Page 1

mçbeles un interjers / ü¸¼ÂÓ¿¿ÄɼÇÓ¼Ç

20 0 5 #1

2005 #1

mçbeles un interjers ü¸¼ÂÓ¿¿ÄɼÇÓ¼Ç

ISSN 1691-1407


Dârzciema iela 39, Rîga, LV-1082, Latvija, tâlr. +371 7171010, fakss: +371 7136098, email: larus@larus.lv, www.larus.lv


saturs / ùÎäüðÌà íèü

Ar marku WW�Îä Ïà ðêÎÊ WW

Ideâlas mâjas nav un nevar bÝt!ĂˆĂ¤ĂĽĂ ĂŤĂźĂ­ĂŽĂŁĂŽ äÎÏà íüò è åÝòß Ă­ĂĽ ÏÎÌüò!

Rokoko: dĂŽkas greznĂŽbas triumfs�ÎêÎêÎ: òðèóÏô ïðà çäíÎÊ ðÎùêÎøè

Tâlâ spoÞuma dzirkstisĂˆĂąĂŞĂ°Ăť äà ÍüêÎãÎ ôüÊüðâüðêà

Ilgas pçc mâjâm Trausli mÝÞÎgais perlamutrs

 ÒÎùêóÞÚèÊ ïÎ äÎÏó 

Õðóïêà ÿ âüá íÎùòß ïüðÍàÏóòðà

 mi: mçbeles un interjers Iznâk 4 reizes gadâ ReĂŹ. Nr. 000702805 Adrese korespondencei a/k 1222, RĂŽga, LV-1050 Reklâma un izplatĂŽĂ°ana SIA “Info Trade Groupâ€? Direktors Vadims Dulepins Tâlr. 7217360 Fakss 7217361 E-pasts: itg@versia.lv 6

Dibinâtâjs un izdevçjs SIA “Media Park Baltijaâ€?

Uz vâka: “mirabeĂŻuâ€? krâsas salons. Rundâles pils. ¤¡ŸÂÅ½à ŸĂˆÂˇĂ‚Ă…Ă„Ă?šŸÉ¡Â‚ĂƒÂżĂ‡ÂˇÂ¸ÂźĂ‚Ă“Â’Â§ĂŠĂ„ÂťÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ ÂżĂ€šÅǟĂ? Foto: Igors Timofejevs


Godâtie arhitekti, dizaineri un meistari, kas izgatavo interjera priekðmetus! Aicinâm jÝs uz sadarbÎbu. SÝtiet savus darbus uz a /k 1222, RÎga, LV-1050. Labâkie darbi mÝsu Þurnâlâ tiks publicçti bez maksas.

Óâà ÌàüÏÝü àðþèòüêòÎðÝ, äèçàÊíüðÝ è Ïàùòüðà, èçãÎòàâÍèâàÞÚèü ïðüäÏüòÝ èíòüðßüðà! ŒÇ¿ºÂ¡Ă?ÂˇÂźĂƒÂ™ÂˇĂˆĂ ĂˆĂ…Ă‰Ă‡ĂŠÂťĂ„ÂżĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšĂŠÂŚĂ‡ÂżĂˆĂ’Ă‚ÂˇĂ€Ă‰ÂźĂˆÂšĂ…ÂżÇ¡¸ÅÉÒÄ¡ÆĂ– §¿º¡ -7 ¢ÊÎĂ?¿ŸÇ¡¸ÅÉҸʝÊÉÅÆʸ¿à Ś¡ÄҚġĂ?ÂźĂƒ½ÊÇġŸÂ¸ÂźĂˆĂ†Ă‚¡ÉÄÅ

  

Ambiente: tendenèu navigatorsAmbiente: íà âèãàòÎð òüíäüíÜèÊ

Gaismas burvisÂÎÍøüåíèê ùâüòĂ

Rokoko pret standartu�ÎêÎêÎ ïðÎòèâ ùòà íäàðòà

Rietumi satiekas ar AustrumiemÇà ïàä âùòðüá àüòùÿ ù ÂÎùòÎêÎÏ

Stikla mâjaĂ„ĂŽĂŹ èç ùòüêÍĂ

Bronzas enerĂŹija�íüðãèÿ åðÎíçÝ 7


 Marta beigâs Aspazijas bulvârĂŽ 20 tika atklâts jauns salons Angkor wood, kas piedâvâ mçbeles un interjera priekĂ°metus no tropiskajâm koku sugâm. www.angkor.lv ™ġџ¡ÆǟÂÖÆÅÂˇÂťĂ‡ÂźĂˆĂŠ¸ÊÂӚ¡ÇÂ—ĂˆĂ†ÂˇÂžÂżĂ–Ăˆ Ă…Ă‰Ă Ă‡Ă’Ă‚ĂˆĂ–ÄŚÒÀĂˆÂˇĂ‚Ă…Ă„ ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżÂżĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…Âš¿ÄɟÇӟǡ¿žĂ‰Ă‡Ă…Ă†ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒÆÅÇŝŸÇŸš¡"OHLPSXPPE XXXBOHLPSMW

 “Mçdz teikt, ka gari vienmçr ir vientuĂŻi, tâpçc tiem patĂŽk mitinâties pamestâs un pussabrukuðâs mâjâsâ€? – ar ðâdiem vârdiem sâkas kolekcijas Ghost (“Garsâ€?) apraksts. Dizaineres Paolas Navonç veidoto kolekciju nesen Frankfurtç notikuĂ°ajâ izstâdç Ambiente demonstrçja sabiedrĂŽba Gervasoni. (Noòemamie pârvalki darinâti no blĂŽva linu auduma.)

 PatÎkami, kad jÝs priekðtelpâ sagaida tâds multifunkcionâls drçbju uzkaramais kâ Garson. Dizainers BofÎ.

 Salons Nest Studija râda kompânijas Selva jauno kolekciju Down Town. Dizainers Lorenco BellĂŽni, izmantojot 40. un 50. gadu labâkâs iezĂŽmes, radĂŽjis ĂŽstu “himnuâ€? lielpilsçtai. Adrese: GanĂŽbu dambis 24a, RĂŽga, www.neststudio.lv ¨¡ÂÅÄ/FTU4UVEJKBĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚ÄŚÊÕà ÅŸà Ă?¿Õ%PXO5PXOÅÉĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂż 4FMWBÂŚĂ…ÂžÂˇÂżĂƒĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇÂšĂ‚ĂŠĂŽĂ?¿ŸΟÇÉÒÂżĂŒºÅÅš ¿ž¡ÀğÇ¢ÅǟÄĂ?Ă… Â˜ÂźĂ‚Ă‚ÂżĂ„ÂżĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‚Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?¿ÀÂ‚ÂşÂżĂƒĂ„Â’¸ÅÂÓĂ?źÅºÅÇŝ¡Â—ÂťĂ‡ÂźĂˆ§¿º¡ š¡Ä¿¸ÊÂťÂˇĂƒÂ¸ÂżĂˆ ¡ XXXOFTUTUVEJPMW

 ‚šÅšÅÇÖÉ ÎÉÅÂťĂŠĂŒÂżÂšĂˆÂźÂşÂťÂˇŝ¿ÄÅà ¿ÂżƟΡÂÓÄÒ Ă†Ă…Ă”Ă‰Ă…ĂƒĂŠÂÕ¸ÖÉŸ¿É¡ÉÓ šž¡¸ÇÅĂ?ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒÂżÆÅÂÊÇ¡žÇÊĂ?ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒÂťĂ…ĂƒÂˇĂŒÂ’¨ÔÉÅÀËÇ¡žÒĂ„ÂˇĂŽÂżĂ„ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– Ă…Ă†ÂżĂˆÂˇĂ„ÂżÂźà ÅŸà Ă?¿¿(IPTU Â‚Â›ĂŠĂŒÂ’ Ç¡žÇ¡¸ÅÉ¡ÄÄÅÀÂťÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡Ă…ĂƒŒ¡ÅÂÅÀ ¤¡šÅğÂżĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă…Ă€Ă Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂźĂ€(FSWBTPOJÄ¡𝡚ÄÅÆÇÅĂ?ŸĂ?ŸÀ ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âź"NCJFOUFšÅÇ¡Äà ËÊÇɟ Â¨Ă‘ÂźĂƒĂ„Ă’ÂźĂŽÂźĂŒĂ‚Ă’šÒÆÅÂğÄÒ¿ž ÆÂÅÉÄÅÀĂ‚Ă“Ă„Ă–Ă„Ă…Ă€Éà ¡Ä¿ 

 Vai gan var vienaldzĂŽgi gulçt dizainera Barnabas Fornazeti veidotajos atpĂťtas krçslos â€œĂ‚damsâ€? un “Ievaâ€??

jaunumi Ă„Ă…ÂšĂ…ĂˆĂ‰Âż8

ŒÇ¿ÖÉÄÅà ź¡ÂšÂˇĂˆš Ă†Ă‡ÂżĂŒĂ…Â˝ÂźĂ€ÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂŽÂˇÂźĂ‰É¡à ¡Ö ĂƒĂŠĂ‚Ă“Ă‰ÂżĂ‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄ¡ÖšŸĂ?¡Âà ¡ (BSTPO›¿ž¡ÀğÇÂ˜Ă…Ă‹Ă‹Âż Â™Ă…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…Ă‚ÂżÇ¡šÄŝÊĂ?Ă„Ă… Ÿ½¡ÉÓÄ¡Ă?ÂźÂžĂ‚Ă…Ă„ÂşÂˇĂŒÂ‚Â—ÂťÂˇĂƒÂ’ ÂżÂ‚ÂœÂšÂˇÂ’Åɝ¿ž¡ÀğǡÂ˜ÂˇĂ‡Ă„ÂˇÂ¸Ă’ ÅÇÄ¡žŸÉÉ¿


 Marta beigâs RĂŽgâ notika kompânijas Riedel attĂŽstĂŽbas un filozofijas koncepcijas prezentâcija. ™Ă Ă…Ă„Ă?ÂźĂƒÂˇĂ‡Ă‰Âˇš§¿ºŸÆÇÅĂ?¡ÆǟžŸÄÉ¡Ă?¿ÖĂ Ă…Ă„Ă?ŸÆĂ?¿¿Ç¡žš¿É¿ÖÂżĂ‹ÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ…Ă‹ÂżÂżĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂż3JFEFM

 Par ðâdu maðÎnu var tikai sapòot. Stenda Bisazza instalâcija pagâjuðâ gada Londonas izstâdç 100% Design. Dizainers Marsels Vanders.

jaunumi Ă„Ă…ÂšĂ…ĂˆĂ‰Âż

 ÂĽÉ¡à ÅÀĂƒÂˇĂ?¿ÄŸĂƒĂ…½ÄÅÉÅÂÓà ÅĂƒÂźĂŽĂ‰ÂˇĂ‰Ă“Â&#x;Ă„ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚Ă–Ă?¿ÖĂˆĂ‰ÂźĂ„ÂťÂˇ#JTB[[BÄ¡ ÆÇÅĂ?ÂźŝğÀĂ‚Ă…Ă„ÂťĂ…Ă„ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âź%FTJHO ›¿ž¡ÀğÇÂŁÂˇĂ‡ĂˆÂźĂ‚Ă“Â™ÂˇĂ„ÂťÂźĂ‡Ăˆ

10

 Francijas kompânija Triangle turpina paplaĂ°inât sava piedâvâjuma spektru un 2005. gada februârĂŽ iepazĂŽstinâja ar mâjas kinozâles akustisko sistçmu kompakto lĂŽniju – ODYSSEY System. EkskluzĂŽvais pârstâvis Latvijâ – kompânija Hi End Collection. Adrese: Basteja bulvâris 16, 2. stâvs, RĂŽga, www.hi-end.lv Ç¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ ÂˇĂ–Ă Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżĂ–5SJBOHMFÆÇŝŽ¡ŸÉĂ‡ÂˇĂˆĂ?¿ÇÖÉÓĂˆĂ†ÂźĂ Ă‰Ă‡ĂˆÂšĂ…ÂźÂşĂ… ÆǟÂŽŸÄ¿ÖÂżš˟šÇ¡ÂŸºÅ¡Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚ÂˇĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ Ă‰Ă„ĂŠĂ•¿ĿÕ ÂˇĂ ĂŠĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒĂˆÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒÂťĂ…ĂƒÂˇĂ?ğºÅà ¿ÄŞ¡Â¡o0%:44&:4ZTUFN™¢¡Éš¿¿ Ă”Ă ĂˆĂ Ă‚Ă•ÂžÂżÂšĂ„Ă’Ă€Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“oĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżĂ–)J&OE$PMMFDUJPO Â—ÂťĂ‡ÂźĂˆ§¿º¡ Â˜ĂŠĂ‚Ă“ÂšÂˇĂ‡Â˜ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ– Ă€ÔÉ¡½ XXXIJFOEMW

 Miele: jaunâkâ tvaika krâsns DG 4000 Navitronic TouchControl pârsteidz ar ekskluzĂŽvo estçtiku, pârdomâto sensorvadĂŽbas iespçju un daudzveidĂŽgo pielietojumu. Pârstâvis Latvijâ – ART mçbeĂŻu studija. Adrese: Ăˆaka 80, RĂŽga

 Kompânijas Electrolux raÞotâs jaunâs sçrijas La Maitre iebÝvçjamâs cepeðkrâsnis piedâvâ gan klasiskâs cepðanas funkcijas, gan iespçju pagatavot çdienu ar tvaiku. Dizains ir izstrâdâts aktuâlâs horizontâlâs lÎnijâs. www.electrolux.lv

.JFMFÄŚŸÀĂ?¡ÖÆ¡ÇŚ¡Çà ¡ %(/BWJUSPOJD5PVDI $POUSPMʝ¿š¿ÉĂ”Ă ĂˆĂ Ă‚Ă•ÂžÂżÂšĂ„Ă…Ă€ Ă”ĂˆĂ‰ÂźĂ‰ÂżĂ Ă…Ă€ Ă…Ă‡ÂżÂşÂżĂ‚Ă“Ă„Ă’Ăƒ ĂˆÂźĂ„ĂˆĂ…Ă‡Ă„Ă’ĂƒĂŠĂ†Ă‡ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźĂƒÂż Ă?ÂżĂ‡Ă…Ă ÂżĂƒÂżÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă–ĂƒÂż Ă†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ„ÂźĂ„ÂżĂ–ÂŚĂ‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“ š¢¡Éš¿¿o"35mçbeĂŻuTUVEJKB Â—ÂťĂ‡ÂźĂˆ§¿º¡ Ž¡à ¡ 

¤Åš¡ÖĂˆÂźĂ‡ÂżĂ–ÂšĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒ ÂťĂŠĂŒĂ…ÂšĂ…Ă -B.BJUSFÅÉ Ă Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂż&MFDUSPMVY ÆǟÂ¡º¡ŸÉà ¡à Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿¿ šÒƟÎà ¿ É¡à ÂżÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ ÆÇ¿ºÅÉŚ¿ÉÓ¸Â՝ÅÄ¡Æ¡ÇÊ ›¿ž¡ÀÄĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒ¿žŸÂ¿À Ç¡žÇ¡¸ÅÉ¡ÄĂˆĂŠĂŽÂźĂ‰Ă…Ăƒ ÂˇĂ Ă‰ĂŠÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂşĂ…Ă‡ÂżÂžĂ…Ă„Ă‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒ ¿ĿÀXXXFMFDUSPMVYMW


Trauku komplekts. Stikls. Jozefs Hofmanis. 1910 ÂĄĂ…ĂƒĂ†Ă‚ÂźĂ Ă‰Ă†Ă…ĂˆĂŠÂťĂ’¨ÉŸà ÂÅ  ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

Vâze. Sudrabs. Dagoberts Peðç. 1915 ™¡ž¡¨ŸÇŸ¸ÇÅ›¡ºÅ¸ŸÇÉÂŚÂźĂ?Âź

Galda piederumu komplekts. Sudrabs. Jozefs Hofmanis. 1903 – 1904 Krçsls. Jozefs Hofmanis ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă… ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

ÂĄĂ…ĂƒĂ†Ă‚ÂźĂ Ă‰ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă…ÂšĂ’ĂŒÆÇ¿¸ÅÇŚ¨ŸÇŸ¸ÇÅ  ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

Etvija. Zelts, opâli, perlamutrs, lazurĂŽts, tirkĂŽzs un pusdârgakmeòi. Jozefs Hofmanis Kafijas kanna. Sudrabs, ziloòkauls. Dagoberts Peðç. 1922 ¥Å˟ÀÄ¿à ¨ŸÇŸ¸ÇÅ ĂˆĂ‚Ă…Ă„Ă…ÂšÂˇĂ–Ă Ă…ĂˆĂ‰Ă“›¡ºÅ¸ŸÇÉÂŚÂźĂ?Âź

ÂŚĂ…Ă‡Ă‰ĂˆÂżÂşÂˇĂ‡žÅÂÅÉÅ ÅÆ¡ÂÒ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ Ă‚Ă–Ă†ÂżĂˆ¡žÊÇÓ ¸¿Ç՞¡ÂżÆÅÂʝǡºÅĂ?ŸÄÄҟĂ ÂˇĂƒĂ„Âż ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„


“Sçdçðanas maĂ°ĂŽnaâ€?. Jozefs Hofmanis. 1905 ‚£¡Ă?¿Ä¡ÂÖĂˆÂżÂťÂźĂ„ÂżĂ–Â’ ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

Ar WW marku �Îä Ïà ðêÎÊ WW

Dâmu kurpju pâris. ZĂŽda ripss, âda. “VĂŽnes darbnĂŽcasâ€?. 1914 Œ¡Ç¡ÂťÂˇĂƒĂˆĂ ÂżĂŒÉÊ˟ÂÓ¯ŸÂà ŚÒÀĂ‡ÂźĂ†Ăˆ à Ž¡ Â‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżÂźÂ’

™ÉÅÂšĂ‡ÂźĂƒĂ– à ź¡Œ¡Ç¿½¸ÒÂÂ‚ĂˆĂ‹Ă…Ă ĂŠĂˆÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Â’šĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă…ĂƒÄ¡Â˝ÂżÂšĂ…Ă†ÂżĂˆÂż ¡Â&#x;ɡ¿Ö šĂ?ÂźĂ‚Ă…Ăƒ֚ÂÖ¡à ¡ÇÉ¿ÄÊÆÅÎÉ¿¸ŸžÄ¡Ÿ½ÄźÅĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÂžÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă– šĂˆÂźĂ‡ÂťĂ?Âź Â™Ă…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…Ă€ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Ă’oš™ŸÄŸoĂ†Ă‡Ă…ÂżÂžÂšĂ…ÂťÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“šŸĂ?Âż à ÅÉÅÇҟÂżĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă– ĂˆĂ†ĂŠĂˆĂ‰Ă–ĂˆĂ‰Ă… ŸÉ šĂ…Ă‰ĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźÖÇÂÒà ŚĂƒĂ…ÂşĂŠĂ‰¸ÒÉÓÆÇ¿ÄÖÉÒž¡Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…¿ž¡ÀÄ¡ ¥Åº¡Ä¡ÂžĂ„ÂˇĂƒÂźĂ„ÂżĂ‰Ă…Ă€ÂŚÂˇĂ‡ÂżÂ˝ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂźºÅ¡ ¡šĂ?ŸÀÄ¡žš¡Ä¿ŸĂ„Ă…ÂšĂ…ĂƒĂŠ Ä¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿Õ"SU% DP šĂ…Ă‰ÂťÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂƒÆ¡š¿ÂÓÅğ¸Ò¿ÆÅà ¡ž¡ÄÒÇ¡¸ÅÉÒšŸÄĂ?Ÿš ÆÊ¸Â¿à ¡Âżà Ç¿É¿à ¡ĂˆÂżÂžĂŠĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźĂƒĂ Ă…Ă„ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚Âż ÎÉÅÂ‚ĂˆÂšÂźĂ‡ĂŒĂ„Ă…ÂšĂ’ÂźÂ’ÂÖÉź¡Ă?ğºÅ Œ¡Ç¿½¡ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ÂżĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă…ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“š™ŸÄŸʽŸ ¡ÉÅ ÂżŸÉÄ¡ž¡Â&#x;ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…Éź¡ Ä¡ÇʸŸ½ŸoĂŒ ÂšÂźĂ„ĂˆĂ ÂżÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇÆÇ¿Ă?¿à Ă‰ÂźĂƒĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂƒÂżĂ‚ÂżĂ„ÂżĂ–Ăƒ à ÅÉÅÇҟÆŞÄŸŸĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ…Ă†Ă…Ă‚ÂˇÂşÂˇĂ•Ă?ÂżĂƒÂżÂÖ"SU% DP™ ™ŸÄŸ ¡Ă„ÂźšŒ¡Ç¿½Ÿ £¿Â¡ÄŸ¿Â¿¢ÅĝÅğ¸ÒÂÅÄ¡ÀŸÄÅÉÅ¿Ÿ¡ÂÓÄşĂˆĂ…Ă…Ă‰Ă„Ă…Ă?ŸÄ¿Ÿ ¸ÅÂÓĂ?Ă…Ă€ÂˇĂˆĂ ÂźĂ‰ÂżĂŽĂ„Ă…Ă€Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’ÂżÉÅÄà ÅÆÇÅÇ¡¸ÅÉ¡ÄÄÅÀŸÉ¡Â¿ É¡Ă…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ– ÂšĂ’Ă‡ÂˇÂžÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ΟǟÅš¡Ä¿Ö¿žÅºÄÊÉÅÀÂżĂ‚Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă…Ă€¿ĿÀ ÎÉÅΟǟžÂťÂźĂˆĂ–ÉÓ ŸÉĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżÂ‚ĂˆÂšĂ–Ă?ÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżÂ’ÂÖÄŚźÅĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–Â&#x;ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…Â‚ÂšÂźĂ„ĂˆĂ ÂżĂƒĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒÂ’Ä¡žÒš¡Â¿ ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„ÂżĂ ÂżÔÉÅÂťÂźĂ‡ÂžĂˆĂ Ă…Âź ǟšÅÂÕĂ?¿ÅÄÄşÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂ…ÆÅÂšĂˆÂźĂ€ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Âź ÆÅà ¡Ä¡à ÅğĂ? šºÅÊšŒ¡Ç¿½ŸĂ„ÂźÆÇÅ¿žÅĂ?¿ÅË¿Ă?¿¡ÂÓÄҟÂ‚Ă Ă‡ÂźĂˆĂ‰ÂżĂ„Ă’Â’"SU% DP

leÏendas / ŸºŸÄÒ

Vâze. Jozefs Hofmanis. 1923 ™¡ž¡ ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

Laikâ, kad ParĂŽze “fokusçjâsâ€? galvenokârt uz glezniecĂŽbu, bet Itâlijas mâkslâ bija iestâjies gandrĂŽz bezcerĂŽgs sastingums, Austrumeiropas centrâ – VĂŽnç – izgatavoja lietas, kuras, ja tâm nav klât etiĂ­etes, arĂŽ Ă°odien, vçl pçc simt gadiem, uztveram kâ modernâ dizaina priekĂ°metus. Kad slavenajâ 1925. gada ParĂŽzes izstâdç, kura deva nosaukumu jaunajam virzienam Art d co, atseviðíâ paviljonâ tika demonstrçti vĂŽnieĂ°u jaunie darbi, publika un kritiĂ­i ar izbrĂŽnu konstatçja, ka mçbeles, metâla un stikla izstrâdâjumi, ko toreizçjâ ParĂŽzç uzskatĂŽja par “superjaunumuâ€?, VĂŽnç tiek izgatavoti jau 10 un pat 20 gadus! TieĂ°i tolaik – starp 1900. un 1910. gadu – VĂŽnes meistari bija atraduĂ°i formas un lĂŽnijas, kuras vçlâk kĂŻuva par Art d co pamatiezĂŽmi. Nevis ParĂŽzç, Milânâ vai Londonâ, bet gan tieĂ°i VĂŽnç tika atklâts lielu askçtisku formu un smalki izstrâdâtu detaĂŻu ideâlais lĂŽdzsvars, liektu un lauztu lĂŽniju mijas izteiksmĂŽgums, kas pçc desmit gadiem kĂŻuva par jaunâ stila “svçtuâ€? iezĂŽmi. Ă?o pârgalvĂŽgo, revolucionâro mâkslu visâ Eiropâ sauca tieĂ°i par “VĂŽnes stiluâ€?, lĂŽdz beidzot 1925. gadâ ParĂŽzç tas tika oficiâli “nokristĂŽtsâ€? par Art d co.

13


Ă‚dolfa Stoklç pils Briselç. Jozefs Hofmanis. 1905 – 1911 ›šÅǟĂ?—ÅÂÓË¡¨ÉÅà ŸšÂ˜Ă‡Ă•ĂˆĂˆÂźĂ‚Âź ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„

Stils ¨É¿ÂÓ leÏendas / ŸºŸÄÒ

Jozefs Hofmanis. 1908. gada uzòçmums  ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„ÅÉÅÂş

Stoklç pils galvenâs zâles fragments. Mçbeles izgatavotas pçc Jozefa Hofmaòa un Kolomana Mozera skicçm. ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰ºÂ¡šÄźÅž¡Â¡šÅÇĂ?¡¨ÉÅà Ÿ £Ÿ¸ŸÂÓÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă„ÂźĂ„ÂˇÆÅĂ”ĂˆĂ ÂżÂžÂˇĂƒ ÅžŸË¡ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„ÂˇÂżÂĄĂ…Ă‚Ă…ĂƒÂˇĂ„Âˇ£ÅžŸÇ¡

14

Tas ir neapstrĂŽdams fakts, ka XX gadsimta dizains “dzimisâ€? Austrumeiropâ. LĂŽnijas un formas, kuras pçc tam slĂŽpçja un pilnveidoja visa gadsimta gaitâ, pirmo reizi tika atrastas un izstrâdâtas tieĂ°i VĂŽnç, Ă°ajâ milzĂŽgâs Austrumeiropas impçrijas kosmopolĂŽtiskajâ un daudznacionâlajâ galvaspilsçtâ, kura savu “zelta laikmetuâ€? aizvadĂŽja mâkslinieciskiem meklçjumiem visai labvçlĂŽgâ atmosfçrâ. VĂŽnes artistisko garu gadsimta sâkumâ bagâtĂŽgi balstĂŽja izglĂŽtotâs un pârtikuðâs vidusĂ°Ă­iras mecenâtisms. Modernajai mâkslai naudu netaupĂŽja, un radoĂ°ie ĂŻaudis tika turçti lielâkâ cieòâ nekâ jebkurâ citâ tâ laika Eiropas galvaspilsçtâ. 1903. gadâ Jozefs Hofmanis un Kolomans Mozers, apvienojuĂ°i spilgtâkâs mâkslinieciskâs individualitâtes, nodibinâja raĂžoĂ°anas kooperatĂŽvu ar neierobeĂžotu atbildĂŽbu “VĂŽnes darbnĂŽcasâ€? – Wiener Werstätten (turpmâk - WW). Viens no dibinâtâjiem Jozefs Hofmanis, kas WW labâ strâdâja no pirmâs lĂŽdz pçdçjai dienai, bija tik universâls, ka ar vienâdiem panâkumiem spçja projektçt çkas, mçbeles, metâlkalumus, tekstilizstrâdâjumus, stikla veidojumus un daudz ko citu, ieskaitot izstâÞu paviljonu interjerus (bez Hofmaòa darbiem neiztika neviena apvienĂŽbas izstâde). Hofmanis, kas kopĂ° 29 gadu vecuma bija VĂŽnes daiĂŻamatniecĂŽbas skolas profesors, bĂťtĂŽbâ ir izaudzinâjis vairâkas jauno mâkslinieku paaudzes. Pçc Pirmâ pasaules kara vĂŽnieĂ°i kĂŻuva slaveni ne tikai Eiropâ, bet arĂŽ visâ pasaulç. Cits pçc cita Eiropâ un pat Amerikâ (Ă’ujorkâ) tika atvçrti WW veikali, kur pârdeva izstrâdâjumus, ko bija darinâjuĂ°i meistari, kuri vçlâk iegâja vçsturç kâ sava veida “kolektĂŽvs Ïçnijsâ€?. Bet 30. gadu lielâ ekonomiskâ depresija noveda pie tâ, ka vispirms pazuda WW veikali, bet pçc tam tika slçgtas arĂŽ paĂ°as “VĂŽnes darbnĂŽcasâ€?, kas pastâvçja nepilnus 30 gadus.

Â™Ă…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…ÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ Ă…ÂźĂ†Ă‡Ă…ÂżĂˆĂŒĂ…Â˝ÂťÂźĂ„ÂżÂź¿ž¡ÀÄ¡ÂŹÂŹšŸà ¡oĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ŸÄÄÅ Ă„ÂźĂ…ĂˆĂ†Ă…Ă‡ÂżĂƒĂ’Ă€Ë¡à É¢¿Ä¿¿ÂżĂ‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’ ÅÉɡοš¡šĂ?ÂżÂźĂˆĂ–ÂżԚÅÂÕĂ?¿ÅÄ¿ÇŚ¡šĂ?¿Ÿ ÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒšɟΟĿŸÂšĂˆÂźÂşĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂźĂ‰ÂżĂ– ¸Ò¿šÆŸÇšÒŸÄ¡ÀŸÄÒÂżÇ¡žÇ¡¸ÅÉ¡ÄÒš™ŸÄŸ Ă Ă…ĂˆĂƒĂ…Ă†Ă…Ă‚ÂżĂ‰ÂżĂŽĂ„Ă…Ă€ÂżĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…Ă„ÂˇĂ?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅÀĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ?ÂźĂ…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă…Ă€ÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…ÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ Ă…Ă€ ÂżĂƒĂ†ÂźĂ‡ÂżÂż Å½¿š¡šĂ?ŸÀĂˆÂšĂ…Ă€‚žÅÂÅÉÅÀšŸà ’šÂˇĂ‰ĂƒĂ…ĂˆĂ‹ÂźĂ‡Âź ÂšÂźĂˆĂ“ĂƒÂˇ¸Â¡ºÅÆÇ¿ÖÉÄÅÀÂÖ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒĂ†Ă…ÂżĂˆĂ Ă…ÂšÂ—Ă‡Ă‰ÂżĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ€ÂťĂŠĂŒ™ŸÄÒġΡ¡šŸà ¡Ă Ă‰Ă…ĂƒĂŠ½ŸŸ¿ÂÓÄÅ Ă†Ă…ÂťĂ†ÂżĂ‰Ă’ÂšÂˇĂ‚ĂˆĂ–ĂƒÂźĂ?ÂźĂ„ÂˇĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒĂ†Ă‡Ă…ĂˆÂšÂźĂ?ŸÄÄźÅÂżĂˆĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‡ÂźÂťĂ„ÂźÂşĂ…Ă Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂˇ¤¡ ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂźÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂ…ŸÄŸºĂ„Âź½¡ÂŸÂ¿ ÂżÂ՝¿Ă‰ÂšĂ…Ă‡ĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂşĂ…ÉÇʝ¡¸Ò¿ĂŠÂšÂˇÂ˝ÂˇÂźĂƒĂ’ ÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă… ¸ÅŸŸ ĂŽÂźĂƒšà ¡à ÅÀ¿¸Å¿ÄÅÀÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ Ă…Ă€ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ?ÂźÄ¡ÉÅÉĂƒĂ…ĂƒÂźĂ„Ă‰ ™ºÅÊ ÅžŸËËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„ÂżÂĄĂ…Ă‚Ă…ĂƒÂˇĂ„£ÅžŸÇ Ÿџ¿Ä¿šÖÇΡÀĂ?ÂżĂŒ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒÂżĂ„ÂťÂżÂšÂżÂťĂŠÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂźĂ€ Ă…ĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇĂ‚ÂżĂ†Ă‡Ă…ÂżÂžÂšĂ…ÂťĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€à ÅÅƟǡɿšĂˆ ğźǡĿΟÄÄÅÀĂ…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•Â‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżÂźÂ’o8JFOFS8FSLTU“UUFO 88 ÂŞĂ„ÂżÂšÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒŝÄźÅ¿žĂˆĂ…ž¡ÉŸÂŸÀ ÅžŸË¡ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„Âˇ Ç¡¸ÅÉ¡šĂ?ŸºÅÂÖ 88ĂˆƟǚźÅÂżÅĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂźÂşĂ…ÄÖ ÆŞšÅÂÖÂĂˆĂ…ÂťÂżĂ„ÂˇĂ Ă…ÂšĂ’ĂƒĂŠĂˆĂ†ÂźĂŒĂ…ĂƒÆÇşà É¿ÇŚ¡ÉÓ ž¡Ä¿Ö ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ Ă‰ÂźĂ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă…ÂżĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ÂźÇʺş šà ÂÕΡÖ ¿ÄɟÇӟÇÒÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„Ă’ĂŒÆ¡š¿ÂÓÅÄŚ ¸ŸžÇ¡¸ÅÉÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„ÂˇĂ„ÂźĂ…Â¸ĂŒĂ…ÂťÂżĂ‚ÂˇĂˆĂ“Ă„Âżŝġ ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂˇŸџ¿ÄŸÄ¿Ö Â˜ĂŠÂťĂŠĂŽÂżĂˆŸÉĂ†Ă‡Ă…Ă‹ÂźĂˆĂˆĂ…Ă‡Ă…ĂƒÂ™ÂźĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€Ă?Ă Ă…Ă‚Ă’ÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰Âš ÂżĂ‡ÂźĂƒÂźĂˆÂźĂ‚ ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„ÆÅĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂŠÂšĂ’Ă‡ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ĂƒĂ…Ă‚Ă…ÂťĂ’ĂŒÆÅà ÅŸĿÀ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Ă…Âš ÂŚĂ…ĂˆĂ‚ÂźŒŸÇšÅÀĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…Ă€šÅÀÄÒĂ…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă’Ă€ĂŠĂˆĂ†ÂźĂŒšŸÄĂ?ŸššÂœÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ†ÂźĂ‡ÂźĂ‡Ă…Ăˆš ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…ÂźÆÇ¿žÄ¡Ä¿Ÿ£¡º¡ž¿ÄÒ88 ºŸĂ†Ă‡Ă…ÂťÂˇÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“¿žŸÂ¿Ö ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„Ă„Ă’ÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇĂƒÂż 


Stoklç pils çdamzâle. Sienas sedz marmors ar Gustava Klimta mozaĂŽkâm. Mçbeles – Jozefa Hofmaòa darbs. ¨ÉÅÂŚ¡ÖšÅÇĂ?¡¨ÉÅà Ÿ¨ÉŸÄÒÆÅà ÇÒÉÒĂƒĂ‡ÂˇĂƒĂ…Ă‡Ă…ĂƒĂˆÂšĂ Ă‡ÂˇĂ†Ă‚ÂźĂ„ÂżĂ–ĂƒÂżĂƒĂ…ÂžÂˇÂżĂ ÂšĂŠĂˆĂ‰ÂˇÂšÂˇÂĄĂ‚ÂżĂƒĂ‰Âˇ£Ÿ¸ŸÂÓÇ¡¸ÅÉÒ ÅžŸË¡ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„Âˇ

Stoklç pils vannasistaba. Jozefa Hofmaòa dizains. ™¡ÄÄ¡ÖĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇšÅÇĂ?¡¨ÉÅà Ÿ›¿ž¡ÀÄ ÅžŸË¡ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„Âˇ

à ÅÉÅÇҟšÅĂ?Ă‚ÂżÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒšÂżĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂżĂ•à ¡à ĂˆÂšĂ…ÂźÂşĂ…Çŝ¡‚à ÅŸà É¿šÄÒÀºŸÄ¿À’ Ă…Ă‰Ă Ă‡Ă’ÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ ŝ¿Äž¡ÂťĂ‡ĂŠÂşÂżĂƒšÂœÂšĂ‡Ă…Ɵ¿¡½ŸšÂ—ĂƒÂźĂ‡ÂżĂ Âź š¤ÓÕ ÅÇà Ÿ ¤Å™ŸÂ¿à ¡ÖĂ”Ă Ă…Ă„Ă…ĂƒÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂˇĂ–ÂťÂźĂ†Ă‡ÂźĂˆĂˆÂżĂ–ĂŒºÅÅšÆÇ¿šŸÂ¡Ă ÂżĂˆĂŽÂźÂžĂ„Ă…ÂšÂźĂ„ÂżĂ• ĂˆĂ„ÂˇĂŽÂˇĂ‚ÂˇĂƒÂˇÂşÂˇÂžÂżĂ„Ă…Âš88—š¿ÉźŸo¿à ž¡à ÇÒÉ¿ÕĂˆÂˇĂƒÂżĂŒÂ‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂŒÂ’ Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇÂšĂ?ÂżĂŒĂ„ÂźĂ†Ă…Ă‚Ă„Ă’ĂŒŸÉ Â™Ă†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ Ă†Ă…ĂƒÂżĂƒĂ…Ă”Ă Ă…Ă„Ă…ĂƒÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒĂ†Ă‡Ă…Â¸Ă‚ÂźĂƒ ÂšÂźĂˆĂ“¡ÂÓğÀĂ?¿ÀĂŒĂ…ÂťĂˆĂ…Â¸Ă’Ă‰ÂżĂ€š ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźÄ¿à ¡à Ă„ÂźĂˆĂ†Ă…ĂˆĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇĂ‚Ç¡žš¿É¿Õ¿ž¡ÀÄ¡¤Ÿž¡ŸÉşĂ Ă‡ÂżÂžÂżĂˆĂ…ĂƒĂ„ÂźĂƒÂźĂ?Ă Ă…Âź Ÿџ¿ÄŸÄ¿ŸÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ ÉÅÇŚ¿¿ž¡ÀğÇŚ#"6)"64¸ÒÂÅÇ¡žÅºÄ¡ÄÅÆÇ¿Ă?ŸĂ?ÂżĂƒÂż Ă ÂšĂ‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżÄ¡Ă?ÂżĂˆĂ‰ÂˇĂƒÂż™Â—ÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂżÂżĂˆÂżĂ‰ĂŠÂˇĂ?¿Ö¸Ò¡Ă„ŸÂÊÎĂ?ÂźĂˆĂˆÂźĂ‡ÂźÂťÂżĂ„Ă’ĂŒºÅÅš Ă”ĂƒÂżÂşĂ‡ÂˇĂ?¿ÖĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Ă…ÂšĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂˇĂ…Â¸Ă’ĂŽĂ„Ă’ĂƒĂ–ÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźĂƒ ÂĄĂƒÂşĂ…ÂťÂˇĂƒ à ź¡Ă…Ă„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżÂżġΡ¡šŸà ¡Âż šĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż Ă…88ĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇ ž¡ºÅšÅǿ¿ ğà ÅÉÅÇҟ¿žɚÅÇĂ?ŚÂžĂ„ÂˇĂƒÂźĂ„ÂżĂ‰Ă…ÂşĂ…ÂšÂźĂ„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…¿ž¡ÀÄ¡¸Ò¿ÂźĂ?Âź½¿šÒ Â˜Ă…Ă‚ÂźÂźÉźÅ Ă…Ă„Âż½¿Â¿š™ŸÄŸÂ&#x;ÂźĂˆĂ‚Âżà ÇÊÆğÀĂ?¿ŸŸџà ÉÒošÅǟĂ?¨ÉÅà Ÿš Â˜Ă‡Ă•ĂˆĂˆÂźĂ‚ÂźÂżĂ„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ǟž¿ŸÄĂ?¿Àš™ŸÄŸÂżŸŸĂ…Ă Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă–ĂŒoÊÉǡɿ¿šÄÊÉǟÄÄ¿Ÿ ĂŠÂ¸Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇ ÉÅ ÆÅà Ç¡ÀğÀĂƒÂźĂ‡Âź ĂˆĂ…ĂŒĂ‡ÂˇĂ„ÂżĂ‚ÂˇĂˆĂ“ĂƒÂˇĂˆĂˆÂˇÂˇĂ‡ĂŒÂżÂšĂ„Ă’ĂŒĂˆĂ„ÂżĂƒĂ Ă…Âš ¡ÕĂ?ÂżĂŒ Ă…Ă„ÂżĂŒŸÉ¡ÂÓÄşĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźÂ¨Ă…ĂŒĂ‡ÂˇĂ„ÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÂżĂ„ÂźĂƒÂˇĂ‚Ă…¡Çɟˡà ÉŚoÅÉĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Âż ÅĂ•ÂšÂźĂ‚ÂżĂ‡Ă„Ă’ĂŒÊà Ç¡Ă?ŸÄ¿ÀÂżŝŸ½Ò ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒšÂ‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂŒÂ’¥¡à ĂŠĂ„ÂżĂ ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒ É¡à ÂżĂ‰ÂżĂ‡ÂˇÂ˝Ă„Ă’ĂŒÂŚĂ…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżĂŒĂ…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“É¡à şĂƒĂ„Ă…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ… ÎÉÅÂżĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă– Ă„ÂˇĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ‡ Ă Ă…ĂƒĂ†Ă‚ÂźĂ Ă‰Ă’ĂˆĂ‰ĂŠĂ‚Ă“ÂźÂš ÂżÂžÂşĂ…Ă‰Ă…ÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒË¡¸Ç¿à ÅÀ¸Ç¡ÉӟšÂĄĂ…Ă„ÆÅÆÇşà ÉÊ  ÅžŸË¡ÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„Âˇ ğÉÇʝÄÅà ÊÆ¿ÉÓĂŠÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…ÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ ÂżĂŒ¡ÄÉ¿à š¡ÇŚÆÅÂšÂźĂˆĂ“ĂƒÂˇ ¿¸ŸÇ¡ÂÓÄÅÀĂ?ŸÄŸ—ÊÄ¿à ¡ÂÓÄҟĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’¡šÄÅĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă„ÂżÂźĂƒĂ†Ă‡ÂźĂˆĂ‰ÂżÂ˝Ă„Ă’ĂŒ º¡ÂŸÇŸÀÂż¡Êà Ă?¿ÅÄŚÆÅŸŸĂˆĂ‰Ă…ÇÅÄÒ—É¡ÄÉ¿à ¿ ™ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂżĂ‡ÂźĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“Åà ÇʽŸÄ¿ŸΟÂŚŸà ¡88Ă„Âź¸Ò¿ŝ¿ÄÅà ¿ ɟ½ŸĂˆÂˇĂƒĂ’Âź¿Ÿ¿ÆÇÅÆ¡º¡Ä¿ÇŚ¡ÂÅĂ„ÂźĂƒÂźĂ?Ă Ă…ÂźŸџ¿ÄŸÄ¿Ÿ#"6)"64Â&#x;ɟ Âż Çʺ¿ŸÊɚŸÇ½¡Â¿ ÎÉź¡šÄşšĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰ÂźoŸºÅĂ‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÖÂŚĂ…Ă”Ă‰Ă…ĂƒĂŠšĂˆĂ…ž¡Ä¿¿

leÏendas / ŸºŸÄÒ

Jâteic, ka dizaina attĂŽstĂŽbu neveicinâja ne tikai ekonomiskâs problçmas, bet visa turpmâkâ notikumu gaita Eiropâ. Vâcu arhitektu un dizaineru apvienĂŽbu BAUHAUS, ko krĂŽze nebija skârusi, pçc nâkĂ°anas pie varas likvidçja nacisti. ArĂŽ Austrijâ situâcija nebija labâka: kopĂ° 30. gadu vidus par parastu parâdĂŽbu kĂŻuva mâkslinieku emigrâcija. 70. gados, kad atkal sâka pieminçt gadsimta sâkuma mantojumu, arĂŽ WW, daĂži no slavenâ VĂŽnes dizaina meistariem bija dzĂŽvajo vidĂť. Vçl vairâk, dzĂŽvoja VĂŽnç! Lai gan lielâkie objekti – Stoklç pils Briselç un vairâkas rezidences VĂŽnç un tâs tuvumâ – bija zaudçjuĂ°i iekðçjo iekârtojumu, taèu arhĂŽvos glabâjâs daudzi attçli, kas sniedz detalizçtu priekĂ°statu par to. Tâpat saglabâjuĂ°ies neskaitâmi artefakti – no “VĂŽnes darbnĂŽcâsâ€? darinâtâm mçbelçm lĂŽdz juvelierizstrâdâjumiem un apÏçrbiem. Ir gan unikâli, gan tiraÞçti eksemplâri. Izrâdâs, ka tiraÞçto izstrâdâjumu ir tik daudz, ka, piemçram, krçslu komplektus, kas izgatavoti brâïu Konu fabrikâ pçc Jozefa Hofmaòa projekta, arĂŽ mĂťsdienâs visai viegli iespçjams nopirkt Austrumeiropas antikvariâtos par visnotaĂŻ liberâlu cenu. Savukârt ar unikâlajiem priekĂ°metiem lepojas prestiĂžas galerijas un izsoles abos Atlantijas okeâna krastos. WW nebija vienĂŽgâ, kas tiecâs reformçt cilvçka vidi: tâs paĂ°as idejas propagandçja vâcu apvienĂŽba BAUHAUS. Gan vieni, gan otri apgalvoja, ka priekĂ°meta vçrtĂŽbu noteic tâ

15


Kolomans Mozers. 1910. gada attçls. ÂĄĂ…Ă‚Ă…ĂƒÂˇĂ„£ÅžŸÇÅÉÅ Sekretâra fragments, kas darinâts Ă?arlotenlundas pilij, kura atrodas netâlu no Stokholmas. RoĂžkoks un ebenkoks, perlamutrs, metâla detaĂŻas apsudrabotas. Kolomans Mozers. 1902 ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰ĂˆÂźĂ Ă‡ÂźĂ‰ÂźĂ‡BÂ֝šÅÇĂ?¡¯¡ÇÂÅÉɟÄÂÊĝ¸Â¿žÂ¨Ă‰Ă…Ă ÂşĂ…Ă‚Ă“ĂƒÂˇ§ÅžÅšÅŸÂżÔ¸ŸÄŚşŸÇŸšÅ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźŸÉ¡Â¿Ă†Ă…ĂˆÂźĂ‡ÂźÂ¸Ă‡ÂźĂ„Ă’ÂĄĂ…Ă‚Ă…ĂƒÂˇĂ„£ÅžŸÇ

funkcija. Tâpçc dizainera galvenais uzdevums ir radĂŽt funkcionâli çrtu lietu. Taèu pieeja ðâ uzdevuma risinâðanai bija atĂ°Ă­irĂŽga: vĂŽnieĂ°i uzskatĂŽja, ka tas vçl ir par maz, ja pârdomâtu, brĂŽniĂ°Ă­ĂŽgu funkcionalitâti ietçrpj lakoniskâ mâkslinieciskâ formâ. Jebkuram priekĂ°metam ar WW marku piemita apbrĂŽnojams artistiskums – ĂŽpaĂ°ĂŽba, kas BAUHAUS superfunkcionâlajos darinâjumos drĂŽzâk bija reta nekâ ierasta parâdĂŽba. Pateicoties BAUHAUS stimulam, uzplauka konstruktĂŽvisms, kas pçc 1933. gada attĂŽstĂŽjâs ârpus Vâcijas, savukârt WW izĂ°Ă­iroĂ°i ietekmçja Art deco attĂŽstĂŽbu Eiropâ un Amerikâ. XX gadsimta beigâs, kad augstu vilni sita ar jaunâm tehnoloĂŹijâm bruòotâ Art deco “atdzimuðâsâ€? tradĂŽcijas, pienâcĂŽgi tika novçrtçts 1903. – 1932. gada VĂŽnes meistaru atstâtais mantojums – turklât ne tikai tâ izcilais mâkslinieciskais lĂŽmenis. Raugoties vçsturiskâ retrospektĂŽvâ, tika atzĂŽts, ka tas neapstrĂŽdami ietekmçjis visu turpmâko gadsimta pasaules dizaina attĂŽstĂŽbas gaitu.

