Page 1

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2011 ACADEMIEJAAR 2011-2012


INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel ................................................................................................................ 2 Inleiding ...................................................................................................................... 3 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen ................................................... 4 Evoluties inschrijvingen / generatiestudenten ............................................................. 5 Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs ............................................................. 11 Aantal inschrijvingen van generatiestudenten .......................................................... 66 Colofon ..................................................................................................................... 72

2


INLEIDING Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt ook dit najaar de publicatie Hoger onderwijs in cijfers, met als doel een eerste zicht te geven op het aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen voor het lopende academiejaar. In deze publicatie gaat het om een eerste rapportering over het academiejaar 2011-2012. De cijfers zijn dus nog niet definitief. De inschrijvingsaantallen zullen nog toenemen in de loop van het academiejaar. Deze publicatie bevat het aantal actieve inschrijvingen met diplomacontract 1 in de opleidingen professionele bachelor, academische bachelor, master, master na professionele bachelor, basisopleidingen van twee cycli 2 en schakelprogramma, dat op 31 oktober 2011 in de Databank Hoger Onderwijs geregistreerd was. In de tabellen wordt het aantal inschrijvingen weergegeven; dit is niet gelijk aan het aantal studenten. Een student kan immers voor verschillende opleidingen (al dan niet in verschillende instellingen) tegelijk inschrijven. Net als vorig jaar, zijn de inschrijvingen in gezamenlijke opleidingen niet opgenomen in de tabellen per instelling. Dit zijn opleidingen die door meer dan één instelling samen georganiseerd worden. Deze worden apart weergegeven met vermelding van de participerende instellingen en de verdeelsleutel. Instellingen met veel inschrijvingen voor gezamenlijke opleidingen zullen dus een lager inschrijvingsaantal hebben in de tabellen per instelling, maar worden dan vermeld bij de gezamenlijke opleidingen. Sinds academiejaar 2009-2010 is de rapportering per studiegebied gewijzigd. Eén opleiding kan onder meer dan één studiegebied vallen. In dit geval worden alle betrokken studiegebieden in alfabetische volgorde opgesomd. De vroegere term ‘gecombineerde studiegebieden’ wordt nu zoveel mogelijk verlaten met de bedoeling een gedetailleerder beeld te geven.

1

Een diplomacontract is een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma. Een student kan zich ook inschrijven met een credit- of examencontract. 2

De Universiteit Antwerpen biedt nog de licentiaatsopleiding Arts aan.

3


ORGANISATIE VLAANDEREN

VAN

HET

HOGER

ONDERWIJS

IN

Vanaf het academiejaar 2004-2005 werd de bachelor-masterstructuur 3 progressief jaar na jaar ingevoerd in de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Professioneel gerichte bacheloropleidingen zijn in de eerste plaats gericht op de beroepspraktijk en hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van algemene en specifieke kennis en van competenties nodig voor de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een professioneel gerichte bacheloropleiding biedt als dusdanig een directe uitstroommogelijkheid naar de arbeidsmarkt. Academisch gerichte bacheloropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder. Zij stromen door naar een masteropleiding. De masteropleidingen hebben tot doel de studenten te brengen tot een gevorderd niveau van kennis en competenties eigen aan het wetenschappelijk of artistiek functioneren in het algemeen en aan een specifiek domein van de wetenschappen of de kunsten in het bijzonder, dat noodzakelijk is voor de autonome beoefening van de wetenschappen of de kunsten of voor de aanwending van deze wetenschappelijke of artistieke kennis in de zelfstandige uitoefening van een beroep of groep van beroepen. Een aantal masteropleidingen wordt georganiseerd als vervolg op een professioneel gerichte bacheloropleiding. Dit zijn masteropleidingen na een professionele bachelor. Deze zijn in principe toegankelijk na het volgen van een schakelprogramma. Een schakelprogramma is een programma dat wordt opgelegd aan een student die zich wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Bacheloropleidingen sluiten aan bij het secundair onderwijs. Masteropleidingen sluiten in de regel aan bij een (academische) bacheloropleiding. Masteropleidingen kunnen ook toegankelijk zijn voor professioneel gerichte bachelors na het succesvol afronden van een schakelprogramma.

3

Cf. decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals gewijzigd door verschillende decreten.

4


EVOLUTIES INSCHRIJVINGEN / GENERATIESTUDENTEN In dit deel wordt een vergelijking gemaakt tussen het aantal inschrijvingen op 31 oktober 2010 (voor het academiejaar 2010-2011) en 31 oktober 2011 (voor het academiejaar 20112012).

AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS 2010-2011

2011-2012

Evolutie

% evolutie

Academisch gerichte opleidingen

106.625

110.946

4.321

4%

Professioneel gerichte opleidingen

95.653

101.283

5.630

6%

5.676

6.779

1.103

19%

207.954

219.008

11.054

5%

Schakelprogramma Eindtotaal

2010-2011

2011-2012

Evolutie

% evolutie

Hogeschool

125.611

132.741

7.130

6%

Universiteit

82.343

86.267

3.924

5%

Eindtotaal

207.954

219.008

11.054

5%

Het aantal inschrijvingen geregistreerd op 31 oktober 2011 ligt 5% hoger ten opzichte van dezelfde datum vorig academiejaar. De grootste stijging doet zich voor bij de schakelprogramma’s. Er is een grotere stijging van het aantal inschrijvingen in de professioneel gerichte opleidingen dan in de academisch gerichte opleidingen, al volgt de meerderheid van de studenten in het hoger onderwijs een academisch gerichte opleiding 4. De stijging van het aantal inschrijvingen is het grootst aan de hogescholen, meer bepaald 6%. De inschrijvingen aan de universiteiten stijgen met 5%.

4

Hieronder vallen enkel de opleidingen academisch gerichte bachelor, master, master na professionele bachelor en basisopleidingen van twee cycli (afbouw).

5


AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING De cijfers in deze publicatie zijn een momentopname op 31 oktober 2011 en zijn zeker geen definitieve cijfers. Op basis van de vastgestelde activiteit op het niveau van de databank, zijn er indicaties dat de instellingen dit academiejaar sneller geregistreerd hebben. De manier waarop het inschrijvingsproces binnen een instelling verloopt, kan een effect hebben op het beeld dat in deze tabel geboden wordt. Om het effect hiervan te nuanceren, vermelden we ook de cijfers van het vorige academiejaar volgens de telling van 30/09/2011. Instelling

Definitieve cijfers 2010-2011

Evolutie

% evolutie

2010-2011

2011-2012

(telling 30/09/2011) 8.008

(telling 31/10/2010) 8.141

(telling 31/10/2011) 8.198

(31/10/2011 t.o.v. 31/10/2010) 57

10.248

10.477

11.350

873

8%

Erasmushogeschool Brussel

4.953

5.002

5.240

238

5%

Groep T-Internationale Hogeschool Leuven

2.224

2.113

2.336

223

11%

686

660

701

41

6%

17.234

17.559

17.835

276

2%

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst*

3.821

3.818

3.982

164

4%

Hogeschool West-Vlaanderen

5.186

5.370

5.717

347

6%

HUB-EHSAL

7.428

6.351

7.105

754

12%

235

212

220

8

4%

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

9.422

9.802

10.251

449

5%

3.440

3.735

3.863

128

3%

Katholieke Hogeschool Kempen

6.561

6.562

7.172

610

9%

Katholieke Hogeschool Leuven

6.212

5.525

6.466

941

17%

Katholieke Hogeschool Limburg

6.087

5.803

6.560

757

13%

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

6.849

6.863

7.360

497

7%

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

7.666

7.937

8.165

228

3%

30.425

30.561

32.023

1.461

5%

Lessius Antwerpen

3.652

3.473

3.835

362

10%

Lessius Mechelen

5.571

5.725

5.645

-80

-1%

Plantijn - Hogeschool van de provincie Antwerpen

3.404

3.562

3.770

208

6%

Provinciale Hogeschool Limburg

4.315

4.679

4.641

-37

-1%

transnationale Universiteit Limburg

1.316

1.335

1.544

209

16%

Universiteit Antwerpen

11.474

11.549

12.023

474

4%

Universiteit Gent

28.728

28.154

29.101

947

3%

Universiteit Hasselt

1.514

1.527

1.498

-29

-2%

Vrije Universiteit Brussel

9.052

8.460

9.248

788

9%

XIOS Hogeschool Limburg

2.920

3.000

3.161

161

5%

208.631

207.954

219.008

11.054

5%

Artesis Hogeschool Antwerpen Arteveldehogeschool

Hogere Zeevaartschool Hogeschool Gent

HUB-KUBrussel

Katholieke Universiteit Leuven

Algemeen totaal

6

1%


*Vanaf 2011-2012 is er een fusie van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel en de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. Om deze reden werden voor 2010-2011 de cijfers van Hogeschool Sint-Lukas Brussel samengeteld met deze van de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst om de vergelijking met 2011-2012 mogelijk te maken.

7


AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Soort opleiding

2010-2011

2011-2012

Professioneel gerichte bachelor

26.278

26.436

158

1%

Academisch gerichte bachelor

22.092

21.773

-319

-1%

48.370

48.209

-161

0%

2010-2011

2011-2012

26.278

26.436

158

1%

Academisch gerichte bachelor aan een Hogeschool

5.948

5.738

-210

-4%

Academisch gerichte bachelor aan een Universiteit

16.144

16.035

-109

-1%

48.370

48.209

-161

0%

Algemeen totaal

Soort opleiding Professioneel gerichte bachelor

Algemeen totaal

Evolutie

% evolutie

Evolutie

% evolutie

In tegenstelling tot de voorbije academiejaren is er een stagnatie van het aantal generatiestudenten. Enkel de professioneel gerichte bachelor kent nog een kleine stijging van het aantal inschrijvingen.

AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR studiegebied

2010-2011

2011-2012

535

509

-26

-5%

51

58

7

14%

602

593

-9

-1%

4.625

4.700

75

2%

Gezondheidszorg - Onderwijs

-

55

-

-

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

-

108

-

-

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

6.929

6.953

24

0%

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

3.667

3.835

168

5%

Muziek en podiumkunsten

65

57

-8

-12%

Nautische wetenschappen

25

30

5

20%

Onderwijs

6.391

5.993

-398

-6%

Sociaal-agogisch werk

3.388

3.545

157

5%

26.278

26.436

158

1%

Architectuur Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Gezondheidszorg

Algemeen totaal

Evolutie

% evolutie

Net zoals vorige academiejaren is Handelswetenschappen en bedrijfskunde het grootste studiegebied in de professioneel gerichte bachelor, gevolgd door Onderwijs en Gezondheidszorg. De grootste stijging doet zich voor in het studiegebied Nautische Wetenschappen, al gaat het hier slechts om kleine aantallen, en in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst. De

8


grootste daling vinden we in het studiegebied Muziek en podiumkunsten, maar ook hier gaat het om een klein studiegebied. Een opmerkelijke vaststelling is dat het aantal generatiestudenten in het studiegebied Onderwijs met 6% daalt 5.

AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied

2010-2011

2011-2012

Archeologie en kunstwetenschappen

235

237

2

1%

Architectuur

773

575

-198

-26%

Audiovisuele en beeldende kunst

865

865

0

0%

1.080

975

-105

-10%

958

1.144

186

19%

71

69

-2

-3%

445

447

2

0%

2.107

2.136

29

1%

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen Biotechniek Diergeneeskunde Economische en toeg.economische wetens.

Evolutie

% evolutie

Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen

80

88

8

10%

570

544

-26

-5%

Geneeskunde

648

564

-84

-13%

Geschiedenis

558

548

-10

-2%

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

258

232

-26

-10%

Gezondheidszorg

419

406

-13

-3%

53

43

-10

-19%

996

964

-32

-3%

1.539

1.616

77

5%

Muziek en podiumkunsten

341

325

-16

-5%

Nautische wetenschappen

150

140

-10

-7%

1.039

1.017

-22

-2%

92

83

-9

-10%

Psychologie en pedagogische wetenschappen

1.463

1.419

-44

-3%

Rechten, notariaat en crimin. wetenschappen

2.385

2.323

-62

-3%

Sociale gezondheidswetenschappen

173

151

-22

-13%

Taal- en letterkunde

964

879

-85

-9%

60

50

-10

-17%

Toegepaste biologische wetenschappen

551

588

37

7%

Toegepaste taalkunde

702

695

-7

-1%

1.137

1.176

39

3%

Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.recht Handelswetenschappen en bedrijfskunde IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Politieke en sociale wetenschappen Productontwikkeling

Tandheelkunde

Toegepaste wetenschappen

5

In het addendum bij Hoger Onderwijs in Cijfers bekijken we de evolutie in het studiegebied Onderwijs meer in detail.

9


Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Algemeen totaal

18

18

0

0%

1.207

1.292

85

7%

155

164

9

6%

22.092

21.773

-319

-1%

Net zoals vorig academiejaar blijven Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen, Economische en toegepaste economische wetenschappen en IndustriĂŤle wetenschappen en technologie de drie populairste studiegebieden. Opvallend ten opzichte van vorig academiejaar is de stijging van de STEM-opleidingen 6 in vergelijking met de globale evolutie van de academische opleidingen 7.

6

In deze publicatie beschouwen we de academische opleidingen binnen de studiegebieden Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, IndustriĂŤle wetenschappen en technologie, Nautische wetenschappen, Toegepaste Biologische wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen en Wetenschappen als STEM-opleidingen. De afkorting STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. 7

De evolutie van de STEM-opleidingen wordt meer in detail besproken in het addendum bij Hoger Onderwijs in Cijfers.

