Page 1

1

บทที่ 1 บทนา 1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา ในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของ Animation เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และบวก กับการที่ Adobe Flash เป็นหนึ่งโปรแกรมใช้สร้างสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของ Flash พัฒนาและ เผยแพร่โดยอโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถแสดงผลผ่าน Browser ได้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โปรแกรม Adobe Flash เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหว (Animation) ได้เป็นอย่างยิ่งดีโดยสื่ อที่ พัฒนาขึ้นจะมีลักษณะเด่นหลายประการ เช่น ได้วาดภาพคมชัด ทาภาพเคลื่อนไหวได้สะดวก ขนาดไฟล์ เล็ก จึงสามารถแสดงผลและเผยแพร่บนระบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้พัฒนายังสามารถเพิ่ม รูปแบบการตอบสนองให้กับสื่อแอนิเมชั่นให้พัฒนาขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อแอนิเมชั่น ได้โดยตรงอีกด้วย คณะผู้ จั ดท าจึ ง มีแ นวคิ ด ที่จ ะสร้ างการ์ ตู นแอนิเ มชั่ น เพื่ อ เป็ นสื่ อ ประชาสั มพั นธ์ ใ ห้ กั บ แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่จะช่วยให้การออกไปแนะแนวนักเรียนที่จะเข้าศึกษา ต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชี พและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงช่วยให้ ถ่ายทอดความรู้ไม่ซ้าซาก จาเจและดูเป็นวิชาการมากเกินไป เนื้อหาสามารถเป็นที่เข้าใจง่าย และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทั้งเด็ก และผู้ ใ หญ่ อี ก ทั้ ง การถ่ า ยทอดความรู้ ใ นรู ป แบบการ์ ตู น แอนิ เ มชั่ น ยั ง ให้ ผู้ ช มเกิ ด ความสนุ ก สนาน เพลิดเพลิน กับเรื่องราวและสีสันของตัวการ์ตูนต่างๆและทาให้มีจินตนาการไปพร้อมกันได้ ในการสร้าง การ์ตูนได้นาเอาโปรแกรม Adobe Flash เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ,การฟิกต่างๆ สาหรับงานเว็บ มีทั้งสื่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มาใช้ในการสร้างแอนิเมชั่น และนาความน่ าสนใจของ แผนกคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเป็นการ์ตูนที่มีสาระความรู้และประโยชน์แก่ผู้ชม ดังนั้นทางคณะผู้จัดทาจึงได้จัดทาแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี


2

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.2.1 เพื่อสร้างแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มีต่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1.3 สมมติฐานของโครงการ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจอยู่ใน ระดับมาก 1.4 ขอบเขตของโครงการ 1.4.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 30 คน 1.4.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 28 คน 1.4.3 ตัวแปรที่ศึกษา 1.4.3.1 ตัวแปรต้น คือ แอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1.4.3.2 ตัว แปรตาม คือ ประเมินความพึงพอใจ แอนิเมชั่นประชาสั มพันธ์แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 1.5.1 Animation (แอนิเมชั่น) หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการ นาภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทาให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดย ปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล (output)


3

โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายด้วย ความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที 1.5.2 โปรแกรม Adobe Flash CS 6 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย , ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์( Vector), สามารถเล่ น เสี ย งและวี ดิ โ อ แบบสเตริ โ อได้ , สามารถสร้ า งงานให้ โ ต้ ต อบกั บ ผู้ ใ ช้ ( Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสาหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทางานในลักษณะ CGI โดย เชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการ บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทาให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์ แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น 1.5.3. ประชาสัมพันธ์ หมายถึง การสื่อสารความคิดเห็น ข่าวสาร ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไปสู่กลุ่ม ประชาชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบันกับ กลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือ สนับสนุนจากประชาชน รวมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีให้แก่หน่วยงาน องค์การ สถาบันด้วย ทาให้ประชาชน เกิด ความนิยม เลื่อมใส ศรัทธาต่อหน่วยงาน ตลอดจนค้นหาและกาจัดแหล่งเข้าใจผิด ช่วยลบล้างปัญหา เพื่อสร้างความสาเร็จในการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.6.1 ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.6.2 ได้ทราบความพึงพอใจต่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1.6.3 เพื่อเป็นการสร้างผลงานให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


4

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง ในการด าเนิ น โครงการแอนิ เ มชั่ น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะผู้ จั ด ท าได้ ทาการศึกษา ค้นคว้าทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทาแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ โดยแบ่งเนื้อหาของเอกสารงานวิจัยเป็นหัวข้อต่างๆดังนี้ 2.1 ความรู้เกี่ยวกับแอนิเมชั่น 2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 2.3.ประเภทของการ์ตูน 2.4 หลักการพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น 2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.1 ความรู้เกี่ยวกับแอนิเมชั่น แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ถูกผลิตขึ้นต่าง หากจาก กั น ที ล ะเฟรม แล้ ว น ามาร้ อ ยเรี ย งเข้ า ด้ ว ยกั น โดยการฉายต่ อ เนื่ อ งกั น ไม่ ว่ า จากวิ ธี ก ารใช้ คอมพิวเตอร์การฟิกถ่ายภาพวาดรูปหรือรูปถ่ายแต่ละขณะหุ่นจาลองที่ค่อยๆขยับเมื่อนาภาพดังกล่าวมา ฉาย ด้วยความเร็ว ตั้ งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ ต่ อ เนื่ อ งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก การเห็ น ติ ด ตาในทางคอมพิ ว เตอร์ การจั ด เก็ บ ภาพแบบแอนิ เ มชั่ น ที่ ใ ช้ แพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG และ Flash คาว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคาว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ ละติน "animare" ซึ่งมีความหมายว่า ทาให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ 2.1.1 ชนิดของแอนิเมชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็นสามชนิดคือ 2.1.1.1 Drawn Animation คือ แอนิเมชั่นที่เกิดจากการวาดภาพหลายๆพันภาพแต่ การฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีข้อดีของการทาแอนิเมชั่นชนิดนี้คือ มีความ


5

เป็นศิลปะ สวยงาม น่าดูชม แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก ต้องใช้แอนิเมเตอร์จานวน มากและต้นทุนก็สูงตามไปด้วย

รูปภาพที่ 2.1 รูปแสดง Drawning Animation 2.1.1.2 Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะ ของหุ่นจาลองที่ค่อยๆขยับ อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คล้ายกับ ดินน้ามันโดยโมเดลที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้อีกหลายครั้งและยังสามารถผลิตได้หลายตัว ทาให้สามารถ ถ่ายทาได้หลายฉากในเวลาเดียวกันแต่การทา Stop Motmotion นั้นต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and the Giant Peach สามารถผลิตได้ 10 วินาทีต่อวันเท่านั้น วิธี นี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนมาก

รูปภาพที่ 2.2 รูปแสดง Stop Motion Animation 2.1.1.3 Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟท์ที่สามารถช่วยให้การทาแอนิเมชั่นง่าย ขึ้นเช่น โปรแกรม Maya, Macromediaและ 3D Studio Max เป็นต้น