Sekretârs, kas darinâts Ă?arlotenlundas pilij, kura atrodas netâlu no Stokholmas. RoĂžkoks un ebenkoks, perlamutrs, metâla detaĂŻas apsudrabotas. Kolomans Mozers. 1902 ¨Ÿà ǟɟǝÂ֝šÅÇĂ?¡¯¡ÇÂÅÉɟÄÂÊĝ¸Â¿žÂ¨Ă‰Ă…Ă ÂşĂ…Ă‚Ă“ĂƒÂˇ§ÅžÅšÅŸÂż Ô¸ŸÄŚşŸÇŸšÅ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźŸÉ¡Â¿Ă†Ă…ĂˆÂźĂ‡ÂźÂ¸Ă‡ÂźĂ„Ă’ ÂĄĂ…Ă‚Ă…ĂƒÂˇĂ„£ÅžŸÇ

Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅʝŸÄÅÀšŸĂ?ÂżĂˆĂ…ĂˆĂ‰Ă…ÂżĂ‰ºÂ¡šÄ¡Öž¡¡Î¡¿ž¡Àğǡ¤ÅĂ†Ă…ÂťĂŒĂ…ÂťĂ’ Ă ŸŸǟĂ?ŸÄ¿Õ¸Ò¿Ă‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂƒÂżĂ†Ă‡ÂźĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ„ÂˇĂ–Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄ¡ÖĂ†Ă‡Ă…ÂťĂŠĂƒÂˇĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ ŸŸΟÄÄ¡Öš¡à ÅÄ¿ÎÄÊÕĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„ĂŠĂ•Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂŠÂÖšŸÄĂ?Ÿš ÅÆǟŸÂŸÄÄÅĂ„Âź¸Ò¡ ÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă’ĂƒĂŠĂˆĂ‚Ă…ÂšÂżÂźĂƒ¢Õ¸ÅÀĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰ šÒĂ?ŸĂ?¿À¿ž88 ʝ¿š¿ÉŸÂÓÄÅÂˇĂ‡Ă‰ÂżĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂ„ ÎÉŝÂÖĂˆĂŠĂ†ÂźĂ‡Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?ÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒšŸĂ?ŸÀÅÉ#"6)"64¸ÒÂÅĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂźÂżĂˆĂ Ă‚Ă•ĂŽÂźĂ„ÂżÂźĂƒ ĂŽÂźĂƒĂ†Ă‡ÂˇÂšÂżĂ‚Ă…ĂƒÂ&#x;ÂźĂˆĂ‚Âż#"6)"64ÆŝÉÅÂà ÄÊÂĂˆĂ ÂˇĂŽĂ…Ă Ă Ă…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ÂżÂšÂżÂžĂƒÂˇ Ă†Ă…ĂˆĂ‚Âź ºÅ¡Ç¡žš¿š¡šĂ?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–šÄŸÂšÂźĂ‡ĂƒÂˇĂ„¿¿ ÉÅ88Åà ¡ž¡ÂǟĂ?¡ÕĂ?ŸŸÂšĂ…ÂžÂťÂźĂ€ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźÄ¡ ÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ ÂżĂ€ÂżÂˇĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂˇĂ„ĂˆĂ ÂżĂ€"SU%FDP ™Ă Ă…Ă„Ă?Âź½ŸÂŹÂŹšŸà ¡ Ä¡šÅÂğ‚šÅžšÇ¡Ă?ŸÄ¿Ö’ÉÇ¡¿Ă?¿À"SU%FDP šÅÂšĂˆÂźĂ…Ă‡ĂŠÂ˝ÂżÂż Ă„Ă…ÂšĂ’ĂŒĂ‰ÂźĂŒĂ„Ă…Ă‚Ă…ÂşÂżĂ€ ÂšÂźĂ„ĂˆĂ Ă…ÂźĂ„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżÂźoºÅÅšĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇÂšĂ’ĂˆĂ…Ă Ă…Ă…Ă?ŸÄ¿Â¿¤¡ ĂˆÂźĂ€Ç¡žĂ„ÂźÉÅÂÓà ÅšĂˆÂżĂ‚ĂŠğŸÒà ÄŚŸÄÄÅÂšĂ’ĂˆĂ…Ă Ă…ÂşĂ…ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÊÇŚÄÖ Ă„Ă…Âżà ¡à Ă„ÂźĂ…Ă†Ă‡Ă…ÂšÂźĂ‡Â˝ÂżĂƒĂŠĂ•ÆǟÉŸÎÊÂšĂˆÂźÂşĂ…ĂŒĂ…ÂťÂˇÇ¡žš¿É¿ÖĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…ÂşĂ…¿ž¡ÀÄ¡Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠĂ•Ă?ŸºÅ ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂźĂ‰ÂżĂ–

“VĂŽnes darbnĂŽcasâ€? (1903 – 1932) Ievçrojamâkie meistari:

Â‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżÂźÂ’ ™ŸÊĂ?¿ŸĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Âˇ

leÏendas / ŸºŸÄÒ

Josef Hoffmann (1870 – 1956) Dagobert Peche (1887 – 1923) Josef Frank (1885 – 1967) Maria Strauss-Likarz (1893 – 1971)

16

Kumode. Perlamutra un ebenkoka inkrustâcija. E. J. Vimmers-Visgrils. 1910 – 1914

Viesistabas komplekts. Krâsots koks, perlamutrs, lins un zÎds. Jozefs Urbans. 1921

ÂĄĂ…ĂƒĂ…ÂťÂ&#x;Ă„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ?¿ÖĂ†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…ĂƒÂżĂ”Â¸ÂźĂ„Ă…ÂšĂ’ĂƒÂťÂźĂ‡ÂźÂšĂ…Ăƒ ´ Â™ÂżĂƒĂƒÂźĂ‡Â™ÂżĂˆÂşĂ‡ÂżĂ‚Ă“

ÂĄĂ…ĂƒĂ†Ă‚ÂźĂ Ă‰ÂÖÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ„Ă…Ă€¥Ç¡Ă?ŸÄşŸÇŸšÅ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ Ä¡ÉÊÇ¡ÂÓÄÒÀŸÄÂżĂ?ŸÂà  ÅžŸËªÇ¸¡Ä

Koloman Moser (1868 – 1918) Michael Powolny (1871 – 1954) Gustav Klimt (1862 – 1918)

Krçslu pâris. Jozefs Hofmanis. 1905 – 1910 Œ¡Ç¡Ă Ă‡ÂźĂˆÂźĂ‚ ÅžŸËÂŹĂ…Ă‹Ă‹ĂƒÂˇĂ„Ă„


Ideâlas mâjas nav un nevar bĂťt! ĂˆĂ¤ĂĽĂ ĂŤĂźĂ­ĂŽĂŁĂŽ äÎÏà íüò è åÝòß Ă­ĂĽ ÏÎÌüò! Ă?elnes starptautiskâ mçbeĂŻu izstâde, kas notiek katru gadu no 17. janvâra lĂŽdz 23. janvârim, lĂŽdztekus Milânas izstâdei ir viens no diviem “magnçtiemâ€?, kas pievelk ne tikai lielos vairumtirgotâjus, bet arĂŽ visus, kuri interesçjas par modernâ dizaina tendencçm. Ă?ogad Ă?elnç bija ieraduĂ°ies aptuveni 1300 eksponenti no 50 valstĂŽm, turklât iespaidĂŽgu treĂ°daĂŻu veidoja vâcu firmas. Ă?ĂŽ ekspozĂŽcija no iepriekðçjâs izstâdes atĂ°Ă­ĂŽrâs ar to, ka bija apvienota ar sadzĂŽves tehnikas izstâdi. Tendence: slavenâs kompânijas jaunos produktus râda pie sevis speciâlâs demonstrçðanas telpâs, bet izstâdç iepazĂŽstina ar attĂŽstĂŽbas virzieniem. Vairums raĂžotâju piedâvâ vĂŽna skapjus. Vçl pirms pâris gadiem tâdi bija tikai daÞâm firmâm. Tagad tie ir modes lieta. Ă?elnes izstâdç visaktuâlâkâ bija ultradzeltenâ un zaïâ krâsa. No tendencçm jâmin jauns skatĂŽjums uz koku. Vçl pavisam nesen modç bija masĂŽvas konstrukcijas vienâ tonĂŽ, bet tagad dominç lakotas koka mçbeles ar uzsvçrtu dabisko faktĂťru. Nevar nepamanĂŽt mçbeĂŻu raĂžotâju pievçrĂ°anos dârgiem un eksotiskiem materiâliem – tâdiem kâ zebrâno, palisandrs un venge. Interesantus kontrastus veido finierçtas virsmas un lakoti paneĂŻi, kuru spilgtais spĂŽdums panâkts, tos vairâkkârt pârklâjot ar laku, lĂŽdz iegĂťta piesâtinâta krâsa. Vispâr

Stils ¨É¿ÂÓ izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

Instalâcija Future Point. Â&#x;Ă„ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚Ă–Ă?¿Ö'VUVSF1PJOU

18

Krçsls Slow Rider. Bretz. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…4MPX3JEFS#SFU[

¤¡Ç֝ÊĂˆĂƒÂżĂ‚ÂˇĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€ Ă ÂźĂ‚Ă“Ă„ĂˆĂ ÂˇĂ–ĂƒÂźÂ˝ÂťĂŠĂ„ÂˇĂ‡Ă…ÂťĂ„ÂˇĂ– ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă„ÂˇĂ–ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ Ă†Ă‡Ă…ĂŒĂ…ÂťĂ–Ă?¡ÖŸ½ŸºÅÄÅĂˆ ÆÅÖĚ¡ÇÖ Ă–ÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă…ÂťĂ„ÂżĂƒ¿žÂťÂšĂŠĂŒÂ‚ĂƒÂˇÂşĂ„ÂżĂ‰Ă…ÂšÂ’ Ă„ÂźÉÅÂÓà ŝÂÖĂ Ă‡ĂŠĂ†Ă„Ă’ĂŒÅÆÉŚ¿à Ś Ă„Ă…ÂżÂÖÂšĂˆÂźĂŒ ÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆĂŠĂ•Ă?ÂżĂŒĂˆĂ–ɟĝŸÄĂ?ÂżĂ–ĂƒÂżĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ… ¿ž¡ÀÄ¡™Ă”Ă‰Ă…ĂƒºÅÊš¥ŸÂÓğĂˆĂ…Â¸Ă‡ÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“Ă…Ă Ă…Ă‚Ă… Ă”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…Âš¿žĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ ÆÇ¿Ă”Ă‰Ă…ĂƒĂ„ÂźĂƒÂźĂ?à ¿ŸĂ‹ÂżĂ‡ĂƒĂ’ ĂˆĂ…ĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚ÂżšÄÊĂ?¿ÉŸÂÓÄÊÕÉǟÉÓ ¼É¿οŸÅÉÆǟÒÊĂ?ŸÀÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂżšĂ‰Ă…Ăƒ ÎÉÅÅÄ¡ ¸Ò¡Ÿџ¿ÄŸÄ¡ĂˆÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Ă…Ă€¸ÒÉŚÅÀĂ‰ÂźĂŒĂ„ÂżĂ Âż ŠŸÄŸÄĂ?¿ÖšŸÊĂ?¿ŸĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂżÆÅà ¡žÒš¡ÕÉÄŚҟ ÆÇŝÊà ÉÒĂŠĂˆÂźÂ¸Ă–šĂ?Ă…ĂŠĂ‡ĂŠĂƒÂˇĂŒ ¡Ä¡ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âź Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă‰Ä¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿ŸÇ¡žš¿É¿ÖÂŞ¸ÅÂÓĂ?ÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇ ÆÇÅ¿žšÅ¿ÉŸÂŸÀĂ†Ă…Ă–ÂšÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“š¿ÄÄҟĂ?à ¡ËÒÂœĂ?Âź Æ¡ÇÊŸÉÄ¡ž¡ÂżĂŒÆǟÂ¡º¡Â¿ÂšĂˆÂźÂşĂ…Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…Ă‹ÂżĂ‡Ăƒ Â¨ÂźĂ€ĂŽÂˇĂˆoÔÉÅĂƒĂ…ÂťĂ„Ă… Â¨ÂˇĂƒĂ’Âź¡à ÉÊ¡ÂÓÄҟĂ?šŸÉ¡Ă ÂźĂ‚Ă“Ă„ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âżo ÊÂÓÉÇ¡½ŸÂÉÒÀÂżžŸÂŸÄÒÀ™ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźɟĝŸÄĂ?¿Ào ÄŚÒÀšžºÂ֝Ä¡ŸÇŸšÅÂœĂˆĂ‚ÂżÂźĂ?Âź𝡚ÄÅš ĂƒĂ…ÂťÂź¸Ò¿ŝÄÅÉÅÄÄҟĂƒÂˇĂˆĂˆÂżÂšĂ’ ÉÅĂˆÂźĂ€ĂŽÂˇĂˆšÉÅƟ ŸÇŸšÖÄ¡ÖÂ¡à ¿ÇŚ¡ÄÄ¡ÖĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ĂˆÆŝΟÇà ÄÊÉÅÀ Ä¡ÉÊÇ¡ÂÓÄÅÀË¡à ÉÊÇÅÀÂžÂˇĂƒÂźĂ‰Ă„Ă…ŸǡĂ?ŸÄ¿Ÿ ÆÇÅ¿žšÅ¿ÉŸÂŸÀĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżĂ ÂťĂ…Ă‡Ă…ÂşÂżĂƒÂżĂ”Ă ÂžĂ…Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂƒ ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚ÂˇĂƒ Ă‰ÂˇĂ ÂżĂƒà ¡à žŸ¸Ç¡ÄÅ Ă†ÂˇĂ‚ÂżĂˆÂˇĂ„ÂťĂ‡ÂżšŸÄºŸ


Stends Label. ¨ÉŸÄ-BCFM

Stends Cor. ¨ÉŸÄ$PS

KuĂ°ete . Dizainers Ăžans MarĂŽ Maso. Cassina. ÂĄĂŠĂ?ŸÉà ¡"TQFO›¿ž¡ÀğÇÂ?¡Ä£¡Ç¿ÂŁÂˇĂˆĂˆĂ…$BTTJOB

DÎvâns. Derin. ›¿š¡Ä%FSJO

Â&#x;Ă„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆĂ„Ă’Ă Ă…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰Ă’ĂƒÂźÂ˝ÂťĂŠĂ?Ă†Ă…Ă„ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂż ÂťÂźĂ‡ÂźÂšĂ…ĂƒĂ‹ÂˇĂˆÂˇÂťÂˇĂƒÂżÂżĂ†ÂˇĂ„ÂźĂ‚Ă–ĂƒÂżšÂ¡à ŸÂ‚ÂšĂ’ĂˆĂ…Ă ÂżĂ€ ºÂÖğĂ?Â’ Ă‰ÂźĂŒĂ„Ă…Ă‚Ă…ÂşÂżĂ–ĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…Ă Ă‡ÂˇĂ‰Ă„Ă…ÂşĂ…ÆÅà ÇÒÉ¿Ö Ă‚ÂˇĂ Ă…ĂƒÂÖÆÅÂÊΟĿÖĂ„ÂˇĂˆĂ’Ă?ŸÄÄźÅĂ?šŸÉ¡ ™ÅŸĂ?Âź ĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠÂźĂ‰Ă…Ă‰ĂƒÂźĂ‰ÂżĂ‰Ă“¸ÅÂÓĂ?Ă…ÂźĂ Ă…Ă‚ÂżĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă‚ÂˇĂ ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒ Ă”Ă‚ÂźĂƒÂźĂ„Ă‰Ă…Âš ¨É¡ÂÓÄҟÂżÂˇĂ‚Ă•ĂƒÂżĂ„ÂźÂšĂ’ÂźĂ†Ă…ÂšÂźĂ‡ĂŒĂ„Ă…ĂˆĂ‰Âż Ÿǡ¸ÅÉ¡ÄÄҟĂ‡ÂˇÂžĂ‚ÂżĂŽĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ†Ă…ĂˆĂ…Â¸ÂˇĂƒÂż¡šÄÅĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Âż Ă…Â¸Ă–ÂžÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂƒÂżĂ Ă…ĂƒĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰ÂˇĂƒÂżÂ‚ÂťÂ˝ÂźĂ„Ă‰Ă‚Ă“ĂƒÂźĂ„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ… Ä¡¸ÅÇ¡’¥¡à ÂżÂšĂˆÂźÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă’ÂźĂ†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ĂƒÂˇĂˆĂˆĂ’Â&#x; ĂŽÂźĂƒğŽ¿¡ÄŸŸĂ Ă…ĂƒÂ¸ÂżĂ„ÂˇĂ?¿¿ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ś Ă‰ÂźĂƒ ÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă‡ÂźÂ¸Ă…ÂšÂˇĂ„ÂźÂźǟžÊÂÓÉ¡ÉŽÉÅĂ ÂˇĂˆÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Éà ¡ÄŸÀ ÉÅ š¥ŸÂÓğÂżĂŒÆÅà ¡žÒš¡ÕÉÂťÂźĂˆĂ–Ă‰Ă ÂˇĂƒÂżĂ‰Ă’ĂˆĂ–ĂŽ¼ÆÖÉÓ É¡à ¿ ĂˆÂˇĂƒĂ’ĂƒÂżÂ˝ÂźĂ‚ÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżĂ…Ă ÂˇÂžĂ’ÂšÂˇĂ•Ă‰ĂˆĂ–ĂˆĂƒÂźĂ‚Ă’Âź Ă Ă…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă’ÂźĂ Ă…ĂƒÂ¸ÂżĂ„ÂˇĂ?¿¿ÉÇ¡¿Ă?¿ÅÄÄźÅÂż ÊÂÓÉÇ¡ÄŚźÅ

izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

jâatzĂŽmç, ka lakotu elementu ir ĂŻoti daudz. Par “dĂžentlmeòu komplektaâ€? obligâtu sastâvdaĂŻu jau sen ir kĂŻuvuĂ°as ar daÞâdiem paòçmieniem apstrâdâtas tçrauda un alumĂŽnija virsmas. Tas pats attiecas arĂŽ uz visdaÞâdâkajâm plastmasâm. Turklât – jo neparastâka materiâlu kombinâcija, jo vairâk pieprasĂŽts ir rezultâts. Kas attiecas uz audumiem, tad jâteic, ka Ă?elnç var aplĂťkot desmitiem tĂťkstoĂ°u Ă°o izstrâdâjumu. Un atkal – visvairâk iecienĂŽtas ir tradicionâlo un ultrajauno drânu drosmĂŽgas kontrastçjoĂ°as kombinâcijas. Taèu vienâ ziòâ eksperti ir vienisprâtis: lai atrastu visdrosmĂŽgâkos risinâjumus, jâbrauc uz Milânu. Un tomçr izstâdes rĂŽkotâji drosmĂŽgi prognozç aktuâlâs tendences visam nâkamajam gadam. Ă?im nolĂťkam tika speciâli organizçts projekts TRENDBORD – izveidota starptautiska ekspertu komisija, ar kuras viedokli visus

Krçsls Facette. Dizaineri Ronans un Ervans Buruleki. Ligne Roset. Ă?elnes izstâdes godalga Best of the best. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…'BDFUUF›¿ž¡ÀğÇÒ§ÅÄ¡ÄÂż´Çš¡Ä Â˜ĂŠĂ‡ĂŠĂ‚Ă‚ÂźĂ Âż-JHOF3PTFU¤¡ºÇ¡¡‚#FTUPGUIF CFTUÂ’Ä¡Ă ÂźĂ‚Ă“Ă„ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âź

Krçsli. Dizainere PatrĂŽcija Urkjola. Moroso. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Âˇ›¿ž¡ÀğÇŒ¡ÉÇ¿Ă?¿ÖªÇà ÓÅ¡.PSPTP

Krçsls ar pufiku. Stokke. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…ĂˆĂ†ĂŠĂ‹ÂżĂ Ă…Ăƒ4UPLLF

AtpÝtas krçsls. ¯ŸžÂÅĺ$BTBEFTJHO

19


Krçsls. Cor. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…$PS Krçsls. Accupunto. ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…"DDVQVOUP

Stils ¨É¿ÂÓ izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

Bâra krçsliòð. Plank. Â˜ÂˇĂ‡Ă„Ă’Ă€ĂˆĂ‰ĂŠĂ‚Ă“ĂŽÂżĂ 1MBOL

20

Glabâðanas sistçma Sterces Neves. Paul Bechstein. Â¨ÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒÂˇĂŒĂ‡ÂˇĂ„ÂźĂ„ÂżĂ–4UFSDFT/FWFT1BVM#FDITUFJO

AtpÝtas krçsls Lofty. MDF. ¯ŸžÂÅĺ-PGUZ.%'

interesentus iepazĂŽstina speciâlâs prezentâcijâs, preses konferencçs un elektroniskajos plaĂ°saziòas lĂŽdzekĂŻos. Ă?im gadam TRENDBORD prognozç ðâdus akcentus: transformâcija (tâdâ ziòâ, ka patçrçtâjs, kas labi zina, ko grib, priekĂ°metu elastĂŽgi pielâgo savâm vajadzĂŽbâm); kosmopolĂŽtisms (Ă°im vârdam atĂ°ifrçjums nav vajadzĂŽgs); jutekliskums (svarĂŽgs ir tas, kas uz mums iedarbojas ne tikai funkcionâli, bet arĂŽ emocionâli); visbeidzot, laiks kâ vçrtĂŽba. Akcentâ, kas minçts pçdçjais, iekodçta izpratne par cilvçka dzĂŽvi postindustriâlâ sabiedrĂŽbâ kâ galveno vçrtĂŽbu un visâm prioritâtçm, kuras Ă°is modelis izvirza. “Mums ir vajadzĂŽgi priekĂ°meti, kuri bĂťtu ne tikai gluĂži vienkârĂ°i moderni, bet kuri kopâ ar mums dzĂŽvotu un novecotu. Mçs tagad augstu vçrtçjam principus un tradĂŽcijas, no kurâm savulaik atteicâmies. Mçs interesçjamies gan par “jauno klasikuâ€?, gan par lietâm, ko ar rokâm darinâjuĂ°i mâjamatnieki,â€? apgalvo KristĂŽna Moroci – ievçrojamâ itâlieĂ°u Ăžurnâliste, kas raksta par dizaina jautâjumiem. Pçc TRENDBORD domâm, tieĂ°i iepriekĂ°minçtie akcenti tuvâkajâ laikâ kĂŻĂťs ne tikai par mçbeĂŻu, bet par visa interjera dizaina pamatkodolu. Publika, izvirzot aizvien augstâkas prasĂŽbas atseviĂ°Ă­u lietu kvalitâtei un estçtiskajam veidolam, vienlaikus aktĂŽvâk interesçjas par mâjokĂŻa interjeru kopumâ. LĂŽdz ar to dizainers, kas ne tikai projektç priekĂ°metus, bet veido vidi (tâtad darbojas kâ interjerists), iegĂťst arvien lielâku svaru. Redzot, ka Ă°ĂŽ tendence nemitĂŽgi pieòemas spçkâ, Ă?elnes “komandaâ€? jau vairâkus gadus izstrâdâ sava izstâdes “firmas çdienaâ€? koncepciju. Runa ir par projektu “ideâlâ mâjaâ€?, kas kĂŻuvis par vienu no IMM KĂ–LN simboliem. Katru gadu publikai un kritiĂ­iem vçrtçðanai tiek piedâvâtas divas karkaskonstrukcijas (16 x 10 x 9 m) – savdabĂŽgas “skatuves kastĂŽtesâ€?, ar kurâm kâds no slavenajiem dizaineriem var pilnĂŽbâ “izdarĂŽtiesâ€?

AtpĂťtas krçsls modelis Nr. 286. Ideal sedia. ¯ŸžÂÅĺĂƒĂ…ÂťÂźĂ‚Ă“Â?*EFBMTFEJB

§¡žÄҟĂ”Ă ĂˆĂ†ÂźĂ‡Ă‰Ă’ĂˆĂ…Ă‚ÂżÂťÂˇĂ‡Ă„Ă’šĂ…ÂťĂ„Ă…Ăƒž¡ĂˆÂˇĂƒĂ’Ăƒ ĂˆĂƒÂźĂ‚Ă’ĂƒÂšĂˆÂź½ŸĂ?ÂźĂ‚ÂźĂˆĂ…Ă…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ„ÂźÂźÂźĂŒÂˇĂ‰Ă“š£¿Â¡Ä ´ÉÅ ÂšĂ†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ Ă„ÂźĂƒÂźĂ?¡ŸÉĂŠĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă–ĂƒĂ†Ă’Ă‰ÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ– ÆǟĪ¿ÇŚ¡ÉÓÄ¡¿¸ÅŸŸ¡à ÉÊ¡ÂÓÄҟɟĝŸÄĂ?¿¿Ä¡ ÂšÂźĂˆĂ“¸ÊÊĂ?¿ÀºÅ›ÂÖÔÉźÅ¸ÒÂĂˆĂ†ÂźĂ?¿¡ÂÓÄÅž¡ÆÊĂ?ŸÄ ÆÇşà É53&/%#03%oĂƒÂźÂ˝ÂťĂŠĂ„ÂˇĂ‡Ă…ÂťĂ„ÂˇĂ–Ă”Ă ĂˆĂ†ÂźĂ‡Ă‰Ă„ÂˇĂ– Ă Ă…ĂƒÂżĂˆĂˆÂżĂ– ĂˆĂŽĂ“ÂżĂƒĂƒĂ„ÂźĂ„ÂżÂźĂƒÂšĂˆÂźĂŒ½ŸÂ¡ÕĂ?ÂżĂŒÂžĂ„ÂˇĂ Ă…ĂƒĂ–Ă‰ Ä¡ĂˆĂ†ÂźĂ?ÂżÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒÆǟžŸÄÉ¡Ă?ÂżĂ–ĂŒ Ă†Ă‡ÂźĂˆĂˆà ÅÄ˟ǟÄĂ?ÂżĂ–ĂŒ ÂżšĂ”Ă‚ÂźĂ Ă‰Ă‡Ă…Ă„Ă„Ă’ĂŒ¨£Â&#x; ™Ă”Ă‰Ă…ĂƒºÅÊ53&/%#03%ÆǟĪ¿ÇʟÉĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠĂ•Ă?¿Ÿ ¡à Ă?ŸÄÉÒĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ?¿Ö šĂˆĂƒĂ’ĂˆĂ‚Âźº¿¸à ÅÀ Ă†Ă‡ÂżĂˆĂ†Ă…ĂˆĂ…Â¸Ă‚Ă–ÂźĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ Ă„ĂŠÂ˝ÂťÂˇĂƒÆÅÉǟ¸¿ÉŸÂÖ ÅÉ¿ÎÄŞġÕĂ?ŸºÅ ΟºÅĂ…Ă„ĂŒĂ…ĂŽÂźĂ‰ Ă Ă…ĂˆĂƒĂ…Ă†Ă…Ă‚ÂżĂ‰ÂżÂžĂƒ šĂ‡ÂˇĂˆĂ?¿ËÇÅšà ŸĂ„ÂźĂ„ĂŠÂ˝ÂťÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ĂŽĂŠÂšĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ š¡½ÄÅÉÅ ÎÉÅĂ„ÂźÉÅÂÓà ÅĂ‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅ Ă„Ă…ÂżĂ”ĂƒĂ…Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅĂ„ÂˇĂˆšÅÂÄʟÉ Âż Ä¡à ÅğĂ? ÂšĂ‡ÂźĂƒĂ–à ¡à Ă?ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ÂŚĂ…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂźÂźÅÆǟŸÂŸÄ¿Ÿ à ŝ¿ÇʟÉĂ…ĂˆĂ…ÂžĂ„ÂˇĂ„ÂżÂźĂŽÂźĂ‚Ă…ÂšÂźĂŽÂźĂˆĂ Ă…Ă€½¿žÄ¿š Ă†Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂ„ÂťĂŠĂˆĂ‰Ă‡ÂżÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂƒŸĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźà ¡à Ă‹ĂŠĂ„ÂťÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€ Ă?ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż ÂżĂ…ĂˆĂƒĂ’ĂˆĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźÂšĂˆÂźĂŒÆǟÆÅÎɟĿÀ à ÅÉÅÇҟ É¡à ¡ÖĂƒĂ…ÂťÂźĂ‚Ă“Ă†Ă…ÂťĂ‡ÂˇÂžĂŠĂƒÂźÂšÂˇÂźĂ‰Â‚Â¤ÂˇĂƒÄʽÄÒĂ„ÂźĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă… ĂƒĂ…ÂťĂ„Ă’ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’oĂ„ÂˇĂƒÄʽÄÒĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ à ÅÉÅÇҟ ¸Ò½¿Â¿ÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ‡ÂźĂ‚ÂżÂšĂƒÂźĂˆĂ‰ÂźĂˆĂ„ÂˇĂƒÂżÂŁĂ’ɟƟÇÓ Ă?ÂźĂ„ÂżĂƒÆÇ¿ÄĂ?¿ÆÒÂżÉÇ¡¿Ă?¿¿ ÅÉĂ Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă’ĂŒà ź¡ ÉÅĂ…Ă‰Ă ÂˇÂžĂ’ÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ÂŁĂ’ÂžÂˇÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆĂ…ÂšÂˇĂ„Ă’Âżš‚ÄŚÅÀ Ă Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂ ÂźÂ’ÂżšĂ ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ‡Ă„Ă’ĂŒ šÇÊÎÄÊÕÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă„ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒ šŸĂ?ÂˇĂŒÂ’ oÊɚŸÇ½¡ŸÉÂĄĂ‡ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ„Âˇ£ÅÇÅĂ?Ă?Âż ŝ¿Ä¿ž šŸÊĂ?ÂżĂŒÂżĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă–Ă„ĂˆĂ ÂżĂŒÂ˝ĂŠĂ‡Ă„ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ‰Ă…ÂšÆŝ¿ž¡ÀÄÊÂŚĂ… ĂƒĂ„ÂźĂ„ÂżĂ•53&/%#03%¡ Ă†ÂźĂ‡ÂźĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’ÂźÅÆǟŸÂŸÄ¿Ö ÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ„ĂŠĂ‰Ă…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ‰ÂźĂ‡Â˝Ă„Ă–ĂƒÂżĂ„ÂźÉÅÂÓà Å ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂşĂ… Ă„Ă…ÂżšÅŸĂ?Âź¿ÄɟÇӟÇÄźÅ¿ž¡ÀÄ¡Ä¡ ¸Â¿½¡ÀĂ?Ă…ÂźÂšĂ‡ÂźĂƒĂ– Â¨Ă‰ÂˇĂ„Ă…ÂšĂ–ĂˆĂ“ÂšĂˆÂź¸ÅŸŸÉǟ¸Åš¡ÉŸÂÓÄÅÀĂ Ă ÂˇĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšĂŠ ÂżĂ”ĂˆĂ‰ÂźĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…ĂƒĂŠŸ¿à ÊĂ…Ă‰ÂťÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒšŸĂ?ŸÀ ÆÊ¸Â¿à ¡ ÂšĂˆÂź¡à É¿šÄŸŸÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆĂŠÂźĂ‰ĂˆĂ–Â˝ÂżĂ‚Ă’ĂƒÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡Ă“ÂźĂ‡Ă…Ăƒš Ă?ÂźĂ‚Ă…ĂƒÂ¨Ă…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă… ÇÅÂӝ¿ž¡ÀğǡoĂ„ÂźÉÅÂÓà Å ÆÇşà É¿ÇÊÕĂ?ŸºÅĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ Ă„Ă…ÂżĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ•Ă?ŸºÅĂˆĂ‡ÂźÂťĂŠ ÂżĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ‚Ă…ÂšÂˇĂƒÂż ÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡Ă“ÂźĂ‡ÂżĂˆĂ‰Âˇ oĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšÂżĂ‰ĂˆĂ–ÂšĂˆÂź ¸ÅŸŸÂšÂźĂˆĂ…ĂƒĂ…Ă€ ¤¡¸Â՝¡ÖĂŠĂˆÂżĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźÔÉÅÀɟĝŸÄĂ?¿¿ºÅÅÉ ºÅ¡ Ă ÂźĂ‚Ă“Ă„ĂˆĂ ÂˇĂ–Â‚Ă Ă…ĂƒÂˇĂ„ÂťÂˇÂ’ʽŸĂ„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ŸÉ ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂźĂ‰Ă Ă…Ă„Ă?ŸÆĂ?¿ÕĂˆĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„Ă…ÂşĂ… Â‚Ă‹ÂżĂ‡ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…¸Â՝¡’ ÆǟšÇ¡É¿šĂ?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–šŝ¿Ä¿ž ĂˆÂżĂƒÂšĂ…Ă‚Ă…Âš*..,‹-/§ŸÎÓĂ…ÆÇşà ɟ‚¿Ÿ¡ÂÓÄÒÀ

Gulta. Muller design. ¥ÇŚ¡ÉÓ.VMMFSEFTJHO


Virtuves modelis Linea Gloss. AllmilmĂś. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż-JOFB(MPTT"MMNJMN”

Virtuves modelis Linea Gloss. AllmilmĂś. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż-JOFB(MPTT"MMNJMN”

Virtuves modelis Tip-Tec. AllmilmĂś. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż5JQ5FD"MMNJMN”

Virtuves modelis Plusmodo. Poggenpohl. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż1MVTNPEP1PHHFOQPIM

izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

pçc sava prâta. Par “izdarĂŽbuâ€? autoriem jau bijuĂ°i Karims RaĂ°ids un KonstantĂŽns Grèiks, brâïi Buruleki un brâïi Kampanâ, kâ arĂŽ citi. Ă?oreiz ar savu “ideâlâs mâjasâ€? koncepciju iepazĂŽstinâja Hella Jongeriusa no NĂŽderlandes un PatrĂŽcija Urkjola – spâniete, kas daudz strâdâ Itâlijâ. PârliecinoĂ°i “animçjuĂ°asâ€? karkasus, abas dizaineres daudzajâs intervijâs, savu atziòu ietçrpjot daÞâdos vârdos, apstiprina: ideâla mâja (kâ arĂŽ jebkas cits ideâls) ir abstrakcija.

ÂťĂ…ĂƒÂ’¥¡½ÒÀºÅÄ¡ĂˆĂŠÂťÆÊ¸Â¿à ŸÂżà Ç¿É¿à Ÿ Ă†Ă‡ÂźÂťĂ‚ÂˇÂşÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–ÆŝšŸĂ ÂˇĂ‡Ă ÂˇĂˆĂ„Ă’ĂŒĂ Ă…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă?¿¿ ĂŒĂŒĂƒoÔÉ¡à ¿ŸÂ‚ĂˆĂ?ÂźĂ„ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźà ÅÇÅ¸à ¿’ Ă…Ă‰ÂťÂˇÂšÂˇÂźĂƒĂ’ÂźĂ Ă…ĂƒĂŠÄ¿¸ÊÓ¿žšŸÊĂ?ÂżĂŒ¿ž¡ÀğÇŚ ‚Ä¡Ă‡ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂžÂˇĂ„ÂżÂźÂ’Â—ÂšĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂƒÂżʽŸÂšĂ’ĂˆĂ‰ĂŠĂ†ÂˇĂ‚ÂżÂĄÂˇĂ‡ÂżĂƒ §¡Ă?¿ÂżÂĄĂ…Ă„ĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă‰ÂżĂ„šÇοà ¸Ç¡ÉÓÖÂ˜ĂŠĂ‡ĂŠĂ‚Ă‚ÂźĂ ÂżÂż ¸Ç¡ÉÓÖÂĄÂˇĂƒĂ†ÂˇĂ„Âˇ ÂżÇʺ¿Ÿ ¤¡ĂˆÂźĂ€Ç¡žĂ Ă…Ă„Ă?ŸÆĂ?¿¿‚¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇÂ’ Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚ÂżŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ¿ž¤¿ŸÇ¡ĝŚÂż ÂŚÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂˆÂżĂ–ªÇà ÓÅ¡oÂżĂˆĂ†ÂˇĂ„Ă Âˇ ĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…Ç¡¸ÅÉ¡ÕĂ?¡Öš Â&#x;ɡ¿¿ ª¸Ÿ¿ÉŸÂÓÄÅÂ‚ÂˇĂ„ÂżĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇÂšÂ’Ă ÂˇĂ‡Ă ÂˇĂˆĂ’ Ÿ¡ ¿ž¡ÀğǡšÅĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒ¿ÄɟǚÓÕĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂƒÂż ĂˆĂ‚Ă…ÂšÂˇĂƒÂżÆŝɚŸÇ¿Â¿¿Ÿ¡ÂÓÄÒÀÂťĂ…Ăƒ à ¡à Âż ¿Ÿ¡ÂÓÄşÎÉÅ¿¸Å oÂˇÂ¸ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ Ă?¿Ö

Virtuves modelis Largo-LG. Leicht. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż-BSHP-(-FJDIU

Virtuves modelis Avance-RK. Leicht. £ÅŸÂÓĂ ĂŠĂŒĂ„Âż"WBODF3,-FJDIU

21


Dizainere PatrÎcija Urkjola. ›¿ž¡ÀğÇŒ¡ÉÇ¿�¿ÖªÇà ÓÅ¡

“Ideâlâs mâjasâ€? fragments. Dizainere PatrĂŽcija Urkjola. ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰l¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇm›¿ž¡ÀğÇŒ¡ÉÇ¿Ă?¿ÖªÇà ÓÅ¡

Stils ¨É¿ÂÓ izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

Dizainere Hella Jongeriusa. ›¿ž¡ÀğǏŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ

‚Â&#x;Ÿ¡ÂÒÆÅÇŽ¡ŸÉĂƒĂ’Ă?ŸĿŸ ĂˆĂ Ă‚Ă…Ă„Ă„Ă…Âź Ă†Ă‡ÂżĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‰Ă“Â˝ÂźĂ‚ÂˇÂźĂƒĂ…Âźž¡ÂťÂźĂ€ĂˆĂ‰ÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…Âź¨ÉÅ¿É “Ideâlâs mâjasâ€? modelis. Dizainere PatrĂŽcija Urkjola. ¿Ÿ¡ÂÊÂšĂ…Ă†Ă‚Ă…Ă‰ÂżĂ‰Ă“ĂˆĂ– ÂżšÅÉ ÂÖĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒ¿ŸÀʽŸĂ„Âź £ÅŸÂÓl¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇm›¿ž¡ÀğÇŒ¡ÉÇ¿Ă?¿ÖªÇà ÓÅ¡ Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇ oĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇÂźĂ‰ŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ oÂżĂ†Ă…Ă‰Ă…Ăƒ ÆÇÅĂˆĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ÂťĂ…Ăƒ šĂ Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă…Ăƒ ½¿šÊ Ă–ĂƒĂ…ÂşĂŠĂˆĂ ÂˇÂžÂˇĂ‰Ă“ ÎÉÅĂ…Ă„¿Ÿ¡ÂŸÄ Ă†Ă…ĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă ĂŠ Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¿ÇʟÉÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă…É¡à à ¡à Ă–¸ÒĂŒĂ…Ă‰ÂźĂ‚Âˇ¤Å à ¡à ĂƒĂ…ÂşĂŠĂ–ĂˆĂŠÂšÂźĂ‡ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•ĂˆĂ ÂˇÂžÂˇĂ‰Ă“ÉŽŸĂˆÂˇĂƒĂ…ÂźÆÇÅ “Ideâli vedina uz tâdu domâðanu, kura sliecas Çʺ¿ŸÂťĂ…ĂƒÂˇ Â’ vçlamo iztçloties par ĂŽstenĂŽbu. TiklĂŽdz ideâls ir sasniegts, ÂŞÂŚÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂˆÂżÂżªÇà ÓÅÂÒšžºÂ֝Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…Ă…Ă‰Ă‚ÂżĂŽÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– jaunajâm idejâm vairs nav vietas,â€? uzskata Hella ‚™Ă‡ÂźÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇĂ„ÂźĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂŠÂźĂ‰¥¡à Jongeriusa. “Par mâju, kurâ es dzĂŽvoju, varu teikt, ka tâ ir ideâla, jo funkcionç tieĂ°i tâ, kâ es to vçlos. Taèu kâ gan ÉÅÂÓà Å¿Ÿ¡ÂĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚ÂżÂžĂŠÂźĂ‰ĂˆĂ– ÉÊɽŸšÅžÄ¿à ¡ŸÉ ÄŚÒÀ¿Ÿ¡ÂÂ’Â¨Ă…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă… ÆÇşà É¿ÇÊÖĂˆÂšĂ…Ă€ es to varu droĂ°i teikt par citâm mâjâm? ...â€? ‚¿Ÿ¡ÂÓÄÒÀÂťĂ…ĂƒÂ’ÂÖ¥ŸÂÓÄ¡ ÂŚÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂˆÂżĂ–ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒÂżĂ‚ÂˇĂˆĂ“ PatrĂŽcijas Urkjolas viedoklis nedaudz atĂ°Ă­iras: ĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂźĂ ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„ÂżĂ•‚¿Ÿ¡ÂÓÄźÅĂƒĂ…ĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇÂ’ â€œĂŽstenĂŽbâ ideâlas mâjas nav. TiklĂŽdz ideâls materializçjas, tĂťdaĂŻ rodas jauns ideâls!â€? Tâpçc, projektçjot Ă?elnei savu ÅϚ¿ÄźÅžÇ¿ÉŸÂÕÂ&#x;ÄɟÇӟÇÒŸŸ‚¿Ÿ¡ÂÓÄźÅ ÂťĂ…ĂƒÂˇÂ’Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă‰Ă…Ă?ĂŠĂ?ŸÄ¿ŸĂˆĂ…Ă‰Ă ÂˇĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż¿žÂšĂ…ÂžÂťĂŠĂŒÂˇ “ideâlo mâjuâ€?, PatrĂŽcija drĂŽzâk gan centâs radĂŽt “ideâlu Ă…Ă„ÂżÉǟƟÉÄÅÂżÂžĂƒÂźĂ„ĂŽÂżÂšĂ’ ĂŒĂ…Ă‰Ă–Ä¡ŸÂŸÅÉ¿ÎÄÅ momentuâ€?, ko apmeklçtâjs skatĂŽs savâm acĂŽm. Viòas ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă’¤ÅĂˆÂˇĂƒÂˇĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂˇĂ…ĂˆĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–à ¡à ¸Ò “ideâlâs mâjasâ€? interjeri ar savu juteklisko mainĂŽgumu ‚ž¡Ă ÂˇÂťĂ‡Ă…ĂƒÂ’ rada gaisĂŽguma iespaidu, lai gan ĂŽstenĂŽbâ ir brĂŽniĂ°Ă­ĂŽgi ŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ ġŸÅÇÅÉ ÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ĂŠĂ‡ĂŠ konstruçti. Taèu pati struktĂťra it kâ paliek â€œĂ˘rpus kadraâ€?. ÆŝΟÇà ÄÊ¡ ‚ÊÆ¡à Ś¡š’ĂˆÂšĂ…Ă€‚¿Ÿ¡ÂÓÄÒÀ Hella Jongeriusa, tieĂ°i otrâdi, struktĂťru uzsvçrusi. ÂťĂ…ĂƒÂ’ŸĂ?ÂżĂ‡Ă„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ Ă‚ÂˇÂťĂˆĂ ÂżĂƒÂżÂžĂ…Ă„ÂˇĂƒÂż ÆÂÅÉÄÅ Viòas “ideâlo mâjuâ€? ieskauj plaĂ°as “noliktavuâ€? zonas, ÂžÂˇĂ†Ă…Ă‚Ă„ÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżÂšĂˆĂ–Ă Ă…Ă€ÂšĂˆĂ–ĂŽÂżĂ„Ă…Ă€oÅÉÇŸÂ¿à š¿ÀĂˆ kas pieblĂŽvçtas ar visu ko – sâkot ar “uteòosâ€? iegĂťtâm ‚¸ÂÅĂ?ÂżĂ„Ă’ĂŒÇÒÄà Ś’ÅË¡ÇËÅÇ¡ šÒÆÅÂğÄÄźÅ relikvijâm un beidzot ar porcelâna izstrâdâjumiem, ÆÅÆÇşà ÉÊĂˆÂˇĂƒĂ…Ă€ŸÂÂÒ—šÉÅÇĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇÂźĂ‰ ÎÉÅÂšĂˆÂźĂƒ kas veidoti pçc paĂ°as Hellas projekta. Autore uzskata, Ă”Ă‰ÂżĂƒÅÉ¿ÎÄÅĂˆÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒÂˇĂ‰ÂżÂžÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂ‚ÂˇĂ‡ĂˆÂźĂ„ÂˇĂ‚Ă…ĂƒÂ’ ka visu Ă°o priekĂ°zĂŽmĂŽgi sistematizçto “arsenâluâ€? var ĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ÂšĂ…ĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–šÂÕ¸ÅÀĂƒĂ…ĂƒÂźĂ„Ă‰oà ¡à izmantot jebkurâ brĂŽdĂŽ – tiklĂŽdz radĂŽsies vçlme kaut ko mainĂŽt trijâs eleganti iekârtotajâs “ideâlâs mâjasâ€? istabâs. ÉÅÂÓà ŚŞĿà ğɽŸÂ¡Ä¿ŸÎÉÅÄ¿¸ÊÓĂ†Ă…ĂƒÂźĂ„Ă–Ă‰Ă“š Viss ir atkarĂŽgs vienĂŽgi no lietotâja radoðâs aktivitâtes. Tâ Ă‰Ă‡ÂźĂŒÔŸº¡ÄÉÄÅĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇĂŒ‚¿Ÿ¡ÂÓÄźÅ ÂťĂ…ĂƒÂˇÂ’›ŸÂÅĂ‚ÂżĂ?Ă“ž¡Ă Ă‡ÂźÂˇĂ‰ÂżÂšĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•ÆÅÂӞŚ¡ÉŸÂÖ nu patiesi ir holandieĂ°iem raksturĂŽga pieeja: te jums bĂťs gan spçle, gan katram gadĂŽjumam – arĂŽ rezerves detaĂŻas! ¼ÎŸÄÓÂşĂ…Ă‚Ă‚ÂˇĂ„ÂťĂˆĂ ÂżĂ€Ă†Ă…ÂťĂŒĂ…ÂťšÅÉÂšÂˇĂƒÂż¿ºÇ¡ Âż ÂžÂˇĂ†ĂŽÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ ğÀoÄ¡ÂÕ¸ÅÀĂˆĂ‚ĂŠĂŽÂˇĂ€ Pat tad, ja ideâlâ mâja nav nekas vairâk kâ spçle, Â™Ă†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ ÂźĂˆĂ‚Âż¿Ÿ¡ÂÓÄÒÀÂťĂ…ĂƒĂ„Âź¸ÅŸŸ ĂŽÂźĂƒ kâpçc gan tai pamatĂŽgi nesagatavoties – turklât ne ¿ºÇ¡ ÅÉΟºÅ¸ÒĂ„ÂźĂ†Ă‡ÂżĂˆĂ‰ĂŠĂ†ÂżĂ‰Ă“Ă ğÀšÅÂšĂˆÂźĂ…Ă‡ĂŠÂ˝ÂżÂżo tikai konceptuâli, bet arĂŽ praktiski, sagâdâjot vajadzĂŽgos Ă„ÂźÉÅÂÓà ÅĂ Ă…Ă„Ă?ÂźĂ†Ă‰ĂŠÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ăƒ Ă„Ă…ÂżĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă„Ă…Ăƒ priekĂ°metus?...

22

“Ideâlâs mâjasâ€? modelis. Dizainere Hella Jongeriusa. £ÅŸÂÓl¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇm›¿ž¡ÀğǏŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ

“Ideâlâs mâjasâ€? fragments. Dizainere Hella Jongeriusa. ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰l¿Ÿ¡ÂÓÄźÅÂťĂ…ĂƒÂˇm›¿ž¡ÀğǏŸÂ¡Â Ă…Ă„ÂşÂźĂ‡ÂżĂŠĂˆ


Kumodes fragments. Ăžans Pjçrs Lacs. ParĂŽze. Ap 1745 ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă Ă…ĂƒĂ…ÂťÂˇÂ?¡ÄŒÓŸÇ¢¡Ă?Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 


Rokoko: dÎkas greznÎbas triumfs �ÎêÎêÎ: òðèóÏô ïðà çäíÎÊ ðÎùêÎøè Teksts: Tamâra Bïeskina

�íiet, reti kurð mâkslas stils ticis tik vienprâtÎgi un kareivÎgi nosodÎts kâ franèu rokoko – ðis greznÎbas un izsmalcinâtÎbas stils. Tam pârmeta gan pârlieku vieglumu, gan formu un lÎniju samâkslotÎbu, gan pârmçrÎgu intimitâti. Tomçr XVIII gadsimta vidÝ valdÎjuðâ stila iezÎmes bija samanâmas arÎ vçl XIX un XX gadsimtâ.