10


AANTAL INSCHRIJVINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS ALGEMEEN T

M

V

Academisch gerichte opleidingen

53.808

57.138

110.946

Professioneel gerichte opleidingen

41.940

59.343

101.283

3.187

3.592

6.779

98.935

120.073

219.008

Schakelprogramma Eindtotaal

T

M

V

Hogeschool

60.899

71.842

132.741

Universiteit

38.036

48.231

86.267

Eindtotaal

98.935

120.073

219.008

11


AANTAL INSCHRIJVINGEN PER SOORT OPLEIDING EN STUDIEGEBIED Soort opleiding

Studiegebied

Professioneel gerichte opleidingen

Architectuur

M

1.041

1.924

88

122

210

Biotechniek

1.153

1.176

2.329

Gezondheidszorg

2.790

14.058

16.848

Gezondheidszorg - Onderwijs

92

21

113

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

10

226

236

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

15.614

13.150

28.764

Industriële wetenschappen en technologie

11.312

1.794

13.106

Muziek en podiumkunsten

157

91

248

Nautische wetenschappen

129

1

130

Onderwijs

6.758

16.665

23.423

Sociaal-agogisch werk

2.954

10.998

13.952

Audiovisuele en beeldende kunst

Totaal Professioneel gerichte opleidingen Academisch gerichte opleidingen

T

V 883

41.940

59.343 101.283

390

894

1.284

Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen

11

9

20

Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en letterkunde

36

120

156

1.275

1.692

2.967

75

87

162

Audiovisuele en beeldende kunst

1.829

2.262

4.091

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

1.837

2.342

4.179

Biomedische wetenschappen

846

1.866

2.712

Biotechniek

280

221

501

Diergeneeskunde

447

1.507

1.954

6.648

4.366

11.014

116

197

313

27

30

57

8

23

31

Archeologie en kunstwetenschappen

Architectuur Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie

Economische en toeg.economische wetens. Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Economische en toeg.economische wetens. - Wetenschappen Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen Geschiedenis

640

1.955

2.595

2.535

3.622

6.157

13

9

22

1.574

815

2.389

Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Geschiedenis - Taal- en letterkunde

52

62

114

443

691

1.134

Gezondheidszorg

729

753

1.482

Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

202

213

415

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

3.062

2.172

5.234

Industriële wetenschappen en technologie

7.355

927

8.282

Muziek en podiumkunsten

996

1.010

2.006

Nautische wetenschappen

502

69

571

12


2.478

3.437

5.915

Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde

63

186

249

Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen

56

24

80

248

117

365

Psychologie en pedagogische wetens.

1.370

6.768

8.138

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

4.449

6.774

11.223

128

1.056

1.184

1.088

3.136

4.224

216

350

566

1.512

1.277

2.789

37

17

54

107

38

145

38

18

56

835

2.400

3.235

4.509

1.300

5.809

88

34

122

3.946

1.918

5.864

712

374

1.086

Politieke en sociale wetenschappen

Productontwikkeling

Sociale gezondheidswetenschappen Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste taalkunde Toegepaste wetenschappen Verkeerskunde Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte opleidingen Schakelprogramma

53.808

57.138 110.946

3

19

22

Architectuur

41

69

110

Architectuur - IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

19

11

30

Audiovisuele en beeldende kunst

21

17

38

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

17

12

29

Archeologie en kunstwetenschappen

Biomedische wetenschappen

1

1 56

85

141

259

175

434

Gecombineerde studiegebieden (BAMA)

57

128

185

Geneeskunde

73

290

363

Geschiedenis

28

23

51

534

359

893

1.057

106

1.163

3

3

6

Politieke en sociale wetenschappen

345

490

835

Psychologie en pedagogische wetens.

199

902

1.101

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

98

235

333

Sociale gezondheidswetenschappen

89

321

410

Taal- en letterkunde

49

152

201

Toegepaste taalkunde

42

139

181

Toegepaste wetenschappen

13

2

15

1

1

2

Biotechniek Economische en toeg.economische wetens.

Handelswetenschappen en bedrijfskunde IndustriĂŤle wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten

Verkeerskunde

13


Wetenschappen Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

170

44

214

12

9

21

3.187

3.592

6.779

98.935 120.073 219.008

14


AANTAL INSCHRIJVINGEN IN PROFESSIONEEL GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING Studiegebied

Opleiding

Architectuur

interieurvormgeving

352

790

1.142

landschaps- en tuinarchitectuur

290

124

414

toegepaste architectuur

241

127

368

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende vormgeving

88

122

210

Biotechniek

agro- en biotechnologie

1.153

1.176

2.329

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie

601

1.009

1.610

ergotherapie

277

1.574

1.851

logopedie en audiologie

58

1.306

1.364

medische beeldvorming

72

128

200

optiek en optometrie

24

84

108

orthopedie

47

54

101

podologie

55

140

195

1.405

6.013

7.418

83

600

683

158

1.095

1.253

vroedkunde

10

2.055

2.065

Gezondheidszorg - Onderwijs

sport en bewegen

92

21

113

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

pedagogie van het jonge kind

10

226

236

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

8.633

6.165

14.798

communicatiemanagement

822

1.888

2.710

hotelmanagement

333

491

824

informaticamanagement en multimedia

331

53

384

journalistiek

789

869

1.658

45

13

58

office management

906

2.626

3.532

retailmanagement

16

16

32

3.443

207

3.650

296

822

1.118

66

56

122

audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage

228

39

267

audiovis.techniek.: film, TV en video

153

47

200

audiovis.techniek.: fotografie

111

181

292

autotechnologie

796

10

806

bouw

950

60

1.010

chemie

950

271

1.221

elektromechanica

2.365

29

2.394

elektronica-ICT

1.395

31

1.426

verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde

netwerkeconomie

toegepaste informatica toerisme en recreatiemanagement IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

audiovis.techniek.: assistentie

15

M

T

V


565

6

571

95

95

190

grafische en digitale media

483

272

755

houttechnologie

291

1

292

industrieel productontwerpen

152

40

192

36

8

44

121

9

130

energietechnologie facilitair management

logistiek luchtvaart mechanische ontwerp-en productietechnol.

6

6 25

5

30

3

131

134

1.392

165

1.557

401

6

407

10

10

20

718

322

1.040

8

30

38

15

25

40

pop- en rockmuziek

134

36

170

Nautische wetenschappen

scheepswerktuigkunde

129

1

130

Onderwijs

onderwijs: kleuteronderwijs

146

4.986

5.132

onderwijs: lager onderwijs

1.145

5.915

7.060

onderwijs: secundair onderwijs

5.467

5.764

11.231

98

842

940

maatschappelijke veiligheid

157

66

223

orthopedagogie

608

3.571

4.179

1.699

4.751

6.450

23

76

99

369

1.692

2.061

milieuzorg modetechnologie multimedia en communicatietechnologie ontwerp- en productietechnologie textieltechnologie vastgoed Muziek en podiumkunsten

dans musical

Sociaal-agogisch werk

gezinswetenschappen

sociaal werk sociaal werk gezamenlijke opleiding toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor

41.940 59.343 101.283

16


AANTAL

INSCHRIJVINGEN IN ACADEMISCH GERICHTE OPLEIDINGEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING

ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied

Opleiding

Archeologie en kunstwetenschappen

archeologie

118

140

258

kunstwetenschappen

117

446

563

kunstwetenschappen en archeologie

32

57

89

musicologie

28

35

63

architectuur

737

621

1.358

interieurarchitectuur

151

591

742

audiovisuele kunsten

488

231

719

beeldende kunsten

809

1.307

2.116

beeldende kunsten gezamenlijk

104

182

286

conservatie en restauratie

17

82

99

productdesign

39

19

58

lichamelijke opv. en bewegingswetensch.

620

352

972

revalidatiewetensch. en kinesitherapie

759

1.286

2.045

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

706

1.478

2.184

Biotechniek

biowetenschappen

171

136

307

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

309

1.028

1.337

Economische en toeg.economische wetens.

econ.wet./TEW/TEW:handelsingenieur

401

253

654

economische wetenschappen

178

86

264

TEW: bedrijfskunde

462

339

801

38

25

63

1.320

686

2.006

197

48

245

1.439

988

2.427

Architectuur

Audiovisuele en beeldende kunst

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen

M

T

V

Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen

106

173

279

farmaceutische wetenschappen

429

1.255

1.684

Geneeskunde

geneeskunde

1.238

1.439

2.677

Geschiedenis

geschiedenis

1.228

619

1.847

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

Afrikaanse talen en culturen

14

30

44

Oost-Europese talen en culturen

31

57

88

103

156

259

35

51

86

7

16

23

T&Regiostudies: sinologie

41

89

130

T&Regiostudies: Slavistiek & OostEuropakunde

25

39

64

Oosterse talen en culturen T&Regiostudies: arabistiek & Islamkunde T&Regiostudies: Oude Nabije Oosten

17


taal- en regiostudies: japanologie

100

128

228

milieu- en preventiemanagement

47

37

84

564

566

1.130

godgeleerdheid en godsdienstwetensch.

73

93

166

Theology and Religious Studies

16

18

34

bestuurskunde en publiek management

99

92

191

111

128

239

84

39

123

1.739

1.090

2.829

ind. wet.: bouwkunde

844

112

956

ind. wet.: chemie

443

139

582

1.075

48

1.123

439

13

452

81

38

119

ind. wet.: informatica

144

3

147

ind. wet.: milieukunde

16

6

22

ind. wet.: nucleaire technologie

7

3

10

ind. wet.: textieltechnologie

9

4

13

ind. wet.: verpakkingstechnologie

2

1

3

81

26

107

1.216

109

1.325

761

103

864

drama

60

106

166

muziek

564

507

1.071

Nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

406

60

466

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

634

1.318

1.952

politieke en sociale wetenschappen

205

196

401

politieke wetenschappen

536

300

836

sociologie

158

287

445

Productontwikkeling

productontwikkeling

155

87

242

Psychologie en pedagogische wetens.

agogische wetenschappen

20

91

111

7

41

48

58

991

1.049

psychologie

706

2.763

3.469

criminologische wetenschappen

478

931

1.409

2.316

3.221

5.537

rechten (gezamenlijke opl. KUB-KUL)

102

165

267

rechten (gezamenlijke opl. tUL-KUL)

280

409

689

15

460

475

Gezondheidszorg

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Business Administration handelsingenieur handelswetenschappen IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ICT ind. wet.: industrieel ontwerpen

Industrial Sciences industriĂŤle wetenschappen industriĂŤle wetenschappen gezamenlijk Muziek en podiumkunsten

onderwijskunde pedagogische wetenschappen

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

rechten

Sociale gezondheidswetenschappen

logopedische en audiologische wetensch.

Taal- en letterkunde

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen

802

2.274

3.076

Tandheelkunde

tandheelkunde

131

193

324

18


Toegepaste biologische wetenschappen

bio-ingenieurswetenschappen

881

718

1.599

Toegepaste taalkunde

toegepaste taalkunde

602

1.693

2.295

Toegepaste wetenschappen

ingenieurswet: toegepaste natuurkunde

52

9

61

1.513

264

1.777

ingenieurswetenschappen: architectuur

453

383

836

ingenieurswetenschappen: bouwkunde

93

19

112

ingenieurswetenschappen: computerwetens.

63

9

72

ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

81

10

91

133

9

142

irswet.:chemische techn.& materiaalkunde

56

29

85

Verkeerskunde

verkeerskunde

44

17

61

Wetenschappen

biochemie en biotechnologie

232

184

416

biologie

445

400

845

chemie

354

148

502

85

7

92

fysica

294

44

338

fysica en sterrenkunde

141

40

181

geografie

85

54

139

geografie en geomatica

67

47

114

geologie

114

48

162

informatica

664

41

705

wiskunde

229

142

371

moraalwetenschappen

45

43

88

Philosophy

43

25

68

368

157

525

53

28

81

35.271 36.104

71.375

ingenieurswetenschappen

irswet: werktuigkunde-elektrotechniek

computerwetenschappen

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor

MASTER Studiegebied

Opleiding

Archeologie en kunstwetenschappen

Archaeology

1

1

2

archeologie

44

41

85

kunstwetenschappen

29

138

167

kunstwetenschappen en archeologie

12

32

44

9

4

13

11

9

20

2

21

23

musicologie Archeologie en kunstwetenschappen - Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taal- en letterkunde - Wetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen - Taal- en

Urban Studies

Cultural Studies

19

M

T

V


letterkunde

culturele studies

34

99

133

Architectuur

Architecture

32

25

57

architectuur

325

256

581

interieurarchitectuur

30

199

229

Architectuur - IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

monumenten- en landschapszorg

23

40

63

stedenbouw en ruimtelijke planning

52

47

99

Audiovisuele en beeldende kunst

Audiovisual Arts

1

3

4

audiovisuele kunsten

115

58

173

beeldende kunsten

239

349

588

conservatie en restauratie

4

18

22

Fine Arts

5

9

14

productdesign

8

4

12

12

29

41

228

130

358

11

27

38

207

518

725

9

11

20

131

377

508

biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

30

18

48

biowetenschappen: landbouwkunde

47

26

73

biowetenschappen: voedingsindustrie

32

41

73

138

479

617

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Adapted Physical Activity (EM) lichamelijke opvoeding en bewegingswet. Rehabilitation Sciences & Physiotherapy revalidatiewetensch. en kinesitherapie

Biomedische wetenschappen

Biomedical Sciences biomedische wetenschappen

Biotechniek

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

Economische en toeg.economische wetens.

accountancy en revisoraat

34

20

54

algemene economie

44

18

62

Applied Economic Sciences: Business Adm.

24

28

52

5

2

7

bedrijfseconomie

128

79

207

bedrijfskunde

109

75

184

beleidseconomie

53

19

72

Business Economics

52

43

95

cultuurmanagement

23

103

126

Economics

23

16

39

economische wetenschappen

63

29

92

informatiemanagement

26

5

31

Information Management

30

23

53

management

229

156

385

Management

198

183

381

Management Science

28

34

62

organisatie en management

72

77

149

152

134

286

13

4

17

Applied Economic Sciences: Econ. Policy

TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid

20


701

425

1.126

89

25

114

495

426

921

22

17

39

Economische en toeg.economische wetens. - Politieke sociaal-economische wetenschappen en sociale wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Rechten, economie, recht en bedrijfskunde notariaat en crimin. wetensch.