6

รูปภาพที่ 2.3 รูปแสดง Computer Animation 2.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย , ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบ สเตริโอได้, สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้( Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสาหรับการเขียน โปรแกรม (Action Script) และยังทางานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทาให้แสดงผล ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนามาใช้งานอย่าง แพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ ทาให้การนาเสนอทาได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทางานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อ กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทางานได้กับหลายๆ แฟลตฟอร์ม (Platform) 2.2.1 ลักษณะสาคัญของโปรแกรม Adobe Flash cs6 1. สร้างชิ้นงาน Interactiveมีส่วนตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ ได้ นาไปประยุกต์เป็นสื่อการสอน ( E- Learning ) หน้าจอควบคุมการทางานต่าง ๆ สื่อโฆษณา ( Banner ) บนเว็บไซต์ การ์ตูนแอนิเมชันต่างๆ เป็นต้น 2.สร้ า งชิ้ น งาน Animationจุ ด เด่ น ของการท างานในโปรแกรมแฟลช คื อ การสร้ า ง Animation หรือ ภาพเคลื่อนไหว มีเครื่องมืออานวยความสะดวก ทาให้โปรแกรม Flash สร้างผลงาน Animation ได้ง่าย


7

3.สร้างเว็บไซต์ (Website) โปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้าง ลูกเล่นต่าง ๆ ได้ง่ายมีจุดอ่อนคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาดของ ไฟล์เว็บไซต์ค่อนข้างใหญ่ 4.สร้างเกมส์ (GAME) แฟลชมีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่า ง ๆ ให้เกมส์มีความ สวยงาม มีเครื่องมือสาหรับสร้างคาสั่งควบคุมการเล่นเกมส์ อีกทั้งไฟล์เกมส์ที่สร้างออกมามีขนาดเล็ก ทา ให้อัพโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 2.2.2 การเปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6 เข้าสู่โปรแกรม Flash CS6 เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start แล้ว เลือกคาส่ง All Programs->Adobe>Adobe Flash CS6 Professional จะปรากฏหน้าต่าง ให้เรา เลือกใช้งานโปรแกรม Flash CS6 ดังนี้

รูปภาพที่ 2.4 การเข้าใช้โปแกรม


8

รูปภาพที่ 2.5 หน้าต่างเริ่มการทางาน 2.2.3 ส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Flash CS6

รูปภาพที่ 2.6 แสดงส่วนประกอบของโปรแกรม


9

2.2.4 ส่วนประกอบของ Timeline

รูปภาพที่ 2.7 แสดงส่วนประกอบของ Timeline 1. ปุ่มแสดงหรือซ่อน Timeline 2. เลเยอร์ เฟรมจะต้องวางบนเลเยอร 3. ปุ่มซ่อนและแสดงข้อมูลบนเลเยอร์ 4. ปุ่มอนุญาตให้แก้ไขและป้องการแก้ไขข้อมูลบนเลเยอร์ 5. เพลย์เฮดหัวอ่านเฟรมแต่ละช่อง 6. หมายเลขประจาเฟรม 7. เฟรม เปรียบเหมือนช่องเก็บเหตุการณ์ของมูฟวี่ 8. ปุ่มสร้างเลเยอร์ใหม่ 9. ปุ่มสร้างโฟล์เดอร์เลเยอร์ 10.ปุ่มลบเลเยอร์ 11. ปุ่มเซ็นเตอร์เฟรม 12. ปุ่มโอเนียน สกิน 13. ปุ่มโอเนียน สกินแบบโครงร่าง 14. ปุ่มแก้ไขเฟรมหลายเฟรมพร้อมกัน 15. บอกตาแหน่งหมายเลขเฟรมในขณะทางาน


10

16. บอกความเร็วการแสดงกี่เฟรมต่อวินาที 17. เวลาที่ใช้ในการมูฟวี่ 2.2.5 เมนูบาร์ (Menu Bar) แถบเมนูแสดงรายการคาสั่งต่างๆ ของโปรแกรมทั้งหมด ได้แก่ การสร้างชิ้นงาน การสร้างมูฟวี่ รวมไปถึงการตั้งค่าต่าง รูปภาพที่ 2.8 แสดงแถบเมนูบาร์ (Menu Bar) 2.2.6 ทูลบ๊อกซ์ (Toolbox) แสดงปุ่มเครื่องมือเป็นส่วนรวบรวมเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ในการสร้าง ปรับแต่ง และ แก้ไขชิ้นงาน ที่อยู่ใน Movie โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มเครื่องมือ กลุ่มมุมมอง กลุ่มกาหนดสี และ กลุ่มออบชั่นของเครื่องมือ

รูปภาพที่ 2.9 แสดงแถบทูลบ๊อกซ์ 2.2.7 Timeline หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาสาหรับการนาเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนทางาน เกี่ยวกับ Layer และ Timelineเราแบ่งไทมไลน์เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่


11

1. ส่วนแสดงเลเยอร์ (Layer) ซึ่งแต่ละเลเยอร์เปรียบเหมือนแผนใสที่สามารถวางภาพ หรือออบเจ็กต์ได้ โดยแต่ละเลเยอร์นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชันงานเดียว (เราจะ กล่าวถึงเรื่องเลเยอร์เพิ่มเติมภายหลัง) 2. ส่วนเฟรม (Frame) ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งทางานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกัน เป็นภาพยนตร์โดยเมื่อมีการนาเฟรมเหล่านี้มาแสดง อย่างต่อเนื่องก็จะทาให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Frame จะแสดงผล ทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นส้นสีแดงคอยบอกตาแหน่งว่างกาลัง ทางานอยู่ที่เฟรมใด

รูปภาพที่ 2.10 แสดงแถบไทมไลน์ (Timeline) เราสามารถเปิด/ปิดไทมไลน์นี้ได้โดยคาสั่ง View > Thmeline ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่ หน้าคาว่า Timeline เพื่อเปิดไทมไลน์ และใช้คาสั่ง View > Timeline อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อ ปิดไทมไลน์ซึ่งเราอาจเปรียบการทางานของไทมไลน์เหมือนกับม่วนฟิล์ม ในขณะที่สเตจคือส่วนที่แสดงแต่ ละเฟรมในม้วนฟิลม์นั้นตามลาดับที่กาหนดไว้ เราสามารถแบ่งไฟล์ชิ้นงานที่สร้างเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่าฉากหรือซีน (Scene) โดยใน โดยในมูฟวี่หนึ่งๆ จะประกอบด้วยซีนหรือหลายซีนก็ได้ เนื่องจากจะทางานได้ทีละซีนนั้นจึงต้องเลือกซีนที่ จาทางานด้วยโดยคลิกที่เมนู Window > Other Panels > Scene หรือเลือกใช้ปุ่ม การแทรกซีน สามารถแทรกได้โดยเลือกที่เมนูคาสั่ง Inserts > Scene1 2.2.8 สเตจ (Stage) และพื้นที่ทางาน ประกอบด้วยพื้นที่ว่างสาหรับวางวัตถุแบบชั่วคราว และพื้นที่ของเวที (Stage)


