index. Автор: Неринга Дервините.

Стул July. Автор: Зилванас Станкевичюс.

Кресло Kunbositis. Автор: Витаутас Пузерас.

Выставка Centras design show проходила в рамках ярмарки Baldai’2006 (23 – 26 марта) и включала в себя три показа. Noformat (Тема – национальные предметы мебели для сидения. 100 претендентов, 36 – на участие в главной выставке), Forma+Materia и “Chich”. Победителей состязания определяли члены международного жюри из Эстонии, Италии, Чехии, Германии и Литвы. Centras design show было частью Centras design week. Проект Ku-dir-ka. Автор: Паулюс Виткаускас


14

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

Milāna: pirmizrāde uz „urā” Ìèëàí: ïðåìüåðà ñ àíøëàãîì


15

Pasaulē galvenā mēbeļu izstāde Salone Internazionale del mobile, kas tradicionāli notiek Milānā, šā gada aprīlī mainīja atrašanās vietu. Demonstrējumu laukums pārcelts uz jauno supermoderno kompleksu Rho-Pero, kas uzbūvēts haiteka stilā pēc Maksimiliana Fuksasa projekta. Ведущая в мире мебельная выставка Salone Internazionale del mobile, традиционно проходящая в Милане, в нынешнем апреле сменила место проведения. Смотровая площадка перенесена в новый суперсовременный выставочный комплекс Rho-Pero, построенный в стиле хай-тек по проекту Максимилиана Фуксаса.

Фрагменты выставочного комплекса Rho-Pero. Архитектор: Максимилиан Фуксас.


16

Диван Fuller из полиуретана, обитый кожей. Дизайн: Сетсу и Шинобу Ито. Sawaya&Moroni. Комплект мягкой мебели Bastex.

Софа Creazioni.

Кресло Kono. Дизайн: Карло Бимби. Arketipo.

Софа Lord. Дизайн: Джованни Оффреди. Il Loft.

Пластиковое кресло Icy. Дизайн: Сетсу и Шинобу Ито. Sawaya&Moroni.

Izsludinātā pirmizrāde noritēja uz „urā”: jauno paviljonu apmeklēja 220 tūkstoši cilvēku – par 22% vairāk nekā pērn. Divu miljonu kvadrātmetru platībā savas novitātes demonstrēja vairāk nekā 2 tūkstoši kompāniju. Pārstāvēto virzienu un tendenču ziņā Milānas izstāde jau 28. reizi apliecināja visplašākās ekspozīcijas reputāciju. Tā bija visnegaidītāko ideju un risinājumu skate.

Раскладное кресло Berlin. Дизайн: Стефан Хейличер. Bonaldo.

Диван Smock. Дизайнер: Патрисия Уркиола. Moroso.

Romantiskie ziedu motīvi Torda Bontjē stilā dekorēšanai izmantoti tik aktīvi, ka pārsniegtas visas pieļaujamās normas. Modernajam stilam raksturīgais emocionālais izteiksmīgums pārstāvēts gan klasiskās, gan modernās kolekcijās. Dominē spožums un Заявленная премьера прошла с аншлагом: новый павильон посетили 220 тыс. человек – на 22 % больше, чем в прошлом году. На площади 2 млн. кв. м продемонстрировали свои новинки более 2 тыс. компаний. Уже в 28-й раз миланская выставка подтвердила репутацию самой крупной и показательной в плане направлений и новых тенденций. Это был смотр самых неожиданных идей и решений. Декораторское буйство цветочного романтизма в стиле Торда Бонтье в этом году превысило все допустимые нормы. Свойственная модерну эмоциональная выразительность представлена и в откровенно классических, и в современ-

Стул Little Big. Дизайн: Джефф Миллер. Baleri Italia.


Комплект садовой мебели Y. Дизайн: Александр Мороно.

17

Табурет Stone, выполненный из поликарбоната Дизайн: Марсел Вандерс. Kartell.

Стол Polifemo. Дизайн: Пьетро Арозио. Emmebi.

Стол Butterfly. Дизайн: Александр Тейлор. Zanotta.

Стул Loom. Дизайн: Франко Поли. Matteograssi.

Шезлонг Veryround. Дизайн: Луис Кэмбелл. Zanotta.

greznība. Dizaineri, art deco motīvu iedvesmoti, šim stilam raksturīgās iezīmes noved līdz apogejam. Korpusmēbeļu apdarē dominē lakotas fasādes brūnos toņos – no vistumšākajiem līdz gaišiem smilškrāsas toņiem. Dizaineri laku klāj visai dāsni – 6 vai 7 kārtās un priecājas par spīdumu. Tiekšanās pēc spīduma un spožuma nosaka arī aizraušanos ar plastikātiem. Tehnoloģiju nemitīgā pilnveidošana faktiski likvidējusi ierobežojumus attiecībā uz formu, krāsu risinājumu un pielietojuma sfēru. Plastikātu krāso spilgtos toņos, no tā gatavo galdus, krēslus un visneticamākās Консоль Riddled. Дизайн: Стивен Холл. Horm.

ных коллекциях. Доминируют блеск и роскошь. Дизайнеры с восторгом вдохновляются мотивами ар деко, доводя характеристики этого стиля до апогея. В отделке корпусной мебели преобладают лакированные фасады коричневых тонов – от самых темных до песочно-светлых. Сегодня дизайнеры накладывают его очень щедро, в 6–7 слоев, любуясь его глянцевостью. Тяга к блеску и глянцу определяет и увлечение пластиками. Непрерывное совершенствование технологий практически снимает ограничения на форму, цветовое решение и сферу применения. Пластик красят в яркие тона, из него создают столы, стулья и самые невероятные инсталляции.

Кресло. Cappellini.


18 Кухня Island, выполненная из кориана. Дизайн: Заха Хадид. Ernestomeda.

Кухня Flux. Дизайн: Giugiaro Design. Scavolini.

Кухня Venus. Дизайн: Паоло Пининфарина. Snaidero.

Монолитная кухня Terra из лабрадорского мрамора. Дизайнер: Клаудио Сильвестрин. Minotti Cucine.

instalācijas. Pītās plastikāta mēbeles tiek piedāvātas kā tradicionālo rotanga mēbeļu alternatīva. Tās var lietot gan zem klajas debess, gan telpās.

Плетеная пластиковая мебель предлагается как альтернатива традиционной ротанговой. Ее можно использовать как на открытых площадках, так и внутри помещения.

Koka izmantošanā ir jauna aktuāla tendence. Pērn līderi bija balināts ozols un venge, bet tagad ar krāsu un rakstu valdzina riekstkoks un zebranas finieris, kurā redzams dabiskais ornaments.

В применении дерева – новый тренд. Если в прошлые годы лидировали беленый дуб и венге, то теперь – завораживающий цветом и рисунком орех и шпон зебрана, где виден природный орнамент древесины.

Uzskatāms eklektisma piemērs ir tāda tehnostila iezīme kā perforācija. Perforē visu: ādu, lai pēc dublēšanas ar audumu no tās uz karkasa pamata izgatavotu krēslus; gaismas ķermeņu abažūrus, no kuru spraudziņām plūst gaismas kūlīši; metāla plāksnes, kas tiek pārvērstas par mēbeļu detaļām. Ir ļoti daudzas savdabīgas ažūras pašpietiekamas konstrukcijas. Perforācijas tēma

Очевидный пример эклектичности – такая примета техностиля, как перфорация. Перфорируют все: кожу, чтобы, продублировав ее тканью, создать кресло на каркасе; абажуры светильников, из отверстий которых вырываются пучки света; листы металла, превращенные в сквозные мебельные детали. Множество причудливо-ажурных самодостаточных конструкций. Тема перфорации звучит и в декорах. Разновеликие круги и их фрагменты повторяются в рисунках ковров и текстиля.


20

Комплект сантехники, выполненный Клаудио Сильвестрином для Toscoguatro.

caurauž arī dekorus. Paklāju un tekstiliju zīmējumos atkārtojas dažāda lieluma apļi un to fragmenti. Mīkstajās mēbelēs akcents tiek likts uz funkcionalitāti un ergonomiskumu, pēc tam seko transformēšanas iespējas. Domājot par dekoru, tiek piedāvāti savdabīgi spilveni: vienā komplektā var būt spilveni ar В мягкой мебели упор сделан на функциональности и эргономичности, а потому в топе – трансформеры. Дань декору – диванные подушки: в одном комплекте могут быть подушки разных текстильных фактур, в том числе кожаные и комбинированные. В цветовой гамме появился новый тон синего цвета – теркис, почти голубой, но с зеленью.


22

Светильник Hover, выполненный из кристаллов Swarovski (Инсталляция имела место в Zona Tortona). Дизайн: Майкл Габбеллини.

Светильник Cosmos 1&2, выполненный с использованием кристаллов Swarovski (показ проходил в Zona Tortona). Дизайнер: Наото Фукасава.

atšķirīgu tekstilfaktūru, arī ādas un kombinēti spilveni. Krāsu gammā parādījies jauns zilās krāsas tonis – tērkiss, gandrīz gaišzils, bet ar zaļu nokrāsu. Zināmai izstādes apmeklētāju daļai tradicionāli bija iekārtota Zona Tortona, kurp viņi dodas, lai smeltos iedvesmu un radošas idejas. Rosinošu radošas kontaktēšanās atmosfēru te veido gan slavenu, gan mazpazīstamu dizaineru darbi, bet oriģinālie stendi jau paši par sevi raisa interesi kā dizaina objekti.

Торшер Animal Thing. Дизайн: Front. Moooi.

Светильник Wafer. Дизайн: Инго Мауэр. Ingo Maurer.

Для определенной части посетителей выставки традиционно действовала Zona Tortona. Сюда они стремятся в поисках вдохновения и творческих идей. Живую атмосферу творческого общения здесь создают работы как именитых, так и малоизвестных дизайнеров, а оригинальные стенды уже сами по себе представляют интерес как дизайнерские объекты.


Mēbeles,virtuves, lampas un dekora elementi Мебель, кухни, лампы и элементы декора

Interjeru risinājumi baroka, klasicisma, bīdermeijera, jūgendstila un art deco stilos Mākslas zinātnieka konsultācijas Dizaina projekti

Решение интерьеров в стилях: барокко, классицизм, бидермейер, югентстиль, art deco Консультации искусствоведа Дизайн - проекты

Formus virtuves studija, Brīvības iela 112, tālr. 7273091 | Formus mēbeļu salons, Brīvības gatve 416/418, tālr. 7522416 www.formus.lv


24

IZSTĀDE / ВЫСТАВКА

Akcents uz ekoloģiskajiem materiāliem Àêöåíò íà ýêîëîãè÷íûõ ìàòåðèàëàõ

Комплект мебели Molo, выполненный в японском стиле.

No 2006. gada 20. maija līdz 23. maijam Ņujorkā Jacob K. Javits Convention Center notika 18. Starptautiskā mūsdienu mēbeļu izstāde. Šīs četras maija dienas gadatirgus kļuva par dizaina Meku radošiem cilvēkiem un dizaina kompānijām no visas pasaules. Milānas salons, vispārīgi runājot, ir atzītu zīmolu, pasaulslavenu dizaineru mēbeļu izstāde, turpretī Ņujorkas mēbeļu gadatirgus ir jaunā avangardiskā dizaina starta laukums. Šeit slavenu kompāniju ultramoderns dizains sadzīvo ar mazpazīstamu dizaineru un mēbeļu ražotāju radošajiem darbiem.

Кресло. Дизайн: Ханс Вегнер. Hanson Son.

Vispār var atzīmēt, ka dizaineri arvien biežāk pievēršas ekoloģiskiem materiāliem: tekstilijām, korķakokam un papīram, kuri pamazām izspiež dažādus polimērus.

С 20 по 23 мая 2006 года в Нью-Йорке в Jacob K. Javits Convention Center прошла 18-я Международная ярмарка современной мебели. В эти четыре майских дня ярмарка стала меккой дизайна для творческих людей и дизайнерских компаний всего мира. И если Миланский салон – это, по большому счету, выставка признанных брендов, представляющих мебель от всемирно известных дизайнеров, то нью-йоркская ярмарка мебели – взлетная площадка для молодого авангардного дизайна. Здесь ультрасовременный дизайн известных компаний соседствовал с творческими работами малоизвестных дизайнеров и производителей мебели. В целом можно отметить, что дизайнеры все чаще обращаются к экологичным материалам: текстилю, пробке и бумаге, которые постепенно вытесняют различные полимеры.

Шезлонг Downtown. Дизайн: Паскаль Мург. Ligne Roset.

Комплект мягкой мебели. Дизайн: Чарльз и Рэй Эймсы. Herman Miller. Комод. Дизайн: Патти Джонсон. Mabeo.

Диван. Дизайн: Франческо Бинфаре.Edra.

Комод. Modus.


M

Ē

B

E

Ļ U

S

A

L O

N

S

Miera iela 63, Rīga | Tālr./fakss 7372704 | Tālr. 9507011 | E-mail: salkamb@inbox.lv www.salka.lv


26

MODEĻU PIEDĀVĀJUMS / МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Jaunā rubrika „Modeļu piedāvājums” dos iespēju iepazīties ar Latvijas labāko salonu piedāvātajiem labākajiem mēbeļu un interjera priekšmetu paraugiem.

Virtuves modelim Bulthaup b3 ir divi varianti: novietošanai uz grīdas un piestiprināšanai pie sienas

Модель кухни Bulthaup b3 может быть выполнена как в напольном варианте, так и прикреплена к стене.

Cena ir atkarīga no galīgā projekta.

Стоимость зависит от окончательного проекта. Salons „Inspira”, K.Ulmaņa gatve 114/2, Rīga

Modelis Skyline

Модель Skyline

Dizains: Roberto Luči un Paolo Orlandīni.

Дизайн: Роберто Лучи и Паоло Орландини

Ražotājs: Snaidero

Производитель: Snaidero

Cena: 15000 Ls

Стоимость: 15000 Ls

Materiāli: lakots MDF, finieris, galda virsma no nerūsējošā tērauda.

Материалы: лакированный МДФ, шпон, столешница из нержавеющей стали. Mēbeļu salons „Europa Mobel”, Brīvības gatve 244, Rīga

Modelis: Nuvola

Модель: Nuvola

Ražotājs: Dada, Itālija

Производитель: Dada, Италия

Cena: 12843 Ls

Стоимость: 12843 Ls Salons „Lex Interior”, Krasta iela 89, Rīga


27

Íîâàÿ ðóáðèêà «Ìîäåëüíûé ðÿä» ñòàâèò ñâîåé çàäà÷åé ïðåäñòàâèòü âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ëó÷øèìè îáðàçöàìè ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà èç ëó÷øèõ ñàëîíîâ Ëàòâèè.

Ražotājs: Alnoart Woodline, Vācija

Производитель: Alnoart Woodline, Германия

Fasādes finierētas ar āfrikāniskas izcelsmes sugu koku alumīnija ietvarā.

Исполнение фасадов: фанировка африканскими породами дерева в аллюминевой рамке.