10

24

34

27

30

57

Farmaceutische wetenschappen

90

503

593

121

197

318

1.228

1.899

3.127

TEW: handelsingenieur TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verzekeringen

farmaceutische zorg geneesmiddelenontwikkeling

Geneeskunde

geneeskunde

Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Wetenschappen Geschiedenis

Bioinformatics

13

9

22

geschiedenis

332

184

516

geschiedenis van de Oudheid

14

12

26

Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen Taal- en letterkunde

Eur.Stud:Transnat.&Global Perspective

38

52

90

Eur.stud.:transnat.&mondiale perspectiev

14

10

24

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

Afrikaanse talen en culturen

3

11

14

Oost-Europese talen en culturen

13

20

33

Oosterse talen en culturen

28

41

69

taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde

8

11

19

taal- en regiostudies: Slavistiek en OostEuropakunde taal- en regiostudies: japanologie

6

12

18

17

15

32

taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

6

6

12

taal- en regiostudies: sinologie

6

9

15

milieu- en preventiemanagement

21

17

38

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

97

133

230

godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen

37

54

91

samenleving, recht en religie

4

2

6

Society, Law and Religion

9

6

15

Theology and Religious Studies

52

20

72

wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud.

11

20

31

bestuurskunde en publiek management

35

39

74

Business Administration

98

103

201

handelsingenieur

42

14

56

794

565

1.359

Inter. Business Economics and Management

45

84

129

intern. bedrijfseconomie bedrijfsbeleid

15

18

33

5

3

8

13

6

19

3

3

6

ind. wet.: biochemie

103

79

182

ind. wet.: bouwkunde

420

74

494

Gezondheidszorg

Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

handelswetenschappen

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Ind. Sc.: Biochemical Engineering Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronics Engineering

21


ind. wet.: chemie

179

58

237

ind. wet.: elektromechanica

762

32

794

ind. wet.: elektronica-ICT

378

10

388

ind. wet.: elektrotechniek

70

2

72

129

5

134

ind. wet.: landmeten

21

4

25

ind. wet.: industrieel ontwerpen

28

8

36

ind. wet.: informatica

58

3

61

ind. wet.: kunststofverwerking

7

1

8

ind. wet.: milieukunde

4

5

9

11

3

14

ind. wet.: energie

ind. wet.: nucleaire technologie

Muziek en podiumkunsten

2

ind. wet.: textieltechnologie

2

ind. wet: verpakkingstechnologie

3

3

6

stedenbouw en ruimtelijke planning

41

23

64

drama

15

28

43

Music

7

10

17

350

359

709

96

9

105

312

640

952

Communication Studies

13

36

49

EU-studies

78

68

146

filmstudies en visuele cultuur

30

56

86

overheidsmanagement en -beleid

46

46

92

politieke communicatie

30

29

59

185

119

304

sociologie

81

156

237

vergelijkende en Europese politiek

30

20

50

124

100

224

muziek Nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

politieke wetenschappen

vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Politieke en sociale wetenschappen - Wetenschappen

bedrijfscommunicatie

63

186

249

milieuwetenschap

56

24

80

Productontwikkeling

productontwikkeling

93

30

123

Psychologie en pedagogische wetens.

agogische wetenschappen

12

45

57

educatieve studies

32

124

156

Educational Sciences

5

7

12

Educational Studies

21

30

51

4

12

16

opleidings- en onderwijswetenschappen

35

57

92

pedagogische wetenschappen

77

858

935

315

1.510

1.825

Social and Cultural Anthropology

30

63

93

sociale en culturele antropologie

28

93

121

onderwijskunde

psychologie

22


185

407

592

Criminology

3

7

10

Law

3

18

21

1.067

1.576

2.643

15

40

55

gezondheidsvoorlichting en -bevordering

6

95

101

logopedische & audiologische wetenschap.

4

210

214

management en beleid vd gezondheidszorg

94

175

269

management,zorg & beleid id gerontologie

6

20

26

seksuologie

3

96

99

historische taal- en letterkunde

5

8

13

Linguistics and Literature: English

1

4

5

literatuur van de moderniteit

12

22

34

meertalige professionele communicatie

23

107

130

179

542

721

9

31

40

theater- en filmwetenschap

24

54

78

vergelijkende moderne letterkunde

12

36

48

Western Literature

3

15

18

westerse literatuur

18

43

61

Tandheelkunde

tandheelkunde

85

157

242

Toegepaste biologische wetenschappen

Aquaculture

31

15

46

bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer

15

7

22

bio-ingenieurswet.: milieutechnologie

44

47

91

bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer

18

15

33

bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie

50

53

103

bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn.

61

33

94

bio-ingenieurswet.: levensmiddelenwet.&voeding bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek

13

33

46

23

6

29

bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie

38

42

80

bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer

19

19

38

bio-ingenieurswet.: landbouwkunde

56

55

111

bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: katalytische technologie

33

43

76

51

15

66

Environmental Sanitation

30

36

66

Food Technology

28

38

66

Int. master of science Rural Development

21

20

41

Molecular Biology

44

24

68

Nutrition and Rural Development

46

55

101

Tropical Natural Resources Management

10

3

13

Water Resources Engineering

37

17

54

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

rechten rechten (gezamenlijke opl. tUL-KUL) Sociale gezondheidswetenschappen

Taal- en letterkunde

taal- en letterkunde taalkunde

Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen

23


Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen - Wetenschappen

Toegepaste biologische wetenschappen Wetenschappen Toegepaste taalkunde

Toegepaste wetenschappen

23

9

32

4

6

10

Nanoscience and Nanotechnology

27

7

34

Nanoscience and Nanotechnology(EM)

31

13

44

nanowetenschappen en nanotechnologie

22

3

25

Physical Land Resources

38

18

56

journalistiek

75

148

223

meertalige communicatie

33

203

236

tolken

36

98

134

vertalen

89

258

347

Appl.Sciences & Eng.: Computer Science

24

11

35

Appl.Sciences & Eng.:Appl. Comp. Science

34

7

41

7

12

19

13

9

22

4

2

6

Civil Engineering

12

2

14

Electro-Mechanical Engineering

18

4

22

Electronics & Informat.Techn.Engineering

5

2

7

Energy for Smart Cities (EIT-KIC)

9

3

12

Engineering: Biomedical Engineering

4

1

5

Engineering: Chem.Techn.(Eng.Rheology)EM

10

3

13

Engineering: Chemical Technology

32

12

44

Engineering: Electrical Engineering

48

12

60

bio-ingenieurswet.: milieutechnologie Earth Observation

Architectural Engineering Biomedical Engineering (Ma) Chemical and Material Engineering

Engineering: Energy

3

3

Engineering: Materials Engineering

41

16

57

European Master Nuclear Fusion (EM)

33

10

43

ingenieurswetenschappen: chemie en materialen ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (ICT) ingenieurswetenschappen: architectuur

8

8 357

22

379

63

4

67

199

211

410

220

48

268

65

6

71

ingenieurswetenschappen: energie

125

12

137

ingenieurswetenschappen: fotonica

25

3

28

ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

34

26

60

ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

159

12

171

Intern. Master of Science Fire Safety Eng.(EM) Intern. Master of Science Biomed.Eng.(EM)

28

10

38

2

6

8

ingenieurswetenschappen: verkeer, log. en intel. transp. ingenieurswetenschappen: bedrijfsk.syst.& op.onderzoek

7

6

13

52

12

64

ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

24


ingenieurswetenschappen: biomed. ingenieurstechniek ingenieurswetenschappen: elektronica&informatietechnol. ingenieurswetenschappen: geotechniek & mijnbouwkunde ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschap. ingenieurswetenschappen: biomedische technologie ingenieurswetenschappen: chemische technologie ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechn. Master of Science in Photonics (EM)

8

10

8

8 1

18

1

2 6

6 36

18

54

76

15

91

28

4

32

177

7

184

32

3

35

27

4

31

Photonics Science and Engineering

9

2

11

stedenbouw en ruimtelijke planning

13

19

32

3

1

4

44

17

61

Textile Engineering Verkeerskunde

verkeerskunde

Wetenschappen

Astronomy and Astrophysics

1

biochemie en biotechnologie

114

155

269

biologie

144

137

281

Biology

43

48

91

4

8

12

148

50

198

12

3

15

Chemistry

3

2

5

Computer Science (MA)

7

1

8

Eur.master of Science in Nematology (EM)

17

9

26

fysica

63

13

76

fysica en sterrenkunde

59

10

69

6

3

9

76

53

129

2

6

8

geologie

50

30

80

Geology

1

3

4

23

12

35

131

8

139

18

32

50

28

18

46

Mathematics

-

3

3

Molecular and Cellular Biophysics

7

8

15

18

13

31

9

2

11

Biomolecular Sciences chemie chemie (gezamenlijke opleiding)

fysica en sterrenkunde (gezamenl. opl.) geografie Geography

geomatica en landmeetkunde informatica Master of Science in Mar.Biodiv.&Conserv. (EM) Marine and Lacustrine Science Management

Nematology Physics

25

1


Statistics

110

82

192

statistiek

2

3

5

13

-

13

2

2

4

toegepaste informatica

46

2

48

wiskunde

69

46

115

wiskundige informatica

10

1

11

moraalwetenschappen

13

21

34

Philosophy

42

18

60

108

59

167

40

23

63

18.424 20.578

39.002

sterrenkunde Theoretical Chem. & Computational Mod (EM)

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

wijsbegeerte wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Master

MASTER NA PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Studiegebied

Opleiding

Economische en toeg.economische wetens. Wetenschappen Geneeskunde

toerisme

M

T

V 8

23

31

verpleegkunde en vroedkunde

69

283

352

Politieke en sociale wetenschappen

sociaal werk

16

66

82

Psychologie en pedagogische wetens.

sociaal werk

20

83

103

113

455

568

Totaal Master na professioneel gerichte bachelor

BASISOPLEIDINGEN VAN 2 CYCLI Studiegebied

Opleiding

Geneeskunde

4e jr. arts

M

Totaal Basisopleidingen van twee cycli

T

V -

1

1

-

1

1

TOTAAL M

T

V

Totaal Academisch gerichte bachelor

35.271

36.104

71.375

Totaal Master

18.424

20.578

39.002

113

455

568

-

1

1

53.808 57.138

110.946

Totaal Master na professioneel gerichte bachelor Totaal basisopleidingen van twee cycli Totaal academisch gerichte opleidingen

26


AANTAL INSCHRIJVINGEN PER INSTELLING EN GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN – OVERZICHTSTABEL T

Instelling

M

V

Artesis Hogeschool Antwerpen

3.868

4.330

8.198

Arteveldehogeschool

3.468

7.261

10.729

Erasmushogeschool Brussel

2.395

2.795

5.190

Groep T-Internationale Hogeschool Leuven

1.660

676

2.336

631

70

701

Hogeschool Gent

9.174

8.661

17.835

Hogeschool voor Wetenschap & Kunst

1.825

2.157

3.982

Hogeschool West-Vlaanderen

3.365

2.352

5.717

HUB-EHSAL

2.288

3.777

6.065

9

27

36

14.003

17.619

31.622

Karel de Grote-Hogeschool – Katholieke Hogeschool Antwerpen

4.630

5.621

10.251

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

1.533

2.330

3.863

Katholieke Hogeschool Kempen

3.363

3.809

7.172

Katholieke Hogeschool Leuven

2.527

3.939

6.466

Katholieke Hogeschool Limburg

2.578

3.679

6.257

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

4.149

3.211

7.360

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

3.077

5.088

8.165

Lessius Antwerpen

1.154

2.681

3.835

Lessius Mechelen

2.869

2.776

5.645

Plantijn – Hogeschool van de provincie Antwerpen

1.395

2.375

3.770

Provinciale Hogeschool Limburg

2.277

2.250

4.527

448

352

800

5.178

6.670

11.848

12.063

15.969

28.032

909

589

1.498

Vrije Universiteit Brussel

4.167

4.932

9.099

XIOS Hogeschool Limburg

1.646

1.348

2.994

Hogere Zeevaartschool

HUB-KUBrussel Katholieke Universiteit Leuven

transnationale Universiteit Limburg Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Universiteit Hasselt

Totaal per instelling

96.649 117.344 213.993 23

76

23

HUB-EHSAL - HUB-KUBrussel 99-1

626

374

1.000

HUB-KUBrussel - K.U.Leuven 65-35

102

165

267

8

23

31

10

70

80

Erasmushogeschool Brussel - HUB-EHSAL 50-50

K.U.Leuven - Erasmushogeschool Brussel - Hogeschool West-Vlaanderen - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Lessius Mechelen - Plantijn-Hogeschool - UGent - UHasselt - V.U.Brussel - XIOS Hogeschool Limburg 100-0-0-0-0-0-0-0-0 K.U.Leuven - HUB-EHSAL - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Katholieke Hogeschool Kempen - Katholieke Hogeschool Leuven - Katholieke Hogeschool Limburg - Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. - Lessius Mechelen 100-0-0-0-0-0-0-0-0

27


4

27

31

K.U.Leuven - V.U.Brussel 100-0

37

17

54

K.U.Leuven - V.U.Brussel 65-35

42

37

79

104

182

286

38

122

160

432

810

1.242

53

213

266

UGent - K.U.Leuven 56-44

1

3

4

UGent - K.U.Leuven 49-51

28

38

66

UGent - V.U.Brussel - Universiteit Antwerpen 51-32-17

28

18

46

UGent - V.U.Brussel 51-49

49

6

55

UGent - V.U.Brussel 52-48

9

2

11

UGent - V.U.Brussel 66-34

8

10

18

UGent - V.U.Brussel 68-32

13

9

22

UGent - V.U.Brussel 70-30

18

6

24

UGent - V.U.Brussel 71-29

38

18

56

UGent - V.U.Brussel 86-14

2

6

8

295

449

744

44

24

68

274

24

298

2.286

2.729

5.015

K.U.Leuven - HUB-EHSAL - Katholieke Hogeschool Kempen - Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 100-0-0-0