12

รูปภาพที่ 2.11 แสดงสเตจและพื้นที่ทางาน (Stage) พื้นที่สีขาวบริเวณกลางจอคือ สเตจ เป็นพื้นที่ใช้จัดวางออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่ต้องการแสดง ให้ เห็ น ในชิ้น งาน ส่ วนพื้น ที่สีเทาด้านนอกบริเวณสีขาวคือ Pasteboard เป็นบริเวณที่สามารถนา ออบเจ็กต์ ต่าง ๆ มาวาง พักไว้หรือวางซ่อนไว้ได้เพราะบริเวณนี้จะไม่แสดงผลเวลาที่เรา Export Movie เป็นไฟล์ .SWF เราสามารถเปิด/ปิดพื้นที่การทางานโดยสั่ง View > Work Area ให้มีเครื่องถูกหน้าคา ว่า Work Area เพื่อปิดพื้นที่การทางาน (หรือจะกดคีย์ลัด <Ctrl>+<Shift>+<W> ก็ได้) 2.2.9 พาเนล พาเนลคือหน้าต่างทีรวบรวมเครื่องมือต่างๆ สาหรับใช้ในการปรับแต่งออบเจ็กต์ ซึ่งใน Flash ได้มีการจัดพาเนลต่างๆ ไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่ของมันให้เราเรียกใช้ได้ พาเนลสาคัญที่ ควรรู้จักดังนี้ 2.2.9.1 Property Inspector Property Inspector เป็นพาเนลที่ใช้แสดงคุณสมบัติต่าง ๆ ของออบเจ็กต์ที่ เราคลิกเลือก ซึ่งเราสามารถปรับแต่งคุณสมบัติล่านี้ได้ ทั้งนี้รายละเอียดที่ Property Inspector จะ เปลี่ยนไปตามออบเจ็กต์ที่เลือก โดยสามารถเเยกเปิดใช้งาน Property Inspector ด้วยคาสั่ง Window > Properties >Properties หรือกดคีย์ลัด <Ctrl+F3>


13

รูปภาพที่ 2.12 แสดง Property Inspector 2.2.9.2 พาเนล Color พาเนล Colorเป็นพาเนลที่เลือกใช้สีและผสมสีตามที่ต้องการ ซึ่งจะนาไปใช้ ปรับแต่งสีให้กับทั้งภาพวาดและตัวอักษรได้อย่างง่ายดาย โดยมีให้เลือกถึง 2 แท็บด้วยกันคือ Color Mixer ( ใช้ผสมสีเองตามต้องการ) และ Color Swatches (ใช้เลือกสีจากจานสีตามที่โปรแกรมกาหนด มาให้) โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งานพาเนล Color ด้วยคาสั่ง Window > Color Mixer

รูปภาพที่ 2.13 แสดง พาเนล Color


14

2.2.9.3 พาเนล Library พาเนล Library Symbols, Buttons, Movies

หน้ า ต่ า งควบคุ ม เกี่ ย วกั บ ชุ ด วั ต ถุ ข องโปรแกรม ได้ แ ก่

รูปภาพที่ 2.14 แสดง พาเนล Library 2.3 ประเภทของการ์ตูน ลักษณะของการ์ตูน มี 2 ลักษณะ คือ 1. การ์ตูนภาพนิ่ง ( STATIC CARTOONS ) หมายถึง ลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อิริยาบถ เป็นการบอกเล่า เล่าเรื่อง ไม่มีการดาเนินเรื่อง 2. การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว ( DYNAMIC CARTOONS ) หมายถึง ลักษณะที่มีความ เปลี่ยนแปลงลีลาอิริยาบถต่างๆ ของตัวการ์ตูน จากภาพหนึ่งไปยังอีกภาพหนึ่ง ประเภทของการ์ตูนในประเทศไทย แบ่งได้ 5 ประเภท 1. การ์ตูนการเมือง ( Political Cartoons ) เป็นการ์ตูนที่มุ่งเน้นการล้อเลียน เสียดสี ประชดประชันบุคคล หรือเหตุการณ์ที่สาคัญ ในไทยนิยมล้อเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่าน อ่านเกิดความสนใจมีความคิดเห็นใหม่ๆลักษณะการ์ตูน ชนิดนี้อาจมีบรรยายหรือไม่มีก็ได้ 2. การ์ตูนขาขัน ( Gag Cartoons ) เป็นการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว ที่มุ่งเน้นความขบขัน เป็นหลัก การ์ตูนชนิดนี้จะนิยมนาเหตุการณ์ใกล้ตัวมาเขียน เป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากในสังคมไทย 3. การ์ตูนเรื่องยาว ( Comicorserial Cartoons ) เป็นการนาเสนอการ์ตูนที่เป็น เรื่องราวต่อเนื่องกันจนจบ การ์ตูนชนิดนี้ปรากฏอยู่ในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เรียกว่า Comics Strips แต่ถ้านามาพิมพ์รวมเล่ม เรียกว่า Comics Books เช่น การ์ตูนเล่มของญี่ปุ่น และฝรั่ง ส่วนของการ์ตูน ไทยนั้นนิยมนาเรื่องจากวรรณคดี นิทานพื้นบ้าน จักร ๆ วงศ์ๆ เป็นต้น


15

4. การ์ตูนประกอบเรื่อง ( Illustrated Cartoons ) เป็นการ์ตูนที่ใช้ประกอบกับข้อเขียน อื่นๆ ประกอบโฆษณาเพื่อขยายความ หรือการ์ตูนประกอบการศึกษา 5. การ์ตูนมีชีวิต ( Animated Cartoons ) หรือการ์ตูนภาพยนตร์เป็นการ์ตูนที่มีการ เคลื่อนไหวมีการลาดับภาพ และเรื่องราว ที่ต่อเนื่องกันคล้ายภาพยนตร์ 2.4 หลักการพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น ภาพเคลื่อนไหว หรือที่เราเรียกว่า Animation คือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุ โดยมีความสัมพันธ์กับ เวลา เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนที่มีการเคลื่อนที่ การเดิน การวิ่ง เป็นต้น สาหรับ Flash นั้น จะมีการเคลื่อนที่ อยู่ 2 ลักษณะคือ 1. การเคลื่อนย้ายแบบย้ายสถานที่ (Motion) เช่น วัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B 2. การเคลื่อนที่โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ (Transform) 2.4.1 ประเภทของภาพเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ (Frame By Frame Animation) เป็นการเคลื่อนไหว ชนิด ภาพที่ 1 ไปภาพที่ 2 ไปภาพที่ 3 … ไป ภาพสุดท้าย หรือเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวของการ์ตูน นั่นเอง การเปลี่ยนแปลงของภาพแต่ละภาพที่เรียงอย่างต่อเนื่องในลักษณะนี้ เหมาะสาหรับการทา Animation ที่ซับซ้อน เช่น Animation ที่มีการเคลื่อนไหว ลักษณะท่าทางมาก เป็นต้น ซึ่งจะใช้ภาพ จานวนมาก โดยที่แต่ละ Frame จะใส่ภาพในลักษณะท่าทางต่าง ๆ 1 ภาพ ทาให้เสียเวลา แต่จะทาให้ ภาพมีการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริง การเคลื่อนไหวชนิดกาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด (Tweened Animation) การเคลื่อนไหวของ Animation ลักษณะนี้จะมีการกาหนดจุดเริ่มต้นในการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และใช้วิธีการคานวณของ Flash ในการแสดงภาพต่าง ๆ โดยที่เราไม่ต้องไปหาภาพมา เรียงต่อกัน เราสามารถแบ่งลักษณะการเคลื่อนไหวออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ 1. เปลี่ยนแปลงสถานที่ (Motion Tween) เป็นการเคลื่อนไหวที่มีการย้ายสถานที่ โดย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัตถุ แต่สามารถเปลี่ยนสีหรือขนาดได้ คือ การเปลี่ยนแปลงจากจุด A ไป จุด B นั่นเอง โดยที่ระหว่างการเคลื่อนที่จาก A ไป B สามารถมีการเปลี่ยนแปลงขนาด เปลี่ยนสี หรือ ค่อย ๆ จางหายไป แต่ไม่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่งได้ การทา Animation ลักษณะนี้ Flash Movie จะมีขนาดเล็กกว่า การเคลื่อนไหวชนิดภาพต่อภาพ เพราะใช้ การคานวณการเคลื่อนไหวแทนการใช้ภาพจริงหลาย ๆ มาแสดงต่อกัน