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

ŒÅ½¡ÂÊÀ ǟà ¿ÀĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă†Ă…ÂťÂšÂźĂ‡ÂşÂˇĂ‚ĂˆĂ–Ă‰ÂˇĂ Ă…ĂƒĂŠÂťĂ‡ĂŠÂ˝Ă„Ă…ĂƒĂŠÂż ÂšĂ…ÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ĂƒĂŠĂ…ĂˆĂŠÂ˝ÂťÂźĂ„ÂżĂ• à ¡à ËÇ¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ ÂżĂ€ ÇÅà Åà Å ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă‡Ă…ĂˆĂ Ă…Ă?¿¿¿žÖĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂˇÂœÂşĂ… Ÿš¿ÄÖ¿ÂżšĂŽĂ‡ÂźÂžĂƒÂźĂ‡Ă„Ă…Ă€Ă‚ÂźÂşĂ Ă…ĂˆĂ‰Âż Âżš ÂžÂˇĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂż¿ĿÀ Âżš¿žÂ¿Ă?ğÀ Ă ÂˇĂƒÂźĂ‡Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂŠÂźĂƒĂ„ÂźĂƒÂźĂ„ÂźÂź ĂŠÂžĂ„ÂˇÂšÂˇÂźĂƒĂ’Âź ΟÇÉÒĂ?¡Ç¿šĂ?ŸºÅšĂˆÂźĂ‡ÂźÂťÂżĂ„Âź97***šŸà ¡ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă– Ă†Ă…Ă–ÂšĂ‚Ă–Ă‚ÂżĂˆĂ“Âżš9*9 Âżš99ÂšÂźĂ ÂˇĂŒ

Kumode. Ăžans Pjçrs Lacs. ParĂŽze. Ap 1745 ÂĄĂ…ĂƒĂ…ÂťÂ?¡ÄŒÓŸÇ¢¡Ă?Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

25


Francijas karalis LudviĂ­is XV. GravĂŽra pçc Ăžana Batista Vanlo gleznas. Ç¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ ÂżĂ€à ÅÇÅÂӢ՝Ś¿à 97 šÇ¡šÕÇ¡ÆÅà ¡ÇɿğÂ?¡Ä¡Â˜ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰Âˇ™¡ÄÂÅ

Stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ stils ¨É¿ÂÓ

Jebkura jauna stila parâdÎðanâs vienmçr ir laika zÎme. Rokoko nomainÎja monumentâlo un smagnçjo baroku, kad Francijâ sâkâs strauja ekonomiskâ attÎstÎba. Vairojoties valsts bagâtÎbai, pieauga galma un aristokrâtijas tieksme pçc greznÎbas un komforta. Nauda, kas bija nâkusi tik viegli, noteica arÎ attiecÎgu pieeju dzÎvei – par galveno tâs vçrtÎbu un jçgu tika uzskatÎta jutekliska

§Å½ŸÄ¿ŸÂոźÅĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–oÂšĂˆÂźÂşÂťÂˇžÄ¡à ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Âż§Åà Åà ÅÆÇ¿Ă?ŸÂÄ¡ĂˆĂƒÂźĂ„ĂŠÆÒĂ?Ă„Ă…ĂƒĂŠ ÂżĂ‰Ă–Â˝ÂźĂ‚Ă…ÂšÂźĂˆĂ„Ă…ĂƒĂŠ¸¡ÇÅà à ÅĂˆĂ„ÂˇĂŽÂˇĂ‚Ă…Ăƒ¸ÊÇÄźÅ Ă”Ă Ă…Ă„Ă…ĂƒÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂşĂ…Ç¡žš¿É¿ÖÇ¡ÄĂ?¿¿¨ Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…ĂƒÂ¸Ă…ÂşÂˇĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„Ă’šĂ†Ă‡ÂżÂťÂšĂ…Ă‡Ă„Ă’ĂŒÂż ÂˇĂ‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă Ă‡ÂˇĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒĂ Ă‡ĂŠÂşÂˇĂŒĂŠĂˆÂżĂ‚ÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÉÖºÅɟĿŸ Ă Ă‡Ă…ĂˆĂ Ă…Ă?ÂżÂżĂ Ă…ĂƒĂ‹Ă…Ă‡Ă‰ĂŠ¢Ÿºà ¿ŸŸÄÓº¿ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Âż ÅÆǟŸÂÖÉÓÂżĂˆĂ…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ•Ă?¿ÀĂ†Ă…ÂťĂŒĂ…ÂťĂ ½¿žÄ¿ à ź¡ĂŽĂŠÂšĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂ„ÂˇĂˆĂ‚ÂˇÂ˝ÂťÂźĂ„ÂżĂ– Ă†Ă…ĂŽÂżĂ‰ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ºÂ¡šÄÅÀĂ?ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•ÂżĂˆĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă…Ăƒ ¸ÒÉ¿Ö›šÅǚź¡šŸĂˆÂŤÂżĂ‚ÂżĂ†Ă†Ă…ĂƒÂĽĂ‡Ă‚ÂźÂˇĂ„ĂˆĂ ÂżĂƒ Ă‡ÂźÂşÂźĂ„Ă‰Ă…ĂƒĂƒÂˇĂ‚Ă…Ă‚ÂźĂ‰Ă„ÂźÂşĂ…à ÅÇÅÂ֢՝Ś¿à ¡ÂŹ7 ÅÉà ÇÒÉÅÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă‚Ä¡ÆÅà ¡žĂˆÂšĂ…ÂżÆÅÇÅà ¿Âż

Francijas karaĂŻa LudviĂ­a XV kabinets VersaĂŻas pilĂŽ. Arhitekts Ăžaks AnĂžs Gabriels. Ap 1760

26

¥¡¸¿ÄŸÉ¢ÕÅš¿à ¡97šÂ™ÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ Ă…ĂƒšÅÇĂ?Âź Â—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Â?¡à —Ľš¡¸Ç¿ŸÂÓÂĽĂ 


Francijas troòmantnieka guĂŻamistaba VersaĂŻas pilĂŽ. ¨Æ¡ÂÓÄÖĂ„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżĂ ÂˇĂ†Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂˇšÂ™ÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ Ă…ĂƒšÅÇĂ?Âź

bauda. Galms ar mazgadĂŽgâ karaĂŻa LudviĂ­a XV reĂŹentu Orleânas Filipu priekĂ°galâ tik klaji izrâdĂŽja savus netikumus un demonstrçja tik briesmĂŽgu izlaidĂŽbu, ka par to runâja visâ Eiropâ. “Vçl nekad Francijas diĂžciltĂŽgo kârta nav bijusi mazâk diĂžciltĂŽga kâ tagad,â€? rakstĂŽja laikabiedri.

ÂťÂźĂƒĂ…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚É¡à şÎʝŚ¿Ă?Ă„Ă…ÂźĂ‡ÂˇĂˆĂ†ĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ… ÎÉÅĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÆÇ¿ÉΟÀšÅ֞ÒĂ?ÂźĂŒÂšĂˆÂźĂ€ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Ă’ ‚¤¿à ź¡¸Â¡ºÅÇŝÄşĂˆĂ…ĂˆĂ‚Ă…ÂšÂżÂźÇ¡ÄĂ?¿¿Ă„Âź ¸ÒÂÅĂƒÂźĂ„ÂźÂź¸Â¡ºÅÇŝÄÅ ĂŽÂźĂƒɟƟÇӒ oĂ†ÂżĂˆÂˇĂ‚Âż ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„ÂżĂ Âż £ÅÂŝÅÀà ÅÇÅÂÓ ÂšĂˆĂ‰ĂŠĂ†ÂżÂšĂ?¿ÀšÅ ÂšĂ‚ÂˇĂˆĂ‰Ă“šºÅÊĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźĂˆĂƒÂźĂ‡Ă‰ÂżǟºŸÄÉ¡ Ăˆ

MÝzikas istaba PrÝsijas karaïa FrÎdriha II SansusÎ pilÎ. Arhitekts Georgs Venceslavs fon Knobelsdorfs un dekorators Johans Augusts Nâls. Ap 1745

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

£ÊžÒà ¡ÂÓÄ¡ÖĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇĂ†Ă‡ĂŠĂˆĂˆĂ Ă…ÂşĂ…à ÅÇÅÂÖÂŤĂ‡ÂżÂťĂ‡ÂżĂŒÂˇ**šÅšÅÇĂ?ÂźÂ¨ÂˇĂ„ĂˆĂŠĂˆÂż Â—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡šŸÅǺ™ŸÄĂ?ÂźĂˆĂ‚ÂˇÂšĂ‹Ă…Ă„ÂĄĂ„Ă…Â¸ÂźĂ‚Ă“ĂˆÂťĂ…Ă‡Ă‹Ÿà ÅÇ¡ÉÅÇÂ&#x;ź¡ÄÄÂ—ĂŠÂşĂŠĂˆĂ‰¤¡ÂÓÂĽĂ 

27


MarĂ­ĂŽzs de Brinç savâ kabinetâ. GravĂŽra. XVIII gs. vidus. £¡Çà ¿žŸÂ˜Ă‡ÂżĂ„Ă”šĂˆÂšĂ…ÂźĂƒà ¡¸¿ÄŸÉŸ šÇ¡šÕÇ¡¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ stils ¨É¿ÂÓ

Jaunais karalis, kas pçc reĂŹenta nâves 1723. gadâ pâròçma varu, ar neslçptu labpatiku turpinâja prieka pilno un bezbçdĂŽgo dzĂŽvesveidu. KaraĂŻa pils vçl vairâk Ăžilbinâja ar bagâtĂŽbu, greznĂŽbu un spoĂžumu. Tur izklaidçjâs, kâ vien prata: karaliskâs medĂŽbas nomainĂŽja masku balles, teâtra izrâdes – krâðòi svçtki. VersaĂŻas pilĂŽ ne uz brĂŽdi neapklusa mĂťzika, bet vakaros daudzajos logos spoĂži mirdzçja uguns. Dienas ritçja nebeidzamâ straumç, un LudviĂ­is bija pârliecinâts: “Manam mÝÞam pietiks!... Bet pçc manis kaut vai grçku plĂťdi.â€? Ă?is izlutinâtais,

Ă„ÂźĂˆĂ Ă‡Ă’ÂšÂˇÂźĂƒĂ’ĂƒĂŠÂťĂ…ÂšĂ…Ă‚Ă“ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźĂƒÆÇŝŽ¿Â Ă‡ÂˇÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă„Ă…¸Ÿžž¡¸ÅÉÄÒÀŸǡž½¿žÄ¿ ÂĄĂ…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ ÂżĂ€šÅǟĂ?ÂźĂ?Âź¸ÅÂÓĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ‚ÂźĂ†Ă‚Ă–Ă‰Ă“ Â¸Ă…ÂşÂˇĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ…Ăƒ Ă‡Ă…ĂˆĂ Ă…Ă?Ă“Ă•ÂżÂšÂźĂ‚ÂżĂ Ă…Ă‚ÂźĂ†ÂżÂźĂƒ ÂžÂťÂźĂˆĂ“Ă‡ÂˇÂžÂšĂ‚ÂźĂ ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ à ¡à ĂƒĂ…ÂşĂ‚ÂżĂ Ă…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ ÂżÂź Ă…ĂŒĂ…Ă‰Ă’ĂˆĂƒÂźĂ„Ă–Ă‚ÂżĂˆĂ“Ă Ă…ĂˆĂ‰Ă•ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżÂ¸ÂˇĂ‚ÂˇĂƒÂż ɟ¡ÉÇ¡ÂÓÄҟĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–oÆÒĂ?Ă„Ă’ĂƒÂż Ă†Ă‡ÂˇÂžÂťĂ„ÂźĂˆĂ‰ÂšÂˇĂƒÂż™ÂšÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ Ă…ĂƒšÅÇĂ?ÂźÄ¿à ź¡ Ă„ÂźĂˆĂƒĂ…Ă‚Ă ÂˇĂ‚ÂˇĂƒĂŠÂžĂ’Ă Âˇ ¡ÆÅÂšÂźĂŽÂźĂ‡ÂˇĂƒÂ¸ÂźĂˆĂˆĂŽÂźĂ‰Ă„Ă’Âź Ç֝ÒĂ…Ă Ă…Ă„Ă…ÂžÂˇĂ‡Ă–Ă‚ÂżĂˆĂ“Ă–Ă‡Ă ÂżĂƒĂˆÂšÂźĂ‰Ă…Ăƒ ›ŸÄÓº¿ɟà ¿Ă?ÂźÂťĂ‡Ă’ĂƒĂ†Ă…Ă‰Ă…Ă Ă…Ăƒ Âż¢ÕÅš¿à 

Konferenèu istaba Minhenes rezidencç. Arhitekts Fransuâ de Kivijç. XVIII gs. 30. gadi.

28

¥ÅÄ˟ǟÄĂ?ž¡ÂĂƒĂ•Ă„ĂŒÂźĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€ǟž¿ŸÄĂ?¿¿ Â—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ¥¿š¿ÀŸĂ’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡


Viesu guĂŻamistaba SansusĂŽ pilĂŽ Potsdamâ. Arhitekts Georgs Venceslavs fon Knobelsdorfs un dekorators Johans Kristians Hopenhaupts. XVIII gs. 40. gadi. ¨Æ¡ÂÓÄ֝ÂÖÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂźĂ€šÅšÅÇĂ?ÂźÂ¨ÂˇĂ„ĂˆĂŠĂˆÂżÂ—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡šŸÅǺ ™ŸÄĂ?ÂźĂˆĂ‚ÂˇÂšĂ‹Ă…Ă„ÂĄĂ„Ă…Â¸ÂźĂ‚Ă“ĂˆÂťĂ…Ă‡Ă‹Ÿà ÅÇ¡ÉÅÇÂ&#x;ź¡ÄÄÂĄĂ‡ÂżĂˆĂ‰ÂżÂˇĂ„ ÂŹĂ…Ă†ÂźĂ„ĂŒÂˇĂŠĂ†Ă‰Ă’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

untumainais un ciniskais cilvçks uzskatĂŽja, ka monarhijas galvenais uzdevums ir gâdât, lai bez ierunâm un nekavçjoties tiktu izpildĂŽtas visas viòa trakulĂŽgâs un nevaldâmâs iegribas. Kaut gan viòam patika tçlot varenu valdnieku, tomçr ĂŽstenĂŽbâ valsti cita pçc citas pârvaldĂŽja Ă„ÂźĂˆĂ…ĂƒĂ„ÂźÂšÂˇĂ‚ĂˆĂ–‚¤¡ĂƒĂ…Ă€šŸà ĂŒÂšÂˇĂ‰ÂżĂ‰—Ă†Ă…ĂˆĂ‚Âź ĂƒÂźĂ„Ă–oĂŒĂ…Ă‰Ă“ÆÅÉŃÂ&#x;ž¸¡ÂŚ¡ÄÄÒÀ à ¡ÆÇ¿žÄÒÀ ÂżĂ?¿Ä¿ÎÄÒÀΟÂŚŸà Ă…Ă„š¿ŸÂºÂ¡šÄş ÆǟÄ¡žÄ¡ÎŸÄ¿ŸĂƒĂ…Ă„ÂˇĂ‡ĂŒÂżÂżšĂ‰Ă…Ăƒ ÎÉŸÒ ¸ŸžÅºÅšÅÇÅÎÄÅÂżĂ„ÂźĂƒÂźÂťĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă…šÅÆÂÅĂ?ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ ÂšĂˆÂźĂ†Ă‡ÂżĂŒĂ…Ă‰ÂżŸºÅÂšÂžÂ¸ÂˇĂ‚ĂƒĂ…Ă?Ă„Ă’ĂŒÂżĂ„ÂźĂ…Â¸ĂŠÂžÂťÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒ

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Audienèu zâle Pçterhofâ. Arhitekts Franèesko Bartolomeo Rastrelli. XVIII gs. 50. gadi. ž¡ÂÂ֡ʝ¿ŸÄĂ?¿ÀšÅšÅÇĂ?ÂźŒŸÉŸÇºÅË¡Â—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂŽÂźĂˆĂ Ă…Â˜ÂˇĂ‡Ă‰Ă…Ă‚Ă…ĂƒÂźĂ…Â§ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂ‚Ă‚ÂżĂ’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

29


MaríÎze de PompadÝra un viòas brâlis, karaïa bÝvintendants maríÎzs de MarinjÎ. Aleksandra RoslÎna glezna. 1759

KamÎna mets. Þils Ogists Mesonjç. 1734. Viens no paðiem pirmajiem rokoko interjera ideju piemçriem Francijâ

£¡Çà ¿ž¡ÂŚĂ…ĂƒĂ†ÂˇÂťĂŠĂ‡ĂˆÂ¸Ă‡ÂˇĂ‰Ă…Ăƒ ĂƒÂˇĂ‡Ă ÂżÂžĂ…ĂƒŸ£¡Ç¿ÄÓ¿ ÂżĂ„Ă‰ÂźĂ„ÂťÂˇĂ„Ă‰Ă…ĂƒĂ Ă…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ ÂżĂŒ Ă†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ ¥¡ÇÉ¿Ä¡Â—Ă‚ÂźĂ ĂˆÂˇĂ„ÂťĂ‡ÂˇÂ§Ă…ĂˆĂ‚ÂżĂ„Âˇ

Â´ĂˆĂ ÂżÂžĂ ÂˇĂƒÂżĂ„Âˇš¿ÄɟÇӟǟÂ?Ă•Ă‚Ă“ÂĽÂşĂ•ĂˆĂ‰ÂŁÂźĂ€ĂˆĂˆĂ…Ă„Ă“ÂźšÇ¡šÕÇ¡ ¼¿Ä¿žĂ†ÂźĂ‡ÂšĂ’ĂŒŸǡžĂ?Ś¿ÄɟÇӟǡšĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźÇÅà Åà Å

Stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ stils ¨É¿ÂÓ

viòa favorÎtes – �atorÝ, PompadÝras un DibarÎ kundzes. Vai, pareizâk sakot, ðo favorÎðu favorÎti. PrasmÎgi izmantojot karaïa subretes un viòu mÎïâkos, galminieki bez Îpaðâm pÝlçm panâca, ka karalis pieòem viòu personisko plânu Îstenoðanai vajadzÎgos lçmumus. Augstâkâs sabiedrÎbas dâmas un favorÎtes noteica toni attiecÎbâ uz itin visu. Valdoðais sievietes kults, viòu klÎrÎgums un izsmalcinâtâs manieres nevarçja neietekmçt arÎ vidi. Viòas diktçja

½ŸÂ¡Ä¿ÀÅÉÖĂ…Ă„ÂżÂÕ¸¿ÂĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Ă“š ÆŞŸĂƒĂ…ºÊĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÂšĂ‚ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‚ÂżĂ„Âˇ Ă„Ă…š ÂťÂźĂ€ĂˆĂ‰ÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„Ă…Ă€ÆÅÅΟǟ¿ÆÇ¡š¿Â¿ ŸºÅË¡šÅÇ¿Éà ¿oÂşĂ…ĂˆĂ†Ă…Â˝Âż¯¡ÉÅÇÊ ÂŚĂ…ĂƒĂ†ÂˇÂťĂŠĂ‡Âż ›Õ¸¡ÇÇ¿Â&#x;Ă‚Âż ÉÅÎğŸ Ë¡šÅÇ¿ÉÒË¡šÅÇ¿ÉÅà ÂŞĂƒÂźĂ‚Ă…ÂťÂźĂ€ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ–ΟǟžĂˆĂŠÂ¸Ă‡ÂźĂ‰Ă…Ă à ÅÇÅÂÖÂżÂżĂŒ ÂոŚĿà Ś ÆÇ¿šÅÇÄҟŸºà ÅÂťĂ…Â¸ÂżÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ ÄʽÄźÅĂ Ă…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ Ă…ÂşĂ…Êà ¡ž¡ÂÖĂ…ĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ– Ă‚ÂżĂŽĂ„Ă’ĂŒÆ¡ÄŚ Â™ÂźĂ‚ÂżĂ Ă…ĂˆÂšÂźĂ‰ĂˆĂ ÂżÂźÂťÂˇĂƒĂ’ÂżË¡šÅÇ¿Éà ¿ž¡¡š¡Â¿ ÉÅÄšÅÂšĂˆÂźĂƒ™ÅĂ?¡Ç¿šĂ?ÂżĂ€ĂˆĂ–à ÊÂÓɽŸÄĂ?¿ÄÒ Â˝ÂźĂƒÂˇĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ÂżĂŠĂ‰Ă…Ă„ĂŽÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ÂżĂŒĂƒÂˇĂ„ÂźĂ‡Ă„ÂźĂƒĂ…ÂşĂ‚Âż Ă„ÂźÅà ¡ž¡ÉӚ¿ÖÄ¿ÖÄ¡Åà Çʽ¡ÕĂ?ĂŠĂ•ĂˆĂ‡ÂźÂťĂŠÂĽĂ„Âż ¿à ÉŚ¡Â¿ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ÂżĂƒĂ…ÂťĂŠ Âż ÆŽ¡ÂÊÀ šÆŸÇšÒŸ

Tualetes istaba Ă?ĂŽnieĂ°u pilĂŽ Oranienbaumâ. Arhitekts Antonio Rinaldi. 1762 – 1768 ŠÊ¡ÂŸÉÄ¡ÖĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇĂ ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…šÅÇĂ?¡šÂĽĂ‡ÂˇĂ„ÂżÂźĂ„Â¸ÂˇĂŠĂƒÂź Â—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡—ÄÉÅĿŧ¿Ä¡Âӝ¿o

30


stilu un modi, un, ðíiet, pirmo reizi vçsturç interjera veidoðanas mâksla tik lielâ mçrâ pieskaòojâs dzÎvç iedibinâtajai kârtÎbai. ArhitektÝrâ sâka dominçt smalkums un hipertrofçta pârsmalcinâtÎba. Tâpçc tâ nav nejauðÎba, ka priekðstats par interjeru kâ viengabalainu ansambli izveidojâs tieði rokoko laikmetâ. Arhitekti centâs panâkt, lai stilistiski

šÂżĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂżÂżÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–¿ÄɟÇӟÇŚ šĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“ÆÅÂÄÅÀĂƒÂźĂ‡ÂźĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇĂ‰Ă“ Â˝ÂżÂžĂ„ÂźĂ„Ă„Ă…ĂƒĂŠÊà ¡Ê™ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ ÉÊǟġΡ¿ ÂťĂ…ĂƒÂżĂ„ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“¿žÖĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂżÇ¡Ë¿Ä¿ÇŚ¡ÄÄ¡Ö ÂżÂžĂ„ÂźÂ˝ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Â&#x;Ă„ÂźĂˆĂ‚ĂŠĂŽÂˇĂ€Ă„Ă…Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźŸ ¿ÄɟÇӟǟà ¡à Ă?ÂźĂ‚Ă…ĂˆĂ‰Ă„Ă…ĂƒÂˇĂ„ĂˆÂˇĂƒÂ¸Ă‚ÂźÂžÂˇĂ‡Ă…Â˝ÂťÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă…šĂ”Ă†Ă…ĂŒĂŠÇÅà Åà ÅÂ—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Ă’ ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“ÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂşĂ„ĂŠĂ‰Ă“ÆÅÂÄźÅĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźÂšĂ…ÂşĂ…

Spoguïu kabinets ar porcelâna sienu apdari Neapoles karalienes kabinetâ Kapodimontes pilÎ pie Neapoles. 1757 – 1759

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

žŸÇà ¡ÂÓÄÒÀà ¡¸¿ÄŸÉĂ„ÂźĂ…Ă†Ă…Ă‚ÂżĂ‰ÂˇĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€à ÅÇÅŸšÒĂˆÅɝŸÂà ÅÀĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă’ Ă‹ÂˇĂ‡Ă‹Ă…Ă‡Ă…ĂƒšÅšÅÇĂ?ÂźÂĄÂˇĂ†Ă…ÂťÂżĂƒĂ…Ă„Ă‰Âźo

Hercogienes buduârs Rundâles pilĂŽ. Arhitekts Franèesko Bartolomeo Rastrelli un tçlnieks Johans Mihaels Grafs. 1767 – 1768 Â˜ĂŠÂťĂŠÂˇĂ‡ºŸÇĂ?ź¿Ä¿šÂ§ĂŠĂ„ÂťÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ Ă…ĂƒšÅÇĂ?ÂźÂ—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂŽÂźĂˆĂ Ă… Â˜ÂˇĂ‡Ă‰Ă…Ă‚Ă…ĂƒÂźĂ…Â§ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂ‚Ă‚Âżš¡ÖɟÂÓÂ&#x;ź¡ÄÄÂŁÂżĂŒÂˇĂ”Ă‚Ă“šÇ¡ËË

31


Vertikâlais sekretârs. Fransuâ Ebens. ParĂŽze. 1754 – 1756 ™ŸÇÉ¿à ¡ÂÓÄÒÀĂˆÂźĂ Ă‡ÂźĂ‰ÂźĂ‡ÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ´¸ŸÄ Œ¡Ç¿½o

Vertikâlais sekretârs. Ăžans Fransuâ DibĂŽ. ParĂŽze. XVIII gs. 3. cet. ™ŸÇÉ¿à ¡ÂÓÄÒÀĂˆÂźĂ Ă‡ÂźĂ‰ÂźĂ‡Â?¡ÄÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ›¿¸¿ Œ¡Ç¿½¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡

StĂťra skapĂŽtis ar Koromandela lakas dekoru. Ăžans Batists Galç. XVIII gs. 3. cet. ªºÂŚÅÀĂ?à ¡Ëοà ĂˆĂ‚ÂˇĂ ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂťÂźĂ Ă…Ă‡Ă…ĂƒšĂ‰ÂźĂŒĂ„¿à Ÿ Â‚Ă Ă…Ă‡Ă…ĂƒÂˇĂ„ÂťÂźĂ‚Ă“Â’Â?¡ÄÂ˜ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰š¡ÂŸ¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡

vienoti bÝtu visi telpas iekârtojuma komponenti, sâkot ar sienu dekoru un griestiem un beidzot ar mçbeïu formu, drapçjuma un pârvelkamo audumu toni. Dekoratoru uzdevumu atviegloja plaðâ materiâlu izvçle. Tolaik Lionas tekstilfabrikâs auda vairâk nekâ simt daÞâda veida zÎda audumus, Ruânas amatnieki piegâdâja samtu, ParÎzes un Arasas meistari darinâja paklâjus un gobelçnus aizkariem un tapetçm. Rokoko stils noteica galvenokârt sadzÎves priekðmetu un rotâjumu, mçbeïu un interjeru

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

ÂźÂťÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇÂšĂˆÂźĂŒĂ Ă…ĂƒĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…ÂšĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰Ă„Ă…ÂşĂ… ĂŠÂ¸Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇoÅɝŸà ÅÇ¡ĂˆĂ‰ÂźĂ„ÂżÆÅÉÅÂà ŚÅ Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżÂżĂ‡ÂˇĂˆĂ?šŸÉÅà ÂťĂ‡ÂˇĂ†ÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…ĂŽĂ„Ă’ĂŒ ÂżĂ…Â¸ÂżÂšĂ…ĂŽĂ„Ă’ĂŒÉà ¡ÄŸÀž¡¡Î¡Ÿà ÅÇ¡ÉÅÇŚ Ă…Â¸Ă‚ÂźÂşĂŽÂˇĂ‚ÂˇĂˆĂ“Ă…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă’ĂƒÂšĂ’Â¸Ă…Ă‡Ă…ĂƒĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă…Âš ™ɟºÅÒšÅÇ¡ÄĂ?¿¿Ä¡ĂƒÂˇĂ„ĂŠĂ‹ÂˇĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂˇĂŒ¢¿ÅÄ¡ Ă‰Ă ÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“¸ÅŸŸĂˆĂ‰Âˇš¿ÅšĂ?ÂźĂ‚Ă Ă…ÂšĂ’ĂŒĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżĂ€ Ă‡ĂŠÂˇĂ„ĂˆĂ ÂżÂźĂ‡ÂźĂƒÂźĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„ÂżĂ ÂżĂ†Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă‚ÂżÂ¸ÂˇĂ‡ĂŒÂˇĂ‰ ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇŒ¡Ç¿½¡ÂżÂ—Ă‡Ă‡ÂˇĂˆÂˇĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂšÂˇĂ‚Âżà ŚÇÒÂż ºÅ¸ŸÂŸÄҝÂÖĂ?ÉÅÇÂżĂ?ơŸÇ ¨É¿ÂÓÇÅà Åà ÅÅÆǟŸÂÖÂÂşĂ‚ÂˇÂšĂ„Ă’Ăƒ Ă…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ…ĂƒŸà ÅÇ¡É¿šÄÒÀŸ¿à Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…Âš ¸ÒÉ¡ÂżÊà Ç¡Ă?ŸÄ¿À ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżÂż¿ÄɟÇӟÇŚÂż ÂˇĂˆĂˆĂ…Ă?ÂżÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚ĂˆĂ–Æǟ½ŸÂšĂˆÂźÂşĂ…ĂˆÆÇ¿Îʝ¿šÅÀ Ă…Ă‡Ă„ÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰ÂżĂ Ă…Ă€ ĂˆĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?ŸÀ¿žž¡š¿Éà Ś 

32

Kabinetskapis. Amsterdama. Ap 1760 ¯à ¡Ëà ¡¸¿ÄŸÉÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒÂĽĂ 

Bufetes skapis. Amsterdama. Ap 1760 Â˜ĂŠĂ‹ÂźĂ‰Ă„Ă’Ă€Ă?à ¡ËÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒÂĽĂ 


dekoratĂŽvo veidolu un pirmâm kârtâm asociçjâs ar fantastisku ornamentiku, ko veido izliekumi, gliemeĂžvâku, vĂŽnstĂŽgu un ziedu motĂŽvi. Taisnas, izteiktas lĂŽnijas un simetrija drĂŽzâk gan kĂŻuva par izòçmumu, nevis likumĂŽbu. Mçbeles kĂŻuva vijĂŽgi plastiskas. Radâs principiâli jauni, ĂŽpaĂ°i skaistajam dzimumam domâti priekĂ°meti – mazi sekretâri ar Ç¡à Ś¿Ä ÂŞÒÂżĂ?ÂšÂźĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă’ĂŒº¿ÇÂÖĝÂŚĂ‡Ă–ĂƒĂ’Âź ΟÉà ¿Ÿ¿Ŀ¿ à ¡à ÂżĂˆÂżĂƒĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżĂ– ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂź ÂżĂˆĂ Ă‚Ă•ĂŽÂźĂ„ÂżÂźĂƒ ĂŽÂźĂƒĂ†Ă‡ÂˇÂšÂżĂ‚Ă…Ăƒ£Ÿ¸ŸÂÓ ÆǿŸǟ¡º¿¸à ÊÕĂ†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ ĂŠ™ÅžÄ¿à ¿ ÆÇ¿ÄĂ?¿Æ¿¡ÂÓÄÅÄŚҟĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ šĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż ÆǟÄ¡žÄ¡ÎŸÄÄҟÂÖĂ†Ă‡ÂźĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ„Ă…ÂşĂ…ÆÅ¡´ÉÅ ĂƒÂˇĂ‚ÂźĂ„Ă“Ă ÂżÂźĂˆÂźĂ Ă‡ÂźĂ‰ÂźĂ‡Ă’Ä¡ÂşĂ„ĂŠĂ‰Ă’ĂŒĂ„Ă…Â˝Ă ÂˇĂŒĂˆ Ä¡à ÂÅÄÄÅĂ‡ÂˇĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă…Â˝ÂźĂ„Ă„Ă…Ă€ÅÉà ¿ÄÅÀÂťĂ…ĂˆĂ Ă…Ă€Âż ĂƒĂ„Ă…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒĂ†Ă…Ă‰ÂˇĂ€Ă„Ă’ĂŒÅɝŸÂŸÄ¿ÀÂÖĂŒĂ‡ÂˇĂ„ÂźĂ„ÂżĂ–

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

MedaĂŻu kolekcijas skapis. Ă?arls Kresâns. ParĂŽze. Ap 1750 ¯à ¡ËÂÖà ÅŸà Ă?¿ÀĂƒÂźÂťÂˇĂ‚ÂźĂ€¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

Galda piederumu futrâlis. Amsterdama. Ap 1772 ÊÉÂÖǝÂÖĂ„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂ†Ă‡ÂżĂ„ÂˇÂťĂ‚ÂźÂ˝Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂźĂ€Â—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒÂĽĂ Rakstâmskapis. Ăžermçns Landrçns. ParĂŽze. XVIII gs. vidus ÂŚÂżĂˆĂ“ĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Ă€Ă?à ¡ËÂ?ÂźĂ‡ĂƒÂźĂ„¢¡ÄÇŸÄŒ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

33


Kumode. Holande, Hâga. XVIII gs. 3. cet. ÂĄĂ…ĂƒĂ…Âťš¡¡º¡ šÅ¡ĝ¿Ö ¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡

Kumode ar Ă­ĂŽnieĂ°u dekoru. Ăžaks Dibuâ. XVIII gs. vidus ÂĄĂ…ĂƒĂ…ÂťDĂ ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ ÂżĂƒÂťÂźĂ Ă…Ă‡Ă…ĂƒÂ?¡à ›Õ¸Ê¡¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Kumode ar japâòu lakas dekoru. ParĂŽze. Ap 1750 ÂĄĂ…ĂƒĂ…ÂťĂˆĂ–Ă†Ă…Ă„ĂˆĂ ÂżĂƒĂ‚ÂˇĂ ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂťÂźĂ Ă…Ă‡Ă…ĂƒŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

izliektâm kâjiòâm, slÎpu nolaiÞamu plâtni rakstÎðanai un daudziem slepeniem nodalÎjumiem mÎlestÎbas vçstuïu glabâðanai; dokumentu un stÝra skapÎði, daudzveidÎgi naktsgaldiòi, praktiskas kumodes, rakstâmgaldiòi un tualetes galdiòi ar paceïamiem spoguïiem. ParâdÎjâs arÎ daudz tÎri dekoratÎvu priekðmetu: mazi galdiòi ar krâsainu inkrustâciju, apzeltÎtas konsoles un etaÞeres. Meistari centâs panâkt, lai visi sadzÎves priekðmeti, neraugoties uz savu sareÞÏÎto formu, bÝtu çrti un praktiski. RaksturÎgs piemçrs ir sçdçðanai domâtâs mçbeles. ArÎ ðai ziòâ parâdÎjâs novitâtes – kanapeji, atpÝtas krçsli, dziïie krçsli.

Ă‚Ă•Â¸Ă…ÂšĂ„Ă’ĂŒÂžÂˇĂ†ÂżĂˆĂ…Ă Ă?à ¡ËÎ¿à ¿à ¡ÇÉÅÄӟÇà ¿ ÂÖÂ¸ĂŠĂƒÂˇÂş ʺÂŚҟĂ?à ¡ËÎ¿à ¿ Ç¡žÄÅŸǡžÄÅÀ Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’Ă‰ĂŠĂƒÂ¸Ă…ĂŽĂ Âż ÆÇ¡à É¿ÎÄҟĂ Ă…ĂƒĂ…ÂťĂ’ Ă†ÂżĂˆĂ“ĂƒÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ ÂżÂżÉʡŸÉÄҟĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ ÂżĂˆ Ă…Ă‰Ă ÂżÂťĂ„Ă’ĂƒÂżÂžÂźĂ‡Ă ÂˇĂ‚ÂˇĂƒÂżÂŚĂ…Ă–ÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–ÂżĂƒĂ„Ă…ÂşĂ… ĂŽÂżĂˆĂ‰Ă…ÂťÂźĂ Ă…Ă‡ÂˇĂ‰ÂżÂšĂ„Ă’ĂŒĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…ÂšĂƒÂˇĂ‚ÂźĂ„Ă“Ă ÂżÂź ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ ÂżĂˆĂ?šŸÉÄÅÀÂżĂ„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ?¿ŸÀ ÆŞÅÂÅΟÄÄҟ Ă Ă…Ă„ĂˆĂ…Ă‚ÂżÂżÔÉ¡½ŸÇà ¿ ÂŁÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“Ă Ă‰Ă…ĂƒĂŠ ÎÉŸÒÂոҟ Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’¸ÒÉ¡ à ¡à ÅÀ¸ÒĂ†Ă‡ÂżĂŒĂ…Ă‰Ă‚ÂżÂšĂ…Ă€Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ…Ă€ ÅÄ¿Ä¿Ÿ¡¡Â¿ Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ĂŠÂťĂ…Â¸Ă„Ă’ĂƒÂżÂż Ă†Ă‡ÂˇĂ Ă‰ÂżĂŽĂ„Ă’ĂƒÂż¡Ç¡à ɟÇÄÒÀĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ‡oĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ ÂÖĂˆÂżÂťÂźĂ„ÂżĂ–ÂžÂťÂźĂˆĂ“ÉŽŸĂ†Ă…Ă–ÂšÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“ÄŚ¿Äà ¿ à ¡Ä¡ÆŸ Ă?ŸžÂÅĺ ºÂʸÅà şĂ Ă‡ÂźĂˆĂ‚Ă…¸ŸÇ½ŸÇÂ&#x;ĂŒ à ÅÄÉÊÇÒÂšĂ…Ă‚Ă„ÂżĂˆĂ‰Ă’ ¿žº¿¸ÄÅ½à ¿ĂŠĂˆÂżĂ‚ÂźĂ„ ĂˆĂ†ÂżĂ„Ă Âˇ

Kumode uz bruòrupuèa bruòu pamata. Noels Ăžerârs. ParĂŽze. XVIII gs. 30. gadi ÂĄĂ…ĂƒĂ…ÂťĂˆĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒ¿žÆ¡ÄĂ?¿ÇÖĂŽÂźĂ‡ÂźĂ†ÂˇĂŒÂż¤ÅÔÂÓÂ?ŸÇ¡ÇŒ¡Ç¿½Ă’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

34


Kumode. Ă?arls Kresâns. ParĂŽze. Ap 1735 ÂĄĂ…ĂƒĂ…Âť¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

Ă…Ă Ă‡ĂŠÂşĂ‚ÂżĂ‚ÂˇĂˆĂ“ ĂˆÂżÂťÂźĂ„Ă“Ă–ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżĂ?¿ÇŸÂżĂƒĂ–ºÎŸ ÆŞšÅÂÖÖÂťÂˇĂƒÂˇĂƒĂ†Ă‡ÂżĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‰Ă“à Åà ŸÉ¿šÒŸÆŞÒ Â&#x;žÖĂ?Ă„Ă’Âź Ÿºà ¿ŸĂˆĂ‰ĂŠĂ‚Ă“Ă–Âż¿š¡ÄÒ Ÿ¿Éҟ ÂťĂ…Ă‡Ă…ÂşÂżĂƒÂż ÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżÆÅĂ?šŸÉÊÂżĂ‡ÂżĂˆĂŠĂ„Ă ĂŠ Ă?ÂźĂ‚Ă ÂˇĂƒÂż Â¸ÂˇĂ‡ĂŒÂˇĂ‰Ă…ĂƒÂżÂşĂ…Â¸ÂźĂ‚ÂźĂ„ÂˇĂƒÂż Ă†Ă‡ÂźĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ„Ă… ÂşÂˇĂ‡ĂƒĂ…Ă„ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂƒÂżĂ Ă…ĂƒĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰ÂˇĂƒÂż ¿ÄɟÇӟǡ Â˜Ă…Ă‚Ă“Ă?ÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒšÉÅÂšĂ‡ÂźĂƒĂ– ž¡Ä¿ÀoĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă’ÂźÂťĂ…ĂƒÂˇËÇ¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ Ă…Ă€žÄ¡É¿ Âżž¡ºÅÇŝÄҟšÅÇĂ?Ă’ÂĄĂ…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰Ă’šĂ„ÂżĂŒĂ„Âź Ă‡ÂˇĂˆĂ†Ă…Ă‚ÂˇÂşÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“¡Ä˿¡ÅÀ à ¡à ÅÂżĂ†Ă…ĂˆĂ‚Âź ÇÅà Åà Å ¡ŸǡžÅšÒš¡Â¿ÂˇĂˆÂżĂƒĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżĂŽĂ„Ă’Âź Ă Ă…ĂƒĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿¿ĂˆĂ†ÂˇĂ‡ÂˇÂťĂ„Ă’ĂƒÂžÂˇĂ‚Ă…ĂƒšĂ?ŸÄÉǟªºÂÒ Ă†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿ÀÂžÂˇĂ Ă‡ĂŠÂşĂ‚Ă–Ă‚ÂżĂˆĂ“ ĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă’Êà Ç¡Ă?ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ Ă‡ÂźÂžĂ„Ă’ĂƒÂżĂ†ÂˇĂ„ÂźĂ‚Ă–ĂƒÂż Ă†Ă…ÂžĂ…Ă‚Ă…ĂŽÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒÂż

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

To kontÝras ir viïòveidÎgas, kâjiòu izliekums pastiprinâts, atzveltne noapaïota, sçdekïi kïuvuði platâki un mÎkstâki, ïaujot dâmâm apsçsties koíetâ pozâ. Gleznie, vieglie, ar krâsas un zÎmçjuma ziòâ izmeklçtu zÎdu, samtu un gobelçniem apvilktie krçsli un dÎvâni harmonçja ar pârçjiem interjera komponentiem. Vairums no tolaik uzceltajâm çkâm ir franèu augstmaòu savrupnami un ârpilsçtas pilis. Istabas tajâs veidoja nevis anfilâdi kâ pirms un pçc rokoko, bet asimetrisku kompozÎciju ar svçtku zâli centrâ. Telpu stÝri bija noapaïoti, sienas rotâja griezti paneïi, zeltÎti ornamenti un daudzi spoguïi, kas iluzori paplaðinâja telpu. Istabas kïuva mazâkas,

Kumodes fragments. Ă?arls Kresâns. ParĂŽze. Ap 1735 ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă Ă…ĂƒĂ…ÂťÂˇ¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

35


Cilindra birojs. Ăžans AnrĂŽ RĂŽzeners. ParĂŽze.1773 Â­ÂżĂ‚ÂżĂ„ÂťĂ‡ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…Âź¸ÕÇÅÂ?¡Ä—ÄÇ¿§¿žŸÄŸÇ

LudviĂ­a XV salona galdiòð. Leonârs Budçns. ParĂŽze. XVIII gs. vidus. ¨ÉÅ¿žĂˆÂˇĂ‚ÅÄ¡¢ÕÅš¿à ¡97¢ŸÅÄ¡ÇÂ˜ĂŠÂťÂźĂ„ Œ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Rakstâmgalda fragments. �arls Kresâns. ParÎze. Ap 1735

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă†ÂżĂˆĂ“ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Âˇ ¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

Ă…Ă‡Ă„ÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇĂƒÂżÂżĂƒĂ„Ă…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒĂ…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă’ĂŒžŸÇà ¡Â à ÅÉÅÇҟ¿ÂÂ՞ÅÇÄÅĂ‡ÂˇĂˆĂ?¿ÇÖ¿Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšĂ… ÂĄĂ…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰Ă’ĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšĂ–Ă‰ĂˆĂ–ĂƒÂźĂ„Ă“Ă?ÂźÂżÄ¿½Ÿ ÇŽ¡Ö ÂˇĂ‰ĂƒĂ…ĂˆĂ‹ÂźĂ‡ĂŠÂżĂ„Ă‰ÂżĂƒĂ„Ă…ĂˆĂ‰Âż ĂŒÂˇĂ‡ÂˇĂ Ă‰ÂźĂ‡Ă„ĂŠĂ•ÂÖ ¸ÊÊ¡ÇŚÂżĂˆÂˇĂ‚ÅÄŚ ›Ÿà ÅÇ¡ÉÅÇÒÉÅÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂŠĂ•Ă‰ĂˆÂˇĂƒĂ’ÂźÅÇź¿Ÿ griesti zemâki, radot buduâriem un saloniem ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă’ Ă?ŸÄÄҟÆÅÇŝҝŸÇŸš¡ ĂƒĂ‡ÂˇĂƒĂ…Ă‡ raksturĂŽgo intimitâtes atmosfçru. Ă?ŸÂà ºÅ¸ŸÂŸÄ ¸ÇÅĞÊÂżžÅÂÅÉÅ ÉÅ ġŸÅÇÅÉ Dekoratori vai nu izmantoja visdârgâkos ÆÇşà É¿ÇÊÕÉĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“¿žĂƒĂ–ÂşĂ ÂżĂŒÆÅÇŝŸÇŸš¡ materiâlus – vçrtĂŽgas koku sugas, marmoru, ÆǟÄ¡žÄ¡ÎŸÄÄÊ՝ÂÖĂ…Ă Ă‡ÂˇĂˆĂ ÂżšĂ„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă… zĂŽdu, gobelçnus, bronzu un zeltu, vai tieĂ°i otrâdi – projektçja mçbeles no mĂŽksto koku sugâm, kuras ÉÅÄŚ¿Â¿ÆŝĂˆĂ†Ă‚Ă…Ă?Ă„Ă…ÂźžÅÂÅΟĿŸ™à ÅÂÅǿɟ ÆǟŸ¡¡ÕÉğ½Äҟ Ă†ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźÉÅÄ¡ varçja krâsot vairâkos toòos vai pilnĂŽbâ apzeltĂŽt. KolorĂŽtâ dominç maigie pasteĂŻtoòi, populârs ir baltâ Ä¡¿¸ÅŸŸÆÅÆÊÂÖÇÄÅĂˆĂ…ĂŽÂźĂ‰ÂˇĂ„ÂżÂź¸ŸÂźÅĂˆğ½ÄÅ ÂşĂ…Ă‚ĂŠÂ¸Ă’Ăƒ ÂžÂźĂ‚ÂźĂ„Ă’Ăƒ¿Â¿Ă‡Ă…ÂžĂ…ÂšĂ’ĂƒÂżĂ„ÂźĂ†Ă‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă… savienojums ar maigo gaiĂ°zilo, zaĂŻo vai roĂžaino

Rakstâmgalds. Ă?arls Kresâns. ParĂŽze. Ap 1735 ÂŚÂżĂˆĂ“ĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ĂˆĂ‰Ă…Ă‚¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„Œ¡Ç¿½ÂĽĂ 

36


KonsoĂŻgalds. Pçc Fransuâ Kivijç meta. Minhene. Ap 1733 ÂĄĂ…Ă„ĂˆĂ…Ă‚Ă“ÂŚĂ…Ă”ĂˆĂ ÂżÂžÂˇĂƒÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ¥¿š¿ÀŸÂŁĂ•Ă„ĂŒÂźĂ„ÂĽĂ Kumode konsoĂŻgalda veidâ. Pçc Fransuâ Kivijç meta. Minhene. Ap 1735 ÂĄĂ…ĂƒĂ…Âťšš¿ŸĂ Ă…Ă„ĂˆĂ…Ă‚Âż ÂŚĂ…Ă”ĂˆĂ ÂżÂžÂˇĂƒÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ¥¿š¿ÀŸÂŁĂ•Ă„ĂŒÂźĂ„ÂĽĂ 

un katrâ ziòâ ar zeltu. �ajâ laikâ modç nâk viss íÎniskais. Interjeros parâdâs pârvietojamie aizslietòi, kas vizuâli pârvçrð telpu, gobelçni ar ziedu, pagodu un Ýdenskritumu motÎviem, izmeklçtas orhidejas, koki ar tievu stumbru, akvâriju zivtiòas, kâ arÎ íÎnieðu meistaru darinâtâs, ar rokoko tik saderÎgâs elegantâs lakotâs mçbeles. Tieði tolaik franèu mâksla kïuva bagâtâka ar Tâlo Austrumu motÎviem,

žÅÂÅÉÅ™ÔÉÅÉƟǿŝÂšĂ…ÂžĂ‡ÂˇĂˆĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂƒĂ…ÂťÂˇÄ¡ÂšĂˆÂź Ă ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ Ă…Âź™¿ÄɟÇӟÇÒĂ†Ă‡ÂżĂŒĂ…ÂťĂ–Ă‰Ɵǟš¿½Äҟ Ă?ÂżĂ‡ĂƒĂ’ žÇ¿ÉŸÂÓÄÅÂżÂžĂƒÂźĂ„Ă–Ă•Ă?¿ŸĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšĂ… Ă†Ă…Ă–ÂšĂ‚Ă–Ă•Ă‰ĂˆĂ–ºÅ¸ŸÂŸÄÒĂˆÂżÂžĂ…Â¸Ă‡ÂˇÂ˝ÂźĂ„ÂżĂ–ĂƒÂżĂ?šŸÉŚ Æ¡ºÅÂżšÅÅÆ¡Åš ÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’ÂźĂ…Ă‡ĂŒÂżÂťÂźÂż Ă‰Ă…Ă„Ă Ă…ĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă‚Ă“Ă„Ă’ÂźŸÇŸšÓÖ ÂˇĂ ÂšÂˇĂ‡ÂżĂŠĂƒĂ„Ă’ÂźÇÒ¸à ¿ ¡É¡à ½Ÿ¿žÖĂ?Ä¡ÖÂ¡à ¿ÇŚ¡ÄÄ¡ÖĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ Ă ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ ÂżĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Ă…Âš É¡à ĂˆĂ…ÂžÂšĂŠĂŽĂ„ÂˇĂ–ÇÅà Åà Å Â&#x;ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…Éź¡Ÿà ÅÇ¡É¿šÄşÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂ…Ç¡ÄĂ?¿¿ Ă…Â¸Ă…ÂşÂˇĂ‰ÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÂťÂˇĂ‚Ă“Ă„ÂźÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă’ĂƒÂżĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšÂˇĂƒÂż ¡à ÅŸà Ă?¿ÅÄ¿ÇŚ¡Ä¿ŸĂ ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…Ë¡ÇËÅÇ¡ ÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂşĂ‚Ă…¡ÆźŸÖÂĄĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Âż ÔÉÅʚŸΟĿŸÇ¡žŸÂÖÂ

Tçjas galdiòð. Bernârs van RÎzenburgs. ParÎze. XVIII gs. 60. gadi

Frizçjamais galdiòð. Þerârs Peridjç. ParÎze. XVIII gs. vidus

Frizçjamais galdiòð. Þans Fransuâ Aðs. ParÎze. XVIII gs. 3. cet.