Katholieke Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg 60-40 Universiteit Antwerpen - Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 100-0-0 UGent - Arteveldehogeschool 50-50 UGent - Arteveldehogeschool - Hogeschool Gent - Hogeschool West-Vlaanderen 100-0-0-0

tUL - K.U.Leuven 100-0 V.U.Brussel - K.U.Leuven - Universiteit Antwerpen 54-36-10 XIOS Hogeschool Limburg - Katholieke Hogeschool Limburg 56-44 Totaal Gezamenlijke opleidingen Eindtotaal

98.935 120.073 219.008

28


ARTESIS HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Architectuur

architectuur

151

315

interieurarchitectuur

51

198

249

beeldende kunsten

170

297

467

conservatie en restauratie

17

82

99

revalidatiewetenschappen kinesitherapie ind. wet.: bouwkunde

265

273

538

210

20

230

ind. wet.: chemie

111

21

132

ind. wet.: elektromechanica

119

4

123

ind. wet.: elektronica-ICT

114

2

116

drama

23

40

63

muziek

152

96

248

Productontwikkeling

productontwikkeling

155

87

242

Toegepaste taalkunde

toegepaste taalkunde

102

277

379

1.653

1.548

3.201

81

55

136

8

57

65

monumenten- en landschapszorg

23

40

63

stedenbouw en ruimtelijke planning beeldende kunsten

30

31

61

44

53

97

conservatie en restauratie

4

18

22

revalidatiewetenschappen kinesitherapie ind. wet.: bouwkunde

49

89

138

63

11

74

ind. wet.: chemie

36

20

56

ind. wet.: elektromechanica

60

1

61

ind. wet.: elektronica-ICT

48

2

50

drama

5

13

18

muziek

81

79

160

Productontwikkeling

productontwikkeling

93

30

123

Toegepaste taalkunde

tolken

5

11

16

25

72

97

655

582

1.237

ergotherapie

26

153

179

verpleegkunde

54

230

284

verpleegkunde brugprogramma

3

25

28

vroedkunde

1

181

182

bedrijfsmanagement

340

179

519

office management

12

49

61

Gezondheidszorg IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Muziek en podiumkunsten

Totaal Academisch gerichte bachelor Architectuur

architectuur interieurarchitectuur

Architectuur - IndustriĂŤle wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst

Gezondheidszorg IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Muziek en podiumkunsten

vertalen Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

T

V

164

Audiovisuele en beeldende kunst

Master

M

Gezondheidszorg

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

29


128

6

134

elektronica-ICT

97

1

98

grafische en digitale media

77

52

129

183

77

260

8

30

38

toegepaste informatica Industriële wetenschappen en technologie

vastgoed Muziek en podiumkunsten

dans

Onderwijs

onderwijs: kleuteronderwijs

12

303

315

onderwijs: lager onderwijs

44

225

269

onderwijs: secundair onderwijs

397

265

662

sociaal werk

163

412

575

1.545

2.188

3.733

11

5

16

3

3

6

1

4

5

15

12

27

3.868

4.330

8.198

Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten Toegepaste taalkunde

schakelprogramma: gecombineerde studiegeb schakelprogramma: muziek en podiumkunsten schakelprogramma: toegepaste taalkunde

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

ARTEVELDEHOGESCHOOL Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Professioneel gerichte bachelor

Gezondheidszorg

ergotherapie

72

460

532

logopedie en audiologie

40

530

570

podologie

55

140

195

123

499

622

vroedkunde

1

299

300

pedagogie van het jonge kind

3

123

126

bedrijfsmanagement

889

620

1.509

communicatiemanagement

197

533

730

journalistiek

350

327

677

office management

121

298

419

grafische en digitale media

406

220

626

onderwijs: kleuteronderwijs

12

645

657

onderwijs: lager onderwijs

107

577

684

onderwijs: secundair onderwijs

820

1.193

2.013

sociaal werk

272

797

1.069

verpleegkunde

Gezondheidszorg - Onderwijs Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Industriële wetenschappen en technologie Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

30

M

V

T

3.468

7.261 10.729

3.468

7.261 10.729


ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Audiovisuele en beeldende kunst

audiovisuele kunsten

169

105

274

Industriële wetenschappen en technologie Muziek en podiumkunsten

industriële wetenschappen

134

6

140

drama

19

31

50

muziek

143

174

317

83

152

235

548

468

1.016

Toegepaste taalkunde

toegepaste taalkunde

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

T

V

Audiovisuele en beeldende kunst

audiovisuele kunsten

43

26

69

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: elektromechanica

50

1

51

ind. wet.: elektronica-ICT

22

stedenbouw en ruimtelijke planning drama

41

23

64

1

1

2

118

138

256

36

70

106

7

7

14

12

24

36

330

290

620

119

60

179

Muziek en podiumkunsten

muziek Toegepaste taalkunde

journalistiek tolken vertalen

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

M

22

Architectuur

landschaps- en tuinarchitectuur

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde

39

74

113

58

207

265

voedings- en dieetkunde

8

85

93

vroedkunde

2

198

200

23

23

Gezondheidszorg - Onderwijs Sociaal-agogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde

pedagogie van het jonge kind communicatiemanagement

130

282

412

hotelmanagement

137

145

282

journalistiek

81

69

150

office management

17

69

86

291

22

313

70

166

236

66

56

122

228

39

267

15

3

18

15

25

40

toegepaste informatica

Industriële wetenschappen en technologie

toerisme en recreatiemanagement audiovis.techniek.: assistentie audiovis.techniek.: beeld-geluidmontage milieuzorg

Muziek en podiumkunsten

musical

Onderwijs

onderwijs: kleuteronderwijs

2

116

118

onderwijs: lager onderwijs

18

68

86

140

186

326

46

136

182

onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk

sociaal werk

31


Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Industriële wetenschappen en technologie Toegepaste taalkunde

1.482

2.029

3.511

34

2

36

1

6

7

35

8

43

2.395

2.795

5.190

M

V

T

schakelprogramma: iwttechnologie schakelprogramma: toegepaste taalkunde

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

GROEP T – INTERNATIONALE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Industriële wetenschappen en technologie

Industrial Sciences

81

26

107

907

86

993

988

112

1.100

Ind. Sc.: Biochemical Engineering

5

3

8

Ind. Sc.: Electromechanical Engineering Ind. Sc.: Electronics Engineering

13

6

19

3

3

6

ind. wet.: biochemie

29

13

42

ind. wet.: chemie

25

3

28

123

8

131

49

3

52

247

39

286

onderwijs: kleuteronderwijs

7

157

164

onderwijs: lager onderwijs

35

140

175

338

219

557

380

516

896

45

9

54

45

9

54

1.660

676

2.336

industriële wetenschappen

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ICT Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

schakelprogramma: iwttechnologie

Eindtotaal

HOGERE ZEEVAARTSCHOOL Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

Nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Nautische wetenschappen

scheepswerktuigkunde

Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

32

M

T

V

406

60

466

406

60

466

96

9

105

96

9

105

129

1

130

129

1

130

631

70

701


HOGESCHOOL GENT Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Audiovisuele en beeldende kunst

audiovisuele kunsten

T

V 76

43

119

beeldende kunsten

194

344

538

Biotechniek

biowetenschappen

110

98

208

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bestuurskunde en publiek management handelswetenschappen

99

92

191

822

507

1.329

ind. wet.: bouwkunde

236

36

272

95

48

143

198

10

208

75

3

78

144

3

147

9

4

13

drama

14

20

34

muziek

173

96

269

toegepaste taalkunde

211

587

798

2.456

1.891

4.347

1

3

4

audiovisuele kunsten

23

13

36

beeldende kunsten

59

76

135

5

9

14

47

26

73

21

22

43

35

39

74

251

204

455

ind. wet.: biochemie

14

15

29

ind. wet.: bouwkunde

81

18

99

ind. wet.: chemie

13

8

21

ind. wet.: elektromechanica

82

1

83

ind. wet.: elektronica-ICT

22

22

ind. wet.: elektrotechniek

31

31

ind. wet.: landmeten

15

2

17

ind. wet.: informatica

58

3

61

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ICT ind. wet.: informatica ind. wet.: textieltechnologie

Muziek en podiumkunsten

Toegepaste taalkunde

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

Audiovisuele en beeldende kunst

Audiovisual Arts

Fine Arts Biotechniek

biowetenschappen: landbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie bestuurskunde en publiek management handelswetenschappen

Handelswetenschappen en bedrijfskunde IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Muziek en podiumkunsten

Toegepaste taalkunde

33

2

ind. wet.: textieltechnologie

2

drama

8

12

20

Music

7

10

17

muziek

91

44

135

meertalige communicatie

16

96

112

tolken

14

44

58


32

75

107

928

720

1.648

interieurvormgeving

110

257

367

landschaps- en tuinarchitectuur

171

64

235

Biotechniek

agro- en biotechnologie

291

362

653

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie

66

114

180

28

169

197

logopedie en audiologie

6

178

184

109

342

451

verpleegkunde brugprogramma

31

182

213

voedings- en dieetkunde

28

154

182

1.397

922

2.319

office management

138

340

478

retailmanagement

16

16

32

toegepaste informatica

765

33

798

chemie

181

36

217

elektromechanica

421

1

422

houttechnologie

291

1

292

modetechnologie

3

131

134

textieltechnologie

10

10

20

447

181

628

onderwijs: kleuteronderwijs

10

272

282

onderwijs: lager onderwijs

46

221

267

onderwijs: secundair onderwijs

495

400

895

orthopedagogie

148

934

1.082

sociaal werk

245

532

777

vertalen Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Architectuur

verpleegkunde

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

vastgoed Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Audiovisuele en beeldende kunst Biotechniek Handelswetenschappen en bedrijfskunde IndustriĂŤle wetenschappen en technologie Toegepaste taalkunde Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

schakelprogramma: audiovisbeeldk. schakelprogramma: biotechniek schakelprogramma: handelsw.bedrijfskunde schakelprogramma: iwttechnologie schakelprogramma: toegepaste taalkunde

5.453 7

9

16

29

51

80

146

87

233

146

24

170

9

27

36

337

198

535

9.174

34

5.852 11.305

8.661 17.835


HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: chemie

57

22

79

ind. wet.: elektromechanica

97

2

99

ind. wet.: elektronica-ICT

41

1

42

ind. wet.: industrieel ontwerpen

81

38

119

Industriële wetenschappen en technologie

16

6

22

69

361

11

8

19

7

3

10

ind. wet.: elektromechanica

14

1

15

ind. wet.: elektronica-ICT

42

1

43

ind. wet.: elektrotechniek

39

2

41

ind. wet.: industrieel ontwerpen

28

8

36

4

5

9

145

28

173

toegepaste architectuur

241

127

368

biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie

83

92

175

23

134

157

verpleegkunde

21

63

84

verpleegkunde brugprogramma

28

220

248

ind. wet.: biochemie ind. wet.: chemie

ind. wet.: milieukunde Totaal Master Professioneel gerichte bachelor Architectuur Gezondheidszorg

92

21

113

239

143

382

communicatiemanagement

87

194

281

journalistiek

44

32

76

netwerkeconomie

45

13

58

office management

18

174

192

192

10

202

63

121

184

152

40

192

1.085

130

1.215

4

106

110

22

74

96

onderwijs: secundair onderwijs

163

64

227

sociaal werk

148

297

445

Gezondheidszorg - Onderwijs

sport en bewegen

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

toegepaste informatica

Industriële wetenschappen en technologie Onderwijs

toerisme en recreatiemanagement industrieel productontwerpen multimedia en communicatietechnologie onderwijs: kleuteronderwijs onderwijs: lager onderwijs

Sociaal-agogisch werk

toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

35

T

V

292

ind. wet.: milieukunde Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

schakelprogramma: iwttechnologie

63

190

253

2.813

2.245

5.058

115

10

125

115

10

125

3.365

2.352

5.717


HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Architectuur

architectuur

352

791

interieurarchitectuur

58

217

275

audiovisuele kunsten

86

30

116

254

383

637

drama

4

15

19

muziek

96

141

237

937

1.138

2.075

Architecture

32

25

57

architectuur

188

160

348

interieurarchitectuur

17

106

123

stedenbouw en ruimtelijke planning audiovisuele kunsten

22

16

38

19

11

30

beeldende kunsten

62

116

178

drama

1

2

3

muziek

60

98

158

401

534

935

interieurvormgeving

69

153

222

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende vormgeving

88

122

210

Industriële wetenschappen en technologie

audiovis.techniek.: film, TV en video audiovis.techniek.: fotografie

153

47

200

44

77

121

79

13

92

433

412

845

beeldende kunsten Muziek en podiumkunsten

Totaal Academisch gerichte bachelor Architectuur

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst

Muziek en podiumkunsten

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor Architectuur

bouw Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

T

V

439

Audiovisuele en beeldende kunst

Master

M

Architectuur

schakelprogramma: architectuur

39

62

101

Architectuur - Industriële wetenschappen en technologie Audiovisuele en beeldende kunst

schakelprogramma: gecombineerde studiegebieden schakelprogramma: audiovisbeeldk.