16

2. เปลี่ยนแปลงลักษณะเดิม (Shape Tween) เป็นการเคลื่อนไหวโดยมีการ เปลี่ยนแปลงรูปร่าง หรือเปลี่ยนจากวัตถุหนึ่งไปเป็นอีกวัตถุหนึ่ง 2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้หลายความหมาย ดังนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า พึงพอใจ หมายถึง รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ ดิเรก (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ทาของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอันเกิดจาก การปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความสุข ความมุ่ง มั่นที่จะ ทางาน มีขวัญและมีกาลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของงานที่ทา และสิ่งเหล่านี้ จะส่ งผลต่อประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการทางานส่ งผลต่อถึงความก้าวหน้าและ ความสาเร็จขององค์การอีกด้วย วิรุฬ (2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึ กภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่ กับแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับ การตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อยสอดคล้องกับ ฉัตรชัย (2535) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัย ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองหรือบรรลุ จุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้น ไม่ได้รับการตอบสนอง กิตติมา (2529) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้านต่างๆเมื่อได้รับการตอบสนอง กาญจนา (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็น นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถ สังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทา ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น


17

นภารัตน์ (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและความสุขที่ มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ เทพพนม และสวิง (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มีอารมณ์ ในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหนึ่ง สิ่งที่ขาดหายไประหว่างการเสนอ ให้กับสิ่งที่ได้รับจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได้ สง่า (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่ง หมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ จากการตรวจเอกสารข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของ บุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงกันข้าม หากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ Shelly อ้างโดย ประกายดาว (2536) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ว่าความ พึงพอใจเป็ น ความรู้ สึ กสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึ กทางบวกและความรู้ สึ กทางลบ ความรู้สึ ก ทางบวกเป็ น ความรู้ สึ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว จะท าให้ เ กิ ด ความสุ ข ความสุ ข นี้ เ ป็ น ความรู้ สึ ก ที่ แ ตกต่ า งจาก ความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุขสามารถทาให้เกิดความรู้สึก ทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อ บุคคลมากกว่าความรู้ สึกในทางบวกอื่นๆ ขณะที่วิชัย (2531) กล่าวว่า แนวคิดความพึงพอใจ มีส่ว น เกี่ยวข้องกับความต้องการของมนุษย์ กล่าวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการของ มนุษย์ได้รับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าอยู่ในที่ใดย่อมมีความต้องการขั้นพื้นฐานไม่ต่างกัน พิทักษ์ (2538) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง กระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทางของ ผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ง ที่มากระตุ้น สุเทพ (2541) ได้สรุปว่า สิ่งจูงใจที่ใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ มี ด้วยกัน 4 ประการ คือ 1. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกาย ที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่างๆ


18

2. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดล้อมใน การประกอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งอันก่อให้เกิดความสุขทางกาย 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งต่างๆที่สนองความ ต้องการของบุคคล 4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์ มิตรกับผู้ร่วมกิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน อันเป็นความพึง พอใจของบุคคลในด้านสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมั่นคงใน การประกอบกิจกรรม ขณะที่ ปรียากร (2535) ได้มีการสรุปว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ใช้เป็นเครื่องมือ บ่งชี้ ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานนั้นมี 3 ประการ คือ 1. ปัจจัยด้านบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ ประสบการณ์ในการทางาน เพศ จานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาใน การทางาน การศึกษา เงินเดือน ความสนใจ เป็นต้น 2. ปัจจัยด้านงาน (factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ทางาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 3. ปัจจัยด้านการจัดการ (factors controllable by management) ได้แก่ ความ มั่นคงในงานรายรับ ผลประโยชน์ โอกาสก้าวหน้า อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ สภาพการทางาน เพื่อน ร่วมงาน ความรับผิด การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร การนิเทศงาน เป็นต้น 2.5.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ Kotler and Armstrong (2002) รายงานว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นต้องมีสิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เป็นความต้องการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่งความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความต้องการ บางอย่างเป็นความต้องการทางชีววิทยา(biological) เกิดขึ้นจากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวกระหาย หรือความลาบากบางอย่าง เป็นความต้องการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความต้องการการ ยอมรับ (recognition) การยกย่อง (esteem) หรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (belonging) ความต้องการ ส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที่จะจูงใจให้ บุคคลกระทาในช่วงเวลานั้น ความต้องการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เมื่อ ได้รับการกระตุ้นอย่างเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดยทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาสโลว์ และทฤษฎีของซิกมันด์ ฟรอยด์


19

2.5.2.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation) อับราฮัม มาสโลว์ (A.H.Maslow) ค้นหาวิธีที่จะอธิบายว่าทาไมคนจึงถูก ผลักดันโดยความต้องการบางอย่าง ณ เวลาหนึ่ง ทาไมคนหนึ่งจึงทุ่มเทเวลาและพลังงานอย่างมากเพื่อให้ ได้มาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแต่อีกคนหนึ่งกลับทาสิ่งเหล่านั้น เพื่อให้ได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น คาตอบของมาสโลว์ คือ ความต้องการของมนุษย์จะถูกเรียงตามลาดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึงน้อย ที่สุด ทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ คือ 1. ความต้องการทางกาย (physiological needs) เป็นความต้องการพื้นฐาน คือ อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 2. ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่า ความต้องการเพื่อความอยู่รอด เป็นความต้องการในด้านความปลอดภัยจากอันตราย 3. ความต้องการทางสังคม (social needs) เป็นการต้องการการยอมรับจาก เพื่อน 4. ความต้องการการยกย่อง (esteem needs) เป็นความต้องการการยกย่อง ส่วนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 5. ความต้องการให้ตนประสบความสาเร็จ (self – actualization needs) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล ความต้องการทาทุกสิ่งทุกอย่างได้สาเร็จ บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดเป็นอันดับ แรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้ บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่สาคัญที่สุดลาดับต่อไป ตัวอย่าง เช่น คนที่อด อยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการยก ย่องจากผู้อื่น หรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้นได้รับ ความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นลาดับต่อไป 2.5.2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานว่าบุคคลมักไม่รู้ตัวมากนักว่า พลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรม ฟรอยด์พบว่าบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่าง สิ่งเร้าเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝัน พูดคาที่ไม่ตั้งใจพูด มีอารมณ์อยู่ เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก


20

ขณะที่ ชาริณี (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่า บุคคล พอใจจะกระทาสิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทาในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความ ยากลาบาก โดยอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ 3 ประเภท คือ 1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (psychological hedonism) เป็นทรรศนะของ ความพึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ ใดๆ 2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความ พอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็นธรรมชาติ ของมนุษย์เสมอไป 3. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์ แสวงหาความสุ ข เพื่ อ ผลประโยชน์ ข องมวลมนุ ษ ย์ ห รื อ สั ง คมที่ ต นเป็ น สมา ชิ ก อยู่ แ ละเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย 2.6 งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.6.1 ในปี พ.ศ. 2553 นายณัฐภูมิ โชคดารงสุข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดทาสื่อ การ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง “ชีวิตนี้มีค่านัก” ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professional CS3 ผลที่ได้คือ การ์ตูน แอนิเมชั่นเรื่อง “ชีวิตนี้มีค่านัก” ที่ผ่านการทดสอบระบบการทางานเบื้องต้นซึ่งไม่พบข้อผิดพลาด และสามารถนามาใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ 2.5.2 ในปี พ.ศ. 2552 นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ จัดทาสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนมัลติมีเดีย “เรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อม” ด้วยโปรแกรมAdobe Flash Professional CS3 ผลที่ได้คือ สื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนมัลติมีเดีย เรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ผู้พัฒนาได้ทาการทดสอบสื่ อการสอนเบื้องต้นและพบว่าสื่อการสอนเป็นโปรแกรมที่สามารถโต้ตอบกับ ผู้เรียนได้ เช่น การทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ ของตนเองได้นอกจากนี้สื่อการสอนยังมีเกมจับคู่ขยะ และเกมเลือกคู่ระดับเสียงเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ช่วย สร้ า งความเพลิ ด เพลิ น ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เมื่ อ ผู้ พั ฒ นาได้ ท าการทดสอบโปรแกรมจึ ง พบข้ อผิ ด พลาดของ โปรแกรม ผู้พัฒนาจึงได้นามาปรับปรุงแก้ไขและส่งให้กับอาจารย์ผู้สอน


21

2.6.3 ในปี พ.ศ. 2552 นางสาวจิราวรรณ ภู่ระหงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้จัดทาสื่อการ์ตูน แอนิเมชั่นธรรมะ เรื่องธรรมะกับเยาวชน ด้วยโปรแกรม Adobe Flash Professionals CS3 ซึ่งการทา โครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบและพัฒนาการ์ตูนธรรมมะ เรื่องคนสามคนซึ่งเป็ นงานแอ นิเมชั่นในรูปแบบ 2 มิติ มีความยาวทั้งหมดประมาณ 20 นาที มีคาถามจานวน 10 ข้อ ผลที่ได้คือสื่อ การ์ตูนแอนิเมชั่นธรรมะ เรื่องธรรมะกับเยาวชนที่ผ่านการทดสอบระบบการทางานเบื้องต้นซึ่งไม่พบ ข้อผิดพลาดและสามารถนามาใช้งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ 2.6.4 ในปี พ.ศ. 2550 นางสาวฐิติกา บ้วนนอก โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย ราชภัฎ-นครปฐมได้จัดทาโครงงานสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูนมัลติมีเดียเรื่อง ระบบหายใจ มีแนวคิดมา จากการเรียนการสอนในทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่าเราจะต้องคานึงถึงผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง คานึงถึงประสิ ทธิภาพของผู้เรียนที่จะเรียนให้มากที่สุ ดและเร็ว ที่สุดเท่าที่ความสามารถของผู้เรียนจะ อานวยให้การนาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือทางการสอน 2.6.5 ในปี พ.ศ. 2552 นายฐาปนา พึ่งเดช นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้จัดทาโครงงานการ์ตูนสื่อการสอนเรื่องลด มลภาวะด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง สื่อการสอนนี้พัฒนาขึ้นโดยการใช้ซอฟต์แวร์โดยใช้ Adobe Flash CS3 เพื่อใช้ในการสร้างการ์ตูนและเรื่องราวของตัวละครฉากและข้อความด้วยการใช้ภาษาAction Script เพื่อ ควบคุมปุ่มต่างๆและควบคุมการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้ใช้สื่อการสอนเรื่องลดมลภาวะด้วยการแยก ขยะก่อนทิ้งในส่วนของการอัดเสียงได้ใช้โปรแกรม Adobe Soundbooth CS3 ในการอัดเสียงบรรยาย ประกอบสื่อการสอน สื่อการสอนนี้มีผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันผู้พัฒนาโปรแกรมทาหน้าที่ในการออกแบบพัฒนาและทดลองใช้สื่อการสอน ด้วยตนเอง ส่วนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ใช้สื่อการสอนซึ่งผู้ เรียนสามารถประเมิน ความรู้ ของตนเองได้ด้ว ยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลั งเรียนและสามารถทราบผล คะแนนหลังจากการทาแบบทดสอบเสร็จสิ้นนอกจากนี้สื่อการสอนยังมีเกมจับคู่ขยะที่ช่วยสร้างความ เพลิดเพลินให้แก่ผู้เรียนจากการทดลองใช้สื่อการสอนเรื่องลดมลภาวะด้วยการแยกขยะก่อนทิ้งผู้พัฒนาได้ ทาการทดสอบโปรแกรมสื่อการสอนด้วยตนเองซึ่งสื่อการสอนสามารถนาใช้งานได้ตรงตามความต้องการ ของผู้เรียนและผู้พัฒนาได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมัลติมีเดียตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์มาก ยิ่ ง ขึ้ น สื่ อ การสอนเรื่ อ งลดมลภาวะด้ ว ยการแยกขยะก่ อ นทิ้ ง ยั ง สามารถน ามาใช้ ง านได้ จ ริ ง ตรงตาม วัตถุประสงค์