Ž¡ÀÄÒÀĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ Â˜ÂźĂ‡Ă„ÂˇĂ‡š¡Ä§¿žŸÄ¸ÊǺ Œ¡Ç¿½Ă’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

ÂŚÂˇĂ‡ÂżĂ ĂƒÂˇĂŒÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂ€ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ Â?ŸÇ¡ÇŒŸÇ¿ÓŸ Œ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

ÂŚÂˇĂ‡ÂżĂ ĂƒÂˇĂŒÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂ€ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ Â?¡ÄÂŤĂ‡ÂˇĂ„ĂˆĂŠÂˇ—Ă? ¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Pultsveida rakstâmbirojs. Bernârs van RĂŽzenburgs. ParĂŽze. Ap 1737 Â˜Ă•Ă‡Ă…Â˜ÂźĂ‡Ă„ÂˇĂ‡š¡Ä§¿žŸÄ¸ÊǺŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 

37


AtpĂťtas krçsls “hercogieneâ€?. Ăžans Batists Tijârs. Ap 1768 ¯ŸžÂÅĺ‚ºŸÇĂ?ź¿Ä֒Â?¡ÄÂ˜ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰Š¿ÖÇŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 

Kanapejs. Klods Senç. ParÎze. XVIII. gs. vidus ¥¡Ä¡ÆŸ¥Âŝ¨ŸÄŸŒ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

bet íÎnieðu porcelâna kolekcionçðana sasniedza savu apogeju. Starp citu, ar to aizrâvâs arÎ Rundâles pils radÎtâjs diÞenais Rastrelli, kas vienu no pils zâlçm piepildÎja ar brÎniðíÎgâm íÎnieðu vâzçm. Par ievçrojamâko rokoko stila mçbeïu meistaru kïuva �arls Kresâns (1686 – 1768). Viòa darbnÎcâ izmeklçtajâ tehnikâ, kuru Francijâ sauc par marketriju, tapa labâkâs ðâ tipa kumodes. Meistars plaði izmantoja eksotiskâ amaranta un roÞkoka

ÂżĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă“Â§ĂŠĂ„ÂťÂˇĂ‚Ă“ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…šÅÇĂ?¡šŸÂ¿à ¿À Â§ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂ‚Ă‚Âż à ÅÉÅÇÒÀŝ¿Ä¿žšÅÇĂ?Ă…ÂšĂ’ĂŒž¡ÂŚ ž¡ÆÅÂÄ¿ÂÂšÂźĂ‚ÂżĂ Ă…Ă‚ÂźĂ†Ă„Ă’ĂƒÂżĂ ÂżĂ‰ÂˇĂ€ĂˆĂ ÂżĂƒÂżÂšÂˇÂžÂˇĂƒÂż Â&#x;ÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„ÂźĂ€Ă?ÂżĂƒĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă?ÂżĂ Ă…ĂƒĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–ÇÅà Åà Å ¸Ò¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„ o ™ŸºÅ ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ Ă…Ă€ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“Ă‚ĂŠĂŽĂ?¿ŸŸǡžĂ?Ă’ Ă Ă…ĂƒĂ…ÂťĂ…Âš ĂˆÂťÂźĂ‚ÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒšÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă…Ă€Ă‰ÂźĂŒĂ„ÂżĂ Âź Ä¡¸ÅÇ¡ Ä¡žš¡ÄÄźÅšÅÇ¡ÄĂ?¿¿Â‚ĂƒÂˇĂ‡Ă ÂźĂ‰Ă‡ÂżÂ’ ÂŁÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Ă?¿ÇÅà ÅÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ‚Â¸Ă…ÂşÂˇĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă?ÂšÂźĂ‰Ă…ÂšĂ’ĂŒ ÅÉɟÄà ŚĂ”Ă ÂžĂ…Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂşĂ…ÂˇĂƒÂˇĂ‡ÂˇĂ„Ă‰Âˇ ÇŞŚźÅ ÂżË¿¡Âà ŚźÅŸÇŸš¡ Ă?ŸÇÅÊà Ç¡Ă?¡ÂŸÉ¡Â¿ Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…ÂšÂ¸Ă‡Ă…Ă„ÂžĂ…ÂšĂ’ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ Ă‚ÂˇÂťĂ ÂˇĂƒÂżšš¿Ÿ Ă†Ă‡ÂżĂŒĂ…Ă‰Ă‚ÂżÂšĂ…¿žº¿¸¡ÕĂ?ÂżĂŒĂˆĂ–šŸÉšŸÀ ¸Êà ŸÉŚ 

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Krçsls ar roku balstiem. Holande. XVIII gs. vidus ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…ĂˆĂ†Ă…ÂťĂ‚Ă…Ă Ă…Ă‰Ă„ÂżĂ ÂˇĂƒÂżšÅ¡ĝ¿Ö¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Kanapejs. Ăžans Batists Tijârs. ParĂŽze. XVIII gs. vidus ¥¡Ä¡ÆŸÂ?¡ÄÂ˜ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰Š¿ÖÇŒ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

38

“Karalienesâ€? krçsli. Nikolâ Kinibçrs Folio. ParĂŽze. Ap 1760 ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Âˇ‚à ÅÇÅŸšÒ’¤¿à ÅÂÖ¥¿Ä¿¸ŸÇÅ¿ÅŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 

“Karalienes“ krçsls. Ăžans Batists Tijârs. ParĂŽze. Ap 1740 ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…‚à ÅÇÅŸšÒ’Â?¡ÄÂ˜ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰Š¿ÖÇŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 


Kanapejs ar stĂťra sçdekĂŻiem. Nikolâ BertĂť. ParĂŽze. XVIII gs. vidus. ¥¡Ä¡ÆŸĂˆĂŠÂşĂ‚Ă…ÂšĂ’ĂƒÂżĂˆÂżÂťÂźĂ„ÂżĂ–ĂƒÂż¤¿à Å¡Â˜ÂźĂ‡Ă‰ĂŠŒ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Sofa. Þans Miðels Nadâls. ParÎze. XVIII gs. 3. cet. ¨ÅË¡�¡Ä£¿�ŸÂÓ¤¡¡ÂÓŒ¡Ç¿½¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡

“Turkuâ€? gulta. MiĂ°els Gurdçns. ParĂŽze. XVIII gs. 60.gadi ‚ŠÊǟĂ?à ¡Ö’à ÇŚ¡ÉÓÂŁÂżĂ?ŸÂÓšÊǝŸÄŒ¡Ç¿½Ă’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

Biroja krçsls. Etjçns Menjç. ParĂŽze. Ap 1765 ÂĄĂ‡ÂźĂˆĂ‚Ă…ÂÖ¸ÕÇÅ´ÉӟÄ£ŸÄӟŒ¡Ç¿½ÂĽĂ 

à ÅǞ¿ÄĂˆĂ?ÂšÂźĂ‰ÂˇĂƒÂżÂżĂ‚ÂźĂ„Ă‰ÂˇĂƒÂż Â&#x;Ÿ¿ÇÅà Åà ÅÇ¡žš¿š¡Â¿šŸÊĂ?¿ŸĂŒĂŠÂťĂ…½Ä¿à ¿ Ă…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒÂżĂ‰ÂźĂ‚ÂżÂ?ÂźĂ‡ĂƒÂźĂ„Â˜Ă…Ă‹Ă‹Ă‡ÂˇĂ„Âż¤¿à ÅÂÖ Œ¿ÄŤÅĂ†Ă…ÂťĂ‚ÂżĂ„Ă„Ă’ĂƒÂšÂťĂ…ĂŒĂ„Ă…ÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚ÂźĂƒÄŚźÅ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă– ĂˆĂŠĂƒÂźÂšĂ?ÂżĂƒÂťĂ…ÂšÂźĂˆĂ‰ÂżŸºÅÅš¿ÇÉÊŞÄźÅ ĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ÂźĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇ ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ËÇ¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ ÂżĂ€ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ Â˝ÂżÂšĂ…Ă†ÂżĂˆÂźĂ? ĂˆĂ ĂŠĂ‚Ă“Ă†Ă‰Ă…Ă‡Âż՚ŸÂ¿ÇÂ?Ă•Ă‚Ă“ÂĽÂşĂ•ĂˆĂ‰ ÂŁÂźĂ€ĂˆĂˆĂ…Ă„Ă“Âź o ™ŸºÅĂ†Ă‡Ă…ÂżÂžÂšÂźÂťÂźĂ„ÂżĂ–ĂŒ šÆŸÇšÒŸĂ†Ă…Ă–ÂšÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“ÆÇ¿Îʝ¿šÒŸ ÂˇĂˆÂżĂƒĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżĂŽĂ„Ă’ÂźĂ‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’ šĂ‰Ă…ĂƒĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂƒĂ…Ă‰ÂżÂš à ¡ÆÇ¿žÄÅ¿žÅºÄÊÉÅÀÇ¡à Ś¿ÄÒSPDBJMMF ¡šĂ?ŸÀ

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

bagâtÎgos krâsu toòus, mçbeles dâsni rotâja ar bronzas detaïâm, kas bija veidotas kâ fantastiski izliekti zari, puíu puðíi, ziedu grozi un lentes. Rokoko idejas attÎstÎja izcilâkie mâkslinieki noformçtâji Þermçns Bofrâns un Nikolâ Pino. Taèu par jaunâ stila Îsto iedvesmotâju, kas to noslÎpçja lÎdz virtuozai pilnÎbai, kïuva franèu arhitekts, gleznotâjs, tçlnieks un juvelieris Þils Ogists Mesonjç (1675 – 1750). Viòa darbos pirmo reizi parâdÎjâs sareÞÏÎtas asimetriskas formas, arÎ

39


Sveètura mets. Ăžils Ogists Mesonjç. 1734 Â´ĂˆĂ ÂżÂžà ¡ÄŸÂָǡÂ?Ă•Ă‚Ă“ÂĽÂşĂ•ĂˆĂ‰ÂŁÂźĂ€ĂˆĂˆĂ…Ă„Ă“Âź

Sveèturis. Porcelâns. Karaliskâ porcelâna manufaktÝra. BerlÎne. 1765 – 1766

Sveèturis. Sudrabs. Johaness Shjotlings. Amsterdama. 1766 ¥¡ÄŸÂָǨŸÇŸ¸ÇÅÂ Ă…ĂŒÂˇĂ„ÂźĂˆĂˆÂ¨ĂŒÂźĂ‰Ă‚ÂżĂ„ÂşÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒ

¥¡ÄŸÂָǍ¡ÇËÅÇÂĄĂ…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ ÂˇĂ–Ë¡ÇËÅÇŚ¡ÖĂƒÂˇĂ„ĂŠĂ‹ÂˇĂ Ă‰ĂŠĂ‡Âˇ Â˜ÂźĂ‡Ă‚ÂżĂ„o

Kâpòu margas. Hâga. 1742 – 1746 ŒŸÇ¿Â¡Ă‚ÂźĂˆĂ‰Ă„ÂżĂ?Ă’š¡¡º¡o

fantastiskais ornaments, kura pamatâ ir izliektais gliemeÞvâks rocaille, kas devis nosaukumu stilam rococo. Francijâ atbilstoði nacionâlajai tradÎcijai stilus dçvçt attiecÎgâ perioda valdnieka vârdâ rokoko – ðo nevaldâmâs fantâzijas, dvçseles svçtku, teatralizçtas rotaïas stilu, kurâ dominç mÎtiski un pastorâli siÞeti un jÝtama erotikas dvesma, – sauca par Ludviía XV stilu. IntÎmo un pârsmalcinâto rokoko stilu,

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Ä¡žš¡Ä¿ŸĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă•oSPDPDP™ÅÇ¡ÄĂ?¿¿ÇÅà Åà Å oĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă?ŸÇÅÀË¡ÄÉ¡ž¿¿ ÆÇ¡žÄ¿à ¡ÊĂ?Âż ɟ¡Éǡ¿žÅš¡ÄÄÅÀ¿ºÇÒĂˆĂ†Ă‡ÂźĂ…Â¸Ă‚ÂˇÂťÂˇĂ„ÂżÂźĂƒ ĂƒÂżĂ‹ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒÂżĂ†ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂˆĂ•Â˝ÂźĂ‰Ă…ÂšÂż Ă…Ă?ĂŠĂ‰ÂżĂƒĂ’ĂƒĂ„ÂˇĂ‚ÂźĂ‰Ă…ĂƒĂ”Ă‡Ă…Ă‰ÂżÂžĂƒÂˇ oÄ¡žÒš¡Â¿ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒ¢ÕÅš¿à ¡97ĂˆĂ…ÂşĂ‚ÂˇĂˆĂ„Ă…Ä¡Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅÀ ÉÇ¡¿Ă?¿¿ÂżĂƒÂźĂ„Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżÆÅĂŒĂ‡Ă…Ă„Ă…Ă‚Ă…ÂşÂżĂŽÂźĂˆĂ Âż ĂˆĂ…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇÂšĂ?ÂżĂƒĂ?ÂˇĂ‡ĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżĂ–Ăƒ

40

Sienas sveèturis. Krâsots vara kalums. Holande. XVIII gs. vidus Â¤ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă„Ă’Ă€à ¡ÄŸÂָǥŚ¡Ä¡ÖĂƒÂźÂťĂ“šÅ¡ĝ¿Ö¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡


Sienas pulkstenis “Kartelisâ€?. Bronza. ParĂŽze. XVIII gs. vidus Â¤ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂŽÂˇĂˆĂ’‚à ¡ÇɟÂӒÂ˜Ă‡Ă…Ă„ÂžÂˇ Œ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Stâvpulkstenis. Ă?arls Kresâns. Francija. XVIII gs. vidus ¤¡ÆÅÂÓÄҟĂŽÂˇĂˆĂ’¯¡ÇÂÓÂĄĂ‡ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„ Œ¡Ç¿½¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

ÂĽĂ‰ĂƒÂźĂŽÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ÂżĂ„Ă‰ÂżĂƒĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•ÂżÂżÂžĂ„ÂźÂ˝ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă• ÅÉÇ¿Ă?¡ÕĂ?¿ÀĂƒĂ…Ă„ĂŠĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ‰ÂżĂ ĂŠ Ä¡ÆÅÂğÄÄÒÀ¿ÂÂ՞¿ŸÀš¿½ŸÄ¿Ö¸Â¡ºÅ¡ÇÖ Ÿ¿Â¿ÕĂ†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒŸÉ¡ÂŸÀ ÇÅà Åà Å ÂšĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂˆĂ‰ÂšÂżÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă ÂˇÂžÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–Ă†Ă…ÂšÂźĂ‡ĂŒĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă„Ă’Ăƒ ÂżÂ¸ÂźÂžÂšĂ ĂŠĂˆĂ„Ă’Ăƒ‚£ÒĂ„ÂźÂ¸ĂŠÂťÂźĂƒÄ¡žÒš¡ÉÓ Ă Ă‡ÂˇĂˆĂ…Ă‰Ă…Ă•ÉÅ ÎÉÅĂ‚ÂżĂ?Ă“Ă…ĂˆĂ‚ÂźĂ†Ă‚Ă–ÂźĂ‰šžÅÇÂż ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒÂżĂ‰ĂˆĂ–¿žšÇ¡É¿ÉÓÂšĂ ĂŠĂˆÂ’ ož¡ÖšÂÖ´ÉӟÄ ÂŁĂ…Ă‡ÂżĂˆ¡ÂÓà Åğ ¡šÉÅÇĂ†ÂˇĂƒĂ–Ă‰Ă„ÂżĂ ÂˇŒŸÉÇÊ *šŒŸÉŸÇ¸ÊǺŸ¨à ÊÂÓÆÉÅÇĂ†Ă‡ÂźÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂźÂşÂˇĂ‚ žÇ¿ÉŸÂÖ ÎÉŸÒÉÅÉ‚ÆÅĂ…Ă?¿¸à ŸĂ„ÂźÆÇ¿ÄÖ ž¡šÅŝÊĂ?ŸšÂŸÄ¿ŸÂżºŸÄ¿ÀÂ¸ÂźÂžĂ‡ÂˇĂˆĂˆĂŠÂťĂ„Ă’Ă€ ÆÒ à ÅÉÅÇÒÀÊšÂŸà ¡ÂÂŁÂźĂ€ĂˆĂˆĂ…Ă„Ă“ÂźÂ’ Ă†Ă…Ă‰Ă…ĂƒĂŠ Stâvpulksteòa fragments. Amsterdama. XVIII gs. vidus ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă„ÂˇĂ†Ă…Ă‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂŽÂˇĂˆĂ…ÂšÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒ¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Stâvpulkstenis. Francija. XVIII gs. 30. gadi ¤¡ÆÅÂÓÄҟĂŽÂˇĂˆĂ’Ç¡ÄĂ?¿ÖĂ’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

kas noraida monumentalitâti un statiku, kas, pateicoties daudzajâm plastiskajâm detaïâm, rada dinamikas ilĂťziju, vçlâk sâka uzskatĂŽt par virspusçju un bezgaumĂŽgu. “Mçs nesauksim par skaistu to, kas vienĂŽgi apĂžilbina skatienu un tiecas sabojât gaumi,â€? paziòoja Etjçns Moriss Falkonç, kas veidojis Pçtera I pieminekli Pçterburgâ. Tçlnieks brĂŽdinâja, lai skatĂŽtâjs “kĂŻĂťdas pçc kâ iedvesmas un Ïçnija apliecinâjumu neuztver neprâtĂŽgo degsmi, kas aizrâva Mesonjçâ€?, tâpçc ka “priekĂ°metu izrotâðana attâlina no patiesĂŽbas un veicina vienĂŽgi juceklĂŽgas fantâzijas izpausmiâ€?. Bet ĂŽstai mâkslai, pçc viòa domâm, tas nepiedien.

41


Roku mazgâjamâ ierÎce. Fajanss. J. van Kerkhofa fabrika. Holande. XVIII gs. 50. gadi

Tçjkanna. Fajanss. J. van Kerkhofa fabrika. Holande. XVIII gs. 50. gadi

ÂŞĂƒĂ’ÂšÂˇĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ ÂŤÂˇĂ–Ă„Ăˆ¡¸Ç¿à ¡š¡ÄÂĄÂźĂ‡Ă ĂŒĂ…Ă‹ÂˇšÅ¡ĝ¿Ö ¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

Ž¡ÀÄ¿à ÂŤÂˇĂ–Ă„Ăˆ¡¸Ç¿à ¡š¡ÄÂĄÂźĂ‡Ă ĂŒĂ…Ă‹ÂˇšÅ¡ĝ¿Ö ¨ŸÇŸ¿Ä¡97***šŸà ¡

ÎÉÅ‚Êà Ç¡Ă?ŸÄ¿ŸĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…šʝ¡Â֟ÉÅÉ Ă†Ă‡ÂˇÂšÂťÂżÂšĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂżĂˆĂ†Ă…ĂˆĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂšĂŠÂźĂ‰Ă‚ÂżĂ?Ă“¿žÅ¸Ç¡½ŸÄ¿Õ Â¸ÂźĂˆĂ†Ă…Ă‡Ă–ÂťĂ…ĂŽĂ„Ă…Ă€Ë¡ÄÉ¡ž¿¿’—ÔÉÅ ÆÅŸºÅ ĂƒĂ„ÂźĂ„ÂżĂ• Ă„ÂźÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă€Ă„Ă…Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?ŸºÅÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšÂˇ Ç¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ Ă…ÂźÇÅà Åà ÅÅà ¡ž¡ÂÅĂ…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă…Âź šÂ¿ÖÄ¿ŸÄ¡à ÊÂÓÉÊÇÊÂżÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€ ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Ă’Â&#x;Ă„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆĂ„Ă’ÂźĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă…ÂšÂżÂťĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă– ĂˆĂ‚Ă…Â˝ÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“šÂšÂźĂ‡ĂƒÂˇĂ„¿¿ ĂˆĂ‰Ă…ÂżĂ‰Ă…Ă‰ĂƒÂźĂ‰ÂżĂ‰Ă“ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă– Ă†Ă‡ĂŠĂˆĂˆĂ Ă…ÂşĂ…ÇÅà Åà ŚŝšÅÇĂ?ÂˇĂŒÂŤĂ‡ÂżÂťĂ‡ÂżĂŒÂˇ** oÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂˇÂĄĂ„Ă…Â¸ÂźĂ‚Ă“ĂˆÂťĂ…Ă‡Ă‹Âˇ šÅ¡ĝ¿¿ Ç¡¸ÅÉÒÂ Ă…ĂŒÂˇĂ„Ă„ÂˇÂ¨ĂŒÂźĂ‰Ă‚ÂżĂ„ÂşÂˇ Â—ÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂżÂż ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ ¥Õš¿Âӟ Â&#x;ɡ¿¿ Ç¡¸ÅÉÒŒ¿Ë˟ÉÉ¿ Âż—ĺ¿¿ ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ÂŠĂ…ĂƒÂˇĂˆÂˇŽ¿ÆƟĝŸÀ¡ ™ĂŒÂşĂ…ÂťÂˇĂŒ9*9šŸà ¡šÅÇ¡ÄĂ?¿¿Ă Ă Ă…Ă„Ă?ĂŠ ÆÇ¡šÂŸÄ¿Ö¢Ê¿¿Â¿ÆÆ¡ÇÅà Åà ÅƟǟ½¿Â šÉÅǺǎŸÄ¿Ÿ™ÄŚÓšÅžÄ¿à Ă?¿ÀÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡ÂźĂˆ Ă ÇÅà Åà ÅĂ‡ÂˇĂˆĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂżĂ‚ĂˆĂ–ÂżÄ¡Â§Ă…ĂˆĂˆÂżĂ• ÂÖ

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Franèu rokoko dziĂŻi ietekmçja pârçjâs Eiropas kultĂťru un mâkslu. Interesanti stila paveidi radâs Vâcijâ (jâatzĂŽmç prÝðu rokoko radĂŽtâjs FrĂŽdriha II pilĂŽs Knobelsdorfs), Holandç (Johana Ă?etlinga darbi), Austrijâ (meistars Kiviljç), Itâlijâ (Pifeti darbi) un Anglijâ (Tomasa Ăˆipendeila darbi). XIX gadsimta 30. gados, kad Luija Filipa valdĂŽĂ°anas laiks tuvojâs beigâm, rokoko Francijâ piedzĂŽvoja savu otro dzimĂ°anu. Jaunâ interese par rokoko aptvçra arĂŽ Krieviju, kur Francija tradicionâli tika uzskatĂŽta par “modes noteicçjuâ€?. Tâ, piemçram, 1838. gadâ, kad Pçterburgâ atjaunoja

Tçjkanna. Fajanss. Holande. Delfta. Ap 1765 Ž¡ÀÄ¿à ÂŤÂˇĂ–Ă„ĂˆšÅ¡ĝ¿ÖÂĽĂ 

42

Brokastu servĂŽze. Porcelâns. Karaliskâ porcelâna manufaktĂťra. BerlĂŽne. XVIII gs. 60. gadi ¨ŸÇš¿ž¡ÇËÅÇÂĄĂ…Ă‡Ă…Ă‚ÂźÂšĂˆĂ ÂˇĂ–Ë¡ÇËÅÇŚ¡ÖĂƒÂˇĂ„ĂŠĂ‹ÂˇĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂˇÂ˜ÂźĂ‡Ă‚ÂżĂ„Ă’ÂźºÅÒ97***šŸà ¡

VĂŽna glâze ar gravçjumu. Holande. XVIII gs. 3. cet. Â˜Ă…Ă ÂˇĂ‚ÂÖš¿Ä¡ĂˆºÇ¡š¿ÇŚà ÅÀšÅ¡ĝ¿Ö¡ÖΟɚŸÇÉÓ97***šŸà ¡


Patvâris. Sudrabs. Amsterdama. 1761 Â¨ÂˇĂƒĂ…ÂšÂˇĂ‡¨ŸÇŸ¸ÇÅÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒ

TerĂŽne ar paplâti. Sudrabs. Amsterdama. 1767 ¨ÊÆÄ¿Ă?¡¨ŸÇŸ¸ÇÅÂ—ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂťÂˇĂƒ

CeĂŻojuma trauku komplekts. Sudrabs. Augsburga. 1755 – 1757 ÂĄĂ…ĂƒĂ†Ă‚ÂźĂ Ă‰Ă†Ă…ĂˆĂŠÂťĂ’ÂÖÆÊɟĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂżĂ€¨ŸÇŸ¸ÇÅ Â—ĂŠÂşĂˆÂ¸ĂŠĂ‡Âşo

Galda rotâjums ar garĂ°vielu traukiem. Sudrabs. Bernhards Heinrihs Veie. Augsburga. 1761 – 1763 ªà Ç¡Ă?ŸÄ¿ŸĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂˇĂˆĂ†Ă…ĂˆĂŠÂťĂ…Ă€ÂÖÆÇ¿ÆÇ¡šÂ˜ÂźĂ‡Ă„ĂŒÂˇĂ‡Âť ÂŹÂźĂ€Ă„Ă‡ÂżĂŒ™ŸÀŸÂ—ĂŠÂşĂˆÂ¸ĂŠĂ‡Âşo

à ÅÉÅÇÅÀÇ¡ÄĂ?¿ÖÉÇ¡¿Ă?¿ÅÄÄÅĂ–ÂšĂ‚Ă–Ă‚ÂˇĂˆĂ“ ‚ž¡à ÅÄŝ¡ÉŸÂÓÄ¿Ă?ŸÀĂƒĂ…ÂťÂ’Š¡à Ă‡ĂŠĂˆĂˆĂ ÂżĂ€ ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Â¨Ă‰ÂˇĂˆĂ…ÂšÆÇ¿ÂšĂ…ĂˆĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂżÂžÂżĂƒĂ„ÂźÂşĂ… šÅÇĂ?¡šŒŸÉŸÇ¸ÊǺŸšºÅÊ Æŝǡ½¡Ö ÆÅΟÇà ÊÂ§ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂ‚Ă‚Âż ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‚ÅšÅÂÓÄÅĂƒĂ„Ă…ÂşĂ… ¿ÄɟÇӟÇŚšĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźÇÅà Åà Å Â™Ă…Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ…ÂšĂˆÂźĂŒĂ†Ă…ÂžÂťĂ„ÂżĂŒĂ†Ă…Ă–ÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–ĂŒ ÇÅà Åà ÅšÂŹÂŹšŸà ŸoĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂźšĂƒÂˇĂˆĂ?Ă‰ÂˇÂ¸ÂˇĂŒŸºÅ Ă‡ÂˇĂˆĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂźĂ„ÂżĂ–ÂœĂˆĂ‚ÂżšÅšÉÅÇÅÀÆÅÂŚ¿ÄŸ 9*9šŸà ¡ĂˆÂˇĂ‚Ă…Ă„šĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźÇÅà Åà ÅĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇĂ‚ĂˆĂ– Ă„ÂźĂ…Â¸ĂŒĂ…ÂťÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰Ă“Ă•šĂ‚Ă•Â¸Ă…ĂƒĂ†Ă‡ÂżĂ‚ÂżĂŽĂ„Ă…ĂƒÂťĂ…ĂƒÂź ÉÅš 99šŸà ŸÇÅà Åà Åà ¡à ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă?ÂźĂ‚Ă…ĂˆĂ‰Ă„Ă…ÂşĂ…¿ÄɟÇӟǡ Ă†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ„Ă–Ă‚ĂˆĂ–Ă‚ÂżĂ?Ă“šĂŠÂžĂ Ă…Ăƒà ÇʺÊÂ¸Ă…ÂşÂˇĂ‰Ă’ĂŒ Â՝ŸÀ Ă…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…šÅÇ¡ÄĂ?¿¿ ºŸšĂˆĂ‡ÂźÂťÂź ÂˇĂ‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă Ă‡ÂˇĂ‰ÂżÂżà ¡à "SUOPVWFBV É¡à "SU%FDP ÂżÂšĂˆÂźĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠĂ•Ă?¿ŸɟΟĿÖÆÅÎÉ¿Ă†Ă…Ă‚Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă• Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‡ÂşÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ —ÅɝŸÂÓÄҟĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă– ÇÅà Åà Å Ă…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“ʝŸġÖĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ÂÖ ĂˆÂżÂťÂźĂ„ÂżĂ– ÂšĂ Ă‚Ă•ĂŽÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ÂżÂšĂˆÂźÂźĂ?ÂźÂšĂ Ă‚Ă•ĂŽÂˇĂ•Ă‰ĂˆĂ–š ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Âź¿ÄɟÇӟÇÒ

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

Ziemas pili, krievu arhitekts Stasovs, atdarinot Rastrelli rokrakstu, diezgan daudzus interjerus veidoja rokoko stilâ. Atceroties visas vçlâkâs rokoko izpausmes XX gadsimtâ, jâteic, ka runa drÎzâk ir par tâ izplatÎbas mçrogiem. XIX gadsimta otrajâ pusç tika uzskatÎts, ka katrâ pieklâjÎgâ mâjâ salons rokoko stilâ ir nepiecieðams, turpretÎ XX gadsimtâ rokoko kâ visa interjera stilu vairs atzina tikai ðaurs bagâto ïauÞu loks (Îpaði Francijâ, kur aristokrâtija gandrÎz pilnÎbâ noraidÎja gan Art nouveau, gan Art deco un visus turpmâkos strâvojumus). Taèu atseviðíi rokoko stila priekðmeti, Îpaði tik çrtie sçdekïi, tika un joprojâm tiek iekïauti modernajos interjeros.

43


Tâlâ spoĂžuma dzirkstis ĂˆĂąĂŞĂ°Ăť äà ͸êÎãÎ ôüÊüðâüðêà Teksts: Ivans Paukovs

Krçsla Proust dizaineru Alesandro MendÎni acÎmredzami iedvesmojis krâðòais SicÎlijas rokoko, kas nâk no VidusjÝras krastiem. �is krçsls, ko 1978. gadâ izgatavojusi firma Capellini, gadsimta beigâs viens no pirmajiem atsauca atmiòâ rokoko atstâto mantojumu un pie reizes lika atcerçties arÎ meklçjumus, kas tika izdarÎti nesenâ pagâtnç – XX gadsimta 40. – 50. gados.

™ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂżÂżÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ ÂżĂŒĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂ€ÇÅà Åà Å ÆŝŸŸÄ˟ÀŸÇšŸÇà ÊoÂżÆÅĂ–Ă‡Ă Ă…ĂˆĂ‰Âż ÂżÆÅ ÂžÂˇĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă…ĂˆĂ‰Âż ÂżÆÅĂ„ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ ÂˇÂžĂŠÂźĂƒĂ…ĂˆĂ‰Âż ÂżÆÅĂˆĂ Ă…Ă‡Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂ‚ĂˆÂşĂ…Ă‡ÂˇĂ„ÂżĂ–Â’ŒÇ¿Î¿Ä¡ÔÉÅÀ ĂˆĂ Ă…Ă‡Ă…Ă‰ÂźĂŽĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂşĂ‚ÂˇÂšĂ„Ă’ĂƒĂ…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ…ĂƒšĂ‰Ă…Ăƒ ÎÉÅ šÅÉ¿οŸÅÉÆǟÒÊĂ?ŸºÅ¸¡ÇÅà à ÅÂż Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ…ÂšÂˇÂšĂ?ŸºÅĂ Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂ?ÂżÂžĂƒÂˇ ÇÅà Åà ÅĂ„Âź ¸ÒÂĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒ‚¸ÅÂÓĂ?ÂżĂƒÂ’ÂĽĂ„Ă„ÂźĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂšÂˇĂ‚ÉźÅ ĂŠĂ„ÂżÂšÂźĂ‡ĂˆĂŠĂƒÂˇŸǡžÅšÂżÆÇÅÆÅÇĂ?¿À šÄÊÉÇ¿ à ÅÉÅÇźÅ à ¡à šĂ?¿Â¿ÄÇŸĂ ÂˇĂ‚ÂźĂ€ÂťĂ…ĂˆĂ Ă…Ă†Âˇ ĂƒĂ…ÂşĂ‚Âż¸ÒÔË˟à É¿šÄÅÂšÂˇĂ‡Ă“ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ– Â¸ÂźĂˆĂ Ă…Ă„ÂźĂŽĂ„Ă’ÂźĂ Ă…ĂƒÂ¸ÂżĂ„ÂˇĂ?¿¿ÂşĂ…Ă‡ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ ÂżÂ‚ÂšÂźĂŽĂ„Ă’ĂŒÂ’ ĂˆĂ…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă?ÂżĂŒÂ˜ĂŠÂťĂŠĂŽÂżĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒÂżĂˆĂ Ă‚Ă•ĂŽÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă… ÂťÂźĂ Ă…Ă‡ÂˇĂ‰ÂżÂšĂ„Ă’Ăƒ ÇÅà Åà ÅĂ„ÂźÉ¡¿ÂšĂˆÂźÂ¸ÂźÇ¡žš¿É¿Ö ÆǟÆÅ¡º¡ÖĂ‚ÂżĂ?Ă“ÅÉɡοš¡Ä¿ŸÆÇ¿Â?ĂƒĂ…ÂšÂœÂşĂ… Ă ÂˇĂƒÂźĂ‡Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ÂżÂ‚Ă†ÂˇÂšÂżĂ‚Ă“Ă…Ă„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Â’Ă„Âź¡š¡Â¿ ¡ÂżĂ„ÂźÆǟÆÅ¡º¡Â¿ ǟĂ?ŸÄ¿ÀĂƒÂˇĂˆĂ?Ă‰ÂˇÂ¸Ă„Ă’ĂŒ ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡Ă„Ă…ÂˇĂ„ĂˆÂˇĂƒÂ¸Ă‚ÂźÂšĂ’ĂŒž¡¡Î¤ŸºÅšÅÇÖ ʽŸĂ…¡ĝĂ?ÂˇĂ‹Ă‰Ă„Ă’ĂŒÂżÂşĂ‡ÂˇÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒ Â¤ÂźĂƒĂ„Ă…ÂşÂżÂźÆÅÆÒÉà ¿šÄŸÇŸÄ¿ÖĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ Âż ÇÅà Åà Åšà ÇÊÆÄҟŸџà ÉÒÉÅÂÓà Å ÆŝɚŸÇ½¡Â¿ÅΟÄÓšÒÇ¡ž¿ÉŸÂÓÄşšĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ‰Âź à Å˟ÀÄ¿à ¡ ËÅÄÉ¡Ä¡¿Â¿à ¡¸¿ÄŸÉ¡¸ÊÊ¡Ç¡ Ă…Â¸Ă…Ă‡ÂˇĂŽÂżÂšÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“Ă†Ă…Ă‚Ă„Ă’ĂƒÂˇÂ¸ĂˆĂŠĂ‡ÂťĂ…ĂƒšĂˆĂ‚Êџ Ç¡ÉÊĂ?Âż¿Â¿à ¡ËŸÇ¡ÂÓÄźÅĂˆĂ…Â¸Ă…Ă‡Âˇ ™žºÂ֝Ä¡ÇÅà Åà Åà ¡à Ä¡Ă„ÂźĂ‚ÂżĂ?Â?Ă„Ă„Ă’Ă€ ºÇ¡Ă?¿¿ÂżĂ†ÂżĂ ÂˇĂ„Ă‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âżà ¡ÆÇ¿ž à ÅÉÅÇÒÀ ŝġà Å Ă„ÂźÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…Â‚Ă‡ÂˇĂˆĂˆĂƒÂˇĂ‰Ă‡ÂżÂšÂˇĂ‰Ă“ÂšĂˆÂźĂ‡Ă“Â?ž’ ¸ÒÉŚ¡Â ÆÅÎÉ¿ĂˆĂ‰Ă…ŸÉ ÂżÉÅÂÓà ÅšĂˆÂźĂ‡ÂźÂťÂżĂ„Âź9*9šŸà ¡Ă… Ă„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżÂżÇÅà Åà ÅšÆŸÇšÒŸÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒĂ„ÂżĂ‚ÂżÂ™Ă†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ Éź¡ŸºÅÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ‚Âżà ¡à ŝÄÊ¿žÂšÂźĂ‡ĂˆÂżĂ€ Ă‡ÂźĂ‰Ă‡Ă…ĂˆĂ†ÂźĂ Ă‰ÂżÂšĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżÂžÂˇĂ‰Ă…Ă‡ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…‚º¡ÇŸÇŸ¡’ ÂÖĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…Âš¿ÄɟÇӟǡ¨ÆŸĂ?¿¡ÂÓÄźÅ ÆǟÆÅÎɟĿÖÇÅà Åà ÅšÂœÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźÉź¡Ă„Âź Åà ¡ž¡Â¿ ž¡ÂżĂˆĂ Ă‚Ă•ĂŽÂźĂ„ÂżÂźĂƒÇ¡ÄĂ?¿¿

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

ÂĽĂŽÂźÂšÂżÂťĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„ÂżĂ Ă…ĂƒÂšÂťĂ…ĂŒĂ„Ă…ÂšÂźĂ„ÂżĂ–ÂÖĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă–Ă Ă‡ÂźĂˆĂ‚Âˇ 1SPVTU¿ž¡ÀğǡÂ—Ă‚ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„ÂťĂ‡Ă…£ŸÄ¿Ä¿¸ÒÂÅÆÒĂ?Ă„Ă…Âź Â‚ĂˆĂ‡ÂźÂťÂżÂžÂźĂƒĂ„Ă…ĂƒĂ…Ă‡ĂˆĂ Ă…ÂźÂ’ĂˆÂżĂ?ÂżĂ‚ÂżĂ€ĂˆĂ Ă…ÂźÇÅà Åà ÅÂ&#x;ĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă„ÂźĂ„Ă„Ă…Âź Ă‹ÂżĂ‡ĂƒĂ…Ă€$BQFMMJOJšºÅÊ Ă Ă‡ÂźĂˆĂ‚Ă…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…Ă…ÂťĂ„ÂżĂƒ¿žĂ†ÂźĂ‡ÂšĂ’ĂŒ šĂ Ă…Ă„Ă?ÂźšŸà ¡Ă„ÂˇĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ„ÂżĂ€Ă…Ă„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżÂżÇÅà Åà Å ¡ž¡ÅÄÅÂż ÂžÂˇĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚Ă…ÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒĂ„ÂżĂ‰Ă“ŸÂżĂˆĂ ÂˇĂ„ÂżĂ–ĂŒ𝡚ğºÅÆÇÅĂ?ÂźÅo oĂŒºÅÅš

Eiropas stilu vçsturç rokoko gan spoĂžuma, gan izsmalcinâtĂŽbas, gan neprognozçjamĂŽbas, gan “sadegĂ°anasâ€? âtruma ziòâ ir lĂŽdzĂŽgs dzirksteĂŻojoĂ°ai raĂ­etei. Ar ko izskaidrojams Ă°is ĂŽslaicĂŽgums? Galvenokârt ar to, ka atĂ°Ă­irĂŽbâ no priekĂ°teèa baroka un vçlâkâ klasicisma rokoko nebija “vçrienĂŽgsâ€? stils. Tas netika radĂŽjis to tçlu un proporciju universu, kura ietvaros gluĂži kâ kaleidoskopâ “mÝÞÎgoâ€? sastâvdaĂŻu saujiòa bezgalĂŽgâs kombinâcijâs veido efektĂŽvas variâcijas. Rokoko bija izteikti dekoratĂŽvs stils, tâpçc tas vienĂŽgi slĂŽpçja savus paòçmienus, bet tam trĂťka attĂŽstĂŽbas potences. Tâ intimitâte un vieglums nepiedâvâja (un arĂŽ neparedzçja) vçrienĂŽgu arhitektĂťras uzdevumu risinâjumus. Nemaz jau nerunâjot par ainavas un pilsçtceltniecĂŽbas uzdevumu risinâjumiem. Nedaudzie mçÏinâjumi rokoko stilistiku ieviest lielos objektos Ă°o patiesĂŽbu vienĂŽgi apstiprinâja: tas, kas izskatĂŽjâs tik izteiksmĂŽgs kafijas kannas, strĂťklakas vai kabineta un buduâra veidolâ, kĂŻuva par nebaudâmu absurdu râtsnama vai katedrâles formâtâ. GandrĂŽz simt gadus rokoko tika uzskatĂŽts par kaprĂŽzi, kurai piemĂŽt zinâma grâcija un pikantums, bet uz kuru nevar “skatĂŽties nopietniâ€?, un tikai XIX gadsimta vidĂť beidzot atcerçjâs arĂŽ rokoko atstâto mantojumu. Toreiz gan to izmantoja kâ vienu no interjera priekĂ°metu retrospektĂŽvâs stilizâcijas “ietçrpaâ€? versijâm. Speciâlu ievçrĂŽbu rokoko Eiropâ neizpelnĂŽjâs. Izòçmums bija Francija.

44

Provansas lauku stilâ ieturçtâ çdamzâle rotâta ar “jaunajam romantismamâ€? tipisku kristâla lustru. Lai jĂťs nemulsina tas, ka nav elektrĂŽbas: atteikĂ°anâs no tâs ir apzinâta. Lustra izgatavota XX gadsimta 40. gados Francijâ. ¨ÉÅÂŚ¡ÖšĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂ†Ă‡Ă…ÂšÂˇĂ„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…à ¡ÄÉÇ¿Êà Ç¡Ă?ŸÄ¡É¿Æ¿ÎÄÅÀÂÖ‚ÄŚźÅĂ‡Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă‰ÂżÂžĂƒÂˇÂ’ĂŒĂ‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€Ă‚Ă•ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă€›¡Ă„ÂźĂˆĂƒĂŠĂ‰ÂżĂ‰Ă…Ă‰ĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźĂ”Ă‚ÂźĂ Ă‰Ă‡ÂżĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšÂˇĂ…Ă„Ă…Ă„ÂˇĂƒÂźĂ‡ÂźĂ„Ă„Ă…Â˘Ă•ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂˆÂťÂźĂ‚ÂˇĂ„ÂˇšÅÇ¡ÄĂ?¿¿šĂ Ă…Ă„Ă?ÂźĂŒºÅÅš


ÂŚĂ‡ÂżĂŒĂ…Â˝ÂˇĂ–à š¡ÇÉ¿ÇÒĂ†ÂˇĂ‡ÂżÂ˝ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…¿ž¡ÀğǡšŸÇ¡Âӝ¡ ÂŻĂƒĂ…Ă‡Ă‚Ă–Â™ĂˆÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă„ÂźĂ„Ă’ÆÅĂ”ĂˆĂ ÂżÂžÂˇĂƒšÂ¡ŸÂÓĂ?¡ ´ÉÅÉ¿ÄɟÇӟÇ ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„Ă„Ă’Ă€šġџĂŒºÅÅš ֚Â֟É ĂˆĂ…Â¸Ă…Ă€šÆŸÎ¡ÉÂÖÕĂ?ĂŠĂ•Ă Ă…ĂƒÂ¸ÂżĂ„ÂˇĂ?¿ÕËÇ¡ÄĂ?ĂŠÂžĂˆĂ Ă…ÂşĂ… ¿žÖĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂˇÂżĂˆÂˇĂ ĂˆĂ…Ă„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…Ă†ÂˇĂ‹Ă…ĂˆÂˇ

Â&#x;žÔÉÅÀÅšÅÂÓÄÅĂˆĂ…ĂƒĂ„ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€ ÆÅÆÒÉà ¿Â‚ÂšĂ…ĂˆĂ Ă‡ÂźĂ?ŸÄ¿Ö’ÇÅà Åà Å ŝġà Å ¸ÒÂĂˆÂťÂźĂ‚ÂˇĂ„šŸÇÄÒÀšÒšÅÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă… Ă„ÂźĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ„ÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰Ă“‚ºÅÉŚÅÀ’ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ Âż ÇÅà Åà ÅĂ Ă„Ă…ÂšĂ’ĂƒĂŠĂˆĂ‚Ă…ÂšÂżĂ–Ăƒ ÂžÂˇĂ Ă…Ă„Ă…ĂƒÂźĂ‡Ă„Ă…Âź ĂˆĂ‚ÂźÂťĂˆĂ‰ÂšÂżÂźŸºÅĂ„ÂźĂŠĂ„ÂżÂšÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż ÆÇ¿šŸÂÅ ĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠĂ•Ă?¿ŸÆÅà ÅŸĿÖĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Ă…ÂšĂ ĂƒĂ’ĂˆĂ‚Âż Ă…Ă‹Ă‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇĂ‡Ă„Ă…ĂƒšÄŸÇŸÄ¿¿¿ĿÀÂż Ă‹Ă…Ă‡ĂƒÇÅà Åà ÅšÆŝÎÂ?Çà ÄÊÉÅĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Âź ÅÇ¿º¿Ä¡ÂÓÄҟĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ ŒÇÅ¿žÅĂ?Ă‚Ă…ÔÉÅʽŸšĂˆĂ‚ŸÊÕĂ?ÂźĂƒĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂźĂ‰ÂżÂż ŒŸÇšÒŸ ÅšÅÂÓÄÅĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă‡Ă…Â˝Ă„Ă’ÂźÆÅÆÒÉà ¿ ĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…Ä¡ÀÉ¿ʽŸšĂ‡ÂˇÂ¸Ă…Ă‰ÂˇĂŒĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Ă…Âš Â‚Â™ÂźĂ„ĂˆĂ ÂżĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂŒÂ’ 8JFOFS8FSLTU“UUFO ƟǟŒŸÇšÅÀĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…Ă€šÅÀÄÅÀŒÅà ¡ž¡ÉŸÂÓÄÅ ÎÉŝ¿ž¡ÀğÇÒġΡ¡99šŸà ¡ʚ¿ŸÂ¿ šÇÅà Åà ÅÉÅ ΟºÅĂ„ÂźÂžÂˇĂƒÂźĂŽÂˇĂ‚Âż ¿Â¿ ¿ºÄÅÇ¿ÇŚ¡Â¿ šĂˆĂ‰Ă…Ÿɿ¿ÆǟÒÊĂ?ÂźĂƒ ÂżÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„Ă…ÂźÆǟğ¸ÇŸ½ŸÄ¿ŸÇÅà Åà ÅĂ ĂˆÂżĂƒĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżÂż Ă„ÂźĂƒĂ’ĂˆĂ‚ÂżĂƒĂ…ÂźÂÖ‚¸ÅÂÓĂ?ÂżĂŒÂ’ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂ€ šÆÂÅÉӝÅ99šŸà ¡ Âż à ÅğÎÄŽŸ ÂոŚÓĂ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżÂžĂ…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă…Ă€‚à ¿É¡ÀĂ?¿ÄŸ’

stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“

ParÎzes dizainera Gçralda �morla dzÎvokïa priekðtelpa, kur visi priekðmeti izgatavoti pçc Îpaðnieka skicçm. �is XX gadsimta 90. gadu sâkumâ veidotais interjers ir franèu elegances un sakðu patosa iespaidÎga kombinâcija.

Tomçr no ðâ visai apĂ°aubâmâ mçÏinâjuma “atdzĂŽvinâtâ€? rokoko tika izdarĂŽts pareizs secinâjums: tieĂ°i tas, ka rokoko stilistika “gatavââ€? veidâ nav izmantojama jaunajos apstâkĂŻos (tas likumsakarĂŽgi izriet no rokoko neuniversâlâ rakstura), nâkamâs mâkslinieku paaudzes uzvedinâja uz domu, ka rokoko lĂŽnijas un formas uzsvçrti modernajos, oriĂŹinâlajos priekĂ°metos jâpâròem fragmentâri. Taèu tas tika izdarĂŽts nâkamajâ gadsimtâ. Pirmos, diezgan piesardzĂŽgos mçÏinâjumus var atrast jau “VĂŽnes darbnĂŽcuâ€? (Wiener Werkstätten) mâkslinieku darbos Pirmâ pasaules kara priekĂ°vakarâ. ZĂŽmĂŽgi, ka XX gadsimta sâkumâ dizaineri rokoko stilâ saskatĂŽja to, kas nebija pamanĂŽts (vai tika ignorçts) iepriekðçjâ gadsimtâ: zinâmu ignoranci pret simetriju, kas lĂŽdz pat XX gadsimtam nav iedomâjama “lielajiemâ€? stiliem, un, protams, mĂŽlestĂŽbu uz visu stilizçti â€œĂ­ĂŽniskoâ€?. Jo tâlâk, jo interese palielinâjâs. Rokoko ornamentâlie motĂŽvi palaikam pavĂŽdçja art deco stila mçbelçs. Un tâ nav nejauĂ°ĂŽba: 20. gados mçbeĂŻu darinâðanas lĂŽderi Eiropâ bija franèi, kuru uztverç rokoko ir daĂŻa no neaizmirstamâ nacionâlâ mantojuma. Taèu ĂŽsts izrâviens notika 30. gadu beigâs, kad daÞâs valstĂŽs – pirmâm kârtâm Itâlijâ – bija “jĂťtams pagurumsâ€? no art deco nedaudz Ă°Ă­autòainâs ĂŹeometrijas un uzsvçrti demokrâtiskâs konstruktĂŽvisma funkcionalitâtes. Otrais pasaules karĂ°, protams, nobremzçja meklçjumus, toties nedaudz eiforiskâs romantikas posms, kas nâca pçc tam, tiem bija kâ radĂŽts. Itâlijâ, BeĂŻĂŹijâ un Francijâ daudzâs darbnĂŽcas darinâja lustras, kas lika atcerçties VersaĂŻas un Minhenes buduârus, kâ arĂŽ sienas gaismekĂŻus un citus elementus metâlâ kaltu puĂ­u puĂ°Ă­u veidâ. Tie ir tie paĂ°i priekĂ°meti, kurus tĂťdaĂŻ augstu novçrtçja Atlantijas okeâna abos krastos, bet pçc tam aizmirsa un kuri nesen atkal nâca modç. Tas ir tas pats 30. gadu beigu – 50. gadu sâkuma

45


“alternatĂŽvaisâ€? stils, kuram pagaidâm speciâlajâ literatĂťrâ nav pat precĂŽza nosaukuma un kuru dçvç gan par “jauno romantismuâ€?, gan par “moderno rokokoâ€?, gan par “jauno barokuâ€?. Ă?im sajukumam ir savs izskaidrojums; arĂŽ Ă°oreiz ne par kâdu rokoko “atdzimĂ°anuâ€? nebija ne runas; visnotaĂŻ brĂŽvais “jaunais romantismsâ€? bija visai tâls no jebkâdâm stingrâm doktrĂŽnâm. ArĂŽ Ă°is stils gluĂži tâpat kâ XVIII gadsimta rokoko nebija “vçrienĂŽgsâ€?, un visai drĂŽz to izspieda 50. gadu beigu – 60. gadu sâkuma avangardiskais funkcionâlisms. “Moderno rokokoâ€? atcerçjâs gadsimta pçdçjos gadu desmitos. Daïçji tâ bija reakcija uz sterilâ un dogmatiskâ minimâlisma pârlieko diktâtu, bet daïçji tas notika pçckara laika dizaina pozitĂŽvâs izvçrtçðanas gaitâ. Un atkal mĂťsdienu meistaru jaunajos projektos uzzibsnĂŽja rokoko lĂŽnijas un formas – gluĂži kâ raĂ­ete, kura gan sen ir izdegusi, bet kuras dzirkstis vçl gail. P. S. Mçs aplĂťkojâm tikai nozĂŽmĂŽgâkos un radoðâkos mçÏinâjumus rokoko atstâtajam mantojumam pieĂ°Ă­irt jaunu jçgu. LĂŽdztekus raĂžotâji Eiropâ, Ă‚zijâ un Amerikâ jau vairâk nekâ pusgadsimtu piepilda tirgu ar vairâk vai mazâk “stilĂŽgâmâ€? çdamistabu, viesistabu un guĂŻamistabu mçbeĂŻu garnitĂťrâm “LudviĂ­is XVâ€?. Ă?ĂŽs greznâs mçbeles, kuras tiek producçtas lielos daudzumos un kurâs rokoko ornamentika mehâniski implantçta modernâs mçbeĂŻu konstrukcijâs, drĂŽzâk ir masveida raĂžoĂ°anas tirgvedĂŽbas, nevis oriĂŹinâlu dizainera risinâjumu rezultâts. Tâpçc Ă°ĂŽs tendences Ă°eit netiek aplĂťkotas.