Darba virsma: rūdīts stikls.

Рабочая поверхность: закаленное стекло.

Cena: 8850 Ls

Цена: 8850 Ls Salons „ART. Mēbeļu studija” Čaka iela 80, Rīga

Modelis: Palladio

Модель Palladio

Ražotājs: Aster Cucine, Itālija

Производитель: Aster Cucine, Италия

Cena: 9000 Ls

Стоимость: 9000 Ls Salons „Formus Studija”, Brīvības iela 112, Rīga; Brīvības gatve 416/418, Rīga

Modelis: Shadow

Модель: Shadow

Ražotājs: ab virtuves, Latvija

Производитель: ab virtuves, Латвия

Komplekta apdarē izmantots ozolkoka radiālais finierējums. Galda virsma izgatavota no dedzinātā granīta.

В отделке комплекта используется фанеровка из дуба. Столешница выполнена из жженного гранита.

Cena: sākot no 6000 Ls

Стоимость: начиная от 6000 Ls Salons „ab virtuves”, Brīvības iela 155, Rīga


28 Modelis: Dono

Модель: Dono

Dizains: Christians Werners

Дизайн: Christians Werners

Ražotājs: Rolf Benz, Vācija

Производитель: Rolf Benz, Германия

Cana: 6500 Ls

Цена: 6500 Ls

Poltrona frau

Poltrona frau Salons „Inspira”, K.Ulmaņa gatve 114/2, Rīga

Modelis: Raffaello

Модель: Raffaello

Dizains: ChapurinCasa

Дизайн: ChapurinCasa

Materiāli: venge, metāla elementi ar niķeļa segumu, govsādas siksnas.

Материалы: венге, элементы из металла с никелевым покрытием, ремни из яловой кожи, нубук с водоотталкивающей пропиткой.

Cena: 3170 Ls

Стоимость: 3170 Ls Salons „Chapurin” Jēkaba iela 3/5, Rīga


29

Krēsls: Facett

Кресло: Facett

Dizains: Ronans un Ervans Burulleki

Дизайн: Ронан и Эрван Буруллеки

Ražotājs: Ligne Roset

Производитель: Ligne Roset

Atzveltnes krēsla Facett oriģinālās formas ir saņēmušas pelnītu atzinību un daudzas starptautiskas balvas.

Оригинальные формы кресла Facett были признаны по праву получив множество международных наград.

Cena: 1376 Ls

Стоимость: 1376 Ls Salons „Ligne Roset”, Lāčplēša iela 101, Rīga

Modelis: Oscar

Модель: Oscar

Ražotājs: Natuzzi

Производитель: Natuzzi

Iespējama 19 elementu variēšana. Materiāls: 200 nokrāsu un veidu audums un āda.

Возможна вариация из 19 элементов. Материал 200 видов расцветок тканей и кожи.

Cena (auduma variants) sākot no 3454 Ls

Стоимость в исполнении ткани, начиная от 3454 Ls

Cena (ādas variants) sākot no 4525 Ls

Стоимость в исполнении кожи, начиная от 4525 Ls Salons „Natuzzi”, K.Ulmaņa gatve 114/4, Rīga

Modelis: Flora

Модель Flora

Ražotājs: Arredi Abbondi, Itālija

Производитель: Arredi Abbondi, Италия

Cena: 3300 Ls

Цена: 3300 Ls Salons „Salka”, Miera iela 63, Rīga


30 Sekcija: Tao Day

Секция: Tao Day

Dizains: Mauro Liparīni

Дизайн: Мауро Липпарини

Ražotājs: Misura Emme

Производитель: Misura Emme

Cena: ap 8800 Ls

Стоимость: ок. 8800 Ls

Zebrano atdarinoši apdares elementi veiksmīgi kontrastē ar glancētām virsmām.

Отделка под зебрано гармонично контрастирует с глянцевыми поверхностями. Salons „Decorum”, „mc2” Krasta iela 68a, Rīga

Modelis: People

Модель People

Ražotājs: Pianca, Itālija

Производитель: Pianca, Италия

Cena: 2400 Ls

Стоимость: 2400 Ls Salons „Formus Studija”, Brīvības iela 112, Rīga; Brīvības gatve 416/418, Rīga

Modelis: Pass

Модель Pass

Dizains: Лука Меда

Дизайн: Лука Меда

Ražotājs: Molteni&Co

Производитель: Molteni&Co

Cena: 5326 Ls

Стоимость: 5326 Ls Salons „Lex Interior”, Krasta iela 89, Rīga


31

Modelis: Rolly-living-tokyio

Модель: Rolly-living-tokyio

Ražotājs: TEMA

Производитель: TEMA Salons „Sedes”, Ganību dambis 24a, Rīga

Bārs Kiosk ir kompānijas Baker un slavenā amerikāņu dizainera Bila Sofīlda kopīgo pūliņu auglis. Bārs izgatavots no masīva kļavas koka. Visa furnitūra – no bronzas.

Бар Kiosk – плод объединенных усилий компании Baker и знаменитого американского дизайнера Билла Софилда. Бар сделан из массива клена, вся фурнитура выполнена из бронзы.

Cena: 5502 лата.

Стоимость 5502 лата. Salons ”Baker group”, Ausekļa iela 5, Rīga

Viesistaba Hülsta finierēta ar dabisku koksni.

Гостиная Hülsta фанерована натуральным деревом.

Cena: 9500 Ls

Цена: 9500 Ls Salons „House of Now”, Brīvības gatve 356, Rīga


32

TENDENCES/ ТЕНДЕНЦИИ

Dabiska vide Åñòåñòâåííàÿ ñðåäà

Акустическая система Nautilus. B&W.

Двухместный диван Rocking sofa, выполненный из 21 жгута с полиэстеровым покрытием. Дизайн: Жийс Кайк. Sculptural design.

Biomorfisms ir cauraudis visus dizaina veidus: dzīviem organismiem raksturīgās līkumainās līnijas iedvesmo mēbeļu, interjera priekšmetu un aksesuāru dizainerus.

Тема биоморфизма проникла во все виды дизайна – извилистые линии живых организмов вдохновляют дизайнеров мебели, предметов интерьера и аксессуаров.

Jau pagājušā gadsimta 30. gados radās ideja liektās dzīvu organismu līnijas izmantot rūpniecisku un sadzīves objektu projektēšanā. Tieši tajos gados Alvars Ālts sāka izmantot koksnes šķiedru dabisko mitrumu, lai bērzkoka mēbelēm piešķirtu izliektas formas. Raksturīgs piemērs ir 1935. gadā sanatorijai di Pamiro izgatavotais atzveltnes krēsls. Gadu vēlāk Džuzepem Teranji, projektējot krēslu Lariana un atzveltnes krēslu Benita, izdevās liektas līnijas parodoksālā kārtā izmantot darbā ar tādu tipisku haiteka materiālu kā tērauda caurules. Vēlāk Ēro Sārinens, Čārlzs Eimss, Lucs Kolani un Verners Pantons sāka liekt plastmasu. Tādejādi biomorfisms ir iedvesmojis dažādu stilu dizainerus. Ar šo fenomenu ir zīmīgs arī Rosa Lovegrova, Ronana un Ervana Burulleku esenciālisms, Gaetāno Pešē radikālās fantāzijas, Rona Arada transitīvais dizains un Žana Marī Maso un Gabi Dorella postnaturālisms.

Еще в 30-е годы прошлого века возникла идея использовать эти линии при проектировании объектов промышленного и бытового назначения. Алвар Аалто начал использовать естественную влажность волокон древесины для придания изогнутых форм предметам мебели из березы. Характерный пример – созданное в 1935 году кресло для Sanatorio di Pamio. Год спустя Джузеппе Терраньи при проектировании стула Lariana и кресла Benita сумел парадоксальным образом применить изогнутые линии в работе с таким типичным для хай-тека материалом, как стальные трубы. Позднее Эеро Сааринен, Чарльз Эймс, Лутц Колани и Вернер Пантон стали гнуть пластмассу. Таким образом, тема биоморфизма послужила вдохновляющим началом для дизайнеров разных стилей. Этим феноменом отмечены эссенциализм Росса Ловегрова, Ронана и Эрвана Буруллеков, радикальные фантазии Гаэтано Пеше, транситивный дизайн Рона Арада и постнатурализм Жана-Мари Массо и Габи Дорелла.

Шезлонг Antibodi. Дизайн: Патрисия Уркиола. Moroso.

Кресло Nerea. Vidal Grau.

Сиденье из термопластика Truffle. Дизайн: Жан-Мария Массо. Porro.


33 Светильник. Дизайн: Аяла Сеффати. Agua Creations.

Керамическая ваза. Дизайн: Gerry De Bastiono. Tallulax Studio.

Лампа Bokka. Дизайн: Карим Рашид. Kundalini. Подвесная лампа BPL, выполненная из полиэфирного материала. Дизайн: Camilla Diedrich. Rotaliana. Подвесная лампа Marble. Дизайн: Кристофер Лэброй. Igor Paris. Канделябр. Driade.

Ваза Coral. Asa Selection

Коллекция посуды New Wave Oce. Villeroy&Boch. Шезлонг Voyager, выполненный из техногеля. Дизайн: Gaby Fois Dorell. Saporiti Italia.

Амфора из красного силикона. Дизайн: Аллесандр Киффо. Dilmos.


34

TENDENCES/ ТЕНДЕНЦИИ

Dzidrā vīzija

×èñòîå âèäåíèå

Krāsas gaišas, svaigas, tīras: svaiga gaišzila, maigi sārta, nefrītzaļa, sudrabaini balta, krīta, cinka krāsa, smilškrāsa.

Цвета светлые, свежие, чистые: свеже-голубой, нежно-розовый, нефритовый, серо-белый, меловой, цинковый, бежевый.

Svarīgu vietu ieņem baltā krāsa, kā arī materiālu caurspīdīgums, mirdzums un īpaši efektīgās lāsmojošās krāsas. Dizaineru iedvesmas avots ir daba. Mēs redzam mirdzošu papīru un pērļu faktūru atdarinošu plastmasu. Novitāte ir lāsmojošas krāsas materiāli un no vairākiem slāņiem veidots ziedu raksts. Zaļais stikls nomierina un rada labu pašsajūtu. Svaigumu izstarojošas atmosfēras radīšanai tiek izmantots sudrabs, hroms, alumīnijs. Mēbeles – lielākoties baltas un smilškrāsas. Materiāli tikai dabiskie – reptiļu āda, karakuls, mohēra. Dažu materiālu struktūra šūnaina, daudzu motīvu avots ir mežģīnes, adījumi, izšuvumi. Jūtama interese par Eiropas kultūras vēsturi (mozaīkas un skulptūras atgādina par Romu un Grieķiju).

Важное место занимают белый цвет, а также прозрачность материала, сияние и особо эффектные переливчатые цвета. Предмет дизайнерского вдохновления – природа. Мы видим бумагу с сиянием и пластик, сделаный под жемчуг. Новинка – материалы переливчатого цвета и многослойный цветочный орнамент. Зеленое стекло успокаивает и вызывает хорошее самочувствие. Для создания свежей атмосферы используются серебро, хром, алюминий. Мебель – преимущественно бежевого и белого цвета. Материалы исключительно натуральные – кожа рептилий, каракуль, мохер. Структура некоторых материалов напоминает клеточную, многие мотивы навеяны кружевом, вязанием, вышивкой. Прослеживается интерес к истории европейской культуры (мозаика и скульптуры напоминают о Риме и Греции).

Populāri ir itāliešu dizainera Barnabas Fornazeti darbi.

Популярны работы итальянского дизайнера Барнабы Форназетти.

Janvārī Frankfurtē pie Mainas notikušajā izstādē Heimtextil ievērojamā Holandes dizainere Milova Keta iepazīstināja ar interjera noformēšanas 2007. gada tendencēm sešos dažādos virzienos. На прошедшей в январе во Франкфуртена-Майне выставке Heimtextil известный голландский дизайнер Милоу Кет представила тенденции оформления интерьера на 2007 год шести различных направлений.


35

Skandināvisks noskaņojums

Ñêàíäèíàâñêîå íàñòðîåíèå

Svaigu augļu krāsas (dzeltena, koraļsarkana, sārta, zaļa, mango un kivi zaļa) un gaišzilie toņi. Lielākoties tie tiek kombinēti ar balto, retumis ar melno krāsu. Pārstāvēts arī mūsdienu lauku stils ar daudziem dabiskiem augiem un dažādas krāsas svītriņām, kā arī Vintage un retro. Sastopami romantiski motīvi mūsdienu garā – ziedi, zāle, lapas, putni un tauriņi. Svaigi zaļais un dzeltenais tonis – vienkāršiem ziediem, dažādu lapu zīmējums – spilveniem, galdiem, traukiem, gulēšanai nepieciešamiem piederumiem.

Цвета свежих фруктов (желтый, коралловый, розовый, зеленый, манго, киви) и голубые. В основном они комбинируются с белым, изредка с черным. Представлен и современный деревенский стиль с множеством натуральных растений и разноцветных полосок, а также Vintage и ретро. Романтические мотивы в духе современности – цветы, трава, листья, птицы и бабочки. Свежий зеленый и желтый тона – для простых цветов, рисунок из различных листьев – для подушек, столов, посуды, спальных принадлежностей.

Dizaina galvenās sastāvdaļas – gaišs parastais un organiskais stikls. Svarīga vieta ierādīta improvizācijai, „nobružātam šikam”. Toni nosaka kristāla lustras, skulpturāli ietvari, senlaicīgumu imitējoši spoguļi un vannas.

Главные составляющие дизайна – светлое стекло и перспекс. Важная роль отводится импровизации, «потертому шику». Тон задают хрустальные люстры, скульптурные рамы, зеркала и ванны, сделанные под старину.


36

Plastikātā Ïëàñòèêîâûå iemiesotas fantāzijas ôàíòàçèè Krāsas spilgtas, dzīvas, labi izskatās parastajā un organiskajā stiklā. Mēs redzam citrondzeltenu, gaišzilu, oranžu, sārtu, sarkanu, tirkīzzilu, laima un sulīgas zāles krāsu. Samanāma 80. gadu popietekme. Svarīga loma piešķirta grafikai. Interjeru rotā vāzes – lielas uz grīdas un pjedestāla novietotas. Koraļsarkanā krāsa veido oriģinālu kombināciju ar tumšajiem toņiem. Īpašu lomu pilda zaļā krāsa. Lielākoties tā izmantota flīzēs, kuras ar moderno tehnoloģiju palīdzību izrotātas ar dažādiem zīmējumiem un grafiku.

Цвета яркие, живые, великолепно смотрятся на стекле и перспексе. Мы видим лимонный, голубой, оранжевый, розовый, красный, бирюзовый, цвета лайма и сочной травы. Заметно поп-влияние 80-х годов. Важная роль отводится графике. Интерьер украшают вазы – большие напольные и установленные на пьедестале. Коралловый цвет оригинально сочетается с темными тонами. Особую роль выполняет зелёный цвет. Используется он в основном для плитки, на которую при помощи современных технологий можно нанести различные рисунки и графику.