8

6

14

7

5

12

54

73

127

1.825

2.157

3.982

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

36


HUB-EHSAL Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Gezondheidszorg

milieu- en preventiemanagement

Handelswetenschappen en bedrijfskunde Toegepaste taalkunde

Business Administration toegepaste taalkunde

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

47

37

84

111

128

239

61

231

292

219

396

615

milieu- en preventiemanagement

21

17

38

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Business Administration

98

103

201

handelsingenieur

42

14

56

369

248

617

45

84

129

15

18

33

11

30

41

meertalige communicatie

7

40

47

tolken

3

13

16

vertalen

4

34

38

615

601

1.216

ergotherapie

24

117

141

medische beeldvorming

72

128

200

optiek en optometrie

24

84

108

verpleegkunde

26

131

157

bedrijfsmanagement

472

267

739

office management

12

83

95

123

10

133

onderwijs: kleuteronderwijs

3

130

133

onderwijs: lager onderwijs

43

180

223

196

171

367

gezinswetenschappen

98

842

940

orthopedagogie

33

221

254

sociaal werk

58

183

241

1.184

2.547

3.731

256

187

443

14

46

60

270

233

503

2.288

3.777

6.065

Inter. Business Economics and Management intern. bedrijfseconomie bedrijfsbeleid journalistiek

Toegepaste taalkunde

Totaal Master Gezondheidszorg

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

toegepaste informatica Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

T

V

Gezondheidszorg

handelswetenschappen

Professioneel gerichte bachelor

M

Handelswetenschappen en bedrijfskunde Toegepaste taalkunde

schakel: Ma handelswetenschappen schakelprogramma: toegepaste taalkunde

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

37


HUB-KUBRUSSEL Soort opleiding

Studiegebied

Academisch gerichte bachelor

Taal- en letterkunde

Opleiding

M

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen Totaal Academisch gerichte bachelor

Eindtotaal

T

V 9

27

36

9

27

36

9

27

36

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Archeologie en kunstwetenschappen

archeologie

55

60

115

kunstwetenschappen

30

174

204

musicologie

28

35

63

M

T

V

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

lichamelijke opv. en bewegingswetensch.

253

161

414

revalidatiewetensch. en kinesitherapie

245

520

765

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

245

539

784

Economische en toeg.economische wetens.

economische wetenschappen

139

60

199

TEW: handelsingenieur

462

234

696

54

10

64

toegepaste economische wetenschappen

710

494

1.204

Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde

farmaceutische wetenschappen

157

430

587

geneeskunde

579

650

1.229

Geschiedenis

geschiedenis

457

241

698

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

35

51

86

7

16

23

taal- en regiostudies: sinologie

41

89

130

taal- en regiostudies: Slavistiek & OostEuropakunde taal- en regiostudies: japanologie

25

39

64

100

128

228

Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

godgeleerdheid en godsdienstwetensch.

73

93

166

Theology and Religious Studies

16

18

34

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

193

437

630

politieke en sociale wetenschappen

205

196

401

Psychologie en pedagogische wetens.

onderwijskunde

7

41

48

26

465

491

psychologie

248

1.031

1.279

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

139

363

502

rechten

737

1.057

1.794

Sociale gezondheidswetenschappen

logopedische en audiologische wetensch.

10

257

267

TEW: handelsir beleidsinformatica

pedagogische wetenschappen

38


246

734

980

82

109

191

334

319

653

1.043

172

1.215

196

194

390

65

44

109

biologie

149

131

280

chemie

120

67

187

fysica

159

25

184

geografie

59

40

99

geologie

48

19

67

196

17

213

wiskunde

93

48

141

Philosophy

43

25

68

137

72

209

Taal- en letterkunde

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen

Tandheelkunde

tandheelkunde

Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen

bio-ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur

Wetenschappen

biochemie en biotechnologie

informatica

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

wijsbegeerte

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

8.246

9.905 18.151

Archaeology

1

1

2

archeologie

19

12

31

kunstwetenschappen

11

48

59

musicologie

9

4

13

Archeologie en kunstwetenschappen - Taalen letterkunde

Cultural Studies

2

21

23

culturele studies

34

99

133

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Adapted Physical Activity (EM)

12

29

41

lichamelijke opvoeding en bewegingswet.

92

58

150

Rehabilitation Sciences & Physiotherapy

11

27

38

revalidatiewetensch. en kinesitherapie

93

250

343

9

11

20

biomedische wetenschappen

40

118

158

accountancy en revisoraat

34

20

54

beleidseconomie

53

19

72

Business Economics

52

43

95

Economics

23

16

39

economische wetenschappen

37

14

51

informatiemanagement

26

5

31

Information Management

30

23

53

management

229

156

385

TEW: handelsingenieur

228

147

375

28

9

37

214

200

414

verzekeringen

22

17

39

economie, recht en bedrijfskunde

27

30

57

Archeologie en kunstwetenschappen

Biomedische wetenschappen

Economische en toeg.economische wetens.

Biomedical Sciences

TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen

Economische en toeg.economische wetens. -

39


Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Farmaceutische wetenschappen

farmaceutische zorg

34

181

215

geneesmiddelenontwikkeling

48

89

137

Geneeskunde

geneeskunde

629

969

1.598

Geneeskunde - Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Wetenschappen Geschiedenis

Bioinformatics

13

9

22

geschiedenis

111

55

166

geschiedenis van de Oudheid

14

12

26

Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Taalen letterkunde

Eur.Stud:Transnat.&Global Perspective

38

52

90

Eur.stud.:transnat.&mondiale perspectiev

14

10

24

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Slavistiek en OostEuropakunde taal- en regiostudies: japanologie

8

11

19

6

12

18

17

15

32

taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

6

6

12

taal- en regiostudies: sinologie

6

9

15

37

54

91

4

2

6

9

6

15

Theology and Religious Studies

52

20

72

wereldgod.,interrel.dialoog&religiestud.

11

20

31

communicatiewetenschappen

70

151

221

overheidsmanagement en -beleid

46

46

92

sociologie

15

16

31

124

100

224

bedrijfscommunicatie

63

186

249

educatieve studies

32

124

156

Educational Studies

21

30

51

pedagogische wetenschappen

21

366

387

131

639

770

Social and Cultural Anthropology

30

63

93

sociale en culturele antropologie

28

93

121

criminologische wetenschappen

77

173

250

Criminology

3

7

10

Law

3

18

21

417

577

994

logopedische & audiologische wetenschap.

3

114

117

management en beleid vd gezondheidszorg

54

64

118

seksuologie

3

96

99

Linguistics and Literature: English

1

4

5

Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

godgeleerdheid & godsdienstwetenschappen samenleving, recht en religie Society, Law and Religion

Politieke en sociale wetenschappen

vergelijkende en internationale politiek Politieke en sociale wetenschappen - Taal- en letterkunde Psychologie en pedagogische wetens.

psychologie

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

rechten Sociale gezondheidswetenschappen

Taal- en letterkunde

40


43

114

157

taalkunde

7

16

23

Western Literature

3

15

18

westerse literatuur

18

43

61

Tandheelkunde

tandheelkunde

46

91

137

Toegepaste biologische wetenschappen

bio-ingenieurswet.: biosysteemtechniek

23

6

29

bio-ingenieurswet.: cel- en gentechnologie

38

42

80

bio-ingenieurswet.: land- en bosbeheer

19

19

38

bio-ingenieurswet.: landbouwkunde

20

22

42

bio-ingenieurswet.: levensmiddelentechnologie bio-ingenieurswet.: katalytische technologie

33

43

76

51

15

66

Tropical Natural Resources Management

10

3

13

bio-ingenieurswet.: milieutechnologie

23

9

32

4

6

10

Nanoscience and Nanotechnology

27

7

34

Nanoscience and Nanotechnology (EM)

31

13

44

nanowetenschappen en nanotechnologie

22

3

25

Energy for Smart Cities (EIT-KIC)

9

3

12

Engineering: Biomedical Engineering

4

1

5

Engineering: Chem.Techn. (Eng.Rheology) (EM) Engineering: Chemical Technology

10

3

13

32

12

44

Engineering: Electrical Engineering

48

12

60

taal- en letterkunde

Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Wetenschappen

Toegepaste wetenschappen

Earth Observation

Engineering: Energy

41

16

57

ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur

152

13

165

94

112

206

ingenieurswetenschappen: bouwkunde

84

15

99

ingenieurswetenschappen: elektrotechniek

65

6

71

125

12

137

ingenieurswetenschappen: materiaalkunde

20

13

33

ingenieurswetenschappen: werktuigkunde

159

12

171

7

6

13

1

1

2

36

18

54

42

7

49

32

3

35

Engineering: Materials Engineering

ingenieurswetenschappen: energie

Wetenschappen

3

3

ingenieurswetenschappen: verkeer, log. en intel. transp. ingenieurswetenschappen: geotechniek & mijnbouwkunde ingenieurswetenschappen: biomedische technologie ingenieurswetenschappen: chemische technologie ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechn. Astronomy and Astrophysics

1

1

biochemie en biotechnologie

44

50

94

biologie

53

52

105

Biology

5

14

19

41


48

20

68

3

2

5

fysica

39

6

45

geologie

24

12

36

8

1

9

3

3

chemie Chemistry

informatica Mathematics Molecular and Cellular Biophysics

7

8

15

Physics

6

2

8

Statistics

44

52

96

statistiek

2

3

5

sterrenkunde

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Theoretical Chem. & Computational Mod (EM) toegepaste informatica

2

2

4

33

2

35

wiskunde

27

25

52

Philosophy

42

18

60

wijsbegeerte

44

30

74

Totaal Master Schakelprogramma

13

13

5.362

6.810 12.172

Economische en toeg.economische wetens. Gecombineerde studiegebieden (BAMA)

Schakelprogramma

43

27

70

Schakelprogramma

57

128

185

Geneeskunde

schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde schakel Ma sociaal werk

24

98

122

13

25

38

Schakelprogramma

61

71

132

schakel Ma educatieve studies

35

142

177

Schakelprogramma

29

213

242

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

Schakelprogramma

25

83

108

Sociale gezondheidswetenschappen

schakel Ma management,beleid gezondheid. Schakelprogramma

14

43

57

7

50

57

Schakelprogramma

87

24

111

395

904

1.299

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie en pedagogische wetens.

Wetenschappen Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

14.003 17.619 31.622

42


KAREL DE GROTE HOGESCHOOL – KATHOLIEKE HOGESCHOOL ANTWERPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende kunsten

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: chemie

202

335

60

15

75

108

8

116

47

2

49

348

227

575

27

51

78

6

11

17

ind. wet.: chemie

17

5

22

ind. wet.: elektromechanica

70

2

72

ind. wet.: elektronica-ICT

19

ind. wet.: elektromechanica

Totaal Academisch gerichte bachelor Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende kunsten

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: biochemie

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Gezondheidszorg

Industriële wetenschappen en technologie

Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

69

208

28

74

102

120

590

710

vroedkunde

1

185

186

pedagogie van het jonge kind

7

80

87

1.560

1.014

2.574

office management

244

418

662

toegepaste informatica

443

26

469

67

104

171

autotechnologie

331

3

334

chemie

115

26

141

multimedia en communicatietechnologie onderwijs: kleuteronderwijs

307

35

342

13

479

492

onderwijs: lager onderwijs

88

569

657

onderwijs: secundair onderwijs

401

420

821

orthopedagogie

127

738

865

sociaal werk

163

552

715

4.015

5.313

9.328

bedrijfsmanagement

audiovis.techniek.: fotografie

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Audiovisuele en beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

schakelprogramma: audiovisbeeldk. Schakelprogramma: iwttechnologie

1

1 127

12

139

128

12

140

4.630

43

19

139 biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaalagogisch werk Handelswetenschappen en bedrijfskunde

T

V

133

ind. wet.: elektronica-ICT

Master

M

5.621 10.251


KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Gezondheidszorg

revalidatiewetenschappen kinesitherapie ind. wet.: bouwkunde

46

51

97

46

11

57

ind. wet.: elektromechanica

44

2

46

ind. wet.: elektronica-ICT

10

1

11

industriële wetenschappen gezamenlijk

58

10

68

204

75

279

ind. wet.: bouwkunde

24

1

25

ind. wet.: elektromechanica

33

6

39

ind. wet.: elektronica-ICT

13

13

ind. wet.: energie

8

8

ind. wet.: kunststofverwerking

7

1

8

85

8

93

biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie

14

31

45

20

115

135

logopedie en audiologie

3

153

156

74

268

342

1

8

9

20

104

124

120

120

318

197

515

hotelmanagement

63

132

195

office management

31

69

100

toerisme en recreatiemanagement chemie

45

161

206

33

9

42

112

1

113

70

2

72

121

9

130

onderwijs: kleuteronderwijs

13

311

324

onderwijs: lager onderwijs

64

355

419

170

201

371

1.172

2.246

3.418

72

1

73

72

1

73

1.533

2.330

3.863

Industriële wetenschappen en technologie

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

Industriële wetenschappen en technologie

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Gezondheidszorg

verpleegkunde verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde

M

vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

Industriële wetenschappen en technologie

elektromechanica elektronica-ICT luchtvaart

Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

44

schakelprogramma: iwttechnologie

T

V


KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Biotechniek

biowetenschappen

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: elektromechanica

Biotechniek

Industriële wetenschappen en technologie

38

99

179

7

186

39

2

41

279

47

326

biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde biowetenschappen: voedingsindustrie ind. wet.: elektromechanica

30

18

48

11

19

30

77

3

80

ind. wet.: elektronica-ICT

32

2

34

ind. wet.: energie

20

1

21

170

43

213

ind. wet.: elektronica-ICT

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

Biotechniek

agro- en biotechnologie

282

261

543

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie ergotherapie

41

81

122

23

210

233

orthopedie

47

54

101

145

672

817

15

108

123

2

339

341

bedrijfsmanagement

428

322

750

office management

24

135

159

toegepaste informatica

259

27

286

bouw

239

17

256

95

24

119

elektromechanica

301

6

307

elektronica-ICT

293

4

297

energietechnologie

114

1

115

36

8

44

onderwijs: kleuteronderwijs

2

257

259

onderwijs: lager onderwijs

87

525

612

254

277

531

91

355

446

2.778

3.683

6.461

27

34

61

109

2

111

136

36

172

3.363

3.809

7.172

verpleegkunde voedings- en dieetkunde vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Industriële wetenschappen en technologie

chemie

logistiek Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk

sociaal werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

T

V 61

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

Biotechniek

schakelprogramma: biotechniek

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

schakelprogramma: iwttechnologie

Eindtotaal

45


KATHOLIEKE HOGESCHOOL LEUVEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Professioneel gerichte bachelor