›¡ÂÓĂ?Âźo¸ÅÂÓĂ?ÂźÂĽĂ‡Ă„ÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšĂ’ÇÅà Åà Å ğÉğɝ¡ÂżĂƒÂźĂ‚Óà ¡ÕÉšĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–¡ÇŸà Å Âż Ă„ÂźĂˆĂ‚ĂŠĂŽÂˇĂ€Ă„Ă…¿¿ÇÊÕĂ?ÂżĂƒÂżĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă?ÂżĂ ÂˇĂƒÂżšÂœÂšĂ‡Ă…Ɵ ĂŒºÅÅš¸Ò¿ËÇ¡ÄĂ?ʞÒ ÂÖĂ Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă’ĂŒÇÅà Åà Å oĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă“Ä¿à ź¡Ă„Âźž¡¸Òš¡šĂ?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–Ä¡Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄźÅ Ă„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżĂ–¤ÅĂ„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?¿ÀÆÇÅÇҚÆÇ¿Ă?ÂźĂ‚ĂˆĂ–Ä¡Ă Ă…Ă„ÂźĂ? ĂŒºÅÅš à ź¡šĂ„ÂźĂ Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă’ĂŒĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂˇĂŒ Æǟ½ŸÂšĂˆÂźÂşĂ…š Â&#x;ɡ¿¿ Â‚Ă†Ă…ĂŽĂŠÂšĂˆĂ‰ÂšĂ…ÂšÂˇĂ‚ÂżĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ‰Ă“Â’ÅÉÎÊÉÓĂ‡ÂźÂ¸Ă‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă€ ÂşÂźĂ…ĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżÂż¡ÇŸà ÅÂżÆŝÎÂ?Çà ÄÊÉÅÀÂťÂźĂƒĂ…Ă Ă‡ÂˇĂ‰ÂżĂŽĂ„Ă…Ă€ Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?ÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂ Ă…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ÂżÂšÂżÂžĂƒÂˇ™ÉÅÇ¡ÖĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ– šÅÀÄ¡ à ÅğÎÄÅ ÂžÂˇĂƒÂźÂťĂ‚ÂżĂ‚ÂˇĂ†Ă…ÂżĂˆĂ Âż ž¡ÉÅĂ„ÂˇĂˆĂ‰ĂŠĂ†ÂżÂšĂ?¿À Ă†Ă…Ă‰Ă…ĂƒƟǿŝĂ„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…Ă”Ă€Ă‹Ă…Ă‡ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…Ă€Ă‡Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă‰ÂżĂ Âż ÆÇ¿Ă?ÂźĂ‚ĂˆĂ–ÂšÂźĂˆĂ“ĂƒÂˇĂ ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Âż™Â&#x;ɡ¿¿ Â˜ÂźĂ‚Ă“ÂşÂżÂżÂżÇ¡ÄĂ?¿¿ ĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżÂźġ¡¿Â¿ ÂšĂ’Ă†ĂŠĂˆĂ Ă‚Ă•ĂˆĂ‰Ă‡ ÂžÂˇĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă?ÂżĂŒÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒĂ„ÂżĂ‰Ă“¸ÊÊ¡ÇÒÂ™ÂźĂ‡ĂˆÂˇĂ‚Ă– ÂżÂŁĂ•Ă„ĂŒÂźĂ„Âˇ ¡É¡à ½Ÿ¸Ç¡Âż½¿Ç¡ÄÅŸÀšš¿ŸĂ Ă…ÂšÂˇĂ„Ă’ĂŒ ¸Êà ŸÉŚ ´ÉÅɟĂˆÂˇĂƒĂ’ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’ à ÅÉÅÇҟÉÊɽŸ¸Ò¿Ă…Ă?ŸÄŸÄÒ ÆÅŸŸĂˆĂ‰Ă…ÇÅÄÒ—É¡ÄÉ¿à ¿ Ă†Ă…Ă‰Ă…Ăƒž¡¸ÒÉÒ ¡Ă„ÂźÉ¡à ¡šÄÅĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…šÅĂ?Ă‚ÂżšĂƒĂ…Ê´ÉÅÉÅÉĂˆÂˇĂƒĂ’Ă€ ‚¡ÂÓɟÇÄ¡É¿šÄÒÀ’ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă Ă…Ă„Ă?¡ĂŒoġΡ¡ĂŒºÅÅš à ÅÉÅÇÒÀ Ă„ÂźÂżĂƒÂźĂ–ÆÅà ¡¡½ŸÉÅÎÄźÅŸŞġΟĿÖ šĂˆĂ†ÂźĂ?¿¡ÂÓÄÅÀ¿ɟǡÉÊǟ ÂżĂƒÂźĂ„ĂŠĂ•Ă‰ÉÅÂ‚Ă„Ă…ÂšĂ’Ăƒ Ă‡Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă‰ÂżÂžĂƒĂ…ĂƒÂ’ ÉÅÂ‚ĂƒĂ…ÂťÂźĂ‡Ă„ÂżĂˆĂ‰ĂˆĂ ÂżĂƒÇÅà Åà Œ ¡ÉÅÂż Â‚Ă„Ă…ÂšĂ’Ăƒ¸ÅÇÅà à Œ¤ÅÂżÉ¡à ÅÀÆÊÉ¡Ä¿Ă?ÂźÂźĂˆĂ‰Ă“Ă…Â¸Ă‘Ă–ĂˆĂ„ÂźĂ„ÂżÂź Ă„ÂżĂ…Ă ÂˇĂ Ă…ĂƒÂ‚ÂšĂ…ĂˆĂ Ă‡ÂźĂ?ŸÄ¿¿’ÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÇÅà Åà ÅĂ„Âź¸ÒÂÅǟο ÂżÄ¡ĂˆÂźĂ€Ç¡žÂšÂźĂˆĂ“ĂƒÂˇĂˆÂšĂ…Â¸Ă…ÂťĂ„Ă’Ă€‚ÄŚÒÀĂ‡Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă‰ÂżÂžĂƒÂ’ ¸ÒÂĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ŸÄÄŝ¡ÂÂ?Ă ÅÉĂ ÂˇĂ ÂżĂŒ¿¸ÅĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂşÂżĂŒÅà ÉÇ¿Ä ŒÅÅ¸ÄÅÇÅà Åà Å97***šŸà ¡ÔÉÅÄ¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿ŸÉ¡à ½ŸĂ„Âź ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…‚¸ÅÂÓĂ?ÂżĂƒĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒÂ’ÂżÅšÅÂÓÄÅĂˆĂ Ă…Ă‡Ă…Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ ÂšĂ’Ă‰ÂźĂˆĂ„ÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒÂˇÂšÂˇĂ„ÂşÂˇĂ‡ÂťÂżĂˆĂ‰ĂˆĂ ÂżĂƒĂ‹ĂŠĂ„Ă Ă?ÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒĂ…ĂƒĂ Ă…Ă„Ă?¡ ĂŒoġΡ¡ĂŒºÅÅš ÂĽÂ‚ĂƒĂ…ÂťÂźĂ‡Ă„ÂżĂˆĂ‰ĂˆĂ Ă…ĂƒÇÅà Åà ŒÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒĂ„ÂżĂ‚ÂżšĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżÂź ÂťÂźĂˆĂ–Ă‰ÂżĂ‚ÂźĂ‰ÂżĂ–šŸà ¡ŒÇÅ¿žÅĂ?Ă‚Ă…ÔÉÅĂ…Ă‰ĂŽÂˇĂˆĂ‰Âżà ¡à ǟ¡à Ă?¿Ö Ä¡ĂŽĂ‡ÂźÂžĂƒÂźĂ‡Ă„Ă’Ă€¿à É¡ÉĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂżĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂşĂ…ÂżÂťĂ…ÂşĂƒÂˇĂ‰ÂżĂŽĂ„Ă…ÂşĂ… ĂƒÂżĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒÂˇ Ă…Ă‰ĂŽÂˇĂˆĂ‰ÂżošĂŒĂ…ÂťÂźÆŞ¿É¿šÄÅÀƟǟÅĂ?ŸÄà ¿ ¿ž¡ÀÄ¡Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂšĂ…ÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„ÂżÂ&#x;ĂˆĂ„Ă…ÂšÂˇ¿Ŀ¿Âż Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’ ÂžÂˇĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă?¿ŸÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒĂ„ÂżĂ‰Ă“ÇÅà Åà Å ÂžÂˇĂƒÂźĂ‚Ă“Ă ÂˇĂ‚Âż šĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒĂ†Ă‡Ă…ÂźĂ Ă‰ÂˇĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Ă…ÂšÄ¡Ă?ÂżĂŒÄŸÀĂ”Ă‰ÂˇĂ ÂżĂƒÂż ÂżĂˆĂ Ă‡ÂˇĂƒÂż˟ÀŸÇšŸÇà ¡ à ÅÉÅÇÒÀĂŒĂ…Ă‰Ă–ÂżÅºÅǟ¡šÄÅ Ă„Ă… Åà ÅÄΡɟÂÓÄÅĂ†Ă…ÂşÂˇĂˆĂ„ĂŠĂ‰Ă“Ä¿à ¡à Ă„ÂźĂƒĂ…Â˝ÂźĂ‰

Stils ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ stils ¨É¿ÂÓ

14ÂŁĂ’Ă…ĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“ÂžÂťÂźĂˆĂ“ÉÅÂÓà ÅÄ¡Ä¡¿¸ÅŸŸ ÂžĂ„ÂˇĂŽÂżĂƒĂ’ĂŒÂżĂ Ă‡ÂźÂˇĂ‰ÂżÂšĂ„Ă’ĂŒĂ†Ă…Ă†Ă’Ă‰Ă ÂˇĂŒĂ†ÂźĂ‡ÂźĂ…ĂˆĂƒĂ’ĂˆĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ– Ă„ÂˇĂˆĂ‚ÂźÂťÂżĂ–ÇÅà Åà ÅŒ¡Ç¡ÂŸÂÓÄÅĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’Âź ÆÇÅ¿žšÅ¿ÉŸÂ¿ÂœÂšĂ‡Ă…ÆÒ —ž¿¿ÂżÂ—ĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂżʽŸ ¸ÅÂÓĂ?ÂźÆÅÂʚŸà ¡Ä¡ÆÅÂÄÖÕÉÇÒÄÅà ¸ÅŸŸ¿Â¿ĂƒÂźĂ„ŸŸ Â‚ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂƒÂżÂ’ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă…ÂšĂ’ĂƒÂż ÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ„Ă’ĂƒÂżÂżĂˆĂ†ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂƒÂż ÂşÂˇĂ‡Ă„ÂżĂ‰ĂŠĂ‡ÂˇĂƒÂż‚¢ÕÅš¿à 97Â’Â&#x;ÂžÂşĂ…Ă‰ÂˇÂšĂ‚ÂżÂšÂˇÂźĂƒĂ’Ă€ÆÅ ÆÇ¿ÄĂ?¿ÆÊĂƒÂźĂŒÂˇĂ„ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…Ă€ÂżĂƒĂ†Ă‚ÂˇĂ„Ă‰ÂˇĂ?¿¿Ă…Ă‡Ă„ÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰ÂżĂ Âż ÇÅà Åà ÅšĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźĂ Ă…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă?¿¿ ÔÉÅÉ ÂşÂżÂşÂˇĂ„Ă‰ĂˆĂ ÂżĂ€ÆÅÉÅà ‚Ă?ÂżĂ ÂˇĂ‡Ă„Ă’ĂŒÂ’šŸĂ?ŸÀÆÅÇŽÂ?Ă„ĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂź ĂƒÂˇĂ‡Ă ÂźĂ‰ÂżĂ„ÂşĂ…ÂšĂ…Ă€ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ‰ÂźÂşÂżÂźĂ€ĂƒÂˇĂˆĂˆĂ…ÂšĂ…ÂşĂ…Ă†Ă‡Ă…ÂżÂžÂšĂ…ÂťĂˆĂ‰ÂšÂˇ ĂŽÂźĂƒ ÅÇ¿º¿Ä¡ÂÓÄÅÀÂťÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡ĂˆĂ Ă…Ă€ĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă“Ă•—Ă†Ă…Ă‰Ă…ĂƒĂŠÂžÂťÂźĂˆĂ“ÂżĂ„Âź Ă‡ÂˇĂˆĂˆĂƒÂˇĂ‰Ă‡ÂżÂšÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–

46

Kompânijas Chelini izgatavotais plaukts (Mikçles Bonana projekts), kas veidots hipertrofçtas rokoko konsoles veidâ, balansç uz tâs ĂŻoti slidenâs robeĂžas, kad postmodernisma ironija riskç “noslĂŽktâ€? izteiktâ kièâ. Ă?oti efektĂŽvi iederas Maiami viesnĂŽcas Il Casa Tua restorâna interjerâ. Projekts pilnĂŽbâ realizçts XX gadsimta pçdçjos gados. ¨ÉŸÂ¡½šĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂźº¿ÆŸÇÉÇÅË¿ÇŚ¡ÄÄÅÀĂ Ă…Ă„ĂˆĂ…Ă‚Âż ÇÅà Åà Å ÆÇşà É£¿à ŸÂŸÂ˜Ă…Ä¡Ä¡ ÅÉĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂż$IFMJOJ Â¸ÂˇĂ‚ÂˇĂ„ĂˆÂżĂ‡ĂŠÂźĂ‰Ä¡ÉÅÀÅΟÄÓĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ Ă…Ă€ºÇ¡Ä¿ ºŸ ¿ÇÅÄ¿ÖĂ†Ă…ĂˆĂ‰ĂƒĂ…ÂťÂźĂ‡Ă„ÂżÂžĂƒÂˇĂ‡ÂżĂˆĂ ĂŠÂźĂ‰Â‚Ă…Â¸ÂšÂˇĂ‚ÂżĂ‰Ă“ĂˆĂ–Â’ šÅÉà ÇŚŸÄÄÒÀà ¿ÎÂ™Ă†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ ÅΟÄÓÔË˟à ɟÄ ÂÖ¿ÄɟÇӟǡĂ‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„ÂˇÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ„ÂżĂ?Ă’*M$BTB5VBš ÂŁÂˇĂ€ÂˇĂƒÂżÂ­ÂźĂ‚ÂżĂ Ă…ĂƒÆÇşà Éǟ¡Â¿žÅš¡ÄšĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżÂź ºÅÒ99šŸà ¡


Ilgas pçc mâjâm ÒÎùêóÞÚèÊ ïÎ äÎÏó �â gada janvârÎ Frankfurtç notika pasaulç plaðâkâ mâjas tekstila izstâde Heimtextil 2005. Izstâdes Trend Show ietvaros ievçrojamais holandieðu dizainers Gunnars Franks iepazÎstinâja ar 2005./2006. gada tendencçm. Viòa trendam HEIMWEH ir èetras sastâvdaïas: My Lady (Mana lçdija), Aristokrat (Aristokrâts), Rebell (Dumpinieks) un Smart girl (Pareizâ meitene).

Stils ¨É¿ÂÓ/ ɟĝŸÄ�¿¿ tendences

Ideja un koncepcija: Gunnars Franks Tulkoja Lilija Mazure Dizains: €Hofmanis �alts

48

“HEIMWEH (ilgas pçc mâjâm) – tâs ir atmiòas, kuras mĂťs sapòos aiznes pie tâ, kas ir dârgs mĂťsu dvçselei.â€? Ă?is citâts ĂŻoti labi atspoguĂŻo jaunâs sezonas un pilnĂŽgi jaunâ virziena bĂťtĂŽbu un kalpo tam par ievadu. SalĂŽdzinot ar iepriekðçjâ gada tematu “Kontrasts harmonijââ€?, mçs saskatâm dziïâku izpratni par “jĂťtu pasauliâ€?, ilgas pçc tâs un apmierinâtĂŽbu. NostalĂŹija – mĂťsdienu modes pasaules dominçjoĂ°ais virziens – mĂťs aizved atpakaĂŻ pie KVALITĂ‚TES un STILA, MIERA un HARMONIJAS. TieĂ°i Ă°ĂŽs pozitĂŽvâs atmiòas mçs saucam par HEIMWEH. Pagâtnes akcentçðana ĂŽpaĂ°i pamanâma mĂťsu mâjokĂŻu noformçjumâ... Modernie stili, kas patapinâti no daÞâdiem laikmetiem, mĂťs iedvesmojuĂ°i radĂŽt èetrus daÞâdus scenârijus, kuri pozitĂŽvu un prieka pilnu atskatĂŽĂ°anos uz pagâtni apvieno ar vitâli svarĂŽgajiem tagadnes ritmiem. No Ă°ĂŽs kontrastiem bagâtâs ietekmes rodas idejas, kuras pçc tam pârtop materiâlâ un formâs iemiesotos jaunos stilos, kâdos savas mâjas veidosim tuvâkajâ nâkotnç.

™ÖĚ¡ÇŸÔÉźÅºÅ¡šÅÇ¡Äà ËÊÇɟÆÇÅĂ?¡ à ÇÊÆğÀĂ?¡ÖšĂƒÂżĂ‡ÂźÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂˇÂťĂ…ĂƒÂˇĂ?ğºÅĂ‰ÂźĂ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–o )FJNUFYUJM ™Ă‡ÂˇĂƒĂ ÂˇĂŒ5SFOE4IPXÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂżÂżÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„Ă’Ăƒ ÂşĂ…Ă‚Ă‚ÂˇĂ„ÂťĂˆĂ ÂżĂƒÂťÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡Ă…ĂƒÂšĂŠĂ„Ă„ÂˇĂ‡Ă…ĂƒÂŤĂ‡ÂˇĂ„Ă Ă…Ăƒ¸Ò¿ ÆÅà ¡ž¡ÄÒɟĝŸÄĂ?¿¿ºÅ¡ÂœÂşĂ…Éǟĝ ‚)FJNXFIÂ’ĂˆĂ…ĂˆĂ‰Ă…ÂżĂ‰¿žĂŒÇ¡žŸÂŚ.Z-BEZ ÂŁĂ…Ă– ¢Ÿ¿ "SJTUPLSBU Â—Ă‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă Ă‡ÂˇĂ‰ 3FCFMM Â˜ĂŠĂ„Ă‰ÂˇĂ‡Ă“ Âż4NBSU HJSM ŒÇ¡š¿ÂÓġ֝ŸšÅÎà ¡ ‚)&*.8&) Ă‰Ă…ĂˆĂ ĂŠĂ•Ă?¿ÀÆÅÂťĂ…ĂƒĂŠ oÔÉÅÂšĂ…ĂˆĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ„ÂżĂ– ĂŠĂ„Ă…ĂˆĂ–Ă?¿ŸĂ„ÂˇĂˆšĂƒÂźĂŽĂ‰ÂˇĂŒĂ Ă‰Ă…ĂƒĂŠ ÎÉŝÅÇźÅÂÖÄ¡Ă?ŸÀ ÊĂ?¿’´É¡Ă?¿É¡É¡à ¡à ğÂӞÖĂ‚ĂŠĂŽĂ?ÂźÅÉÇ¡½¡ŸÉĂˆĂŠĂ‰Ă“Âż Ă–ÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–ÂšĂˆĂ‰ĂŠĂ†Ă‚ÂźĂ„ÂżÂźĂƒĂ Ă„Ă…ÂšĂ…ĂƒĂŠĂˆÂźÂžĂ…Ă„ĂŠÂżĂ ĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ŸÄÄÅ Ă„Ă…ÂšĂ…ĂƒĂŠÄ¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿ÕÂĽĂˆĂ„Ă…ÂšĂ’ÂšÂˇĂ–ĂˆĂ“Ä¡Ă‰ÂźĂƒÂźÆǟÒÊĂ?ŸºÅ ºÅ¡Â‚ÂĄĂ…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰šÂşÂˇĂ‡ĂƒĂ…Ä¿¿’ ĂƒĂ’ÂšÂżÂťÂżĂƒ¸ÅŸŸºÂʸÅà ş Ă†Ă…Ă„ÂżĂƒÂˇĂ„ÂżÂźĂƒÂżĂ‡ÂˇĂŽĂŠÂšĂˆĂ‰Âš Ă‰Ă…ĂˆĂ ĂŠÆÅĂ„ÂźĂƒĂŠÂżʝŚŸɚÅÇÂ?Ă„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ Â¤Ă…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă“ÂşÂżĂ–oĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă…ÂźÄ¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿ŸšĂˆÂźÂşĂ…ÄÖĂ?Ă„ÂźĂƒĂƒÂżĂ‡Âź ĂƒĂ…ÂťĂ’ ¿ÅÄÅÅÉÆÇ¡šÂ֟ÉĂ„ÂˇĂˆÄ¡ž¡oĂ ÂĄÂ—ÂŽÂœÂ¨ÂŠÂ™ÂŞÂż¨ŠÂ&#x;¢¾ ÂŁÂ&#x;§ªÂżš—§£¼¤Â&#x;Â&#x;´É¿ÆŞ¿É¿šÄҟÂšĂ…ĂˆĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ„ÂżĂ–ĂƒĂ’ ÂżĂ„ÂˇÂžĂ’ÂšÂˇÂźĂƒĂˆĂ‚Ă…ÂšĂ…Ăƒ‚)&*.8&)Â’Â&#x;ÔÉÅ¡à Ă?ŸÄÉ¿ÇŚ¡Ä¿ŸÄ¡ ÆÇÅĂ?Ă‚Ă…ĂƒĂ…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ÂžÂˇĂƒÂźĂ‰Ă„Ă…šĂ…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂżÄ¡Ă?ÂżĂŒ½¿Â¿Ă? Â¨Ă…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’ÂźĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂŒĂ”Ă†Ă…ĂŒÂšÂťĂ…ĂŒĂ„Ă…ÂšÂżĂ‚ÂżĂ„ÂˇĂˆÄ¡ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„ÂżÂź ΟÉÒÇÂ?ĂŒĂ‡ÂˇÂžĂ‚ÂżĂŽĂ„Ă’ĂŒĂˆĂ?ŸÄ¡Ç¿Ÿš à ÅÉÅÇҟŸџ¿Ä¿Â¿ ÆŞ¿É¿šÄÒÀÂżĂ‡ÂˇÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă„Ă’Ă€šžºÂ֝šÆÇÅĂ?Ă‚Ă…ÂźĂˆ½¿žÄŸÄÄÅ ÂšÂˇÂ˝Ă„Ă’ĂƒÂżĂ‡ÂżĂ‰ĂƒÂˇĂƒÂżĂ„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?ŸºÅÂ&#x;žĂ”Ă‰ÂżĂŒĂ Ă…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă’ĂŒšÂ¿ÖÄ¿À šÅžÄ¿à ¡ÕÉ¿Ÿ¿ à ÅÉÅÇҟĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ•Ă‰ÄŚҟĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżšĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚ÂˇĂŒ ÂżĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂŒ›ÂÖÄ¡Ă?ÂżĂŒÂťĂ…ĂƒĂ…Âš¸Â¿½¡ÀĂ?ŸºÅ¸ÊÊĂ?ŸºÅ


ÂŁĂ…Ă–¢Ÿ¿šÎŸÇ¡ÂšÂźĂŽÂźĂ‡Ă…Ăƒ¸Ò¡šà ¿ÄÅÂ&#x;ĂŒĂ…Ă‰Ă– ŸÀĂ„Ă‡ÂˇÂšÂżĂ‰ĂˆĂ–§ŸÄ¿žŸÂšŸºŸÇ ÆǟÆÅοɡŸÉÅÄ¡ ÂšĂ‡ÂźĂ€Ăˆ¥ŸÂ¿Ä¡%7%¼Î¡ÇŚ¡Ä¿Ÿ£ÅÄɟ¥¡ÇÂÅ ĂŒĂ‡ÂˇĂ„ÂżĂ‰ĂˆĂ–šÂźÂ?ÊĂ?Âź ÂżÅÄ¡ÂÕ¸¿ÉĂ‹Ă‚Ă…Ă‡ÂżĂˆĂ‰ĂˆĂ ÂżÂź Ă”ĂˆĂ‰ÂˇĂƒĂ†Ă’ Êà Ç¡Ă?ŸÄ¿Ö¿žÂşÂżĂ†ĂˆÂˇ ĂˆĂ‚Ă…Ă„Ă…ÂšĂŠĂ•Ă Ă…ĂˆĂ‰Ă“Âż Ă†ÂˇĂ‚ÂżĂˆÂˇĂ„ÂťĂ‡Ă…ÂšĂŠĂ•ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“¢Â?ºà ¿ÀÂžÂˇĂ†ÂˇĂŒÂĄĂ…Ă Ă…¯¡ÄŸÂÓ ÂżÂ?¡à ¿Ä¥ŸÄğ¿ÂšÂżĂˆÂżĂ‰šÂšĂ…ÂžÂťĂŠĂŒÂźŒÅà ¡ÅÄ¡ ġ¿š¡ŸÉĂ Ă…Ă‹Âź ÂźÂ?šžºÂ֝ĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“ÂžÂżĂ‰ÆÅΡĂ?ŸÎà Ÿ¿ž ÂšÂźÂťÂ˝ÂšĂŠÂťĂˆĂ Ă…ÂşĂ…Ë¡ÇËÅÇ¡ ÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒ¸Âʽ¡ŸÉÆÅĂˆĂ?ÂźĂ„ÂˇĂƒ ¿žÂ™ÂźĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€½¿žÄ¿ ¿žÅ¸Ç¡½Â?Ă„Ă„Ă’ĂƒÄ¡ʞÅÇΡÉÅÀ Ă?Â?Âà ŚÅÀĂˆĂ ÂˇĂ‰ÂźĂ‡Ă‰Âż¤ÅĂ…ĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂƒÂźÂ?šÆÅà şÂżÂšÂťĂ…ĂŒĂ„Â?Ăƒ ÇʺÊÕÂˇĂ‰ĂƒĂ…ĂˆĂ‹ÂźĂ‡ĂŠÂžÂťÂźĂˆĂ“ĂƒĂ’Ă„ÂˇĂŒĂ…ÂťÂżĂƒ¤¡ÆÅŸÅÄ¡ ÂżÂ&#x;ĂƒĂ†ÂźĂ‡ÂżĂ•­šŸÉ¡ĂŒĂ…Ă‚Ă…ÂťĂ„Ă’ÂźĂ†ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźÉÅÄ¡ ºŸĂƒĂ„źÅ¸ŸÂźÅÂżžÅÂÅÉźÅ£¡ÉŸÇ¿¡ÂÒĂ?ŸÂà ¡ ÂšÂżĂˆĂ Ă…ÂžÂˇ Ă‚Â?Ă„ ĂƒÂźĂŒ ½¡à à ¡ÇÂżà ÇʽŸš¡šŸžŸÂż šÅà ÇʺŠà ¡Ä¿Ă†Ă‚ÂżĂˆĂˆÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă’Âź ÆÇŞǡÎÄҟ ½¡Éҟ ÂĽĂ‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂźĂˆÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒÇÒ¸ÄÅÀĂŽÂźĂ?ĂŠÂż ÂžĂƒÂźÂżĂ„Ă…Ă€Âżà ÇÅà ŝ¿ÂŚÅÀà Ž¿ ¡É¡à ½ŸÆ¡ÄĂ?¿ÇÖ ĂŽÂźĂ‡ÂźĂ†ÂˇĂŒÂż Â&#x;Ă Ă‰Ă…ĂƒĂŠ½Ÿ ĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–ĂŠ£ÅŸÀ¢Ÿ¿ĂˆÂšÂżÂťÂˇĂ„ÂżÂźĂˆ Â—Ă‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă Ă‡ÂˇĂ‰Ă…Ăƒ

tendences / ɟĝŸÄ�¿¿

Mana lçdija vakar vakarâ bija aizgâjusi uz kino. Lai gan Renç Zelvçgere viòai patÎk, tomçr labprâtâk viòa skatâs DVD filmas ar Greisu Kelliju. Neizdzçðams manas lçdijas dvçselç ir Montekarlo valdzinâjums, viòai patÎk estampi ar floristikas motÎviem, Ïipða rotâjumi, ziloòkaula izstrâdâjumi un palisandra mçbeles. Gaisâ jauðams Koko �aneles un ÞaklÎnas Kenedijas parfÎma aromâts. Lejot kafiju, viòas skatiens glâsta VedÞvuda porcelâna tasÎti, pçc tam aizmaldâs VÎnes dzÎves ainavâs, kas attçlotas rakstainajâ zÎda galdautâ. Taèu lai viòa paliek, kur bijusi, bet mçs gremdçsimies citâ atmosfçrâ, kur ir Napoleons un impçrija. Krâsas: auksti pasteïtoòi, daudz baltâs krâsas un zelta. Materiâli: zÎds, viskoze, lins, kaÞokâdas, Þakardaudums, visur un visapkârt meÞÏÎnes. Audumi: plisçti, caurspÎdÎgi, spiesti. Noformçjumâ izmantotas zivju zvÎòas, èÝskâda un krokodilâda, kâ arÎ bruòrupuèa bruòas. Turklât ðodien manai lçdijai ir tikðanâs ar Aristokrâtu.

49


50

Stils ¨É¿ÂÓ/ ɼĻ¼ÄÍ¿¿ tendences


tendences / ɟĝŸÄ�¿¿

Aristokrâts pielec kâjâs, lai ieslçgtu Rahmaòinova Otro koncertu klavierçm ar oríestri. �Î ir viòa diena, un viòð var nodoties visam, kas sirdij tuvs. Frenka Loida Raita un Valtera Gropiusa arhitektÝrai, Soòas Dilonejas mâkslai un, visbeidzot, Pola Smita kolekcijâm. Mâjas interjers veidots atbilstoði viòa gaumei – ir izsmalcinâts, moderns, funkcionâls. Tajâ izmantotas daÞâdas koka sugas, metâls, akmeòi, un tas viss gaumÎgi apvienots ar dzelzsbetonu un stiklu. Piesâtinâtas krâsas kombinçtas ar dzelzi, bronzu un misiòu. Viòa iemÎïotie materiâli ir flanelis, zamðâda, velvets, aitas vilna, kaðmirs, moleksins, samts un âda. Viòam imponç svÎtrotas tekstila tapetes, rakstaini grÎdas segumi un svÎtrota vai rÝtota auduma ÞalÝzijas. Bet rÎt bârâ viòð tiksies ar Dumpinieku.

Â—Ă‡ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă Ă‡ÂˇĂ‰ÂšĂˆĂ ÂˇĂ ÂżÂšÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ Ă‡ÂźĂˆĂ‚Âˇ ÎÉŸÒ šà ÂÕοÉÓ™ÉÅÇÅÀĂ Ă…Ă„Ă?ŸÇɝÂÖËÅÇɟÆÓÖÄÅĂˆ Ă…Ă‡Ă ÂźĂˆĂ‰Ă‡Ă…ĂƒÂ§ÂˇĂŒĂƒÂˇĂ„ÂżĂ„Ă…ÂšÂˇ¨ŸºÅÄÖŸºÅŸÄÓ ÂżĂ…Ă„ĂƒĂ…Â˝ÂźĂ‰Ă†Ă…ĂˆÂšĂ–Ă‰ÂżĂ‰Ă“ĂˆÂźÂ¸Ă–ÂšĂˆÂźĂƒĂŠ ÎÉÅÂźĂƒĂŠ ÅÇźÅÂ—Ă‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂźÇ¡Äà ¡¢ÂÅÀ¡§¡ÀÉ¡Âż ™¡ÂÓɟǡÂšĂ‡Ă…Ă†ÂżĂŠĂˆÂˇ ÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšĂŠ¨ÅÄ¿›¿ÂÅÄÔÀÂż Ä¡à ÅğĂ? à ÅŸà Ă?ÂżĂ–ĂƒŒÅ¡Â¨ĂƒÂżĂ‰ÂˇÂ&#x;ÄɟÇӟÇŸºÅ ÂťĂ…ĂƒÂˇĂ…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ĂˆĂ…ÂşĂ‚ÂˇĂˆĂ„Ă…ŸºÅĂ†Ă‡ÂźÂťĂ†Ă…ĂŽĂ‰ÂźĂ„ÂżĂ–Ăƒ oÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’Ă€ ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÒÀ ĂˆĂ…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’Ă€¿žĂ‡ÂˇÂžĂ‚ÂżĂŽĂ„Ă’ĂŒÆÅÇŝŸÇŸš¡ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚Âˇ Ä¡ÉÊÇ¡ÂÓÄźÅĂ ÂˇĂƒĂ„Ă–ÂšĂˆÂ?ÔÉÅĂˆĂ…ÂšĂ ĂŠĂˆĂ…ĂƒĂˆĂ…ĂŽÂźĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ĂˆÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒ½ŸÂŸžÅ¸ŸÉÅÄ¡ÂżĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚ÂˇÂšĂŠĂˆĂ‰Ă’Âź Ă„ÂˇĂˆĂ’Ă?ŸÄÄҟĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ ÂżĂ Ă…ĂƒÂ¸ÂżĂ„ÂżĂ‡ĂŠĂ•Ă‰ĂˆĂ–ĂˆÂ˝ÂźĂ‚ÂźÂžĂ…Ăƒ ¸ÇÅĞÅÀÂż¡ÉÊÄÓÕÂœÂşĂ…Ă‚Ă•Â¸ÂżĂƒĂ’ÂźĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă’oÔÉÅ Ë¡ğÂÓ ÂžÂˇĂƒĂ?¡ šŸÂӚŸÉ ŚŸÎÓÖĂ?ÂźĂ‡ĂˆĂ‰Ă“ à ¡Ă?ÂźĂƒÂżĂ‡ ĂƒĂ…Ă‚ÂźĂˆĂ ÂżĂ„ Â¸ÂˇĂ‡ĂŒÂˇĂ‰Âżà Ž¡ÂœĂƒĂŠÉ¡à ½ŸÂżĂƒĂ†Ă…Ä¿ÇÊÕÉ Ă†Ă…Ă‚Ă…ĂˆÂˇĂ‰Ă’ÂźĂ‰ÂźĂ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźŸſ Ä¡ÆÅÂÓÄҟÆÅà ÇÒÉ¿ÖĂˆ Ă…Ă‡Ă„ÂˇĂƒÂźĂ„Ă‰Ă…ĂƒÂżÉà ¡ÄŸšÒŸ½¡Â՞¿ĂˆÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒš ¿ž¡ÀğĂ†Ă…Ă‚Ă…ĂˆĂ Âż¿Â¿à ŸÉà ¿ —ž¡šÉÇ¡Ă…Ă„ÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂŽÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–š¸¡ÇŸĂˆÂ˜ĂŠĂ„É¡ÇÂ?Ăƒ

51


Stils ¨É¿ÂÓ/ ɟĝŸÄ�¿¿ tendences

Dumpinieks ir pavisam citâds. Viòð ir “spicaisâ€? puisis, ĂŽsts mĂťslaiku DĂžeimss DĂŽns. Tikai Ă°o dienu viòð nepavada mâjâs. Apmeklçjis Mena Reja darbu slçgto skati, dodas uz amerikâòu futbola spçli. Pavçrosim viòu. Dumpinieka stils – tas ir ar vieglu roku veidots 50. – 60. gadu aksesuâru apvienojums ar “Bauhausâ€?, Lekorbizjç un Etores Sotkasa stila praktiskumu. Krâsas: piesâtinâtas un sportiskas ar baltâ un tçraudpelçkâ ietonçjumu. Skandinâvu stilâ ieturçtâs mçbeles uzsver solĂŽdumu, funkcionalitâti un lĂŽniju precizitâti. Interjera sastâvdaĂŻa ir keramika, mâla izstrâdâjumi, granĂŽts, neapstrâdâti akmeòi, plastikâts, parketa grĂŽda, priedes koka sienas un spĂŽdoĂ°as ĂžalĂťzijas. Materiâli: kokvilna, lins, sintçtika, dĂžinsaudumi, tvĂŽds, gabardĂŽns, brezents, viegli plĂŽstoĂ°i un divpusĂŽgi audumi. Noformçjumâ izmantotas svĂŽtras un zĂŽmçjumi 50. – 60. gadu popârta stilâ. Atgriezies mâjâs, viòð tĂťlĂŽt piezvanĂŽs savai Pareizajai meitenei.

52

Â˜ĂŠĂ„Ă‰ÂˇĂ‡Ă“oÇʺÅÀÂĽĂ„à ÇÊÉÅÀÂĽĂ„Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?¿À Â›Â˝ÂźĂ€ĂƒĂˆ›¿ÄÄ¡Ă?ŸºÅÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„ÂżŠÅÂÓà ÅĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–Ă…Ă„Ă„Âź ÂťĂ…ĂƒÂˇ¨Ä¡Î¡Â¡ž¡à ÇÒÉÒÀĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂƒĂ…Ă‰Ă‡£ÔÄ¡§ÔÖ ¡ÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒ oÂˇĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂˇĂ„ĂˆĂ ÂżĂ€ËÊɸÅÂÂœĂˆĂ‰Ă“ÂšĂ‡ÂźĂƒĂ–Ă…ĂˆĂƒĂ…Ă‰Ă‡ÂźĂ‰Ă“ĂˆĂ–ÂœÂşĂ… ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“oÔÉÅĂ‚Â?ºà şĂˆĂƒÂźĂ?ŸÄ¿ŸÂˇĂ ĂˆÂźĂˆĂˆĂŠÂˇĂ‡Ă…ÂšoĂŒ ÂżĂ†Ă‡ÂˇĂ Ă‰ÂżĂŽĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂżlÂ˜ÂˇĂŠĂŒÂˇĂŠĂˆÂˇm ¢Ÿ¥ÅǸ՞ӟÂż´ÉÉÅǟ Â¨Ă…Ă‰Ă‰Ă ÂˇĂˆĂˆÂˇ­šŸÉ¡Ă„ÂˇĂˆĂ’Ă?ŸÄÄҟÂżĂˆĂ†Ă…Ă‡Ă‰ÂżÂšĂ„Ă’ÂźĂˆ Ă…Ă‰Ă‰ÂźĂ„Ă ÂˇĂƒÂż¸ŸÂźÅÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂşĂ…Â¨Ă ÂˇĂ„ÂťÂżĂ„ÂˇÂšĂˆĂ ÂˇĂ– ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ÆŝÎÂ?Çà ¿š¡ŸÉĂˆĂ…Ă‚ÂżÂťĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ Ă‹ĂŠĂ„Ă Ă?ÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ ÂżĂŽÂżĂˆĂ‰Ă…Ă‰ĂŠ™¿ÄɟÇӟǟĂ†Ă‡ÂżĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ•Ă‰Ă ÂźĂ‡ÂˇĂƒÂżĂ Âˇ ºÂ¿ÄÖÄҟ¿žŸÂ¿Ö ºÇ¡Ä¿É ğŸǡ¸ÅÉ¡ÄÄÒÀĂ ÂˇĂƒÂźĂ„Ă“ Ă†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ Æ¡Çà ŸÉÄÒÀÆÅ Ÿ¿Ă?Ś¡ÄÄҟĂˆĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ…Ă€ ÂťĂ…ĂˆĂ Ă…Ă€ĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă’ÂżÂ¸Ă‚ÂźĂˆĂ‰Ă–Ă?¿Ÿ½¡Â՞¿£¡ÉŸÇ¿¡ÂÒ ĂŒĂ‚Ă…Ă†Ă…Ă Ă‚Â?Ă„ ĂˆÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‰ÂżĂ Âˇ ÂťÂ˝ÂżĂ„ĂˆĂ…ÂšĂ’ÂźÉà ¡Ä¿ ɚ¿ º¡¸¡Ç¿Ä Ă†ÂˇĂ‡ĂŠĂˆÂżĂ„Âˇ Ÿºà ÅǚÊĂ?ÂżÂźĂˆĂ–ÂżÂťÂšĂŠĂˆĂ‰Ă…Ă‡Ă…Ă„Ă„ÂżÂź ™Ă…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂżÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„Ă’Ă†Ă…Ă‚Ă…ĂˆĂ’ÂżĂ‡ÂżĂˆĂŠĂ„Ă Âżš ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźÆÅÆ¡ÇÉ¡oĂŒ ¥¡à ÉÅÂÓà ÅĂ…Ă„šŸÇÄÂ?Ă‰ĂˆĂ–ÂťĂ…ĂƒĂ…Ă€ ĂˆĂ‡ÂˇÂžĂŠ½ŸÆŞšÅÄ¿É ĂˆÂšĂ…ÂźĂ€ŒÇ¡š¿ÂÓÄÅÀŸšÅÎà Ÿ


53

tendences / ɼĻ¼ÄÍ¿¿


54

Stils ¨É¿ÂÓ/ ɼĻ¼ÄÍ¿¿ tendences

smart girl


tendences / ɟĝŸÄ�¿¿

¼Ä¡oŒÇ¡š¿ÂÓġ֝ŸšÅÎà ¡ ½¿šÊĂ?¡Öš Ă†Ă‡ÂˇÂšÂżĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂƒĂƒÂżĂ‡ÂźÂœÂ?ĂƒÂżĂ‡ÅΟÄÓÖÇà ¿À ¡½ŸƟġ ÂÖš¡ÄÄÒÇŞŚ¡ÖŒÅà ¡ÅÄ¡ʚŸΟġÂĄĂ…Ă„Ă„Âż Viòa ir Pareizâ meitene, kas mĂŽt pareizajâ pasaulç. Tâ ir ĂŻoti spilgta, pat vannas putas ir roĂžainas. ÂŤĂ‡Ă…Â¸Ă…ĂˆĂˆ Â›Ă…Ă‡ÂżĂˆ›ÔÀ Â´Ă‚ÂšÂżĂˆĂ…ĂƒÂżÂŚĂ”Ă‰Ă…ĂƒÂ˜Ă…Ă„Ă” ĂŠĂ„ÂˇĂˆ ÂźĂˆĂ‰Ă“ÂšĂ‡ÂźĂƒĂ–Ă…ĂˆĂƒĂ…Ă‰Ă‡ÂźĂ‰Ă“ÂźÂ?ΡÇÊÕĂ?¿ÀĂƒÂżĂ‡Â‚ĂˆĂƒÂźĂ?Ă„Ă…Ă€ Kamçr viòa aizrautĂŽgi priecâjas par Koniju Frobosu, Ă‡Ă…ĂƒÂˇĂ„Ă‰ÂżĂ ÂżÂ’oĂˆÂ˜ÂźĂƒÂ¸Âż ÂˇĂ„ÂşÂźĂ‚ÂˇĂƒÂż Ă†ÂˇĂˆĂ‰ĂŠĂŒÂˇĂƒÂżÂż Dorisu Deju, Elvisu un Petu Bonç, mums ir laiks Ă‚Ă•Â¸Ă…ÂšĂ„Ă’ĂƒÂżĂ‡Ă…ĂƒÂˇĂ„ÂˇĂƒÂż­šŸÉ¡ÇŞŚҟ Ă†ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’Âź aplĂťkot Ă°o valdzinoĂ°o, romantikas pilno pasauli ar ÂżÉÂ?ÆÂҟÉÅÄ¡ĂˆĂŽÂżĂˆĂ‰Ă…Â¸ÂźĂ‚Ă’ĂƒÂżĂˆÂźĂ‡ÂźÂ¸Ă‡Ă–Ă„Ă’Ăƒ Bembiju, eòÏeĂŻiem, ganiòiem un mĂŽlas româniem. £¡ÉŸÇ¿¡ÂÒĂŒĂ‚Ă…Ă†Ă…Ă Â¸ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ‰ ĂƒĂŠĂˆĂ‚ÂżĂ„ ĂƒÂżĂ‰Ă ÂˇĂ‚Ă“ Krâsas: roĂžainie pasteĂŻtoòi un siltie toòi ar tĂŽru baltu krâsu un sudrabu. Materiâli: kokvilna, batists, muslĂŽns, ğÀÂÅÄÂżÂšÂżĂˆĂ Ă…ÂžÂˇ ÆŸÉÂ?Äҟ¿šÖž¡ÄҟÉà ¡Ä¿ šÊ¡ÂÓ ĂƒÂˇĂ Ă‡ÂˇĂƒÂź šÒĂ?¿šà ¡Âżà ÇʽŸš¡›¿ž¡ÀÄÒĂ?šŸÉÒ nebalinâts kokvilnas audums, neilons un viskoze, ÆÉ¿Ă?Ă’ ½¿šÅÉÄҟ Ă†Ă…Ă”Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšĂ’ĂˆÂˇĂ„ÂşÂźĂ‚ÂˇĂƒÂż pinumi un adĂŽjumi, Ă°Ă­idrauts, makramç, izĂ°uvumi un ÂżĂƒÂˇÂťĂ…Ă„Ă„ÂˇĂƒÂż ÅŸÄÖÉ¡ÂżĂ†ÂˇĂˆĂ‰ĂŠĂŒÂż ĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšĂ’Ă†Ă…ĂŽĂ‰Ă…ÂšĂ’ĂŒ meÞÏÎnes. Dizains: puĂ­es, putni, dzĂŽvnieki, dzejiski ÅÉà ÇÒÉÅà ™¿ÄɟÇӟǟÂťĂ…ĂƒÂżĂ„ÂżĂ‡ĂŠÂźĂ‰à ¿ÉΌǿÄÉÒ motĂŽvi ar eòÏeĂŻiem un madonnâm, stirnas un ganiòi, Ä¡ÆÅà ÇҚ¡ÂŸ Ă„ÂˇĂ†Ă…Ă‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂ Ă…ÂšĂ‡ÂżĂ ÂˇĂŒ Ă Ă…ÂšĂ‡ÂżĂ ÂˇĂŒÂÖ pastkarĂ°u motĂŽvi. Interjerâ dominç kiès. Pârklâji, š¡ÄÄÅÀ Ă Ă…ÂšĂ‡ÂˇĂŒ Ă…Â¸Ă…Ă–ĂŒÂżĂ?Ă‰Ă…Ă‡ÂˇĂŒ ÆŝÊĂ?Ă ÂˇĂŒÂżĂ‚ÂˇĂƒĂ†ÂˇĂŒ grĂŽdas un vannas paklâji, tapetes un aizkari, spilveni ĂˆÇÕĂ?ÂźĂŽĂ ÂˇĂƒÂż un riĂ°ainâs lampas rotâtas ar apdrukâm. ŠÇʝÄÅšÔÉÅÆŚŸÇ¿ÉÓ Ă„Ă…ŒÇ¡š¿ÂÓġ֝ŸšÅÎà ¡ Ir grĂťti tam noticçt, bet Pareizâ meitene Ă°odien ¿Â?ÉĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–šà ¿ÄÅĂˆ£ÅŸÀ¢Ÿ¿ iet uz kino kopâ ar Manu lçdiju.