37

Eksotikas pasaule

Ìèð ýêçîòèêè

Izteikts etniskais temats, kas dizainā iemiesots Dienvidaustrumu Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas dabas un cilvēku sadzīves ietekmē. Krāsas eksotiskas – banānzaļā, dzeltenā, tropiskā sārtā, spilgti oranžā, ogu sarkanā, violetā un palmu zaļā. Īpaši efektīgi tās izskatās uz tumšām virsmām, tādām kā tumšs koks. Noteicošā loma ir rokām gatavotiem elementiem (no romantiskiem ceļojumiem atvestiem suvenīriem, zelta mirdzumam meksikāņu tradīcijās, Budas statuetēm u.tml.). Siltumu atmosfērai piešķir oranžā krāsa. Audumos dominē meksikāņu motīvi – dažādas krāsas un kombinētās joslas. Iespaidīgs ir spīdīgo un matēto materiālu apvienojums. Piesātinātā sarkanā, tumšbrūnā un melnā krāsa (tumšs koks un melna laka) veido aziātisku kolorītu. Izmantoti tādi materiāli kā zīds, atlass, velvets.

Сугубо этническая тема, воплощенная в дизайне под влиянием природы и быта Южновосточной Азии, Африки и Южной Америки. Цвета – экзотические: банановый, желтый, тропический розовый, ярко-оранжевый, ягодный красный, фиолетовый, пальмовый. Особенно эффектно они смотрятся на темных поверхностях, таких как темное дерево. Ведущую роль играют элементы ручной работы (сувениры из романтических путешествий, золотое сияние в мексиканских традициях, статуэтки Будды и пр.). Тепло в атмосферу несет оранжевый цвет. В тканях преобладают мексиканские мотивы – разноцветные и комбинированные полоски. Впечатляет необычно яркое сочетание блестящих и матовых материалов. Насыщенный красный, темнокоричневый и черный цвет (темное дерево и черный лак) создают азиатский колорит. Используются такие материалы, как шелк, атлас, вельвет.


38

Augu valsts aura

Ðàñòèòåëüíàÿ àóðà

Dizains kā dabas atspulgs. Visas krāsas (ceriņkrāsa, bāli zaļā, okerdzeltenā, pelēkzilā, haki, olīvzaļā, maigi brūnā krāsa) klusinātas. Dekora detaļas – flora un fauna, zinātniskie un bioloģiskie atradumi.

Дизайн – как отражение природы. Все цвета – приглушенные (сиреневый, бледно-зеленый, охра, серо-голубой, хаки, оливковый, теплый коричневый). Детали декора – флора и фауна, научные и биологические находки.

Dizaineru iedvesmas avots – vecas lampas, kartes, gravējumi. Pieprasītas ir ādas un dzīvnieku, lielākoties reptiļu, izbāzeņi, briežu ragi. Dominē putnu, augu, lapotnes, kukaiņu attēli, kā arī tiek izmantotas senas japāņu tapetes. Sastopams arī smalka, meistarīga roku darba un moderno tehnoloģiju sajaukums. Tases un mērces trauki gatavoti no izturīgas keramikas. Daudzās lietās redzami dabas materiāli. Piemēram, krēslos iepīta zāle, flīzēs iestrādāti oļu gabaliņi. Koku stumbri oriģināli izmantoti kandelabru un vāžu veidā, neapstrādāts koks kā krēslu un taburešu sastāvdaļa vai gluži vienkārši kā dekorācija. Paklāji ar dabisko tekstūru, koks, pīta āda, zamšāda, apdedzināts māls – tas viss interjeram piešķir siltumu.

Предметы вдохновения дизайнеров – старые лампы, карты, гравировка. Востребованы шкуры и чучела животных, в основном рептилий, оленьи рога. Доминируют изображения птиц, растений, листвы, насекомых, а также использование старинных японских обоев. Здесь можно увидеть и смешение тонкой, искусной ручной работы и современных технологий. Чашки и соусницы выполнены из прочной керамики. В различных вещах присутствуют природные матералы. Например, трава вплетенная в стулья, кусочки гальки в кафеле. Оригинально используются стволы деревьев в качестве канделябров, ваз, необработанное дерево в изготовлении стульев, табуреток и просто как декорации. Ковры натуральной текстуры, дерево, плетеная кожа, замша, обожженная глина – все это придает ощущение тепла в интерьере.

Populāri ir Viljama Morisa un Antonio Gaudi darbi jaunā izpildījumā.

Популярны работы Уильяма Морриса и Антонио Гауди в новом исполнении.


39

Antīkuma valdzinājums Dizaineri ļāvušies antīkuma un baroka valdzinājumam. Krāsas piesātinātas – purpursarkanā, kobaltzilā, mūžzaļā, baklažānzaļā, tumšzilā, šokolādes brūnā, tumšpelēkā, melnā krāsa. Svarīgu vietu interjerā ieņem klasiskie motīvi. Redzam skulptūras no Grieķijas un Romas un vēsturiskā stilā veidotas mūsdienīgas mozaīkas. Materiāli spīdīgi – atgādina par Grieķiju un Romu. Moderns ir baroks, bagātīgs, ar ornamentiem piesātināts dekorējums. Tapešu raksti izrotāti ar spīguļiem. Kristāla lustrās un pārvelkamajos materiālos dominē sarkanā krāsa. Smilškrāsa, brūnā un melnā krāsa – kā greznības iemiesojums. Nozīmīga vieta ierādīta virsmām, kas imitē reptiļu ādu, un kažokādām.

×àðû àíòè÷íîñòè Дизайнеры очароваы античностью и барокко. Цвета глубокие – пурпурный, кобальтовый синий, вечнозеленый, баклажанный, темносиний, шоколадный, темно-серый, черный. Важное место в интерьере занимают классические мотивы. Мы видим скульптуры из Греции и Рима и современные мозаики, выполненные в историческом стиле. Материалы – блестящие, напоминающие о Греции и Риме. Модное барокко, богатая, насыщенная орнаментами декорация. Узоры обоев украшены блестками. В хрустальных люстрах и обивочных материалах преобладает красный цвет. Бежевый, коричневый и черный – как воплощение роскоши. Значительная роль отводится поверхностям, сделанным «под кожу» рептилий, и мехам.


40

VĀRDI STILS / СТИЛЬ ИМЕНА

Plakāts Moët & Chandon, Dry Imperial. Alfonss Muha. 1899 Плакат Moët & Chandon, Dry Imperial. Альфонс Муха. 1899


41

„Dzīva, cilvēciska un patiesa māksla, no kuras strāvo dabisks veselīgums.” Emīls Galē. 1990

«Живое, человечное и правдивое искусство, наполненное природным здоровьем». Эмиль Галле. 1990

Rubrikā „Stilu vēsture” pienākusi art nouveau kārta.

В рубрике «История стилей» подошла очередь ар нуво.

Materiālu ir tik daudz, ka neļauj par to pastāstīt un ievietot pietiekami daudz ilustrāciju vienā reizē, tāpēc m-interior publikāciju sadala divos numuros.

Обилие материала не позволяет рассказать о нем и воспроизвести достаточное количество иллюстраций за один раз, поэтому m-interior расширяет объем публикации на два выпуска.

Par art nouveau (jūgendstils) rašanos vien ir sarakstītas neskaitāmas monogrāfijas, un arī mūsdienās daudzi nebeidz brīnīties par ātrumu un globālo vērienu, ar kādu XIX gadsimta pēdējā desmitgadē abos Atlantijas okeāna krastos norisinājās šī mākslas revolūcija. Vārdu, virzienu, īpatnību un darbu patiesi ir tik daudz, ka elpa aizraujas. Art nouveau laikmetu pieņemts uzskatīt par iespaidīga mākslinieku iedvesmas lidojuma periodu – turklāt, neraugoties uz milzīgo transokeānisko vērienu, par apbrīnojami harmonisku. Tie, kas brīnās, kā šāda revolūcija varēja norisināties tik īsā laika sprīdī un dot tik satriecošu efektu, dažkārt aizmirst, ka tā savā ziņā bija „pasūtīta”. Un jau diezgan ilgi pirms tam, kad īstenībā notika. Kā zināms, nepieciešams, taču nebūt ne pietiekams mākslas uzplaukuma priekšnoteikums ir talantīgu mākslinieku esamība. Īsts uzplaukums iespējams tur un tad, kur un kad ir gatavi par novatorismu labi maksāt. Pastāvīgi notiekošās izstādes, galerijas, mākslinieku iesaistīšana rūpnieciskajā lielražošanā, kas lika pamatus tam, ko tagad saucam par industriālo dizainu, – visi šie ar art nouveau stilu saistītie faktori stimulēja aizvien jaunus „iekarojumus”. Vēl vairāk – „iekarotājam” faktiski netika izrādīta nekāda pretestība: tā ierašanās tika gaidīta jau gandrīz veselu gadsimtu. Tieši art nouveau pilnbriedu sasniegušajai Eiropas buržuāzijai radīja pienācīgu stilistisko noformējumu, atbrīvojot to no nepieciešamības stilistiskos paņēmienus „aizņemties” no agrāko aristokrātisko stilu arsenāla. Starp māksliniekiem un pasūtītājiem tika atrasts ideāls, vārdos neizteikts kompromiss: mākslinieki varēja brīvi nodoties eksperimentēšanai un atbrīvojās no verdziskās vēstures kopēšanas nastas, bet pasūtītāji – ieguva brīnišķīgu iespēju pilnā mērā demonstrēt ne tikai ievērojamās materiālās potences, bet arī absolūtu morālo neatkarību.

Об одном только зарождении стиля ар нуво (art nouveau) написаны горы монографий, и сегодня многие не перестают удивляться скорости и глобальности той революции в искусстве, что «случилась» в последнее десятилетие XIX века по обе стороны Атлантики. От многообразия имен, направлений, особенностей и обилия работ действительно захватывает дух. Эпоху ар нуво принято считать временем одного из наиболее впечатляющих взлетов артистического вдохновения – поразительно гармоничным, невзирая на огромный трансконтинентальный масштаб. Удивляясь, как же могла подобная революция случиться в столь сжатые сроки и с таким потрясающим эффектом, иногда забывают, что была она в своем роде «заказана». И даже довольно задолго до того, как на деле разразилась. Как известно, наличие талантливых художников – необходимое, но не достаточное условие процветания искусства. Настоящий расцвет возможен лишь там и тогда, где и когда за новаторство готовы хорошо заплатить. Постоянно проходящие выставки, галереи, привлечение художников в крупные промышленные производства, положившее начало тому, что сегодня называется индустриальным дизайном, – все это и сопутствовало стилю ар нуво, и стимулировало его новые и новые завоевания. Более того, «завоевателю» практически и не оказывали сопротивления: ведь его прихода ожидали уже почти столетие. Именно ар нуво наконец создал достойное стилистическое оформление «возмужавшему» европейскому буржуазному классу, избавив его от необходимости «одалживания» стилистических приемов из арсенала аристократических стилей прошлого.


42

Dabiski, ka šādā situācijā neskopojās neviens. Tāpēc vispārliecinošāk art nouveau uzplauka tajās Eiropas valstīs (un apvidos), kur rūpnieciskajai lielburžuāzijai un plašajai pilsētu vidusšķirai sabiedrībā bija vislielākā ietekme. Piemēram, Spānijā par jaunās mākslas galveno centru kļuva industriālās Katalonijas metropole Barselona; turpretī galvaspilsētā, aristokrātiski konservatīvajā Madridē jaunā stila izpausme bija diezgan bāla. Itālijā par šādu centru kļuva nevis Roma vai Florence, bet Milāna; Krievijas impērijā – tirdzniecības un rūpniecības pilsēta Maskava, nevis galma un ierēdņu mājvieta Pēterburga. Daudzām lielajās impērijās dzīvojošajām mazajām tautām art nouveau kļuva par to jauno mākslu, kas atbilda nacionālās atdzimšanas idejām un ilgām pēc politiskas neatkarības. Šādās lokālajās (Čehijā, Somijā, Igaunijā, Latvijā) versijās jaunās formas nešķirami savijās ar nacionāli romantisko simboliku un ornamentiku. Lai cik neparastas būtu šīs lokālās versijas, visfantastiskāko no tām deva Katalonija un Dienvidungārija. Tur art nouveau nekļūdīgi viegli tiek atpazīts itin visur.

Ļebedinska māja (Elizabetes 10b, Rīga). Mihails Einšteins. 1903 Дом Лебединского. Элизабетес 10b, Рига. Михаил Эйзенштейн. 1903

Jo māja. Kloda de Lorēna krastmala 9292b, Nansī. Arhitekts – Emils Anrē. 1903 Дом Юо. Набережная Клод ле Лорен, 92-92b, Нанси. Архитектор – Эмиль Анре. 1903

To, ka viena stila ietvaros paveras tik universālas iespējas, pasaule atklāja pirmo reizi. Jaunie komunikācijas līdzekļi vēl vairāk veicināja jaunās mākslinieciskās domāšanas internacionalizāciju.

Между художниками и заказчиками был найден идеальный (и негласный) компромисс: первые получали свободу экспериментаторства вместо обузы «рабского» копирования истории, а вторые – прекрасную возможность в полной мере продемонстрировать не только значительные материальные возможности, но и абсолютную моральную независимость. Понятно, в такой ситуации не поскупился никто. Поэтому убедительнее всего ар нуво раскрылся в тех странах (и областях) Европы, где крупная промышленная буржуазия и обильный городской средний класс имели наибольшее влияние в обществе. Например, в Испании главным очагом нового искусства стала метрополия индустриальной Каталонии – Барселона; в столице же, аристократически-консервативном Мадриде, новый стиль проявился довольно бледно. В Италии, соответственно, таким центром стал Милан, а не Рим или Флоренция; в Российской империи – торгово-промышленная Москва, а не придворно-чиновный Петербург. Для многих малых народов, живших в больших империях, новое искусство стало созвучно идеям национального возрождения и чаяниям политической независимости. В подобных «локальных версиях» ар нуво (чешской, финской, эстонской, латышской) новое формообразование сплелось неотделимо с национально-романтической символикой и орнаментикой. Но, сколь бы причудливы ни оказывались локальные версии, самые фантастические дала Каталония и южная Венгрия. Здесь стиль ар нуво безошибочно легко узнается везде.