22

2.6.6 ในปี พ.ศ. 2551 นางสาววรรณวิศา จันดีบาง, นางสาวสุทธินี ธีระกนก นักศึกษาภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทาสื่อการสอนผสมแอนิเมชั่นเรื่อง พจนานุ ก รมรู ป ภาพภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ เด็ ก ในรู ป แบบโปรแกรมบนระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต (Web Application) ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash MX 2004 ประกอบการพัฒนาส่วนในด้านการจัดการ ระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ภาษา PHP และส่วนในการจัดการด้านฐานข้อมูลนั้นได้ใช้ MySQL ในการจัดเก็บ ข้อมูลของระบบ ผลที่ได้คือสื่อการสอนผสมแอนิเมชั่น เรื่อง พจนานุกรมรูปภาพภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก ตามที่กาหนดไว้ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบระบบการทางานเบื้องต้นซึ่งไม่พบข้อผิดพลาดและสามารถนามาใช้ งานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ 2.6.8 ในปี พ.ศ. 2552 นายกิตติพงษ์ วิยาสิงห์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทาโครงงานมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ปาล์ม ประดับ โดยมีแนวคิดมาจากในประเทศไทยถึงแม้พันธุ์ปาล์มประดับจะมีผู้นิยมนามาจัดสวนอยู่จานวนไม่ น้อยแต่ก็ยังมีอีกมากที่ให้ความสนใจและต้องการอยากทราบถึงคุณลักษณะคุณสมบัติลักษณะนิสัยดังนั้น การจัดทามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ปาล์มประดับจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการให้ความรู้ แก่ ผู้ ที่ ส นใจในเรื่ องของปาล์ มประดั บเพื่ อน าไปใช้ ในการเรี ย นรู้ จากการประเมิน ประสิ ท ธิภ าพของ มัลติมีเดียพบว่าการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และทาการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 และทาการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 แสดงว่า มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ชุดนี้มีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจเรื่องของปาล์มประดับสามารถนาไปใช้ ในการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองต่อไป 2.6.9 นายสุบรรณ ทีดี นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ได้ จั ด ท าโครงงานบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ ง การแก้ ไ ขปั ญ หา WindowsXP มีแนวคิดมาจากในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกการทางานและด้านความบันเทิงคอมพิวเตอร์ล้วนเข้ามามีบทบาทแต่ในการใช้งาน คอมพิวเตอร์นั้นมักมีปัญหาในการใช้งานตามมาผู้วิจัยจึงได้จัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้ นเพื่อ แก้ไขปัญหาในการใช้งาน จากผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจานวน 3 ท่านพบว่าโดย


23

รวมอยู่ในระดับดีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คนพบว่าโดย รวมอยู่ในระดับดี 2.6.10 นางสาวอัญชลี แซ่ลู่ นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดทาโครงงานผลิตเกมช่วยสอนเพื่อเสริมความรู้ทางการเกษตรโดยมีแนวคิดมา จากสั งคมไทยเป็ นสั งคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชากรส่ว นใหญ่ของประเทศล้ ว น แล้วแต่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรการปลูกฝังให้เด็ กและเยาวชนของชาติเห็นความสาคัญ ของการเกษตรจึงเป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความสาคัญจากสาเหตุดังกล่าวทาให้ผู้จัดทาเกิดแนวคิดในการผลิต สื่ อ การเรี ย นการสอนส าหรั บ วิ ช าทางการเกษตรในรู ป แบบเกมช่ ว ยสอนขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง


24

บทที่ 3 วิธีดาเนินการโครงการ การศึกษาเพื่อสร้างและหาความพึงพอใจที่มีต่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 3.1 บริบทโครงการ 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.3 เครื่องมือที่ใช้วัดผลสาเร็จของโครงการ 3.3.1 วิธีสร้างเครื่องมือ 3.3.2 ประเภท/ลักษณะของเครื่องมือ 3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3.5.1 รูปแบบการนาเสนอข้อมูล 3.5.2 สถิติหรือหรือวิเคราะห์ข้อมูล 3.5.3 การประมวลผลข้อมูล 3.5.4 สถิติหรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 3.1 บริบทโครงการ 3.1.1 ทาการวิเคราะห์สภาพปัญหา เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรม Adobe Flash CS6 เป็นโปรแกรมช่วยในการสร้างสื่อ มัลติมีเดีย, ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์ (Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้ , สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้( Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสาหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) ที่เรานามาใช้ในการสร้างแอนิเมชั่น ประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิ ทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เพราะเป็นงานการสร้างสื่อแอนิ เมชั่นที่ทาให้คนภายนอกและในวิทยาลัยได้เห็นสื่อแอนเมชั่นที่ประชาสัมพันธ์ให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีว ศึกษาสุพรรณบุรี จึงทาให้ ผู้จัดทาคิดวิธีในการถ่ายทอดงานให้ออกมาในรูปแบบ สื่อแอนิเมชั่น ออกมา


25

ดั ง นั้ น กลุ่ ม ผู้ ด าเนิ น โครงการจึ ง จั ด ท า แอนิ เ มชั่ น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 3.1.2 เลือกรูปแบบของนวัตกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและ นาไปใช้เผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และเหมาะสมกับกลุ่มประชากร ผู้จัดทาจึงได้เลือกที่จะ สร้างสื่อแอนิเมชั่นโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปี่ที่ 3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 3.2 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 28 คน 3.3 เครื่องมือที่ใช้วัดผลสาเร็จของโครงการ 3.3.1 วิธีสร้างเครื่องมือ ผู้จัดทาได้ศึกษาและดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยดังขั้นตอนนี้ 3.3.1.1 วิธีการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้ กาหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบสอบถาม ระบบเนื้อหาทีต่ ้องการวัด ศึกษาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถาม สร้างตารางโครงสร้างเนื้อหา สร้างข้อคาถาม


26

ทาต้นร่างแบบสอบถาม ไม่ผา่ น

ผู้สอนตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข

ผ่าน จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์

รูปภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม 1) กาหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการสร้างแบบสอบถามเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และ จุดมุ่งหมายของการโครงการว่าต้องการศึกษาอะไรแล้วนาเอาความต้องการทราบนั้นมาตั้งคาถาม 2) ระบุเนื้อหาที่ต้องการวัด ผู้จัดทาได้ศึกษาถึงเนื้อหาที่จะนามาใช้ในการออกแบบข้อคาถาม เพื่อให้ข้อคาถามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวัด 3) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) 4) สร้างตารางโครงสร้างเนื้อหาแบบสอบถาม เพื่อกาหนดเนื้อหาข้อคาถามให้ครอบคลุมการ ปฏิบัติงานของโครงการ 5) สร้ างข้อคาถามเมื่อได้โครงสร้างเนื้อหาแล้ว ผู้จัดทาได้ดาเนินการสร้างข้อคาถามโดยให้ ครอบคลุมเนื้อหาตารางโครงสร้างที่กาหนดไว้ โดยใช้ภาษาที่กระชับ ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจได้ ง่ายและมีความเข้าใจที่ตรงกัน 6) ผู้จัดทาต้นร่างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 7) นาแบบสอบถามให้ครูผู้สอนตรวจสอบ เสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 8) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของครูผู้สอนและนาเสนอครูผู้สอนพิจารณาอีกครั้ง 9) จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 3.3.1.2 วิธีการสร้างเครื่องมือ แอนิเมชั่นประชาสั มพันธ์แผนกคอมพิว เตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้


27

ศึกษาวัตถุประสงค์ของงาน ศึกษาโปรแกรม Adobe Flash CS6

สร้าง แอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วย โปแกรม Adobe Flash CS6

ตรวจสอบการสร้ าง แอนิเมชัน่ ด้ วยครูผ้ สู อน

เหมาะสม

ไม่เหมาะสม

ปรับปรุงแก้ไข

นา แอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

รูปภาพที่ 3.2 แสดงขั้นตอนการสร้างแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วย โปรแกรม Adobe Flash CS6 3.3.2 ประเภท/ลักษณะงานของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดทาได้สร้างขึ้นเอง เพื่อสอบถามวัด ความพึ ง พอใจของการปฏิ บั ติ ง านของผู้ จั ด ท าที่ มี ต่ อ การจั ด ท า แอนิ เ มชั่ น ประ ประชาสั ม พั น ธ์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วย โปแกรม Adobe Flash CS6 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการ ลักษณะการ ตอบแบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยความเหมาะสมของแบบสอบถามมี 5 ระดับ คือ