55


Trausli mÝÞÎgais perlamutrs Õðóïêà ÿ âüáíÎùòß ïüðÍàÏóòðà

dizains / ¿ž¡ÀÄ

Teksts: Tatjana Kuzòecova

56

Cilvçkiem vienmçr bÝs vajadzÎgas patiesi skaistas lietas. Un ne tikai kâ augsta sociâlâ stâvokïa apliecinâtâjas un gÝto panâkumu simbols. Pat vispraktiskâko priekðmetu valdzinâjums kïÝst tik liels, ka tam ir grÝti turçties pretÎ, ja tos darinâjuði talantÎgi meistari, turklât no reta, brÎnumskaista materiâla. Viens no ðâdiem materiâliem, kas praktisku priekðmetu pârvçrð greznumlietâ, neapðaubâmi ir perlamutrs. Pateicoties hologrâfiskajam efektam, kâdu pieðíir perlamutrs, ðim materiâlam dabâ nav analogu. Gaismas iespaidâ zaigojot un laistoties, tas rada telpiskas, lakotas struktÝras iespaidu. ÎstenÎbâ ðo

Uffizi. Sudrabs, kristâls, perlamutra gliemeĂžnĂŽcas. Formitalia. 6GGJ[J¨ŸÇŸ¸ÇÅ Ă Ă‡ÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…ÂšĂ’ÂźÇ¡à Ś¿ÄÒ'PSNJUBMJB

Â˘Ă•ÂťĂ–ĂƒÂšĂˆÂźÂşÂťÂˇ¸ÊÊÉÄʽÄÒšŸĂ?Âż Ă…Ă‰ĂƒÂźĂŽÂźĂ„Ă„Ă’Âź ÂżĂˆĂ‰ÂżĂ„Ă„Ă…Ă€Ă Ă‡ÂˇĂˆĂ…Ă‰Ă…Ă€Â&#x;Ă„ÂźÉÅÂÓà ÅšĂ ÂˇĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂˆÂżĂƒÂšĂ…Ă‚Ă…Âš ĂˆĂ…Ă?¿¡ÂÓÄÅÀÂžĂ„ÂˇĂŽÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂżÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂşĂ„ĂŠĂ‰Ă’ĂŒĂŠĂˆĂ†ÂźĂŒĂ…Âš Â&#x;ÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă…Ă€Ă†Ă‡ÂżĂ‰Ă–ÂşÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂˆÂˇĂƒĂ’ĂŒĂŠĂ‰ÂżĂ‚ÂżĂ‰ÂˇĂ‡Ă„Ă’ĂŒ Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…ÂšÉÇʝÄÅĂ†Ă‡Ă…Ă‰ÂżÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă‰Ă“ ÂźĂˆĂ‚ÂżĂ…Ă„ÂżĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„Ă’ Ă‡ĂŠĂ ÂˇĂƒÂżĂ‰ÂˇĂ‚ÂˇĂ„Ă‰Ă‚ÂżÂšĂ’ĂŒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Ă…Âš¡ÂźĂ?Âź¿žĂ‡ÂźÂťĂ ÂżĂŒ ĂŠÂťÂżÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒÆÅĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ…Ă‰ÂźĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă…ÂšÂĽÂťĂ„ÂżĂƒ¿ž Ă‰ÂˇĂ ÂżĂŒÆǟŸǡžÅš¡ÉŸÂŸÀÊɿ¿ɡÇÄźÅšĂ‡Ă…ĂˆĂ Ă…Ă?Ă„Ă…Âź Â¸ÂźÂžĂŠĂˆĂ‚Ă…ĂˆĂ‚Ă…ÂšĂ„Ă…Ă–ÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ Â¨ÂšĂ…Ă€ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ĂŠÂşĂ…Ă‚Ă…ÂşĂ‡ÂˇĂ‹ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ€ ÔË˟à ɝŸÂ¡ŸÉŸºÅĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă…Ăƒ Ă Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă…ĂƒĂŠšÆÇ¿ÇŝŸ ğÉ¡Ä¡ÂźŚÂŚÂźĂ‡ÂźĂ‚ÂżÂšÂˇĂ–ĂˆĂ“Ä¡ĂˆÂšÂźĂ‰ĂŠ Ă…Ă„ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂźĂ‰ šÆŸÎ¡ÉŸĿŸĂ…Â¸Ă‘ÂźĂƒĂ„Ă…Ă€ ÆÅà ÇÒÉÅÀĂ‚ÂˇĂ Ă…ĂƒĂˆĂ‰Ă‡ĂŠĂ Ă‰ĂŠĂ‡Ă’

Minerva. Sudrabs, perlamutra gliemeĂžnĂŽcas. Formitalia. .JOFSWB¨ŸÇŸ¸ÇÅ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…ÂšĂ’ÂźÇ¡à Ś¿ÄÒ'PSNJUBMJB


Paguro. Sudrabs, pinna nigra, sarmanticus. Formitalia. 1BHVSP¨ŸÇŸ¸ÇÅ QJOOBOJHSB TBSNBOUJDVT'PSNJUBMJB

rezultâtu panâk gaismas rotaïa: daïa staru tiek reflektçti, bet daïa iespieÞas dziïumâ un tiek lauzti. AtkarÎbâ no apgaismojuma un redzes leòía ðo efektu proporcija mainâs. Perlamutra mirdzoðais spÎdums saglabâjas gadsimtiem ilgi, tâpçc ka visiem dabas materiâliem raksturÎgais dabiskais nodilums ir ïoti mazs (tikai

¤¡ĂˆÂˇĂƒĂ…ĂƒŸÂŸÔÉÅǟžÊÂÓÉ¡É¿ºÇÒĂˆÂšÂźĂ‰ÂˇĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă“ ŸºÅÂÊΟÀĂ…Ă‰Ă‡ÂˇÂ˝ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ¡ĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă“ ÆÇÅÄ¿à ¡ÖšºÂʸÓ Ă†Ă‡ÂźĂ‚Ă…ĂƒĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–¨ÅÅÉÄÅĂ?ŸÄ¿ŸĂ”Ă‰ÂżĂŒÔË˟à ÉŚĂƒÂźĂ„Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ– šÂžÂˇÂšÂżĂˆÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżÅÉĂ…ĂˆÂšÂźĂ?ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂżʺ¡žÇŸÄ¿Ö ¨¿ÖÕĂ?¿ÀºÂÖğĂ?Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ÂˇĂˆĂ…ĂŒĂ‡ÂˇĂ„Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ– ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂźĂ‰ÂżĂ–ĂƒÂż¸Â¡ºÅ¡ÇÖĂ‰Ă…ĂƒĂŠ ÎÉÅŸºÅÂźĂˆĂ‰ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…Âź ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă„ĂŽÂźĂ„ÂżÂź ĂŒÂˇĂ‡ÂˇĂ Ă‰ÂźĂ‡Ă„Ă…ÂźÂÖÂšĂˆÂźĂŒĂ†Ă‡ÂżĂ‡Ă…ÂťĂ„Ă’ĂŒ Perlamutra motĂŽvi interjerâ. ÂŚÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…ÂšĂ’ÂźĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšĂ’š¿ÄɟÇӟǟ

dizains / ¿ž¡ÀÄ

Vâze. DK HOME. ™¡ž¡%,)0.&

57


KambodĂžas pils mçbeles. £Ÿ¸ŸÂÓ¿žĂ ÂˇĂƒÂ¸Ă…ÂťÂ˝ÂżĂ€ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…šÅÇĂ?¡

KambodĂžas pils mçbeles. £Ÿ¸ŸÂÓ¿žĂ ÂˇĂƒÂ¸Ă…ÂťÂ˝ÂżĂ€ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…šÅÇĂ?¡

dizains / ¿ž¡ÀÄ

viena simtdaïa mikrona gadâ). �Î brÎniðíÎgâ ÎpaðÎba ïâvusi lÎdz mÝsu dienâm daudzveidÎgâs variâcijâs saglabât skaistumu, kâdu meistari pratuði izvilinât no ðâ materiâla, darinot no tâ praktiskas lietas. IzturÎgais un tÎrais perlamutrs prasÎties prasâs kïÝt par vâÞu un gaismas íermeòu inkrustâciju, tas top par stilizçtu gliemeÞvâku dominanti. Perlamutra izmantoðanâ ziedu laiki tika sasniegti XVI gadsimtâ. Marija Medièi, reiz ieraudzÎjusi inkrustçtas mçbeles, tÝdaï lika triju savu mâju apdarç izmantot perlamutru. Ar viòas atbalstu Florencç tika nodibinâta speciâla skola, kur radâs vesels lietiðíâs mâkslas virziens – Florences mozaÎku darinâðana. Ar perlamutru inkrustçtu mçbeïu izgatavoðanas tradÎcijas sekmÎgi attÎstÎja meistari Âzijâ. Eiropas muzeju ekspozÎcijas un privâtâs kolekcijas lÎdz pat ðim laikam tiek papildinâtas ar mçbelçm no KambodÞas, Malaizijas, Indonçzijas, �Înas. Inkrustâcijas atgâdina prasmÎgu meistaru gleznas, kurâs ir gan augu kompozÎcijas, gan Þanra ainavas ar cilvçku un zvçru figÝrâm. MÝsdienâs, kad dabiskie materiâli atkal ir visai pieprasÎti, kad skaistums un Îstums kïÝst gandrÎz vai par sinonÎmiem, perlamutrs piedzÎvo kârtçjo renesansi.

Fragmenti no automobiïa Mercedes E500 interjera, kura apdarç izmantots perlamutrs. 2650 kvadrâtcentimetru platÎbâ ar rokâm, ðajâ darbâ ieguldot 1500 cilvçkstundas, izveidoti 5423 apdares elementi, turklât neviens no tiem neatkârtojas. Ateljç Gourbano (Florence) darbs.

58

ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă’¿ÄɟÇӟǡÂˇÂšĂ‰Ă…ĂƒĂ…Â¸ÂżĂ‚Ă–.FSDFEFT& ÅɝŸÂ¡ÄÄźÅĂ†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…Ăƒ¤¡ÆÂÅĂ?¡¿à šĂˆĂƒšÇÊÎÄÊÕšÒÆÅÂğÄÅĂ…Ă‰ÂťÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒ Ă”Ă‚ÂźĂƒÂźĂ„Ă‰Âˇ¤¿ŝ¿Ä¿žĂ”Ă‚ÂźĂƒÂźĂ„Ă‰Ă…ÂšĂ„ÂźĂ†Ă…ÂšĂ‰Ă…Ă‡Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–¤¡ÂšĂˆÂźÇ¡¸ÅÉÒž¡ÉǡΟÄŸşŸΟÂŚŸà ÅĂŽÂˇĂˆĂ…Âš§¡¸ÅÉ¡Ă‹Ă‚Ă…Ă‡ÂźĂ„Ă‰ÂżĂ€ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…¡ÉŸÂӟ(PVSCBOP

ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă…Âš Ä¿ÎÉŽÄÅĂƒÂˇĂ‚Ă… ÂšĂˆÂźÂşĂ…Ä¡ŝÄÊĂˆĂ…Ă‰ĂŠĂ• ĂƒÂżĂ Ă‡Ă…Ă„ÂˇšºÅ ´ÉÅĂŽĂŠÂťÂźĂˆĂ„Ă…ÂźĂˆÂšĂ…Ă€ĂˆĂ‰ÂšĂ…ÆŞšÅÂ֟É ÂťĂ…Ă„ÂźĂˆĂ‰ÂżÅÄ¡Ă?ŸºÅÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„ÂżĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’Âź š¡Ç¿¡Ă?¿¿ÉÇ¡à ÉÅšà ¿ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Âˇ ¿žà ÅÉÅÇźÅĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Âˇ ĂŠĂƒÂźĂ‚Âż¿žšÂŸà ¡ÉÓĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ÆÅÂӞÒÂżĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ…Ă‰Ă’ŒÇÅÎÄÒÀ ÂżĂŽÂżĂˆĂ‰Ă’Ă€ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ĂˆÂˇĂƒÆÅĂˆÂźÂ¸ÂźĂˆĂ‚Ă…ÂšĂ„Ă…Ă†Ă‡Ă…ĂˆÂżĂ‰ĂˆĂ–š ÂżĂ„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ?¿¿š¡žÂżĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚ÓÄ¿à Ś ĂƒĂ…Â˝ÂźĂ‰ĂˆĂ…Ă‚ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“š ¿žºÅÉŚŸĿ¿ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżÂžĂ…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒÇ¡à Ś¿Ä Â§ÂˇĂˆĂ?šŸÉÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżĂ–Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ÂˇĂ†Ă‡ÂżĂŒĂ…ÂťÂżĂ‰ĂˆĂ– Ä¡97*šŸà £¡Ç¿Ö£Ÿ¿Î¿ ʚ¿Ÿšŝġ½Ò ÂżĂ„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„ĂŠĂ•ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ ž¡à ¡ž¡Â¡ĂˆĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ„ÂźĂ„ÂżÂźĂƒ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ÂˇÅɝŸÂà ÊĂˆĂ‡ÂˇÂžĂŠĂ‰Ă‡ÂźĂŒĂˆÂšĂ…ÂżĂŒÂťĂ…ĂƒĂ…ÂšÂŚĂ…Âť ŸŸĂ†Ă…Ă Ă‡Ă…ÂšÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“ĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒšÅÂÅǟÄĂ?¿¿¸Ò¡ĂˆĂ…ž¡Ä¡ ĂˆĂ†ÂźĂ?¿¡ÂÓÄ¡ÖĂ?à Å¡ ÅÉà ʝ¡šÒĂ?Ă‚Ă…Ă?ŸÂşÄ¡ÆÇ¡šÂŸÄ¿Ÿ šĂ†Ă‡ÂżĂ Ă‚ÂˇÂťĂ„Ă…ĂƒÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰Ă‡ÂźoĂ‹Ă‚Ă…Ă‡ÂźĂ„Ă‰ÂżĂ€ĂˆĂ ÂˇĂ–ĂƒĂ…ÂžÂˇÂżĂ Âˇ ŠÇ¡¿Ă?¿¿¿žºÅÉŚŸĿÖÂżĂ„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă…Ă€ Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡Ă…ĂƒĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżĂŠĂˆĂ†ÂźĂ?Ă„Ă…Ç¡žš¿š¡Â¿ÂˇÂžÂżÂˇĂ‰ĂˆĂ ¿Ÿ ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇÂ´Ă ĂˆĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿¿ÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ ÂżĂŒĂƒĂŠÂžÂźÂźÂšÂżĂˆĂ…Â¸Ă‡ÂˇĂ„ÂżĂ– à ÅŸà Ă?¿ÅğÇŚÅĂˆÂżĂŒÆÅÇĂ†Ă…Ă†Ă…Ă‚Ă„Ă–Ă•Ă‰ĂˆĂ–Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰ÂˇĂƒÂż ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Âż¿žÂĄÂˇĂƒÂ¸Ă…½¿ £¡Â¡Àž¿¿ Â&#x;ĝÅ𞿿 ¥¿É¡Ö Â&#x;Ă„Ă Ă‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ?¿¿Ă„ÂˇĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ•Ă‰ÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂ„Ă…Ă„ÂˇĂ†ÂżĂˆÂˇĂ„Ă„Ă’Âź à ¡ÇÉ¿ÄÒ´ÉÅĂƒĂ…ÂşĂŠĂ‰¸ÒÉÓÂżĂ‡ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ÂźĂ Ă…ĂƒĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿¿ Âż½¡ÄÇŚҟĂˆĂ?ŸÄà ¿ĂˆĂ†Ă‡ÂżĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźĂƒË¿ºÊÇÂ՝ŸÀ ÂżÂ˝ÂżÂšĂ…Ă‰Ă„Ă’ĂŒ¨ŸºÅÄÖ à ź¡šÄŚÓÂšĂ…ÂžĂ‡Ă…Â˝ÂťÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ĂˆĂ†Ă‡Ă…ĂˆÄ¡Ä¡ÉÊÇ¡ÂÓÄҟĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă’ à ź¡Ă Ă‡ÂˇĂˆĂ…Ă‰ÂˇÂż Ă†Ă…ÂťĂ‚ÂżĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšĂ–Ă‰ĂˆĂ–ÆÅÎÉ¿ĂˆÂżĂ„Ă…Ă„ÂżĂƒÂˇĂƒÂż Ă†ÂźĂ‡Ă‚ÂˇĂƒĂŠĂ‰Ă‡ Ɵǟ½¿š¡ŸÉĂˆÂšĂ…ÂźÅΟǟÄşÇŽŸÄ¿Ÿ


Ambiente: tendenèu navigators Ambiente: íà âèãàòÎð òüíäüíÜèÊ Teksts: Ivans Paukovs

Vâzes, kas izgatavotas, izmantojot tradicionâlo daudzslâòu stikla tehniku. Izabellas Pualprç dizains. Salviati (Murâno). ™¡žÒ šÒÆÅÂğÄÄҟšÉÇ¡¿Ă?¿ÅÄÄÅÀ Ă‰ÂźĂŒĂ„ÂżĂ ÂźĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‚Ă…Ă€Ă„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Âˇ ›¿ž¡ÀÄÂ&#x;ž¡¸ŸÂӌʡÂÆǟ4BMWJBUJ £ÊÇ¡ÄÅ Â&#x;ɡ¿Ö 

Instalâcija. Â&#x;Ă„ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚Ă–Ă?¿Ö

Diezin vai ir iespçjams aprakstĂŽt visu, kas Frankfurtes izstâdç Ambiente tiek demonstrçts kaut vai formâtâ the best vai greatest hits. Gan izstâdes vçriens, gan eksponentu (un vçl jo vairâk eksponâtu) skaits un, visbeidzot, ĂŽsais laiks – èetras dienas, kuras atvçlçtas Ă°ĂŽs bagâtĂŽbas apgÝðanai, tamlĂŽdzĂŽgu uzdevumu padara par faktiski neizpildâmu. Pat izstâdes Ăžurnâls Top Fair, kas tiek izdots par visâm Messe Frankfurt, visnotaĂŻ saprâtĂŽgi sev ðâdu uzdevumu neizvirza. Un kâ gan to varçtu izpildĂŽt, ja veselu lappusi, pçc ðâ izdevuma vçrtçjuma, aizòem “topeksponentuâ€? saraksts vien! Taèu, ja nedaudz pârfrâzçjam jautâjumu un fokusçjamies nevis uz “labâkoâ€? un “satriecoĂ°oâ€?, bet gan uz “raksturĂŽgâkoâ€?, tad reportiera uzdevums vairs nav pielĂŽdzinâms neveiksmei lemtam mçÏinâjumam aptvert neaptveramo. Toties uzliek par pienâkumu atrast vairâk vai mazâk precĂŽzus apzĂŽmçjumus, kas palĂŽdzçs labâk orientçties un âtrâk saprast, kurp virzâs un kurp virza skatĂŽtâju visa Ă°ĂŽ milzĂŽgâ pasakainâ inovâciju, ideju, “trenduâ€? un “brenduâ€? karavâna; kâdas ir galvenâs tendences, kur paveras visvilinoðâkâs perspektĂŽvas utt. RetrospektĂŽvi atskatoties uz visâm pçdçjâm Frankfurtes interjera priekĂ°metu izstâdçm,

izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

Karims Raðids piedalÎjies viena Turcijas stenda konceptuâlajâ projektçðanâ.

60

ÂĄÂˇĂ‡ÂżĂƒ§¡Ă?¿ÆÇ¿ÄÖÂĂŠĂŽÂˇĂˆĂ‰ÂżÂźšĂ Ă…Ă„Ă?ÂźĂ†Ă‰ĂŠÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ăƒ ÆÇşà É¿ÇŚ¡Ä¿¿ŝÄźÅ¿žÉÊǟĂ?Ă ÂżĂŒĂˆĂ‰ÂźĂ„ÂťĂ…Âš

EkspozĂŽcijas fragments. ÂŤĂ‡ÂˇÂşĂƒÂźĂ„Ă‰Ă”Ă ĂˆĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿¿

Vâze. Dizaineru apvienĂŽba 4US (Portugâle). ™¡ž¡Â›ÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡ĂˆĂ Ă…ÂźŸџ¿ÄŸÄ¿Ÿ64 ŒÅÇÉʺ¡Â¿Ö 

ÂĽĂ†ÂżĂˆÂˇĂ‰Ă“ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–ÂźĂƒĂ…ÂźŸ½ŸºÅÄÅÄ¡ Ă‹Ă‡ÂˇĂ„Ă Ă‹ĂŠĂ‡Ă‰ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âź"NCJFOUFĂŒĂ…Ă‰Ă–¸Ò šĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ‰Âź‚UIFCFTUÂ’¿Â¿‚HSŸ¡UFTUIJUTÂ’Ÿš¡ Ă‚ÂżÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…Â&#x;ĂƒÂˇĂˆĂ?É¡¸Ă?Ă…ĂŠ ÂżĂ Ă…Ă‚ÂżĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšĂ… Ă”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…Âš ¡ Ă‰ÂźĂƒ¸ÅŸŸ Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…Âš Âż Ä¡à ÅğĂ? Ă Ă…Ă‡Ă…Ă‰Ă ÂżĂŒΟÉÒǟÄÖ šà ÅÉÅÇҟÂšĂˆÂźÔÉÅĂ†Ă‡ÂźÂťĂ‚ÂˇÂşÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ ĂŠĂˆÂšĂ…ÂżĂ‰Ă“ ŸÂ¡Â¿É¡à ÊÕž¡¡ÎÊĂ†Ă‡ÂˇĂ Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ Âż Ă„ÂźÂšĂ’Ă†Ă…Ă‚Ă„ÂżĂƒĂ…Ă€›¡½ŸÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„Ă’Ă€½ÊÇÄ¡Â5PQ'BJS ÂšĂ’ĂŒĂ…ÂťĂ–Ă?¿ÀĂ Ă…ÂšĂˆÂźĂƒĂ†Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂƒ.FTTF'SBOLGVSU Ă‡ÂˇÂžĂŠĂƒĂ„Ă…ŸŸĂˆÂźÂ¸ÂźĂ„ÂźĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‰›¡Âżà ¡à Ă†Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‰Ă“ ÂźĂˆĂ‚Âż ÉÅÂÓà ÅĂˆĂ†ÂżĂˆĂ…Ă Â‚Ă‰Ă…Ă†Ă…ÂšĂ’ĂŒÂ’ ÆÅĂƒĂ„ÂźĂ„ÂżĂ•ÔÉźÅ¿ž¡Ä¿Ö Ă”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…ÂšÂžÂˇĂ„ÂżĂƒÂˇÂźĂ‰ƟΡÉÄÊÕĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂżĂ?ĂŠ ¤ÅÂźĂˆĂ‚ÂżÎÊÉÓÂšÂżÂťĂ…ÂżÂžĂƒÂźĂ„ÂżĂ‰Ă“ÂšĂ…Ă†Ă‡Ă…ĂˆÂżÂšĂƒÂźĂˆĂ‰Ă… ‚ÂÊÎĂ?ŸºÅ’Âż‚Ä¡¿¸ÅŸŸĂˆĂ„Ă…ÂşĂˆĂ?¿¸¡ÉŸÂÓÄźŒ ĂˆĂ‹Ă…Ă ĂŠĂˆÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–Ä¡‚Ä¡¿¸ÅŸŸĂŒÂˇĂ‡ÂˇĂ Ă‰ÂźĂ‡Ă„Ă…ĂƒÂ’ ÉÅ Éź¡ž¡¡Î¡ǟÆÅÇɟǡʽŸĂ„ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂźĂ‰ŸǟΟÄÄÅÀ ÆÅÆÒÉà ÅÀŸÑÖÉÓğŸÑÖÉÄşž¡ÉÅŸ֞Қ¡ŸÉĂ Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă ÂżĂƒ¸ÅŸŸ¿Â¿ĂƒÂźĂ„ÂźÂźĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă’ĂƒĂ…Ă†Ă‡ÂźÂťÂźĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–Ăƒ à ÅÉÅÇҟĂ†Ă…ĂƒĂ…ÂşĂŠĂ‰Ă‚ĂŠĂŽĂ?ÂźĂˆĂ…Ă‡ÂżÂźĂ„Ă‰ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–ÂżÂ¸Ă’ĂˆĂ‰Ă‡ÂźÂź ÆÅÄÖÉÓ à ʝ¡½ŸÂťÂšÂżÂ˝ÂźĂ‰ĂˆĂ–Âżš¿½ŸÉžÇ¿ÉŸÂÖÂšÂźĂˆĂ“ÔÉÅÉ Ă…ÂşĂ‡Ă…ĂƒĂ„Ă’Ă€ĂˆĂ ÂˇÂžĂ…ĂŽĂ„Ă’Ă€à ¡Ç¡š¡Ä¿ÄÄŚ¡Ă?¿À ¿ŸÀ ÉǟĝŚÂż¸ÇŸÄÅš¥¡à ŚÒĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă’ÂźɟĝŸÄĂ?¿¿ ºŸÂżà ʝ¡Ă…Ă‰Ă Ă‡Ă’ÂšÂˇĂ•Ă‰ĂˆĂ–Ä¡¿¸ÅŸŸÂžÂˇĂƒÂˇĂ„οšÒŸ Ă†ÂźĂ‡ĂˆĂ†ÂźĂ Ă‰ÂżÂšĂ’ÂżÉÂť Â™Ă’ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇÂżÂšÂˇĂ–ÂšĂˆÂźĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżÂźĂ‹Ă‡ÂˇĂ„Ă Ă‹ĂŠĂ‡Ă‰ĂˆĂ ÂżÂź ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂżĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…Âš¿ÄɟÇӟǡĂ‡ÂźĂ‰Ă‡Ă…ĂˆĂ†ÂźĂ Ă‰ÂżÂšĂ„Ă… ĂƒĂ’Ă…Â¸Ă„ÂˇĂ‡ĂŠÂ˝ÂżÂšÂˇÂźĂƒ ÎÉÅÉÅÄĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–ž¡¡ÕÉĂ„Âź ¿¿ÇÊÕĂ?¿ŸÂżĂƒÂźĂ„¡Ă?Ă Ă…Ă‚Ă’ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„Ă’ ¡ÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă… à ÅÅǝ¿Ä¡ÉÅÇÒĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…Ă Ă…ĂƒĂƒÂźĂ‡ĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒ


VĂŽna trauks. Â¨Ă…ĂˆĂŠÂťÂÖš¿Ä¡

No krâsaina stikla darinâts putniòð. Dizainers Oiva Toika. IITTALA.

Daudzkârtçjâ pasaules èempione daiĂŻslidoĂ°anâ Katarina Vita râdĂŽja savu stikla kolekciju. £ÄźÅà Ç¡ÉÄ¡ÖĂŽÂźĂƒĂ†ÂżĂ…Ă„Ă ÂˇĂƒÂżĂ‡ÂˇÆÅĂ‹ÂżÂşĂŠĂ‡Ă„Ă…ĂƒĂŠ à ¡É¡Ä¿Õ¥¡É¡Ç¿Ä¡™¿ÉÉĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‚ÂˇĂˆÂšĂ…Ă•à ÅŸà Ă?¿Õ ¿žĂˆĂ‰ÂźĂ ¡

Jaunâ Bohçmijas stikla kolekcija. ¤Åš¡Öà ÅŸà Ă?¿Ö¿žÂ¸Ă…ÂşÂźĂƒĂˆĂ Ă…ÂşĂ…ĂŒĂ‡ĂŠĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă–

Stends ar Honkongas dizaineru gaismas Ă­ermeòiem. ¨ÉŸÄĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ ÂˇĂƒÂż¿ž¡ÀğÇŚ¿žšÅÄà Åĺ¡

konstatçjam, ka toni nosaka nevis lĂŽderi – personĂŽbas – skolas – valstis, bet tieĂ°i mâkslas komerciâlo procesu koordinatori. Piemçram, Ambiente “naglaâ€? ir pati Ambiente. FrankfurtieĂ°i, apbrĂŽnojami tâlredzĂŽgi uzbĂťvçjot superpârdomâtu ekspozĂŽcijas laukumu 4600 dalĂŽbniekiem no visas pasaules, sev nodroĂ°inâjuĂ°i vienu no galvenajâm lomâm pasaules dizaina tendenèu veidoĂ°anâ. Tas jo ĂŽpaĂ°i skaidri redzams paĂ°reizçjâ situâcijâ, kad mĂťsdienu tirgus priekĂ°roku dod supereklektikai. Spilgti izteiktu lĂŽderi ir grĂťti pamanĂŽt vispirms tâpçc, ka trĂťkst mainstream – galvenâs straumes. Tâtad nav arĂŽ skalas, pçc kuras parasti nosaka lĂŽderi. “Galvenaisâ€? virziens mĂťsdienâs ir kĂŻuvis par vienĂŽgo virzienu, kuru var saukt gan par plurâlismu, gan globâlismu, gan par jauno eklektismu – un neviens variants nav uzskatâms par kĂŻĂťdu. Augstu tiek vçrtçts viss jaunais, viss “etniskaisâ€?, viss eksotiskais, viss maksimâli vienkârĂ°ais un viss neiedomâjami sareÞÏÎtais. BĂťtiskas ir nianses, proporcijas, vârdu sakot, tâ pati koordinâcija! Un aizvien mazâk ir tâdu valstu, kas nebĂťtu saistĂŽtas ar jaunâ dizaina attĂŽstĂŽbu. Jo platâka upe, jo vairâk strautiòu tajâ ieplĂťst. Vçl pirms 20 gadiem galvenie jaunu dizaina ideju ĂŹenerçtâji Eiropâ bija itâlieĂ°i, briti un skandinâvi, un Ă°ajâ trijstĂťrĂŽ (kurĂ°, kâ zinâms, ir stabila figĂťra) satilpa visas citas tendences Eiropâ. Tagad Ă°ĂŽ savulaik tik stabilâ figĂťra ir izirusi: portugâïu un turku ârçjam spiedienam ir pievienojusies vâcieĂ°u un poĂŻu izraisĂŽtâ iekðçjâ “eksplozijaâ€?, nemaz jau nerunâjot par to, ka Eiropas lielâkajâs izstâdçs parâdâs ar katru mçnesi vairâk dizaineru no abâm Amerikâm un Dienvidaustrumu Ă‚zijas.

Stends ar Innermos dizaineru gaismas Ă­ermeòiem. ¨ÉŸÄĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ ÂˇĂƒÂż¿ž¡ÀğÇŚ¿ž*OOFSNPT ™ŸÂ¿à ŸǿɡĿÖ 

ÆÇÅĂ?ÂźĂˆĂˆĂ…Âš šÂ¡šÄÒÀ‚ºšÅžÓ’ š ĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Âż "NCJFOUF oÔÉÅĂˆÂˇĂƒÂˇ"NCJFOUF ¨ʝ¿š¿ÉŸÂÓÄÅÀ Ă†Ă‡Ă…ÂžĂ…Ă‡Ă‚ÂżÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă“Ă•ÂšĂ’ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂżÂš ĂˆÂšÂźĂ‡ĂŒĂ†Ă‡Ă…ÂťĂŠĂƒÂˇĂ„Ă„ĂŠĂ•ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„ĂŠĂ• ÆÂÅĂ?¡à Ê ÂÖĂ”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…ÂšĂˆĂ…ÂšĂˆÂźÂşĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰Âˇ ËÇ¡Äà ËÊÇÉĂ?Ă’ Ă…Â¸ÂźĂˆĂ†ÂźĂŽÂżĂ‚ÂżĂˆÂźÂ¸ÂźŝÄÊ¿žĂ†ÂźĂ‡ÂšĂ’ĂŒÇÅŸÀš Ă‹Ă…Ă‡ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„ÂżÂżɟĝŸÄĂ?¿ÀĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…ÂşĂ…¿ž¡ÀÄ¡ ´ÉÅĂ…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ÂžÂˇĂƒÂźĂ‰Ă„Ă…šĂˆÂżĂ‰ĂŠÂˇĂ?¿¿ ĂˆÂšÂźĂ‡ĂŒĂ”Ă Ă‚ÂźĂ Ă‰ÂżĂŽĂ„Ă’ĂŒÆǟÆÅÎɟĿÀĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ… ÇÒÄà ¡™ŸÓÖÇà ÅšÒÇ¡½ŸÄĺÎӟ¿¸ÅĂ‚ÂżÂťÂźĂ‡ĂˆĂ‰ÂšĂ… ÉÇʝÄÅĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂƒÂˇĂ‰Ă‡ÂżÂšÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Æǟ½ŸÂšĂˆÂźÂşĂ…Ă†Ă…Ă‰Ă…ĂƒĂŠ ÎÉÅ Ă…Ă‰ĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠÂźĂ‰NBJOTUSFBNoĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă…ÂźɟΟĿŸ¨É¡ÂÅ ¸ÒÉÓ Ă…Ă‰ĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠÂźĂ‰ÂżĂ?à ¡Â¡ ÆÅà ÅÉÅÇÅÀŸÒÎÄÅ Ă…Ă†Ă‡ÂźÂťÂźĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă‚ÂżÂťÂźĂ‡ĂˆĂ‰ÂšĂ… Â‚ÂĽĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă…ÂźÂ’ɟΟĿŸĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–Ă†Ă‡ÂźÂšĂ‡ÂˇĂ‰ÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“š ÂźÂťÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…Âź¥ÅÉÅÇşĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ÂżĂƒÂźĂ„Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂŒĂ…Ă‰Ă“ Ă†Ă‚Ă•Ă‡ÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒĂ…Ăƒ ĂŒĂ…Ă‰Ă“ÂşĂ‚Ă…Â¸ÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒĂ…Ăƒ ĂŒĂ…Ă‰Ă“Ă„Ă…ÂšĂ’Ăƒ Ă”Ă Ă‚ÂźĂ Ă‰ÂżÂžĂƒĂ…ĂƒoÄ¿ÎÉÅĂ„Âź¸ÊŸÉĂ…Ă?¿¸à ÅÀ™Ă?ŸÄŸÂšĂˆÂź ĂˆĂŠĂ†ÂźĂ‡Ă„Ă…ÂšĂ…Âź ÂšĂˆÂźĂ‡ÂźĂ‰Ă‡Ă…ĂˆĂ†ÂźĂ Ă‰ÂżÂšĂ„Ă…Âź ÂšĂˆÂźÂ‚Ă”Ă‰Ă„ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂźÂ’ ÂšĂˆÂźĂ”Ă ÂžĂ…Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…Âź ÂšĂˆÂźÆǟŸÂÓÄÅĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…ÂźÂżÂšĂˆÂź ğšŸÇÅÖÉÄÅĂˆĂ‚Ă…Â˝Ă„Ă…Âź‚¨ÅÂӒošĂ„Ă•ÂˇĂ„ĂˆÂżĂ‡Ă…ÂšĂ Âź š ĂˆĂ…Ă…Ă‰Ă„Ă…Ă?ÂźĂ„ÂżĂ–ĂŒošŸĂ?ÂźĂƒ ÂšĂˆÂźšÉÅÀ½Ÿà ÅÅǝ¿Ä¡Ă?¿¿ Â&#x;ÂšĂˆÂźĂƒÂźĂ„Ă“Ă?ÂźĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă…ÂšÂżĂ‰ĂˆĂ–šĂƒÂżĂ‡ÂźĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ Ă„Âź Ă†Ă‡ÂżĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă’ĂŒĂ Ç¡žš¿É¿ÕÄŚźÅ¿ž¡ÀÄ¡ÂŽÂźĂƒĂ?¿ÇŸ ÇŸà ¡ Ă‰ÂźĂƒ¸ÅÂÓĂ?ÂźÇÊΟÀà ŚšğŸšÆ¡¡ŸÉ ÂœĂ?ÂźŸÉÄ¡ž¡Ă…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă’ĂƒÂżÂşÂźĂ„ÂźĂ‡ÂˇĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂƒÂż Ă„Ă…ÂšĂ’ĂŒÂťÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂżĂŒ¿ŸÀšÂœÂšĂ‡Ă…Ɵ¸Ò¿¿É¡ÂÓÖÄĂ?Ă’ ¸Ç¿É¡ÄĂ?Ă’ÂżĂˆĂ ÂˇĂ„ÂťÂżĂ„ÂˇÂšĂ’ ÂżšĂ”Ă‰Ă…ĂƒÉǟʺÅÂÓÄ¿à Ÿ à ÅÉÅÇÒÀ à ¡à ÂżÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„Ă… Ë¿ºÊÇ¡Â˝ÂźĂˆĂ‰Ă ÂˇĂ– ĂŠĂƒÂźĂ?ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ ÂšĂˆÂźÆÇÅοŸŸšÇÅɟĝŸÄĂ?¿¿¨ŸºÅÄÖğà ź¡Â˝ÂźĂˆĂ‰Ă ¡Ö Ë¿ºÊÇ¡ÂÅÆÄÊ¡Ă Ă„ÂˇĂ‰ÂżĂˆĂ ĂŠÆÅÇÉʺ¡ÂÓĂ?ŸšÂżÉÊÇÅà ¿žšÄŸÂťĂ…Â¸ÂˇÂšÂżĂ‚ĂˆĂ–Ă„ÂźĂƒÂźĂ?à ¿ÀÂżĂ†Ă…Ă‚Ă“ĂˆĂ ÂżĂ€‚šžÇҚ’ ¿žÄÊÉÇ¿¤ŸºÅšÅÇÖĂ…Ă‰Ă…Ăƒ ÎÉÅĂˆĂ ÂˇÂ˝ÂťĂ’ĂƒĂƒÂźĂˆĂ–Ă?ÂźĂƒ Ä¡à ÇÊÆğÀĂ?ÂżĂŒÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂˇĂŒÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Ă’Ă†Ă…Ă–ÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ– ÂšĂˆÂź¸ÅÂÓĂ?Âź¿ž¡ÀğÇŚ¿žĂ…Â¸ÂźÂżĂŒÂ—ĂƒÂźĂ‡ÂżĂ Âż¾ºÅ ÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…Ă€—ž¿¿

Stends ar dizaineres TĂŽnas Raijanas (Lielbritânija) gaismas Ă­ermeòiem. ¨ÉŸÄĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ ÂˇĂƒÂż¿ž¡ÀğǡŠ¿ÄÒ§¡À¡Ä ™ŸÂ¿à ŸǿɡĿÖ 

izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

ŒÉ¿Îà ¡¿žĂ?šŸÉÄźÅĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Âˇ›¿ž¡ÀğÇ ¼Àš¡ŠÅÀà à ¡**55"-" ¿ÄÂÖĝ¿Ö 

61


Kandelabrs. Vitorio Lokatelli dizains. Driadekosmo. ¥¡ÄŸÂָǛ¿ž¡ÀÄ™¿ÉÉÅÇ¿Å¢Åà ¡ÉŸÂ¿%SJBEFLPTNP

Kandelabrs. Laudani un Romanelli dizains. Driadekosmo. ¥¡ÄŸÂָǛ¿ž¡ÀÄ¢¡Ê¡Ä¿ÂżÂ§Ă…ĂƒÂˇĂ„ÂźĂ‚Ă‚Âż%SJBEFLPTNP

Tâ bija arÎ ðoreiz. Skatienu joprojâm piesaistÎja dâòu un somu lakonisms, itâlieðu noslÎpçtais artistisms, nedaudz ironiskâ britu nosvçrtÎba, taèu tas viss vairs neðíita tik neapstrÎdams, salÎdzinot ar raibumu un daudzveidÎbu, ko piedâvâja argentÎnieði, japâòi, honkongieði, poïi un, protams, vâcieði, vâcieði, vâcieði... Jâteic, ka daudzajâs nacionâlajâs eksponentu grupâs vçrojama vesela kvalitatÎvo vçrtÎbu kaskâde. Tas attiecas uz izstâÞu laukuma saimniekiem un vçl lielâkâ mçrâ – uz eksponentiem no Turcijas, kurus vada nacionâlâ eksportieru asociâcija IMMIB, kas ir daïçji valsts organizâcija. Bet Honkonga vispâr bija nonâkusi neizdevÎgâ situâcijâ: svaigâ dizaineru doma nespçja tikt lÎdzi vçlmei iekarot Eiropas tirgu... Toties ïoti labu vidçjo lÎmeni demonstrçja portugâïi un argentÎnieði. Vispâr LatÎòamerika, ðíiet, dizainam paver vilinoðus jaunus apvârðòus, lai gan nebÝt ne vienÎgos. Bet – jo plaðâki apvârðòi, jo neierobeÞotâkas iespçjas. Un otrâdi. To varçtu uzskatÎt par tukðu teoretizçðanu, bet izstâdç Ambiente redzçtais ðim apgalvojumam sniedz vizualizçtu pamatojumu. Tieði tâpçc ðÎ pasaules vislielâkâ patçriòa preèu izstâde ir kaut kas radoði nozÎmÎgâks nekâ visai un pagaidâm ne visai pazÎstamu zÎmolu prestiÞa komercparâde.

Š¡à ÂżÄ¡ÔÉÅÉÇ¡žÂ˘ÂˇĂ Ă…Ă„ÂżÂžĂƒ¡ÉΡÄÂżË¿ÄÄŚ ÅÉÉÅΟÄÄÒÀÂˇĂ‡Ă‰ÂżĂˆĂ‰ÂżÂžĂƒ¿É¡ÂÓÖÄĂ?ŸšÂżĂ…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ĂŠĂƒĂ„ÂˇĂ– ÎÊÉÓ¿ÇÅÄ¿ÎÄ¡ÖšžšŸĂ?ÂˇĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“¸Ç¿É¡ÄĂ?Ÿš Ă†Ă…Ă†Ă‡ÂźÂ˝Ă„ÂźĂƒĂŠž¡šÅÇ¡½¿š¡ÖšžÅÇ Ă„ÂźšÒºÂ֝ŸÂ¿ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“ ʽĂ„ÂźĂ†Ă‡ÂźĂ‡ÂźĂ ÂˇÂźĂƒĂ’ĂƒÂżošĂ†ÂźĂˆĂ‰Ă‡Ă…ĂƒÂżĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă…Ă…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ„Ă…Ăƒ Åà ÇʽŸÄ¿¿¡ÇºŸÄÉ¿ÄĂ?Ÿš ÖÆÅÄĂ?Ÿš ºÅÄà ÅĺĂ?Ÿš ÆÅÂÖà ŚÂż à ÅğÎÄÅ Ă„ÂźĂƒĂ?Ÿš Ă„ÂźĂƒĂ?Ÿš Ă„ÂźĂƒĂ?Ÿš Â™Ă†Ă‡Ă…ĂŽÂźĂƒ ğǟà ÅÂšÂźĂˆĂ“ĂƒÂˇĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ĂŽÂżĂˆĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă’Âź Ä¡Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄҟºÇÊÆÆÒĂ”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰Ă…Âš¡š¡Â¿à ¡ÇÉ¿ÄÊ ĂˆÂˇĂƒĂ’ĂŒÂžĂ„ÂˇĂŽÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂ ÂˇĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒƟǟơÅšŠ¡à ÆÇÅ¿žÅĂ?Ă‚Ă…ĂˆĂŒĂ…ÂžĂ–ÂźÂšÂˇĂƒÂżÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„Ă…Ă€ÆÂÅĂ?¡à ¿Âż ÂźĂ?Âźš¸ÅÂÓĂ?ŸÀĂˆĂ‰ÂźĂ†ÂźĂ„ÂżĂˆĂ”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă„ÂźĂ„Ă‰ÂˇĂƒÂż¿žŠÊÇĂ?¿¿ Ă†ÂżĂ‚Ă…Ă‰ÂżĂ‡ĂŠÂźĂƒĂ’ĂƒÂżÄ¡Ă?¿ÅÄ¡ÂÓÄÅÀĂ†Ă…Ă‚ĂŠÂşĂ…ĂˆĂŠÂťÂˇĂ‡ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…Ă€ Â—ĂˆĂˆĂ…Ă?¿¡Ă?¿ŸÀĂ”Ă ĂˆĂ†Ă…Ă‡Ă‰ÂźĂ‡Ă…Âš*..*#—šÅÄà ÅĺšÅŸĂ?Âź Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚ĂˆĂ–šĂˆÂˇĂƒĂ…Ă€ğšÒºÅÄÅÀĂˆÂżĂ‰ĂŠÂˇĂ?¿¿ž¡Â˝ÂźĂ‚ÂˇĂ„ÂżÂźĂƒ ž¡šÅŸš¡ÉÓÂźÂšĂ‡Ă…Ă†ÂźĂ€ĂˆĂ ÂżĂ€ÇÒÄÅà ĂˆÂšÂźÂ˝ÂˇĂ–ÂťÂżÂžÂˇĂ€Ă„ÂźĂ‡ĂˆĂ ÂˇĂ– ĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă“ÅÆǟŸÂŸÄÄÅĂ„ÂźĂƒĂ…ÂşĂ‚ÂˇĂŠÂşĂ„ÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–ž¡ÉÅÅΟÄÓ ĂŒĂ…Ă‡Ă…Ă?¿ÀĂˆĂ‡ÂźÂťĂ„ÂżĂ€ÊÇŚŸÄÓĂ†Ă‡Ă…ÂťÂźĂƒĂ…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚Âż ÆÅÇÉʺ¡ÂÓĂ?Ă’Âż¡ÇºŸÄÉ¿ÄĂ?Ă’™ÅŸĂ?ÂźÂ˘ÂˇĂ‰ÂżĂ„ĂˆĂ ÂˇĂ– Â—ĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂˇoŸš¡Ă‚ÂżĂ„ÂźĂˆÂˇĂƒĂ’Ă€ÂžÂˇĂƒÂˇĂ„ĂŽÂżÂšĂ’Ă€¿žĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒ ºÅÇ¿žÅÄÉŚ¿ž¡ÀÄ¡ÅÉ֝¡ÂŸà ÅĂ„ÂźÂźÂťÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ —ĂŽÂźĂƒĂ?¿ÇŸºÅÇ¿žÅÄÉÒ Ă‰ÂźĂƒ¸ŸžºÇ¡Ä¿ÎğŸ ÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂ&#x; ĂˆĂ…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă… ġŸÅÇÅÉ´É¿ ĂˆĂ‚Ă…ÂšÂˇÂšĂ…ĂˆĂ†Ă‡ÂżĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“¸ÒºÅÂÅÀɟÅÇ¿ŸÀ Ă„Ă…ÂżĂŒ š¿žÊ¡Â¿ž¿ÇʟÉĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„Ă…ÂźÄ¡"NCJFOUFŽÉÅÂż ÆǟšÇ¡Ă?¡ŸÉÔÉÊĂˆÂˇĂƒĂŠĂ•à ÇÊÆÄÊÕšĂƒÂżĂ‡ÂźÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ĂŠ Ă†Ă…Ă‰Ă‡ÂźÂ¸ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“ĂˆĂ ÂżĂŒÉŚ¡ÇŚšğÎÉÅà ʝ¡¸ÅŸŸ à ǟ¡É¿šÄş ĂŽÂźĂƒĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă†Ă‡ÂźĂˆĂ‰ÂżÂ˝Ă„Ă’Ă€Ă Ă…ĂƒĂƒÂźĂ‡ĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ€ Æ¡Ç¡ÅΟÄÓ¿ÄŸÅΟÄÓÆÅà ¡ÂżÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„Ă’ĂŒ¸ÇŸÄÅš

izstâde / ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ Âˇ

Augïu grozi. Paolas Navonç dizains. Gervasoni. ¥ÅǞ¿ÄҝÂÖËÇÊà ÉŚ›¿ž¡ÀÄŒ¡ÅÂÒ¤¡šÅğ(FSWBTPOJ

Kandelabrs. DÞuzepes KidÞjoti dizains. Driadekosmo. ¥¡ÄŸÂָǛ¿ž¡ÀÄ›½ÊžŸÆƟ¥¿½ÓÅÉÉ¿%SJBEFLPTNP

62

�ajâ kafijas vârÎðanas ierÎcç viegli atpazÎt firmas Alessi stilu. Alesandro MendÎni dizains.

Piecdesmitie gadi Amerikâ nebija tik prieka pilni. Atkritumu grozs. Wesco.