Par to, ka šī varenā strāva izveidojās no daudzām „upītēm” un „strautiņiem”, līdz pat šim laikam atgādina atšķirīgie nosaukumi: anglofonajā un frankofonajā pasaulē – Art Nouveau, Vācijā un visā Baltijas jūras piekrastē – art nouveau, Viduseiropā – secession. Itālijā stilam tika dots nosaukums liberti (jeb floreale), Spānijā – modernisme, bet Krievijā – modern. Nosaukumi atšķirīgi, bet „varonis” viens un tas pats. Termins Art Nouveau pirmo reizi parādījās 1881. gadā Briselē žurnāla L’Art Moderne („Modernā māksla”) lappusēs. To tūlīt pārtvēra un uz savu jaunradi attiecināja ar žurnāla redakciju cieši saistītie mākslinieki Viktors Ortā, Henrijs van de Velde, Ežens Grase, Hektors Gimārs. Jaunā stila attīstību Francijā un Eiropā jūtami ietekmēja Parīzes mākslas dīleris Samuels Bings. Viņš 1895. gada decembrī atklāja Parīzē veikalu Maison de L’Art Nouveau („Jaunās mākslas nams”), kur eksponēja gan līdz šim Eiropā neredzētās Ķīnas un Japānas klasiskās mākslas darbus, gan jauno mākslinieku Emīla Galē, Renē Lalika, Ogista Rodēna, Pjēra Bonāra darbus. Vācijā jaunais virziens tiek saukts tāpat kā Minhenē kopš 1886. gada iznākošais žurnāls Jugend, kura grafisko dizainu veidoja jauno mākslinieku grupa ar Oto Ekmani priekšgalā. Jugend, kā arī tādi izdevumi kā L’Art Decoratif un Art et Decoration Francijā, The Studio Anglijā, dažādi modernās arhitektūras paraugu katalogi un albumi, kā arī izstādes jaunajam stilam kļuva par iespaidīgu starta laukumu. Lai gan tādi vienā un tajā pašā laikposmā strādājuši meistari kā, piemēram, skots Čārlzs Renijs Makintošs un čehs Alfonss Muha izmantoja atšķirīgas metodes, pieņemts uzskatīt, ka art nouveau pirmajos gados gandrīz nedalīti valdīja līklīniju un augu ornamenti. Plašā publika, kā jau parasti, pamanīja tikai to, kas bija acīm redzams, kas bija virspusē.

Šilenska mājas fasādes fragments (Kalēju 23, Rīga). Pauls Mandelštams. 1903 Фрагмент фасада дома Шиленского, Калею 23, Рига. Паул Мандельштам. 1903

Ēkas Casa Batllo fragments. Barselona. Antonio Gaudi. 1904 – 1906 Фрагмент здания Casa Batllo. Барселона. Антонио Гауди. 1904 – 1906

Par jaunā stila vizītkarti, lai gan nekādas norunas nebija, tika atzīta no Hermaņa Obrista gobelēna patapinātais cilpas veidā izliektais ciklamenas kāts. Šo izteiksmīgo dinamisko līniju kritiķi tūdaļ nosauca par „pātagas cirtienu”, kas visnotaļ atbilda satriecošajam iespaidam, kādu jaunā māksla atstāja uz laikabiedru prātiem un sirdīm. Patiešām, atteikušies no taisnajām līnijām un leņķiem par labu „ar roku vilktām” līnijām, no kurām strāvo floras un faunas enerģija un vitālais spēks, mākslinieki diezgan īsā laikā izstrādāja pilnīgi jaunu tēlu sistēmu un dekoratīvo valodu. Par visvairāk izplatīto dekora tematu kļuva puķes (lilijas, ciklamenas, īrisi, magones), kukaiņi (spāres, tauriņi),

Столь универсальные возможности в рамках одного стиля мир обнаружил впервые. Новые средства коммуникации только способствовали интернационализации нового художественного мировоззрения. О том же, что это мощное течение, подобно широкой реке, возникло путем слияния многих «речек» и «ручейков», до сих пор напоминают разные названия: в англо- и франкоязычном мире – «ар нуво», в Германии и на всех берегах Балтики – «югендстиль», в Центральной Европе – «сецессион». В Италии стиль звался «либерти» (или «флореале»), в Испании – «модернисме», а в России – «модерн». Имена разные, а «герой» все тот же. Впервые термин ар нуво (Art Nouveau) появился в 1881 году в Брюсселе на страницах журнала L’Art Moderne («Современное искусство»). Его тут же подхватили, применив к своему творчеству, художники, тесно связанные с редакцией журнала, – Виктор Орта, Анри ван де Велде, Эжен Грассе, Гектор Гимар. Заметное влияние на развитие нового стиля во Франции и Европе оказал парижский арт-дилер Самюэль Бинг. В декабре 1895 года он открыл в Париже магазин-салон Maison de L’Art Nouveau («Дом нового искусства»), где выставлял, в частности, произведения не виданного прежде в Европе классического искусства Китая и Японии, как и работы молодых художников Эмиля Галле, Рене Лалика, Огюста Родена, Пьера Боннара. В Германии новое направление получает свое название по названию издававшегося с 1886 года в Мюнхене журнала Jugend, над графическим дизайном которого работала группа молодых художников во главе с Отто Экманом. Jugend, а также такие издания, как L’Art Decoratif и Art et Decoration во Франции, The Studio в Англии, всякого рода каталоги, альбомы образцов современной архитектуры, как и выставки, дали новому стилю внушительный старт. Несмотря на массу различий в методе таких одновременно работавших мастеров, как, например, шотландец Чарльз Ренни Макинтош и чех Альфонс Муха, принято считать, что первые годы ар нуво – это время почти безраздельного господства криволинейных и растительных орнаментов. Широкая публика, как водится, быстро усвоила лишь самое очевидное, ближе всего лежавшее на поверхности. Mājas (Pīka 18, Tallina) fasādes fragments. Žaks Rozenbaums. 1910 Фрагмент фасада дома на ул. Пика, 18, Таллинн. Жак Розенбаум. 1910

43


44

Tassel kāpņu fragments. Brisele. Viktors Ortā. 1893 – 1897

Viesnīcas Eetvelde interjers. Viktors Ortā. 1895 – 1901

Фрагмент лестницы в отеле Tassel. Брюссель. Виктор Хорта. 1893 – 1897

Интерьер отеля Eetvelde. Виктор Хорта. 1895 – 1901

kā arī putni ar lokaniem gariem kakliem (gārņi, gulbji, pāvi). To siluetos samanāma zināma līdzība ar nesen iepazītajām japāņu koka gravīrām. Tolaik pasauli savaldzināja arī „daiļā dāma” – izsmalcināts, sapņains un noslēpumains tēls ar ļoti gariem, plūstošiem matiem. Art nouveau arhitektūrā organiski tika sapludināti konstruktīvie un dekoratīvie elementi, šā virziena pārstāvji vairs nemaskēja materiālus, ko vēl nesen uzskatīja par „rupjiem”, piemēram, betonu vai parastos metālus. Tagad ēkas projektēja pēc principa „no iekšas uz āru”, proti, funkcija un plānojums nosaka fasādes veidolu. Ar to izskaidrojama biežā (un pat apzinātā) ēku asimetrija un visnotaļ skulpturālie apjomi, kas labi saskatāmi pat Briseles vai Parīzes blīvajā apbūvē. Ne mazums šedevru saglabājušies daudzās valstīs un pilsētās, kas kļuva par jaunās mākslas centriem: Parīzē un Nansī, Briselē un Barselonā, Vīnē un Minhenē, Turīnā un Glāzgovā, Maskavā un Helsinkos, Ņujorkā un Čikāgā. Neparasta stila daudzveidība parādās Визитной карточкой нового стиля, не сговариваясь, признали петлеобразно изогнутый стебель цикламена, сошедший с гобелена Херманна Обриста. Эту выразительную динамичную линию критики тут же назвали «ударом бича», что вполне соответствовало ошеломляющему впечатлению, которое производило новое искусство на умы и сердца современников. Действительно, отказавшись от прямых линий и углов в пользу менее якобы «рукотворных» линий, проникнутых энергией и витальной силой флоры и фауны, художники за достаточно короткий отрезок времени разработали совершенно новую образную систему и декоративный язык. Наиболее распространенной темой декора стали: цветы (лилии, цикламены, ирисы, маки), насекомые (стрекозы, бабочки и мотыльки), а также птицы с гибкими длинными шеями (цапли, лебеди, павлины). В их силуэтах можно заметить некое сходство с недавно узнанной японской гравюрой на дереве. Тогда же мир покорил и облик «Прекрасной дамы» – утонченной, томной и загадочной, с неимоверно длинными, струящимися волосами.


tādu slavenu šā laikmeta arhitektu jaunradē, kādi bija Antonio Gaudi (La Sagrada Familia, sākta 1883., un Cassa Battlo, 1904. – 1906., Barselona), Čārlzs Renijs Makintošs (Mākslas skola Glāzgovā, 1897. – 1899.), Augusts Endels (fotoateljē „Elvīra” Minhenē, 1896. – 1897.), Jozefs Marija Olbrihs (ēka Sezession, Vīne, 1898.), Eliels Sārinens (Centrālā stacija Helsinkos, 1904. – 1914.), Luiss Henrijs Salivans (Guaranty building, Bufalo, 1895, un Gage building, Čikāga, 1898. – 1899.), Daniels Bērnems (Flatiron building, Ņujorka, 1902.). Art nouveau teorētiķi aizstāv pilnīgas sintēzes koncepciju: gan ēkas arhitektūrai, gan interjeram, gan visam telpu iekārtojumam jāatbilst vienotam mākslinieciskam ansamblim, kas, vēlams, veidots pēc viena arhitekta vai mākslinieka projekta.

Mažorēla villas kamīns. Nansī. 1902 Камин на вилле Мажореля. Нанси. 1902

Interjeros apjomi nenoslēdzas četrās sienās: bagātīgos interjeros ailas bez durvīm ļauj tiem pāriet no istabas istabā, bet pieticīgos dzīvokļos tādam pašam mērķim kalpo daudzie spoguļi. Modē ir dekoratīvās tekstilijas; iecienītie motīvi – narcišu krūmi, īrisu ziedi vai zari ar lapām un stilizētām peonijām uz bāli dzeltena fona ar ziediem, kam apkārt apvilkta kontūra. Panno, aplikācijas, izšuvumus, gobelēnus rotā visdažādākie „dzīves cikli”, alegoriskas sieviešu figūras, idilliskas rudens ainavas, ziedu un augu kompozīcijas. Tapešu un vitrāžu zīmējumos (piemēram, Moriss Pijārs Vernejs) tiek izmantotas stilizētas augu formas visdažādākajās kombinācijās. Dekorēšanas nolūkiem viens no visvairāk iecienītajiem materiāliem ir koks. Dažkārt ar koku apšuj tikai sienas (vai daļu sienu) un durvju ailas. Taču visbiežāk ar koku apdarina visu telpu, radot modernu interjeru ar īpašu noskaņu. Šajā posmā atdzimst vitrāžas māksla, art nouveau izmanto krāsaino stiklu gan dzīvojamās, gan sabiedriskajās telpās. Griestus gan

В архитектуре ар нуво проявились и органичное слияние конструктивных и декоративных элементов, и отказ от маскировки тех материалов, что еще вчера считались «черновыми», например бетона или неблагородных металлов. Теперь здания проектируются «изнутри наружу», то есть функция и планировка определяют облик фасада. Отсюда – частая (и даже намеренная) асимметрия зданий, их весьма скульптурные объемы, хорошо читающиеся даже в тесной застройке Брюсселя или Парижа. Немало шедевров сохранилось во многих странах и городах, ставших центрами нового искусства: Париж и Нанси, Брюссель и Барселона, Вена и Мюнхен, Турин и Глазго, Москва и Хельсинки, Нью-Йорк и Чикаго. Необыкновенное разнообразие стиля проявляется в творчестве таких известнейших архитекторов эпохи, как Антонио Гауди (La Sagrada Familia, нач. в 1883, и Cassa Battlo, 1904–1906, в Барселоне), Чарльз Ренни Макинтош (Художественная школа в Глазго, 1897–1899), Август Эндель (Фотоателье «Эльвира» в Мюнхене, 1896 – 1897), Йозеф-Мария Ольбрих (Здание «Сецессиона» в Вене, 1898), Элиэль Сааринен (Центральный вокзал в Хельсинки, 1904–1914), Луис Генри Салливан (Гаранти-билдинг в Бафалло, 1895, и Гейдж-билдинг в Чикаго, 1898–1899), Дэниел Бернем (Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке, 1902). Теоретики ар нуво отстаивают концепцию полного синтеза: и архитектура здания, и интерьер, и вся обстановка помещений должны составлять единый художественный ансамбль, желательно осуществленный по проектам одного архитектора или художника. В интерьерах пространство перестает замыкаться в пределах четырех стен: проемы без дверей позволяют ему перетекать из комнаты в комнату в богатых интерьерах, а в скромных квартирах той же цели служат многочисленные зеркала. В моде – декоративный текстиль; излюбленные

Masona ēdamistaba. Viktors Pruvē. Nansī. 1905 Столовая Масона. Виктор Пруве. Нанси. 1905

Masona ēdamistaba. Ežēns Valēns. Nansī. Столовая Масона. Эжен Вален. Нанси

45


46

Casa Batllo ēdamistabas interjers. Barselona. Antonio Gaudi. 1906 Интерьер столовой в Casa Batllo. Барселона. Антонио Гауди. 1906

Mājas Glückert interjers. Darmštate. Jozefs Marija Olbrihs. 1901 Интерьер дома Glückert. Дармштадт. Йозеф-Мария Ольбрих. 1901

dekorē ar plakanreljefa ģipša plastiku, gan apzināti nerotā vispār, tādējādi ilustrējot vienu no art nouveau iecienītajiem paņēmieniem, proti, veidojot kontrastu starp rūpīgi izstrādātām detaļām un lielām askētiskām virsmām. Interjeri tiek piepildīti ar daudzveidīgiem stikla un keramikas traukiem, lampām, sudrablietām un darinājumiem no alvas, ar sīkplastiku un stilizētiem fotogrāfiju ietvariem, kurus novieto uz galdiņiem, plauktiņiem, speciāliem paliktņiem un pa telpas perimetru izvietotiem plauktiem. Pirmos pārliecinošos interjerus art nouveau veido Viktors Ortā. Pie tādiem pieder Tasela mājas telpas Briselē (1892. – 1893.), īpaši slavenās kāpnes, kas pārsteidz ar atkailinātajām metāla konstrukcijām, kuras izliektas un savītas kā fantastiski augi. To kaprīzās formas sasaucas ar sienu un griestu apgleznojumu, kā arī grīdas mozaīkas ornamentu. Ortā ir pratis apbrīnojami apvienot vienotā veselumā visus interjera elementus. Katra detaļa, līdz pat durvju rokturiem un vitrāžām, ir rūpīgi pārdomāta. Sienas Ortā interjeros sadala smalks