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde

M 119

155

274

139

520

659

22

22

29

204

233

1

226

227

bedrijfsmanagement

721

511

1.232

office management

101

204

305

toegepaste informatica

406

12

418

chemie

136

38

174

onderwijs: kleuteronderwijs

16

423

439

onderwijs: lager onderwijs

121

563

684

onderwijs: secundair onderwijs

501

429

930

sociaal werk

237

632

869

2.527

3.939

6.466

2.527

3.939

6.466

verpleegkunde brugprogramma voedings- en dieetkunde vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Industriële wetenschappen en technologie Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

T

V

Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

KATHOLIEKE HOGESCHOOL LIMBURG Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Audiovisuele en beeldende kunst

audiovisuele kunsten

Industriële wetenschappen en technologie

Audiovisuele en beeldende kunst

Industriële wetenschappen en technologie

53

210

beeldende kunsten

10

25

35

productdesign

39

19

58

ind. wet.: chemie

19

ind. wet.: elektromechanica

32

ind. wet.: elektronica-ICT

11

Gezondheidszorg

2

34 11

99

367

audiovisuele kunsten

30

8

38

beeldende kunsten

13

9

22

productdesign

8

4

12

ind. wet.: biochemie

9

2

11

ind. wet.: chemie

15

3

18

ind. wet.: elektromechanica

42

2

44

ind. wet.: elektronica-ICT

18

ind. wet.: energie

28

2

30

163

30

193

48

93

141

biomedische laboratoriumtechnologie

46

19

268

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

T

V

157

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

18


verpleegkunde

113

408

521

13

118

131

84

84

verpleegkunde brugprogramma vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

391

361

752

office management

24

99

123

Industriële wetenschappen en technologie

chemie

74

28

102

elektromechanica

263

1

264

elektronica-ICT

136

2

138

energietechnologie

133

1

134

milieuzorg

10

2

12

onderwijs: kleuteronderwijs

15

507

522

onderwijs: lager onderwijs

134

559

693

onderwijs: secundair onderwijs

537

630

1.167

orthopedagogie

143

645

788

2.034

3.538

5.572

Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

Audiovisuele en beeldende kunst Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

schakelprogramma: audiovisbeeldk. schakelprogramma: iwttechnologie

Eindtotaal

5

5 108

12

120

113

12

125

2.578

3.679

6.257

KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica ind. wet.: elektronica-ICT

industriële wetenschappen gezamenlijk Totaal Academisch gerichte bachelor Master

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: biochemie ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica

Gezondheidszorg

47

T

V

203

30

233

55

19

74

193

8

201

59

1

60

429

69

498

939

127

1.066

26

23

49

134

22

156

29

13

42

127

5

132 70

ind. wet.: elektronica-ICT

70

ind. wet.: energie

52

2

54

438

65

503

agro- en biotechnologie

115

185

300

biomedische laboratoriumtechnologie verpleegkunde

91

177

268

111

521

632

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor Biotechniek

M


voedings- en dieetkunde vroedkunde

213

238

1

133

134

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

134

102

236

office management

24

138

162

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

bouw

362

20

382

chemie

182

62

244

elektromechanica

159

5

164

elektronica-ICT

470

16

486

energietechnologie

200

3

203

95

95

190

facilitair management mechanische ontwerp- en productietechnol. ontwerp- en productietechnologie

Onderwijs

2

238

88

64

152

8

330

338

onderwijs: lager onderwijs

123

678

801

onderwijs: secundair onderwijs

202

258

460

2.632

3.002

5.634

schakel wtj: Ma ind.wet.: elektromechanica schakel wtj: Ma ind.wet.: elektronica-ICT schakel: Ma ind.wet.:biochemie

36

1

37

schakel: Ma ind.wet.:bouwkunde

22

schakel: Ma ind.wet.:chemie

17

schakel: Ma ind.wet.:energie

16

onderwijs: kleuteronderwijs

Totaal Professioneel gerichte bachelor IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

48

6

6 236

vastgoed

Schakelprogramma

25

39

39 10

7

17 22

9

26 16

140

17

157

4.149

3.211

7.360


KATHOLIEKE HOGESCHOOL ZUID-WEST-VLAANDEREN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Professioneel gerichte bachelor Biotechniek Gezondheidszorg

M

agro- en biotechnologie

290

311

601

verpleegkunde

155

857

1.012

1

208

209

bedrijfsmanagement

673

637

1.310

office management

22

103

125

toegepaste informatica

238

32

270

autotechnologie

266

3

269

elektromechanica

273

3

276

97

1

98

118

1

119

ontwerp- en productietechnologie

75

1

76

onderwijs: kleuteronderwijs

11

582

593

onderwijs: lager onderwijs

110

673

783

onderwijs: secundair onderwijs

347

458

805

maatschappelijke veiligheid

157

66

223

64

335

399

115

412

527

65

405

470

3.077

5.088

8.165

3.077

5.088

8.165

vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

elektronica-ICT energietechnologie

Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

T

V

orthopedagogie sociaal werk toegepaste psychologie Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

LESSIUS ANTWERPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Handelswetenschappen en bedrijfskunde Toegepaste taalkunde

handelswetenschappen

375

248

623

toegepaste taalkunde

145

446

591

Totaal Academisch gerichte bachelor

520

694

1.214

Handelswetenschappen en bedrijfskunde Toegepaste taalkunde

174

113

287

journalistiek

28

48

76

meertalige communicatie

10

67

77

7

23

30

16

53

69

235

304

539

Master

handelswetenschappen

tolken vertalen Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

M

T

V

Gezondheidszorg

logopedie en audiologie

9

445

454

Sociaal-agogisch werk

toegepaste psychologie

241

1.097

1.338

250

1.542

1.792

Totaal Professioneel gerichte bachelor

49


Schakelprogramma

Handelswetenschappen en bedrijfskunde Toegepaste taalkunde

schakelprogramma: handelsw.bedrijfskunde schakelprogramma: toegepaste taalkunde

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

132

85

217

17

56

73

149

141

290

1.154

2.681

3.835

LESSIUS MECHELEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: bouwkunde ind. wet.: chemie

46

14

60

ind. wet.: elektromechanica

96

4

100

ind. wet.: elektronica-ICT

38

1

39

175

17

192

459

47

506

8

7

15

ind. wet.: bouwkunde

53

15

68

ind. wet.: chemie

37

3

40

ind. wet.: elektromechanica

58

2

60

ind. wet.: elektronica-ICT

30

2

32

ind. wet.: energie

21

ind. wet.: biochemie

ind. wet.: landmeten Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

21

6

2

8

213

31

244

173

380

553

Architectuur

interieurvormgeving

Gezondheidszorg

verpleegkunde

74

422

496

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

321

201

522

communicatiemanagement

101

225

326

informaticamanagement en multimedia journalistiek

331

53

384

116

181

297

office management

31

118

149

toerisme en recreatiemanagement autotechnologie

74

256

330

199

4

203

elektromechanica

206

3

209

elektronica-ICT

153

3

156

Industriële wetenschappen en technologie

Onderwijs

ontwerp- en productietechnologie

90

3

93

onderwijs: kleuteronderwijs

10

239

249

onderwijs: lager onderwijs onderwijs: secundair onderwijs Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

115

11

industriële wetenschappen Industriële wetenschappen en technologie

T

V

104

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

50

schakelprogramma: iwttechnologie

81

416

497

137

178

315

2.097

2.682

4.779

100

16

116

100

16

116

2.869

2.776

5.645


PLANTIJN – HOGESCHOOL VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Professioneel gerichte bachelor

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde

72

118

190

33

227

260

bedrijfsmanagement

84

182

266

communicatiemanagement

165

400

565

hotelmanagement

133

214

347

journalistiek

133

208

341

45

163

208

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

M

office management

T

V

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

chemie

134

48

182

elektromechanica

495

3

498

Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs

8

114

122

Sociaal-agogisch werk

orthopedagogie

93

698

791

1.395

2.375

3.770

1.395

2.375

3.770

Totaal Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Architectuur

architectuur

118

252

interieurarchitectuur

42

176

218

beeldende kunsten

48

56

104

253

242

495

477

592

1.069

56

41

97

interieurarchitectuur

5

36

41

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende kunsten

34

44

78

Gezondheidszorg

revalidatiewetenschappen kinesitherapie

48

44

92

143

165

308

175

57

232

Gezondheidszorg

revalidatiewetenschappen kinesitherapie Totaal Academisch gerichte bachelor Architectuur

architectuur

Totaal Master Professioneel gerichte bachelor

T

V

134

Audiovisuele en beeldende kunst

Master

M

Biotechniek

agro- en biotechnologie

Gezondheidszorg

ergotherapie

61

216

277

verpleegkunde

83

283

366

7

25

32

82

82

verpleegkunde brugprogramma vroedkunde Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Muziek en podiumkunsten

51

bedrijfsmanagement

617

436

1.053

office management

27

146

173

toegepaste informatica

410

22

432

pop- en rockmuziek

134

36

170


Onderwijs

onderwijs: secundair onderwijs

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

140

180

320

1.654

1.483

3.137

Architectuur

schakel: Ma interieurarchitectuur

2

7

9

Audiovisuele en beeldende kunst

schakel: Ma beeldende kunsten

1

3

4

3

10

13

2.277

2.250

4.527

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

114

228

342

Wetenschappen

informatica

135

6

141

249

234

483

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

T

V

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

27

51

78

Wetenschappen

informatica

76

5

81

Statistics

66

30

96

169

86

255

Totaal Master Schakelprogramma

M

1

Biomedische wetenschappen

Schakelprogramma

1

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

Schakelprogramma

10

31

41

Wetenschappen

Schakelprogramma

19

1

20

30

32

62

448

352

800

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

52


UNIVERSITEIT ANTWERPEN Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

Economische en toeg.economische wetens.

TEW: bedrijfskunde

152

295

447

93

389

482

339

801

38

25

63

TEW: handelsingenieur

265

141

406

TEW: handelsir beleidsinformatica

116

33

149

Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen

106

173

279

74

225

299

Geneeskunde

geneeskunde

170

169

339

Geschiedenis

geschiedenis

204

116

320

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

129

273

402

politieke wetenschappen

114

71

185

60

132

192

rechten

523

779

1.302

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen bio-ingenieurswetenschappen

183

609

792

109

76

185

39

29

68

biologie

108

90

198

chemie

44

10

54

fysica

87

16

103

128

5

133

31

16

47

123

51

174

3.358

4.062

7.420

1

1

1

1

Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Taal- en letterkunde Toegepaste biologische wetenschappen Wetenschappen

TEW: economisch beleid

farmaceutische wetenschappen

biochemie en biotechnologie

informatica wiskunde Wijsbegeerte en wijsbegeerte moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor Geneeskunde

4e jr. arts

Totaal Basisopleidingen van twee cycli Master

T

V

462

sociologie

Basisopleidingen van twee cycli

M

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

31

73

104

Economische en toeg.economische wetens.

Applied Economic Sciences: Business Adm. Applied Economic Sciences: Econ. Policy cultuurmanagement

24

28

52

5

2

7

23

103

126

organisatie en management

72

77

149

152

134

286

13

4

17

135

82

217

56

15

71

10

24

34

TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur

Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen

53

TEW: handelsir id beleidsinformatica sociaal-economische wetenschappen


Farmaceutische wetenschappen

farmaceutische zorg

11

92

103

geneesmiddelenontwikkeling

29

48

77

Geneeskunde

geneeskunde

194

272

466

Geschiedenis

geschiedenis

41

30

71

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

57

114

171

filmstudies en visuele cultuur

30

56

86

politieke communicatie

30

29

59

sociologie

22

52

74

vergelijkende en Europese politiek milieuwetenschap

30

20

50

56

24

80

opleidings- en onderwijswetenschappen rechten

35

57

92

183

313

496

literatuur van de moderniteit

12

22

34

meertalige professionele communicatie taal- en letterkunde

23

107

130

40

126

166

Politieke en sociale wetenschappen Wetenschappen Psychologie en pedagogische wetens. Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Taal- en letterkunde

2

15

17

theater- en filmwetenschap

24

54

78

biochemie en biotechnologie

20

22

42

biologie

38

39

77

Biology

13

11

24

chemie

31

8

39

7

1

8

fysica

24

7

31

informatica

47

2

49

taalkunde Wetenschappen

Computer Science (MA)

Schakelprogramma

3

Physics

3

wiskunde

8

3

11

37

20

57

1.568

2.086

3.654

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Master

wijsbegeerte

Economische en toeg.economische wetens. Geneeskunde

Schakelprogramma

53

58

111

22

82

104

Geschiedenis

schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Schakelprogramma

11

5

16

Politieke en sociale wetenschappen

schakel Ma sociaal werk

11

63

74

schakel Ma sociologie

11

19

30

Schakelprogramma

29

62

91

schakel Ma onderwijs- en opleidingswet. schakel Ma rechten

45

82

127

22

35

57

Schakelprogramma

30

102

132

Psychologie en pedagogische wetens. Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Taal- en letterkunde Wetenschappen

Schakelprogramma

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

18

13

31

252

521

773

5.178

54

6.670 11.848


UNIVERSITEIT HASSELT Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Economische en toeg.economische wetens.

TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica

101

71

172

27

5

32

256

161

417

81

103

184

Geneeskunde Verkeerskunde

verkeerskunde

44

17

61

Wetenschappen

biologie

43

39

82

chemie

54

19

73

fysica

48

3

51

wiskunde

23

23

46

677

441

1.118

Management

14

13

27

TEW: handelsingenieur

64

50

114

5

1

6

83

60

143

44

17

61

210

141

351

Schakelprogramma

21

6

27

Schakelprogramma

1

1

2

22

7

29

909

589

1.498

Economische en toeg.economische wetens.

