Page 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รักการอ่านเริ่มทีอ่ นุบาลยังไม่ สาย” วัน ที่ 24 เมษายน 2555 ที่ผา่ นมา ฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ (แผนก อนุบาล) จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “รักการอ่านเริ่ มที่อนุบาลยังไม่สาย” ให้กบั ครู อนุบาล โรงเรี ยนอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ โดยวิทยากร ดร. นฤมล เนียมหอม มีโรงเรี ยนที่สมัครเข้าร่ วมโครงการรักการอ่านสร้างการเรี ยนรู ้ จานวน 20 โรงเรี ยน จานวนผูเ้ ข้าอบรม: 62 คน โดยครั้งนี้ มีบาทหลวงวิชชุกรณ์ เกตุภาพ ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เป็ นประธานวจนพิธีกรรมเปิ ดการอบรม 1.โรงเรี ยนกุหลาบวิทยา 3.โรงเรี ยนเซนต์แมรี่ 5.โรงเรี ยนเซนต์เทเรซา 7.โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี 9.โรงเรี ยนมาเรี ยลัย 11.โรงเรี ยนอันนาลัย 13.โรงเรี ยนเซนต์จอห์นบัปติสต์ 15.โรงเรี ยนเซนต์เทเรซาแสงทอง 17.โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง 19.โรงเรี ยนมาลาสวรรค์พิทยา

2.โรงเรี ยนเซนต์ราฟาแอล 4.โรงเรี ยนพระแม่สกลสงเคราะห์ 6.โรงเรี ยนมารดานฤมล 8.โรงเรี ยนเซนต์แอนโทนี 10.โรงเรี ยนเซนต์แอนดรู ว ์ 12.โรงเรี ยนนักบุญเปโตร 14.โรงเรี ยนไตรราชวิทยา 16.โรงเรี ยนแม่พระประจักษ์ 18.โรงเรี ยนยอแซฟอยุธยา 20.โรงเรี ยนราษฎร์บารุ งศิลป์

กิจกรรมการอบรมตลอดทั้งวัน ช่วงเช้า วิทยากร ให้ความรู ้ครู ในเรื่ องของ ความหมายของการอ่าน และความรู ้กบั การใช้หนังสื อ นิสัยรักการอ่าน และพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพ้นื ฐานที่ เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ทางภาษา แนวทางการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน โดยยกตัวอย่างจากนิทาน ช่วงบ่าย วิทยากรให้ความรู ้และทากิจกรรม เรื่ อง การจัดประสบการณ์สาหรับ เด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็ นฐาน และนาเสนอตัวอย่างกิจกรรม


-ให้ ครู ทากิจกรรมกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกนิทาน 1 เรื่ อง ระดมความคิดและ นาเสนอ ให้ความรู ้ครู ในเรื่ องของความหมายของการอ่าน และความรู ้กบั การใช้หนังสื อ

training_reading  
training_reading  

อ่านหนังสือ