мотивы – кустики нарциссов, головки ирисов или крупные ветви с листьями и стилизованными пионами на желтовато-бледном фоне с цветами, обведенными контурной линией. Панно, аппликации, вышивки, гобелены украшают всевозможные «циклы жизни», аллегорические женские фигуры, идиллические осенние пейзажи, цветочные и растительные композиции. В рисунках для обоев и витражей (например, как у Мориса Пийара Вернея) используются стилизованные формы растений в самых разнообразных сочетаниях. Одним из наиболее излюбленных материалов для декорации становится дерево. Иногда деревом обшивают только стены (или часть стен) и дверные проемы. Но чаще всего дерево покрывает все пространство помещения, создавая совершенно особый по настроению, современный интерьер. Ар нуво возрождает искусство витража, используя цветное стекло, как в жилых, так и в общественных помещениях. Потолки то декорируются плоскорельефной гипсовой пластикой, то намеренно не украшаются вовсе, иллюстрируя один из излюбленных приемов ар нуво – контраст тщательно проработанных деталей с большими аскетического облика поверхностями. Интерьеры заполняются самыми разнообразными стеклянными и керамическими сосудами, лампами, художественным серебром и оловом, мелкой пластикой и стильными рамочками для фотографий, которые расставляют на столиках, полочках, специальных подставках и полках, расположенных по периметру помещения. Первые убедительные интерьеры в стиле ар нуво создает Виктор Орта. Таковы помещения дома Тасселя в Брюсселе (1892–1893) и в частности – знаменитая лестница, поражающая обнаженными металлическими конструкциями, которые изгибаются и закручиваются подобно фантастическим растениям. Их капризным формам вторят росписи стен и потолка, а также мозаичный орнамент пола. Орта удивительным образом сумел объединить в единое целое все элементы интерьера, придумывая каждую деталь, вплоть до дверных ручек и витражей. Стены в интерьерах Орта дробятся тонкой паутиной линий, в которую с величайшей деликатностью вставляются окна, зеркала, витражи. Орта взял лучшее из старой европейской традиции и по сути стал предтечей искусства XX века. Прекрасными образцами его творчества могут служить салон особняка Ван Этвелде (1897 – 1900) и столовая отеля Сольвей. Одним из наиболее блистательных архитекторов и декораторов своего времени стал парижанин Гектор Гимар, прославившийся интерьерами Кастель Беранже (на улице Лафонтен в Пасси). Не говоря уж о ставших иконами ар нуво «стрекозах» надземных павильонов парижского метро. По всей Франции в эти годы работают ярчайшие мастера. Например, Эжен Валлен создавший один из шедевров стиля – столовую Массона (улица Мазагран, Нанси, ок. 1905), украшенную панно из выдавленной и раскра-

Mūzikas istabas interjers. Štutgarte. Bernhards Pankoks. 1904 Интерьер музыкальной комнаты. Штутгарт. Бернхард Панкок. 1904


Mūzikas istabas skice. Čārlzs Rennijs Makintošs. 1901

47

Эскиз музыкальной комнаты Чарльз Ренни Макинтош. 1901

līniju tīkls, kurā ārkārtīgi delikāti izvietoti logi, spoguļi un vitrāžas. Ortā paņēma to labāko no vecajām Eiropas tradīcijām un būtībā kļuva par XX gadsimta mākslas priekšteci. Brīnišķīgs viņa jaunrades paraugs ir van Ētveldes savrupmājas (1897. – 1900.) salons un Solvejas viesnīcas ēdamistaba. Par vienu no spožākajiem sava laika arhitektiem un dekoratoriem kļuva parīzietis Hektors Gimārs, kuru slavenu padarīja ēkas Castel Beranger (Lafontēna ielā, Pasī) interjeri. Nemaz jau nerunājot par Parīzes metro virszemes paviljonu „spārēm”, kas kļuvušas par art nouveau ikonām.

Istaba ēkā Hill-house. Čārlzs Rennijs Makintošs. 1902 – 1904 Комната в Хилхаус. Чарльз Ренни Макинтош. 1902 – 1904

Šajos gados visā Francijā strādā spilgti meistari. Piemēram, Ežēns Valēns, kas veidojis vienu no stila šedevriem – Masona ēdamistabu (Mazagrāna iela, Nansī, ap 1905.), ko rotā spiestas un krāsotas ādas panno. Tāds ir arī tēlnieks Aleksandrs Šarpantjē, kura lolojums ir viņam raksturīgais ēdamistabas interjers Adriena Bernāra namā Šamrozā (1901.) ar monumentālo keramikas strūklaku, kas efektīgi iekompilēta koka apdares ansamblī. Der pieminēt arī vienu no Mažorela villas interjeriem (Nansī, 1902.), kuru veidojuši Anrī Sovāžs un keramikas meistars Aleksandrs Bigo un kurā ir unikāls kolonveida keramikas kamīns, kas izskatās kā milzīga auga dzīvs stumbrs. Raksturīga franču art nouveau iezīme ir interese par dabas radītajām formām

шенной кожи. Или скульптор Александр Шарпантье, которому принадлежит характерный интерьер столовой в доме Адриена Бернара в Шамрозе (1901) с монументальным керамическим фонтаном, эффектно введенным в ансамбль деревянной отделки. Здесь стоит упомянуть и один из интерьеров виллы Мажореля в Нанси (1902), созданный Анри Соважем и мастером керамики Александром Биго, с уникальным керамическим камином-колонной, который выглядит как живой ствол гигантского растения. В наиболее характерных проявлениях французского ар нуво соединились новый интерес к природным формам и… некоторая ностальгия по рококо. Французские интерьеры того времени обильно украшаются мебелью Луи Мажореля и Александра Шарпантье; мебелью и стеклом Эмиля Галле; стеклом Жана Антонина Даума; обоями, серебром и керамикой по эскизам Альфонса Мухи. Кстати, избыточный декоративизм работ Мухи, буквально не оставлявших никакого отдыха для глаз зрителя, балансируя на грани откровенной безвкусицы, стал одним из «лакомых кусочков» для широкого и часто совершенно механического тиражирования «нервозных» орнаментов, обильно облепивших банальные, далеко не новаторские, фасады и интерьеры – в основном по европейской периферии. В частности, в Риге, наряду с существованием серьезной школы национального архитектурного романтизма,


Krēsls. Johans Emils Šauts. 1901

48

Кресло. Йохан Эмиль Шаудт. 1901

Krēsls „Ūdensrozes”. Luijs Mažorēls. Nansī 1900 Кресло «Кувшинки». Луи Мажорель. Нанси. 1900

Skapis Ežēns Gilārs. 1901 – 1902 Шкаф. Эжен Гиллар. 1901 – 1902

apvienojumā ar… zināmu nostalģiju pēc rokoko. Tā laika franču interjeri ir bagātīgi rotāti ar Luija Mažorēla un Aleksandra Šarpantjē mēbelēm; Emīla Galē mēbelēm un stikla izstrādājumiem; Žana Antonīna Dauma stikla darinājumiem; pēc Alfonsa Muhas skicēm veidotām tapetēm un keramiku. Starp citu, Muhas darbu pārliekais dekoratīvisms, kas vārda vistiešākajā nozīmē neatstāj brīvu vietu acu atpūtināšanai un balansē uz klajas bezgaumības robežas, kļuva par „gardu kumosiņu” plašai un bieži vien mehāniskai viņa „nervozo” ornamentu tiražēšanai galvenokārt Eiropas perifērijā, kur ar tiem bagātīgi aplipināja banālās un nepavisam ne novatoriskās fasādes un interjerus. Piemēram, Rīgā, kur pastāvēja nopietna nacionālā romantisma skola arhitektūrā, līdztekus tai ar minēto virspusīgo un komerciālo kopēšanu nodarbojās Mihails Einšteins. Arhitektoniskā kiča kolekcija, ko viņš atstājis mantojumā dzimtajai pilsētai, ir visai iespaidīga, taču Eiropā tā nebūt nav vienīgā.

подобным поверхностным и коммерческим копировщиком выступил Михаил Эйзенштейн. Коллекция околоархитектурного кича, оставленная им в наследство родному городу, впечатляюща, но далеко не единственная в Европе.

Pieaugošā neapmierinātība ar to, ka „pātagas cirtiens” un „dabas formas” tiek lietotas nevietā, noveda pie tā, ka „Muhas līnijas” vietā priekšroka tika dota „Makintoša līnijai” – skaidrai, arhitektoniski uzsvērtai un funkcionāli attaisnotai formu veidošanai, kas nekoķetēja nedz ar „mistiskiem gariem”, nedz ar „purva dūkstīm”. Šis „iekšējais apvērsums” art nouveau nenotika pēkšņi. Tas sākās ap 1903. – 1904. un beidzās ap 1906. gadu.

Но все это было потом. Пока же «править бал» продолжает «удар бича». Живопись (в том числе и монументально-декоративная) насыщена символизмом, мистикой и эротикой. В зените славы – Ян Тороп, Густав Климт, Эдвард Мунк, Франц фон Штук, Пюви де Шаванн, Аксель Галлен-Каллела, Морис Дени, Фердинанд Ходлер, Михаил Врубель. Скульптура отличается причудливостью силуэта и текучестью форм (Огюст Роден, Жорж Минне, Анна Голубкина). Не вполне свободны от символизма в первые годы XX века даже «чистые предметники» – мастера прикладного искусства.

Волна недовольства «злоупотреблениями» «ударом бича» и «природными формами», медленно нарастая, привела в итоге к тому, что «линии Мухи» была предпочтена «линия Макинтоша» – четкое, подчеркнуто архитектоничное и функционально оправданное формообразование, не заигрывавшее ни с «мистическими духами», ни с «болотными топями». Этот «внутренний переворот» в ар нуво произошел совсем не вдруг. Начавшись около 1903–04 года, он завершился около 1906-го.

С самого начало ар нуво уделяет пристальное внимание книжной и журнальной графике (Обри Бердсли, Генрих Фогелер). Невиданного расцвета достигает искусство плаката (Анри де Тулуз-Лотрек, Альфонс Муха, Уильям Брэдли). Собственно тогда и появляется худо-

Gulta. Emils Galē. 1904 Кровать. Эмиль Галле. 1904


49 Krēsls. Emils Sārinens. 1908

Krēsls. Čārlzs Rennijs Makintošs. 1896 – 1897

Стул. Эмиль Сааринен. 1908

Krēsls „Kobra”. Karlo Bugati. 1902

Стул. Чарльз Ренни Макинтош. 1896 – 1897

Стул «Кобра». Карло Бугатти. 1902

Durvju fragments. Henrijs van de Velde. 1902 – 1903

Taču tas viss notika vēlāk. Pagaidām noteicējs bija „pātagas cirtiens”. Glezniecība (arī monumentāli dekoratīvā) piesātināta ar simbolismu, mistiku un erotiku. Slavas zenītā ir Jans Torops, Gustavs Klimts, Edvards Munks, Francs fon Štuks, Pivī de Šavāns, Aksels Galenns-Kallela, Moriss Denī, Ferdinands Hodlers, Mihails Vrubels. Skulptūras izceļas ar sarežģītiem siluetiem un plūstošām formām (Ogists Rodēns, Žoržs Minē, Anna Golubkina). No simbolisma pavisam brīvi XX gadsimta pirmajos gados nav pat lietišķās mākslas meistari. Kopš paša sākuma art nouveau lielu uzmanību pievērš grāmatu un žurnālu grafikai (Obrī Berdslijs, Henrihs Fogelers). Nepieredzētu uzplaukumu piedzīvo plakātu māksla (Anrī de TulūzsLotreks, Alfonss Muha, Viljams Bredlijs). Būtībā tieši tolaik radās mākslinieciskais plakāts šā vārda mūsdienīgajā izpratnē. Pat apsveikumu adreses, restorānu ēdienkartes un vizītkartes kļūst par mākslas priekšmetiem. Art nouveau stilam nav galvenā un otršķirīgā – visai dzīves videi jābūt radoši pārdomātai. Visfantastiskāko, formu un krāsu ziņā visizteiksmīgāko art nouveau versiju radīja Antonio Gaudi, kas strādāja Barselonā un tās apkārtnē. Gaudi pamatojās uz nacionālajām gotikas un mauru mākslas tradīcijām, tās sakausējot mistisku vīziju oriģinālā stilā. Katoliskās ekstāzes (Gaudi bija patiesi reliģiozs cilvēks) pieskaņa viņa būvēm piešķir zināmu apsēstību, kas vēstīja par ekspresionisma parādīšanos. Gaudi piemītošā arhitektūras un dekorācijas vienotības izjūta vislabāk izpaužas brīnišķīgajos Kalveta nama interjeros (1898. – 1904.), kuru eksotiskā, nedaudz barbariskā greznība apslēpta aiz visnotaļ ordināras ēkas sienām. Ar baltziliem podiņiem klātās sienas kontras-

жественный плакат в современном понимании этого слова. Даже приветственные адреса, ресторанные меню и визитные карточки становятся предметами искусства. Для ар нуво нет главного и второстепенного – вся среда обитания должна быть осмыслена творчески. Самую фантастическую и выразительную по формам и краскам версию ар нуво создает Антонио Гауди, работавший в Барселоне и ее окрестностях. Гауди идет от национальной традиции готики и мавританского искусства, сплавляя их в оригинальный стиль мистических видений. Привкус католического экстаза (а Гауди был глубоко религиозным человеком) сообщает его постройкам некую одержимость, предвещающую появление экспрессионизма. Свойственное Гауди чувство единства архитектуры и декорации лучше всего проявляется в великолепных интерьерах дома Кальветт (1898 – 1904), экзотическая, чуть варварская роскошь которых сокрыта за скромными стенами вполне ординарного здания. Стены, покрытые бело-голубыми изразцами, контрастируют с широкими поверхностями голого кирпича, а витые или раздутые внизу гранитные колонны напоминают о роскоши Второй Империи. Гауди создает совершенно особый, экстраординар-

Фрагмент дверей. Анри Ван де Вельде. 1902 – 1903

Rakstāmgalds ar krēslu. Henrijs van de Velde. 1898 – 1899 Письменный стол со стулом. Анри ван де Вельде. 1898 – 1899


50

Vāze Juriāns Koks. 1908 Ваза. Юрриаан Кок. 1908

Kauss „Francijas Roze”. Stikls. Emils Galē. Nansī. 1901

Kauss. Vilhelms Kraliks. 1900

Чаша «Роза Франции». Стекло. Эмиль Галле. Нанси. 1901

Чаша. Вильхельм Кралик. 1900

tē ar kailu ķieģeļu plašajām virsmām, bet vītās vai uz leju uzpūstās granīta kolonnas atgādina Otrās impērijas greznību. Gaudi izveido īpašu, ekstraordināru ansambli, kurā meistarīgi apvienoti plakaniski modelētās durvis un logi, melnais apšuvuma koks un pasakainas metāla detaļas. Fantastiskā Gaudi pasaule, kas no stila attīstības turas nedaudz savrup, ir ģēnija universs, kuram dzīvību iedvesis šis meistars un kurš kopā ar viņu beidza pastāvēt. Kā jau ģēnijam pieklājas, „mantinieku viņš neatstāja”. Savu šedevru – katedrāli La Sagrada Familia Gaudi būvēja līdz pēdējām mūža dienām, bet tā arī nepabeidza. Darbi pamira „pusvārdā” līdz ar autora bojāeju… 1926. gadā, kad art nouveau visā pasaulē jau bija kļuva par vēstures sastāvdaļu. Turpinājums sekos…

Galda pulkstenis. Vācija. XX gadsimta sākums. Настольные часы. Германия. Начало ХХ века. Lampa. Tifanī. Лампа. Тиффани.