28

5 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 4 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 3 หมายถึง มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง 2 หมายถึง มีความเหมะสมอยู่ในระดับน้อย 1 หมายถึง มีความเหมะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล ผู้ จั ด ท าได้ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แบบสอบถามที่สร้างขึ้น จานวน 28 ชุด โดยผู้จัดทาและผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลนาแบบสอบถามไป รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3.5.1 รูปแบบการนาเสนอข้อมูล การนาเสนอข้อมูลเป็นแบบตารางแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแผนภูมิ แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละด้านของแบบสอบถาม 3.5.2 สถิติหรือวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้สถิติดังนี้ 3.5.2.1 ค่าร้อยละ หาได้จากสูตร ดังสมการนี้ P = F x 100 N เมื่อ P แทน ร้อยละ F แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงค่าให้เป็นร้อยละ N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด 3.5.2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ย (ล้วนและอังคณา, 2538:53) ดังสมการดังนี้


29

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3.5.2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาได้จากสูตรดังสมการดังนี้

เมื่อ

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน N แทน จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มข้อมูล 3.5.3 การประมวลผลข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Excel โดยมีขั้นตอนดังนี้ 3.5.3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของคาตอบที่ได้ หลังจากดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 3.5.3.2 บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสในแบบบันทึกข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามลาดับ 3.5.3.3 ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงการ 3.5.4 สถิติหรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูล (ล้วน สายยศและอังคณา 2538) การแปลผลใช้ค่าเฉลี่ยโดยใช้ เกณฑ์ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปรับปรุง


30

3.6 ออกแบบตัวละคร ชื่อตัวละคร บีซี

3.7 Storyboard ตอนที่ 1 ชื่อตอน เปิดตัวโลโก้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี บท-บรรยาย -

ดนตรี-เสียงประกอบ เปิดตัวพิธีกรใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=DcB9uqUbpiU

เสียงพากย์


31

ตอนที่ 2 ชื่อตอน แนะนาตัว บท-บรรยาย สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขอแนะนาตัวก่อน ดิฉันชื่อบีซี นะค่ะวันนี้ดิฉันจะพาทุกคนมาพบกับแอนิเมชั่น แนะนาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดาเนินการเรียน การสอน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์

ตอนที่ 3 ชื่อตอน เป้าหมายในการผลิตนักศึกษา/บัณฑิต บท-บรรยาย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตนักศึกษา/บัณฑิต ให้มี ความรู้ความสามารถทางธุรกิจและประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจและในชีวิตประจาวัน ตลอดจนเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจใน ปรัชญาทางธุรกิจ ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์


32

ตอนที่ 4 ชื่อตอน หลักสูตรที่เปิดสอน บท-บรรยาย ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับ ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อ ศึกษาระดับ ปวช.และรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับ มัธยมตอนปลาย ปวช. ต่างสาขา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์

ตอนที่ 5 ชื่อตอน ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บท-บรรยาย ต่อไปเป็นความรู้ที่ได้รับจากการเรียน สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ ถ้าเรียนสาขานี้แล้วจะได้รับ ความรู้ เช่น ทฤษฎีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ออกแบบระบบ และการพัฒนาโปรแกรมสาเร็จรูป เป็นต้น ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์


33

ตอนที่ 6 ชื่อตอน นาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ บท-บรรยาย เมื่อเรียนจบแล้วการที่จะไปประกอบอาชีพก็เป็นสิ่ง สาคัญนะค่ะ นักศึกษา/บัณฑิต ที่จะจบจากสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจไปนั้น สามารถนาความรู้ไป ประกอบอาชีพได้หลายด้านลักษณะ ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์

ตอนที่ 7 ชื่อตอน เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี บท-บรรยาย และในปี พุทธศักราช 2557 ทางแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้มีการเปิดรับ นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วค่ะ ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์


34

ตอนที่ 8 ชื่อตอน ให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาสามารถมาติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี บท-บรรยาย สาหรับคนที่สนใจที่จะเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ สามารถสอบถามได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้เลยค่ะ พวกเรารออยู่นะค่ะ แล้วพบกันค่ะ ดนตรี-เสียงประกอบ เพลงประกอบวีดีโอน่ารักๆ (https://www.youtube.com/watch?v=oVDQp) เสียงพากย์


35

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน ผลจากการด าเนิ น โครงการ แอนิ เ มชั่ น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มาจากขั้นตอนการปฏิบัติโครงการและดาเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 4.1 ผลการพัฒนาโครงการ การพัฒนาโครงการ แอนิเมชั่นประชาสั มพันธ์แ ผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลั ยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี

รูปภาพที่ 4.1 แสดงโล้โก้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


36

รูปภาพที่ 4.2 แสดงการสวัสดีและแนะนาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รูปภาพที่ 4.3 แสดงการเตรียมพร้อมของนักเรียน


37

รูปภาพที่ 4.4 แสดงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรี

รูปภาพที่ 4.5 แสดงการได้รับความรู้ที่ได้มาเรียนในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


38

รูปภาพที่ 4.6 แสดงการเข้าทางานในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รูปภาพที่ 4.7 แสดงการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


39

รูปภาพที่ 4.8 แสดงการให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาสามารถมาติดต่อได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 4.2 ผลการดาเนินการวิจัย ตอนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ แอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จากการน าแบบสอบถามความพึง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต่อ แอนิเ มชั่น ประชาสั ม พั น ธ์แ ผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ไปใช้กับกลุ่ม ประชากรจานวน 28 คน เพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ผู้จัดทาสร้างขึ้นพบผลดังนี้ ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ เพศ ชาย หญิง รวม

จานวน 5 23 28

ร้อยละ 17.85 82.15 100.00


40

เพศ 120 100 80 60 40 20 0

ชาย

หญิง

รวม

จานวน

5

23

28

ร้อยละ

17.85

82.15

100

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงจานวนค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ จากตาราง 4.1 แสดงจานวนค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างประกอบด้วยเพศชาย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.85 และเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.15


41

ตอนที่ 2 ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการ แอนิ เ มชั่ น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ย ( ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ ความพึงพอใจ มาตรฐาน พึงพอใจ ̅) ด้านเนื้อหา 1. อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 3.92 0.89 มาก 2. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.10 0.56 มาก 3. ลาดับในการนาเสนอเนื้อหาของบทบรรยายชัดเจน 4.14 0.70 มาก 4. ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหามีความสอดคล้อง 3.74 1.07 มาก รวม 4.06 0.13 มาก แสดงค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหามีความสอดคล้อง ด้านรูปแบบ

3.74

3.ลาดับในการนาเสนอเนื้อหาของบทบรรยายชัดเจน

4.14

2.ความถูกต้องของเนื้อหา

4.1 3.92

1.อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

แผนภูมิที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ ธุ ร กิ จ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมด้ า นเนื้ อ หา ในระดั บ มาก


