Page 1

Abnormal Viginal Bleeding  A. Abnormal Viginal Bleeding เปนอาการผิดปกติโดยจะมีเลือดออกนอกมดลูก และสวนมากจะหาสาเหตุที่แนชัด

ไดยากจากการตรวจสอบประวัติและการตรวจสอบทางกายภาพ ในขั้นตนเราควรประเมิณทางเดินปสสาวะและ ระบบ GI รวมถึงระบบสืบพันธุ มากกวาที่จะเจาะจงแคมดลูก ความผิดปกติของการมีเลือดออกที่อวัยวะเพศหญิงจะ มีสาเหตุหลักจาก Hormone ถึงแมอาการของ Abnormal Viginal Bleeding จะมีลักษณะของโรคที่กวางมาก แต Abnormal Viginal Bleeding ก็จะมีอาการเหมือนกับมะเร็งปากมดลูกมาก ผูห  ญิงที่มีความเสีย่ งที่จะเปนมะเร็ง

ปากมดลูกสามารถตรวจสอบไดโดยการตรวจสอบการคลอด, การผาตัดคลอด , การใชยาตาง ๆ เกี่ยวกับ ประจําเดือน , ยาคุมกําเนิด , การมีเพศสัมพันธุ,  ประวัติการตั้งครรภ , สภาพของมดลูกและคอมดลูก  B.

การตรวจสอบทางกายภาพนั้นเราจะแยกสิ่งที่นอกเหนือระบบสืบพันธุออกได จะสามารถใชสนับสนุนกับขอมูลของ Endrocrine หรือความผิดปกติของเลือดออกจากตอมไทรอย หรืออาการผนังหลอดเลือดผิดปกติ การตรวจสอบเชิง

กรานเปนสิ่งจําเปนที่จะพิสูจนแหลงกําเนิดโรค ถาตองการจะพิสูจนโรคหรือพยาธิสภาพอื่น ๆ จะแยกตรวจสอบเปน อยาง ๆ ไป เชน การตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกทําโดย Pap smear มีความสําคัญในการคัดแยกมะเร็งปากมดลูกได และบางครั้งจะบงบอกสถานะภาพของปากมดลูกหรือความเสีย่ งในการเกิดมะเร็งในระบบสืบพันธุ การสืบหาประวัติ และวัฒนธรรมของผูปวยจะชวยบงชี้ถึงความเสีย่ งในการเกิดโรคทางเพศ(STDs)ได Abnormal Viginal Bleeding จะทําใหการตั้งครรภเกิดไดงายขึ้นเราจึงสามารถตรวจสอบโดยการฉีด hCG ในหญิงวัยเจริญพันธุที่ไมมีประวัตขิ อง ประจําเดือน หากพบอาการเลือดออกใหทําการนับเม็ดเลือด(CBC)เพื่อตรวจสอบภาวะโลหิตจางหรือโรคเลือดอื่น ๆ สวนการทดสอบอื่น ๆ จะขึ้นกับประวัติและการตรวจสอบทางกายภาพของผูปวย ซึ่งประกอบดวย สารคัดหลั่ง, การ เกาะตัวของเม็ดเลือด การทํา Ultrasound ผานชองคลอดจะใชประเมิณผลของ Abnormal Viginal Bleeding ได ในการใหน้ําเกลือกอนทํา Ultrasound จะทําใหไดผลดีกวา แตเราจะใชขนาดของผนังปกมดลูกแรงรังไขในการ ประเมิณดวย เชน การตรวจสอบเสนใยกลามเนื้อมดลูก, ความหนาของผนังมดลูก โดยผูหญิงที่หมดประจําเดือนจะมี ความหนาไมควรต่ํากวา 5mm สําหรับหญิงวัยเจริญพันธุชวงตกไขจะหนา 4-8 mmและชวงที่หลั่งเม็นจะหนา 7-14  mm  C.

สิ่งที่ตองพิจารณาในการเกิด Abnormal Viginal Bleeding อยางแรกคือ อุปกรณที่จําเปน, แสงที่เพียงพอ และการ สนับสนุนของหนวยพยาบาล ในกรณีที่พบตนตออาการใหผาตัดออกทันที 

D.

อาการ Abnormal Viginal Bleeding ของหญิงวัยเจริญพันธุมักมาจากการใชยาคุมกําเนิด ทั้งในรูปแบบกินและฉีด จะทําใหเกิด Abnormal Viginal Bleeding ใน 3-9 เดือน ในผูป วยที่ขาดการสังเกตุอยางจริงจังอาการจะคลายกับ การเลือดออกทีโ่ พรงมดลูกจากการไมตกไข การเลือดออกในผูปวยที่ใชยาคุมกําเนิดมักมาจากการขาดหรือมีมาก เกินไปของ Hormone estrogen, progesterone สวนกการรักษาจะขึ้นกับความตองการของปวย การที่อาการ


เลือดออกคงอยูน านและอธิบายไมไดเราตองพิจราณาจากชองโพรงมดลูก ดวยการทํา Ultrasound หรือตัดเนือ้ เยื่อ วิเคราะห(ในผูปว ยที่เสีย่ งจะเปนเนื้องอกการผาตัดจะไดผลดีกวา)  E.

อัตราการเกิดมะเร็งที่มดลูกในหญิงอายุ > 40 ป คือ 5% ดังนั้นอาการเลือดออกในหญิงวัย 40 เราจึงควรตัดเนื้อเยื่อ มาพิสูจน ผูหญิงที่เปนโรคอวน ไมมีการตกไขนาน ขาด progesterone เปนมะเร็งเตานม จะเพิ่มความเสี่ยงในการ เปนมะเร็งที่มดลูกได ในหญิงวัยหมดประจําเดือนที่ใชการรักษาโดยให Hormone แทนที่ตองหมัน่ ตรวจสอบสิ่งทีอ่ าจ ทําใหเกิดมะเร็งได เมื่อศึกษาประวัติการเปนโรคจะทําใหรูถึงความเสีย่ งในการเปนเนื้องอกได หากเราจะผาตัดเนือ้ งอก จะตองทําการตรวจสอบอีกครั้งใน 3-6 เดือน 

Abnormal vaginal bleeding  

Abnormal vaginal bleeding is a flow of blood from the vagina that occurs either at the wrong time during

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you