ный ансамбль, в котором мастерски соединяются плоско моделированные двери и окна, черное дерево обшивки и сказочные детали из металла. Стоящий несколько особняком от развития стиля в целом, фантастический мир Гауди – универсум гения, вызванный к жизни исключительно этим мастером, и вместе с ним сошедший в могилу. Как и водится с гениями, «наследника он не оставил». Свой шедевр – собор La Sagrada Familia Гауди строил до конца своих дней, но так и не закончил. Работы замерли на «полуслове» с гибелью автора… в 1926 году, когда во всем мире ар нуво давно стал достоянием истории. Продолжение следует…


Vāze. Tifanī. 1893 Ваза. Тиффани. 1893

51


Р Е Ш Е Н И Е

И Н Т Е Р Ь Е Р О В

В

И С Т О Р И Ч Е С К И Х

www.regentis.lv

С Т И Л Я Х


Д О С Т А В К А

П О

Р О С С И И

И

С Т Р А Н А М

Б А Л Т И И

Salons “Regenta antikvariāts Rīga”. Rīga, Brīvības iela 117, tālr. 7517366, 9383099


54

KOLEKCIJA / КОЛЛЕКЦИЯ

Ziemas brīnumzeme Çèìíÿÿ ñòðàíà ÷óäåñ 2006. gada 20. aprīlī Austrijas pilsētā Insbrukā, kompānijai Swarovski piederošajā kristāla muzejā parādījās apbrīnojami skaista fantastiska kompozīcija – “Ziemas brīnumzeme”, kura tiks eksponēta trīs gadus. 20 апреля 2006 года в австрийском городе Инсбрук, в музее хрусталя, принадлежащем компании Swarovski, появилась изумительная по красоте фантастическая композиция – «Зимняя страна чудес», которая будет экспонироваться в течение трех лет.


55

Pēc kompānijas pasūtījuma šo elpu aizraujošo ziemas ainavu izveidojis ievērojamais holandiešu dizainers Tords Buntjē pārsvarā no Swarovski straziem, kārtējo reizi apliecinot šā materiāla neierobežotās iespējas, kā arī savu savdabīgo talantu un uzticēšanos dabai, kas iedvesmo visus kompānijas darbiniekus. (Kompānijas galveno mītni ieskauj pasakaini skaisti mirdzoša ledus un sniega klāti kalni.)

По заказу компании эту захватывающую зимнюю картину известный голландский дизайнер Торд Бунтье составил преимущественно из стразов Swarovski, в очередной раз показав неограниченные возможности этого материала, а также свой редкостный талант и приверженность к природе, которая вдохновляет всех, кто работает в компании Swarovski. (Штаб-квартира компании находится среди сказочно красивых гор, покрытых искристым льдом и снегом.) Ворота в «Зимнюю страну чудес» украшают виноградная лоза, цветы и птицы. Сводчатые проходы музея, инкрустированные кристал-


56

“Ziemas brīnumzemes” vārtus rotā vīnstīgas, ziedi un putni. Ar Swarovski kristāliem inkrustētās muzeja velvju ejas ved uz noslēpumainām istabām, un katrā no tām ir sava dabas ainava ar pasaku tēliem. Buntjē kompozīcija – tas ir aizraujošs stāsts, kas veidots pēc pazīstamu pasaku motīviem, tāpēc raisa iztēli un katrā apmeklētājā modina asociācijas un fantāzijas. Un šī pasaule nebūtu tik valdzinoša, ja Buntjē, ļaujoties savai aizrautībai ar gaismas rotaļām, nebūtu izmantojis modernās apgaismošanas tehnoloģijas un kristāla spēju lauzt un atstarot gaismu.

лами Swarovski, ведут в потайные комнаты, и в каждой из них – своя картина природы со сказочными персонажами. Композиция Бунтье – это захватывающая история с мотивами знакомых сказок, которая пробуждает воображение и вызывает у каждого посетителя индивидуальные ассоциации и фантазии. И не был бы этот мир столь обворожительным, если бы Бунтье не выразил свою страсть к игре со светом, используя современные осветительные технологии и особенности хрусталя преломлять и отражать свет.


57

Pats dizainers par savu darbu saka tā: ““Ziemas brīnumzemē” kristāls izmantots ļoti neparastā veidā. Ļoti tuvu citu citam es izvietoju tūkstošiem kristālu. Tas deva iespēju kristālu parādīt kā mūsdienīgu materiālu, kas spēj pārsteigt. Bet iekšējais apgaismojums kompozīciju dara pasakainu, līdzīgu Sniega karalienes ledus pilij...”

Вот что говорит о своей работе сам дизайнер: В «Зимней стране чудес» хрусталь использован очень необычным образом. Я расположил тысячи кристаллов очень близко друг к другу. Это позволило показать хрусталь как современный материал, способный поразить воображение. А внутреннее освещение делают композицию волшебной, похожей на ледяной дворец Снежной королевы…»


58

VĀRDS / ИМЯ

Fotogrāfija kā interjera pamats Фотография как основа интерьера Bogdana Kondrašina Interese par fotogrāfiju kā gleznu alternatīvu interjerā pēdējos gados būtiski palielinājusies. Šo interesi uzkurinājuši arī glancētie žurnāli, kas radījuši īstu fotogrāfijas kultu, to paceļot uz mūsdienu mākslas pjedestāla. Turklāt, kā uzskata ievērojamais Rīgas fotogrāfs Sergejs Kondrašins, fotogrāfija atšķirībā no gleznas ir tuvāka un labāk saprotama pat no mākslas tāliem cilvēkiem.

Sergeja Kondrašina foto Фото: Сергей Кодрашин

Pirmais interjers, kuru Sergejs Kondrašins noformēja ar fotogrāfijām, bija viņa pirmā studija. Šobrīd meistara darbi rotā privātos dzīvokļus un namus, birojus un naktsklubus, kafejnīcas un restorānus. „Fotogrāfija organizē telpu, bet dažkārt nosaka interjera pamatkoncepciju,” apgalvo Sergejs Kondrašins. „Kad iegādājos studiju un sapratu, ka varu šeit veidot sev organisku mītnes vidi, tās iekārtošanu es sāku ar iemīļoto fotogrāfiju izraudzīšanos. Tā kā aizrautīgi nodarbojos ar niršanu, mans iemīļotais temats ir zemūdens pasaule. Vienu no Sarkanajā jūrā uzņemtajiem attēliem nokopēju milzīgi lielu (270 x 120 cm) un sapratu, ka šā attēla krāsu un ūdens toņi manā interjerā ļaus sasniegt visharmoniskāko koloristisko risinājumu. No šīs fotogrāfijas paņēmu trīs visvairāk piesātinātos toņus un tieši tajos nokrāsoju sienas. Krāsas ir spilgtas, taču dabiskas, tāpēc nevienu nekaitina.” Pēc fotogrāfa domām, „lai nekaitina” – tas ir viens no pamatkritērijiem, kas jāievēro, izvēloties fotogrāfijas. Ir attēli, kas pārsteidz iztēli. Tie, gluži kā spilgts zibsnis, pievērš uzmanību, bet tikpat drīz arī nogurdina. „Pareizajai” interjera fotogrāfijai jābūt neuzkrītošai, taču tajā jāietver kāda intriga, kas, atšķirīgā apgaismojumā iemirdzoties arvien jaunās krāsās, atklājas pamazām. Fotogrāfijas ar dabas skatiem ir ideāli piemērotas jebkuram interjeram: „Cilvēks mūsdienās daudz laika pavada noslēgtā telpā, tāpēc liela nozīme ir priekšmetiem, kas veido šo telpu. Dabas skati atkarībā no sižeta un krāsu gammas var atslā-

За последние десять лет интерес к фотографии в интерьре как к альтернативе живописи существенно возрос. Подогревали этот интерес и глянцевые журналы, которые возвели фотографию в культ, поставив ее на пьедестал современного искусства. К тому же, как считает известный рижский фотограф Сергей Кондрашин, в отличие от живописи, фотография ближе и понятнее даже далеким от искусства людям. Первым интерьером, который Сергей Кондрашин оформил фотографиями, была его первая студия. Сегодня его работы украшают частные квартиры и дома, офисы и ночные клубы, кафе и рестораны. «Фотография организует пространство, а порой задает основную концепцию интерьера, – утверждает Сергей Кондрашин. – Когда я приобрел студию и осознал, что могу здесь создавать органичную для себя среду обитания, я начал с любимой фотографии. Поскольку я заядлый дайвер, моя любимая тема – подводный мир. Один из снимков, сделанных в Красном море, я распечатал в огромном размере (270х120 см) и понял, что присутствующие в цвете и толще воды тона и есть самые гармоничные для цветового решения в моем интерьере. С этой фотографии я взял три самых насыщенных тона и выкрасил в их цвет стены. Краски яркие, но они природные, поэтому никого не раздражают». По мнению фотографа, «чтобы не раздражало» – это один из основных критериев, которым следует руководствоваться при выборе фото. Есть фотографии, которые поражают воображение. Они, как яркая вспышка, захватывают внимание, но так же быстро и утомляют. «Правильная» же интерьерная фотография должна быть неброской, но она должна обладать интригой, которая открывается постепенно, играя новыми гранями при разном освещении. Фотографии с видами природы


59

bināt (jūras sižeti) vai aktivizēt (sarkanā krāsa). Kā augstvērtīgs mākslas darbs interjerā izskatās melnbaltās fotogrāfijas. Nekas tajā pašā ainavā tik pilnīgi neparāda gaismas un ēnas rotaļu kā melnbalts attēls. Turklāt tas iederas jebkurā interjera koloristiskajā risinājumā. Interjeru noformējošie dizaineri parasti pasūta konceptuālus attēlus. Savukārt interjeru iemītnieki izvēlas attēlus, kuros ir konkrētas un viņiem tuvas lietas. Pasniegšanas ziņā fotogrāfijas ir ļoti elastīgs materiāls. Vienu un to pašu attēlu taču var nokopēt ļoti lielu, bet var arī sadalīt daudzos mazos attēlos un ievietot ietvaros. Kopēšanas tehnikas un noformēšanas materiālu izvēli diktē mākslinieciskā iecere. Lai fotogrāfija interjerā nepazustu, attēlam jābūt lielam un, protams, tam jāierāda pienācīga vieta. Ļoti labi fotogrāfijas izskatās bez stikla, bet tātad bez uztveri kropļojošiem atspulgiem. Obligāta prasība ir pareizi organizēt apgaismojumu. Ideālajā variantā tai jābūt uz fotogrāfiju vērstai punktveida gaismai.

– идеальный выбор для любого интерьера: «Современный человек проводит много времени в замкнутом пространстве, поэтому очень важна значимость предметов, формирующих это пространство. Виды природы в зависимости от сюжета и цветовой гаммы могут расслабить (морские сюжеты) или активизировать (красные цветы). Как высокохудожественное произведение в интерьере смотрится черно-белая фотография. Ничто так не передает игру света и тени в том же пейзаже, как черно-белый снимок. К тому же он подходит к любому цветовому решению в интерьере. Дизайнеры, которые оформляют интерьер, как правило, заказывают концептуальные снимки. Обитатели же интерьеров заказывают более конкретные и близкие им вещи. В смысле подачи фотография – очень гибкий материал. Ведь один и тот же снимок можно распечатать в виде одного большого полотна, а можно разделить его на много маленьких и поместить в рамки. Технику печати и выбор оформительских материалов диктует художественный замысел. Чтобы не потеряться в интерьере, фотография должна быть большого размера, и, конечно, ей нужно отвести достойное место. Очень хорошо она смотрится без стекла, а значит без бликов, искажающих восприятие. Обязательно условие – правильно организовать освещение. В идеале это должен быть точечный свет, направленный на фото.

Ar fotogrāfijām noformēts interjers ir efektīvs un pieejams individualitātes apliecināšanas paņēmiens. Un tas ir galvenais.

Интерьер, оформленный фотографиями, – это эффектный и доступный способ выражения индивидуальности. И это главное.

Interjera fotogrāfijas plašā izvēlē www.imagebank.lv

Большой выбор фото для интерьера на www.imagebank.lv


60

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Skaistuma un ērtuma harmonija Гармония красоты и удобства Irina Koroļova, salona Moduls dizainere.

No silikātķieģeļiem celtas mājas īpašnieki nolēma ēku pārbūvēt. Un pārbūvēt tā, lai iznāktu plašs divstāvu savrupnams klasiskā stilā. Rezultātā no vecās ēkas saglabājās tikai virtuves un kamīnistabas nesošās sienas. Viss pārējais – viesistaba, saimnieka kabinets, halle, ziemas dārzs un viss otrais stāvs ar divām guļamistabām un garderobes telpām, bērnistabu un divām vannasistabām – ir uzcelts no jauna. Pārdomātais lielo kvadrātveida istabu izvietojums pilnībā atbilst klasiskajam stilam un ir ērts iemītniekiem: neviens nevienu netraucē. Protams, klasika ievērota gan noformējumā, gan detaļās. Sacīt, ka tās ir veiksmīgas, nozīmē nepateikt neko. Tās ir izsmalcinātas un elegantas. Par īstiem mākslas darbiem kļuvušas lielās stiklotās durvis, vītņu kāpnes, kas ved no halles uz otro stāvu, masīvais kamīns angļu stilā, viesistabas griesti ar ģipša veidojumiem.

Šā interjera iekārtošanai izmantotas mēbeles un interjera priekšmeti no salona Moduls Brīvības ielā 73 Lustras:

Mechini (Itālija) Kolarz (Austrija) Creval (Spānija)

Griestu lampa: Martinez (Spānija) Sienas lampas: Gallery (Itālija) Lampas:

Kolarz (Austrija) Preoro (Itālija) Baga (Itālija)

Galda lampas: Raylo (Spānija) Mēbeles:

Seven Sedie (Itālija)

Gulta:

Piombini (Itālija)

Galds:

Fermob (Francija)

Krēsli:

Seven Sedie (Itālija)

Paklājs:

Lione (Francija)

Spogulis:

F.A.L. (Itālija)

Aksesuāri:

F.A.L. (Itālija)

Klasisko stilu uztur dabiskajos brūnos smilškrāsas un mahagoni toņos ieturētā krāsu gamma, zeltītie gaismas ķermeņi, spoguļu ietvari un mēbeļu detaļas, faktūrtapetes, kur gaismas atspulgu rotaļa veido neuzkrītošu josliņu. Cilvēki savā mājā vēlas redzēt gaumi, harmoniju un izsmalcinātību. Veidot šādu interjeru – tas nenozīmē gluži vienkārši salikt mēbeles pa vietām, tas ir kas daudz būtiskāks. Ir ļoti svarīgi pareizi izvēlēties krāsu gammu, mēbeles un aksesuārus. Īpaša nozīme tiek piešķirta guļamistabu noformēšanai un gaismas ķermeņiem, kuru nekad nevar būt par daudz. Ja gaismas ķermeņi ir pareizi izvietoti, to iespējas skaistuma un mājīguma radīšanā ir neierobežotas.