42

(ค่าเฉลี่ย 4.06, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คือ อธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 3.92, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89) ความถูกต้องของเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย 4.10, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56) ลาดับในการนาเสนอเนื้อหาของบทบรรยายชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.14, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70) ความเหมาะสมของภาพและเนื้อหามีความสอดคล้อง (ค่าเฉลี่ย 3.74, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07) ตามลาดับ ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านรูปแบบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ ความพึงพอใจ มาตรฐาน พึงพอใจ ( ̅) ด้านรูปแบบ 1. ความชัดเจนของภาพ 4.50 0.83 มากที่สุด 2. การตกแต่งและสีสวยงาม 4.39 0.83 มาก 3. การออกแบบน่าสนใจ 4.39 0.91 มาก รวม 4.42 0.04 มาก

แสดงค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบ 3. การออกแบบน่าสนใจ

4.39

2. การตกแต่งและสีสวยงาม

4.39

1. ความชัดเจนของภาพ

4.5 4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

แผนภูมทิ ี่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยด้านรูปแบบ จากตารางที่ 4.3 พบว่ า นั ก เรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปี ที่ 3/1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในภาพรวมด้านรูปแบบ ในระดับมาก


43

(ค่าเฉลี่ย 4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก คือ ความชัดเจนของภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) การตกแต่งและสีสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83) การออกแบบน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.91) ตามลาดับ ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านนาไปใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ ความพึงพอใจ มาตรฐาน พึงพอใจ ( ̅) ด้านนาไปใช้ 1. สามารถนาไปใช้ได้จริง 4.53 0.74 มากที่สุด 2. ความสะดวกในการเรียกใช้งาน 4.42 0.74 มาก 3. สื่อแอนิเมชั่นสอดคล้องกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.57 0.79 มากที่สุด รวม 4.51 0.02 มาก

แสดงค่าเฉลี่ยด้านนาไปใช้ 3. สื่อแอนิเมชั่นสอดคล้องกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.57

2. ความสะดวกในการเรียกใช้งาน

4.42

1. สามารถนาไปใช้ได้จริง

4.53 4.3

4.35

4.4

4.45

4.5

4.55

4.6

แผนภูมิที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยด้านนาไปใช้ จากตารางที่ 4.4 พบว่า นั กเรี ยนระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น ปีที่ 3/1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในภาพรวมด้านรูปแบบ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ


44

มาก คือ สามารถนาไปใช้ได้จริง (ค่าเฉลี่ย 4.53, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74) ความสะดวกในการ เรียกใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74) สื่อแอนิเมชั่นสอดคล้องกับแผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.57, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79) ตามลาดับ ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีต่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ ความพึงพอใจ มาตรฐาน พึงพอใจ ( ̅) 1. ด้านเนื้อหา 4.06 0.13 มาก 2. ด้านรูปแบบ 4.42 0.04 มาก 3. ด้านนาไปใช้ 4.51 0.02 มากที่สุด รวม 4.33 0.05 มาก

สรุปค่าความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน

3. ด้านนาไปใช้

4.51

2. ด้านรูปแบบ

4.42

1. ด้านเนื้อหา

4.06 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

แผนภูมิที่ 4.5 สรุปค่าความพึงพอใจทั้ง 3 ด้าน จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา


45

ด้านรูปแบบ ด้านนาไปใช้ มีความคิดเห็นในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05) ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) ด้านรูปแบบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.42, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนาไปใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02) ตามลาดับ


46

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ การศึ ก ษาวิ จั ย ผลการจั ด ท าโครงการแอนิ เ มชั่ น ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนกคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) เพื่อสร้างแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 2) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้ป ระเมิน ที่มีต่อแอนิ เมชั่นประชาสั มพันธ์แผนกคอมพิว เตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุพรรณบุรี โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุร กิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จานวน 28 คน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ โดยผู้จัดทาได้ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อโครงการ แอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยโปรแกรม Microsoft Excel ด้ ว ยค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานโดยการแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 5.1 สรุปผลการดาเนินงาน 5.1.1 การวิเคราะห์ ข้ อมูล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ ม ประชากรเป็นนัก เรียนระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จานวน 28 คน เป็นเพศชาย จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.85 และเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 82.15 5.1.2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มประชากรที่มีต่อโครงการแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนก คอมพิว เตอร์ ธุร กิจ วิท ยาลั ย อาชีว ศึ กษาสุ พรรณบุรี โดยภาพรวมความคิด เห็ นอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิจารณาในแต่ละด้านผลปรากฏดังนี้ 5.1.2.1 ด้านเนื้อหา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13) 5.1.2.2 ด้ า นรู ป แบบ ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 4.42, ส่ ว นเบี่ ย งเบน มาตรฐาน 0.04) 5.1.2.3 ด้านนาไปใช้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51, ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.02)


47

5.2 อภิปรายผล จากการสรุปผลการดาเนินงานสามารถนาประเด็นสาคัญๆมาอภิปรายได้ดังนี้ จากการวัดผลความพึงพอใจของกลุ่ มตัว อย่างที่มีต่อโครงการแอนิเมชั่นประชาสั มพันธ์แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก นักเรียนสามารถรับชมแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อเป็นตัวเลือกในการเข้าศึกษา ต่อในระดับชั้นต่างๆ ตัวสื่อแอนิเมชั่นยังสามารถนามาใช้ได้จริงและทาออกมาได้อย่างเข้าใจไม่ยุ่งยาก จนเกิน ไปซึ่งการวิจั ยครั้ งนี้ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่ อแอนิเ มชั่น นาไปเผยแพร่ให้ กับ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี บรรลุตาม จุดประสงค์ของงานวิจัย 5.3 ข้อเสนอแนะ 5.3.1 ควรมีการพัฒนาในการวาดตัวการ์ตูนในสื่อแอนิเมชั่น 5.3.2 ควรมีการปรับปรุงตัวสื่อแอนิเมชั่นให้มีความยาวและน่าสนใจมากขึ้น


48

บรรณานุกรม ชัชฎา ชวรางกูร (2556) การพัฒนาวีดีทัศน์แอนิเมชั่นสามมิติ เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. ทักษิณา กล่อมเกลี้ยง (2556) การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่นภาษามือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน ปีการศึกษา 2556 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538) เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์ สิทธิชัย ทิพย์สิงห์ (2557) สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวโปรแกรม Adobe Flash [ออนไลน์] เข้าถึงจาก http://www.kroojan.com/flash/content/flash-intro.html สืบค้น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560


49

ภาคผนวก ก แบบเสนอขออนุมัติโครงการวิชาชีพ


50

ภาคผนวก ข แบบสอบถาม


51

ประวัติผู้จัดทาโครงการวิชาชีพ


52

ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทร ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

นางสาวธมนวรรณ จาดทองคา 25 สิงหาคม 2540 บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 6 ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 099-392-8080 จบประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาล ๒ ประชาภิบาล จบมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง จบประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี


53

ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทร ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2558 ปัจจุบัน

นางสาวนวพร อินทร์รักษา 10 พฤศจิกายน 2540 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 064-456-1794 จบประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จบมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร จบประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กาลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

บทที่ 1 5 ใหม่  
บทที่ 1 5 ใหม่  
Advertisement