TEW: handelsir id beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen verkeerskunde

Verkeerskunde Totaal Master Schakelprogramma

T

V

toegepaste economische wetenschappen geneeskunde

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

Economische en toeg.economische wetens. Verkeerskunde Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

55


UNIVERSITEIT GENT Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Archeologie en kunstwetenschappen

archeologie

63

80

143

kunstwetenschappen

87

272

359

M

T

V

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen

lichamelijke opv. en bewegingswetensch. biomedische wetenschappen

240

121

361

107

274

381

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

216

639

855

Economische en toeg.economische wetens.

econ.wet./TEW/TEW: handelsingenieur economische wetenschappen

401

253

654

39

26

65

TEW: handelsingenieur

301

156

457

276

219

495

Farmaceutische wetenschappen

toegepaste economische wetenschappen farmaceutische wetenschappen

151

471

622

Geneeskunde

geneeskunde

336

443

779

Geschiedenis

geschiedenis

425

204

629

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

Afrikaanse talen en culturen

14

30

44

Oost-Europese talen en culturen

31

57

88

Oosterse talen en culturen

103

156

259

communicatiewetenschappen

217

419

636

politieke wetenschappen

278

147

425

sociologie

55

103

158

pedagogische wetenschappen

32

526

558

psychologie

343

1.308

1.651

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

229

415

644

rechten

793

998

1.791

Sociale gezondheidswetenschappen

logopedische en audiologische wetensch. taal- en letterkunde: combinatie 2 talen tandheelkunde

5

203

208

300

738

1.038

49

84

133

bio-ingenieurswetenschappen

384

266

650

52

9

61

308

57

365

198

141

339

93

19

112

63

9

72

81

10

91

133

9

142

56

29

85

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie en pedagogische wetens.

Taal- en letterkunde Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen

ingenieurswet: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: computerwetens. ingenieurswetenschappen: elektrotechniek ingenieurswetenschappen: werktuigkundeelektrotechniek ingenieurswetenschappen: chemische techn. & materiaalkunde

56


Wetenschappen

biochemie en biotechnologie

128

111

239

biologie

116

112

228

chemie

112

38

150

fysica en sterrenkunde

115

32

147

geografie en geomatica

67

47

114

geologie

66

29

95

205

13

218

wiskunde

71

47

118

moraalwetenschappen

45

43

88

108

34

142

informatica

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

wijsbegeerte

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

7.492

9.397 16.889

archeologie

25

29

54

kunstwetenschappen

18

90

108

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Biomedische wetenschappen

lichamelijke opvoeding en bewegingswet. biomedische wetenschappen

81

43

124

24

115

139

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

138

479

617

Economische en toeg.economische wetens.

algemene economie

44

18

62

128

79

207

26

15

41

TEW: handelsingenieur

214

102

316

toegepaste economische wetenschappen farmaceutische zorg

131

134

265

40

176

216

36

43

79

Archeologie en kunstwetenschappen

bedrijfseconomie economische wetenschappen

Farmaceutische wetenschappen

geneesmiddelenontwikkeling Geneeskunde

geneeskunde

329

516

845

Geschiedenis

geschiedenis

147

79

226

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

Afrikaanse talen en culturen

3

11

14

Oost-Europese talen en culturen

13

20

33

Oosterse talen en culturen

28

41

69

138

264

402

78

68

146

114

74

188

sociologie

27

61

88

pedagogische wetenschappen

56

492

548

142

643

785

75

148

223

350

501

851

6

95

101

1

96

97

31

74

105

5

8

13

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen EU-studies politieke wetenschappen

Psychologie en pedagogische wetens.

psychologie Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

Sociale gezondheidswetenschappen

gezondheidsvoorlichting en bevordering logopedische & audiologische wetenschap. management en beleid vd gezondheidszorg historische taal- en letterkunde

Taal- en letterkunde

57

rechten


Tandheelkunde Toegepaste biologische wetenschappen

Toegepaste wetenschappen

Wetenschappen

58

taal- en letterkunde

75

207

282

vergelijkende moderne letterkunde tandheelkunde

12

36

48

39

66

105

Aquaculture

31

15

46

bio-ingenieurswet.: land- en waterbeheer bio-ingenieurswet.: milieutechnologie bio-ingenieurswet.: bos en natuurbeheer bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn. bio-ingenieurswet.: levensmiddelenwet.& voeding bio-ingenieurswet.: landbouwkunde Environmental Sanitation

15

7

22

44

47

91

18

15

33

37

40

77

56

26

82

13

33

46

36

33

69

30

36

66

Int. master of science Rural Development Nutrition and Rural Development

21

20

41

46

55

101

European Master Nuclear Fusion (EM) ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: elektrotechniek (ICT) ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: materiaalkunde Intern.Master of Science Fire Safety Eng. (EM) ingenieurswetenschappen: bedrijfsk.syst.& op.onderzoek ingenieurswetenschappen: chemische technologie ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde ingenieurswetenschappen werktuigkunde-elektrotechniek stedenbouw en ruimtelijke planning Textile Engineering

33

10

43

159

7

166

63

4

67

93

88

181

127

31

158

14

13

27

28

10

38

52

12

64

34

8

42

28

4

32

157

6

163

13

19

32

3

1

4

biochemie en biotechnologie

50

83

133

biologie

46

39

85

chemie

69

22

91

Eur.master of Science in Nematology (EM) fysica en sterrenkunde

17

9

26

59

10

69

geografie

36

22

58

geologie

26

18

44

geomatica en landmeetkunde

23

12

35

Ma of Science in Mar.Biodiv.&Conserv. (EM)

18

32

50


Nematology

18

13

31

wiskunde

25

14

39

wiskundige informatica

10

1

11

moraalwetenschappen

13

21

34

wijsbegeerte

27

9

36

4.162

5.668

9.830

Schakelprogramma

9

8

17

Schakelprogramma

33

14

47

27

110

137

Geschiedenis

schakel Ma verpleegkunde en vroedkunde Schakelprogramma

15

10

25

Politieke en sociale wetenschappen

Schakelprogramma

182

213

395

Psychologie en pedagogische wetens.

schakel Ma pedagogische wetenschappen schakel Ma psychologie

25

169

194

12

74

86

schakel Ma sociaal werk

23

80

103

schakel Ma rechten

15

33

48

schakel Ma management,beleid gezondheid. Schakelprogramma

36

75

111

9

92

101

21

26

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Master Schakelprogramma

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Economische en toeg.economische wetens. Geneeskunde

Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Sociale gezondheidswetenschappen

Taal- en letterkunde

Schakelprogramma

5

Toegepaste wetenschappen

Schakelprogramma

2

Wetenschappen

Schakelprogramma

16

5

21

409

904

1.313

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

2

12.063 15.969 28.032

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Archeologie en kunstwetenschappen

kunstwetenschappen en archeologie lichamelijke opv. en bewegingswetensch. revalidatiewetensch. en kinesitherapie biomedische wetenschappen

M

T

V 32

57

89

127

70

197

152

168

320

88

142

230

TEW: handelsingenieur

191

84

275

197

114

311

Farmaceutische wetenschappen

toegepaste economische wetenschappen farmaceutische wetenschappen

47

129

176

Geneeskunde

geneeskunde

72

74

146

Geschiedenis

geschiedenis

142

58

200

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

95

189

284

144

82

226

43

52

95

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Biomedische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens.

politieke wetenschappen sociologie

59


20

91

111

psychologie

115

424

539

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

110

153

263

rechten

263

387

650

Taal- en letterkunde

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen bio-ingenieurswetenschappen

64

166

230

54

57

111

ingenieurswetenschappen

162

35

197

ingenieurswetenschappen: architectuur biologie

59

48

107

29

28

57

chemie

24

14

38

computerwetenschappen

85

7

92

fysica en sterrenkunde

26

8

34

geografie

26

14

40

wiskunde

11

8

19

53

28

81

2.431

2.687

5.118

kunstwetenschappen en archeologie Urban Studies

12

32

44

11

9

20

lichamelijke opvoeding en bewegingswet. revalidatiewetensch. en kinesitherapie biomedische wetenschappen

55

29

84

44

56

100

9

20

29

bedrijfskunde

109

75

184

Management

184

170

354

Management Science

28

34

62

TEW: handelsingenieur

60

44

104

toegepaste economische wetenschappen farmaceutische zorg

67

32

99

5

54

59

8

17

25

Psychologie en pedagogische wetens.

Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen

Wetenschappen

agogische wetenschappen

Wijsbegeerte en wijsbegeerte en moraalwetenschappen moraalwetenschappen Totaal Academisch gerichte bachelor Master

Archeologie en kunstwetenschappen Archeologie en kunstwetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Geschiedenis - Politieke en sociale wetenschappen - Psychologie en pedagogische wetens. - Rechten, notariaat en crimin. wetensch. - Taalen letterkunde - Wetenschappen Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Biomedische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens.

Farmaceutische wetenschappen

geneesmiddelenontwikkeling Geneeskunde

geneeskunde

76

142

218

Geschiedenis

geschiedenis

33

20

53

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

47

111

158

Communication Studies

13

36

49

politieke wetenschappen

71

45

116

sociologie

17

27

44

agogische wetenschappen

12

45

57

Educational Sciences

5

7

12

onderwijskunde

4

12

16

Psychologie en pedagogische wetens.

60


psychologie

42

228

270

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

criminologische wetenschappen

33

86

119

117

185

302

Sociale gezondheidswetenschappen

management en beleid vd gezondheidszorg management,zorg & beleid id gerontologie taal- en letterkunde

9

37

46

6

20

26

21

95

116

13

13

26

5

7

12

24

11

35

34

7

41

7

12

19

Taal- en letterkunde Toegepaste biologische wetenschappen

Toegepaste wetenschappen

rechten

bio-ingenieurswet.: cel- en genbiotechnologie bio-ingenieurswet.: chemie & bioprocestechn. Appl.Sciences & Eng.: Computer Science Appl.Sciences & Eng.:Appl. Comp. Science Architectural Engineering Chemical and Material Engineering Civil Engineering

4

2

6

12

2

14

Electro-Mechanical Engineering

18

4

22

5

2

7

Electronics & Informat.Techn.Engineering ingenieursweten.: chemie en materialen ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen ingenieurswetenschappen: architectuur ingenieurswetenschappen: bouwkunde ingenieurswetenschappen: elektronica&informatietechnol. ingenieurswetenschappen: toegepaste computerwetenschap. ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek Master of Science in Photonics (EM) biologie

Wetenschappen

46

2

48

12

11

23

9

2

11

8

8

6

6

20

1

21

3

1

4

7

7

14

25

23

48

Biomolecular Sciences

4

8

12

toegepaste informatica

13

Biology

wiskunde

Schakelprogramma

8

8

13

9

4

13

40

23

63

1.430

1.810

3.240

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Totaal Master

wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Archeologie en kunstwetenschappen

schakel Ma archeologie en kunstwetensch. Schakelprogramma

2

12

14

1

7

8

schakel Ma revalidatiewet. en kine Schakelprogramma

4

1

5

4

3

7

52

36

88

5

3

8

52

31

83

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Economische en toeg.economische wetens.

61

schakel Ma bedrijfskunde schakel Ma toegepaste econ.wetenschappen Schakelprogramma


6

6

2

2

4

schakel Ma politieke wetenschappen schakel Ma sociologie

18

16

34

5

8

13

Schakelprogramma

15

13

28

schakel Ma onderwijskunde

10

10

schakel Ma psychologie

36

36

30

96

126

3

16

19

7

8

15

Schakelprogramma

16

29

45

schakel Ma management,beleid gezondheid. schakel Ma management,zorg,beleid geront Schakelprogramma

10

38

48

12

22

34

1

1

2

schakel Ma taal- en letterkunde

4

10

14

Schakelprogramma

10

19

29

Toegepaste wetenschappen

Schakelprogramma

11

2

13

Wetenschappen

schakel Ma toegepaste informatica Schakelprogramma

15

1

16

Geschiedenis

schakel Ma geschiedenis Schakelprogramma

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie en pedagogische wetens.

Schakelprogramma Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

Sociale gezondheidswetenschappen

Taal- en letterkunde

Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

schakel Ma criminologische wetenschappen schakel Ma rechten

schakel Ma wijsbegeerte en moraalweten. Schakelprogramma

Totaal Schakelprogramma Eindtotaal

62

15

15 6

6

12

6

3

9

306

435

741

4.167

4.932

9.099


XIOS HOGESCHOOL LIMBURG Soort opleiding

Studiegebied

Opleiding

Academisch gerichte bachelor

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: bouwkunde

Master

4

49

ind. wet.: elektromechanica

9

1

10

ind. wet.: elektronica-ICT

5

ind. wet.: nucleaire technologie

7

3

10

ind. wet.: verpakkingstechnologie

2

1

3

Totaal Academisch gerichte bachelor

68

9

77

Industriële wetenschappen en technologie

ind. wet.: bouwkunde

65

7

72

ind. wet.: elektromechanica

26

26

ind. wet.: elektronica-ICT

13

13

ind. wet.: nucleaire technologie

11

3

14

3

3

6

118

13

131

49

71

120

142

254

396

journalistiek

65

52

117

office management

15

20

35

toegepaste informatica

188

7

195

toerisme en recreatiemanagement bouw

44

118

162

270

10

280

elektromechanica

135

6

141

79

2

81

onderwijs: kleuteronderwijs

8

129

137

onderwijs: lager onderwijs

22

92

114

onderwijs: secundair onderwijs

221

121

342

sociaal werk

161

443

604

1.399

1.325

2.724

61

1

62

61

1

62

1.646

1.348

2.994

Totaal Master Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement communicatiemanagement

Industriële wetenschappen en technologie

elektronica-ICT Onderwijs

Sociaal-agogisch werk

Totaal Professioneel gerichte bachelor Schakelprogramma

T

V 45

ind. wet.: verpakkingstechnologie

Professioneel gerichte bachelor

M

Industriële wetenschappen en technologie Totaal Schakelprogramma

Eindtotaal

63

schakelprogramma: iwttechnologie

5


GEZAMENLIJKE OPLEIDINGEN Soort Studiegebied opleiding Professioneel Sociaal-agogisch werk gerichte bachelor Totaal Professioneel gerichte bachelor