Владельцы стандартного дома из силикатного кирпича решили его перестроить. И перестроить так, чтобы получился просторный двухэтажный особняк в классическом стиле. В итоге от старого здания остались только несущие стены кухни и каминной комнаты. Все остальное построено заново – гостиная, кабинет хозяина, просторный холл, зимний сад-веранда и весь второй этаж с двумя спальнями и гардеробными, детской и двумя ванными комнатами. Продуманное расположение больших комнат квадратного формата полностью соответствует классическому стилю и удобно для жильцов: никто никому не мешает. Конечно же, классика присутствует и в оформлении, и в деталях. Мало сказать, что они удачны. Они изысканны и элегантны. Настоящими произведениями искусства стали большие застекленные двери, витая лестница, ведущая из холла на второй этаж, массивный камин в «английском» стиле, потолки в гостиной с гипсовой лепниной. Классический стиль поддерживают общая цветовая гамма натуральных тонов (бежевокоричневых и махогоновых), позолота светильников, зеркальных рам и деталей мебели, фактурные обои, где игра бликов создает неброскую полоску. В своем доме люди хотят видеть вкус, гармонию и утонченность. Создание такого интерьера – не просто расстановка мебели по местам, а нечто большее. Для дома важен точный подбор цветовой гаммы, мебели и аксессуаров. Особая роль отводится оформлению спален и светильникам: их в доме должно быть много. При правильном расположении их возможности в создании красоты и уюта безграничны.


61


62


63


64


65


66

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Aplūkojot pasaules ietekmīgākajos izdevumos publicētos moderno interjeru attēlus, nereti piezogas skaudība, jo minimālisms taču ir tik skaists. Taču uzreiz rodas jautājums – vai mums pašiem gribētos dzīvot tamlīdzīgos mājokļos?! Vai starp šīm tīrajām formām, izsvērtajām proporcijām un viennozīmīgajiem materiāliem atradīsies vieta arī omulībai un siltumam? Arhitekts jau kopš pirmajiem tikšanās mirkļiem apjauta pasūtītāja augsto garīgo līmeni un specifisko vērtību sistēmu, kā arī racionālo, askētisko attieksmi pret materiālo vidi. Projekts tika balstīts uz izsvērtām materiālu proporcijām un mobilu telpas transformāciju. Īpaša uzmanība tika veltīta mirdzošām plaknēm un formām. Turklāt izdevās izvairīties no triviālas ikonogrāfijas un gluži vienkāršiem dzīvokļa elementiem piešķirt sakrālu jēgu. Galvenais vadmotīvs – telpas prioritāte. Šā neparastā dzīvokļa centrā atrodas vannasistaba. Divas no četrām sienām ir klātas ar matētu neierāmētu stiklu. No griestu profila “līstošā” gaisma uzsver stikla vizuālo līdzību ar ūdens plūsmu.

Рассматривая фотографии современных интерьеров в престижных мировых изданиях, мы нередко завидуем красоте интерьерного минимализма. При этом задаемся вопросом, а хочется ли жить в схожих квартирах?! Найдется ли место для уюта и тепла в таких чистых формах, просчитанных пропорциях и бескомпромиссных материалах? С первой минуты знакомства архитектор почувствовал духовную возвышенность и специфическую систему ценностей заказчика, его рациональный, аскетический взгляд на материальное окружение. В основу проекта легли выверенные пропорции материалов и мобильная трансформация пространства. Особое внимание было уделено светящимся плоскостям и объемам. Удалось избежать тривиальной иконографии и придать простым элементам квартиры сокровенный смысл. Основной лейтмотив – приоритет пространства.

Mājas sakrālais klusums Ñàêðàëüíàÿ òèøèíà äîìà

В центре этой необычной квартиры расположена ванная комната. Две из четырех стен отделаны матовым необрамленным стеклом. «Льющийся» из потолочного профиля свет подчеркивает визуальное родство стекла с потоком воды. Массивные стеклянные двери и перегородки получили «прописку» по всей квартире – от гостиной до гардеробной. С их помощью можно легко трансформировать

Foto: © Vītenis Paulausks, Gintars Česonis Objekts:

dzīvoklis Viļņā

Kopējā platība:

110 m2

Arhitekti:

Aušra Dumikaite, Viktors Kormiļcevs

Mēbeļu dizains:

Andrus Kazlausks (Sa 1 studio)

Фото:©

Витенис Пулаускас, Гинтарас Чесонис

Oбъект:

квартира в Вильнюсе.

Общая площадь:

110 m2.

Архитекторы:

Aушра Думикайте, Виктор Кормильцев.

Дизайнер по мебели:

Aндрюс Казлаускас (Sa 1 studio)


67


68

Masīvās stikla durvis un starpsienas ir nopelnījušas “pierakstu” visā dzīvoklī – no viesistabas līdz garderobei. Ar to palīdzību telpa ir viegli transformējama. Matstikls izmantots arī plauktu kontūru un elektroslēdžu paneļu apdarē. Priekšmeti, mēbeles un funkcionālās zonas “izšķīst” stiklā un gaismā, saplūstot vienotā veselumā. Īpaši iespaidīga ir viesistabas siena ar plauktiem, ko apgaismo lampiņas ar mainīgu RGB spektru.

пространство. Матовое стекло использовано также в абрисах полок и панелях электровыключателей. Предметы, мебель и функциональные зоны «растворяются» в стекле и свете, сливаясь в единое целое. Особо приметна стена в гостиной с полками, освещаемая светильниками с меняющимся спектром RGB.

Stikla mistisko caurspīdīgumu lieliski līdzsvaro ar robustas akmens masas flīzēm klāto sienu faktūra, turklāt viena no tām atgādina klinti ar alu un tajā liesmojošu ugunskuru. Gaiša koka mēbeles brīnišķīgi harmonē ar autentiskiem gobelēniem un linu. Uz griestiem ir saglabāta dabiskā betona krāsa, to faktūra raisa dažādas asociācijas un apstiprina racionālas arhitektūras saikni ar dabu.

Мистическую прозрачность стекла прекрасно уравновешивает поверхность стен из плиток с фактурой грубой каменной массы, одна из которых напоминает скалу с пещерным очагом. Светлое дерево мебели прекрасно гармонирует с натуральными гобеленами и льном. На потолке оставлен натуральный цвет бетона, фактура которого создает множество ассоциаций и подтверждает связь рациональной архитектуры с природой.

“Pieķeršanās lietām” tika nesaudzīgi apkarota: viss, kas konkrētajā brīdī nebija vajadzīgs, tika aizvākts un noglabāts speciālās tam paredzētās vietās, un tikai daži plaukti ir atvēlēti īpaši vērtīgām relikvijām.

С «вещизмом» боролись безжалостно: все, что в данный момент не нужно, убирали и складывали в специально отведенные места, выделив несколько полок для особо ценных реликвий.


69


70

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Borisa Bekera māja: atturīga, harmoniska, vīrišķīga

Äîì Áîðèñà Áåêêåðà: ñäåðæàííûé, ãàðìîíè÷íûé, ìóæñêîé

Pasaulslavenais tenisists Boriss Bekers ir pazīstams arī kā cilvēks, kas tiecas pēc pārmaiņām, piemēram, viņam patīk mainīt dzīvesvietu. Uzmetot kaut vai paviršu skatienu viņa jaunajai mājai, tūdaļ kļūst skaidrs: tā radīta vīrietim. Turklāt tādam, kas prot novērtēt komfortu, estētiku un kvalitāti. Kopējais iespaids par viņa grezno māju Maiamibīčā vedina uz domām, ka arī Borisam Bekeram nav gājusi secen tagad populārā aizņemto cilvēku aizraušanās ar tā saucamajiem nomierinošajiem interjeriem. Straujais dzīves ritms, iespaidu un informācijas pārpilnība radījusi nepieredzētu pieprasījumu pēc dizaina, kurā nav nekā lieka. Visi interjeri ieturēti mierīgā krāsu gammā, bez sarežģītām formām un detaļām. Te nav nekā tāda, kas izjauktu kopējo noskaņojumu un harmoniju. No vienas puses, ievērotas labākās minimālisma tradīcijas – izraudzīti gaiši toņi, kas padziļina telpu apjomu, un stingras horizontālas līnijas. Vienlaicīgi jūtama Rietumu civilizācijas modernā ietekme: apgaismojums vairākos līmeņos, haiteka mēbeles. Dizaineri pienācīgu vietu visai delikāti ierādījuši joprojām aktuālajai etnikai: vannasistabā ir no vērtīgām koku sugām darinātas saliekamas taburetes, pie izejas uz terasi – pīti grozi, viesistabā – šķērssiena.

Foto: © Bulls Press

Всемирно прославленный теннисист Борис Беккер известен также и склонностью к переменам, в частности к смене мест проживания. При первом взгляде на его новый дом становится ясно: он создан для мужчины. Причем для такого, который умеет ценить комфорт, эстетику и качество. Общее впечатление от его шикарного дома в Майами Бич наводит на мысль, что и Борис Беккер не избежал распространенного нынче среди занятых людей увлечения так называемыми «успокаивающими интерьерами». Ускоренный ритм жизни, избыток впечатлений и информации привели к небывалому спросу на дизайн, в котором нет ничего лишнего. Все интерьеры выполнены в спокойной цветовой гамме, без причудливых форм и мелких деталей. Здесь нет ничего, что бы выбивалось из общего настроения и нарушало гармонию. С одной стороны, налицо лучшие традиции минимализма – светлые тона, делающие глубоким пространство помещений, четкие горизонтальные линии. В то же время заметно современное влияние западной цивилизации: многоуровневое освещение, предметы мебели в стиле хай-тэк. Соблюдая деликатность, дизайнеры отдали должное и все еще актуальной этнике: складные табуреты из ценных пород дерева в ванной, плетеные корзины при входе на террасу, сквозная перегородка в гостиной.

Katrā telpā dominē tās mēbeles, kas nodrošina komfortu un ērtumu. Viesistabā ir daudz dažādu krēslu un dīvānu, guļamistabā centrālā vieta ierādīta gultai ar spilvenu kaudzi… Skapju istabās it kā nemaz nav (tie iebūvēti sienās), toties to fasāde tiek uztverta kā dekora sastāvdaļa. Tieši tikpat neuzkrītoša ir virtuves tehnika: redzams ir tikai tas, ko nevar noslēpt.

В каждом из помещений преобладают те предметы мебели, которые обеспечивают комфорт и удобство. В гостиной – множество различных кресел и диванов, в спальне центральное место отведено кровати с ворохом подушек… Шкафов в комнатах будто и нет (они встроены в стены), зато их фасад воспринимается как составляющая декора. Так же скромно и ненавязчиво «ведет себя» кухонная техника: на виду только то, что нельзя спрятать.

Maiga, nomierinoša loma atvēlēta gaismai. Dominē punktveida gaismas ķermeņi.

Мягкая, успокаивающая роль отведена свету. Преобладают точечные светильники.

Vannasistabās dabiska elegance, drošums un ērtums, kas pacelts līdz kulta statusam. Te nekas nedrīkst traucēt plašuma, gaismas un ūdens baudīšanu. Tieši šī vieta visskaidrāk un visdaiļrunīgāk atspoguļo saimnieka pasaules uztveri.

Естественная элегантность, надежность и удобство в ванных комнатах возведены в культ. Здесь ничто не должно мешать наслаждаться простором, светом и водой. Именно это место наиболее ясно и красноречиво отражает мировосприятие хозяина.


71


72

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Senās Ēģiptes maģija Магия древнего Египта

Parādi man savu māju, un es pateikšu, kas tu esi. Skaidrs, ka saimnieci, kurai pieder šie apartamenti, kas pazīstami kā „Viktorijas nams” Kemptaunā, ir tik ļoti savaldzinājusi Senās Ēģiptes māksla, ka Ēģiptes atmosfēra valda arī viņas savrupnamā. Halles, gaiteņus, kāpnes rotā ēģiptiešu meistaru darbi. Necentīsimies spriest, kuri priekšmeti ir oriģināli, bet kuri – veiksmīgi atdarinājumi. Galvenais, ka rezultāts ir iespaidīgs un atbilst augstās mākslas līmenim. Stilizācija šajā gadījumā ir attaisnota: citādi nav iespējams atveidot un reālajiem mājas izmēriem pieskaņot sienu apgleznojumus, sirmo senatni apvienot ar mūsdienu komfortu.

Senās Ēģiptes māksla aizvadītajos gadu simtos nav zaudējusi estētiskās un emocionālās iedarbības spēku. Tas izpaužas varenajās piramīdās, faraonu skulptūrās, arheoloģiskajos izrakumos atrastajos daudzajos daiļamatniecības meistaru darinātajos sadzīves un rituālajos priekšmetos, juvelierizstrādājumos. Izteiksmīgi un reālistiski ir līdz mūsdienām kompozīcijas Покажи мне твой дом, и я скаdinamiskumu un krāsu bagātību saglabājušie bareljefi un pilis rotājušie apgleznojumi. Taжу, кто ты. Ясно, что хозяйка этих jos sižetiski attēlota darba ikdiena un svētki, medību ainas un krāšņas dzīres, dabas skati апартаментов, известных как «Дом Викar eksotisku faunu un floru. No seno mākslinieku darbiem strāvo tik spēcīga dzīves elpa, тории» в Кемп-Тауне, настолько покорена ka tie organiski iekļaujas mūsdienīgas mājas interjerā, kas prasmīgi dekorēts „ēģiptiešu искусством Древнего Египта, что воссоздала его stilā” ar tam raksturīgo greznību, izsmalcinātību un spilgtās zilās, purpurbrūnās, sarатмосферу в своем особняке. Работы египетских kanās un dzeltenās krāsas fantastisku salikumu. Atbilstoši tradīcijām uz sienām, мастеров украшают холлы, коридоры, лестницу. Не буgriestiem un grīdām ir ļoti daudz apgleznojumu un reljefu, ar zeltu klātu faдем судить, что из предметов – подлинники, а что – удачjansa, stikla un akmens inkrustāciju. Pat vannasistaba neizkrīt no vēstuные копии. Главное, результат получился впечатляющий и доriskā konteksta, lai gan aprīkota ar modernu santehniku. Šeit stilu стойный уровня высокого искусства. Стилизация в данном слуveido sārts un pērļu pelēks sienu apgleznojums, veiksmīgi чае вполне оправдана: иначе не воспроизвести настенную роспись, izvietotie gaismas ķermeņi un pat tādas detaļas kā не «подогнать» ее масштабы к реальным размерам дома, не соединить zeltīto krānu forma. седую древность с современным комфортом. Искусство Древнего Египта за минувшие века не утратило силу эстетического и эмоционального воздействия. Эта сила – в мощи пирамид, в скульптурах фараонов, в многочисленных бытовых и ритуальных предметах художественного ремесла, найденных во время археологических раскопок, в ювелирных украшениях. Выразительны и реалистичны барельефы и росписи дворцов, сохранившие до наших дней динамичность композиции и богатство красок. В их сюжетах – трудовые будни и праздники, сцены охоты и пышных пиров, картины природы с экзотической фауной и флорой. Работы древних художников наполнены таким дыханием жизни, что весьма органично смотрятся в интерьере современного дома, умело декорированного в «египетском стиле» с характерной для него пышностью, изысканностью и прихотливым сочетанием ярких красок – синего, пурпурно-коричневого, красного, желтого. В духе традиций – обилие росписей и рельефов на стенах, потолках и полах, покрытые позолотой инкрустации из фаянса, стекла и камня. Даже ванная комната не выпадает из исторического контекста, хоть и оснащена современной сантехникой. Стиль здесь создают розовато-жемчужная роспись стен, удачное расположение светильников и даже такие детали, как форма позолоченных кранов.

