Page 1

ประวัติผู้จัดทา

ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทร

นางสาวธมนวรรณ จาดทองคา 25 สิงหาคม 2540 บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 099-392-8080

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

จบประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาล ๒ ประชาภิบาล จบมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จบประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประวัติผู้จัดทำ  
ประวัติผู้จัดทำ  
Advertisement