ÂŤÂżĂ‡ĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“"MFTTJŸºà ÅĂŠÂžĂ„ÂˇÂšÂˇÂźĂƒšĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂŒ ÔÉÅÀà Å˟š¡Çà ¿›¿ž¡ÀÄÂ—Ă‚ÂźĂˆĂˆÂˇĂ„ÂťĂ‡Ă…£ŸÄ¿Ä¿

Â—ĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂˇĂ„ĂˆĂ ÂżÂźÂźĂ„Âź¸Ò¿ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă‡ÂˇÂžÂšÂźĂˆÂźĂ‚Ă’ĂƒÂż ÂŁĂŠĂˆĂ…Ă‡Ă„ÂˇĂ–à ÅǞ¿Ä¡8FTDP ÂšÂźĂ‡ĂƒÂˇĂ„ÂżĂ– 

Trauki krçjuma putoĂ°anai. Liss. Â˜ÂˇĂ‚Ă‚Ă…Ă„ĂŽÂżĂ ÂżÂÖšž¸¿É¿ÖĂˆĂ‚ÂżÂšĂ…Ă -JTT ™ŸÄºÇ¿Ö 

Kafijas krÝzes. Frevd. ¥Å˟ÀÄ¿à ¿'SFWE ™ŸÂ¿à Å¸Ç¿É¡Ä¿Ö 


Gaismas burvis ÂÎÍøüåíèê ùâüòĂ

Ingo Maurers ar gaismas Ă­ermeni El. E. Dee. Plate ar gaismas diodçm, metâls. 2001 Â&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ Ă…Ăƒ&M&%FFŒÂ¡É¡ĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťÂˇĂƒÂż ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

“Mçs varam gĂťt panâkumus tikai tad, ja izdodas cilvçkos atmodinât noteiktas jĂťtas. Izstâdçs bieĂži vien redzami drĂťmi cilvçki, bet pat viòi, piegâjuĂ°i pie mĂťsu stenda, sâk smaidĂŽt. Mani dara laimĂŽgu tieĂ°i priecĂŽgas cilvçku sejas.â€? Ingo Maurers

Stils /¨É¿ÂÓ vârdi ÂżĂƒÂźĂ„Âˇ

ÂƒÂ¤Ă“Äƞ½ÄŸÆšÀÊÔÉ×ËÉǽĂ?¸ĂŠĂ†ĂƒĂ”ÂÆ ÊƝŸ¸ ÂƝŸ¸ŸÄ˟¸½ÊÉ×Ă‡ĂˆĂ†ÂšĂ‹ÂźĂ€ĂŠĂ” ÂşĂƒĂ–ÂźĂ—Ă?Ă†Ă‡ĂˆÂ˝ÂźÂ˝ĂƒÂ˝Ă…Ă…Ă“Â˝Ă?˺Éʺ¸¼¸ ºÓÉʸºÂ¸Ă?Ă?¸ÉÊÆÄƞÅƺÀŸ½ÊÔĂƒĂ–ÂźÂ˝Ă É Ă„ĂˆÂ¸Ă?Ă…Ă“Ă„Ă€ĂƒĂ€ĂŽÂ¸Ă„Ă€ ÅƸÂĂŠĂ†ĂƒĂ”Ă‚Ă†ÆÅÀ ÇƟĂ?Ɵ×ÊĂ‚ŸĂ?½ÄËÉʽşË ÆÅÀŸĂ?ÀŸÖÊ Ă‹ĂƒĂ“ÂšÂ¸ĂŠĂ”Ă‰Ă— Ä½ÅÅÆĂˆÂ¸ÂźĂ†Ă‰ĂŠĂ”ŸĂƒĂ€ĂŽÂ¸Ă? ĂƒĂ–ÂźÂ˝Ă Ă€ÂźÂ˝ĂƒÂ¸Â˝ĂŠĽÅ×ÉĂ?Â¸Ă‰ĂŠĂƒĂ€ÂşĂ“Ă„Â“  Â&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇ

Pasaules mçroga dizainers, daudzu prçmiju laureâts, kas ierĂŽkojis apgaismojumu izstâÞu zâlçs, biznesa centros, lidostâs un metrostacijâs daÞâdâs mĂťsu plançtas vietâs, – Ingo Maurers nogâjis ceĂŻu, ko vislabâk raksturo vârdi: “Caur çrkĂ°Ă­iem uz zvaigznçm.â€? Viòð izbaudĂŽjis gandrĂŽz visu, kam tik bieĂži nâkas iet cauri lieliem mâksliniekiem: emigrâciju, atteikumu pieĂ°Ă­irt bankas kredĂŽtu, pirmo atzĂŽĂ°anu, grĂťtĂŽbas, ar kurâm jâsaskaras ideju ievieĂ°anâ, un daudz ko citu, ko tagad 72 gadus vecais maestro atceras ar vieglu smaidu. Ingo Maurers dzimis 1932. gadâ Reihenavas salâ, Vâcijas dienvidos. No 1954. gada lĂŽdz 1958. gadam Minhenç apguva grafikas noslçpumus. Taèu pçc tam pçkðòi nolçma mainĂŽt savu profesiju. “Manu dzĂŽvi vienmçr vairâk noteicis gadĂŽjums, nevis nodoms. Viss sâkâs ar spuldzĂŽti. Es tajâ iemĂŽlçjos. Tas notika mazâ Itâlijas viesnĂŽciòâ. SpuldzĂŽte ir maza, trausla un reizç spçcĂŽga. Manâ uztverç Ă°ĂŽ saikne starp industriju un dzeju bija ârkârtĂŽgi neparasta. Gaisma kâ mâjĂŽguma detaĂŻa un reizç kâ varens ierocis,â€? atceras Ingo Maurers. 1960. gadâ viòð emigrçja uz Savienotajâm ValstĂŽm un atvçra gaismas Ă­ermeòu darbnĂŽciòu, kurâ bija viens vienĂŽgs strâdnieks. TieĂ°i tajâ pirmajâ darbnĂŽcâ tapa gaismeklis Bulb, kas pievçrsa publikas uzmanĂŽbu. Tagad ir grĂťti teikt, vai uzreiz tika novçrtçtas priekĂ°meta plastiskâs ĂŽpaĂ°ĂŽbas: uz visu neredzçto un oriĂŹinâlo tik kârajiem amerikâòiem visintriÏçjoðâkâ droĂ°i vien Ă°Ă­ita pati ideja – lampiòa lampiòâ. Lai kâ nu tur bija, bet oriĂŹinâlais vâcietis bija sev pievçrsis uzmanĂŽbu. Tâ ĂŽsti par Maureru sâka runât tikai 1968. gadâ,

64

Ya Ya Ho. Sistçmâ izmantotas halogçnspuldzes un zemsprieguma transformators. 1984 :B:B)PÂ¨ÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒÂˇĂˆÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒÂşÂˇĂ‚Ă…ÂşÂźĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽÂźĂ ÂżĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ‰Ă…Ă‡ÂˇÄ¿žà źÅÄ¡ÆÇÖ½ŸÄ¿Ÿ

›¿ž¡ÀğÇĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšĂ…ÂşĂ…ĂƒÂˇĂˆĂ?É¡¸¡ ¡Êǟ¡ÉĂƒĂ„Ă…ÂşÂżĂŒ Ă†Ă‡ÂźĂƒÂżĂ€ Ă…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżÂšĂ?¿ÀÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…ĂŽĂ„Ă’Âźž¡ÂÒ Â¸ÂżÂžĂ„ÂźĂˆ Ă?ŸÄÉÇÒ ¡ÔÇÅÆÅÇÉÒÂżĂˆĂ‰ÂˇĂ„Ă?¿¿ĂƒÂźĂ‰Ă‡Ă…šĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂŒĂ‰Ă…ĂŽĂ ÂˇĂŒ Æ¡ğÉÒ Â&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇÆÇŝŸÂ¡ÂšĂ?ÂźĂ‚Ă…ĂƒÉ¿Æ¿ÎÄÒÀ ÆÊÉÓ‚ΟǟžɟÇÄ¿¿Ă ÂžÂšÂźÂžÂťÂˇĂƒÂ’ÂĽĂ„ÆÇÅĂ?ŸÂÆÅÎÉ¿ ÂšĂˆÂź ÎÉÅÉ¡à ĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă†Ă‡ÂżĂŒĂ…ÂťÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÆÇÅÀÉ¿¸ÅÂÓĂ?ÂżĂƒ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ ÂˇĂƒĂ”ĂƒÂżÂşĂ‡ÂˇĂ?¿Õ ÅÉà ¡žÒšÂ¸ÂˇĂ„Ă Ă…ÂšĂˆĂ Ă…Ăƒ à ǟ¿ÉŚ¡Ä¿¿ ƟǚşÆÇ¿žÄ¡Ä¿Ÿ Ă‰Ă‡ĂŠÂťĂ„Ă…ĂˆĂ‰Âż šÄŸÇŸÄ¿Ö¿ŸÀÂżĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ÂźÇʺş Ă…ĂŽÂźĂƒĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă– ŸÉÄ¿ÀĂƒÂˇĂ”ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂƒĂ–ÂşĂ Ă…Ă€ÊÂÒ¸à ÅÀ Â&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇĂ‡Ă…ÂťÂżĂ‚ĂˆĂ–šºÅÊÄ¡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂšÂź Â§ÂźĂ€ĂŒÂźĂ„ÂˇĂŠ Ä¡ÕºŸÂšÂźĂ‡ĂƒÂˇĂ„¿¿¨ÆÅºÅĂ…Ă„ ¿žÊΡºǡ˿à ÊšÂŁĂ•Ă„ĂŒÂźĂ„Âź¤ÅÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒğŽ¿¡ÄÄÅ ǟĂ?¿ÂĂ†Ă…ĂƒÂźĂ„Ă–Ă‰Ă“ĂˆÂšĂ…Ă•Ă†Ă‡Ă…Ă‹ÂźĂˆĂˆÂżĂ•‚¨ÂÊΡÀÂšĂˆÂźÂşÂťÂˇ ¸ÅÂÓĂ?ÂźÅÆǟŸÂÖÂĂƒĂ…Ă•½¿žÄÓ ĂŽÂźĂƒĂ„ÂˇĂƒÂźĂ‡ÂźĂ„ÂżĂ– Â™ĂˆÂźĂ„ÂˇĂŽÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ĂˆĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ ÂżÂśÂšĂ‚Ă•Â¸ÂżĂ‚ĂˆĂ–šğŸ´ÉÅ ĂˆĂ‚ĂŠĂŽÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“šĂƒÂˇĂ‚ÂźĂ„Ă“Ă Ă…ĂƒÂżĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă–Ă„ĂˆĂ Ă…ĂƒÅɟŸ¤Ÿ½Ä¡Ö ĂŒĂ‡ĂŠĂ†Ă ÂˇĂ–ÂżšÉŽŸÂšĂ‡ÂźĂƒĂ–ĂˆÂżĂ‚Ă“Ă„ÂˇĂ–ÂśÄ¡Ă?ŸÂÔÉÊ ĂˆÂšĂ–ÂžĂ“ĂƒÂźÂ˝ÂťĂŠÂżĂ„ÂťĂŠĂˆĂ‰Ă‡ÂżÂźĂ€ÂżÆÅԞ¿ŸÀĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ŸÄÄÅ ğŸÒÎÄÅÀ¨šŸÉoà ¡à ŸÉ¡ÂÓÊÕÉ¡ÂżšÉŽŸÂšĂ‡ÂźĂƒĂ– ĂƒĂ…Ă?Ă„Ă…ÂźÅÇʽ¿Ÿ’ oÂšĂˆĂ†Ă…ĂƒÂżĂ„ÂˇÂźĂ‰Â&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇ ™ºÅÊĂ…Ă„Ă”ĂƒÂżÂşĂ‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚š¨ÅŸ¿ÄŸÄÄҟ ¯É¡ÉÒ ºŸÅÉà ÇÒÂĂ Ă‡Ă…ĂŒĂ…Ă‰Ă„ĂŠĂ•ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ ĂŠĂ• ÆÅ¿žºÅÉŚŸĿÕĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒÆÇ¿¸ÅÇŚĂˆ ÂźÂťÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒĂ‡ÂˇÂ¸Ă…ĂŽÂżĂƒÂ&#x;žÉÅÀƟǚÅÀĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ Ă…Ă€ ÂżšÒĂ?ŸÂĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ #VMC ÆÇ¿šÂŸà Ă?¿ÀÂšĂ„ÂżĂƒÂˇĂ„ÂżÂź ÆÊ¸Â¿à ¿ŠŸÆŸÇÓʽŸÉÇʝÄÅĂˆĂ ÂˇÂžÂˇĂ‰Ă“ ĂˆĂ‡ÂˇÂžĂŠĂ‚Âż¸Ò¿ Ă…Ă?ŸÄŸÄÒĂ†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă…ÂżĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Âˇ ĂˆĂ Ă…Ă‡ÂźÂźÄ¡¿¸ÅŸŸ¿ÄÉÇ¿ºÊÕĂ?ÂżĂƒÂÖĂ†ÂˇÂťĂ ÂżĂŒÄ¡ÂšĂˆÂź 𚿝¡Äĺ¿ÅÇ¿º¿Ä¡ÂÓÄşÂˇĂƒÂźĂ‡ÂżĂ ÂˇĂ„Ă?ŸšĂ…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚ÂˇĂˆĂ“ ¿ŸÖĂˆÂˇĂƒĂ…Ă€Ă?ÉÊà Ś¿ÄÒoĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ ÂˇšĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ Âź¤Å É¡à ¿Â¿¿Ä¡ÎŸ Ä¡ÅÇ¿º¿Ä¡ÂÓÄźÅĂ„ÂźĂƒĂ?¡Ÿǡɿ¿ ÂšĂ„ÂżĂƒÂˇĂ„ÂżÂźÂŚĂ…Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?ÂźĂƒĂŠ½ŸĂ…£¡Êǟǟž¡ºÅšÅǿ¿


Holonzki. Ingo Maurers un Ekards Knuts. Hologramma uz stikla, metâls. 2000/2003

Wo bist Du, Edison, ...? (“Kur tu esi, Edison, ...?â€?) Hologramma uz akrilstikla, alumĂŽnijs. 1997

)PMPO[LJÂ&#x;ĺÅ£¡ÊǟÇÂż´à à ¡Ç¥ÄÊÉ ÂšĂ…Ă‚Ă…ÂşĂ‡ÂˇĂƒĂƒÂˇÄ¡ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Âź ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

8PCJTU%V &EJTPO  ‚šŸÉÒ Â´ÂťÂżĂˆĂ…Ă„ Â’ ÂšĂ…Ă‚Ă…ÂşĂ‡ÂˇĂƒĂƒÂˇÄ¡ÂˇĂ Ă‡ÂżĂ‚Ă…ÂšĂ…ĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Âź ÂˇĂ‚Ă‚Ă•ĂƒÂżĂ„ÂżĂ€

pçc viòa pirmâs piedalĂŽĂ°anâs kâdâ no Itâlijas tirdzniecĂŽbas izstâdçm. Tur Maurera darbi tik ĂŻoti iepatikâs, ka vçl ilgus gadus pçc tam vâcu presç bija sastopami vairâk vai mazâk korekti mâjieni uz mâkslinieka â€œĂŻoti itâliskoâ€? stilu. ĂŽsts “izrâviensâ€? sâkâs 1984. gadâ. Zemsprieguma apgaismes sistçma Ya Ya Ho, kurâ izmantotas halogçnspuldzes, Milânas izstâdç izpelnĂŽjâs ĂŽstu triumfu. TieĂ°i ar Ya Ya Ho aizsâkâs tas, ko tagad saucam par “Maurera stiluâ€?. “1979. gadâ es sagaidĂŽju Jauno gadu Haiti. RĂŽtausmâ pçc dejâm mçs iegâjâm nelielâ parkâ. Pâri laukumam bija novilkti divi vadi ar tiem piekarinâtâm lielâm 500 vatu spuldzçm. Nekâda

ÉÅÂÓà ÅšºÅÊ Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźƟǚÅÀŸºÅÆǟžŸÄÉ¡Ă?¿¿ Ä¡ŝÄÅÀ¿žĂ‰Ă…Ă‡ÂşĂ…ÂšĂ’ĂŒÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ…Ă šÂ&#x;ɡ¿¿ÂŠÂˇĂƒ £¡ÊǟÇÆÇ¿Ă?ÂźĂ‚ĂˆĂ–Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ÆŝÊĂ?Âź ÎÉÅÂźĂ?Âź ĂƒĂ„Ă…ÂşÂżÂźºÅÒšĂ„ÂźĂƒÂźĂ?Ă Ă…Ă€Ă†Ă‡ÂźĂˆĂˆÂźžšÊΡ¿¸ÅŸŸ¿Â¿ ĂƒÂźĂ„ÂźÂźà ÅÇǟà ÉÄҟĂ„ÂˇĂƒÂźĂ ÂżÄ¡‚ÅΟÄÓÂżĂ‰ÂˇĂ‚Ă“Ă–Ă„ĂˆĂ ÂżĂ€Â’ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Âˇ Â¤ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă?¿À‚ÆÇÅÇҚ’Ă„ÂˇĂŽÂˇĂ‚ĂˆĂ–š ºÅÊÂ™ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂŽÂˇĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€ĂˆÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒĂ’Ä¿žà źÅ Ä¡ÆÇÖ½ŸÄ¿ÖĂˆÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźĂƒÂşÂˇĂ‚Ă…ÂşÂźĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒ Ă‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽÂźĂ :B:B)PÄ¡ĂƒÂżĂ‚ÂˇĂ„ĂˆĂ Ă…Ă€ÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ ÂźĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Âˇ Ă‰Ă‡ÂżĂŠĂƒĂ‹ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€Â&#x;ĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÅÉ:B:B)PĂ„ÂˇĂŽÂżĂ„ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– Ă…Ă‰ĂˆĂŽÂźĂ‰ÉźÅ ÎÉÅĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă–ĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇĂ•Ă‰Â‚ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒ£¡Êǟǡ’ ‚™ºÅÊĂ–ÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂŽÂˇĂ‚¤ÅšÒÀºÅÄ¡š¡¿É¿ ÂŚĂ…ĂˆĂ‚ÂźÉ¡ÄĂ?ŸšÄ¡Ă‡ÂˇĂˆĂˆÂšÂźĂ‰ÂźĂƒĂ’šÒĂ?Ă‚ÂżšĂƒÂˇĂ‚ŸÄÓà ¿À

vârdi / ÂżĂƒÂźĂ„Âˇ

Bulb (“Lampiòaâ€?). 1966 #VMC Â‚Â˘ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ ÂˇÂ’ 

Birdie (“Putniòðâ€?). Zosu spârnu spalvas, metâls. 2002 #JSEJF ‚ŒÉ¿Îà ¡’ ŒŸÇÓÖÅÉà ÇÒÂӟšÂşĂŠĂˆÂźĂ€ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

65


Zettel’z 5 (“Lapiòa z 5â€?). Japâòu papĂŽrs, metâls. 1997 ;FUUFMk[ Â‚Â˘ÂżĂˆĂ‰Ă…Ă [Â’ ÂśĂ†Ă…Ă„ĂˆĂ ÂˇĂ–Â¸ĂŠĂƒÂˇÂşÂˇ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

Mozzkito. 1996 .P[[LJUP

vârdi / ÂżĂƒÂźĂ„Âˇ

noformçjuma nebija. Skats, ko veidoja spuldzes uz rÎtausmas fona, mani gluÞi vienkârði satrieca. Atgriezies Òujorkâ, tÝdaï íçros pie darba. �Î ideja mani nelaida vaïâ ilgus gadus. Taèu gandrÎz nekas nepadevâs. Banka atteica aizdevumu, ðo lçmumu pamatojot ar to, ka mums jânodarbojas ar kaut ko vienkârðâku. Taèu galu galâ mums izdevâs ideju Îstenot arÎ bez bankas naudas, panâkumi vairs nebija aiz kalniem...� ÎstenÎbâ panâkumi jau gaidÎja uz sliekðòa. Bija brÎdis, ka Ya Ya Ho pasÝtÎjumu sanâca tik daudz, ka neatlika laika jaunu objektu projektçðanai. Elektroniskais transformators Touch Tronic, ko Maurera kompânija izgudroja 1987. gadâ, bija gandrÎz vai simbolisks: ar tâ palÎdzÎbu Maurera

66

Porca Miseria. 1994 1PSDB.JTFSJB

Æ¡Çà ›š¡ÆÇŚŝ¡¸Ò¿Ä¡ÉÖÄÊÉÒΟǟžÆÂÅĂ?¡Ó ĂˆÆŝšŸĂ?ÂźĂ„Ă„Ă’ĂƒÂżÄ¡Ă„ÂżĂŒ¸ÅÂÓĂ?ÂżĂƒÂżÂšÂˇĂ‰Ă‰Ă…ÂšĂ’ĂƒÂż Ă‚ÂˇĂƒĂ†ÂˇĂƒÂż¤Ÿ¸ÒÂÅÄ¿à ¡à źÅĂ…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–Âś¸ÒÂ Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă…Ă?ÂźĂ‚Ă…ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂšÂżÂťĂ…ĂƒĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ ÂżÄ¡Ă‹Ă…Ă„Âź ÂšĂ…ĂˆĂŒĂ…ÂťÂˇ¥Åº¡Ă–ÂšÂźĂ‡Ă„ĂŠĂ‚ĂˆĂ–š¤ÓÕ ÅÇà ÉÊɽŸ Ă†Ă‡ÂżĂˆĂ‰ĂŠĂ†ÂżĂ‚Ă Ç¡¸ÅɟÂśÆÇŚŸÂºÅÒ Ç¡¸ÅÉ¡ÖÄ¡ÔÉÅÀ ¿ŸŸÀ¤ÅÆÅÎÉ¿ĿΟºÅĂ„ÂźĂ†Ă…Ă‚ĂŠĂŽÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“Â˜ÂˇĂ„Ă ÅÉà ¡ž¡Â Ă„ÂˇĂƒšĂˆĂˆĂŠÂťÂź ĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšÂżĂ‡ĂŠĂ–ÔÉÅĂ‰ÂźĂƒ ÎÉÅĂƒĂ’Å½ÄÒ ÂžÂˇĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ–ĂŽÂźĂƒÉŸşŸĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă’Ăƒ™Ă Ă…Ă„Ă?Ÿà ÅÄĂ?Ś ĂŠĂ„ÂˇĂˆĂ†Ă…Ă‚ĂŠĂŽÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“Ă…ĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂżĂ‰Ă“ÔÉÅÂż¸ŸžŸÄŸº¸¡Äà ¡ ¡ÂżĂŠĂˆĂ†ÂźĂŒ¸ÒÂĂ„Âźž¡ÂşĂ…Ă‡ÂˇĂƒÂżÂ’ ¤¡ĂˆÂˇĂƒĂ…ĂƒŸÂŸĂŠĂˆĂ†ÂźĂŒʽŸĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă‚Ä¡ÆÅÇźŸž¡à ¡žÅš Ä¡:B:B)Pšà ¡à ÅÀÉÅĂƒĂ…ĂƒÂźĂ„Ă‰Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă… ÎÉÅ Ä¡ÆÇşà É¿ÇŚ¡Ä¿ŸĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒŸџà ÉŚĂ„ÂźĂ„ÂˇĂŒĂ…ÂťÂżĂ‚Ă…ĂˆĂ“ ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„ÂżÂ&#x;žÅ¸ÇŸÉŸÄ¿Ÿ½ŸĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżÂźĂ€£¡Êǟǡ


Oh Mei Ma Kabir. Ar sudrabu pârklâtas papĂŽra lapas, metâls, stikls. 1997 0I.FJ.B,BCJSÂ˜ĂŠĂƒÂˇÂ˝Ă„Ă’ÂźĂ‚ÂżĂˆĂ‰Ă’ ÆÅà ÇÒÉҟĂˆÂźĂ‡ÂźÂ¸Ă‡Ă…Ăƒ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚ ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă…

Kokoro. Sarkans papĂŽrs, plastikâts, metâls. ,PLPSPÂĄĂ‡ÂˇĂˆĂ„ÂˇĂ–Â¸ĂŠĂƒÂˇÂşÂˇ Ă†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

sistçmâs ieslçgĂ°anu, izslçgĂ°anu un regulçðanu varçja veikt ar pirkstgalu pieskârienu. “Kad sâku izdomât gaismas Ă­ermeòus, forma kĂŻuva daudz svarĂŽgâka par paĂ°u gaismu. Es uzskatu, ka no konkurentiem mçs atĂ°Ă­iramies tieĂ°i ar to, ka koncentrçjamies uz gaismas kvalitâti, uz tâs mistiskajâm un maĂŹiskajâm ĂŽpatnĂŽbâm.â€? Ă?ie vârdi raksturo visus viòa turpmâkos “siĂžetusâ€?: Oh Mei Ma lapas, kas it kâ lidinâs gaisâ, Zettel’z papĂŽra “lietusgâziâ€? vai Porca Miseria Ă°Ă­embas. Pçc tam pasauli apmirdzçja visdaÞâdâkâs gaismas diodes... un tapa galdi, tapetes un veseli parapeti ar mirdzoĂ°u punktiòu “galaktikâmâ€?... Zemsprieguma apgaismes sistçmu moduĂŻprincipam tehniskajâ ziòâ nav nedz kamerlieluma, nedz plaĂ°a mçroga robeĂžu. Tâs ir tikai Ăžanra jautâjums, bet tâtad mâksliniekam atrisinâms uzdevums. Tâpçc jau kopĂ°

ÔŸà ÉÇÅÄÄźÅĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ‰Ă…Ă‡Âˇ5PVDI5SPOJDš ºÅÊĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…Ÿš¡Ă‚ÂżĂ„ÂźĂˆÂżĂƒÂšĂ…Ă‚ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂƒÂˇĂ Ă‰Ă…ĂƒšŸÓĂˆ Ă†Ă…ĂƒĂ…Ă?Ă“Ă•5PVDI5SPOJDĂˆÂšÂźĂ‰šĂˆÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒÂˇĂŒ£¡ÊǟǡĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă… ÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…šà ÂÕΡÉÓ šÒà ÂÕΡÉÓÂżǟºÊ¿ÇŚ¡ÉÓ Ă…ÂťĂ„ÂżĂƒĂ†Ă‡ÂżĂ Ă…ĂˆĂ„Ă…ÂšÂźĂ„ÂżÂźĂƒà ÅÄοà ŚÆ¡ÂÓĂ?Ÿš ‚¥Åº¡Ă–ġΡÂĂ†Ă‡ÂżÂťĂŠĂƒĂ’ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ Âż Ă‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇ Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚ÂˇĂˆĂ“žÄ¡Î¿ÉŸÂÓÄÅš¡½ÄŸŸ ĂŽÂźĂƒĂˆÂˇĂƒĂˆÂšÂźĂ‰Â&#x; Ă–ĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇĂ• ÎÉÅÅÉÄ¡Ă?ÂżĂŒà ÅÄà ÊǟÄÉŚĂ„ÂˇĂˆÅÉ¿ΡŸÉ ÂżĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÉÅ ÎÉÅĂƒĂ’Ă Ă…Ă„Ă?ÂźĂ„Ă‰Ă‡ÂżĂ‡ĂŠÂźĂƒĂˆĂ–Ä¡Ă ÂˇĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂˆÂšÂźĂ‰Âˇ Ä¡ŸºÅĂƒÂżĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒÂżĂƒÂˇÂşÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒĂ…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă–ĂŒÂ’oÔÉ¿ ËÇ¡žÒĂŒÂˇĂ‡ÂˇĂ Ă‰ÂźĂ‡ÂżÂžĂŠĂ•Ă‰ÂšĂˆÂźŸºÅĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂŠĂ•Ă?¿ŸÂ‚ĂˆĂ•Â˝ÂźĂ‰Ă’Â’ ¸ÊÓÉÅÆ¡ÇÖĂ?¿ŸĂ†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ„Ă’0I.FJ.B Â¸ĂŠĂƒÂˇÂ˝Ă„Ă’Âź ‚¿šÄ¿’;FUUFMk[¿Â¿Ă…ĂˆĂ Ă…Ă‚Ă Âż1PSDB.JTFSJB —Ă†Ă…Ă‰Ă…ĂƒĂƒÂżĂ‡ÂžÂˇĂƒÂźĂ‡Ă?¡ÂĂ‡ÂˇÂžĂ„Ă…Ă…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂƒÂż ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťÂˇĂƒÂżÂżĂ†Ă…Ă–ÂšÂżĂ‚ÂżĂˆĂ“ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă’ ŸſÂż Ă?ŸÂҟơǡƟÉÒĂˆÂ‚ÂşÂˇĂ‚ÂˇĂ Ă‰ÂżĂ ÂˇĂƒÂżÂ’ĂˆÂšÂźĂ‰Ă–Ă?ÂżĂŒĂˆĂ– ÉÅΟà £ÅÊÂÓÄÒÀÆÇ¿ÄĂ?¿ÆĂ„ÂżÂžĂ Ă…ÂšĂ…Ă‚Ă“Ă‰Ă…ÂšĂ’ĂŒ Ă…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂˆÂżĂˆĂ‰ÂźĂƒĂ‰ÂźĂŒĂ„ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ„ÂźžÄ¡ŸÉºÇ¡Ä¿Ă? Ă ÂˇĂƒÂźĂ‡Ă„Ă…ÂşĂ…ÂżĂ Ă‡ĂŠĂ†Ă„Ă…ĂƒÂˇĂˆĂ?É¡¸ÄźÅ´É¿ºÇ¡Ä¿Ă?Ă’

Spazio Krizia. Tehnika: Ăžanete Hansena. 2002 4QB[JP,SJ[JBÂŠÂźĂŒĂ„ÂżĂ ÂˇÂ?¡ÄŸÉÂŹÂˇĂ„ĂˆÂźĂ„

Spazio Krizia. Tehnika: Ăžanete Hansena. 2002 4QB[JP,SJ[JBÂŠÂźĂŒĂ„ÂżĂ ÂˇÂ?¡ÄŸÉÂŹÂˇĂ„ĂˆÂźĂ„

vârdi / ÂżĂƒÂźĂ„Âˇ

XXL Dome. StiklĂ°Ă­iedra, metâls. 1999 99-%PNF¨ÉŸà ÂŚÅÂÅà ÄÅ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

Licht Enstein. Izmantoti gaismas Ă­ermeòi Flora Dee. Plate ar gaismas diodçm, metâls. 2001 -JDIU&OTUFJOÂ&#x;ĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„Ă’ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ Âż'MPSB%FF ŒÂ¡É¡ĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťÂˇĂƒÂż ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚

67


Stardust (“Kosmiskie putekĂŻiâ€?). 2000 4UBSEVTU Â‚ÂĄĂ…ĂˆĂƒÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂˇĂ–ÆÒÂӒ 

LĂźster (“Lustraâ€?). Veidota stikla plâksnes ar iespiestu skici, 270 gaismas diodes. 2003 -•TUFS Â‚Â˘Ă•ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇÂ’ Â˘ÂżĂˆĂ‰Ă’Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚ÂˇĂˆ Ă…Ă‰Ă†ÂźĂŽÂˇĂ‰ÂˇĂ„Ă„Ă’ĂƒĂ”ĂˆĂ ÂżÂžĂ…Ăƒ ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťĂ…Âš

LED Bench (“Sols ar gaismas diodçmâ€?). Daudzslâòu neplĂŽstoĂ°ais stikls, 288 gaismas diodes. 2002 -&%#FODI Â‚Â¨Ă ÂˇĂƒĂ“Ă–ĂˆĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťÂˇĂƒÂżÂ’ ÂŁĂ„Ă…ÂşĂ…ĂˆĂ‚Ă…Ă€Ă„Ă…Âźğ¸ÓÕĂ?ÂźÂźĂˆĂ–ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă… ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťĂ…Âš

deviòdesmito gadu vidus Maurers strâdâ visos iedomâjamos formâtos: projektç gan atseviĂ°Ă­us gaismas Ă­ermeòus, gan iespaidĂŽgas defilç iluminâcijas modelçtâja Issey Miyake skatçm vai ParĂŽzes galerijas Lafayette Maison noformçjumam. Maurera stilistisko lokâciju diezgan precĂŽzi var definçt kâ “poçtisku haitekuâ€?. Iespçjams, Ă°is raksturojums ir nedaudz gaisĂŽgâks par citiem apzĂŽmçjumiem, taèu arĂŽ tas ir kaut kas tâds, kas Ă°Ă­iet lidinâmies gaisâ – gluĂži kâ zemsprieguma lĂŽnijâ ar halogçnspuldzçm laikus nenostiepta pretsvara bumbiòa. Maurera mâksla, ko radĂŽjusi Ïçnija vibrâcija, ir kaut kas pilnĂŽgi netverams, tâpçc ka Ïçnija talantu ir grĂťti iespiest gatavâs stila kategorijâs. Lai kâ nu tur bĂťtu, Ingo Maurera parâdĂŽĂ°anâs uz jaunu apgaismes tehnoloĂŹiju atklâðanas sliekðòa notika ĂŽstajâ laikâ un ir visnotaĂŻ simboliska.

oÂšĂ…Ă†Ă‡Ă…Ăˆ½¡ÄÇ¡ ¡ ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă…¸ÒÉÓ ž¡¡Î¡ĂŒĂŠÂťĂ…½Ä¿à ¡ ÂŚĂ…Ă”Ă‰Ă…ĂƒĂŠʽŸĂˆĂˆÂźĂ‡ÂźÂťÂżĂ„Ă’ĂŒºÅÅš£¡ÊǟÇ Ç¡¸ÅÉ¡ŸÉšÅÂšĂˆÂźĂŒĂƒĂ’ĂˆĂ‚ÂżĂƒĂ’ĂŒĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂˇĂ‰ÂˇĂŒÅÉÆÇşà ÉŚ ÂÖĂ…ÂťÂżĂ„Ă…ĂŽĂ„Ă’ĂŒĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ Ă…ÂšÅšÄÊĂ?ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒ ÂżĂ‚Ă‚Ă•ĂƒÂżĂ„ÂˇĂ?¿ÀŸË¿ÂŸĂƒĂ…ŸÂӟǡ*TTFZ.JZBLF¿Â¿ Ă…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–º¡ÂŸÇ¿¿-BGBZFUUF.BJTPOšŒ¡Ç¿½Ÿ Â¨Ă‰ÂżĂ‚ÂżĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ĂŠĂ•ÂÅà ¡Ă?¿Õ£¡ÊǟǡĂˆÂżÂžÂšÂźĂˆĂ‰Ă„Ă…Ă€ ÅŸÀĂ‰Ă…ĂŽĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂżĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…ÅÆǟŸÂ¿ÉÓà ¡à Â‚Ă†Ă…Ă”Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ€ ĂŒÂˇĂ€ÉŸà ’Â™Ă…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă… ÔÉÅÉÖÇÂÒà ŸºÎŸ šÅžÊĂ?ğŸ ÂťĂ‡ĂŠÂşÂżĂŒ Ă„Ă…ÂżĂ…Ă„Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…Â‚Ă†Ă‡Ă…ÂšÂżĂˆÂˇÂźĂ‰Â’ à ¡à Ă„ÂźÆŝÉÖÄÊÉÒÀÂšĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒĂ–Ă?¡Ç¿à Ă†Ă‡Ă…Ă‰ÂżÂšĂ…ÂšÂźĂˆÄ¡ Ä¿žà ŚÅÂÓÉÄÅÀ¿Ŀ¿ĂˆÂşÂˇĂ‚Ă…ÂşÂźĂ„Ă…ÂšĂ’ĂƒÂżĂ‚ÂˇĂƒĂ†Ă…ĂŽĂ ÂˇĂƒÂż Â‚ÂŠĂ‡ÂźĂ†ÂźĂ‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Â’ÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšÂˇ£¡Êǟǡoš¿¸Ç¡Ă?¿Ö ºŸÄ¿Ö ¡ºŸÄ¿ÖÉÇʝÄÅĂ†Ă…ÂťÂšÂźĂ‡ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Ă“ÆŝºÅÉŚҟ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂżĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźà ¡ÉŸºÅÇ¿¿ ¥¡à ¸ÒĂ‰ÂˇĂƒĂ„Âż¸ÒÂÅ ÆÅ֚ŸĿŸÂ&#x;ĺÅ£¡ÊǟǡÄ¡ ÆÅÇźŸÅÉà ÇÒÉ¿ÖĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒĂ…ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂŒĂ‰ÂźĂŒĂ„Ă…Ă‚Ă…ÂşÂżĂ€ Ă…Ă ÂˇÂžÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“½ŸĂˆÂšĂ…ÂźÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Ăƒ ĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Âż ĂˆÂżĂƒÂšĂ…Ă‚ÂżĂŽĂ„Ă’Ăƒ

Galerija Lafayette Maison. ParÎze. 2004 š¡ÂŸÇŸÖ-BGBZFUUF.BJTPOŒ¡Ç¿½

Galerija Lafayette Maison. ParÎze. 2004 š¡ÂŸÇŸÖ-BGBZFUUF.BJTPOŒ¡Ç¿½

Gaismeklis Snowflake (“Sniegpârsliòaâ€?). Metâls, stikls Baccarat, gaismas diodes.

Stils /¨É¿ÂÓ vârdi ÂżĂƒÂźĂ„Âˇ

¨šŸÉ¿ÂÓÄ¿à 4OPXGMBLF ‚¨ÄŸ½¿Äà ¡’ £ŸÉ¡Â ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă…#BDDBSBU ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťĂ’

Gaismeklis Snowflake (“Sniegpârsliòaâ€?). Metâls, stikls Baccarat, gaismas diodes.

68

¨šŸÉ¿ÂÓÄ¿à 4OPXGMBLF ‚¨ÄŸ½¿Äà ¡’ £ŸÉ¡Â ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă…#BDDBSBU ĂˆÂšÂźĂ‰Ă…ÂťÂżĂ…ÂťĂ’


70

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


Rokoko pret standartu �ÎêÎêÎ ïðÎòèâ ùòà íäàðòà

Dizainere: Anita Grase

Teksts: Tamâra Bïeskina Foto: Š Igors Timofejevs

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

Dizainera darbs kïÝst daudz vieglâks, kad viòð projektç jaunbÝves interjeru un reizç izstrâdâ tâs arhitektonisko plânu. Tomçr daudz bieÞâk viòam nâkas, jau esoðu telpu pielâgojot saimnieka izraudzÎtajam stilam, pârvarçt tâs trÝkumus. Jo sareÞÏÎtâks ðâdos gadÎjumos ir izvirzÎtais uzdevums, jo lielâks gandarÎjums, ja izdevies visu iecerçto Îstenot. Ar profesionâlu lepnumu Anita vçrtç gandrÎz gadu ilgo darbu ar projektu, kad vajadzçja jau gatavâ mâjâ izveidot greznus interjerus rokoko stilâ.

§¡¸ÅÉ¡¿ž¡ÀğǡžÄ¡Î¿ÉŸÂÓÄÅĂ…Â¸Ă‚ÂźÂşĂŽÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– à ź¡Ă…Ă„ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂźĂ‰ÆÇşà É¿ÄɟÇӟǡ Ă…ÂťĂ„Ă…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆÇ¡žÇ¡¸ÅÉà ÅÀÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡Ă„Ă…ÂşĂ… Æ¡ġĂ„Ă…ÂšĂ…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă€Ă Âż¤ÅºÅÇ¡žÅΡĂ?ÂźÂźĂƒĂŠ Ă†Ă‡ÂżĂŒĂ…ÂťÂżĂ‰ĂˆĂ–ÆǟŝÅŸš¡ÉÓĂ„ÂźÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Ă ÂżʽŸ ÂżĂƒÂźĂ•Ă?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–Ă†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Ö Ă†Ă‡ÂżĂˆĂ†Ă…ĂˆÂˇÂ¸Ă‚ÂżÂšÂˇĂ– ŸºÅĂ ÂšĂ’Â¸Ă‡ÂˇĂ„Ă„Ă…ĂƒĂŠĂŒĂ…ÂžĂ–ÂżĂ„Ă…ĂƒĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă•Â&#x;ĂŽÂźĂƒ ĂˆĂ‚Ă…Â˝Ă„ÂźÂźĂ†Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă„ÂˇĂ–ž¡¡Î¡ Ă‰ÂźĂƒÆÅÂğŸ ʝŚŸɚÅǟĿŸÆÇ¿Ă…ĂˆĂŠĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżÂżÂšĂˆÂźÂşĂ… ÂžÂˇÂťĂŠĂƒÂˇĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…¨ĂŽĂŠÂšĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒĂ†Ă‡Ă…Ă‹ÂźĂˆĂˆÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€ ÂşĂ…Ă‡ÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ…Ă?ŸÄ¿š¡ŸÉ—Ä¿É¡ĂˆÂšĂ…Ă•ÆÅÎÉ¿ ºÅÅšÊÕÇ¡¸ÅÉÊÄ¡Ă†Ă‡Ă…ÂźĂ Ă‰Ă…Ăƒ à ź¡ÆÇ¿Ă?Ă‚Ă…ĂˆĂ“ ÆǟŸǡžÅšÒš¡ÉÓʽŸºÅÉŚÒÀÂťĂ…ĂƒÆŝ Ă‡Ă…ĂˆĂ Ă…Ă?Ă„Ă’Âź¿ÄɟÇӟÇÒĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–ÇÅà Åà Å

71


72

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


o¥¡à ¿ž¡ÀğÇĂ†Ă‡Ă…Ă‹ÂźĂˆĂˆÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă–Ç¡¸Åɡ¡Ăˆ Ă‡ÂˇÂžĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă–ĂƒÂż šÂžÂˇÂšÂżĂˆÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżÅÉÆŽŸÂ¡Ä¿À à ¿ŸÄÉ¡ oĂ‡ÂˇĂˆĂˆĂ ÂˇÂžĂ’ÂšÂˇÂźĂ‰ÅÄ¡oÂŁÂżĂ„ÂżĂƒÂˇĂ‚ÂżÂžĂƒ ÂżĂ Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂ Âˇ ĂƒĂ…ÂťÂźĂ‡Ă„Âżà ¡ÄÉÇ¿ Ă„ÂźĂ…Ă Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂ Âˇ ÂżĂŒÂˇĂ€ɟà oĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…Âź¸ÒÂÅž¡ŸÉÆÇ¡à É¿à ¿ Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂ—Ă ÂˇÂťÂźĂƒÂżÂżĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰Âš¤ÅĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„ÂżĂ€ ž¡à ¡žĂ…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ž¡Æ¡ÂšÊĂ?ĂŠ É¡à à ¡à ÆÇ¿Ă?Ă‚Ă…ĂˆĂ“ ÆǟŝÅŸš¡ÉÓĂˆĂ‚ÂżĂ?Ă Ă…ĂƒÇ¡ž¿ÉŸÂÓÄÒÀĂ Ă…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰ ĂƒÂźÂ˝ÂťĂŠÂżĂƒÂźÂšĂ?ÂżĂƒĂˆĂ–ÂťĂ…ĂƒĂ…ĂƒÂżÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’Ăƒ ĂˆĂ‰ÂżĂ‚ÂźĂƒÇÅà Åà Å ¿ž¡šÄ¡ÆŸĿšĂ?ÂźĂƒĂŒĂ…ÂžĂ–ÂźÂš ÂŚĂ…Ă†ÂˇĂ‡ÂˇĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂˇĂƒÂťĂ…Ăƒ Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă?¿ÀĂˆĂ…Â¸Ă…Ă€ ÂťÂšĂŠĂŒĂ”Ă‰ÂˇÂ˝Ă„Ă…Âźž¡Ä¿ŸšĂ ÂšÂˇÂťĂ‡ÂˇĂ‰Ă„Ă’ĂŒĂƒÂźĂ‰Ă‡Ă…Âš ĂƒÂˇĂ‚Ă…Ă†Ă…ÂťĂŒĂ…ÂťÂżĂ‚ÆŝÇÅà Åà Å ÂÖà ÅÉÅÇźÅ Ă‰Ă‡ÂźÂ¸ĂŠĂ•Ă‰ĂˆĂ–ÂšĂ’ĂˆĂ…Ă ÂżÂźÆÅÉÅÂà ¿ Åà Ä¡ÅÉÆÅ¡Âż ¸ÅÂÓĂ?¿ŸĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ $É¿ÂÓÇÅà Åà ÅĂŒĂ…ÂžĂ–ÂźÂšÂˇšÒ¸Ç¡Â¿Ă…ĂˆĂ…ÂžĂ„ÂˇĂ„Ă„Ă… ŝġà ÅĂ…Ă„ÂżĂ…Ă†ÂˇĂˆÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ à ¡à ¸ÒĂ„ÂźĂ†Ă…Ă‚ĂŠĂŽÂżĂ‚ĂˆĂ– ĂƒĂŠÂžÂźĂ€Ă„Ă’Ă€¿ÄɟÇӟÇ ƟǟºÇʽŸÄÄÒÀŸÆÄ¿ÄÅÀ ÂťÂźĂ Ă…Ă‡Ă…ĂƒÂżĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“Ă•ÅžÖŸš¡ĂŒĂ…ɟ¿¸ÅÂÓĂ?Âź Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇšÅà ÇʺĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Âż ÂżĂƒĂ„ÂźÆÇ¿Ă?Ă‚Ă…ĂˆĂ“

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

– BÝdama profesionâla dizainere, atbilstoði klienta vçlmei esmu strâdâjusi ar daÞâdiem stiliem, – viòa stâsta. – 15 praktiskâ darba gados pçc Mâkslas akadçmijas beigðanas esmu saskârusies ar daudz ko – minimâlismu un klasiku, moderno un kantri stilu, neoklasiku un haiteku. Tomçr Îpaði prâtâ palicis pçdçjais pasÝtÎjums, jo vajadzçja pârvarçt pârlieku dziïo kontrastu starp paðu mâju un izsmalcinâto rokoko stilu, kas bija savaldzinâjis saimniekus. Divstâvu mâja ar 300 kvadrâtmetru platÎbu savu parametru ziòâ visai maz bija piemçrota rokoko, kuram nepiecieðami augsti griesti, logi lÎdz paðai grÎdai un lielas istabas. Lai gan rokoko stilu saimnieki bija izvçlçjuðies apzinâti, taèu viòi nepavisam negribçja, lai mâja lÎdzinâtos ar rotâjumiem, dekoriem un mçbelçm pârblÎvçtam muzeja interjeram. Viòi vçlçjâs, lai ap mçbelçm bÝtu plaða telpa, tâpçc man nâcâs apvaldÎt savas radoðâs tieksmes – atteikties no

73


74

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


ĂˆÂťÂźĂ‡Â˝ÂżÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆÂšĂ…ÂżĂ‰ÂšĂ…Ă‡ĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźÆÅÇҚÒ ÅÉà ¡ž¡šĂ?ÂżĂˆĂ“ÅÉĂ‡Ă…ĂˆĂ†ÂżĂˆÂżÆÅÉÅÂà Ś ŸÆÄ¿ÄÒÂż ¡½ŸÅÉĂ Ă‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒÇ¡à Ś¿ÄÂ¤ÂźĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…½¡ÂÓ šŸÓÇ¡à Ś¿ÄÒoÔÉÅĂ”Ă‚ÂźĂƒÂźĂ„Ă‰ ÅÆǟŸÂÖÕĂ?¿À ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ÇÅà Åà Å ¡ÂżĂŒÄ¿ºŸĂ„ÂźĂŠÂťÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“šÅÆÂÅÉ¿ÉÓ Ă Ă‡Ă…ĂƒÂźš¿ÉÇ¡½ŸÀ £Ÿ¸ŸÂӝÂÖĂŒĂ…ÂžĂ–ÂźÂš¸Ò¡ÆÇ¿šŸžŸÄ¡¿ž Ç¡ÄĂ?¿¿™Ò¸¿Ç¡Â¿ŸŸÆÅĂ‹Ă…Ă‰Ă…ÂşĂ‡ÂˇĂ‹ÂżĂ–ĂƒÂ&#x; ĂŽÂźĂƒ¸ÅÂÓĂ?ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă…ÂšÂżĂƒÆǟÂ¡º¡Â¿ Ă‰ÂźĂƒ ¸ÅÂÓĂ?ÂźĂŒĂ…Ă‰ÂźĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÂżĂŒĂ†Ă‡ÂżĂ…Â¸Ă‡ÂźĂˆĂ‰ÂżÂś¡½ŸġΡ¡ ÂšĂ…Ă‚Ă„Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă“ĂˆĂ– ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠÂťĂ…ĂƒĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă– à ʝ¡ÂšĂˆÂź

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

griestu apgleznoðanas, veidojumiem un pat no klasiskajiem gliemeÞvâkiem. Par to ir nedaudz Þçl, jo gliemeÞvâki taèu ir tas elements, kas nosaka rokoko stilu, bet nekur, izòemot vitrâÞas, neizdevâs to parâdÎt. Mçbeles atveda no Francijas. Saimnieki tâs izvçlçjâs pçc fotogrâfijâm. Jo vairâk priekðmetu piedâvâja, jo vairâk gribçjâs iegâdâties. Es pat sâku satraukties, jo bija grÝti iztçloties, kur

75


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

visu izvietot un kâ labâk apspçlçt. Visas lietas ir skaistas, pârstâv tâ saucamo otro rokoko (XIX gadsimta pçdçjais ceturksnis), kuram raksturÎgas izsmalcinâtas lÎnijas un pilnÎga forma. Turklât katrai konsolei, nemaz jau nerunâjot par lielâkajiem priekðmetiem, vajadzçja paredzçt speciâlu vietu.

76

Ă‡ÂˇĂˆĂˆĂ‰ÂˇÂšÂżĂ‰Ă“Âżà ¡à Ă‚ĂŠĂŽĂ?ÂźŸҺǡÉÓ™ŸÓÂšĂˆÂź šŸĂ?ÂżĂ Ă‡ÂˇĂˆÂżÂšĂ’Âź Ă†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–Ă•Ă‰É¡à Ă„ÂˇÂžĂ’ÂšÂˇÂźĂƒĂ…Âź ‚šÉÅÇşÇÅà Åà Œ Ă†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ„Ă–Ă–ΟɚŸÇÉÓ9*9 šŸà ¡ ÅÉ¿ΡÕĂ?ÂźÂźĂˆĂ–¿žÖĂ?Ă„Ă’ĂƒÂżĂ‚ÂżĂ„ÂżĂ–ĂƒÂżÂż ĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ÂźĂ„ĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒĂ‹Ă…Ă‡ĂƒĂ’Â&#x;ÂÖà ¡½ÅÀĂ Ă…Ă„ĂˆĂ…Ă‚Âż Ă„ÂźºÅšÅÇÖʽŸĂ…¸ÅŸŸĂ Ă‡ĂŠĂ†Ă„Ă’ĂŒĂ†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰ÂˇĂŒ Ă‰Ă‡ÂźÂ¸Ă…ÂšÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“Ă†Ă‡ÂźÂťĂŠĂˆĂƒĂ…Ă‰Ă‡ÂźĂ‰Ă“ĂˆĂ†ÂźĂ?¿¡ÂÓÄşĂƒÂźĂˆĂ‰Ă…


Mçbeles restaurçja mĂťsu meistari un to izdarĂŽja brĂŽniĂ°Ă­ĂŽgi. Tâpçc saimnieki bija apmierinâti gan ar darba kvalitâti, gan ar cenu. Ceru, ka klienti gribçs to pabeigt. Iespçjams, ka tad griestus klâs neuzbâzĂŽgs apgleznojums ar gadalaiku ainâm, sienas rotâs skaistas vĂŽtnes un arĂŽ paĂ°as sienas nebĂťs neitrâls fons mçbelçm, bet izstaros rokoko “aromâtuâ€?.