Foto: © Bulls Press


73


74


75


76


77


78

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Zīmola kārdinājums Èñêóøåíèå áðåíäîì Itālijas modes nama Prada vadītājai Miuči Pradai piecus gadus pēc sava zīmola preču veikala atklāšanas Ņujorkā atkal tika dota iespēja izdzīvot tā atkārtotās atvēršanas saviļņojošo brīdi. Bija vajadzīgi vairāki mēneši, lai ugunsgrēkā izpostītais viens no pasaules neparastākajiem veikaliem atkal vērtu durvis apmeklētājiem. Zīmols Prada ierindojams gan starp pasaulē izciliem couture, gan prêt-a-porter simboliem. Cilvēkus ar visatšķirīgākajām nosliecēm Prada kārdina ar izsmalcinātību, eleganci, nevainojamām detaļām. Taču zīmola attīstības stratēģijas mērķis, pēc Miuči Pradas domām, paredz ne tikai ražot lietas un meklēt jaunus tēlus, bet arī īstenot tādus ambiciozus arhitektūras projektus, par kādu kļuvis Prada’s Epicenter Store. Šis projekts, kuru sāka īstenot 1999. gadā, paredzēja izveidot četrus lielus viena zīmola preču veikalus Ņujorkā, Losandželosā, Sanfrancisko un Tokijā. Slavenā

Foto: © Bulls Press

Миучче Прада – глава итальянского дома моды Prada – через пять лет после открытия в Нью-Йорке своего брендового бутика вновь смогла пережить волнующий момент его повторного появления на свет. Потребовалось несколько месяцев для того, чтобы практически разрушенный пожаром один из самых необычных бутиков мира открыл двери для своих клиентов. Бренд Prada стал одним из символов как мира от кутюр, так и prêt-a-porter. Людей самых разных пристрастий Prada искушает изысканностью, элегантностью, безупречной детализацией. Но стратегия развития бренда, по мнению Миуччи Прада, предполагает не просто производство вещей и поиск новых образов, но и создание таких амбициозных архитектурных проектов, каким стал Prada’s Epicenter Store. Его история началась в 1999 году и предполагала создание четырех больших монобрендовых магазинов в Нью-Йорке, Лос-


79

avangardista Rema Kulhasa projektēto Ņujorkas veikalu Miuči uzskata par ideālu zīmola popularizēšanas vietu jaunajā attīstības spirāles lokā. Mūsdienīga stratēģija paredz, ka modernas markas preču veikaliem jābūt ne tikai plašiem un ietilpīgiem, bet arī pašiem progresīvākajiem arhitektoniskā risinājuma ziņā, tādiem, kas ņem vērā vietas unikālo raksturu un zīmola specifiku. Sešstāvu veikals Prada Broadway store, ko uzbūvējuši arhitekti Hercogs un de Merons, ir „ļoti amerikānisks”: milzīgas zāles, apjomi, kas pāriet no stāva uz stāvu, pārsteidzošas kompozīcijas, kurās izmantoti manekeni bez galvām… Taču te ir arī tās pārbaudītās vērtības, pateicoties kurām par izstrādājumiem ar Prada marku interesējas cilvēki visā pasaulē. Tāpēc respektētas arī tradīcijas, kas uzkrātas Eiropā, projektējot tirdzniecības centrus – tā saucamos plaza. Šo centru specifika ir tāda, ka minētie centri ir ne tikai vieta, kur cilvēki iegādājas preces, bet arī vieta, kur viņi tiekas un patīkami pavada laiku. „Tā ir telpa, kur veikt eksperimentus, mēs cenšamies veikalu padarīt interesantāku,” saka Miuči Prada. Tā taču nav nejaušība, ka veikalā notiek arī mākslas izstādes.

Анжелесе, Сан-Франциско и Токио. Нью-йоркский бутик, спроектированный прославленным авангардистом Рэмом Кулхасом, Миучи считает идеальным для представления бренда на новом витке развития. Современная стратегия заключается в том, чтобы магазины модной марки были не только просторными и вместительными, но и стали самыми прогрессивными архитектурными творениями, которые бы учитывали уникальность места и специфику бренда. Шестиэтажный бутик Prada Broadway store, построенный архитекторами Херцогом и де Мероном, очень американский – грандиозные объемы залов, пространства, перетекающие с этажа на этаж, эпатажные знаковые композиции с участием безголовых манекенов. Но одновременно здесь присутствует та выверенность, которая делает вещи, отмеченные маркой Prada, интересными людям во всем мире. В то же время, соблюден принцип, соответствующий европейской традиции проектирования торговых центров, так называемых plaza. Их целевая специфика это не только место, где приобретают товары, это и место встреч и приятного времяпрепровождения. «Это пространство для экспериментов, мы стараемся сделать магазин более интересным», – говорит Миуччи Прада. И это не случайно, что в бутике проходят и художественные выставки.


PRADA

80


81


PRADA

82


83


84

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Queen Mary 2: peldošā māja плавучий дом

Foto: © Bulls Press


85

Iepazīstinot ar kruīza laineri Queen Mary-2, kas uzbūvēts pēc britu kompānijas Cunard Line pasūtījuma, sevišķi bieži tiek lietots vārds „pats”. Pats garākais, pats augstākais, pats lielākais, pats ātrākais… Patiešām, vairums kuģa tehnoloģisko raksturlielumu atbilst šim vārdam. Turklāt tajā veiksmīgi sadzīvo gan augstās tehnoloģijas, gan augsts komforta līmenis – tas ir obligāts noteikums, lai kuģis atbilstu superlainera statusam.

Представляя круизный лайнер Queen Mary-2, построенный по заказу британской компании Cunard Line, особенно часто употребляют слово «самый». Самый длинный, самый высокий, самый большой, самый быстрый... Действительно, большинство технологических характеристик корабля отвечает этому слову. Но в нем так же удачно сочетаются и высокие технологии, и высокий уровень комфорта – непременное условие для того, чтобы соответствовать статусу суперлайнера.

Kuģis spēj uzņemt 2600 pasažierus, kuru rīcībā ir 5 peldbaseini, 7 restorāni ar tematiskām ēdienkartēm, vairākas kino un deju zāles, kazino, bibliotēka, planetārijs, tenisa korts un golfa laukums.

Судно может принять на борт 2600 пассажиров, к услугам которых 5 плавательных бассейнов, 7 ресторанов с тематическими кухнями, несколько кино- и танц-залов, казино, библиотека, планетарий, теннисный корт и поле для гольфа.

Lainera iekšējie interjeri veidoti atbilstoši tam uzdevumam, kādam laineris radīts: cilvēki uz tā pavada dažas neaizmirstamas, varbūt pašas patīkamākās sava mūža dienas, tāpēc visam jābūt nevainojamam. Jo augstāka lainera klase, jo tā interjeros ir vairāk mākslas priekšmetu un dabisko materiālu, jo kvalitatīvāki ir galda piederumi, trauki, gultas veļa, jo vairāk uz kuģa ir dzīvu augu un puķu.

Внутренние интерьеры лайнера выполнены по правилам, продиктованным логикой его предназначения: люди здесь проводят несколько, может быть, самых приятных и памятных дней своей жизни, поэтому все должно быть безупречным. Чем выше класс лайнера, тем больше в его интерьерах предметов искусства и натуральных материалов, тем качественнее столовые приборы, посуда, постельное белье, тем больше на борту живых растений и цветов.

Noslēgtas telpas sajūta nerodas ne tikai kajītēs, kurās ir vai nu plašs logs, vai balkons, bet arī iekštelpās, kur griestus aizņem stikla plafoni ar pagaismu un greznu dekoru.

Ощущения замкнутого пространства не возникает не только в каютах, в каждой из которых либо широкое окно, либо балкон, но и во внутренних помещениях, где потолки забраны подсвеченными стеклянными плафонами с роскошным декором.

Gaisma ir spilgta kuģa interjeru dominante. Vienā no restorāniem tā kļūst sevišķi izteiksmīga vakaros, kad no vairākās rindās pie griestiem izkārtotajiem gaismas ķermeņiem plūstošie gaismas kūļi, atspoguļojoties tumšās pulētās grīdas virsmas spogulī, it kā sasaucas ar ainavu, kas paveras aiz augstās stikla sienas, – bezgalīgajām zvaigžņotajām debesīm.

Тема света – яркая доминанта в интерьерах судна. В одном из ресторанов она звучит особенно выразительно по вечерам, когда блики света от нескольких рядов потолочных светильников, отражаясь в глянце темной полированной поверхности пола, как бы перекликаются с картиной бесконечного звездного неба, проплывающего за высокой стеклянной стеной.

Daudzstāvu telpu savieno vieglas, savdabīgi izliektas kāpnes, kuru veidolam ideja pasmelta no neizsīkstošā, reizē izsmalcinātā un tehnoloģiski modernā stila.

Многоэтажное пространство связывают между собой легкие, причудливо изогнутые лестницы – дань неисчерпаемому модерну, которому дано быть одновременно изящным и технологичным.

Tomēr Queen Mary-2 interjeri, neraugoties uz savu eleganci, izsmalcinātību un izteiksmīgumu, atšķirībā no līdzīgu laineru iekšējā iekārtojuma, veido tikai pienācīgu fonu spilgtiem svētkiem, ko sauc par „okeāna kruīzu”.

При всей своей элегантности, изысканности и выразительности интерьеры Queen Mary-2, в отличие от внутреннего убранства подобных лайнеров, составляют всего лишь достойный фон для яркого праздника под названием «океанский круиз».


86


87


88


89


90

INTERJERS / ИНТЕРЬЕР

Lana Žuravļova

Kūrorta komplekss ar golfa klubu Êóðîðòíûé êîìïëåêñ ñ ãîëüô-êëóáîì Santredžisas kūrorta komplekss, kas atrodas uz dienvidiem no Losandželosas (Kalifornija, ASV) – Monarhbīčā, lepojas ar vienu no nedaudzajiem golfa laukumiem šajā Klusā okeāna piekrastes apvidū. Šī vieta ir slavena ar ideālu atrašanās vietu un nepieredzēti augstu apkalpošanas līmeni.

Курортный комплекс Сант-Реджис в местечке Монарх-Бич, находящемся к югу от Лос-Анджелеса (Калифорния, США), располагает одним из немногих полей для гольфа на этом участке тихоокеанского побережья. Это место знаменито идеальным местоположением и беспрецедентно высоким уровнем обслуживания.

Baltās sienas, kolonnas un iespaidīgās strūklakas asociējas ar Vidusjūras piekrastes pilīm. Garās smilšu pludmales atzītas par vienām no visskaistākajām visā Kalifornijā. Maksā par dzīvošanu šajā kūrortā iekļauta pasaules klases SPA procedūru un privāta kluba apmeklēšana.

Белые стены, колонны и впечатляющие фонтаны навевают воспоминания о средиземноморских дворцах. Сплошные песчаные пляжи признаны одними из самых красивых в Калифорнии. Посещения SPA мирового класса и частного клубного включены в стоимость проживания на этом курорте.

Santredžisā tiek nodrošināta iespēja cauru gadu izmantot golfa laukumus. Tieši tāpēc šī vieta ir tik populāra. Te sabrauc daudzie golfa entuziasti, kā arī profesionāli sportisti, slavenības un politiskie darbinieki. Katru gadu sezonas beigās kūrortā notiek sacensības Hyundai Team Matches, ko uzskata par vienu no labākajiem golfa turnīriem Savienotajās Valstīs.

Сант-Реджис обеспечивает круглогодичное использование полей для гольфа. Это и стало причиной его огромной популярности. Сюда съезжаются многочисленные любители игры в гольф, а также профессиональные спортсмены, знаменитости и политические деятели. Ежегодно в конце сезона на курорте проходят состязания Hyundai Team Matches, считающиеся одним из лучших турниров по гольфу в США.

Laukumu, kurā ir 18 bedrītes, plānojis dizainers Roberts Trents Džonss jaunākais. Pēc spēles golferi var atslābināties, apmeklējot mājīgo kluba restorānu vai bāru miera oāzē Club 19. Restorāna ēdienkartē vienmēr bagātīgā izvēlē ir tradicionālie amerikāņu ēdieni, par brīnišķīgu papildu piedevu uzskatāms skaistais skats, kas paveras uz golfa laukumiem un okeāna plašumiem. Kūrorta viesi var baudīt arī veselību nostiprinošas procedūras. Fenomenālais apkalpošanas līmenis, elpu aizraujošais šīs vietas skaistums, greznās telpas un istabas, sešas ēdamtelpas, privātais klubs piekrastē, tenisa klubs un golfa laukums – tas viss garantē, ka jebkura viesu vēlme tiks izpildīta.

Поле для гольфа с 18 лунками спланировано дизайнером Робертом Трентом Джонсом-младшим. После игры гольфисты могут расслабиться, посетив уютный клубный ресторан или бар в оазисе покоя Club 19. В меню ресторана всегда в изобилии традиционные американские блюда, дополнительным великолепным гарниром к ним можно считать прекрасный вид на поля для гольфа и океанские просторы. Гости курорта могут заняться и оздоровительными процедурами. Феноменальный уровень обслуживания, захватывающее дух местоположение, роскошные комнаты и номера, шесть обеденных помещений, частный клуб на побережье, теннисный клуб и поле для гольфа – все это является гарантией того, что любые пожелания гостей будут исполнены.


91


92


93


94


95

Текстиль диктует моду! - быстрый подбор тканей - услуги дизайнеров - пошив за неделю

Текстильное оформление банкетного зала

Matīsa 21, tālr. 7315448, 7315150, 9633880 Tērbatas 49/51. Т/P „Alfa”, Т/C „Origo”, Т/C „Domina shopping”


Latvijā vienīgais mēbeļu un interjera priekšmetu katalogs Plaša izvēle, vērtīga informācija

Åäèíñòâåííûé êàòàëîã ìåáåëè è ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà â Ëàòâèè Áîëüøîé âûáîð, ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ


Visprestižākais modes žurnāls Ñàìûé ïðåñòèæíûé æóðíàë î ìîäå


2006 #2

Milānas izstāde Ìèëàíñêàÿ âûñòàâêà

Ņujorkas izstāde Íüþ-Éîðêñêàÿ âûñòàâêà

Swarovski kolekcija Êîëëåêöèÿ Swarovski

Tendences Òåíäåíöèè

2006#2

Interior_2006-2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you