Opleiding

instelling

sociaal werk gezamenlijke opleiding

Erasmushogeschool Brussel HUB-EHSAL 50-50

Academisch gerichte bachelor

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende kunsten gezamenlijk

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Handelswetenschappen en bedrijfskunde

revalidatiewetensch. en kinesitherapie handelsingenieur handelswetenschappen

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

industriĂŤle wetenschappen gezamenlijk

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

rechten (gezamenlijke opl. KUBKUL) rechten (gezamenlijke opl. tULKUL)

Katholieke Hogeschool Limburg - Provinciale Hogeschool Limburg 60-40 UGent - Arteveldehogeschool 50-50 HUB-EHSAL - HUB-KUBrussel 99-1 HUB-EHSAL - HUB-KUBrussel 99-1 XIOS Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Limburg 56-44 HUB-KUBrussel - K.U.Leuven 65-35 tUL - K.U.Leuven 100-0

Totaal Academisch gerichte bachelor Master

M

V

T

23

76

99

23

76

99

104

182

286

362

598

960

84

39

123

542

335

877

274

24

298

102

165

267

280

409

689

1.748

1.752

3.500

Bewegings- en revalidatiewetenschappen Rechten, notariaat en crimin. wetensch. Toegepaste biologische wetenschappen

revalidatiewetensch. en kinesitherapie rechten (gezamenlijke opl. tULKUL) Food Technology

UGent - Arteveldehogeschool 50-50 tUL - K.U.Leuven 100-0

70

212

282

15

40

55

UGent - K.U.Leuven 49-51

28

38

66

Molecular Biology

44

24

68

Toegepaste biologische wetenschappen - Toegepaste wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen - Wetenschappen Toegepaste wetenschappen

Water Resources Engineering

V.U.Brussel - K.U.Leuven Universiteit Antwerpen 54-3610 K.U.Leuven - V.U.Brussel 100-0

37

17

54

Physical Land Resources

UGent - V.U.Brussel 71-29

38

18

56

Biomedical Engineering (Ma)

UGent - V.U.Brussel 68-32

13

9

22

ingenieurswetenschappen: fotonica Intern.Master of Science Biomed.Eng.(EM) irsweten: biomed. ingenieurstechniek Master of Science in Photonics (EM) Photonics Science and Engineering chemie (gezamenlijke opleiding)

UGent - V.U.Brussel 51-49

25

3

28

UGent - V.U.Brussel 86-14

2

6

8

UGent - V.U.Brussel 66-34

8

10

18

UGent - V.U.Brussel 51-49

24

3

27

UGent - V.U.Brussel 52-48

9

2

11

UGent - V.U.Brussel 70-30

12

3

15

fysica en sterrenkunde (gezamenl. opl.) geografie

UGent - V.U.Brussel 70-30

6

3

9

K.U.Leuven - V.U.Brussel 6535 K.U.Leuven - V.U.Brussel 6535 UGent - K.U.Leuven 56-44

40

31

71

2

6

8

1

3

4

UGent - V.U.Brussel Universiteit Antwerpen 51-3217

28

18

46

402

446

848

Wetenschappen

Geography Geology Marine and Lacustrine Science Management Totaal Master

64


Master na prof. gerichte bachelor

Economische en toeg.economische wetens. Wetenschappen

toerisme

Geneeskunde

verpleegkunde en vroedkunde

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie en pedagogische wetens.

sociaal werk

sociaal werk

Totaal Master na prof. Gerichte bachelor Eindtotaal

65

K.U.Leuven Erasmushogeschool Brussel Hogeschool West-Vlaanderen - Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Lessius Mechelen - PlantijnHogeschool - UGent UHasselt - V.U.Brussel - XIOS Hogeschool Limburg 100-0-00-0-0-0-0-0-0 Universiteit Antwerpen Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de GroteHogeschool KH Antwerpen 100-0-0 UGent - Arteveldehogeschool - Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen 100-0-0-0 K.U.Leuven - HUB-EHSAL Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende - Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Leuven - Katholieke Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool SintLieven - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. Lessius Mechelen 100-0-0-00-0-0-0-0 Universiteit Antwerpen Artesis Hogeschool Antwerpen - Karel de GroteHogeschool KH Antwerpen 100-0-0 K.U.Leuven - HUB-EHSAL Katholieke Hogeschool Kempen - Katholieke Hogeschool Leuven Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vl. 100-0-0-0 UGent - Arteveldehogeschool - Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen 100-0-0-0

8

23

31

26

83

109

33

130

163

10

70

80

12

39

51

4

27

31

20

83

103

113

455

568

2.286

2.729

5.015


AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN Een generatiestudent is een student die zich, in een bepaald academiejaar, voor het eerst inschrijft met een diplomacontract voor een professioneel of academisch gerichte bachelor in het Vlaamse Hoger Onderwijs. Het statuut van generatiestudent geldt voor dat volledige academiejaar.

ALGEMEEN Soort opleiding

M

T

V

Academisch gerichte bachelor

10.572

11.201

21.773

Professioneel gerichte bachelor

10.856

15.580

26.436

21.428

26.781

48.209

Eindtotaal

Soort opleiding

M

T

V

Academisch gerichte bachelor aan een Hogeschool

3.391

2.347

5.738

Academisch gerichte bachelor aan een Universiteit

7.181

8.854

16.035

10.856

15.580

26.436

21.428

26.781

48.209

Professioneel gerichte bachelor Eindtotaal

66


AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING IN EEN PROFESSIONEEL GERICHTE BACHELOR Studiegebied

Opleiding

Architectuur

interieurvormgeving

95

226

321

landschaps- en tuinarchitectuur

65

19

84

toegepaste architectuur

66

38

104

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende vormgeving

25

33

58

Biotechniek

agro- en biotechnologie

310

283

593

Gezondheidszorg

biomedische laboratoriumtechnologie

138

272

410

ergotherapie

98

444

542

logopedie en audiologie

12

375

387

medische beeldvorming

21

42

63

6

17

23

orthopedie

22

15

37

podologie

14

44

58

374

1.635

2.009

verpleegkunde brugprogramma

24

224

248

voedings- en dieetkunde

39

278

317

3

603

606

45

10

55

2

106

108

2.007

1.541

3.548

communicatiemanagement

183

485

668

hotelmanagement

119

134

253

64

9

73

153

190

343

12

5

17

222

626

848

7

9

16

860

46

906

toerisme en recreatiemanagement

61

220

281

audiovis.techniek.: assistentie

16

12

28

audiovis.techniek.: beeld-geluid-montage

68

9

77

audiovis.techniek.: film, TV en video

48

13

61

audiovis.techniek.: fotografie

24

71

95

autotechnologie

251

4

255

bouw

242

11

253

chemie

212

60

272

elektromechanica

764

5

769

elektronica-ICT

373

4

377

optiek en optometrie

verpleegkunde

vroedkunde Gezondheidszorg - Onderwijs

sport en bewegen

Gezondheidszorg - Onderwijs - Sociaal-agogisch werk

pedagogie van het jonge kind

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

bedrijfsmanagement

informaticamanagement en multimedia journalistiek netwerkeconomie office management retailmanagement toegepaste informatica

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

67

M

T

V


208

4

212

40

40

80

grafische en digitale media

134

94

228

houttechnologie

110

energietechnologie facilitair management

industrieel productontwerpen logistiek

37

110 15

52 6

6 34

milieuzorg

2

modetechnologie

1

25

26

multimedia en communicatietechnologie

467

55

522

ontwerp- en productietechnologie

135

2

137

1

3

4

154

78

232

dans

1

10

11

musical

6

7

13

pop- en rockmuziek

28

5

33

Nautische wetenschappen

scheepswerktuigkunde

29

1

30

Onderwijs

onderwijs: kleuteronderwijs

61

1.430

1.491

onderwijs: lager onderwijs

363

1.594

1.957

1.317

1.228

2.545

gezinswetenschappen

27

180

207

maatschappelijke veiligheid

46

11

57

orthopedagogie

180

1.131

1.311

sociaal werk

335

1.101

1.436

1

13

14

88

432

520

10.856

15.580

26.436

textieltechnologie vastgoed Muziek en podiumkunsten

onderwijs: secundair onderwijs Sociaal-agogisch werk

sociaal werk gezamenlijke opleiding toegepaste psychologie Eindtotaal

68

3

37

luchtvaart

2


AANTAL INSCHRIJVINGEN VAN GENERATIESTUDENTEN PER STUDIEGEBIED EN OPLEIDING IN EEN ACADEMISCH GERICHTE BACHELOR Studiegebied

Opleiding

Archeologie en kunstwetenschappen

archeologie

24

35

59

kunstwetenschappen

27

120

147

12

12

M

T

V

kunstwetenschappen en archeologie musicologie

9

10

19

architectuur

191

198

389

interieurarchitectuur

36

150

186

audiovisuele kunsten

136

82

218

beeldende kunsten

175

351

526

35

58

93

conservatie en restauratie

2

14

16

productdesign

8

4

12

lichamelijke opv. en bewegingswetensch.

168

100

268

revalidatiewetensch. en kinesitherapie

274

433

707

Biomedische wetenschappen

biomedische wetenschappen

381

763

1.144

Biotechniek

biowetenschappen

35

34

69

Diergeneeskunde

diergeneeskunde

107

340

447

Economische en toeg.economische wetens.

econ.wet./TEW/TEW:handelsingenieur

343

235

578

29

15

44

129

100

229

13

17

30

352

185

537

59

13

72

390

256

646

35

53

88

Architectuur

Audiovisuele en beeldende kunst

beeldende kunsten gezamenlijk

Bewegings- en revalidatiewetenschappen

economische wetenschappen TEW: bedrijfskunde TEW: economisch beleid TEW: handelsingenieur TEW: handelsir beleidsinformatica toegepaste economische wetenschappen Economische en toeg.economische wetens. - Politieke en sociale wetenschappen Farmaceutische wetenschappen

sociaal-economische wetenschappen farmaceutische wetenschappen

139

405

544

Geneeskunde

geneeskunde

282

282

564

Geschiedenis

geschiedenis

373

175

548

Geschiedenis - Taal- en letterkunde

Afrikaanse talen en culturen

4

8

12

Oost-Europese talen en culturen

3

12

15

20

39

59

taal- en regiostudies: arabistiek & Islamkunde taal- en regiostudies: Oude Nabije Oosten

7

15

22

1

3

4

taal- en regiostudies: sinologie

9

32

41

taal- en regiostudies: Slavistiek & OostEuropakunde taal- en regiostudies: japanologie

8

10

18

23

38

61

6

4

10

Oosterse talen en culturen

Gezondheidszorg

milieu- en preventiemanagement

69


206

190

396

godgeleerdheid en godsdienstwetensch.

11

13

24

Theology and Religious Studies

11

8

19

bestuurskunde en publiek management

14

15

29

Business Administration

35

59

94

handelsingenieur

29

9

38

handelswetenschappen

510

293

803

ind. wet.: bouwkunde

119

9

128

85

21

106

227

9

236

ind. wet.: elektronica-ICT

91

1

92

ind. wet.: industrieel ontwerpen

37

13

50

ind. wet.: informatica

45

1

46

ind. wet.: milieukunde

5

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Godgeleerdheid, godsdienstw. en kerk.rec

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

IndustriĂŤle wetenschappen en technologie

ind. wet.: chemie ind. wet.: elektromechanica

5

15

4

19

industriĂŤle wetenschappen

398

30

428

industriĂŤle wetenschappen gezamenlijk

441

65

506

drama

11

21

32

muziek

149

144

293

Nautische wetenschappen

nautische wetenschappen

118

22

140

Politieke en sociale wetenschappen

communicatiewetenschappen

170

429

599

60

63

123

108

82

190

sociologie

29

76

105

Productontwikkeling

productontwikkeling

54

29

83

Psychologie en pedagogische wetens.

agogische wetenschappen

5

28

33

onderwijskunde

4

25

29

10

296

306

psychologie

197

854

1.051

criminologische wetenschappen

117

253

370

rechten

649

1.005

1.654

rechten (gezamenlijke opl. KUB-KUL)

34

47

81

rechten (gezamenlijke opl. tUL-KUL)

90

128

218

6

145

151

202

677

879

19

31

50

Industrial Sciences

Muziek en podiumkunsten

politieke en sociale wetenschappen politieke wetenschappen

pedagogische wetenschappen

Rechten, notariaat en crimin. wetensch.

Sociale gezondheidswetenschappen

logopedische en audiologische wetensch.

Taal- en letterkunde

taal- en letterkunde: combinatie 2 talen

Tandheelkunde

tandheelkunde

Toegepaste biologische wetenschappen

bio-ingenieurswetenschappen

318

270

588

Toegepaste taalkunde

toegepaste taalkunde

178

517

695

Toegepaste wetenschappen

ingenieurswetenschappen

755

124

879

ingenieurswetenschappen: architectuur

155

141

296

ingenieurswetenschappen: computerwetens.

70

1

1


Verkeerskunde

verkeerskunde

11

7

18

Wetenschappen

biochemie en biotechnologie

75

62

137

biologie

132

123

255

chemie

138

72

210

18

1

19

114

14

128

fysica en sterrenkunde

54

13

67

geografie

23

22

45

geografie en geomatica

19

10

29

geologie

44

13

57

195

15

210

89

46

135

7

5

12

Philosophy

24

16

40

wijsbegeerte

74

33

107

4

1

5

10.572

11.201

21.773

computerwetenschappen fysica

informatica wiskunde Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

moraalwetenschappen

wijsbegeerte en moraalwetenschappen Eindtotaal

71


COLOFON Samenstelling Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Hoger Onderwijs

Verantwoordelijke uitgever Luc Jansegers Administrateur-generaal Hendrik Consciencegebouw, lokaal 7A07 Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL Wettelijk depot D/2011/3241/332

72

Hoger onderwijs in cijfers  

Het hoger onderwijs in cijfers