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

£Ÿ¸ŸÂÓĂ‡ÂźĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚ÂżÄ¡Ă?ÂżĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡Âˇ Âż ĂˆÂťÂźĂ‚ÂˇĂ‚ÂżÔÉÅĂ†Ă‡ÂźĂ Ă‡ÂˇĂˆĂ„Ă…™¿ÉźŸĂŒĂ…ÂžĂ–ÂźÂšÂˇĂ…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ ÅšÅÂÓÄÒÂżĂ ÂˇĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšĂ…ĂƒÇ¡¸ÅÉÒ ÂżĂ?ŸÄÅÀ Â¤ÂˇÂťÂźĂ•ĂˆĂ“ à ¿ŸÄÉÒÂžÂˇĂŒĂ…Ă‰Ă–Ă‰ÂťĂ…ÂšÂźĂˆĂ‰Âż Ă…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżÂź¿ÄɟÇӟǡÅĂ‚Ă…ÂşÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂşĂ… ĂˆĂ…ÂšÂźĂ‡Ă?ÂźĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂˇŠÅº¡ ÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă… Ă†Ă…Ă–ÂšĂ–Ă‰ĂˆĂ–Ä¡ ÆÅÉÅÂà ŸŸºà ¡ÖĂ‡Ă…ĂˆĂ†ÂżĂˆĂ“Ä¡Ă‰ÂźĂƒĂ’ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„ºÅ¡ ¿žÖĂ?Ă„Ă’Âźº¿ÇÂÖĝÒšÅÂÓĂˆĂ‰ÂźĂ„ ¡ĂˆÂˇĂƒÂżĂˆĂ‰ÂźĂ„Ă’ ¸ÊÊÉĂˆĂ‚ĂŠÂ˝ÂżĂ‰Ă“Ă„ÂźĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă„ÂźĂ€Ă‰Ă‡ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă’ĂƒĂ‹Ă…Ă„Ă…Ăƒ ÂÖĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Âż Ă„Ă…ÂżĂ„ÂźĂˆĂ‰ÂżÂ‚ÂˇĂ‡Ă…ĂƒÂˇĂ‰Â’ÇÅà Åà Å

77


Arhitekts: Valçrijs Starkovskis

Rietumi satiekas ar Austrumiem Çà ïàä âùòðüáàüòùÿ ù ÂÎùòÎêÎÏ

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

Teksts: Tatjana Kuzòecova Foto: Š Raimonds Urbakavièjus

78

Etniskie motĂŽvi interjerâ ir tik plaĂ°i izplatĂŽti, ka ielavâs faktiski visâs telpâs. LietuvieĂ°u arhitekts Valçrijs Starkovskis Viïòas tirdzniecĂŽbas centrâ “Eiropaâ€? esoðâ jaunâ restorâna Miyako interjeru projektçjis, principiâli un konsekventi izmantojot japâòu stilu. Miyako tulkojumâ no japâòu valodas nozĂŽmç “galvaspilsçtaâ€?, bet tas jau pats par sevi nozĂŽmç, ka itin visam jâbĂťt augstâ lĂŽmenĂŽ. Ă?eit viss lĂŽdz pçdçjam sĂŽkumam ir labi pârdomâts. Taisno lĂŽniju un ĂŹeometrisko formu lakonismam loĂŹiski

Â´Ă‰Ă„ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżÂźĂƒĂ…Ă‰ÂżÂšĂ’š¿ÄɟÇӟǟĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă– Ă‡ÂˇĂˆĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂźĂ„Ă’Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă… ÎÉÅÆÇÅÄ¿à ¡ÕÉ Ă†Ă‡ÂˇĂ Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżšÅÂšĂˆÂźĂ†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Ö΂Ă?¿Æ¿¡ÂÓÄÅ ÂżĂ†Ă…ĂˆĂ‚ÂźÂťĂ…ÂšÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂŠĂ–Ă–Ă†Ă…Ă„ĂˆĂ ÂżĂ€ĂˆĂ‰ÂżĂ‚Ă“ Ă‚ÂżĂ‰Ă…ÂšĂˆĂ ÂżĂ€ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Â™ÂˇĂ‚ÂźĂ‡ÂżĂ•ĂˆÂ¨Ă‰ÂˇĂ‡Ă Ă…ÂšĂˆĂ ÂżĂˆ ĂˆĂ†Ă‡Ă…ÂźĂ Ă‰ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚¿ÄɟÇӟÇÄŚźÅĂ‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„Âˇ .JZBLP Ă„ÂˇĂŒĂ…ÂťĂ–Ă?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–šĂ„Ă…ÂšĂ…ĂƒĂ‰Ă…Ă‡ÂşĂ…ÂšĂ…ĂƒĂ?ŸÄÉǟ Â‚ÂœÂšĂ‡Ă…Ă†ÂˇÂ’šÂ™ÂżĂ‚Ă“Ă„Ă•ĂˆÂź .JZBLPšƟǟšÅŸŞġџÉÂ‚ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ÂżĂ?¡’ ÎÉÅĂˆÂˇĂƒĂ…ÆÅĂˆÂźÂ¸ÂźÆǟÆÅ¡º¡ŸÉÂšĂ’ĂˆĂ…Ă ÂżĂ€ ÊÇŚŸÄÓšÅÂšĂˆÂźĂƒÂžÂťÂźĂˆĂ“ÂšĂˆÂźĂ†Ă‡Ă…ÂťĂŠĂƒÂˇĂ„Ă…Å ĂƒÂźĂ‚Ă“ĂŽÂˇĂ€Ă?ÂżĂŒŸÉ¡ÂŸÀÂ˘ÂˇĂ Ă…Ă„ÂżÂžĂƒĂŠĂ†Ă‡Ă–ĂƒĂ’ĂŒ ¿ĿÀÂżÂşÂźĂ…ĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂź¿ÎÄÅ


79

interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇÓŸÇ 80

pretstatÎts izteiksmÎgais dekors, kurâ izmantoti restorâna nosaukumâ lietotie hieroglifi. Etnosa un modernâ dizaina simbioze rada Îpaðu pçctecÎbas un miera noskaòu, un, pateicoties tai, restorâns, kurâ ir 80 vietas, âtri kïuva populârs. Tas veidots tâ, lai ðeit varçtu gan âtri iekost, gan pasÝtÎt izmeklçtas vakariòas, gan atzÎmçt jubileju un sarÎkot pieòemðanu augstiem viesiem. Restorâna telpa sadalÎta zonâs tâdçjâdi, ka viesi var izvçlçties apmeklçjuma mçríim

Ă†Ă‡Ă…Ă‰ÂżÂšĂ…Ă†Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂˇÂšĂ’Ă‡ÂˇÂžÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ÿà ÅÇ¡ šš¿Ÿ¿ŸÇź¿ËŚ ŞġΡÕĂ?ÂżĂŒÄ¡žš¡Ä¿Ÿ Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„ÂˇÂ¨Ă…Ă†Ă‡ÂżĂ Ă…ĂˆĂ„Ă…ÂšÂźĂ„ÂżÂźĂ”Ă‰Ă„Ă…ĂˆÂˇÂż ĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…¿ž¡ÀÄ¡¡ŸÉĂ…ĂˆĂ…Â¸Ă…ÂźĂ…Ă?ĂŠĂ?ŸÄ¿Ÿ Ă†Ă‡ÂźÂźĂƒĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂżÆÅà ÅÖ ¸Â¡ºÅ¡ÇÖĂŽÂźĂƒĂŠ Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„Â¸Ă’ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‚Ă†Ă…Ă†ĂŠĂ‚Ă–Ă‡Ă„Ă’ĂƒÂ§ÂˇĂˆĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇĂ„Ă„Ă’Ă€ Ä¡ĂƒÂźĂˆĂ‰ Ă…Ă„ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ„É¡à ÎÉÅšĂ„ÂźĂƒĂƒĂ…Â˝Ă„Ă…Âż Â¸Ă’ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă†ÂźĂ‡ÂźĂ ĂŠĂˆÂżĂ‰Ă“ Âżž¡à ¡ž¡ÉÓÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’Ă€ʽ¿Ä Ă†Ă‡Ă…ÂšÂźĂˆĂ‰ÂżÕ¸¿ÂŸÀÄÒÀšŸÎŸÇÂżĂ†Ă‡ÂżÂźĂƒÂÖÂšĂ’ĂˆĂ…Ă ÂżĂŒ ÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂźĂ€


interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

atbilstoĂ°u telpu. Bâra izvietojums zâlç tâ apmeklçtâjus noĂ°Ă­ir no tiem, kuri atnâkuĂ°i uz restorânu, bet spilgti apgaismotâ stikla lete pilda divas funkcijas – apvieno bârâ sçdoĂ°os un noĂ°Ă­ir bâru kâ patstâvĂŽgu zonu. Pçc arhitekta domâm, seviĂ°Ă­i veiksmĂŽga izdevusies “stiklaâ€? istaba. Nelielajai, Ă°aurajai telpai, kur izvietoti divi galdiòi, papildu plaĂ°umu pieĂ°Ă­ir vitrĂŽnlogi, kas iziet uz “Eiropasâ€? laukumu,

ÂŚĂ‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšĂ…Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„ÂˇžÅÄ¿ÇŚ¡ÄÅĂ‰ÂˇĂ ÂżĂƒ Ă…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ…Ăƒ ÎÉÅÂşĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂƒĂ…ÂşĂŠĂ‰šÒ¸Ç¡ÉÓĂ†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Ÿ ĂˆĂ…Ă…Ă‰ÂšÂźĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ•Ă?ŸŸĂ?ŸÂ¿Ă†Ă…ĂˆÂźĂ?ŸÄ¿ÖÂ§ÂˇÂžĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Ÿ ¸¡Ç¡šĂŒĂ…Ă‚Ă‚ÂźÅɝŸÂ֟ÉŸºÅĂ†Ă…ĂˆÂźĂ‰ÂżĂ‰ÂźĂ‚ÂźĂ€ÅÉĂ‰ÂźĂŒ à ÉÅ ÆÇ¿Ă?ŸÂšĂ‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ç¡Ä ¡ÖÇà ¡ÖĂ†Ă…ÂťĂˆÂšÂźĂ‰Ă ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă–Ă„Ă„Ă…Ă€ ĂˆĂ‰Ă…Ă€Ă ÂżĂ„ÂźÉÅÂÓà ÅĂˆĂ‚ĂŠÂ˝ÂżĂ‰à ¡à Ÿџ¿ÄÖÕĂ?¿À ĂƒĂ…ĂƒÂźĂ„Ă‰ÂÖĂˆÂżÂťĂ–Ă?ÂżĂŒš¸¡ÇŸ Ă„Ă…ÂżšÒŸÂ֟ÉŸºÅš ĂˆÂˇĂƒĂ…ÂťĂ…ĂˆĂ‰ÂˇĂ‰Ă…ĂŽĂ„ĂŠĂ•žÅÄÊ ÂŚĂ…ĂƒĂ„ÂźĂ„ÂżĂ•ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Âˇ Ă…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ʝ¡ÎÄ¡ Â‚ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă–Ă„Ă„ÂˇĂ–Â’Ă Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰Âˇ¤Ÿ¸ÅÂÓĂ?Ă…ĂƒĂŠĂŠÂžĂ Ă…ĂƒĂŠ Ă†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Õ ºŸĂ‡ÂˇÂžĂƒÂźĂ?ŸÄҝš¡ĂˆĂ‰Ă…Â¿à ¡ ÅÆÅÂĿɟÂÓÄÒÀĂ†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÆÇ¿¡ÕÉš¿ÉÇ¿ÄÄҟ Åà Ä¡ ÂšĂ’ĂŒĂ…ÂťĂ–Ă?¿ŸÄ¡ÆÂÅĂ?¡ÓÂœÂšĂ‡Ă…Ă†Ă’ ĂŠĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ ÆŝĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Ă–Ă„Ă„Ă’ĂƒĂ†Ă…Ă‚Ă…ĂƒĂˆÂˇÂťĂ ÂˇĂƒĂ„ÂźĂ€Âżğ¸ÅÂÓĂ?¡Ö Â¸ÂˇĂƒÂ¸ĂŠĂ Ă…ÂšÂˇĂ–ÇÅĂ?¡

81


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇÓŸÇ 82

zem stikla grĂŽdas ierĂŽkotais akmensdârzs un nelielâ bambusu birzĂŽte. Kopçjâs zâles klasisko, simetrisko veidolu atdzĂŽvina bambusu zaĂŻums un to stumbru grafiskais smalkums, Ăťdens burbuĂŻoĂ°ana nelielajâ strĂťklakâ un apgaismojuma refleksi, kas atspĂŽd stikla virsmâs. Japâòu restorânu tradĂŽcijâs ieturçta “tatamiâ€? istaba. Tâ ir sava veida VIP zona. Pie ieejas tajâ novietots liels “miera akmensâ€?, kas noskaòo uz

ÂĄĂ‚ÂˇĂˆĂˆÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ€ ĂˆÂżĂƒĂƒÂźĂ‰Ă‡ÂżĂŽĂ„Ă…ÂšĂ’ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„Ă„Ă’Ă€ Ÿ¿à ŸĂ?ŸºÅž¡Â¡Ž¿šÂ֟ÉžŸÂŸÄÓÂ¸ÂˇĂƒÂ¸ĂŠĂ Âˇ ÂşĂ‡ÂˇĂ‹ÂżĂŽĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ŸºÅĂˆĂ‰ÂźÂ¸Ă‚ÂźĂ€ ½ÊÇΡĿŸšÅÒšĂƒÂżĂ„Âż ËÅÄɡğÂżĂ‡ÂźĂ‹Ă‚ÂźĂ ĂˆĂ’Ă…ĂˆÂšÂźĂ?ŸÄ¿Ö ĂŠĂƒĂ„Ă…Â˝ÂźĂ„Ă„Ă’Âź Ă†Ă‡ÂżĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšÂżÂźĂƒĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚Âˇ ™Ă†Ă…ÂťĂ‚ÂżĂ„Ă„Ă’ĂŒÉÇ¡¿Ă?ÂżĂ–ĂŒĂ–Ă†Ă…Ă„ĂˆĂ ÂżĂŒĂ‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„Ă…Âš ǟĂ?ŸÄ¡Ă Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇÂ‚Ă‰ÂˇĂ‰ÂˇĂƒÂżÂ’´ÉÅĂˆÂšĂ…ÂźÂşĂ…Çŝ¡ 7*1žÅÄ¡ÂŞÂšĂŒĂ…ÂťÂˇšğŸĂ‡ÂˇĂˆĂ†Ă…ÂŽŸÄ¸ÅÂÓĂ?Ă…Ă€ Â‚Ă ÂˇĂƒÂźĂ„Ă“ĂˆĂ†Ă…Ă Ă…Ă€ĂˆĂ‰ÂšÂżĂ–Â’ Ă„ÂˇĂˆĂ‰Ă‡ÂˇÂżÂšÂˇĂ•Ă?¿ÀÄ¡ÉÊ ĂˆĂ Ă…Ă„Ă?ÂźĂ„Ă‰Ă‡ÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ à ÅÉÅÇÊÕÆǟÆÅ¡º¡ŸÉ


Ă–Ă†Ă…Ă„ĂˆĂ ÂˇĂ–ÉǡƟž¡´ÉÅÀ½ŸĂ?ŸÂ¿ĂˆĂ‚ʽ¿É¿ ğ¸ÅÂÓĂ?Ă…Ă€Ă‰ÂˇĂƒÂ¸ĂŠĂ‡ĂˆĂ‡ÂˇÂžÂťÂźÂšÂˇĂ‚Ă ÂˇĂƒÂż šŸÓ ÂšĂŒĂ…ÂťÂżĂ‰Ă“ĂˆĂ•ÂťÂˇÇ¡žÇŸĂ?ŸÄÅÉÅÂÓà ÅšĂ‰ÂˇĂ†Ă…ĂŽĂ ÂˇĂŒ ŒÇ¿Ă„ÂźĂ…Â¸ĂŒĂ…ÂťÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżĂ Ă…ĂƒĂ„ÂˇĂ‰ÂˇÂ‚Ă‰ÂˇĂ‰ÂˇĂƒÂżÂ’ÂťÂźĂ‚ÂżĂ‰ĂˆĂ– Ä¡š¡ĂƒÂżĂ„ÂżĂ†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿Ö šĂ ÂˇÂ˝ÂťĂ…Ăƒ¿žĂ Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă’ĂŒ Ă Ă…ĂƒĂ‹Ă…Ă‡Ă‰Ă„Ă…Ă‡ÂˇĂˆĂ†Ă…Ă‚ÂˇÂşÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă?ÂźĂˆĂ‰Ă“ΟÂŚŸà ÂšĂ…ĂˆĂ‰Âż ĂˆÂżÂťĂ–Ă‰Ä¡Ă Ă‡ĂŠÂşĂ‚Ă’ĂŒĂ Ă…ÂšĂ‡ÂżĂ ÂˇĂŒ ¡ĂˆĂ‰Ă…Ă‚ʺÂʸŸÄšÆÅ ¥ÂÕϚ¡Ö¿ŸÖĂ…Ă‹Ă…Ă‡ĂƒĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ–Ă‡ÂźĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂ„Âˇ oÂżĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă“ÂžĂ…ÂšÂˇĂ„ÂżÂźšŸÎÄźÅĂ†Ă‡Ă…Ă‰ÂżÂšĂ…Ă†Ă…ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„ÂżĂ– ¨šŸÉ¡ÂżɟĿ Ă†Ă‡Ă–ĂƒĂ…ÂşĂ…ÂżÅà ÇʺÂźÅ ÖÇà źÅ

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

to koncentrçðanos, kâdu paredz maltĂŽte japâòu gaumç. Tam paĂ°am mçrĂ­im kalpo arĂŽ nelielâ garderobe, jo tâlâk drĂŽkst iet tikai èÎbiòâs. Ja nepiecieĂ°ams, “tatamiâ€? istabu var sadalĂŽt divâs mazâkâs telpâs. Katrâ no tâm çrti jĂťtas seĂ°i cilvçki. Viesi sçÞ uz apaĂŻiem paklâjiòiem, bet galds ir ievietots grĂŽdâ izveidotâ padziĂŻinâjumâ. Restorâna iekârtojuma vadmotĂŽvs ir ideja par mÝÞÎgo pretstatu – gaismas un çnas, taisnâ un noapaĂŻotâ, spilgtâ un tumðâ – izmantoĂ°anu.

83


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

Tas viss tiek realizçts gan apdarç, gan apgaismojumâ, gan mçbeïu izvçlç. TumðbrÝnais venges koks, no kura darinâtas mçbeles (kompâniju Viruna un Calligaris darbs) un kurð izmantots starpsienu un niðu izveidoðanai, kontrastç ar sienu un griestu apmetumu, kas ieturçts tabakas krâsas pasteïtoòos. MÎksto mçbeïu (Sedes Regia darbs) forma mijas ar galdu

84

ÂżĂ‰ÂźĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…Â™ĂˆÂźÔÉÅĂ‡ÂźÂˇĂ‚ÂżÂžĂŠÂźĂ‰ĂˆĂ–ÂżšÅɝŸÂà Ÿ ÂżšĂ…ĂˆÂšÂźĂ?ŸÄ¿¿ ÂżššÒ¸ÅǟĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚ÂżÂŠÂźĂƒĂ„Ă… à ÅÇ¿ÎğšÅŸŸÇŸšÅšŸÄºŸ ¿žà ÅÉÅÇźÅĂˆÂťÂźĂ‚ÂˇĂ„Âˇ ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Ă“ ÅÉĂ Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂ„ÂżĂ€7JSVOBÂż$BMMJHBSJT Âżà ÅÉÅÇş Ă†Ă‡ÂżĂˆĂŠĂ‰ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ•ÂźĂ‰šĂ†ÂźĂ‡ÂźÂşĂ…Ă‡Ă…ÂťĂ ÂˇĂŒÂżÅɝŸÂà ŸĂ„ÂżĂ? Ă Ă…Ă„Ă‰Ă‡ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂ‡ĂŠÂźĂ‰ĂˆĂ?ÂšÂźĂ‰Ă…ĂƒĂ†ÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă…É¡¸¡ÎÄÅÀ Ă?ÉÊà ¡ÉÊÇà ¿Ä¡ĂˆĂ‰ÂźĂ„ÂˇĂŒÂżÆÅÉÅÂà ŸÂŤĂ…Ă‡ĂƒĂ’ĂƒĂ–ÂşĂ Ă…Ă€ ĂƒÂźÂ¸ÂźĂ‚Âż ÅÉ4FEFT3FHJB Ă†ÂźĂ‡ÂźÂ¸ÂżÂšÂˇĂ•Ă‰ĂˆĂ–Ă†Ă‡Ă–ĂƒĂ…Ă€


à ÅÄË¿ºÊÇ¡Ă?¿ŸÀĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă…ÂšÂżĂˆĂ ÂˇĂƒÂźÂźĂ Â¨Ă…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă’Âź ÂżĂˆĂ‰Ă…ĂŽĂ„ÂżĂ ÂżĂˆÂšÂźĂ‰ÂˇĂˆĂ†Ă‡Ă–Ă‰ÂˇĂ„Ă’šĂˆĂ‚Ă…Â˝Ă„ĂŠĂ•ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡ĂŠ ÆÅÉÅÂà ¡ ÅÉà ÇÒÉÅĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚ÂźĂ„Ă’Ă‚ÂżĂ?Ă“Ă„ÂźĂˆĂ Ă…Ă‚Ă“Ă Ă… ĂˆÂšÂźĂ‰ÂżĂ‚Ă“Ă„ÂżĂ Ă…ÂšÂˇÂšĂ‰Ă…Ă‡ĂˆĂ Ă…Ă€Ç¡¸ÅÉÒ¿žÂ¸ĂŠĂƒÂˇÂşÂż ÂżÂ¸ÂˇĂƒÂ¸ĂŠĂ ÂˇÂ™ĂˆÂźÂšĂƒÂźĂˆĂ‰ÂźÔÉÅĂ„ÂźÂťĂ…ĂƒÂżĂ„ÂżĂ‡ĂŠÂźĂ‰ ¡ Ă‚ÂżĂ?Ă“ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂźĂ‰ÂżÂžĂ’ĂˆĂ ÂˇĂ„Ă„Ă’Ă€Ă‹Ă…Ă„ÂÖÆŝ¿ÄÄźÅ ŸĂ?ŸÄ¿Öž¡ĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă…Ăƒ¥¡à ÂżÆÇ¿ÄÖÉÅšœÆÅÄ¿¿

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

un solu taisno konfigurâciju. Modernie gaismas íermeòi apslçpti sareÞÏÎtajâ griestu arhitektÝrâ, atklâti atstâti tikai daÞi no papÎra un bambusa veidoti gaismekïi, kuri ir autordarbs. Viss kopâ tas nedominç, bet vienÎgi veido to fonu, kâds nepiecieðams cilvçku labsajÝtai pie galda, kâ tas ir pieòemts Japânâ.

85


86

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç

Stikla mâja Äîì èç ñòåêëà Dizainers: Vello Lîvs Arhitekts: Ado Eigi Teksts: Ivans Paukovs Foto: © Vladimirs Kuðnarjovs

87


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

Dizainers: Vello LĂŽvs

88

SenatnÎgâs Kuresâres kÝrvietas atdzimðana Sâremâ salâ sâkâs tÝlÎt pçc tam, kad Igaunija bija atguvusi valstisko neatkarÎbu, turpat vai ar pirmajâm neatkarÎbas dienâm. Tâpçc tagad Kuresârç, ja to salÎdzinâm ar citâm Igaunijas mazpilsçtâm, pilsçtbÝvniecÎbas ainavâ ir notikuðas gandrÎz visradikâlâkâs pârvçrtÎbas. Îpaði òemot vçrâ, cik Kuresâre (un visa sala) bija panÎkusi lÎdz 90. gadu sâkumam. Dizainers interjerists Vello LÎvs jau daudzus gadus strâdâ kopâ ar arhitektiem, kas Kuresârei projektç jaunas sabiedriskâs celtnes un privâtâs çkas. Viòð veidojis interjeru aptuveni 50 objektiem visâ salâ – gan jaunâm, gan rekonstruçjamâm vçsturiskajâm çkâm. �eit redzamâ zâle – âtrijs ir 2002. – 2003. gadâ pçc arhitekta Ado Eigi projekta Kuresârç

™ÅžÇŽŸÄ¿ŸĂˆĂ‰ÂˇĂ‡ÂżĂ„ÄźÅà ÊÇÅÇÉ¡ÂĄĂŠĂ‡ÂźĂˆÂˇÂˇĂ‡Âź Ä¡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂšÂźÂ¨ÂˇÂˇĂ‡ÂźĂƒÂˇÂˇĂ„ÂˇĂŽÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ÎÊÉÓ¿ğ ĂˆĂ†ÂźĂ‡ÂšĂ’ĂŒÄŸÀÆŚŞšÇ¡Ă?ŸÄ¿¿Â´ĂˆĂ‰Ă…Ä¿ŸÀ ÂşĂ…ĂˆĂŠÂťÂˇĂ‡ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…Ă€Ă„ÂźÂžÂˇÂšÂżĂˆÂżĂƒĂ…ĂˆĂ‰ÂżÂŚĂ…Ă”Ă‰Ă…ĂƒĂŠĂˆÂźÂşĂ…ÂťĂ„Ă– ÂşĂ‡ÂˇÂťĂ…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂżĂ‰ÂźĂ‚Ă“Ă„Ă’Ă€ƟÀž¡½ÂĄĂŠĂ‡ÂźĂˆÂˇÂˇĂ‡ÂźoŸš¡ Ă‚ÂżĂ„ÂźÄ¡¿¸ÅŸŸÇ¡¿à ¡ÂÓÄÅÂżÂžĂƒÂźĂ„ÂżÂšĂ?ÂżĂ€ĂˆĂ–ÆÅ ĂˆĂ‡ÂˇÂšĂ„ÂźĂ„ÂżĂ•ĂˆÂťĂ‡ĂŠÂşÂżĂƒÂżğ¸ÅÂÓĂ?ÂżĂƒÂżÂşĂ…Ă‡Ă…ÂťÂˇĂƒÂż Â´ĂˆĂ‰Ă…Ă„ÂżÂżÂĽĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ÂźĂˆĂ‚ÂżĂŠĂŽÂźĂˆĂ‰Ă“ÉÅÂžÂˇĂ†ĂŠĂˆĂ‰ÂźĂ„ÂżÂź š Ă Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă…ĂƒÆǟ¸Òš¡ÂÂĄĂŠĂ‡ÂźĂˆÂˇÂˇĂ‡Âź ¡ÂżÂšÂźĂˆĂ“Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Âš ÅġΡ¡ĂŒºÅÅš ›¿ž¡ÀğÇÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡Ă“ÂźĂ‡ÂżĂˆĂ‰™ŸÂÂÅ¢¿ÀšʽŸĂƒĂ„źÅ ŸÉÇ¡¸ÅÉ¡ŸÉĂˆÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂˇĂƒÂż ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ•Ă?ÂżĂƒÂż ÄŚҟŸĂ?ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă’ÂźÂżĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă’ÂźĂ†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă€Ă ÂżÂÖ ÂĄĂŠĂ‡ÂźĂˆÂˇÂˇĂ‡Âź™ŸºÅÆÅÇÉËÅ¿Å¿ÄɟÇӟÇÒĂ…Ă Ă…Ă‚Ă… Ÿџà ÉŚÄ¡ÂšĂˆÂźĂƒĂ…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂšÂź¥¡à šĂ„Ă…ÂšĂ’ĂŒ É¡à Âżš Ă‡ÂźĂ Ă…Ă„ĂˆĂ‰Ă‡ĂŠÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ„Ă„Ă’ĂŒÂżĂˆĂ‰Ă…Ă‡ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂŒÂžÂťÂˇĂ„ÂżĂ–ĂŒ ÂŚĂ‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–ÂźĂƒĂ’Ă€ž¡ÂÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂŠĂƒoĂ?ŸÄÉÇ¡ÂÓÄş Ă†Ă…ĂƒÂźĂ?ŸÄ¿ŸĂŽÂˇĂˆĂ‰Ă„Ă…ÂşĂ…ÂťĂ…ĂƒÂˇ Ă†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ… šÂĄĂŠĂ‡ÂźĂˆÂˇÂˇĂ‡ÂźšoººÆÅÆÇşà ÉÊ ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Âˇ—Å´Àº¿ž¡ÂÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂŠĂƒoŸǡžŸĂ?


uzceltâs privâtmâjas centrâlâ telpa. Zâle – âtrijs ir ideâli saskanĂŽga projektçtâju tandçma darba paraugs, kur “lielââ€? arhitektĂťra un interjera dizains neveido modeli 1 + 1, bet ir tik nesaraujami vienots veselums, ka faktiski nav iespçjams atĂ°Ă­irt, kur beidzas arhitekta un kur sâkas interjerista ieguldĂŽjums. SareÞÏÎtâ, plastiski telpiskâ bĂťve, kuras risinâjums veidots vairâkos plânos, viegli

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

¿Ÿ¡ÂÓÄÅĂˆĂ‚ÂˇÂ˝ÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…Ă‰ÂˇĂ„ÂťÂźĂƒÂˇÆÇşà É¿ÇŚĂ?¿à Ś ºŸ‚¸ÅÂÓĂ?¡Ö’ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂˇÂż¿ÄɟÇӟÇÄÒÀ¿ž¡ÀÄ Ă„ÂźĂ†Ă‡ÂźÂťĂˆĂ‰ÂˇĂ•Ă‰šĂƒĂ…ŸÂ¿ ¡ŸǡžÊÕÉĂ„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă… ğǡžÇҚÄşĂ?ŸÂş ÎÉÅÅÆǟŸÂ¿ÉÓÄ¡ºÂ¡ž ºŸĂ Ă…Ă„ĂŽÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Ç¡¸ÅÉ¡ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡ÂˇÂżĂ„ÂˇĂŽÂżĂ„ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– Ç¡¸ÅÉ¡ÂżĂ„Ă‰ÂźĂ‡Ă“ÂźĂ‡ÂżĂˆĂ‰Âˇ Ă†Ă‡ÂˇĂ Ă‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ ÂżĂ„ÂźÂšĂ…ÂžĂƒĂ…Â˝Ă„Ă… £ÄźÅÆ¡ÄŚş ĂˆĂ‚Ă…Â˝Ă„Ă…Âź Ă†Ă‚ÂˇĂˆĂ‰ÂżĂŽÂźĂˆĂ Âż Ă…Â¸Ă‘ÂźĂƒĂ„Ă…Ă†Ă‡Ă…ĂˆĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„Ă…ÂźĂ†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…ÂźĂ„ÂżÂź 

89


Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɟÇÓŸÇ 90

uztverama vienâ acu uzmetienâ. Zâli, kuras funkcionâlâ misija ir bĂťt par mâjas centru, no kura abos stâvos uz sâniem atzarojas dzĂŽvojamâs telpas, pirmâm kârtâm uztveram kâ reprezentatĂŽvu reception hall. Turklât – un tas mĂťsdienu Igaunijas arhitektĂťrai ir raksturĂŽgi – autoriem izdevies izvairĂŽties no nevajadzĂŽga patosa. Zinâmu “vçsumuâ€? notuðç âtrija pirmajâ stâvâ iekârtotais ziemas dârzs.

ŝġà Å Ÿºà ÅĂŽÂżĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă…ÂťĂ„ÂżĂƒÂšÂžÂşĂ‚Ă–ÂťĂ…Ăƒ ž¡ÂÂšĂ…ĂˆĂ†Ă‡ÂżĂ„ÂżĂƒÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–Æǟ½ŸÂšĂˆÂźÂşĂ…à ¡à ǟÆǟžŸÄÉ¡É¿šÄÒÀSFDFQUJPOIBMMŒÇ¿Ă”Ă‰Ă…Ăƒ ÎÉÅ É¿Æ¿ÎÄŝÂÖĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…Ă€Ă”ĂˆĂ‰Ă…Ă„ĂˆĂ Ă…Ă€ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡Ă’ ÂˇÂšĂ‰Ă…Ă‡ÂˇĂƒĂŠÂťÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“¿ž¸Ÿ½¡ÉÓ¿žÂ¿Ă?ğÀĂ†ÂˇĂ‹Ă…ĂˆĂ„Ă…ĂˆĂ‰Âż ÂĽĂ?ĂŠĂ?ŸÄ¿Ÿ½Ÿğà ÅÉÅÇÅÀÂ‚ĂŒĂ…Ă‚Ă…ÂťĂ„Ă…ÂšÂˇĂ‰Ă…ĂˆĂ‰ÂżÂ’ ĂŠÂťÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“Â‚Ă†Ă‡ÂżÂşÂˇĂˆÂżĂ‰Ă“Â’žŸÂŸÄÓÕÂžÂżĂƒĂ„ÂźÂşĂ…ĂˆÂˇÂťÂˇ Ă‡ÂˇĂˆĂ†Ă…Ă‚Ă…Â˝ÂżÂšĂ?ÂźÂşĂ…ĂˆĂ–šĂ„ÂźĂ‰Ă‡ÂˇĂ„ÂžÂżĂ‰Ă„Ă’ĂŒÂžĂ…Ă„ÂˇĂŒƟǚźÅ Ă–Ă‡ĂŠĂˆÂˇÂˇĂ‰Ă‡ÂżĂŠĂƒÂˇ


91

interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


92

Stils ¨É¿ÂÓ interjers / ¿ÄɼÇÓ¼Ç


ÂĽÆÇşà ɟšĂ?ÂźĂ‚Ă…ĂƒÂĄĂ…ĂƒĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿Ö¿žĂ‰Ă‡ÂźĂŒ ž¡Ä¿ÀoÅɟÂÓ ½¿ÂÅÀÂťĂ…Ăƒ ĂŒĂ…ÂžĂ–Ă€ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„ÂˇĂ– Ă†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă€Ă ÂˇoĂˆĂ…ĂŽÂźĂ‰ÂˇÂźĂ‰Ă”Ă‚ÂźÂşÂˇĂ„Ă‰Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“ ¡½Ÿ ğà ÅÉÅÇÊÕÆÇ¿ÖÉÄÊÕÂ‚ĂˆĂ‰ÂˇĂ‡Ă…ĂƒĂ…ÂťĂ„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Â’ ÆÇÅÆÅÇĂ?¿À Ă„ÂˇĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ‡ ÆŝΟÇà ÄÊÉÅ šŸÇÉ¿à ¡ÂÓÄҟĂ…Ă Ă…Ă„Ă„Ă’ÂźÂˇĂƒÂ¸Ă‡ÂˇÂžĂŠĂ‡Ă’ƟǚźÅÔÉ¡½¡ ĂˆĂ…ĂˆÂšĂ…Â¸Ă…ÂťĂ„Ă’ĂƒÂżĂˆĂƒÂźĂ‚Ă’ĂƒĂ†Ă‡ÂżĂƒÂźĂ„ÂźĂ„ÂżÂźĂƒĂ‚ÂźÂşĂ ÂżĂŒ ĂƒÂźĂ‰ÂˇĂ‚Ă‚Ă…Ă Ă…Ă„ĂˆĂ‰ĂŠĂ Ă?¿ÀÂż¸ÅÂÓĂ?ÂżĂŒĂ†Ă…ÂšÂźĂ‡ĂŒĂ„Ă…ĂˆĂ‰ÂźĂ€ Ă…ĂˆĂ‰ÂźĂ Ă‚ÂźĂ„ÂżĂ– ÆÇÅ¿žšÅ¿ÉŸÂÓ"OESFTF,MBBTJ %FLPPSJ"LUTJBTFUT ŒÇŸšÇ¡Ă?ŸÄ¿ŸĂ…Ă‰Ă Ă…ĂˆĂ…Âšà ÇŚ¿ šžŸÂŸÄҟº¡žÅÄÒoĂ„ÂźÉÅÂÓà ŝ¡ÄÓÆÅÎɟĿÖ Â‚Ă”Ă Ă…Ă‚Ă…ÂşÂżĂŽÂźĂˆĂ Ă…Ă€ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰ĂŠĂ‡ÂźÂ’šŸÂ¿à źÅÂˇÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂżĂ€Ă?¡ ÂŹĂŠĂ„ÂťÂźĂ‡Ă‰ÂšÂˇĂˆĂˆÂźĂ‡Âˇ Ă„Ă…ÂżÔË˟à ÉÄ¡Ö‚ÆÇ¿šÖžà ¡’ ÔÉÅÀŸºà ÅÀ šÅžÊĂ?Ă„Ă…Ă€Ă†Ă…ĂˆĂ‰Ă‡Ă…Ă€Ă ÂżĂ ¡ĝĂ?¡ËÉÊ ºÅÇŝ¡à ÊÇÅÇÉ¡

interjers / ¿ÄɟÇӟÇ

Par projektu kopumâ. KompozĂŽcijâ ietilpstoĂ°o triju bĂťvju – viesnĂŽcas, dzĂŽvojamâs mâjas, saimniecĂŽbas çkas – proporciju (piemçram, uzsvçrti vertikâlo pirmâ stâva logu ambrazĂťru) elegance, pat zinâms patĂŽkams “vecmodĂŽgumsâ€? apvienojas ar vieglo metâlkonstrukciju un plaĂ°a stiklojuma (raĂžotâjs Andrese Klaasi & Dekoori Aktsiasets) drosmĂŽgu un brĂŽvu izmantoĂ°anu. Jumta slĂŽpo virsmu pârvçrĂ°ana par zaĂŻu mauriòu ir ne tikai cieòas apliecinâjums izcilâ austrieĂ°a Hundertvasera “ekoloĂŹiskajai arhitektĂťraiâ€?. Pateicoties ðâdam risinâjumam, vieglâ, gaisĂŽgâ bĂťve tiek efektĂŽvi “iesaistĂŽtaâ€? kĂťrortpilsçtas ainavâ.

93


Goèa Huskivadze

interjera priekĂ°meti / Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’¿ÄɟÇӟǡ

Bronzas enerÏija �íüðãèÿ åðÎíçÝ

94

Â˘ÂˇĂ‰ÂšÂżĂ€ĂˆĂ ÂżĂ€ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ šÅΡÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂź Ă…Ă‰Ă„Ă…ĂˆÂżĂ‰ĂˆĂ–Ă ĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ÂˇĂƒ Ă…ÂťÂˇĂ‡ÂźĂ„Ă„Ă’ĂŒĂƒĂ„Ă…ÂşĂ…ÂşĂ‡ÂˇĂ„Ă’Ăƒ Ă‰ÂˇĂ‚ÂˇĂ„Ă‰Ă…Ăƒ Ă„Ă…ºÂ¡šÄşšŸºÅĂ‰ÂšĂ…Ă‡ĂŽÂźĂˆĂ‰ÂšÂźo ĂˆĂ ĂŠĂ‚Ă“Ă†Ă‰ĂŠĂ‡Âˇ—Ă‚Ă•Â¸ÂżĂƒĂ’Ă€ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚o¸ÇÅĞ¡ ÂœÂźÔğǺŸÉ¿à ¡Ă…ĂˆĂ…Â¸ÂźĂ„Ă„Ă…ĂˆĂ…ÂžÂšĂŠĂŽĂ„ÂˇÉÇ¡¿Ă?ÂżĂ–Ăƒ Latvijas mâkslinieks Goèa Huskivadze ÂşĂ‡ĂŠÂžÂżĂ„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…ÆÇ¿à ¡ÄźÅÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšÂˇÂżĂˆÂˇĂƒĂ…Ă€ pieder pie tiem meistariem, kas apveltĂŽti ar ÂˇĂ‰ĂƒĂ…ĂˆĂ‹ÂźĂ‡ÂźÂşĂ‡ĂŠÂžÂżĂ„ĂˆĂ Ă…ÂşĂ…¸ÒÉ¡ šà ÅÉÅÇÅÀ daudzveidĂŽgu talantu, taèu galveno vietu viòa Ă‹Ă…Ă‡ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚ÂżĂˆĂ“ÆǟÆÅÎɟĿÖġοġÕĂ?ŸºÅ daiĂŻradç ieòem skulptĂťra. Bet mÎïâkais materiâls ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Âˇ meistaram ir bronza. Tâs enerÏçtika seviĂ°Ă­i labi ‚™ĂƒÂˇĂ‰ÂźĂ‡ÂżÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…Ă€à ÊÂÓÉÊǟšÇʞ¿¿ atbilst gruzĂŽnu lietiðíâs mâkslas tradĂŽcijâm un paĂ°ai ĂˆÂżĂ‚Ă“Ă„Ă’ÉÇ¡¿Ă?¿¿à ÅŸà Ă?¿ÅÄ¿ÇŚ¡Ä¿ÖÂż gruzĂŽnu dzĂŽves atmosfçrai, kuras ietekmç veidojuðâs ĂˆĂ…Â¸ÂżĂ‡ÂˇĂ‰ÂźĂ‚Ă“ĂˆĂ‰ÂšÂˇ oºÅšÅÇ¿ÉšÅΡ oÂ՝¿ jaunâ mâkslinieka noslieces. ĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂƒĂ–Ă‰ĂˆĂ–Ă„ÂˇĂˆÂźĂ‚ÂżĂ‰Ă“ĂˆÂšĂ…Ă€ÂťĂ…ĂƒĂ Ă‡ÂˇĂˆÂżÂšĂ’ĂƒÂż “Gruzijas materiâlajâ kultĂťrâ valda spçcĂŽgas šŸĂ?ÂˇĂƒÂż ÂżŸÒÎÄÅĂ Ă†Ă–Ă‰ÂżÂťÂźĂˆĂ–Ă‰ÂżÂşĂ…ÂťÂˇĂƒΟÂŚŸà kolekcionçðanas un krâðanas tradĂŽcijas,â€? ĂˆĂ‡ÂˇÂžÂšÂżĂ‰Ă’ĂƒÂšĂ ĂŠĂˆĂ…ĂƒʽŸÂżĂƒÂźÂźĂ‰ĂˆĂ…Â¸ĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„ĂŠĂ• saka Goèa. “Ă?audis tiecas savu mâju à ÅŸà Ă?¿Õ’ izrotât ar skaistâm lietâm, un parasti, £¿Ä¿¡ÉÕÇÄ¡ÖĂˆĂ ĂŠĂ‚Ă“Ă†Ă‰ĂŠĂ‡Âˇ š½¡Äǟà ÅÉÅÇÅÀ sasniedzot piecdesmit gadu sliekÇ¡¸ÅÉ¡ŸÉšÅΡÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂź ¿žÄ¡Î¡ÂÓÄÅ sni, cilvçkam ar izkoptu gaumi jau ĂˆĂ…ÂžÂťÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ–ĂˆĂ‡ÂˇĂˆĂŽÂźĂ‰Ă…ĂƒÄ¡Ă‰ÂźĂˆĂ„Ă…ÂźÂšĂ…ĂˆĂ†Ă‡ÂżĂ–Ă‰ÂżÂź ir sava kolekcija.â€? ŸŸĂŒĂ…ĂŽÂźĂ‰ĂˆĂ–Ă‡ÂˇĂˆĂˆĂƒÂˇĂ‰Ă‡ÂżÂšÂˇĂ‰Ă“ šžÖÉÓšÇÊà ¿´ÉÅ MiniatĂťrâs skulptĂťras, kuras ¸Â¡ºÅÆÇ¿ÖÉÄÒÀÂżšÅžšÒĂ?¡ÕĂ?¿Àà ÅÄÉ¡à ÉĂˆ veido Goèa Huskivadze, tiek ÔğǺ¿ŸÀ¸ÇÅĞÒ šÅÆÂÅÉ¿šĂ?ŸÀÂžÂˇĂƒĂ’ĂˆĂ‚Ă’ darinâtas ar tâdu aprçíinu, ka š¡ÖɟÂÖ ar tâm nodibinâsies “cieĂ°sâ€? ¨Åž¡Ä¿ŸĂƒÂżĂ„¿¡ÉÕÇÒÉǟ¸ÊŸÉÅÉĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Âˇ


šÄÊÉǟÄğÀĂ Ă…Ă„Ă?ŸÄÉÇ¡Ă?¿¿Ä¡ÊÇŚğ ž¡ŸÇ½¡ÄÄźÅÂťĂ’ĂŒÂˇĂ„ÂżĂ–oĂ„ÂˇĂˆĂ‰Ă…Ă‚Ă“Ă Ă…ÂšĂˆÂźÂžÂťÂźĂˆĂ“ Å½ÄŸÒÉÓÉÅÎÄÅÂż¡à ÅÄ¿ÎÄÅÂŞĂƒÂźĂ„ÂżÂź ĂˆĂ…ĂˆĂ‡ÂźÂťĂ…Ă‰Ă…ĂŽÂżĂ‰Ă“ĂˆĂ–Ä¡ĂƒÂˇĂ‚Ă…ĂƒÂżÆÇ¿Ă”Ă‰Ă…Ăƒ Ă†Ă…Ă‚Ă„Ă…ĂˆĂ‰Ă“Ă•šÒÇ¡ž¿ÉÓĂˆÂźÂ¸Ă–¿ž¡šÄ¡ĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇÂźĂ‰ĂˆĂ– ÂšÂźĂ‡ĂŒĂ…ĂƒĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ĂˆĂ‰ÂšÂˇ ÂŚĂ‡Ă…Ă‹ÂźĂˆĂˆÂżĂ…Ă„ÂˇĂ‚Ă“Ă„Ă…ÂźŸǡžÅš¡Ä¿ŸšÅΡ ÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂźġΡššÇʞ¿¿ž¡à ÅÄοÂ ĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšÂźĂ„Ă„ĂŠĂ•Ă?Ă Ă…Ă‚ĂŠ ÂžÂˇĂ‰ÂźĂƒoĂ‰ÂźĂŒĂ„ÂżĂ ĂŠĂƒ´ÉÅ ÊΟ¸Äşž¡šŸŸÄ¿ŸĂ„Ă…ĂˆÂżĂ‰ÂżĂƒĂ–ÂˇĂ‡ĂŒÂżĂ‰ÂźĂ Ă‰Ă…Ă‡Âˇ Â&#x;Ç¡à ¿ÖŠÅ¿žŸoÉźÅĂˆÂˇĂƒĂ…ÂşĂ… à ÅÉÅÇÒÀĂˆĂ…ÂžÂťÂˇĂ‚ ÂžĂ„ÂˇĂƒÂźĂ„ÂżĂ‰Ă’Ă€à ÊÂÓÉŚÒÀÆÂ¡à ¡É‚§Å¿Ä¡ĂƒÂˇĂ‰Ă“ žÅšŸÉÂ’™¢¡Éš¿¿ ºŸšÅΡÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂź½¿šŸÉ ʽŸŸÉ Åà ÅÄΡɟÂÓÄÅĂˆĂ‹Ă…Ă‡ĂƒÂżĂ‡Ă…ÂšÂˇĂ‚Ă…ĂˆĂ“ ŸºÅĂ‰ÂšĂ…Ă‡ĂŽÂźĂˆĂ Ă…ÂźĂ‚ÂżĂ?Ă…Â™ÂˇÂ˝Ă„Ă’ĂƒĂ‹ÂˇĂ Ă‰Ă…Ăƒ ĂˆÂšĂ…ÂźĂ€¸¿ÅºÇ¡Ë¿¿Ă…Ă„ĂˆĂŽÂżĂ‰ÂˇÂźĂ‰ºÅÒÊΟ¸Òš Â˘ÂˇĂ‰ÂšÂżĂ€ĂˆĂ Ă…Ă€Â—Ă ÂˇÂťÂźĂƒÂżÂżĂŒĂŠÂťĂ…Â˝ÂźĂˆĂ‰ÂšŠÅ¸ÒÂÅ ÂšĂ‡ÂźĂƒĂ– à ź¡ĂˆƟǚźÅĂ ĂŠĂ‡ĂˆÂˇÂżÅÅà ÅÄΡĿÖ ÂˇĂ ÂˇÂťÂźĂƒÂżÂżĂˆĂ‰ĂŠÂťÂźĂ„Ă‰Ă…ÂššŸÂŝ¿ÄºÂ¡šÄÒÀĂƒÂˇĂˆĂ‰ÂźĂ‡ ĂˆÂšĂ…ÂźĂ…Â¸Ă‡ÂˇÂžĂ„ÂˇĂ–Ă?à Å¡šÄÊÉÇ¿ÂˇĂ ÂˇÂťÂźĂƒÂżÂż ›ÂÖ ÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂźÔÉŸҡĂ?à Å¡ÊÄ¿à ¡ÂÓÄźÅ ĂˆĂ ĂŠĂ‚Ă“Ă†Ă‰Ă…Ă‡ÂˇÂ&#x;ºÅÇÖÂ™ÂˇĂˆÂżĂ‚Ă“ÂźÂšÂˇ ¨ŸºÅÄÖšÅΡÂŹĂŠĂˆĂ ÂżÂšÂˇÂťÂžÂźÂšĂ’ĂˆĂ‰ÂˇÂšĂ‚Ă–ÂźĂ‰ĂˆÂšĂ…Âż Ç¡¸ÅÉÒšÅĂƒĂ„Ă…ÂşÂżĂŒĂƒĂŠÂžÂźĂ–ĂŒ Ă„Ă…šĂ…ĂˆĂ„Ă…ÂšĂ„Ă…Ăƒ ž¡ºÇ¡Ä¿Ă?ŸÀ ÂżÉÅÂÓà ÅĂ‰ÂˇĂƒ ºŸÂťÂźĂ€ĂˆĂ‰ÂšĂŠĂ•Ă‰ ĂƒĂŠÂžÂźÂżĂˆĂ…ÂšĂ‡ÂźĂƒÂźĂ„Ă„Ă…ÂşĂ…ÂżĂˆĂ ĂŠĂˆĂˆĂ‰ÂšÂˇ Ă”Ă ĂˆĂ†Ă…ÂžÂżĂ?¿Ö Ă Ă…Ă‰Ă…Ă‡Ă’ĂŒĂ†Ă…ĂˆĂ‰Ă…Ă–Ă„Ă„Ă…ĂƒÂźĂ„Ă–ÂźĂ‰ĂˆĂ–´ÉÅÂšÂźĂ‡ĂƒÂˇĂ„ÂżĂ– ¨¯— ¿ÄÂÖĝ¿Ö Â§Ă…ĂˆĂˆÂżĂ–™¢¡Éš¿¿É¡à źÅ ĂƒĂŠÂžÂźĂ–ğÉ ÂżÂšĂˆĂ‰Ă‡ÂźĂŽÂˇĂˆĂ‡ÂˇÂ¸Ă…Ă‰ÂˇĂƒÂżĂŒĂŠÂťĂ…Â˝Ă„ÂżĂ Âˇo ǟà ¡Öʝ¡Î¡ÂÖĂ?ŸÄ¿ÉŸÂŸÀ¸ÇÅĞŚÅÀ ĂƒÂżĂ„ÂżÂˇĂ‰Ă•Ă‡Ă’

interjera priekĂ°meti / Ă†Ă‡ÂźÂťĂƒÂźĂ‰Ă’¿ÄɟÇӟǡ

kontakts – tâs gribas pçtĂŽt, òemt rokâs. Tâ ir labvçlĂŽbas pilna un pacilâjoĂ°a saskarsme ar tçlnieka ieceri atklâjoðâs bronzas enerĂŹiju. Lai radĂŽtu miniatĂťru, no mâkslinieka tiek prasĂŽta tik liela iekðçja koncentrçðanâs, ka brĂŽĂžam pat jâaiztur elpa, – visam jâbĂťt ĂŻoti precĂŽzam un lakoniskam. Prasme koncentrçties uz mazâm detaïâm un turklât pilnĂŽbâ izteikt savu ieceri vienmçr tikusi uzskatĂŽta par meistarĂŽbas virsotni. Profesionâlo izglĂŽtoĂ°anos Goèa Huskivadze uzsâka Gruzijâ. Pabeidza mâkslas skolu, pçc tam – tehnikumu. Ă?ĂŽ mâcĂŽbu iestâde nosaukta arhitekta, slavenâ kulta plakâta “Dzimtene Mâte sauc!â€? autora Iraklija Toidzes vârdâ. Latvijâ, kur Goèa Huskivadze dzĂŽvo jau 20 gadus, pilnĂŽbâ izveidojâs viòa radoĂ°ais rokraksts. Par svarĂŽgu savas biogrâfijas faktu viòð uzskata mâcĂŽbas Latvijas Mâkslas akadçmijâ. Tolaik studentiem no pirmâ kursa lĂŽdz akadçmijas beigĂ°anai bija viens galvenais skolotâjs (savdabĂŽga skola akadçmijas sienâs). Huskivadzem tâ bija unikâlâ tçlnieka Igora VasiĂŻjeva skola. Tagad Goèa Huskivadze savus darbus eksponç daudzos muzejos, galvenokârt ârzemçs, un tikai tur, kur darbojas modernâs mâkslas muzeji, kuru ekspozĂŽcijas pastâvĂŽgi mainâs. Tâs ir Vâcija, ASV, Somija, Krievija. Latvijâ ðâda muzeja nav, un bronzas miniatĂťras cienĂŽtâjiem.

95


mçbeles un interjers / ü¸¼ÂÓ¿¿ÄɼÇÓ¼Ç

20 0 5 #1

2005 #1

mçbeles un interjers ü¸¼ÂÓ¿¿ÄɼÇÓ¼Ç

ISSN 1691-1407

Interior_2005-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you